Landstinget i Kalmar Län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstinget i Kalmar Län"

Transkript

1 Rapport 14 januari 2015 Landstinget i Kalmar Län Granskning av intern kontroll avseende vissa kostnadsslag

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Uppdrag Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Avgränsning Ansvarig styrelse Revisionskriterier Ansvarsprövningens grunder Granskningens genomförande Omfattning av representation och resekostnader Övergripande regelverk Landstingets policy Representation och givande av gåva Sveriges kommuner och landsting Resor i tjänsten Betalkort Kurser, konferenser och studieresor Riktlinje vid fortbildning, kurser och konferenser för psykiatriförvaltningen Personliga utlägg i tjänsten Sponsring och marknadsföring Skatteverkets allmänna råd för representation Mervärdesskattelagen Bedömning Landstingets interna kontroll Bedömning Stickprov Bedömning utifrån granskade stickprov Kontroll av kontering, fem leverantörer Bedömning Svar på revisionsfrågor...19 Bilaga Upplysningar har inhämtats från följande funktioner...2 Granskade dokument...2 1

3 1. Sammanfattning EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i landstinget i Kalmar län genomfört en granskning av landstingets interna kontroll avseende kostnadsslagen representation, kurser och konferenser, resor och marknadsföring och sponsring (inklusive eventuell förekomst av lobbyverksamhet). Den övergripande slutsatsen är att landstinget har en hög ambitionsnivå och kontinuerligt genomför informations- och kontrollaktiviteter för att öka följsamheten mot gällande riktlinjer. Vi konstaterar dock att vissa brister fortsatt föreligger i efterlevnad av dessa riktlinjer. Grundtanken med landstinget i Kalmar läns policy är att tydliggöra vilka värderingar som ska styra medarbetarnas arbete. Landstingets vision är H-län-Hälsolänet- för ett friskare, tryggare och rikare liv. Visionen grundar sig i hoten som finns mot hälsan. Som komplement till landstingets policy finns riktlinjer som har till syfte att förtydliga delar i policyn. Till stora delar är riktlinjerna tydliga och omfattar granskningens berörda områden. Undantaget är riktlinjer för sponsring och marknadsföring samt tagande av gåva där landstinget saknar riktlinjer. Utöver de lagar, förordningar och skatteregler som reglerar detta område anser vi att landstinget, för att skapa ett gemensamt förhållningssätt för organisationen, behöver komplettera sina nuvarande riktlinjer med detta. Vi har noterat att målformuleringen i de olika riktlinjerna är varierande och inte tydligt kopplade till en god intern kontroll. I vissa riktlinjer är målet att uppnå en säkrare hantering emedan andra har som målsättning att vara känd inom organisationen alternativt kommuniceras vid möten. I landstingets policy och riktlinjer gällande representation och givande av gåva saknas riktlinjer för tagande av gåva/muta. För att förtydliga och därmed undvika mutbrott, eller misstanke om mutbrott, bör Landstinget i Kalmar län ta fram riktlinjer som tydliggör för chefer och medarbetare vilka regler och krav som gäller även vid tagande av gåva. I riktlinjen om kurser, konferenser och studieresor redogörs för gällande skatteregler, underförstått att dessa gäller för landstingets personal. Det vore önskvärt att detta framgår tydligare under rubriken Landstingets riktlinjer. Psykiatriförvaltningen har upprättat en egen riktlinje om fortbildning, kurser och konferenser som syftar till att klargöra vad som gäller i samband med kurser, konferenser och studieresor. Vi ställer oss frågande till varför enskilda förvaltningar upprättar egna riktlinjer där reglerna bör vara detsamma oavsett förvaltning. Landstinget bör se över möjligheten att sammanfoga riktlinjerna så att samma regler gäller för samtliga anställda. Sedan några år tillbaka gör landstinget särskilda insatser för den interna kontrollen inom granskat område. Landstinget har höjt ambitionsnivån på området och arbete sker kontinuerligt för att förbättra rutiner och processer. Inom ramen för intern kontroll är det positivt att landstinget utför löpande informations- och kontrollaktiviteter för att förbättra kännedomen och följsamheten till riktlinjer för bland annat kurser, konferenser och representation. Resultat från landstingets egna granskningar av intern kontroll har visat återkommande brister när det gäller verksamheternas efterlevnad av riktlinjer på området. Vi har konstaterat förekomst av liknande brister i samband med vår granskning av stickprov. I vår granskning av stickprov har vi noterat flera fall av avvikelser gentemot gällande riktlinjer. Mot bakgrund av detta gör vi bedömningen att landstinget inte i tillräcklig utsträckning följer 2

4 interna och externa riktlinjer avseende representations-, rese- och konferensrelaterade inköp. I granskningen har ingen förekomst av sponsring eller lobbyverksamhet noterats. Ingen förtäring av alkohol har heller uppmärksammats bland granskade underlag. De förbättringsområden som har noterats i granskningen summeras i nedanstående punkter: Underlag till affärshändelser saknar i vissa fall uppgift om deltagare/mottagare och syfte med aktiviteten. Det blir därmed otydligt hur aktiviteten är kopplad till landstingets verksamhet. När det gäller representation strider det mot regelverk och riktlinjer att utelämna uppgifterna. Avsaknad av detaljerade program för konferensers innehåll. Det finns en risk att kostnader för personalrepresentation och konferensrelaterade aktiviteter konteras felaktigt på kontot Underhållning och förströelse personal. Därmed riskerar inköp överstigande landstingets maxbelopp att passera obemärkt och reglerna för maximalt momslyft vid representation riskerar att kringgås. Kostnader för aktiviteter där inte nyttan för landstinget tydligt kan påvisas kan även aktualisera en skattepliktig förmån för anställda och sociala avgifter för landstinget. Kompletterande uppgifter/kvitton kan enligt uppgift finnas ute hos verksamheten. Vi anser att det är viktigt att allt nödvändigt material såsom kvitton och anteckning om aktivitetens syfte och deltagare hanteras så att det finns i direkt anslutning till verifikationen. Liknande typer av arrangemang såsom konferenser, möten, studieresa, kurs/utbildnings- och utvecklingsdagar konteras på olika konton. Användning av olika konton kan bidra till att inköp inte konteras konsekvent och landstingets uppföljningsmöjlighet riskerar därmed att försämras. Fördelningen av bidrag till personalklubbar sker utifrån en beräkningsmetodik som har tillämpats sedan 1999 och antogs i dåvarande förvaltningsrådet. Vi anser att det är viktigt att riktlinjerna för bidrag till personalklubbar bygger på tydliga kriterier. Den äldre beräkningsmetodiken från år 1999 kan tjäna på en översyn och uppdatering. Det är vidare av vikt att landstinget har kontroll över hur medel till personalklubbar används, eftersom bidragen betalas ut i förskott innan aktiviteter har genomförts. Vi anser att lunchfirande inte har klassificerats korrekt som minnesgåva. Förtäringen borde enligt vår mening ha klassificerats som intern representation och beaktat tillhörande avdragsbegränsningar för moms såväl som landstingets riktlinje om att intern representation inte bör överstiga 400 kr/person inklusive moms. Övriga gåvor har noterats där vi anser att inköpet vid konteringen är felklassificerat som minnesgåva och är snarare att betrakta som konstföremål eller förbrukningsinventarium. I samband med representation förekommer att för högt momsavdrag har gjorts med hänsyn till Skatteverkets regler. För representationsgåvor kan påpekas att landstingets beloppsgräns för representationsgåva (400 kr inkl. moms) överstiger de 180 kr/180 kr plus moms per person som Skatteverkets allmänna råd medger i avdragsram. Landstingets momsredovisning 3

5 riskerar att bli felaktig om personalen inte har kunskap om avdragsbegränsningen för moms och lyfter för hög moms vid inköp av representationsgåvor. Utifrån sammanställningarna av konteringar konstaterar vi att inköp från en och samma leverantör främst har konterats på några få kostnadskonton som har koppling till leverantörens tjänster, vilket vi anser vara rimligt. För en leverantör av resor/hotell har vi dock noterat att inköp har konterats på konton för undervisningsmaterial till försäljning, utställningar och mässor och kurs och konferensavgifter. Att kontering av inköp sker på olika konton behöver inte tyda på någon felaktighet. Det kan emellertid indikera en risk för att kostnader för resor och representation, medvetet eller omedvetet, döljs genom att inte redovisas på rätt konto. Vi anser att regelbunden analys och kontroll av kontering kan bidra till att felkonteringar uppdagas. Därför är det positivt att landstinget inom ramen för intern kontroll använder sig av kontrollaktiviteter för att förbättra följsamheten till riktlinjer inom området. Rekommendationer Vi rekommenderar Landstingsstyrelsen följande: att säkerställa att riktlinjerna för representation och konferensrelaterade aktiviteter är kända och används av medarbetare. Därmed ska säkras att: o uppgift om deltagare/mottagare och syfte framgår av underlag till affärshändelser o detaljerade program finns för konferensers innehåll att se över användningen av kontona Underhållning och förströelse personal samt Minnesgåvor och uppvaktningar för att undvika sammanblandning med övriga konton såsom personalrepresentation. Det bör säkerställas att avdragsbegränsningar för moms såväl som landstingets beloppsgräns för representation beaktas. att nödvändigt material såsom kvitton och anteckningar hanteras så att det finns samlat i direkt anslutning till verifikationer. att överväga behovet av flera liknande kostnadskonton förenat med resor, logi och konferenser och vid behov dra ner på antalet konton för att främja konsekvent hantering och förbättrad uppföljningsmöjlighet. att göra en översyn av och vid behov uppdatera den äldre beräkningsmetodiken för bidrag till personalklubbar. Vidare rekommenderas landstingstyrelsen fastställa former för kontroll av att bidragen används till avsedda ändamål. att säkerställa att korrekt momsavdrag görs i samband med representation. Mot bakgrund av noterade brister inom momsområdet rekommenderas en fördjupad översyn av verksamheternas momshantering. Konteringsanvisningarna kan med fördel tydliggöras avseende tillåtna momsavdrag för olika typer av representation. 4

6 2. Inledning 2.1. Uppdrag EY har på uppdrag av landstinget Kalmars förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av landstingets interna kontroll avseende kostnadsslagen representation, kurser och konferenser, resor och marknadsföring och sponsring (inklusive eventuell förekomst av lobbyverksamhet) Bakgrund Offentliga verksamheter förutsätts ha en intern kontrollstruktur som omfattar väsentliga kontroller för att förebygga och motverka förtroendeskador. Vilka regler som finns för vissa kostnadsslag, exempelvis representation, konferenser, resor och marknadsföring, och sättet att följa dessa regler kan påverka allmänhetens förtroende för den landstingskommunala verksamheten även om de totala kostnaderna relativt sett kan vara begränsade. Tjänstemän, politiker och uppdragstagare i ett landsting utsätts för påverkan av andra och utsätter andra människor för påverkan av olika slag. Dessa kontakter är nödvändiga inslag i en demokrati. Det är emellertid viktigt att en sådan process går formellt riktigt till och att det finns gränser för hur denna påverkan får se ut. Mot bakgrund av detta har revisorerna funnit anledning att klarlägga hur rutiner och riktlinjer för nedanstående kostnadsslag ser ut och följs inom Landstinget i Kalmar Län, samt hur Landstingsstyrelsen säkerställer att detta hanteras på ett korrekt sätt; Representation Kurser och konferenser Resor Marknadsföring och sponsring (inklusive eventuell förekomst av lobbyverksamhet) 2.3. Syfte och revisionsfrågor Granskningens övergripande syfte är att bedöma huruvida landstingsstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll avseende ovanstående kostnadsslag. Granskningen ska också utgöra en grund för revisorernas ansvarsprövning avseende revisionsåret I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: I vilken omfattning förekommer intern respektive extern representation och resekostnader i landstingets förvaltningar? Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende ovanstående kostnadsslag beslutade av landstingsfullmäktige/landstingsstyrelse? Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende vad anställda inom landstinget får ta emot i form av gåvor och av annan representation? Framgår det tydligt i eventuella riktlinjer vad som är tillåtet vad gäller omfattning och sammanhang? Efterlevs gällande lagstiftning, skatteverkets allmänna råd och av landstinget beslutade policydokument inom området? 5

7 2.4. Avgränsning Granskningen avser verifikationer och leverantörsfakturor under perioden De kostnadsslag som är aktuella är representation, resor och utbildning, konferenser, kurser, sponsring och marknadsföring Ansvarig styrelse Granskningen är landstingsövergripande och avser Landstingsstyrelsens ansvar för en tillräcklig intern kontroll avseende ovanstående kostnadsslag Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: Kommunallagen Lagen om kommunal redovisning Landstingets beslutade policys och riktlinjer 2.7. Ansvarsprövningens grunder I det följande nämns de åtta grunder som var för sig eller tillsammans kan aktualisera frågan om att revisorerna riktar anmärkning och/eller avstyrker ansvarsfrihet. Grunderna speglar nuvarande praxis i revisorernas ansvarsprövning som den kommer till uttryck i revisionsberättelser. Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av fullmäktige eller i föreskrifter Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll Förtroendeskada eller annan immateriell skada Ekonomisk skada Obehörigt beslutsfattande Icke lagenlig verksamhet, brottslig gärning Otillräcklig beredning av ärenden Ej rättvisande redovisning Denna granskning omfattar ett område som till sin natur har en påverkan på stora delar av landstingets redovisning och medelshantering och ligger därför till grund för flertalet av ovanstående bedömningsgrunder Granskningens genomförande Granskningen har grundats på dokumentstudier och vid behov har upplysningar inhämtats från ekonomiadministrativ personal. Vi har kartlagt vilka riktlinjer och anvisningar som finns rörande resor, kurser och konferenser, representation, marknadsföring och sponsring. Vi har verifierat om hanteringen fungerar som det är avsett med hjälp av stickprov. Granskningen har omfattat verifikationer och leverantörsfakturor under perioden Funktioner som har lämnat upplysningar och granskade dokument framgår av Bilaga 1. Ansvarig ekonomiadministrativ personal inom landstinget har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. 6

8 3. Omfattning av representation och resekostnader För granskad period, till uppgår landstingets kostnader för granskade konton till 73,5 mkr. Jämförelsesiffra i tabellen nedan anges för helåret Kostnaderna fördelar sig enligt följande: Konto , Tkr Helår 2013, Tkr 4611 Kurs o konferensavgifter Underhålln o förströelse pers Representation mm personal Minnesgåvor o uppvaktningar Utbildning Hyra övriga transportmedel Övriga resor Flygbiljetter Tågbiljetter Övriga biljetter Kost logi Sverige Kost logi utlandet Lokala resor buss taxi Övriga resekostnader Annonser exkl platsannonser Extern info exkl annonser Utställningar och mässor Representation Övergripande regelverk 4.1. Landstingets policy Landstinget i Kalmar län har ett policydokument som ersätter tidigare policys inom landstinget. Policyn är ett framåtsyftande dokument som ska beskriva landstingets förhållningssätt uppdelat i sex områden: kvalitet och säkerhet, ekonomi och förvaltning, medarbetare, miljö, IT och kommunikation. Varje område beskrivs kortfattat utifrån landstingets vision. Policydokumentet är allmänt beskrivet. En mer detaljerad beskrivning finns i de kompletterande dokument som innehåller regler, riktlinjer och instruktioner för varje policyområde. Nedan beskrivs de riktlinjer som hanterar berört granskningsområde. Tabellen redogör för syftet med riktlinjen, vad visionen är, vad som riktlinjen syftar till, vem som bär det yttersta ansvaret samt eventuella komplement som finns till riktlinjen. 7

9 Riktlinjer/Regler Syfte Mål enligt dokumentet Målgrupp Personliga utlägg i tjänsten Regeln syftar till att tydliggöra och beskriva när utlägg kan användas och hur det ska hanteras. Riktlinjen ska ha kommunicerats vid samtliga ledningsmöten. Säkerställa att underlaget för utbetalning av utlägg innehåller korrekta uppgifter. Förbättra landstingets uppföljning av inköp. Medarbetare som i tjänsten gjort utlägg. Kurser, konferenser, studieresor Syftet med riktlinjen är att tydliggöra landstingets beslut när det gäller deltagande i kurser, konferenser och studieresor med beaktande av gällande skatteregler. Samtliga beslutsfattare ska ha kännedom om och fatta beslut enligt riktlinjen. Betalkort Att genom tydliga regler skapa effektiv hantering samt förenklad administration avseende utlägg i tjänsten. Anställda som har omfattande utlägg i tjänsten ska känna trygghet i att betalningsrutinerna är säkra. Politiker och anställda. Resor i tjänsten Syftet med riktlinjen är att tillgodose kraven på ett effektivt, säkert och kostnadseffektivt resande. Riktlinjen ska vara ett styrinstrument för att uppnå ett säkrare, mer miljöanpassat och kostnadseffektivt resande för landstinget som organisation. Medarbetare och politiskt förtroendevalda i landstinget. Kunskap om regelverket hos chefer och medarbetare. All personal vid psykiatriförvaltningen. Personalchef. Riktlinje vid fortbildning, kurser och konferenser för psykiatriförvaltningen Klargöra vad som gäller kring regler och förmåner i samband med fortbildning, kurser och konferenser inom psykiatriförvaltningen. Representation och gåvor Riktlinjen syftar till att förtydliga landstingets hållning vid representation och givande av gåva. Chefer och medarbetare inom Landstinget i Kalmar län. Ansvarig för dokument Personaldirektör. Samtliga beslutsfattare och förtroendevalda inom landstinget i Kalmar län. Personaldirektör. Redovisningschef. Personaldirektör. Personaldirektör. Komplement Komplement till ovan nämnda riktlinje gällande ersättning för kurslitteratur, logikostnader och egen handledning Representation och givande av gåva I riktlinje om Representation och gåvor noteras att landstinget har till syfte att förtydliga hållning vid representation och givande av gåvor. 8

10 Representation där Landstinget i Kalmar län är värd kan vara av två slag, extern representation respektive intern representation. Extern representation riktar sig mot företrädare för andra landsting och regioner, företag, offentlig sektor och andra organisationer, som ett uttryck för sedvanlig gästfrihet. Intern representation är representation gentemot landstingets medarbetare inklusive pensionärer som tidigare varit anställda vid landstinget. Det krävs ett tydligt samband med landstingets verksamhet. Extern representation kan ingå som ett led i landstingets olika kontakter i frågor som har direkt samband med landstingets verksamhet. Kostnaden för extern representation bör inte uppgå till högre belopp än 400 kronor per person och tillfälle. Med intern representation avses måltider och dylikt i samband med enstaka personalfester, informationsmöten eller planeringskonferenser. Kostnaden för endagsaktivitet bör inte överstiga 400 kronor per person och tillfälle inklusive moms. I riktlinjerna om representation och gåvor finns en hänvisning till riktlinjerna för kurs och konferens i de fall planeringskonferensen pågår längre än en dag. Huvudregeln för både extern och intern representation är att all representation ska vara alkoholfri. Undantag kan medges av landstingsdirektör, förvaltningschef eller sjukhuschef. Starksprit får aldrig förekomma. Gåva i samband med representation kan överlämnas i samband med olika händelser som bedöms ha betydelse för landstinget. Gåvor till anställda som grundar sig på arbetsprestation är alltid skattepliktig medan gåva i samband med anställningens upphörande, minnesgåva, julgåva och vissa uppvaktningar kan vara skattefria upp till ett visst belopp. Skattefriheten gäller dock inte gåvor som lämnas i pengar. Enligt gällande skattelagstiftning kan medarbetaren endast få två skattefria minnesgåvor i samma anställning. Det ena gåvotillfället är då medarbetaren slutar sin anställning och det andra tillfället är vid uppvaktning efter 25 års anställning Sveriges kommuner och landsting SKL har i en särskild skrift behandlat mutor och jäv. Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta i 10 kap. brottsbalken (BrB). De omfattar alla arbetstagare och uppdragstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av befattning eller anställningsform. Reglerna omfattar även förtroendevalda. Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för någon annans räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig förmån för sin tjänsteutövning. Att begära en muta eller att låta sig bli utlovad en muta är också ett brott. Något orsakssammanhang behöver inte finnas mellan förmånen och det sätt på vilket arbetstagaren utför sitt arbete (10 kap. 5 a BrB). Givande av muta är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till arbets- eller uppdragstagare. Att acceptera en begäran från en tjänsteman eller förtroendevald om att få en otillbörlig förmån är också givande av muta (10 kap. 5 b BrB). Några typiska situationer där man bör vara försiktig är inför erbjudanden om gåvor, testamentsförordnanden, rabatter, provisioner, måltider, resor, konferenser, fritidserbjudanden, tjänster eller krediter, men även mer dolda förmåner som exempelvis inköp till självkostnadspris. Om värdet är mycket lågt kan det vara tillåtet att ta emot gåvor. Men om gåvor 9

11 över huvud taget ska kunna tas emot måste det vara helt klart att de inte kan uppfattas som muta. Ibland kan även en gåva eller belöning utan ekonomiskt värde framstå som så attraktiv för mottagaren att gåvan kan tänkas påverka dennes tjänsteutövning. Rena penninggåvor kan aldrig tas emot även om det skulle röra sig om små belopp. Enligt SKL:s skrift bör erbjudande om gåva eller förmån hanteras genom att frågan tas upp med närmaste chef för bedömning. En otillbörlig gåva kan dock inte bli tillbörlig genom att en chef godkänner den. SKL:s skrift omnämner även utlandsresor Resor i tjänsten Riktlinjen om resor i tjänsten har till syfte att tillgodose kraven på ett effektivt, säkert och kostnadseffektivt resande. Riktlinjen gäller alla resor som görs i tjänsten av medarbetare och politiskt förtroendevalda i landstinget. Riktlinjen innehåller även ett förtydligande om vad som innefattas i begreppet tjänsteresa. En tjänsteresa ska alltid planeras med utgångspunkt från optimalt miljömässiga krav. Vid tjänsteresa ska i största möjliga mån samåkning eftersträvas, om bil ska användas bör det vara en av landstingets egna bilar. Buss bör prövas som alternativ mot bil, tåg och flyg Betalkort Regeln har till syfte att skapa en effektiv hantering samt förenklad administration avseende utlägg i tjänsten. Landstinget använder sig av betalkort där det aktuella beloppet betalas genom faktura. Betalkortet är personligt och kan användas även för privat bruk. Fakturering sker en gång per månad 30 dagars kredittid Vid representation ska alltid syftet med representationen samt deltagarförteckning redovisas Kurser, konferenser och studieresor Syftet med riktlinjen är att tydliggöra landstingets beslut när det gäller deltagande i kurser, konferenser och studieresor med beaktande av gällande skatteregler. Enligt skatteverket beskattas normalt inte en anställd för värdet av konferenser, studieresor och kurser om en direkt nytta kan påvisas för landstinget. För att en skattepliktig löneförmån inte skall föreligga måste programmet innehålla en väsentlig del effektivt arbete med minst 6 timmar per heldag. Vidare krävs ett detaljerat program där det tydligt ska framgå hur en konferensdag ser ut. Landstinget förtydligar i sina riktlinjer att vid beviljat deltagande skall berörd beslutsfattare utöver skatteverkets regler beakta kostnad, finansiering och på vilket sätt deltagandet gynnar verksamheten Riktlinje vid fortbildning, kurser och konferenser för psykiatriförvaltningen Riktlinjen har till syfte att klargöra vad som gäller kring regler och förmåner i samband med fortbildning, kurser och konferenser inom psykiatriförvaltningen. Vid ansökan om kurser, utbildning, konferenser och förmåner vid fortbildning ska en blankett fyllas i. Ansökan om ersättning sker efter avslutad kurs. Vidare tydliggörs traktamenten och rese- och färdtidsersättning samt att alla utlandsresor måste godkännas av förvaltningschefen Personliga utlägg i tjänsten Syftet med regeln är att tydliggöra och beskriva när utlägg kan användas och hur det ska hanteras. Utlägg inom tjänsten bör enligt landstinget undvikas i största möjliga mån. Inköp ska i första hand ske via landstingets upphandlade leverantörer vilket innebär att leverantö- 1 Sveriges kommuner och landsting Om mutor och jäv Reviderad s

12 ren skickar en faktura till landstinget. I de fall utlägg inte kan undvikas ska en blankett fyllas i där även kvitton skickas med. En kort beskrivning av syftet med utlägget ska lämnas samt en motivering till varför inköpet inte kunnat ske via landstingets inköpsrutin Sponsring och marknadsföring Landstinget i Kalmar län har ingen nedtecknad riktlinje för sponsring och marknadsföring Skatteverkets allmänna råd för representation Avdragsrätten för representationskostnader påverkar hur mycket moms som får lyftas. Detta gäller även för kommuner och landsting. Följaktligen är det viktigt att redogöra för Skatteverkets allmänna råd inom området. Skatteverket har bland annat i ställningstagande per behandlat beräkning av avdraget för mervärdesskatt på måltidsutgiften vid representation. Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2004:5) för representation behandlar avdragsramen för representation och vad som kan anses utgöra ett skäligt belopp. I 16 kap. 2 IL anges bl.a. att avdraget inte får överstiga vad som kan anses skäligt. För utgifter för lunch, middag eller supé får avdraget inte överstiga 90 kr per person och måltid med tillägg för mervärdesskatt. Om måltidsutgift i samband med representation avser en restaurang- eller cateringtjänst som avser både mat och spritdrycker, vin eller starköl kan landsting enligt Skatteverkets uppfattning få ersättning för mervärdesskatt med skäliga 14 kr per person och måltid (under förutsättning att kostnaderna är minst 90 kr exklusive mervärdesskatt per person och måltid och att den debiterade mervärdesskatten är minst 14 kr per person) 2. Av betydelse för momsavdraget är att avdrag bör medges med högst 60 kr per person när representationen avser andra måltidsutgifter än lunch, middag eller supé. Skälig avdragsgill utgift t.ex. för teaterbiljett eller, vid extern representation, för greenfee vid golfspel får anses vara högst 180 kr/180 kr plus mervärdesskatt per person. Enligt de allmänna råden bör avdrag för representationsgåva medges med skäligt belopp, dock högst 180 kr/180 kr plus mervärdeskatt per person. De allmänna råden anger att den skattskyldige genom varaktig anteckning på restaurangnota eller liknande verifikat bör kunna visa sambandet mellan de personer som deltar i representation och den skattskyldiges förvärvsverksamet. Detta kan ske genom att på verifikat anteckna uppgift om datum för representationen, namn, yrke eller funktion i företaget avseende samtliga personer mot vilka representation utövas och det företag de företräder samt syftet med representationen Mervärdesskattelagen Avdragsförbudet enligt momslagen omfattar även landsting. Det innebär att moms som belöper på ej avdragsgill representation måste redovisas som kostnad och får inte lyftas. I mervärdeskattelagen (1994:200) 8 kap 9 framgår att avdrag får inte göras för sådan ingående skatt som hänför sig till utgifter för representation och liknande ändamål för vilka den skattskyldige inte har rätt att göra avdrag vid inkomstbeskattningen Bedömning Grundtanken med landstinget i Kalmar läns policy är att tydliggöra vilka värderingar som ska styra medarbetarnas arbete. Landstingets vision är H-län-Hälsolänet- för ett friskare, tryggare och rikare liv. Visionen grundar sig i hoten som finns mot hälsan. Som komplement till lands- 2 Skatteverkets ställningstagande Dnr/målnr/löpnr: /111, /111 11

13 tingets policy finns riktlinjer som har till syfte att förtydliga delar i policyn. Till stora delar är riktlinjerna tydliga och omfattar granskningens berörda områden. Undantaget är riktlinjer för sponsring och marknadsföring samt tagande av gåva där landstinget saknar riktlinjer. Utöver de lagar, förordningar och skatteregler som reglerar detta område anser vi att landstinget, för att skapa ett gemensamt förhållningssätt för organisationen, behöver komplettera sina nuvarande riktlinjer med detta. Vi har noterat att målformuleringen i de olika riktlinjerna är varierande och inte tydligt kopplade till en god intern kontroll. I vissa riktlinjer är målet att uppnå en säkrare hantering emedan andra har som målsättning att vara känd inom organisationen alternativt kommuniceras vid möten. I landstingets policy och riktlinjer gällande representation och givande av gåva saknas riktlinjer för tagande av gåva/muta. För att förtydliga och därmed undvika mutbrott, eller misstanke om mutbrott, bör Landstinget i Kalmar län ta fram riktlinjer som tydliggör för chefer och medarbetare vilka regler och krav som gäller även vid tagande av gåva. I riktlinjen om kurser, konferenser och studieresor redogörs för gällande skatteregler, underförstått att dessa gäller för landstingets personal. Det vore önskvärt att detta framgår tydligare under rubriken Landstingets riktlinjer. Psykiatriförvaltningen har upprättat en egen riktlinje om fortbildning, kurser och konferenser som syftar till att klargöra vad som gäller i samband med kurser, konferenser och studieresor. Vi ställer oss frågande till varför enskilda förvaltningar upprättar egna riktlinjer där reglerna bör vara detsamma oavsett förvaltning. Landstinget bör se över möjligheten att sammanfoga riktlinjerna så att samma regler gäller för samtliga anställda. 12

14 5. Landstingets interna kontroll Sedan några år tillbaka gör landstinget särskilda insatser för den interna kontrollen inom granskat område. Exempelvis utförs egna granskningar med vissa urval. Landstinget har höjt ambitionsnivån på området och arbete sker kontinuerligt för att förbättra rutiner och processer. Förutom inbyggda kontroller och rutiner i affärssystemet Raindance så har landstinget flera andra internkontrollrutiner. Det finns en internkontrollgrupp med representation från samtliga förvaltningar och numer (fr o m 2014) även representation från personalenhet och kanslienhet. Internkontrollgruppen tar varje år utifrån risk och bedömning fram en internkontrollplan, men gör även andra granskningar, exempelvis av resor, representation och utbildningar. Tidigare år har granskning av resor, representation och utbildningar varit upptagen i internkontrollplanen. Numer är granskningen en rutin i det ordinarie arbetet och görs två gånger per år. Detta finns upptaget i ekonomihandboken. Granskningar som görs rapporteras till ekonomichefsgrupp och de brister som upptäcks återrapporteras till berörda personer. Granskningar som genomförts har lett till ett antal förbättringar i form av ny attestriktlinje, körkort för affärssystemet Raindance och introduktionspaket ekonomi för nya chefer. I årets granskning av internkontrollplan finns som punkt att granska egna utlägg i Heroma. Det är av erfarenhet svårt att följa dessa poster, varför området har ansetts viktigt att granska. Vidare pågår ett arbete med att se över rutinen vid interna beställningar av bland annat fika då det idag är svårt att få med syfte och deltagare när detta konteras via bokföringsorders. Alla ekonomer ute i verksamheten har därtill i uppgift att på sina möten med verksamheten lyfta vikten av den interna kontrollen. Vi har tagit del av internkontrollgruppens rapporter avseende huruvida rutinen följer gällande riktlinjer för åren Rapporterna påpekar ett antal brister såsom att verifikationer inte följer gällande regler och riktlinjer och att brister förekommer i uppgift om syfte, program och deltagare. 5.1 Bedömning Sedan några år tillbaka gör landstinget särskilda insatser för den interna kontrollen inom granskat område. Landstinget har höjt ambitionsnivån på området och arbete sker kontinuerligt för att förbättra rutiner och processer. Inom ramen för intern kontroll är det positivt att landstinget utför löpande informations- och kontrollaktiviteter för att förbättra kännedomen och följsamheten till riktlinjer för bland annat kurser, konferenser och representation. Resultat från landstingets egna granskningar av intern kontroll har visat återkommande brister när det gäller verksamheternas efterlevnad av riktlinjer på området. Vi har konstaterat förekomst av liknande brister i samband med vår granskning av stickprov, se avsnitt 6. 13

15 6. Stickprov Nedan följer våra iakttagelser från granskningen av stickprov. Resor Vi har i ett antal fall noterat att för flygbiljetter, övriga biljetter och hyra övriga transportmedel saknar underlagen uppgift om syfte med resan samt deltagare. Kurser, konferenser, utbildning För flertalet fall har noterats att uppgift om deltagare saknas och i enstaka fall att syfte med aktiviteten ej angetts. Vidare saknas i flera fall även ett detaljerat program för konferensers innehåll. Kost och logi I ett enstaka fall framgår det inte tydligt av underlagen varför inköpet har konterats på konto för kost och logi. Fakturaspecifikationen anger olika aktiviteter och deltagare men specificerar inte vad som avser kost och/eller logi. I granskningen har förekommit fall där underlaget till transaktionen är ett utdrag ut lönesystemet, som inte anger syfte och deltagare med aktiviteten. Kompletterande uppgifter/ kvitton kan enligt uppgift finnas ute hos verksamheten. Vi anser att det är viktigt att allt nödvändigt material såsom kvitton och anteckning om aktivitetens syfte och deltagare finns i direkt anslutning till verifikationen. Vid granskningen har noterats att liknande typer av arrangemang såsom konferenser, möten, studieresa, kurs/utbildnings- och utvecklingsdagar konteras på olika konton. Användning av olika konton kan innebära att inköp inte konteras konsekvent och att landstingets uppföljningsmöjlighet därmed riskerar att försämras. Personalsociala aktiviteter Granskningen har visat att bidrag till personalklubbar förekommer och konteras på konto 4631 Underhållning och förströelse personal. Bidraget betalas ur anslaget för gemensamhetsskapande aktiviteter som regleras i landstingets personalpolitiska riktlinjer. För 2014 är anslaget 126 kronor per anställd. Fördelningen av anslaget har skett utifrån en beräkningsmetodik som har tillämpats sedan 1999 och antogs i dåvarande förvaltningsrådet. Vi anser att det är viktigt att riktlinjerna för bidrag till personalklubbar bygger på tydliga kriterier. Den äldre beräkningsmetodiken från år 1999 kan tjäna på en översyn och uppdatering. Det är vidare av vikt att landstinget har kontroll över hur medel till personalklubbar används, eftersom bidragen betalas ut i förskott innan aktiviteter har genomförts. På kontot Underhållning och förströelse personal har noterats en aktivitet med underhållning och supé á 695 kr per person exklusive moms. Vi anser att det finns en avgränsningsproblematik för användning av detta konto gentemot konto för personalrepresentation. Användning av detta konto istället för kontot för personalrepresentation kan innebära att inköp till kostnader överstigande fastställda belopp görs utan att de uppmärksammas samt att reglerna för maximalt momsavdrag vid representation kringgås. Kostnader för aktiviteter där inte nyttan för landstinget tydligt kan påvisas kan även aktualisera en skattepliktig förmån för anställda och sociala avgifter för landstinget. Vi har noterat en personalresa som bokförts på kontot för Underhållning och förströelse personal där det i underlagen saknas ett program. Vi kan därför inte bedöma vilken typ av resa detta är. Enligt landstingets riktlinjer ska även utflykter, nöjen och rekreationsinslag framgå 14

16 av ett konferensprogram. Om inte programmet innehåller minst 6 timmars effektivt arbete per heldag föreligger risk för skattepliktig löneförmån. Minnesgåvor och uppvaktningar Vid inköp av julklappskort har ett fall noterats där uppgift om mottagare saknas. Ett fall har noterats där lunchfirande har skett av pensionärer och 25-åringar till en kostnad av ca 540 kr exklusive moms/person. I landstingets riktlinjer för gåvor framgår att 25-årsgåva kan bestå av exempelvis glasskål, smycke eller annan minnessak. Gåvan kan inte vara pengar eller flyktiga värden såsom resor eller motsvarande. För gåvor och uppvaktning till medarbetare anger riktlinjerna att sådana kan vara skattefria upp till ett visst belopp. Storleken på gåvan är maximalt kr för Vidare ska varje arbetsplats i samråd med förvaltningsledning hitta former för uppvakning av medarbetare som går i pension. Enligt Skatteverket är minnesgåva en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställde uppnår viss ålder (till exempel den anställdes 50-årsdag), längre tids anställning (25 år eller mer) eller när en anställning upphör. Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger kronor och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör. 3 Vi anser att lunchfirande inte har klassificerats korrekt som minnesgåva. Förtäringen borde enligt vår mening ha klassificerats som intern representation och beaktat tillhörande avdragsbegränsningar för moms såväl som landstingets riktlinje om att intern representation inte bör överstiga 400 kr/person inklusive moms. I ett fall har ateljeägg köpts in för att fira en placering i landstingets bästa förbättring. Äggen har getts till alla vårdande avdelningar. Värdet är 469 kr exklusive moms per ägg. Vi anser att inköpet vid konteringen är felklassificerat som minnesgåva och är snarare att betrakta som konstföremål eller förbrukningsinventarium. Representation För intern representation, det vill säga för landstingets egen personal, har flera fall noterats där syfte och deltagare med aktiviteten saknas. Vidare har noterats enstaka tillfällen där full moms är lyft fastän kostnad för förtäring överstiger 90 kr/person. För extern representation, det vill säga riktad till personer utanför landstingets organisation, har flera fall noterats där full moms har lyfts fastän kostnad för förtäring överstiger 90 kr/person. I ett enstaka fall framgår inte deltagare och syfte tydligt av underlagen. Vi har noterat fall där representationsgåvor har köpts in till ett presentskåp. Kanslienheten har förteckning på vad som har köpts in, vad som har hämtats ur skåpet samt syfte. I detta sammanhang kan påpekas att landstingets beloppsgräns för representationsgåva överstiger de 180 kr/180 kr plus mervärdeskatt per person som Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2004:5) medger i avdragsram för representationsgåva. Detta innebär att landstinget synes ha lyft för hög moms på sina inköp av representationsgåvor. Marknadsföring och sponsring (inklusive eventuell förekomst av lobbyverksamhet) I samband med stickproven har inga transaktioner noterats som är kopplade till sponsring. Marknadsföringsinsatser omfattar exempelvis annonsering, kampanjer PR-artiklar och mässkostnader. 6.1 Bedömning utifrån granskade stickprov I vår granskning av stickprov har vi noterat flera fall av avvikelser gentemot gällande riktlinjer. Mot bakgrund av detta gör vi bedömningen att landstinget inte i tillräcklig utsträckning följer 3 SKV:s hemsida hämtat på 15

17 interna och externa riktlinjer avseende representations-, rese- och konferensrelaterade inköp. I granskningen har ingen förekomst av sponsring eller lobbyverksamhet noterats. Ingen förtäring av alkohol har heller uppmärksammats bland granskade underlag. De förbättringsområden som har noterats i granskningen summeras i nedanstående punkter: Underlag till affärshändelser saknar i vissa fall uppgift om deltagare/mottagare och syfte med aktiviteten. Det blir därmed otydligt hur aktiviteten är kopplad till landstingets verksamhet. När det gäller representation strider det mot regelverk och riktlinjer att utelämna uppgifterna. Avsaknad av detaljerade program för konferensers innehåll. Det finns en risk att kostnader för personalrepresentation och konferensrelaterade aktiviteter konteras felaktigt på kontot Underhållning och förströelse personal. Därmed riskerar inköp överstigande landstingets maxbelopp att passera obemärkt och reglerna för maximalt momslyft vid representation riskerar att kringgås. Kostnader för aktiviteter där inte nyttan för landstinget tydligt kan påvisas kan även aktualisera en skattepliktig förmån för anställda och sociala avgifter för landstinget. Kompletterande uppgifter/kvitton kan enligt uppgift finnas ute hos verksamheten. Vi anser att det är viktigt att allt nödvändigt material såsom kvitton och anteckning om aktivitetens syfte och deltagare hanteras så att det finns i direkt anslutning till verifikationen. Liknande typer av arrangemang såsom konferenser, möten, studieresa, kurs/utbildnings- och utvecklingsdagar konteras på olika konton. Användning av olika konton kan bidra till att inköp inte konteras konsekvent och landstingets uppföljningsmöjlighet riskerar därmed att försämras. Fördelningen av bidrag till personalklubbar sker utifrån en beräkningsmetodik som har tillämpats sedan 1999 och antogs i dåvarande förvaltningsrådet. Vi anser att det är viktigt att riktlinjerna för bidrag till personalklubbar bygger på tydliga kriterier. Den äldre beräkningsmetodiken från år 1999 kan tjäna på en översyn och uppdatering. Det är vidare av vikt att landstinget har kontroll över hur medel till personalklubbar används, eftersom bidragen betalas ut i förskott innan aktiviteter har genomförts. Vi anser att lunchfirande inte har klassificerats korrekt som minnesgåva. Förtäringen borde enligt vår mening ha klassificerats som intern representation och beaktat tillhörande avdragsbegränsningar för moms såväl som landstingets riktlinje om att intern representation inte bör överstiga 400 kr/person inklusive moms. Övriga gåvor har noterats där vi anser att inköpet vid konteringen är felklassificerat som minnesgåva och är snarare att betrakta som konstföremål eller förbrukningsinventarium. I samband med representation förekommer att för högt momsavdrag har gjorts med hänsyn till Skatteverkets regler. För representationsgåvor kan påpekas att landstingets beloppsgräns för representationsgåva (400 kr inkl. moms) överstiger de 180 kr/180 kr plus moms per person som Skatteverkets allmänna råd medger i avdragsram. Landstingets momsredovisning 16

18 riskerar att bli felaktig om personalen inte har kunskap om avdragsbegränsningen för moms och lyfter för hög moms vid inköp av representationsgåvor. Rekommendationer Vi rekommenderar Landstingsstyrelsen följande: att säkerställa att riktlinjerna för representation och konferensrelaterade aktiviteter är kända och används av medarbetare. Därmed ska säkras att: o uppgift om deltagare/mottagare och syfte framgår av underlag till affärshändelser o detaljerade program finns för konferensers innehåll att se över användningen av kontona Underhållning och förströelse personal samt Minnesgåvor och uppvaktningar för att undvika sammanblandning med övriga konton såsom personalrepresentation. Det bör säkerställas att avdragsbegränsningar för moms såväl som landstingets beloppsgräns för representation beaktas. att nödvändigt material såsom kvitton och anteckningar hanteras så att det finns samlat i direkt anslutning till verifikationer. att överväga behovet av flera liknande kostnadskonton förenat med resor, logi och konferenser och vid behov dra ner på antalet konton för att främja konsekvent hantering och förbättrad uppföljningsmöjlighet. att göra en översyn av och vid behov uppdatera den äldre beräkningsmetodiken för bidrag till personalklubbar. Vidare rekommenderas landstingstyrelsen fastställa former för kontroll av att bidragen används till avsedda ändamål. att säkerställa att korrekt momsavdrag görs i samband med representation. Mot bakgrund av noterade brister inom momsområdet rekommenderas en fördjupad översyn av verksamheternas momshantering. Konteringsanvisningarna kan med fördel tydliggöras avseende tillåtna momsavdrag för olika typer av representation. 17

19 7. Kontroll av kontering, fem leverantörer I samband med granskningen har fem leverantörer valts ut som kan relateras till rese-, representations- och marknadsföringsinköp. Med hjälp av en funktion i landstingets ekonomisystem har sammanställts hur inköp från leverantörerna har konterats. 7.1 Bedömning Utifrån sammanställningarna av konteringar konstaterar vi att inköp från en och samma leverantör främst har konterats på några få kostnadskonton som har koppling till leverantörens tjänster, vilket vi anser vara rimligt. För en leverantör av resor/hotell har vi dock noterat att inköp har konterats på konton för undervisningsmaterial till försäljning, utställningar och mässor och kurs och konferensavgifter. Att kontering av inköp sker på olika konton behöver inte tyda på någon felaktighet. Det kan emellertid indikera en risk för att kostnader för resor och representation, medvetet eller omedvetet, döljs genom att inte redovisas på rätt konto. Vi anser att regelbunden analys och kontroll av kontering kan bidra till att felkonteringar uppdagas. Därför är det positivt att landstinget inom ramen för intern kontroll använder sig av kontrollaktiviteter för att förbättra följsamheten till riktlinjer inom området. 18

20 8. Svar på revisionsfrågor Syftet med granskningen är att bedöma huruvida Landstingsstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll avseende kostnadsslagen representation, kurser och konferenser, resor, marknadsföring och sponsring. Granskningen ska också utgöra en grund för revisorernas ansvarsprövning avseende revisionsåret Nedan beskrivs i komprimerad form de bedömningar som görs utifrån respektive revisionsfråga. Revisionsfråga 1. I vilken omfattning förekommer intern respektive extern representation och resekostnader i landstingets förvaltningar? 2. Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende ovanstående kostnadsslag beslutade av landstingsfullmäktige/landstingsstyrelse? 3. Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende vad anställda inom landstinget får ta emot i form av gåvor och av annan representation? 4. Framgår det tydligt i eventuella riktlinjer vad som är tillåtet vad gäller omfattning och sammanhang? 5. Efterlevs gällande lagstiftning, skatteverkets allmänna råd och av landstinget beslutade policydokument inom området? Svar Till och med november 2014 uppgår landstingets kostnader för intern representation (personal) till 2,3 mkr, extern representation till 0,2 mkr och resor-, konferens- och utbildningsrelaterat till 62,3 mkr. Delvis. Landstingsstyrelsen har beslutade riktlinjer och rutiner för Landstinget i Kalmar läns policy, Personliga utlägg i tjänsten, Kurser, konferenser och studieresor, Betalkort, Resor i tjänsten, Riktlinje vid fortbildning, kurser och konferenser för psykiatriförvaltningen samt Representation och gåvor. Dock saknas riktlinjer för sponsring och marknadsföring samt tagande av gåva. Nej. Det finns inga nedtecknade riktlinjer och rutiner vad gäller tagande av gåva och annan representation. I huvudsak. Riktlinjen om kurser, konferenser och studieresor bör förtydligas på vilket sätt skattereglerna gäller för landstinget samt vem som är beslutsfattare. Delvis. Ett antal förbättringsområden har noterats i samband med granskningen. Växjö Kristina Lindstedt Anna Nordlöf Helena Hallgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Certifierad kommunal yrkesrevisor Auktoriserad revisor EY 19

21 Bilaga 1 Upplysningar har inhämtats från följande funktioner Medarbetare inom ekonomiserviceenheten Granskade dokument Landstingets policy Regel: Personliga utlägg i tjänsten Riktlinje kurser, konferenser och studieresor Regel: Betalkort Riktlinje resor i tjänsten Riktlinje vid fortbildning, kurser och konferenser för psykiatriförvaltningen Riktlinje representation och gåvor

Riktlinje för representation och gåvor

Riktlinje för representation och gåvor Riktlinje för representation och gåvor 1(6) BESLUTSFATTARE BESLUTSDATUM DIARIENUMMER ANSVARIG AVD Ekonomi- och finanschef 2015-12-18 Ks 2015/1254 EFA DOKUMENTANSVARIG DOKUMENTTYP GÄLLER FRÅN DATUM UPPDATERAD

Läs mer

Svedala kommun Granskning avseende momshantering

Svedala kommun Granskning avseende momshantering Svedala kommun Granskning avseende momshantering Juni 2015 Bo-Arne Olsson Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 3. Momshantering 7 1.Sammanfattning I detta kapitel återfinns en sammanfattning avseende

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan

Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan ALLMÄNT I dessa riktlinjer anges hur vi arbetar med intern och extern representation på Ekonomihögskolan. Riktlinjerna är till största delen

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN För kännedom Primärvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Innehållsförteckning 1 Om dokumentet...1 2 Syfte och beskrivning...1 3 Omfattning...1 4 Giltighet...1 5 Riktlinjer för representation i koncernen Mälarenergi...1 5.1 Vad är

Läs mer

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland.

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: Dnr: 740.2013.01728 Lars Nyman 063-14 47 04 lars.nyman@ostersund.se Direktionen för Räddningstjänsten Jämtland Policy och riktlinjer för Representation. Direktionen beslutade

Läs mer

Representation, gåvor och resor

Representation, gåvor och resor Revisionsrapport - på uppdrag av bolagets lekmannarevisorer Representation, gåvor och resor Nils Fredholm Kristina Lindhe 2013-02-26 Sölvesborgs Energi och Vatten AB Sölvesborgs Energi AB Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för representation, gåvor samt jäv

Riktlinjer för representation, gåvor samt jäv ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-0102/2011 SID 1 (12) 2011-05-23 Handläggare: Amanda Hernbäck Telefon: 08-508 35 511 Till Arbetsmarknadsnämnden 2011-06-14 Riktlinjer för representation,

Läs mer

RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE

RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE HÖGSKOLAN I GÄVLE 2012-06-18 Dnr 2011/1113 Reviderad 2012-10-31 Reviderad 2013-09-17 RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE Begreppet representation Representation är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor Riktlinjer för representation och gåvor Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 2011, 144 INLEDNING En förutsättning för att Halmstadsborna ska ha förtroende för oss som verkar inom kommunkoncernen

Läs mer

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor/mutor

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor/mutor Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor/mutor Dessa riktlinjer utgår från skattelagstiftningen och stadens policy för representation m.m. som beslutades av kommunfullmäktige i mars 1999 (utlåtande

Läs mer

Svedala Kommuns 1:39 Författningssamling

Svedala Kommuns 1:39 Författningssamling Svedala Kommuns 1:39 Författningssamling 1 (5) Policy mot mutor och bestickning för anställda och förtroendevalda Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-14, 12 Gäller från 2009-01-15 Tjänstemän, politiker

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag

Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Ekonomienheten Datum 2015-04-29 Diarienummer 150072 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag Förslag till

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av mervärdesskatt. Tierp kommun. Maj 2010. Åsa Sandgren

Revisionsrapport. Granskning av mervärdesskatt. Tierp kommun. Maj 2010. Åsa Sandgren Revisionsrapport Granskning av mervärdesskatt Tierp kommun Maj 2010 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Uppdrag...5 2.1. Metod och avgränsning...6 3. Kort information om momskompensation

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Inledning Dessa riktlinjer syftar till att konkretisera policyn. Bakgrund Riktlinjerna anger den norm som gäller för representation, uppvaktningar och gåvor inom Falköpings

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-11-23 Innehållsförteckning 1. Policy för representation och personalförmåner s. 3 2. Riktlinjer för representation

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Policy gällande representation och gåvor

Policy gällande representation och gåvor Policy gällande representation och gåvor Svenska Kommunalarbetareförbundet (förbundskontoret) Antagen av förbundsstyrelsen 2010-09-08 Reviderad av förbundsstyrelsen 2013-12-19 1 (8) Policy gällande representation

Läs mer

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för representation vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för representation vid Högskolan i Skövde 3GSKOLA : SKÖVDE Rektor BESLUT 2015-10-01 Dnr HS 2015/668 Riktlinjer för representation vid Högskolan i Skövde Härmed fastställer jag riktlinjer för representation vid Högskolkan i Skövde. Riktlinjerna

Läs mer

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun Revisionsrapport Representation Regler och rutiner Härjedalens kommun 31 mars 2016 Innehåll Sammanfattning.3 1.Inledning..4 2.Resultat 5 3. Revisionell bedömning.8 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund I

Läs mer

Representation, gåvor och resor

Representation, gåvor och resor Revisionsrapport på uppdrag av bolagets lekmannarevisorer Representation, gåvor och resor Nils Fredholm Kristina Lindhe 2013-02-26 Sölvesborgshem AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

2012-09-19 Dnr: MIUN 2012/1442. Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning

2012-09-19 Dnr: MIUN 2012/1442. Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning 1 Extern och intern representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation 1 (9) Riktlinjer Diarienummer RS 1525-2014 Västra Götalandsregionen Beslutade av regionstyrelsen den 31 mars 2015 83 Riktlinjer för representation Riktlinjer representation 2 (9) Innehåll Inledning...

Läs mer

Dnr: A-799-5425/06. Polismyndighetens policy för. Representation

Dnr: A-799-5425/06. Polismyndighetens policy för. Representation Dnr: A-799-5425/06 Polismyndighetens policy för Representation Enheten för planering, uppf. o analys Controller G Kjellman Diarienr 2006-06-07 A-799-5425/06 Bilaga 1 Policy och regler för representation

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

Policy och riktlinje mot mutor för Göteborgs Stad

Policy och riktlinje mot mutor för Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Personal Gemensamt för staden Policy och riktlinje mot mutor för Göteborgs Stad - Policy Handläggare: Jan Persson Fastställare: Kommunfullmäktige Gällande

Läs mer

Anvisningar för representation Eskilstuna kommun

Anvisningar för representation Eskilstuna kommun Anvisningar för representation Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013, 266 1 Innehåll Anvisningar för representation... 1 Eskilstuna kommun... 1 1. Inledning - Vad är representation?...

Läs mer

Granskning av momshantering. Bollebygds kommun

Granskning av momshantering. Bollebygds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av momshantering Bollebygds kommun Henrik Bergh Februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 1.1. Förslag till åtgärd... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Granskning av representation

Granskning av representation www.pwc.se Revisionsrapport Markus Zackrisson Cert. kommunal revisor Sofia Blixtberg Granskning av representation Mjölby kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt. Revisorerna i Region Gävleborg. Lena Blomstedt, Skattejurist

Revisionsrapport. Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt. Revisorerna i Region Gävleborg. Lena Blomstedt, Skattejurist Revisionsrapport Lena Blomstedt, Skattejurist Göran Persson Lingman, Certifierad kommunal revisor Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt Revisorerna i Region Gävleborg Mars

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Avdragsrätt vid representation

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Avdragsrätt vid representation Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Avdragsrätt vid representation Januari 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås ändringar av rätten till avdrag för representation

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE22 KARSUDDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE22 KARSUDDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad redovisning Maria Hultman Regionsjukhuset Karsudden (RSK) Förvaltningschef

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av räkenskapsmaterial extern och intern representation. Gotlands kommun Ramona Numelin (1)

Revisionsrapport. Granskning av räkenskapsmaterial extern och intern representation. Gotlands kommun Ramona Numelin (1) Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial extern och intern representation Gotlands kommun 2009-12-04 Ramona Numelin (1) 1. Sammanfattning...3 2. Inledning och revisionsfråga...3 3. Avgränsning

Läs mer

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

Internkontrollplan 2016

Internkontrollplan 2016 Landstingsdirektörens stab Ekonienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-11-05 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 150708 Internkontrollplan 2016 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen godkänner

Läs mer

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015.

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Villkor

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL För kännedom Nämnden för Habilitering och hjälpmedel T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen

Läs mer

momsavdrag moms 1) 250,00 kr exkl budavgift 650,00 kr 10,80/person vid momssats 12%, 22,50/person vid momssats 25%, 14,00/person se punkt 3) ovan

momsavdrag moms 1) 250,00 kr exkl budavgift 650,00 kr 10,80/person vid momssats 12%, 22,50/person vid momssats 25%, 14,00/person se punkt 3) ovan Lathund representation m.m. Uppdaterad 2016-03-15 Denna lathund ska ses endast som en vägledning och bygger på LU:s föreskrifter om representation (Dnr EK2011/37) samt Skatteverkets bestämmelser. Rekommenderad

Läs mer

Lathund för Resenär. Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete.

Lathund för Resenär. Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete. Lathund för Resenär Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete. Senast ett år efter det att resan är avslutad ska resan vara registrerad och godkänd enligt Villkorsavtalet

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Landstingsstyrelsen Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad Redovisning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av 91 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105-113. SOU 1997:2, del II s.78-85 8.1 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter som inte får dras av. Dessa regler

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Sida 1 av 5 Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Inom LRF Samköp gäller förbud mot givande och tagande av förmån som utgör muta 1. Varje medarbetare 2 inom LRF Samköp är skyldig

Läs mer

Representation, gåvor och resor

Representation, gåvor och resor Revisionsrapport Representation, gåvor och resor Nils Fredholm Kristina Lindhe Sölvesborgs kommun 2013-03-17 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Granskningens syfte 2 3 Iakttagelser och

Läs mer

Uppföljande granskning av landstingets rutiner för utrangering av anläggningstillgångar - Fordon

Uppföljande granskning av landstingets rutiner för utrangering av anläggningstillgångar - Fordon Sa Uppföljande granskning av landstingets rutiner för utrangering av anläggningstillgångar - Fordon Rapport nr 05/2011 September 2011 Monika Norlin, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Interna riktlinjer till representationspolicyn

Interna riktlinjer till representationspolicyn Sida 1(5) Enheten för ekonomi EvaLena Östlin, 054-701 10 15 evalena.ostlin@regionvarmland.se Datum 2015-03-01 enna eslubeslbebeslutad av regiondirektören 2015-03-01 Interna riktlinjer till representationspolicyn

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR REGION GOTLAND RIKTLINJER FÖR REPRESENTATION, UPPVAKTNING OCH MINNESGÅVOR SAMT REGLER FÖR FLAGGNING

FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR REGION GOTLAND RIKTLINJER FÖR REPRESENTATION, UPPVAKTNING OCH MINNESGÅVOR SAMT REGLER FÖR FLAGGNING FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR REGION GOTLAND RIKTLINJER FÖR REPRESENTATION, UPPVAKTNING OCH MINNESGÅVOR SAMT REGLER FÖR FLAGGNING Antagna av regionfullmäktige (dåvarande kommunfullmäktige) 2009-11-23. Ändrad

Läs mer

Revidering av riktlinjer för representation och uppvaktningar KS-2013/1357

Revidering av riktlinjer för representation och uppvaktningar KS-2013/1357 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/1357 2014-01-13 Kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för representation och uppvaktningar KS-2013/1357 Förslag

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av Försvarsmakten 2011. 1 Sammanfattning. Försvarsmakten 107 85 Stockholm 2012-02-08 32-2011-0599.

Revisionsrapport. Löpande granskning av Försvarsmakten 2011. 1 Sammanfattning. Försvarsmakten 107 85 Stockholm 2012-02-08 32-2011-0599. Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 Stockholm Datum Dnr 2012-02-08 32-2011-0599 Löpande granskning av Försvarsmakten 2011 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Försvarsmakten bl.a.

Läs mer

5 -+ Svedala kommun. Granskning av Svedala kommuns hantering av frågor kring SommarRock. Teodora Heim, projektledare Per Stomberg, kvalitetssäkrare

5 -+ Svedala kommun. Granskning av Svedala kommuns hantering av frågor kring SommarRock. Teodora Heim, projektledare Per Stomberg, kvalitetssäkrare 5 -+ Svedala kommun Granskning av Svedala kommuns hantering av frågor kring SommarRock Teodora Heim, projektledare Per Stomberg, kvalitetssäkrare Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 3. Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2016 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2016 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING GRANSKNINGSRAPPORT För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky HR-direktören Solveig Lampe Redovisningschef Susanne

Läs mer

Försäljning av kommunal egendom och mottagande av gåvor

Försäljning av kommunal egendom och mottagande av gåvor Revisionsrapport Försäljning av kommunal egendom och mottagande av gåvor Piteå kommun juni 2009 Linda Marklund 2009-06-11 Linda Marklund, projektledare Helena Lundberg, uppdragsledare Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljande granskning av resefakturor

Uppföljande granskning av resefakturor Uppföljande granskning av resefakturor PM april 2015 April 2015 Ingrid Lindberg, revisionskontoret Diarienummer: REV 19:2-2015 Innehåll SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 BAKGRUND... 4 REVISIONSFRÅGOR... 4 AVGRÄNSNINGAR...

Läs mer

Ekonomifrågor, Segeltorps IF

Ekonomifrågor, Segeltorps IF Ekonomifrågor, Segeltorps IF Innehållsförteckning Sid Föreningens ekonomipolicy 2 Styrelsens ansvar 2 Teckningsrätter 2 Löner och arvoden 3 Domarersättningar 3 Reseersättningar, körjournaler 4 Kvitton

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE80 LANDSTINGETS LEDNINGSSTAB

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE80 LANDSTINGETS LEDNINGSSTAB För kännedom Landstingsstyrelsen Finanschef Mats Widén Ekonom Susanne Gårdö Ekonom Barbro Stenlund Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Landstingets ledningsstab T.f. landstingsdirektör Helena

Läs mer

Riktlinjer för sponsring m m

Riktlinjer för sponsring m m Riktlinjer 1 (7) Riktlinjer för sponsring m m Inledning Skurups kommun är en politiskt styrd organisation, vilket ställer särskilda krav på styrning och ledning. För att underlätta styrningen och ledningen

Läs mer

UPPDRAGSREGLEMENTE. för SEKO Facket för Service och Kommunikation

UPPDRAGSREGLEMENTE. för SEKO Facket för Service och Kommunikation UPPDRAGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation Detta reglemente gäller från och med kongressen 2006 och till nästkommande kongress. anm: Att reglementet gäller till nästa kongress innebär

Läs mer

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Den förändring som sker from 1 april 2013 innebär att det kan räcka med kommentarer i MIUNs

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN För kännedom Primärvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

INSTRUKTION AVSEENDE MUTA OCH BESTICKNING

INSTRUKTION AVSEENDE MUTA OCH BESTICKNING INSTRUKTION AVSEENDE MUTA OCH BESTICKNING Innehållsförteckning 1. DEFINITIONER... 3 2. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3. TILLÄMPLIGHET... 3 4. GIVANDE OCH MOTTAGANDE AV ALLA TYPER AV FÖRMÅNER... 3 4.1 Godkännande

Läs mer

Granskning av resor, representation samt företagskort

Granskning av resor, representation samt företagskort Granskning av resor, representation samt företagskort Varbergs kommun Antal sidor 11 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning/bakgrund 2 2.1 Syfte och revisionsfrågor 2 2.2 Avgränsning 2 2.3

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2016 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2016 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN För kännedom Primärvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky HR-direktör Solveig Lampe Redovisningschef Susanne Gårdö Lönechef Josefin Zangerl Carlberg Enhetschef

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Pensionspolicy för Västerviks kommun

Pensionspolicy för Västerviks kommun Pensionspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14, 283 att gälla från 1 januari 2016. Bakgrund I och med tillkomsten av KAP-KL samt AKAP-KL har det tillkommit en del områden

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Risker med Malmö stads biltransporter. Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler

GRANSKNINGSRAPPORT. Risker med Malmö stads biltransporter. Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler GRANSKNINGS Risker med Malmö stads biltransporter Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler Beslutad av revisorskollegiet 2014-10-13 Faktagranskad av berörda nämnder Risker med Malmö stads biltransporter(220784)_tmp

Läs mer

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor 1 (5) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KS 2015-05-05, 107 Uppdateras: Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor Innehållsförteckning 1. Detta är representation

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel VALLENTUNA KOMMUN 2008-12-18 SID 1/9 er och generella anvisningar för hantering av privata medel När enskildas privata medel hanteras ska det på varje enhet finnas skriftliga lokala rutiner som är grundade

Läs mer

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17 Nämndledamöters ansvar Oxelösund 2015-11-17 Dagens program - Nämndens ansvar - Beslutsfattande - Styrelsens särskilda uppdrag - Juridiskt ansvar - Intern kontroll - Ansvarsprövning - God ekonomisk hushållning

Läs mer

Region Skåne Granskning av IT-kontroller

Region Skåne Granskning av IT-kontroller Region Skåne Granskning av IT-kontroller Per Stomberg Niklas Westerlund Deloitte AB Januari 2016 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1 Bakgrund och syfte... 4 2.2 Revisionskriterier...

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE14 PRIMÄRVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE14 PRIMÄRVÅRDEN För kännedom Primärvårdsnämnden T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och

Läs mer

Förmån av tandvård en promemoria

Förmån av tandvård en promemoria Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmån av tandvård en promemoria 1 Förmån av tandvård Sammanfattning Utgångspunkten är att den offentliga finansieringen av tandvården skall ske i huvudsak

Läs mer

Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning

Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning 2017-02-1621 DNR: MIUN 2016/848 Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning Publicerad: Beslutsfattare: Förvaltningschef

Läs mer

Granskning av intern och extern representation

Granskning av intern och extern representation www.pwc.se Revisionsrapport Anders Hägg Tilda Lindell Granskning av intern och extern representation Solna stad Granskning av intern och extern representation Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och

Läs mer

1. Sammanfattning sid 2. 2. Inledning/ utfört arbete sid 2. 2.1 Leverantörsfakturor sid 3. 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3

1. Sammanfattning sid 2. 2. Inledning/ utfört arbete sid 2. 2.1 Leverantörsfakturor sid 3. 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning sid 2 2. Inledning/ utfört arbete sid 2 2.1 Leverantörsfakturor sid 3 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3 2.3 Leverantörsfakturor som har

Läs mer

2004-09-21. Ärendebeskrivning:

2004-09-21. Ärendebeskrivning: 2004-09-21 Ärende 5 Policy för mottagande av gåvor och förmåner från privata verksamheter och personer (Återremitterat från fullmäktigemötet 2004-06-28 29) RS/010285 Ärendebeskrivning: På uppdrag av regiondirektören

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om avdragsrätt vid representation

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om avdragsrätt vid representation Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Policy avseende otillbörliga förmåner

Policy avseende otillbörliga förmåner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-30, 8 Gäller fr o m den 1 februari 2014 Policy avseende otillbörliga förmåner för förtroendevalda och anställda inom Värnamo kommun 1 (6)

Läs mer

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10 Rapport Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3

Läs mer

Granskning av representation, resor och konferenser

Granskning av representation, resor och konferenser Revisionsrapport Granskning av representation, resor och konferenser Halmstads kommun, samt de kommunala bolagen April 2009 Christel Eriksson Leif Johansson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Handbok till Policy för representation, mutor och jäv

Handbok till Policy för representation, mutor och jäv Kommunstyrelsens förvaltning 2014-04-07 Handbok till Policy för representation, mutor och jäv 1. Beloppsgränser Representation De beloppsgränser som anges nedan avser värdet exklusive moms. Anledningen

Läs mer

Policy och riktlinjer för resor i tjänsten. Policy för resor i tjänsten

Policy och riktlinjer för resor i tjänsten. Policy för resor i tjänsten Bilaga 4, Förslag till beslut Policy och riktlinje för resor i tjänsten Policy och riktlinjer för resor i tjänsten Policy för resor i tjänsten Policyn innebär att de minst klimatpåverkande färdmedlen ska

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-03-17 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Ärendet Landstingsrevisorerna

Läs mer

Representation. Granskning av. Revisionskontoret. Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014. Revisionskontoret

Representation. Granskning av. Revisionskontoret. Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014. Revisionskontoret Revisionskontoret Granskning av Representation Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014 Revisionskontoret Eva Tency Nilsson Fredrik Ljunggren Jan-Åke Leijon 2(11) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

Uppföljning av löpande granskning avseende resor, representation mm. Miljönämnden Miljöförvaltningen

Uppföljning av löpande granskning avseende resor, representation mm. Miljönämnden Miljöförvaltningen Uppföljning av löpande granskning avseende resor, representation mm Miljönämnden Miljöförvaltningen Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms plats 1 Telefon (exp): 040-34 19 55 Hemsida:

Läs mer

Granskning av landstingets leverantörsregister

Granskning av landstingets leverantörsregister Granskning av landstingets leverantörsregister Rapport nr 07/2012 Oktober 2012 Eva M. R. Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Revisionsfrågor... 4 4. Avgränsningar...

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Riktlinjer för representation i Trelleborgs kommun

Riktlinjer för representation i Trelleborgs kommun TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2016-05-19 KS 2015/727 1 (5) Kommunsekreterare Stefan Didrik 0410 73 31 17, Stefan.Westling-Didrik@trelleborg.se Riktlinjer för representation i Trelleborgs

Läs mer

Granskning av hantering av konst och konstföremål - Söderköpings kommun

Granskning av hantering av konst och konstföremål - Söderköpings kommun Granskning av hantering av konst och konstföremål - Räkenskapsår 2013 Datum 2013 Till Kommunrevisionen i Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen har givit EY i uppdrag att biträda i en granskning av

Läs mer

2006-04-03 LS-LED06-115. Landstingsstyrelsens beslut

2006-04-03 LS-LED06-115. Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-04-03 LS-LED06-115 34 Landstingsstyrelsens svar på revisionens granskning av landstingets policy/riktlinjer för resor i tjänsten Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer