Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte"

Transkript

1 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt att via hemsidan hitta information om lokalföreningen och det arbete som bedrivs. Hemsidan ska vara modern och kontinuerligt uppdateras. Informationen till medlemmarna om aktuella frågor och pågående arbete måste också förbättras, bland annat genom ett återkommande informationsblad från styrelsen. Medlemmarnas delaktighet i det fackliga arbetet måste också öka. För att ytterligare öka möjligheten till information avser vi att skapa en grupp under KTH Social där medlemmar kan prenumerera för att få uppdaterad information om vad som händer inom den fackliga verksamheten på KTH. För att skapa en aktiv diskussion inom Saco föreningen är återkommande medlemsmöten och seminarier viktiga inslag. Att sådana möten hålls även på skolnivå är en viktig del i att utveckla delaktigheten inom lokalföreningen. Likaså måste dialogen och kunskapsutbytet mellan föreningens styrelse och lokalt förtroendevalda på skolor och avdelningar utvecklas ytterligare. Utveckla och underhålla en sida i KTH-Social där information regelbundet läggs upp. Möjligheten ges då för medlemmar att prenumerera på händelser. Hålla minst tre medlemsmöten utöver årsmöte för alla medlemmar på KTH o Ett möte kopplat till arbetsmiljö och skyddsombudsfrågor o Ett möte kopplat till kollektivavtal och lärarnas arbetstidsavtal o Ett möte kopplat till den nya modellen för löneförhandling Fortsätta att utveckla hemsidan som kommunikationskanal. o 200 besökare på hemsidan per månad. o Förbättra analysen av hemsidebesöken så att man kan mäta exempelvis nedladdade dokument Ge ut fyra informationsblad under verksamhetsåret. Skolsamverkansgrupperna kommer att inbjudas till två utökade styrelsemöten med speciellt fokus på skolsamverkansfrågor ett under höst och ett under vår. Skyddsombuden kommer att inbjudas till två utökade styrelsemöten med speciellt fokus på skyddsombudsfrågor ett under höst och ett under vår. Det är vår avsikt att genomföra det mötet gemensamt med ST och SEKO. Lägga ut alla mötesprotokoll på Saco-hemsidan

2 Medlemsrekrytering En stark medlemsbas är den viktigaste av förutsättningar för ett framgångsrikt fackligt arbete. En oroande utveckling är att andelen fackliga medlemmar sjunker bland de anställda. Idag är antalet medlemmar ca Tydligt fokus måste därför läggas på att rekrytera nya medlemmar, inte minst doktorander och yngre forskare. Bland doktoranderna är organisationsgraden idag så låg som 33%. Inriktningen skall vara att värva medlemmar till Saco, och inte till specifikt förbund. Öka antalet medlemmar med 2 % till 1 januari Öka medlemsantalet bland doktoranderna med 5 % under verksamhetsåret. Formatted: Not Highlight Formatted: Not Highlight Samverkan Rapporter från de olika skolorna visar att samverkan fungerar bättre än tidigare, men fortfarande finns en del att förbättra kring samverkan på skolnivå. I många fall handlar det om att arbetsgivare på skolnivå inte följer intentionerna kring innebörden av samverkan. Samverkansgruppen ska komma in i ett tidigt skede av beslutsprocesser. En viktig princip i samverkansavtalet är också att samverkan skall ske på den nivå där beslut fattas. I de fall beslut fattas på institutionsnivå eller motsvarande skall samverkan ske i lokalsamverkansgrupp (LSG). På flera delar av KTH saknas dock sådana grupper trots att delegationsordningen motiverar detta. En viktig förutsättning är också att såväl fackliga representanter som representanter för arbetsgivaren, är väl utbildade i hur samverkansavtalet är utformat. Fackliga representanter måste också ges en rimlig nedsättning av sin tjänst för medverkan i skolsamverkansgrupp. I samverkansavtalet finns en skrivning som stärker rätten till ersättning för den tid som används för fackligt uppdrag i samverkansgrupp. Att denna skrivning efterlevs måste bevakas under året. Fungerande samverkan vid alla skolor. Lokala samverkansgrupper enligt avtal. Ersättning för fackligt uppdrag i samverkansgrupp på skol- eller lokal nivå ges utifrån samverkansavtalet. Genomföra ett gemensamt möte mellan varje skolsamverkansgrupp (SSG) och Centrala Samverkans Gruppen (CSG) där någon Saco-ledamot i CSG kommer att delta. Markant öka samverkan mellan CSG och SSG via KTH Social. sättning för 2014 är samma som för inlägg per månad. Skolsamverkansgrupperna kommer att inbjudas till två utökade styrelsemöten med speciellt fokus på skolsamverkansfrågor ett under höst och ett under vår. Anställning och löner Under det kommade året kommer en ny modell för löneförhandling att tas fram. Denna åtgärd är påkallad av att det centrala avtalet (RALS-T) för löneförhandlingar som gäller mellan Saco-S och

3 Arbetsgivarverket. stipulerar att lönesättande samtal skall vara löneförhandlingsmodell om man inte kommer överens om annat lokalt års löneförhandling kommer att förhandlas enligt en modell som vid skrivande stund inte är färdigförhandlad, men som förväntas innehålla lönesättningssamtal som en viktig del av den totala löneförhandlingen. Den senaste löneförhandlingen resulterade i ett bättre utfall för Saco anslutna jämfört med icke anslutna. Dock kan konstateras att undervisande lärare inte fått tillräckliga ökningar. Undervisning värderas idag allt för lågt. Framförallt forstätter löneglidningen inom Sacokollektivet. Chefslönekresten drar iväg från den stora massan, medan doktorandgruppen halkar efter. Detta tar vi med oss i kommande avtalsförhandlingar. På KTH förekommer idag att personer anställda som forskare bedriver undervisning. Utifrån gällande regelverk ska lärare anställas på lärartjänster. Forskare omfattas t ex inte av rätten att bli prövade för befordran och har inte heller examinationsrätt. För att undervisande personal ska ges likvärdiga förutsättningar för en akademisk karriär bör undervisande forskare erbjudas läraranställning. Den återkommande medarbetarundersökningen måste användas på ett mer genomtänkt och systematiskt sätt än vad som hittills skett. Syfte måste formuleras och resultatet följas av återkoppling och åtgärder. enskilda yrkesgrupper inte halkar efter i löneutvecklingen. alla medlemmar skall erbjudas lönesamtal alla medlemmar skall erbjudas utvecklingssamtal undervisande forskare erbjuds läraranställning medarbetarundersökningen används mer systematiskt och att resultatet följs upp med återkoppling och åtgärder. Av särskild vikt är att följa upp de starka indikationer på för hög arbetsbelastning och hög stress som framkommit genom medarbetarundersökningen. Även åtgärderna bör uppföljas. Hjälper åtgärderna som vidtas? göra en analys av löneskillnader inom olika yrkesgrupper bevaka och stödja den tekniska och administrativa personalens karriärs- och professionsutveckling Doktorander Doktoranderna utgör den kanske mest utsatta gruppen av arbetstagare vid KTH. En stor andel saknar anställning och står därmed utanför de trygghetssystem som annars är en självklarhet på arbetsmarknaden. Oavsett finansiering är beroendeställningen till handledaren också tydlig, vilket resulterar i att behovet av fackligt stöd sannolikt är större för doktoranderna än för medlemmen i stort. För doktorander med anställning sker många gånger uppflyttningen i doktorandstegen inte så som avtalet föreskriver. Detta behöver följas upp. Tydliga individuella studieplaner där doktorandens och handledarens åtaganden samt fördelning mellan forskarstudier och institutionstjänstgöring framgår är viktigt för att bland annat komma till rätta med detta problem.

4 Licentiatantagning av doktorander där egentlig målexamen är doktor är på vissa håll ett fortsatt stort problem. En uppföljning av aktuell statistik är nödvändig. På berörda skolor bör missbruket uppmärksammas och hanteras. alla doktorander är finansierade genom anställning. uppflyttningen i doktorandstegen fungerar så som avtalet föreskriver. licentiatantagningen används endast när målexamen är licentiat. Uppsägningar Uppsägning ska alltid ske på saklig grund. Det finns många sätt att lösa övertaligheter utan att gå till uppsägning. uppsägningar är relevanta och alltid sker på saklig grund. förebyggande åtgärder sätts in i tidigt stadium medlemmar garanteras en generell kompetensutveckling som gör att man kan utföra sitt arbete på ett tidsenligt sätt vilket garanterar att man är generellt anställningsbar även utanför KTH kompetensutveckling sker och att den dokumenteras. Jämställdhet, mångfald och likabehandling Tydliga brister finns vad avser jämställdhet, mångfald och likabehandlingsarbete (JML) vid KTH. Liksom i riket i stort sjunker andelen kvinnor ju högre upp man når i den akademiska hierarkin. Den tydligaste minskningen sker i steget efter disputation. KTH måste än mer systematiskt arbeta utifrån de planer och policys som finns framtagna och se till så att dessa implementeras och ger resultat. et måste hela tiden vara en ökad medvetenhet om jämställdhet, mångfald och likabehandling i alla delar av organisationen. KTHs nolltolerans mot all form av diskriminering måste likaså efterlevas och diskriminering i förekommande fall anmälas. JML-arbetet vid KTH måste också systematiskt följas upp utifrån bl. a enkäter och undersökningar som genomförs. Saco föreningen är en viktig kraft i JML-arbetet. Föreningen måste också i sitt interna arbete, vid rekrytering av förtroendevalda och skyddsombud på alla nivåer, iaktta behovet av en ökad mångfald och jämställdhet. Stadgans rekommendation vad avser mångfald och jämställdhet när styrelsen ska sättas samman måste alltid vara utgångspunkten när förtroendevalda och skyddsombud utses. Detta är inte minst viktigt för en framtida rekrytering till styrelsen som uppfyller stadgans intention vad avser sammansättning.

5 Ökad medvetenhet om jämställdhet, mångfald och likabehandling i alla delar av organisationen gällande lag, planer och policys ska följas och implementeras i verksamheten. Sträva efter en jämnare könsfördelning inom alla yrkeskategorier och på alla nivåer inom KTH. Aktiv systematisk uppföljning av likabehandlingsarbetet vid KTH. Att KTHs nolltolerans mot all form av diskriminering efterlevs och att anmälda fall av diskriminering utreds på erforderligt sätt. I det interna arbetet bättre iaktta jämställdhet och mångfald vid rekrytering av förtroendevalda och skyddsombud på alla nivåer. Skyddsombud Skyddsombuden har en viktig funktion för att säkerställa att såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön är god. För detta arbete krävs att skyddsombuden känner sin roll och vet vad som ingår i uppgiften. Huvudskyddsombuden har här viktiga uppgifter och ofta ett större handlingsmandat än vad de själva inser. Skyddsombudens roll måste bli mer framträdande på KTH och Saco-S har en viktig uppgift i att utse skyddsombud samt att stödja skyddsombuden i deras arbete. Kartlägga vilka utbildningar skyddsombuden har genomgått och vilka de har behov av att gå. Säkerställa att det finns ett huvudskyddsombud på varje skola samt eftersträva att skyddsombud finns på varje arbetsplats. Öka kännedomen om vad som förväntas av skyddsombudens arbete på KTH. Anordna två möten under verksamhetsåret mellan samtliga fack och samtliga huvudskyddsombud.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014. Verksamhetsåret 2013/14 har omfattat ca 12 månader, från och med 130128 140211.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014. Verksamhetsåret 2013/14 har omfattat ca 12 månader, från och med 130128 140211. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014 Saco-S lokalförening vid KTH Verksamhetsåret 2013/14 har omfattat ca 12 månader, från och med 130128 140211. ÅRSMÖTET 2013 Årsmötet hölls måndagen den 28 januari kl. 16.00

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Jämställdhetsplan. Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2015-02-09

Jämställdhetsplan. Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2015-02-09 Jämställdhetsplan Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2015-02-09 Innehåll Jämställdhetsplan... 3 1. Institution/motsv.... 3 2. Datum... 3 3. Samverkan... 3 4. Jämställdhetsgrupp... 3 5. Uppföljning

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Polisförbundet Stockholms län

Verksamhetsplan 2012 Polisförbundet Stockholms län Verksamhetsplan 2012 Polisförbundet Stockholms län 2 Förord Syftet med verksamhetsplanen är att tydliggöra förbundsområdesstyrelsens mål och prioriteringar under verksamhetsåret. En viktig utgångspunkt

Läs mer

TULL-KUSTs HANDLINGSPROGRAM

TULL-KUSTs HANDLINGSPROGRAM TULL-KUSTs HANDLINGSPROGRAM för arbetsmiljö, löne- och personalpolitik. (ALP-programmet). Antaget vid TULL-KUSTs kongress i oktober 2011 ALP-programmet bygger på övertygelsen om att människor vill och

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:S DOKTORANDHANDBOK Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140

Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27, 140 Innehållsförteckning Syfte med jämställdhetsplanen... 2 Kommunens syn på jämställdhet och jämlikhet.... 2 Kommunens målsättning... 2 Arbetsförhållanden... 4

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Arbetsvärdering. en skrift i serien Arbetsplatsutveckling

Arbetsvärdering. en skrift i serien Arbetsplatsutveckling Arbetsvärdering en skrift i serien Arbetsplatsutveckling Arbetsvärdering BAKGRUND Förbundsmötet beslutade om verksamhetsplanen och målsättningen Bra och rättvisa löner. Ett av projekten för att förverkliga

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 ) Datum Sida 2013-11-05 1 (10) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28, 95 Balansacertifierad 2013-10-18 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro

Läs mer

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD Facklig handbok DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD MOLEKYLÄRB IOLOGI STUDERANDE FÖRTROENDEVALD för förtroendevalda inom kommuner och landsting Innehåll Inledning... 4 Kapitel 1 Den svenska

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund. En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda

Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund. En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda 91 92 Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda 1 Innehåll Inledning

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Förutsättningar för eleverna att nå målen utifrån lärarnas arbetssituation

Förutsättningar för eleverna att nå målen utifrån lärarnas arbetssituation www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz Förutsättningar för eleverna att nå målen utifrån lärarnas arbetssituation Kalmar kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga och

Läs mer