VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014. Verksamhetsåret 2013/14 har omfattat ca 12 månader, från och med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014. Verksamhetsåret 2013/14 har omfattat ca 12 månader, från och med 130128 140211."

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014 Saco-S lokalförening vid KTH Verksamhetsåret 2013/14 har omfattat ca 12 månader, från och med ÅRSMÖTET 2013 Årsmötet hölls måndagen den 28 januari kl i sal H1, Teknikringen 33. Lars-Erik Skagersten, förhandlingschef, KTH utsågs till mötesordförande. Styrelsen redovisade sin verksamhetsberättelse för året som gått. Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet. Hans Edin (EES) omvaldes enhälligt till ordförande. Till ledamöter i styrelsen omvaldes enhälligt: Lars Abrahamsson (EES) Hans Edin(EES) Olle Jönsson (ITM) Yohannes Kiros (CHE) Karin Odelius (CHE) Marianne Persson-Söderlind (NORDITA) Till nya ledamöter i styrelsen invaldes: Reine Bergström, (STH) Christelle Bourquin (UF) Anne Håkansson (ICT) Johnny Slätt (CHE) Adjungerade ledamöter: Kristina Östman Alexander Baltatzis, Till valberedningen valdes enhälligt (efter att de icke närvarande hörts): Leif Svanblom (UF) ordförande Chris Druid (ECE) Gunnar Henriksson (CHE) Rikard Lingström (STH)

2 Martin Norgren (EES) Urban Westergren (ICT) STYRELSEN EFTER ÅRSMÖTET 2013 Styrelsen utsåg Hans Edin till ordförande, Lars Abrahamsson till 1:e vice ordförande, Karin Odelius till 2:e vice ordförande samt Yohannes Kiros till sekreterare. Styrelsen har sedan årsmötet 2013 genomfört 18 stycken protokollförda sammanträden. Styrelsen hade en heldagsaktivitet i kontaktförbundet Sveriges Ingenjörers regi den 22/11. ARBETSFÖREDELNING INOM STYRELSEN EFTER ÅRSMÖTET 2013 Doktorandansvarig: Löneförhandlingsansvarig: Bitr. löneförhandlingsansvarig: Hemsida: Medlemsregister: Skyddsombudsfrågor: Bitr. skyddsombudsfrågor: Medlemsrekrytering: Lars Abrahamsson, biträdd av adjungerad ledamot Kristina Östman från Olle Jönsson, med stöd av Lars Abrahamsson och Kristina Östman vid förhandling av doktorandstegen Karin Odelius Anne Håkansson Anne Håkansson Johnny Slätt Yohannes Kiros Reine Bergström Kontaktpersoner för skolorna: ABE: Hans Edin BIO: Yohannes Kiros CSC: Hans Edin STH: Reine Bergström EES: Hans Edin CHE: Yohannes Kiros SCI: Marianne Persson-Söderlind ITM: Olle Jönsson UF: Olle Jönsson ICT: Anne Håkansson ECE: Lars Abrahamsson Representanter i KTH-organ Universitetsstyrelsen: Hans Edin MBL-förhandling inför universitetsstyrelsen: Hans Edin och vid tillfällen Lars Abrahamsson Centrala Samverkansgruppen: Hans Edin, Lars Abrahamsson med Karin Odelius som ställföreträdande

3 Personalplaneringskommittén (PPK):. Marianne Persson Söderlind (sammankallande) och Christelle Bourquin representerade Saco-S i kommittén. Marianne Persson-Söderlind har ingått i en arbetsgrupp som utarbetar underlag för kommande medarbetarundersökning. Arbetsgruppen upplöstes då deltagarna inte var överens. Den medarbetarundersökning som sedan utarbetades presenterades för PPK. Utifrån den föregående medarbetarenkäten som visar på höga stressnivåer på KTH har inledande seminarier hållits för att informera om den forskning om stress som bedrivs. Marianne Persson-Söderlind ingår som facklig representant i styrgruppen för mångfaldsfrågor från Personalansvarsnämnden (har ej sammanträtt under året): Hans Edin Fakultetsråd: Hans Edin, med Reine Bergström som ersättare Jämställdhets- och mångfaldskommittén (pågående mandatperiod): Yohannes Kiros, samt Saco-S ledamöter i CSG Redaktionskommittén (pågående mandatperiod): Marianne Persson Söderlind samt Saco-S ledamöter i CSG Nomineringskommittén för tillsättning av rektor Hans Edin representerade de gemensamt fackliga intressena i nomineringskommittéen för tillsättning av rektor. EKONOMI Lokalföreningen har ingen egen ekonomi att redovisa. Vissa kostnader har täckts av kontaktförbundet, Sveriges Ingenjörer. SAMARBETE MED ÖVRIGA PERSONALORGANISATIONER Saco-föreningen vid KTH samarbetar med de övriga arbetstagarorganisationerna på KTH: SEKO och ST-KTH. CENTRALA FÖRBUNDEN Lokalföreningen har som kontaktförbund Sveriges Ingenjörer. Samarbete sker med samtliga förbund inom Saco där vi har medlemmar. Hans Edin har varit suppleant i Saco-S representantskap. Hans Edin är ledamot i Sveriges Ingenjörers fullmäktige. Lars Abrahamsson är ersättare. Lars Abrahamsson är ledamot i SULFs förbundsstyrelse, var inför verksamhetsåren valberedare för dess professionsförening för doktorander, SDF. Himanshu Kataria, medlem i Saco-S KTH, invaldes för 2014 i SDF:s nationella styrelse. Karin Odelius, Lars Abrahamsson, och Hans Edin var representerade i Sveriges Ingenjörers högskolegrupp. Hans Edin och Olle Jönsson deltog vid RALS-möte hos Sveriges Ingenjörer den 24/4

4 Hans Edin deltog vid SULFs seminarium kring stiftelseremissen den 13/9. KOMMUNIKATION, DELAKTIGHET OCH KUNSKAPSUTBYTE Styrelsen har under verksamhetsåret i liten utsträckning börjat utreda möjligheterna till kommunikation med SSG ledamöter på det sociala mediet KTH Social. Hålla minst fyra medlemsmöten utöver årsmöte för alla medlemmar på KTH Ett medlemsmöte (lunchmöte) Upphovsrätten inom universitetsvärlden vad är dina rättigheter? hölls Mötet var relativt välbesökt med ca 30 deltagare. Carl Falck, förbundsjurist från SULF, Ulrika Paulsson, förbundsjurist Sveriges Arkitekter och Anna-Lena Lindgren, ombudsman, Sveriges Ingenjörer var inbjudna som talare. Vi hade avsett att hålla ett medlemsmöte kring lönebildningen, ett möte kring de omförhandlade lokala kollektivavtalen (ALFA Allmänt Löne- och Förmåns Avtal) samt ett möte kring arbetstidsavtalet för lärare. Då de av arbetsgivaren föreslagna försöken med lönesättande samtal på några utvalda skolor hänsköts från diskussionen då de berörda skolornas intresse var svalt. Eventuella försök försköts till 2014 och förhandlingarna kring ALFA och arbetstidsavtalet för lärare dragit ut på tiden så har dessa medlemsmöten inte hållits. Fortsätta att utveckla hemsidan som kommunikationskanal. 200 besökare på hemsidan per månad. Hemsidan (http://intra.kth.se/projekt-arbetsgrupper/foreningar/saco) uppdaterats kontinuerligt med aktuell information om medlemsmöten, årsmöte, löneförhandlingar osv. Den räkning per dag som går att följa visar att det är ca 5-25 besökare per dag, d v s målet får anses vara uppfyllt. Ge ut fyra stycken informationsblad under verksamhetsåret Två elektroniska medlemsbrev/informationsblad har skickats under verksamhetsåret. Vi får anse att målet inte har uppfyllts. Arrangera minst en träff med samtliga skolsamverkansledamöter och styrelsen. Inget gemensamt möte med styrelsen och skolsamverkansledamöterna har hållits under året. Skolsamverkan och styrelsens representanter i centrala samverkansgruppen har dock träffats vid en gemensam aktivitet. Målet har uppnåtts. Skolsamverkansledamöter och styrelserepresentanter träffas vid den årliga utbildningen för SSG ledamöter. Två medlemsmöten har arrangerats på arkitekturskolan, ett och ett den Vid båda dessa tillfällen deltog ombudsmän från Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter MEDLEMSREKRYTERING Öka antalet medlemmar med 3 % till 1 mars Öka medlemsantalet bland doktoranderna med 6 % under verksamhetsåret. Medlemsregistret visar att antalet medlemmar är väldigt nära konstant med 1511 medlemmar

5 och 1547 medlemmar Målet i verksamhetsplanen har därmed inte uppnåtts exakt, men trenden är positiv. Någon uppföljning av medlemsförändringen bland doktoranderna har inte gjorts. Det är normalt svårt att kontrollera vårt medlemsantal bland doktorander med stipendium eller utbildningsbidrag som finansieringsformer då vissa förbunds medlemsdatabaser verkar anpassade huvudsakligen för medlemmar med anställning. Kristina Östman har medverkat vid information till nyanställda. SAMVERKAN Samverkan sker på den nivå där beslut fattas; i centrala samverkansgruppen (rektorsbeslut), i skolsamverkansgrupper och i lokala samverkansgrupper. Samverkan är en viktig del av det fackliga inflytandet och fungerar väl på central nivå där arbetet sker aktivt tillsammans med de övriga två fackliga organisationerna ST och SEKO. Styrelsebeslut MBL-förhandlas. På uppdrag av arbetsgivaren och i samarbete med ST och SEKO har styrelsen medverkat till att utveckla KTH Social som ett verktyg för samverkan. Samverkan via KTH social pågår. Men endast i liten omfattning. Fungerande samverkan vid alla skolor. Samverkan på skolnivå verkar fungera bättre än tidigare, dock är karaktären fortfarande i stor omfattning information kring fattade beslut snarare än samverkan inför beslut. Kvaliteten på samverkan verkar variera kraftigt mellan skolorna. Lokala samverkansgrupper enligt avtal. Lokal samverkan förekommer på en del institutioner och verkar där fungera. Samverkansarbetet har kommit igång på arkitektur där det nu finns lokala Saco-S representanter i den lokala samverkansgruppen. Ersättning för fackligt uppdrag i LSG/SSG enligt avtal. Diskussioner har förts med någon enstaka skola kring vad ersättningen skall vara. I dessa fall har vi blivit överens om omfattningen. Ingen generell uppföljning har gjorts. Markant öka samverkan mellan CSG och SSG via KTH Social. Målsättningen för 2013 kan vara 10 inlägg per månad. Samverkan via Social är tyvärr på mycket låg nivå. ANSTÄLLNING OCH LÖNER 2013 års löneförhandling var sifferlöst enligt det centrala avtalet mellan Saco-S och arbetsgivaren. För KTHs del blev utfallet för de Saco-S anslutna medlemmarna 2,82 % vilket kan jämföras med övriga anställda på KTH blev utfallet 2,2 %. Doktoranderna förhandlas separat och den nya doktorandstegen lyder: Steg 1: 26400, Steg 2: 27400, Steg 3: och Steg 4: Tyvärr fortsätter doktoranderna att halka efter övriga Saco-medlemmar. Årets förhandlingar stannade på 2,45%.

6 Motverka att enskilda yrkesgrupper halkar efter i löneutvecklingen. Alla medlemmar erbjuds lönesamtal. Vår uppfattning är att de flesta idag erbjuds lönesamtal. Vi har fått några enstaka klagomål på att det inte alltid sker, men över lag verkar det fungera. Undervisande forskare erbjuds läraranställning. När det gäller denna fråga har vi inte kommit framåt under detta år. Medarbetarundersökningen ska användas mer systematiskt och resultatet följas av återkoppling och åtgärder. Vi anser att dettahar förbättrats. En ny medarbetarundersökning genomfördes i slutet av året Göra en analys av löneskillnader inom olika yrkesgrupper KTH arbetar fortfarande med detta. Bevaka och stödja den tekniska och administrativa personalens karriärs- och professionsutveckling Vi har tagit upp den frågan i samband med diskussionerna kring utvecklingsplanen. DOKTORANDER En av de viktigaste uppgifterna i arbetet med doktorandfrågorna handlar om att sprida information till doktorander, till såväl oorganiserade som organiserade. Den förstnämnda gruppen med ambitionen att också öka antalet medlemmar. Arbetet har visat sig framgångsrikt vad avser antalet medlemmar inom gruppen med stipendiefinansiering. Sveriges Ingenjörer har sedan tidigare sänkt avgiften för doktorander vilket borde öka medlemstalet framöver. Informationsmöten under året: Ett informationsmöte för doktorander hölls i samarbete med doktorandombudet (Fredrik Häggström) den 23 maj. Lars Abrahamsson representerade Saco-S. 68 anmälda, ca 50 närvarande. Den 13 oktober hölls informationsmöte för doktorander på Campus Kista, i samarbete med ITCs doktorandråd (Himanshu Kataria). Lars Abrahamsson och Kristina Östman representerade Saco-S. Ca 20 doktorander deltog. Den 20 november hölls informationsmöte för doktorander om rättigheter och skyldigheter på Campus KTH i samarbete med doktorandombud (Ingrid Illiou) och THS doktorandsektion (Himanshu Kataria). Kristina Östman representerade Saco-S, Mötet hölls på engelska. 90 anmälda, ca 50 närvarande.. Dessutom sker påverkansarbetet gentemot KTH, ett arbete som bland annat utförs i samarbete med studentkårens doktorandsektion. Kristina Östman är adjungerad till sektionens styrelse, sedan augusti Det gemensamma arbetet har framför allt under hösten handlat om höjningen av den lägsta stipendienivån. Alla doktorander finansierade genom anställning. Ett stort antal doktorander är finansierade med stipendier eller utbildningsbidrag. Målet har ännu inte uppfyllts. KTH har avskaffat utbildningsbidraget from 1 juli 2012 för alla nyantagna, en framgång efter långvarigt lokalt och nationellt lobbyarbete. Lärosätesledningen har lovar en

7 översyn av stipendiernas omfattning och nivåer. Inget konkret har dock kommit ur från det. Snarare verkar andelen stipendiater öka kraftigt över tid. Svenska Institutet höjde stipendiebeloppet till från med start läsåret 2013, men KTH har trots ett tidigare rektorsbeslut om att följa SIs nivåer inte börjat betala ut mellanskillnaden till de berörda doktoranderna. Uppflyttning i doktorandstegen fungerar enligt avtal. Hur väl avtalet fungerar varierar mellan olika delar av KTH. Vi har haft ett antal kontakter med medlemmar där detta inte fungerar efter avtal. Vi uppskattar att doktorander hör av sig så att vi kan driva frågan på individnivå där avtalet inte följs. Licentiatantagning används endast när målet är lic. Hur väl avtalet fungerar varierar mellan olika delar av KTH. Ingen utvärdering har dock gjorts under året. Det bör poängteras att Saco-S uppfattning är helt i linje med KTH:s interna regelverk. UPPSÄGNINGAR Endast relevanta uppsägningar på saklig grund. Fyra övertalighetsärenden rörande Saco-medlemmar har hanterats i PPK under året. Ett har lett till uppsägning i enighet, två har gjort enskilda överenskommelser och den fjärde är under utredning. Tidiga åtgärder och förebyggande åtgärder Föreningen arbetar aktivt med tidiga och direkta åtgärder efter kontakt med medlemmar för att undvika att varsel uppstår. Se även förebyggande åtgärder Det är inte alltid rätt åtgärder sätts in i tid. Om åtgärder sätts in tidigt är möjligheten att lösa förändringsfrågor lättare. Livs- och karriärplanering är en möjlighet för samtliga anställda. JÄMSTÄLLDHET, MÅNGFALD OCH LIKABEHANDLING Ökad medvetenhet om JML i alla delar av organisationen gällande lag, planer och policys ska följas och implementeras i verksamheten. Styrelsen deltar i JML-arbetet via Jämställdhets- och Mångfaldskommittén. KTH tar frågan av jämställdhets- och mångfaldsfrågor på stort allvar. Ökad andel kvinnor på högre lärartjänster Andelen kvinnor på högre lärartjänster är fortfarande lågt. KTHs 2012 årsredovisning visar 39 kvinnliga professorer och 260 manliga I nyrekrytering framgår att totalt 34 är nytillsatta professorer varav 9 kvinnliga. Nivån på nyrekryteringen närmar sig alltså, men når inte nivåerna på andelen kvinnliga studenter eller doktorander.

8 Att iaktta jämställdhet och mångfald vid det interna arbetet i styrelsen, vid rekrytering till förtroendevalda och skyddsombud vid alla nivåer. Styrelsen bestod efter årsmötet av 5 kvinnor och 7 män vilket är samma fördelning som året innan trots att flera nyval har gjorts. Styrelsens kompetens har också breddats och har idag en jämnare fördelning mellan lärare/forskare och teknisk/administrativ personal. Valberedningen består av en kvinna och fem män. Aktiv systematisk uppföljning av likabehandlingsarbetet på KTH. Likabehandlingsarbetet följs i JMK KTHs nolltolerans mot all form av diskriminering efterlevs. Styrelsen stödjer alltid medlemmar som känner sig utsatta och hjälper de att finna rätt hantering av den diskriminering de känner sig utsatt för. SKYDDSOMBUD Kompetenshöjning av skyddsombuden. Utbildningen av skyddsombud har utvecklats och sker idag sker mer regelbundet än tidigare. Ett huvudskyddsombud på varje skola. Nio skolor har huvudskyddsombud (ABE, BIO, CHE, CSC, ICT, STH och UF/ECE), endast EES saknar huvudskyddsombud. Öka kännedomen om skyddsombudens arbete. Rutinerna för utseende av skyddsombud och kontakterna med skyddsombud har skärpts upp. Anordna ett gemensamt möte under verksamhetsåret mellan samtliga fack och samtliga skyddsombud. Inget gemensamt möte mellan samtliga fack och samtliga skyddsombud har hållits VERKSAMHETSPLAN Under verksamhetsåret har styrelsen arbetat efter den verksamhetsplan som är upprättad för föreningen. Den behandlas av varje årsmöte. Styrelsen för Saco-S lokalförening vid KTH Hans Edin, ordförande Lars Abrahamsson, 1:e vice ordförande Karin Odelius, 2:e vice ordförande Yohannes Kiros, sekreterare Reine Bergström Christelle Bourquin Anne Håkansson

9 Olle Jönsson Marianne Persson-Söderlind Johnny Slätt Alexander Baltatzis (Adjungerad) Kristina Östman (Adjungerad)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/2013. Verksamhetsåret 2012/13 har omfattat ca 10 månader, från och med 120322 130128.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/2013. Verksamhetsåret 2012/13 har omfattat ca 10 månader, från och med 120322 130128. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/2013 Saco-S lokalförening vid KTH Verksamhetsåret 2012/13 har omfattat ca 10 månader, från och med 120322 130128. ÅRSMÖTET 2012 Årsmötet hölls torsdagen den 22 mars kl. 16.00

Läs mer

2015/2016. Saco-S lokalförening vid KTH

2015/2016. Saco-S lokalförening vid KTH 2015/2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Saco-S lokalförening vid KTH Verksamhetsåret 2015/16 har omfattat 12 månader, från och med 150209 160222. ÅRSMÖTET 2015 Årsmötet hölls måndagen den 9 februari kl. 17.15

Läs mer

Verksamhetsåret 2016 har omfattat 12 månader, från och med

Verksamhetsåret 2016 har omfattat 12 månader, från och med VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Saco-S lokalförening vid KTH Verksamhetsåret 2016 har omfattat 12 månader, från och med 160222 170220. ÅRSMÖTET 2016 Årsmötet hölls måndagen den 22 februari kl. 16.15 i sal H1,

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Styrelsen har hållit 23 protokollförda sammanträden samt ett internat på Djurönäset den 1-2 september.

Styrelsen har hållit 23 protokollförda sammanträden samt ett internat på Djurönäset den 1-2 september. Verksamhetsberättelse 2010/11 för Saco-S lokalförening vid KTH Dokumentet följer en ny struktur detta år som utgår från verksamhetsplanen. Under de rubriker där mål funnits uppsatta i verksamhetsplanen

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008/09 Sacos lokalförening vid KTH Årsmötet 2008 Styrelsen Arbetsfördelning inom styrelsen

Verksamhetsberättelse 2008/09 Sacos lokalförening vid KTH Årsmötet 2008 Styrelsen Arbetsfördelning inom styrelsen Verksamhetsberättelse 2008/09 Sacos lokalförening vid KTH Årsmötet 2008 Sacos lokalförening vid KTH höll sitt årsmöte 2008 05 22. Styrelsen redovisade sin verksamhetsberättelse för året som gått, vilken

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006/07 för SACOs lokalförening vid KTH Årsmötet 2006 SACOs lokalförening vid KTH höll sitt årsmöte

Verksamhetsberättelse 2006/07 för SACOs lokalförening vid KTH Årsmötet 2006 SACOs lokalförening vid KTH höll sitt årsmöte Verksamhetsberättelse 2006/07 för SACOs lokalförening vid KTH Årsmötet 2006 SACOs lokalförening vid KTH höll sitt årsmöte 2006-05-17. Styrelsen redovisade sin verksamhetsberättelse för året som gått, vilken

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005/06 för SACOs lokalförening vid KTH

Verksamhetsberättelse 2005/06 för SACOs lokalförening vid KTH Verksamhetsberättelse 2005/06 för SACOs lokalförening vid KTH Årsmötet 2005 SACOs lokalförening vid KTH höll sitt årsmöte 2005-05-25. Styrelsen redovisade sin verksamhetsberättelse för året som gått, vilken

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

HS 1. Lönestatistik tjänstekategori 10:e o 90:e perc

HS 1. Lönestatistik tjänstekategori 10:e o 90:e perc HS 1. Lönestatistik tjänstekategori 10:e o A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), B Skolan för bioteknologi (BIO), D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), E Skolan för elektro-

Läs mer

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse för planering

Läs mer

SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD

SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD Sidan 1 av 4 2012-03-21 Dnr: 2012-114-127 SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD Lokalt kollektivavtal om medbestämmande (MBA) Högskolans personalpolitik framgår av detta avtal samt de personalpolitiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Tillhör ingen skola fördelning 17,1% 3,2% 9% 10,6% 3% 3,9% 7,6% 15% 19,9% 5,3% 0,5% antal (74) (14) (39) (46) (13) (17) (33) (65) (86) (23) (2)

Tillhör ingen skola fördelning 17,1% 3,2% 9% 10,6% 3% 3,9% 7,6% 15% 19,9% 5,3% 0,5% antal (74) (14) (39) (46) (13) (17) (33) (65) (86) (23) (2) Enkätresultat Enkät: Enkät om språkanvändning i KTHs kurser Status: stängd Datum: 2011-04-08 16:43:16 Grupp: Aktiverade deltagare (Enkät om språkanvändning i kurserna) Besvarad av: 434(2 396) (18%) 1.

Läs mer

Normalstadgar för lokalavdelning och Instruktion för kontaktman

Normalstadgar för lokalavdelning och Instruktion för kontaktman Normalstadgar för lokalavdelning och Instruktion för kontaktman Dessa normalstadgar för lokalavdelning och denna instruktion för kontaktman är fastställda av förbundsstyrelsen med utgångspunkt i förbundets

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTER VÄSTRA GÖTALANDS NUVARANDE STADGA

SVERIGES ARKITEKTER VÄSTRA GÖTALANDS NUVARANDE STADGA SVERIGES ARKITEKTER VÄSTRA GÖTALANDS NUVARANDE STADGA 1 NAMN Lokalföreningens namn är Sveriges Arkitekter Västra Götaland. 2 ÄNDAMÅL Lokalföreningen har till ändamål att genom verksamheter inom sitt område

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet KAROLINSKA INSTITUTET Dnr. 4808/03-200 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005 Beslutad av konsistoriet 2003-02-19 samt 2003-10-07 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FACKFÖRBUNDET ST- INOM UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR 214-33 VERKSAMHETSÅRET 2010 Förtroendevalda Styrelsen Peter Gustafsson, ordförande (CTS/TS) Mira Markovinovic, sekreterare, (GF) Eva

Läs mer

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande / Sektion 01/ Rinkeby-Kista Verksamhetsberättelse 2016 Vision Rinkeby-Kista Avdelning 300 sektion 01 Vision är en vertikal fackförening som i första hand organiserar tjänstemän på alla nivåer i stadens

Läs mer

Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionen för Medicinsk Teknik Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2016/2017 1 Introduktion Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för att ge organisationen styrning. Allmänt

Läs mer

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER Juseks uppfattning är att tyngdpunkten i det fackliga arbetet bör ligga lokalt. På detta sätt kan verksamheten anpassas till de förutsättningar

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2016

Verksamhetsberättelse för år 2016 Inom Tillväxtverket Verksamhetsberättelse för år 2016 Årsmöte Avdelning ST inom Tillväxtverket, hade sitt årsmöte den 17 februari 2016. Vid mötet deltog 28 medlemmar i Arjeplog, Luleå, Östersund, Örebro,

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med nätverket personalfunktionsansvariga.

Minnesanteckningar från möte med nätverket personalfunktionsansvariga. Minnesanteckningar från möte med nätverket personalfunktionsansvariga. Mötesdatum: 2011 02 11 Närvarande skolorna: Universitetsförvaltningen: Karin Kroon (ITM) Gun Hjertsson (ICT) Leena Druck (SCI) Monica

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

HS 1. Lönestatistik tjänstekategori 10:e o 90:e perc

HS 1. Lönestatistik tjänstekategori 10:e o 90:e perc HS 1. Lönestatistik tjänstekategori 10:e o A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), B Skolan för bioteknologi (BIO), D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), E Skolan för elektro-

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning MAH / Personalavdelningen Fastställd av rektor 2009-02-12 Dnr PA 15-09/59 Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning Mål I Malmö högskolas dokument Där mångfald gör skillnad 2006 2015

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med nätverket funktionsansvariga personaladministration och UF

Minnesanteckningar från möte med nätverket funktionsansvariga personaladministration och UF 0B Minnesanteckningar från möte med nätverket funktionsansvariga personaladministration och UF Sammanträdesdatum: 2009 09 25 Närvarande skolorna: Marie Korostenski (ABE) Gun Hjertsson (ICT) Monica Lindh

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Stadgar SACO-S-förening (motsvarande)

Stadgar SACO-S-förening (motsvarande) Stadgar SACO-S-förening (motsvarande) (fastställda av SACO-S styrelse 2000-04-27) 1 SACO-S föreningen vid är en gemensam förening för de inom myndigheten anställda, som tillhör förbund anslutna till förhandlingskartellen

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Malmö Stads Psykologförening

Malmö Stads Psykologförening Verksamhetsberättelse för Malmö Stads Psykologförening Styrelseledamöter och uppdrag Till styrelse för verksamhetsåret 2016 valdes Anna Tidman till ordförande, Daniela Musazzi till sekreterare, Dorina

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Medlemsmöte 4 november 2015 på SF Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, som ger möjlighet till gemenskap och utveckling! Vision kommunavdelningen i Jönköping

Läs mer

Handbok för arbetsplatsombud

Handbok för arbetsplatsombud Välkommen som arbetsplatsombud för Arbetsplatsombudets kännedom om institutionens/enhetens verksamhet och medlemmarnas villkor är en tillgång för att bättre ta tillvara medlemmarnas intressen. Ombudets

Läs mer

AVTAL GAF. Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari mars 2013

AVTAL GAF. Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari mars 2013 Till förtroendevalda för Sveriges Ingenjörer inom Gruvornas Arbetsgivarförbunds avtalsområde Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari 2012-31 mars 2013 KOMMENTARER INFÖR LOKALA

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Christina Hammarstedt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Christina Hammarstedt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2012-10-25 klockan 13.00 Plats: Solna Närvarande: Anna Aleman, Merja Heinonen, Nasrin Bavand-Chobot, Christina Hammarstedt, Karin Lundströmer, Carina Eklund, Shahnaz

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED HALLANDS LÄKARFÖRENINGS STYRELSE 2008-10-27

PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED HALLANDS LÄKARFÖRENINGS STYRELSE 2008-10-27 PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED HALLANDS LÄKARFÖRENINGS STYRELSE 2008-10-27 Deltagare: Anders Åkvist Per Meijer Fredrik Åberg Caroline Williamsson Ulla-Britt Björkman Elsa Andersson Kansli Eva Simfors Adjungerade

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Lokalt samverkansavtal för KI

Lokalt samverkansavtal för KI Lokalt samverkansavtal för KI 1 Samverkan för utveckling Det centrala avtalet, Samverkan för utveckling, beskriver de utgångspunkter, syfte och inriktning som utgör grunden för KIs lokala samverkansavtal.

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Samverkansavtal. Kalmar kommun

Samverkansavtal. Kalmar kommun Samverkansavtal Kalmar kommun 2007 Samverkan är grunden för att Kalmar kommun ska vara en attraktiv, utvecklande och effektiv kommunal arbetsplats. Det handlar om delaktighet och inflytande för alla anställda

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting.

Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting. Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting. Centrala Sacorådet i Stockholm läns landsting (SLL) är ett lokalt samverkansorgan för förbund anslutna till Saco vars medlemmar

Läs mer

Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden

Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden 6 F förbunden träffar överenskommelse om gemensamt uppträdande kring avtalskrav i avtalsförhandlingarna i 2016 års avtalsrörelse enligt

Läs mer

STADGAR FÖR UTRIKESFÖRVALTNINGENS PERSONALFÖRENING (UPF)

STADGAR FÖR UTRIKESFÖRVALTNINGENS PERSONALFÖRENING (UPF) STADGAR FÖR UTRIKESFÖRVALTNINGENS PERSONALFÖRENING (UPF) fastställda av UPF:s konstituerande föreningsmöte 1975-12-11 att gälla från 1975-12-31. Ändringar beslutade vid årsmöten 1980, 1981, 1983 och extra

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Distriktsstyrelsen i Västerbotten 2014-11-04. Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31

Verksamhetsberättelse 2014. Distriktsstyrelsen i Västerbotten 2014-11-04. Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31 2014-11-04 Verksamhetsberättelse 2014 Distriktsstyrelsen i Västerbotten Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen har bestått av: Agneta Emilsson, sekreterare och webbansvarig David Salmi, ledamot

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg Protokoll Årsmöte 2011-02-02 Tid: 17.00-20.00 Sal 204 på Annedalsseminariet, Campus Linné, Göteborg Närvarande Eva Thalén, mötesordförande Niclas Martinsson, ordförande Klara Sommerstein Frida Andersson,

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Kriminalvården lyder under regeringen (11 kap 6 regeringsformen).

Kriminalvården lyder under regeringen (11 kap 6 regeringsformen). 1(5) Anne-Chatrine Älgevik 2006-014810 Samverkansavtal 1. Avsikt Alla chefer, medarbetare och personalorganisationer har ansvar för Kriminalvårdens verksamhet, dess utveckling, värdegrund och vision Bättre

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Parterna sluter lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun enligt bilaga. 2 Avtalet gäller fr o m 060701 tills vidare med en

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Personaldelegationen Personalchef Anne Elgmark 2014-12-09 1 (5) Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Verksamhetsplan Vision Farsta-Skarpnäck Farsta Skarpnäck Sektion 15 INLEDNING

Verksamhetsplan Vision Farsta-Skarpnäck Farsta Skarpnäck Sektion 15 INLEDNING Verksamhetsplan 2013 Vision Farsta-Skarpnäck INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Älvsjöföretagarna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2-3 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Sektionen har att ansvara för medlemmarna inom förvaltningarna Skånes Universitetssjukhus, lasarettet i Landskrona och lasarettet i Trelleborg.

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE Partssamverkan för nybörjare Det är inte helt lätt att förstå sig på alla delar av Samverkan Göteborg om du för första gången har fått ett fackligt uppdrag. Komplexiteten beror

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

ST inom universitets och högskoleområdet

ST inom universitets och högskoleområdet Dagordning för sektionens årsmöte Tid: Onsdag 20 mars 2013 kl 17:30 Plats: Matsalen, entréplan, Studentcentrum, Matrosgatan 1, Malmö 1. Årsmötets öppnas 2. Prövning huruvida årsmötet utlysts i behörig

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2012-06-08 Sammanträdestid 08.00-11.15

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2012-06-08 Sammanträdestid 08.00-11.15 Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2012-06-08 Sammanträdestid 08.00-11.15 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen.

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. Verksamhetsberättelse 2011 ST Umeåsektionen ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Styrelse, revisorer och parts- och arbetsgrupper. Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden

Läs mer

Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-02-09 Sammanträdestid 12.50-16.30

Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-02-09 Sammanträdestid 12.50-16.30 Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-02-09 Sammanträdestid 12.50-16.30 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Sektion 51 - tekniska 20 februari 2015 Författare: Carina Eriksson 1 Verksamhetsberättelse 2014 Sektion 51-tekniska INLEDNING Verksamhetsåret 2014 har för sektionen handlat om

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer