VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014. Verksamhetsåret 2013/14 har omfattat ca 12 månader, från och med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014. Verksamhetsåret 2013/14 har omfattat ca 12 månader, från och med 130128 140211."

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014 Saco-S lokalförening vid KTH Verksamhetsåret 2013/14 har omfattat ca 12 månader, från och med ÅRSMÖTET 2013 Årsmötet hölls måndagen den 28 januari kl i sal H1, Teknikringen 33. Lars-Erik Skagersten, förhandlingschef, KTH utsågs till mötesordförande. Styrelsen redovisade sin verksamhetsberättelse för året som gått. Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet. Hans Edin (EES) omvaldes enhälligt till ordförande. Till ledamöter i styrelsen omvaldes enhälligt: Lars Abrahamsson (EES) Hans Edin(EES) Olle Jönsson (ITM) Yohannes Kiros (CHE) Karin Odelius (CHE) Marianne Persson-Söderlind (NORDITA) Till nya ledamöter i styrelsen invaldes: Reine Bergström, (STH) Christelle Bourquin (UF) Anne Håkansson (ICT) Johnny Slätt (CHE) Adjungerade ledamöter: Kristina Östman Alexander Baltatzis, Till valberedningen valdes enhälligt (efter att de icke närvarande hörts): Leif Svanblom (UF) ordförande Chris Druid (ECE) Gunnar Henriksson (CHE) Rikard Lingström (STH)

2 Martin Norgren (EES) Urban Westergren (ICT) STYRELSEN EFTER ÅRSMÖTET 2013 Styrelsen utsåg Hans Edin till ordförande, Lars Abrahamsson till 1:e vice ordförande, Karin Odelius till 2:e vice ordförande samt Yohannes Kiros till sekreterare. Styrelsen har sedan årsmötet 2013 genomfört 18 stycken protokollförda sammanträden. Styrelsen hade en heldagsaktivitet i kontaktförbundet Sveriges Ingenjörers regi den 22/11. ARBETSFÖREDELNING INOM STYRELSEN EFTER ÅRSMÖTET 2013 Doktorandansvarig: Löneförhandlingsansvarig: Bitr. löneförhandlingsansvarig: Hemsida: Medlemsregister: Skyddsombudsfrågor: Bitr. skyddsombudsfrågor: Medlemsrekrytering: Lars Abrahamsson, biträdd av adjungerad ledamot Kristina Östman från Olle Jönsson, med stöd av Lars Abrahamsson och Kristina Östman vid förhandling av doktorandstegen Karin Odelius Anne Håkansson Anne Håkansson Johnny Slätt Yohannes Kiros Reine Bergström Kontaktpersoner för skolorna: ABE: Hans Edin BIO: Yohannes Kiros CSC: Hans Edin STH: Reine Bergström EES: Hans Edin CHE: Yohannes Kiros SCI: Marianne Persson-Söderlind ITM: Olle Jönsson UF: Olle Jönsson ICT: Anne Håkansson ECE: Lars Abrahamsson Representanter i KTH-organ Universitetsstyrelsen: Hans Edin MBL-förhandling inför universitetsstyrelsen: Hans Edin och vid tillfällen Lars Abrahamsson Centrala Samverkansgruppen: Hans Edin, Lars Abrahamsson med Karin Odelius som ställföreträdande

3 Personalplaneringskommittén (PPK):. Marianne Persson Söderlind (sammankallande) och Christelle Bourquin representerade Saco-S i kommittén. Marianne Persson-Söderlind har ingått i en arbetsgrupp som utarbetar underlag för kommande medarbetarundersökning. Arbetsgruppen upplöstes då deltagarna inte var överens. Den medarbetarundersökning som sedan utarbetades presenterades för PPK. Utifrån den föregående medarbetarenkäten som visar på höga stressnivåer på KTH har inledande seminarier hållits för att informera om den forskning om stress som bedrivs. Marianne Persson-Söderlind ingår som facklig representant i styrgruppen för mångfaldsfrågor från Personalansvarsnämnden (har ej sammanträtt under året): Hans Edin Fakultetsråd: Hans Edin, med Reine Bergström som ersättare Jämställdhets- och mångfaldskommittén (pågående mandatperiod): Yohannes Kiros, samt Saco-S ledamöter i CSG Redaktionskommittén (pågående mandatperiod): Marianne Persson Söderlind samt Saco-S ledamöter i CSG Nomineringskommittén för tillsättning av rektor Hans Edin representerade de gemensamt fackliga intressena i nomineringskommittéen för tillsättning av rektor. EKONOMI Lokalföreningen har ingen egen ekonomi att redovisa. Vissa kostnader har täckts av kontaktförbundet, Sveriges Ingenjörer. SAMARBETE MED ÖVRIGA PERSONALORGANISATIONER Saco-föreningen vid KTH samarbetar med de övriga arbetstagarorganisationerna på KTH: SEKO och ST-KTH. CENTRALA FÖRBUNDEN Lokalföreningen har som kontaktförbund Sveriges Ingenjörer. Samarbete sker med samtliga förbund inom Saco där vi har medlemmar. Hans Edin har varit suppleant i Saco-S representantskap. Hans Edin är ledamot i Sveriges Ingenjörers fullmäktige. Lars Abrahamsson är ersättare. Lars Abrahamsson är ledamot i SULFs förbundsstyrelse, var inför verksamhetsåren valberedare för dess professionsförening för doktorander, SDF. Himanshu Kataria, medlem i Saco-S KTH, invaldes för 2014 i SDF:s nationella styrelse. Karin Odelius, Lars Abrahamsson, och Hans Edin var representerade i Sveriges Ingenjörers högskolegrupp. Hans Edin och Olle Jönsson deltog vid RALS-möte hos Sveriges Ingenjörer den 24/4

4 Hans Edin deltog vid SULFs seminarium kring stiftelseremissen den 13/9. KOMMUNIKATION, DELAKTIGHET OCH KUNSKAPSUTBYTE Styrelsen har under verksamhetsåret i liten utsträckning börjat utreda möjligheterna till kommunikation med SSG ledamöter på det sociala mediet KTH Social. Hålla minst fyra medlemsmöten utöver årsmöte för alla medlemmar på KTH Ett medlemsmöte (lunchmöte) Upphovsrätten inom universitetsvärlden vad är dina rättigheter? hölls Mötet var relativt välbesökt med ca 30 deltagare. Carl Falck, förbundsjurist från SULF, Ulrika Paulsson, förbundsjurist Sveriges Arkitekter och Anna-Lena Lindgren, ombudsman, Sveriges Ingenjörer var inbjudna som talare. Vi hade avsett att hålla ett medlemsmöte kring lönebildningen, ett möte kring de omförhandlade lokala kollektivavtalen (ALFA Allmänt Löne- och Förmåns Avtal) samt ett möte kring arbetstidsavtalet för lärare. Då de av arbetsgivaren föreslagna försöken med lönesättande samtal på några utvalda skolor hänsköts från diskussionen då de berörda skolornas intresse var svalt. Eventuella försök försköts till 2014 och förhandlingarna kring ALFA och arbetstidsavtalet för lärare dragit ut på tiden så har dessa medlemsmöten inte hållits. Fortsätta att utveckla hemsidan som kommunikationskanal. 200 besökare på hemsidan per månad. Hemsidan (http://intra.kth.se/projekt-arbetsgrupper/foreningar/saco) uppdaterats kontinuerligt med aktuell information om medlemsmöten, årsmöte, löneförhandlingar osv. Den räkning per dag som går att följa visar att det är ca 5-25 besökare per dag, d v s målet får anses vara uppfyllt. Ge ut fyra stycken informationsblad under verksamhetsåret Två elektroniska medlemsbrev/informationsblad har skickats under verksamhetsåret. Vi får anse att målet inte har uppfyllts. Arrangera minst en träff med samtliga skolsamverkansledamöter och styrelsen. Inget gemensamt möte med styrelsen och skolsamverkansledamöterna har hållits under året. Skolsamverkan och styrelsens representanter i centrala samverkansgruppen har dock träffats vid en gemensam aktivitet. Målet har uppnåtts. Skolsamverkansledamöter och styrelserepresentanter träffas vid den årliga utbildningen för SSG ledamöter. Två medlemsmöten har arrangerats på arkitekturskolan, ett och ett den Vid båda dessa tillfällen deltog ombudsmän från Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter MEDLEMSREKRYTERING Öka antalet medlemmar med 3 % till 1 mars Öka medlemsantalet bland doktoranderna med 6 % under verksamhetsåret. Medlemsregistret visar att antalet medlemmar är väldigt nära konstant med 1511 medlemmar

5 och 1547 medlemmar Målet i verksamhetsplanen har därmed inte uppnåtts exakt, men trenden är positiv. Någon uppföljning av medlemsförändringen bland doktoranderna har inte gjorts. Det är normalt svårt att kontrollera vårt medlemsantal bland doktorander med stipendium eller utbildningsbidrag som finansieringsformer då vissa förbunds medlemsdatabaser verkar anpassade huvudsakligen för medlemmar med anställning. Kristina Östman har medverkat vid information till nyanställda. SAMVERKAN Samverkan sker på den nivå där beslut fattas; i centrala samverkansgruppen (rektorsbeslut), i skolsamverkansgrupper och i lokala samverkansgrupper. Samverkan är en viktig del av det fackliga inflytandet och fungerar väl på central nivå där arbetet sker aktivt tillsammans med de övriga två fackliga organisationerna ST och SEKO. Styrelsebeslut MBL-förhandlas. På uppdrag av arbetsgivaren och i samarbete med ST och SEKO har styrelsen medverkat till att utveckla KTH Social som ett verktyg för samverkan. Samverkan via KTH social pågår. Men endast i liten omfattning. Fungerande samverkan vid alla skolor. Samverkan på skolnivå verkar fungera bättre än tidigare, dock är karaktären fortfarande i stor omfattning information kring fattade beslut snarare än samverkan inför beslut. Kvaliteten på samverkan verkar variera kraftigt mellan skolorna. Lokala samverkansgrupper enligt avtal. Lokal samverkan förekommer på en del institutioner och verkar där fungera. Samverkansarbetet har kommit igång på arkitektur där det nu finns lokala Saco-S representanter i den lokala samverkansgruppen. Ersättning för fackligt uppdrag i LSG/SSG enligt avtal. Diskussioner har förts med någon enstaka skola kring vad ersättningen skall vara. I dessa fall har vi blivit överens om omfattningen. Ingen generell uppföljning har gjorts. Markant öka samverkan mellan CSG och SSG via KTH Social. Målsättningen för 2013 kan vara 10 inlägg per månad. Samverkan via Social är tyvärr på mycket låg nivå. ANSTÄLLNING OCH LÖNER 2013 års löneförhandling var sifferlöst enligt det centrala avtalet mellan Saco-S och arbetsgivaren. För KTHs del blev utfallet för de Saco-S anslutna medlemmarna 2,82 % vilket kan jämföras med övriga anställda på KTH blev utfallet 2,2 %. Doktoranderna förhandlas separat och den nya doktorandstegen lyder: Steg 1: 26400, Steg 2: 27400, Steg 3: och Steg 4: Tyvärr fortsätter doktoranderna att halka efter övriga Saco-medlemmar. Årets förhandlingar stannade på 2,45%.

6 Motverka att enskilda yrkesgrupper halkar efter i löneutvecklingen. Alla medlemmar erbjuds lönesamtal. Vår uppfattning är att de flesta idag erbjuds lönesamtal. Vi har fått några enstaka klagomål på att det inte alltid sker, men över lag verkar det fungera. Undervisande forskare erbjuds läraranställning. När det gäller denna fråga har vi inte kommit framåt under detta år. Medarbetarundersökningen ska användas mer systematiskt och resultatet följas av återkoppling och åtgärder. Vi anser att dettahar förbättrats. En ny medarbetarundersökning genomfördes i slutet av året Göra en analys av löneskillnader inom olika yrkesgrupper KTH arbetar fortfarande med detta. Bevaka och stödja den tekniska och administrativa personalens karriärs- och professionsutveckling Vi har tagit upp den frågan i samband med diskussionerna kring utvecklingsplanen. DOKTORANDER En av de viktigaste uppgifterna i arbetet med doktorandfrågorna handlar om att sprida information till doktorander, till såväl oorganiserade som organiserade. Den förstnämnda gruppen med ambitionen att också öka antalet medlemmar. Arbetet har visat sig framgångsrikt vad avser antalet medlemmar inom gruppen med stipendiefinansiering. Sveriges Ingenjörer har sedan tidigare sänkt avgiften för doktorander vilket borde öka medlemstalet framöver. Informationsmöten under året: Ett informationsmöte för doktorander hölls i samarbete med doktorandombudet (Fredrik Häggström) den 23 maj. Lars Abrahamsson representerade Saco-S. 68 anmälda, ca 50 närvarande. Den 13 oktober hölls informationsmöte för doktorander på Campus Kista, i samarbete med ITCs doktorandråd (Himanshu Kataria). Lars Abrahamsson och Kristina Östman representerade Saco-S. Ca 20 doktorander deltog. Den 20 november hölls informationsmöte för doktorander om rättigheter och skyldigheter på Campus KTH i samarbete med doktorandombud (Ingrid Illiou) och THS doktorandsektion (Himanshu Kataria). Kristina Östman representerade Saco-S, Mötet hölls på engelska. 90 anmälda, ca 50 närvarande.. Dessutom sker påverkansarbetet gentemot KTH, ett arbete som bland annat utförs i samarbete med studentkårens doktorandsektion. Kristina Östman är adjungerad till sektionens styrelse, sedan augusti Det gemensamma arbetet har framför allt under hösten handlat om höjningen av den lägsta stipendienivån. Alla doktorander finansierade genom anställning. Ett stort antal doktorander är finansierade med stipendier eller utbildningsbidrag. Målet har ännu inte uppfyllts. KTH har avskaffat utbildningsbidraget from 1 juli 2012 för alla nyantagna, en framgång efter långvarigt lokalt och nationellt lobbyarbete. Lärosätesledningen har lovar en

7 översyn av stipendiernas omfattning och nivåer. Inget konkret har dock kommit ur från det. Snarare verkar andelen stipendiater öka kraftigt över tid. Svenska Institutet höjde stipendiebeloppet till från med start läsåret 2013, men KTH har trots ett tidigare rektorsbeslut om att följa SIs nivåer inte börjat betala ut mellanskillnaden till de berörda doktoranderna. Uppflyttning i doktorandstegen fungerar enligt avtal. Hur väl avtalet fungerar varierar mellan olika delar av KTH. Vi har haft ett antal kontakter med medlemmar där detta inte fungerar efter avtal. Vi uppskattar att doktorander hör av sig så att vi kan driva frågan på individnivå där avtalet inte följs. Licentiatantagning används endast när målet är lic. Hur väl avtalet fungerar varierar mellan olika delar av KTH. Ingen utvärdering har dock gjorts under året. Det bör poängteras att Saco-S uppfattning är helt i linje med KTH:s interna regelverk. UPPSÄGNINGAR Endast relevanta uppsägningar på saklig grund. Fyra övertalighetsärenden rörande Saco-medlemmar har hanterats i PPK under året. Ett har lett till uppsägning i enighet, två har gjort enskilda överenskommelser och den fjärde är under utredning. Tidiga åtgärder och förebyggande åtgärder Föreningen arbetar aktivt med tidiga och direkta åtgärder efter kontakt med medlemmar för att undvika att varsel uppstår. Se även förebyggande åtgärder Det är inte alltid rätt åtgärder sätts in i tid. Om åtgärder sätts in tidigt är möjligheten att lösa förändringsfrågor lättare. Livs- och karriärplanering är en möjlighet för samtliga anställda. JÄMSTÄLLDHET, MÅNGFALD OCH LIKABEHANDLING Ökad medvetenhet om JML i alla delar av organisationen gällande lag, planer och policys ska följas och implementeras i verksamheten. Styrelsen deltar i JML-arbetet via Jämställdhets- och Mångfaldskommittén. KTH tar frågan av jämställdhets- och mångfaldsfrågor på stort allvar. Ökad andel kvinnor på högre lärartjänster Andelen kvinnor på högre lärartjänster är fortfarande lågt. KTHs 2012 årsredovisning visar 39 kvinnliga professorer och 260 manliga I nyrekrytering framgår att totalt 34 är nytillsatta professorer varav 9 kvinnliga. Nivån på nyrekryteringen närmar sig alltså, men når inte nivåerna på andelen kvinnliga studenter eller doktorander.

8 Att iaktta jämställdhet och mångfald vid det interna arbetet i styrelsen, vid rekrytering till förtroendevalda och skyddsombud vid alla nivåer. Styrelsen bestod efter årsmötet av 5 kvinnor och 7 män vilket är samma fördelning som året innan trots att flera nyval har gjorts. Styrelsens kompetens har också breddats och har idag en jämnare fördelning mellan lärare/forskare och teknisk/administrativ personal. Valberedningen består av en kvinna och fem män. Aktiv systematisk uppföljning av likabehandlingsarbetet på KTH. Likabehandlingsarbetet följs i JMK KTHs nolltolerans mot all form av diskriminering efterlevs. Styrelsen stödjer alltid medlemmar som känner sig utsatta och hjälper de att finna rätt hantering av den diskriminering de känner sig utsatt för. SKYDDSOMBUD Kompetenshöjning av skyddsombuden. Utbildningen av skyddsombud har utvecklats och sker idag sker mer regelbundet än tidigare. Ett huvudskyddsombud på varje skola. Nio skolor har huvudskyddsombud (ABE, BIO, CHE, CSC, ICT, STH och UF/ECE), endast EES saknar huvudskyddsombud. Öka kännedomen om skyddsombudens arbete. Rutinerna för utseende av skyddsombud och kontakterna med skyddsombud har skärpts upp. Anordna ett gemensamt möte under verksamhetsåret mellan samtliga fack och samtliga skyddsombud. Inget gemensamt möte mellan samtliga fack och samtliga skyddsombud har hållits VERKSAMHETSPLAN Under verksamhetsåret har styrelsen arbetat efter den verksamhetsplan som är upprättad för föreningen. Den behandlas av varje årsmöte. Styrelsen för Saco-S lokalförening vid KTH Hans Edin, ordförande Lars Abrahamsson, 1:e vice ordförande Karin Odelius, 2:e vice ordförande Yohannes Kiros, sekreterare Reine Bergström Christelle Bourquin Anne Håkansson

9 Olle Jönsson Marianne Persson-Söderlind Johnny Slätt Alexander Baltatzis (Adjungerad) Kristina Östman (Adjungerad)

KALLELSE. Ledamöterna i Saco-S-rådet vid Göteborgs universitet kallas till ordinarie årsmöte

KALLELSE. Ledamöterna i Saco-S-rådet vid Göteborgs universitet kallas till ordinarie årsmöte KALLELSE Ledamöterna i Saco-S-rådet vid Göteborgs universitet kallas till ordinarie årsmöte Torsdagen den 22 maj 2014 kl 16.00 Plats: CE04 på Pedagogen, Hus C, Läroverksgatan 5 Kallelsen är utsänd till

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor.

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Fackligt arbete så funkar det Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Den här broschyren riktar sig till dig som nyligen har fått ett fackligt för troendeuppdrag vid din arbetsplats.

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för Sacorådet i Göteborgs Stad

Verksamhetsberättelse. för Sacorådet i Göteborgs Stad Verksamhetsberättelse för Sacorådet i Göteborgs Stad 26 februari 2013-20 februari 2014 1 Förutsättningar Sacorådet har under verksamhetsåret 2013 bemannats av en ny konstellation med Eva Stockfelt som

Läs mer

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:S DOKTORANDHANDBOK Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 Dagordning vid årsmötet med Fackförbundet ST avd 221, sektion 01 Onsdagen den 18 mars 2015 kl 15.30, undervisningshuset sal F 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötet

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna

Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna STYRELSEN Styrelsen har från årsmötet den 8 mars 2004 haft följande sammansättning: Förbundsordförande Erik Petré jm 80 Övriga styrelseledamöter Valda på

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelse och partsgrupper per 31 december 2012 REPRESENTANTSKAPET Arbetsgivarverkets ledamöter Claes Vallin, Affärsverket Svenska kraftnät Dan Hultgren, Arbetsgivarverket Karl

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer

Om verksamhetsberättelsen

Om verksamhetsberättelsen Innehåll Om verksamhetsberättelsen... 2 Utbildning och forskning... 3 Studiesocial politik... 5 Förhandling och arbetsmarknad... 6 Medlemsfortbildning... 7 Medlemsstöd... 7 Information och kommunikation...

Läs mer