Västra Sörmlands Räddningstjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västra Sörmlands Räddningstjänst"

Transkript

1 Västra Sörmlands Räddningstjänst Årsredovisning 2012

2 Innehåll Slanglista och värdegrund 2 Ordförande har ordet 3 Direktionen 4 Revision 5 Räddningschefen har ordet 6 Organisation Uppföljning av ägaruppdraget och direktionens vilja 8 Funktion Förebyggande 13 Funktion Räddning 23 Personalekonomisk redovisning 32 Ekonomisk redovisning 35 Redovisningsprinciper, begreppsförklaring 42 Tio år i sammanfattning 43 Revisionsberättelse 44 Slanglista" VSR MSB IVPA HLR D-HLR RIB SBA LSO LBE LEH RVR FIP RCB BM IL BF BmH PwC TIB Västra Sörmlands Räddningstjänst Myndigheten för samhällsskydd och beredskap I väntan på ambulans Hjärt- och lungräddning Hjärt- och lungräddning med defibrillator (hjärtstartare) Räddningspersonal i beredskap Systematiskt brandskyddsarbete Lagen om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor Lag om extraordinära händelser Restvärdesräddning Första insats person Räddningschef i beredskap Brandmästare Insatsledare Brandförman Brandman heltid Öhrlings Pricewaterhouse- Coopers AB Tjänsteman i beredskap VÅR VÄRDEGRUND Respekt Omtanke Kompetens Trygghet Samhörighet Kommunikation Effektivitet Engagemang Så här vill vi ha det! Foto: Egen personal 2

3 Ordförande har ordet Mitt andra år som ordförande började med en utbildning i politiskt ledarskap, utbildningen genomfördes tillsammans med hela direktionen. Utbildningen var väldigt informativ och genomfördes på ett proffsigt sätt. Samtliga ledamöter var väldigt engagerade. I början av året beslutade vi om ett handlingsprogram för tiden detta bygger på det reviderade ägaruppdraget. Uppföljning av målen sker kontinuerligt vid både AU och direktionsmöten. Vi har stått som värd för Skadeplats 2012 även detta år och har fått idel lovord från deltagande utställare och deltagare. Personalen har gjort ett bra jobb med planering och förberedande samt genomförande av konferensen. Tidigare år har vi haft problem att rekrytera RIB personal till Vingåkersstationen. Den trenden har dock vänt under det gångna året och vid årsskiftet var personalstyrkan fulltalig. Jag kan ändå konsttera att personalsituationen snabbt kan förändras vilket är en framtida utmaning för organisationen. Personalutrymmen vid Julita stationen renoverats och förändrats, nu finns omklädningsrum för både kvinnor och män. Även garagegolvet har slipats och lackats. Stationen i Björkvik har fått fasaden uppfräschad under året. VSR har inlett ett intressant projekt tillsammans med Björkviks frivilliga brandkår. Projektet handlar om brandskyddsinformation till boende på landsbygden och det startade under hösten, det ska bli riktigt intressant att följa hur detta kommer att utvecklas. Vi har även jobbat hårt med att rekrytera personal med annan etnisk bakgrund. Vi vill också anställa fler kvinnliga brandmän, resultatet av detta är ganska dåligt en av orsakerna är att det är väldigt få ansökningar från dessa grupper. Ekonomiskt har vi gått med ett överskott på 255 tkr mot det planerade 6 tkr enligt budget. Jag kan konstatera att 2012 har varit ett bra år för VSR. Och att detta beror på alla har gjort sitt bästa för att få verksamheten att fungera. Så ett STORT TACK till samtliga. Ola Lindgren Ordförande 3

4 Direktionen VSR är ett kommunalförbund mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner. Direktionen är den beslutande församlingen och utgör också styrelse. Genom val till kommunfullmäktige har kommuninvånarna möjlighet att påverka VSR s verksamhet. Fullmäktige i respektive medlemskommun utser representanter till direktionen, fem från Katrineholm samt fyra från Vingåker. Respektive fullmäktige beslutar också om anslag till förbundet och beviljar ansvarsfrihet för direktionen. Direktionen har det övergripande ansvaret, räddningschefen är genom delegation utsedd att leda den dagliga verksamheten. Direktionen har under året haft fem möten. Direktionsmedlemmar V = Vingåker, K = Katrineholm Ordförande Vice ordf. Ledamöter Ersättare Ola Lindgren (S), V Marie-Louise Karlsson (S), K Karl-Gunnar Ljungkvist (S), K Lars Levin (FP), K Sten Holmgen (C), K Berit Olming (M), K Sari Thorén (M), V Lennart Öhman (S) V Pernilla Hagberg (MP) V Therese Palm (S), V Kim Fröde (M), V Anita Blidh (S), V Lars Nilsson (V), V Håkan Björndahl (S), K Ami Rooth (MP), K Berit Granholm (S), K. Karin Frisk (S), K Ingemar Björklund (KD), K Direktionens vilja Under året antog direktionen ett reviderat handlingsprogram Direktionens vilja för tiden , med utgångspunkt från ägarnas uppdrag. Inriktning Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. Förbundets andra uppgift ska vara att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande insatser. 4

5 Arbetsutskottet Arbetsutskottet (AU) består av ordförande Ola Lindgren, vice ordförande Marie-Louise Karlsson samt ledamöterna Sari Thorén och Sten Holmgren. AU har haft åtta protokollförda möten under året. I maj deltog Marie-Louise tillsammans med Räddningschefen och stf räddningschefen på konferensen BRAND 2012 som detta år genomfördes i Uppsala. Revision Förbundet har fyra revisorer vilka valts av medlemskommunerna i enlighet med förbundsordningen. Revisorerna är politiskt tillsatta och tjänstgör samma mandatperiod som ledamöter och ersättare i direktionen. Revisorer Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Karl Källander (MP), K Peter Vogt (S), V Marita Bengtsson(S), K Karl-Erik Lardenäs (S), V Revisionsarbetet bedrivs i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen, revisorernas reglemente samt vad som anges i skriften God Revisionssed i kommunal verksamhet. Revisorernas berättelse ska, tillsammans med årsredovisningen, överlämnas till respektive kommunfullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs. Sakkunnigt biträde under 2012 har varit PwC. Under året har revisorernas granskat hur förbundet sköter offentlighetsprincipen dvs hanteringen av allmänna handlingar. Resultatet av granskningen har inneburit att organisationen har påbörjat ett arbete med att ta fram och dokumentera flera olika rutiner för att uppfylla kraven i offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen. 5

6 Räddningschefen har ordet Arbetet med att summera året, är ett jobb som verkligen stärker känslan av att vi gör så många bra saker i VSR. När man samlar året i en och samma skrift blir det väldigt tydligt vad som gjorts. Jag kan konstatera att vi har ett stort engagemang bland alla medarbetare oavsett om man arbetar i operativ tjänst på hel eller genom RIB eller har en dagtidstjänst. Vi har fått ett reviderat uppdrag från ägarkommunerna, direktionen har beslutat om ett reviderat handlingsprogram. Utifrån dessa styrdokument har vi reviderat våra interna styrdokument så vi kan nå de uppsatta målen från ägarkommunerna och direktionen. Efter drygt tre års arbete utfört av både av entreprenörer och framförallt egen personal är nu byggprocessen klar på vårt mycket fina övningsfält. Jag kan dock konstatera att ett övningsfält egentligen aldrig blir klart, nu övergår processen till att arbeta med förbättringar och utveckling, under året har därför en grupp bildats som ska jobba med dessa frågor. VSR är och vill vara en bred aktör i ägarkommunernas skydds- och säkerhetsarbete samt en viktig part i kommunernas service till medborgare och verksamheter. Det är lika viktigt att på ett proffsigt sätt kunna bistå och hjälpa till vid inträffade olyckor eller bränder, som att förebygga och hindra att olyckor inträffar. Vår säkerhetsstrateg arbetar brett med säkerhetsfrågor i båda ägarkommunerna. Under 2011 arbetade jag tillsammans med ledningsgruppen fram en ny organisation för i första hand den operativa verksamheten organisation 2014 där förändringen sker i tre steg. Under 2012 har de första förändringarna skett, vi lämnade dygnstjänst efter semesterperioden och vid årsskiftet 2012/2013 började insatsledarna åka i eget fordon och tjänstgör fristående från skiftlagen. Ledningsgruppen har nu det sista steget kvar att genomföra i den planerade organisationsförändringen, målet är att från nästa årsskifte ska insatsledarna börja arbeta dagtid och ha beredskap i bostaden eller på annan plats. För tredje året i rad genomfördes i oktober Skadeplats 2012, en konferens med både föreläsningar och uppvisningar. Konferensen riktar sig i första hand till den operativa sidan av svensk räddningstjänst. Jag kan konstatera att det även i år var idel lovord från deltagare och utställare. Det var dock sista året som konferensen genomfördes i Katrineholm nästa år står Karlstad som värd. VSR jobbar dock på att konferensen ska återkomma till Katrineholm. Ekonomiskt har året gett ett överskott på 255 tkr inklusive de finansiella kostnaderna. Detta kan jämföras med det planerade överskottet enligt budget som var 6 tkr. Ser jag bara till driftkostnaderna så kan man konstatera att överskottet är drygt 30 tkr. År 2012 kan sammanfattas som ett bra år för VSR. Av den planerade verksamheten har det mesta genomförts. Jag vill rikta ett stort och varmt tack för det gångna året till samtlig personal, förtroendevalda samt engagerade medlemskommuner. Det är tack vare er som vi kan lägga ytterligare ett framgångsrikt år till handlingarna. Roger Larsson Räddningschef

7 Organisation 2012 Direktionen Revision AU Räddningschef Ledningsgrupp Räddningschef Funktionsansvariga Verksamhetsstöd Ekonomiassistent Räddning Förebyggande 7

8 Uppföljning av ägaruppdraget och direktionens vilja Mål Målen gäller från 1 januari Utifrån dessa har Direktionen formulerat sin vilja vilken följs upp nedan. Direktionen har uppfattat att de fyra verksamhetsmål som framgår av ägaruppdraget är att betrakta som God Ekonomisk Hushållning. Målen från ägarkommunerna är skrivna med fet text och direktionens vilja med kursiv stil. Antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder räddningsinsats, ska minska över tid. Direktionens vilja överensstämmer med ägarnas mål. Antalet omkomna personer har minskat till en person för det gångna året. Antalet svårt skadade personer har ökat i jämförelse med föregående period. Personer med lättare skador har däremot minskat. Vi bedömer att målet delvis är uppfyllt. Redovisning sker i följande tre tabeller och orsak förklaras i text under den sista tabellen. Diagrammet saknar målvärde 8

9 Målvärde är noll i detta diagram Orsak till att målet inte är helt uppfyllt är att det är ett högt satt mål och att det är svårt för VSR att påverka antalet olyckor. Många drabbade i framförallt trafiken kommer inte från våra två kommuner och kan således inte komma att ha möjlighet att utbilda sig i förebyggande insatser vid VSR. Mänskliga faktorn är och kommer alltid påverka detta mål. 9

10 Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och olyckshanterande åtgärder om olyckor, som kan föranleda räddningsinsats, ska kontinuerligt öka. Direktionens vilja är att enskildas förmåga ska öka enligt ägarnas mål. VSR uppfyllet målet genom att utbilda den enskilda. VSR genomförde traditionsenligt en trafiksäkerhetsdag för gymnasiets årskurs 3. Detta sker i samverkan med ambulans, polis, viltskadefonden, MHF/NTF och Assistanskåren. Cirka 450 elever deltog under dagen. Totalt utbildade och informerade verksamheten 4034 personer Vi bedömer att målet är uppfyllt. Redovisning sker i följande två tabeller Målvärde saknas för detta nyckeltal enligt målet ska antalet utbildningar öka varje år. 10

11 Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt LSO ska en första insats ske av enskilda. Enskildas insats vid en olycka är ofta avgörande för utgången, vilket lyfts fram i VSR s förebyggande arbete. För att värdera effekten av det förebyggande arbetet ska VSR notera om enskilda har påbörjat en skadebegränsande insats när räddningsstyrkan anländer till olycksplatsen. Vi bedömer att målet är delvis uppfyllt. Redovisning sker i följande tabell och orsakerna förklaras i text under diagrammet. Organisationen har alltid uppgett att detta mål är svårt att mäta. Detta beror oftast på att insatspersonalen är upptagen med andra för stunden viktigare uppgifter. VSR har från 2013 infört fristående insatsledare d.v.s. insatsledaren åker med eget fordon på larm. Detta möjliggör att han kan stanna kvar på olycksplatsen för att samla in information om olyckan och på så sätt kommer målet att bättre följas upp. 11

12 Räddningstjänstens första enhet ska vara framme vid 100 procent av alla olyckor inom den tid som anges i handlingsprogrammets förmågekarta. Räddningsstyrkans framkomsttid har betydelse för olyckans skadeutveckling. Med framkomsttid avses tid från larm till dess att första räddningsstyrka anländer till skadeplats. Direktionen vill följa framkomsttiden för alla räddningsinsatser som ligger inom ramen för begreppet räddningstjänst. VSR s insatsområde utgörs av en stor geografisk yta. För att säkra att en räddningsstyrka anländer till skadeplatsen inom godtagbar tid och genomför räddningsinsats på ett effektivt sätt har VSR avtal med andra kommuners räddningstjänster som gränsar mot VSR s insatsområde. Vi bedömer att målet är delvis uppfyllt. Redovisning sker i följande tabell och orsak redovisas i text under tabellen Målvärde är noll i detta diagram Orsak till att insatsstyrkan inte har kommit fram enligt förmågekartan vid fyra tillfällen har utretts av organisationen. Vid larmet i februari var orsaken svår halka, i augusti var framkomligheten begränsad för utryckningsfordon på grund av parkerade bilar vid en rallytävling, i september var orsaken lång körsträcka på en mycket dålig väg och vid det sista tillfället i december berodde det igen på halt väglag och oklara uppgifter vid larmet. Övriga månader finns inga avikelser att rapportera. 12

13 Funktion Förebyggande Sammanfattning Under året har funktionens olika enheter fortsatt att utvecklas och arbeta mot målen. Tillsynsverksamheten har fungerat utmärkt och uppvisar ett stort plus i budgeten. Enhet utbildning har inte nått upp till budgetmålet för året, utan uppvisar ett negativt resultat tusen kr. En av förklaringarna är att tjänsten som enhetsansvarig har varit vakant under tre månader. Detta medförde ett glapp i planeringen. Under augusti anställdes en ny person som enhetsansvarig på utbildning. Sviktande marknad för utbildningar är en annan förklaring till at enheten inte nådde det ekonomiska målet under året. Säkerhetsstrategens arbete fungerar mot ägarkommunerna har fungerat bra, införandet av Rakel i kommunerna har varit en stor och viktig arbetsuppgift under året. Fixar Malte är mycket uppskattad verksamhet i kommunerna, Malte har under året gjort ungefär 600 besök vilket är liknande antal som föregående år. Kommunmedborgare mellan år utnyttjar tjänsten mest, merparten av dessa anlitar inte hemtjänst. Övningsfältet har flitigt används internt och externt under året, övningsverksamheten fungerar bra. En arbetsgrupp har tillsats för att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för övningsfältet. Det är ytterst viktigt att fältet utvecklas så att det passar det interna utbildnings behovet och den externa efterfrågan i framtiden. Enhet undersökande/lärande har inte kunnat slutföra några utredningar under året då utbildningsenheten och introduktion av ny enhetsansvarig har prioriterats. Enhet Tillsyn Efter förra årets förändring med nyrekryteringar fungerar enheten mycket bra. Arbetsuppgifter, regler och rutiner har reviderats och fungerar bättre och bättre. Känslan är att alla kan utföra allas uppgifter, vilket gör enheten mindre sårbar. Skriftlig redogörelse I VSR s verksamhetsområde omfattas cirka 200 objekt av kravet på skriftlig redogörelse enligt LSO. Objekten beskriver i redogörelsen sin verksamhet och sitt brandskydd. Tillsyn enligt LSO & LBE Tillsynsplanen för 2012 följer de frister som finns i vårt dataprogram CORE tillsyn. Utöver tillsynsplanen ska funktionen är målet komma i fatt med några tillsyner som missats från tidigare år. Vid tillsynen redovisar ägaren och/eller innehavaren sitt systematiska brandskyddsarbete samt gällande tillstånd och kontrollbesiktningar (gäller endast LBE objekt). Funktionen fortsätter att planera sitt arbete utifrån den ändrade tillsynsplanen som Direktionen beslutade om 2011, med inriktning på äldre, yngre samt landsbygd. Funktionen har även startat upp fastighetstillsyner under året. Tillsynerna har utförts av skiftpersonal och sammanställts av funktionen. Planerade tillsyner Genomförda tillsyner Planerade tillsyner Genomförda tillsyner (LSO) 2012 (LSO) 2012 (LSO) 2011 (LSO)

14 Tillsyn brandfarlig vara Det finns 187 tillståndsobjekt som hanterar brandfarlig vara enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE 2010:1011). Tillsyn av hantering med brandfarlig vara har samordnats med tillsyn enligt LSO i del fall det varit möjligt, 2012 samplanerades tjugiosex tillsyner. Planerade Genomförda tillsyner Planerade Genomförda tillsyner tillsyner (LBE) 2012 (LBE) 2012 tillsyner (LBE) 2011 (LBE) Samplanerade planerade tillsyner (LSO/LBE) 2012 Planerade fastighets tillsyner (LSO) 2012 Genomförda fastighetstillsyner (LSO) Resultat Planerat för 2012 var att utföra 120 tillsyner under. Det genomfördes 114 tillsyner enligt LSO av dessa fick 110 anmärkningar. På de 110 objekt som fick anmärkningar genomfördes 16 efterkontroller. Planerade för två tillsyner enligt LBE resultatet blev att 10 tillsyner. De samplanerade tillsynerna (LSO och LBE) har inte redovisats tidigare år, 2012 genomfördes 26 samplanerade tillsyner. Summan av utförda tillsyner för året blev således 140 mot 122 planerade. Lägg där till fastighetstillsynerna som har utförts av skiftpersonal, gemensamt med detta har vi genomfört 157 tillsyner. Det innebär 35 fler tillsyner än planerat. Detta kan i sin tur delvis förklara varför tillsynsenheten uppvisar plus på 122 tkr mot uppsatt budget. Den genomsnittliga tiden när anmärkningarna skulle vara åtgärdade är tre månader. Några exempel på de vanligaste anmärkningarna är, brister i verksamheternas systematiska brandskyddsarbete (SBA), dörrar i brandcellsgränser som inte stänger ordentligt eller har fel brandklass samt utrymningsskyltar som inte lyser är också vanliga brister. Annan tillsyn i samverkan Vid två tillfällen under 2012 har VSR tillsammans med polisen och socialförvaltningen deltagit vid annan tillsyn. Tillsynerna har varit inriktade mot restauranger med alkoholserveringstillstånd. VSR har vid dessa tillfällen kontrollerat brandsäkerheten i lokalerna. Tillstånd Tillstånd för brandfarlig vara Under 2012 har VSR fortsatt att följa upp och kontrollera tidigare (före övertagandet från byggnadsnämnden) ansökningar. Tillsynsförrättarna har under LSO tillsyner hittat verksamheter som hanterar brandfarlig vara i sin verksamhet men saknar tillstånd för detta. Vid årsskiftet fanns det 173 gällande tillstånd för hantering av brandfarlig vara i kommunerna. Tillståndsansökningar för brandfarlig vara 2012 Tillståndsansökningar för brandfarlig vara 2011 Vingåker 9 16 Katrineholm

15 Tillstånd explosiva varor Efter övertagandet av tillståndsgivningen från polisen hösten 2010 har VSR inte märkt någon märkbar ökning av antalet tillstånd. Ett fåtal ärenden har behandlas av enklare karaktär. Under det gångna året har VSR utfärdat sju tillstånd avser både nya och förnyade tillstånd. Tillståndsansökningar för explosiv vara 2012 Tillståndsansökningar för explosiv vara 2011 Vingåker 2 2 Katrineholm 5 9 Sevesoanläggningar Inom VSR s verksamhetsområde finns två Sevesoanläggningar Båda objekten finns i Vingåkers kommun, den ena anläggningen är Nammo Vingåkersverken AB som har klassats i den högre klassen, den andra anläggningen är Voith Paper Fabrics AB i Högsjö, som klassats i den lägre klassen. I Katrineholms kommun har Länsstyrelsen klassat SKF Mekan som farlig verksamhet enligt LSO. På Sevesoanläggningar sköts tillsyn av länsstyrelsen, VSR deltar vid tillsynen medverkade VSR vid Länsstyrelsens Sevesotillsyn på Voith Paper Fabrics AB i Högsjö. Sotning Entreprenörer I Katrineholms kommun utförs arbetet av Skortensfejarna LJ AB. I Vingåkers Kommun utförs arbetet av Sörmlandssotarna AB i Vingåker. VSR genomför tillsyn på sotningsverksamheten. En objektsägare i Katrineholm har ansökt och beviljats byte av sotarentreprenör. I Vingåker har ingen ansökt om byte av entreprenör. Vår uppfattning är att sotningsverksamheten fungerat tillfredställande under året. Egen sotning Enligt LSO kan kommunen medge en fastighetsägare att få utföra sotning på sin egen fastighet. Kravet för att få utföra egen sotning är en utbildning på sex timmar. I Katrineholms kommun har 1 fastighetsägare fått tillstånd för egen sotning och en fastighetägare har fått avslag på sin begäran pga. utebliven brandskyddskontroll. I Vingåkers kommun har ingen fastighetsägare sökt tillstånd för egen sotning under året. Brandskyddskontroll Brandskyddskontroll ska göras med intervaller om två, fyra och åtta år och utföras av skorstensfejarmästaren eller behörig tekniker som är verksam i kommunen. Intervallerna började gälla 2004, detta innebär att alla eldstäder som var registrerade 2004 ska ha genomgått en brandskyddskontroll minst en gång vid utgången av Enligt sotarmästarna i respektive kommun var alla registrerade eldstäder kontrollerade enligt gällande intervall vid 2012 utgång. Antal objekt 2år 4 år 8 år Katrineholm Vingåker Utförda brandskyddskontroller Katrineholm Vingåker

16 Biträda andra myndigheter VSR ska biträda andra myndigheter med sin sakkunskap. Det innebär att VSR har en passiv roll och biträder endast på förfrågan. VSR s sakkunskap är särskilt värdefull för t.ex. byggnadsnämnden i samband med fysisk planeringen eller vid granskning av brandskyddsdokumentationer. VSR deltar vid tekniskt samråd då byggherre eller när respektive byggnadsnämnd kallar. Framtid VSR fortsätter på den utstakade vägen för Under kommande år ska VSR fortsätta med fastighetstillsyner för att på sikt minska antalet bostadsbränder, och på så sätt medverka till att antal omkomna i bränder minskar i riket. Fastighetsägare till flerbostadshus informeras om deras skyldigheter att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Nästa steg är att göra tillsyner i lägenheter. Enheten kommer att göra färre tillsyner på de stora företagen för att inrikta tillsynerna på hemma miljöer. Antal medarbetare på enheten ökar för att kunna genomföra detta. Förutom personal från tillsynsenheten gör vår engagerade skiftpersonal besök i bostadsområden för att informera och svara på frågor. För att identifiera trender och potentiella faror för kommunernas invånare är det viktigt att hela tiden vara aktiv och söka information. VSR samarbetar gränslöst i kommunerna för att förebygga och identifiera faror för kommuninvånarna. VSR deltar på regionala och nationella förbyggande konferenser. Målet är att VSR s hemsida är ständigt uppdaterad och ger medborgarna svar på de viktigaste frågorna inom tillsyn, sotning, utbildning, brandskydd där ska även finnas kontaktuppgifter. VSR är en given aktör på andra organisationers och myndigheters möten angående kommunernas och kommuninvånarnas säkerhet. Marcus Asplund Funktionsansvarig Förebyggande 16

17 Enhet Undersökande/lärande Undersökande Det finns en strävan i samhället att olycksriskerna ska minskas, att färre ska omkomma eller skadas, att mindre ska förstöras i olyckor. Strävan är att öka samhällets förmåga att förebygga och hantera situationer som kan föranleda räddningsinsatser. Som en del i detta ställs krav på kommunerna att undersöka olyckor, enligt lagen om skydd mot olyckor. När en räddningsinsats är avslutad skall VSR se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsaken till olyckan, olycksförloppet samt hur insatsen genomförts. Inom VSR används begreppen grundläggande- och fördjupad undersökning. Den grundläggande undersökningen görs efter varje avslutad räddningsinsats och dokumenteras av räddningsledaren i insatsrapporten. Fördjupad undersökning ska göras på alla dödsolyckor dock på ej på larm om IVPA, suicid och sjukvårdslarm. Det kan finnas anledning att göra en fördjupad undersökning som inte föranlett något dödsfall, som vid t.ex. långvariga insatser, resurskrävande insatser samt vid insatser som gått mindre bra. Det är räddningsledaren tillsammans med RCB eller enbart RCB som beslutar om fördjupad utredning ska genomföras. Verksamheten Under 2012 har fem fördjupade undersökningar påbörjats i VSR, fyra var brandutredningar och en gällde insatsens genomförande. En av brandutredningarna var en begäran från Flens räddningstjänst och har genomförts tillsammans med polisen. Ingen av de fördjupade utredningarna var slutförda vid 2012 års utgång. Åtta sakkunnigutlåtanden (risk för människors liv och hälsa vid brand) har utfärdats på begäran av polisen. Framtiden Att resultaten från utredningar ska spridas både lokalt och nationellt för ökad kunskap är hela riket medvetna om, men det tycks mycket svårare än vad vi brandorsaksutredare först trodde. Att hitta ett gemensamt och fungerande forum för detta stod överst på agendan inför 2012 när utredarna hade möte i Eskilstuna. Under 2012 hittades inget sådant forum utan frågan har gått vidare till MSB enhet för utredningar. Att frigöra mer tid för att utföra utredningar är ett av 2013 års prioriterade område. Att sedan kunna föra ut resultaten i organisationen är också ett viktigt område kommande år. Om inte Sverige kan enas om ett forum för att sprida erfarenheter från utredningar, ska i alla fall VSR sprida erfarenheterna från lokala utredningar i sin egen organisation. Marcus Asplund Enhetsansvarig undersökande och lärande 17

18 Enhet Utbildning Extern utbildning Vi har under året arbetat med olika former av utbildningar, kurser och informationsinsatser riktade mot bl.a. företag, kommunala förvaltningar, landsting och övriga kommuninvånare i Vingåker och Katrineholms kommuner. Det övergripande syftet med den externa utbildningen är främst att bidra till brand- och olycksförebyggande arbetet samt att stärka den enskildes förmåga att göra ett första ingripande. Under 2012 har volymen i de externa utbildningarna minskat med ca 30 % jämfört med året innan, antalet utbildade personer har minskat med ca 13 %. Minskningen beror på det allmänt svaga ekonomiska läget, ökat från andra aktörer samt de personalförändringar och den sjukfrånvaro som varit under året. Den förre chefen för utbildningsenheten slutade tjänsten i maj och en ny chef anställdes i mitten av augusti. Den höga arbetsbelastningen under våren 2012 har lett till negativa konsekvenser för vår utbildare och rehabilitering har pågått under större delen av hösten. Totalt har vi under 2012 utbildat eller informerat 4034 personer, varav 540 är skolelever och ca 30 är över 65 år. Vi har inte frågat hur många som kommer från landsbygden men vi antar att det statistiskt bör vara omkring 17 % av det totala antalet utbildade d.v.s. ca 350 personer (beräknat med en tätortsfolkmängd av 83 % i Södermanland). De tre huvudsakliga utbildningstyper vi bedriver är: Brandskyddsutbildningar som är företagsanpassade mot lokala förhållanden och önskemål, t.ex. Heta Arbeten som riktar sig till yrkesgrupper som arbetar med svetsning, sliprondeller, skärning, heta gaser mm. Sjukvårdsutbildningar till anställda vid olika företag, men även till enskilda kommuninvånare. HLR (hjärt- och lungräddning), Defibrillator-HLR och 1:a hjälpen. Trafiksäkerhetsutbildningar för skolklasser. Typ av utbildning Antal kurser 2012 Antal personer 2012 Antal kurser 2011 Antal personer 2011 Brandskyddsutbildning Heta Arbeten HLR/L-ABC Kris-/ledningsövning Utrymning Skolutbildning inkl gymnasiet HOF & FRIS SBA Brandfarlig vara Övrigt Information D-HLR Summa:

19 Vi kan konstatera att vårt utbildningskoncept i systematiskt brandskyddsarbete (SBA) inte fungerar tillfredställande. Inga SBA-kurser har efterfrågats under året. Vi ser över upplägg och kursavgifter inför kommande år. Fyra av Viadidakts brandskydds- och sjukvårdsutbildningar har under hösten ställts in på grund av för få anmälda deltagare. Kurser i brandfarlig vara, anordnas numera i Eskilstuna och Anläggningsskötarutbildningen sker i Nyköping. VSR har genomfört en kurs i Egensotning under året som redovisas under rubriken brandskyddsutbildningar. Skolutbildning Operativa personalen, heltid och RIB, har varit på förskolorna i de två kommunerna och utbildat sex-års grupperna. Utöver detta har vi berättat för årskurs fem om förebyggande brand, utrymning och hur man handlar vid olyckor. Brandskyddsutbildning har även genomförts med Dammsdalsskolan. Vi har även övat bussutrymning tillsammans med Forssjö buss och elever från bl.a. Tallåsskolan. Gymnasieelever i åk två på Duveholms- och Lindengymnasiet har genomgått en tre timmars trafiksäkerhetsutbildning under året. Övningsfältet Flamman Övningsfältet har under 2012 blivit färdigställt av vårt Byggherreombud som förtjänstfullt avslutat sitt uppdrag. Han har lämnat över ansvaret för drift- och skötsel av fältet till ny ansvarig. Flamman är ett alldeles utmärkt övningsfält som väl svarar upp mot VSR:s behov av interna och externa övningar. Fältet är under ständig utveckling varför en utvecklingsgrupp bildats som upprättar en långsiktig plan för de framtida anpassningar och önskemål vi kan överblicka idag. Vi är medvetet försiktiga ur miljösynpunkt och släpper t.ex. inte ut något släckvatten i naturen eller giftiga ämnen i luften. Vi fortsätter och utreder olika alternativ för omhändertagande av vårt släckvatten. I dagsläget omhändertas allt släckvatten och sänds för destruktion. Skadeplats 2012 genomfördes september och det märktes att VSR har rutin på detta. Det var ett fokuserat och väl genomfört arrangemang. Vi har under året gästats av Nerikes Brandkår från Örebro, som genomfört rökdykning, rappelleringsövning samt håltagning. Genom ett stationssystem har deras räddningspersonal, ca 60 deltagare, under tre dagars tid övat effektivt. Fältet har en hög kapacitet att öva många samtidigt på olika övningsmoment. Det finns utrymme att ta emot fler räddningstjänster. Vi har fortsatt samarbetet med ambulansen som övar sin personal i prehospital akutsjukvård hos oss. Även polisen har under året beställt brandskyddsutbildningar, för blivande väktare, hos oss. Skadeplats 2012; jämförande test av fem olika släckmetoder. 19

20 Teaterföreställning Under vecka 37 (brandskyddsveckan) satte vi återigen i samarbete med Kulturskolan upp en teaterföreställning för årskurs ett i grundskolan. Målet är att på ett roligt sätt lära barnen att förebygga olyckor. Föreställningen spelades i vagnhallen tillsammans med musiker och skådespelare från Kulturskolan och räddningstjänsten. Information Information till företag, förvaltningar och allmänheten genomförs kontinuerligt genom telefonrådgivning och i samband med företagsbesök, vid tillsyn osv. VSR har vid olika tillfällen deltagit vid arrangemang, t.ex. på kommunkoncernmässan i Ängeln samt Katrineholmsmässan i Duveholmshallen. Unga deltagare på Kommundelsmässan i Ängeln. Framtiden VSR ska i det förebyggande arbetet fortsätta att prioritera barn, ungdomar och äldre. Eftersom 80 % av bränderna inträffar i hemmiljö eller på fritid ska också hemmiljöer prioriteras. Vi avser därför starta en allmän brandskyddsutbildning som riktar sig till enskilda kommuninvånare. Under våren genomför vi bl.a. ett öppet hus på övningsfältet där allmänheten får prova på att släcka bränder osv. Det finns risk för att en del målgrupper väljer bort VSR:s stöd och kan därmed orsaka samhället större kostnader. Dessa målgrupper ska inte betraktas som oåtkomliga eller ointresserade. VSR har därför projektanställt en arabisktalande brandman av somalisk härkomst för en satsning på dessa målgrupper under Vi fortsätter utveckla instruktörskompetensen i motorsågning för räddningstjänster och kommer under året erbjuda kurser i detta för andra räddningstjänster i hela landet. Mer långsiktigt krävs att VSR kan dra till sig fler och större utbildningsuppdrag från företag och organisationer för att kunna nå intäktsmålen för den externa utbildningen, det kan inför 2014 krävas ytterligare investeringar i övningsfältets kapacitet vad gäller t.ex. dusch och omklädningsmöjligheter. Vi fokuserar även på att förbättra miljö- och säkerhetsaspekterna på anläggningen och övningarna. Henri Kinnunen Enhetsansvarig utbildning 20

21 Fixar Malte Syftet med verksamheten är att minska antalet fallolyckor i hemmet och öka tryggheten i eget boende för äldre. Uppdraget utgör 60 % av en heltidstjänst och fördelas 50 % för Katrineholm och 10 % för Vingåker. Fixar-Malte ska medverka vid olika informationstillfällen i kommunerna för att marknadsföra sina tjänster. Under 2012 medverkade Fixa-Malte på fem sådana tillfällen. Syftet är att personer äldre än 65 år skall få hjälp med vardagliga sysslor, som kan vara svåra att utföra för den äldre. Det gäller sysslor som inte ryms inom den vanliga hemtjänsten, man behöver inte ha hemtjänst för att vara berättigad till hjälp av Fixar-Malte, som exempel på uppgifter kan nämnas, hänga upp gardiner och tavlor, byta glödlampor, bära möbler och andra göromål av likartad karaktär. I samband med besök i hemmet ges råd om skadeoch brandsäkerhetsförbättringar samt inventering av andra olycksrisker som upptäcks under besöket. Tex. kan nämnas behovet av bättre belysning, eliminera risken för att snubbla eller halka osv. En checklista fylls i vid varje besök. Listan skickas kontinuerligt till kommunerna och fungerar som ett hjälpmedel för utvärderingen av tjänsten. Kommunerna är själva ansvariga för att analysera innehållet i utvärderingarna för att kunna ta ställning till behovet av åtgärder. Månad Antal besök 2012 Antal besök 2011 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli 0 7 Augusti September Oktober November December Totalt: utfördes 597 hembesök hos personer över 65 år. Antalet besök har minskat med åtta jämfört med En förklaring kan vara att uppdraget under Fixar-Maltes sommar semester ligger nere. Återigen visar det sig att november är den överlägset mest efterfrågande månaden för Fixar-Maltes tjänster, 108 besök hanns med. För att hinna med alla besök i november har VSR varit tvungna att utöka tjänsten med 20%, dvs. fyra dagar i veckan istället för tre. Utökningen har inte belastat kommunerna ekonomiskt. Det flesta som använder Fixar- Malte tjänsten är mellan år. Över hälften av de som utnyttjat tjänsten har inte hemtjänst. 21

22 Säkerhetsstrateg Organisation Tjänsten säkerhetsstrateg köper kommunerna av VSR och i uppdraget ligger det att samordna krisberedskapen inom kommunerna med fördelningen 80% för Katrineholm och 20% för Vingåker. Kommunerna har genom det statliga krisberedskapsanslaget (kallat 2:4 ) möjlighet att ha en funktion som arbetar med krisberedskap. Säkerhetsstrategen har kontor på brandstationen och stadshuset Gröna Kulle i Katrineholm samt i kommunhuset i Vingåker. Båda kommunerna har betonat vikten av att funktionen finns fysiskt på plats för verksamhetsförståelse och samordning. Uppdrag Krishantering Under 2012 så infördes Rakel inom Katrineholms kommun. 16 Rakelmobiler finns inom den centrala krisledningen, förvaltningar och bolag som har samhällsviktig verksamhet. Målet har varit att knyta verksamheterna närmre varandra och ha ett system som ska fungera när andra system som till exempel mobiltelefonin går ner. Under året har en uppföljning gjorts av risk- och sårbarhetsanalyserna för båda kommunerna och i den tar man upp om det skett någon förändring i riskbilden och förmåga. För Katrineholm är en sådan förändring i riskbilden den nya förbifarten och användningen av Rakel höjer vår förmåga att hantera stora som små händelser. För Vingåkers del har det lagts tid på planering för införande av Rakel och kommunal ledningsplats. Tiden i Vingåker är fortsatt begränsad vilket gör det svårt att nå en bra målbild. Det har fokuserats mycket på samverkan dels mellan kommunerna i förbundet dels mellan kommunerna i länet. Säkerhetsstrategen har varit drivande i det nätverk för beredskapssamordnare som hållits ihop av länsstyrelsen för att utveckla samverkan och hitta gemensamma aktiviteter. Trygghet och säkerhet Samverkansavtalet mellan Katrineholms kommun och polisen reviderades under hösten och nytt avtal gäller för Ett stort arbete har lagts på att ta fram en rutin för tjänstemän som har blivit hotade. Arbetet har uppskattats mycket från de verksamheter som varit berörda. Johan Harter Säkerhetsstrateg 22

23 Funktion Räddning Organisation av räddningsstyrkor Funktionen ansvarar för förbundets fem räddningsstyrkor samt räddningschefsjour. Styrkorna består av en heltidsstyrka i Katrineholm, med bemanningen två befäl och tre brandmän. Övriga styrkor bemannas med räddningspersonal i beredskap, RIB. Högsjö VSR har samverkansavtal med Voith Paper Fabrics AB i Högsjö AB. Styrkan i Högsjö består av en mix med RIB-personal och räddningsvärn. Söndag 22:00 till fredag 22:00 är bemanningen ett befäl och fyra brandmän (1+4). Övrig tid är bemanningen ett befäl (1+0). När bemanningen är 1+0 larmas Vingåkersstyrkan med automatik. Vingåker I Vingåker är bemanningen ett befäl och fyra brandmän (1+4). Befälet åker i eget fordon och fungerar som FIP, första insats person. FIP åker med eget fordon direkt till aktuell larmadress. Björkvik och Julita Beredskapen upprätthålls av RIB-personal, styrkan består av en person som är arbetsledare. Vid vissa tillfällen har arbetsledaren haft kompetens att vara räddningsledare. Den som är i beredskap är FIP och han kan åka direkt med egen bil till aktuell larmadress. Vid vissa larm kan FIP välja att åka till stationen för att åka tillsammans med styrkan. Övrig personal har ingen beredskap, fri inryckning gäller för dem. Vid insatser sker förstärkning från heltidsstyrkan, heltidsbefälet är räddningsledare om inget annat överenskommes mellan arbetsledaren och heltidsbefälet. Räddningschef i beredskap kan ta över rollen som räddningsledare. Minibemanning är en Insatsledare en Styrkeledare samt tre brandmän (1+1+3). Grupperna arbetar i utryckningstjänst på ett fyraveckors schema, femte veckan har gruppen haft dagtidsvecka måndag till fredag. RCB Räddningschefsberedskapen larmas vid samtliga larm inom förbundet. RCB har det normativa och strategiska ansvaret för hela utryckningsorganisationen. RCB har också mandatet att larma Krisledningsgruppen i Katrineholms kommun. RCB har under andra hälften av året även haft funktionen TIB i Katrineholms kommun. Framtid VSR inför Fristående Insatsledare (IL) januari IL kan röra sig fritt i hela förbundet med en egen bil. Detta innebär att IL är räddningsledare på alla larm inom förbundet där det krävs en räddningsledare. Detta är ett sätt för VSR att höja kompetensen på räddningsledaren inom hela förbundet. Att vara räddningsledare med all den juridik som idag krävs, är inte alltid så lätt. Förmännen på ytterstationerna blir arbetsledare. Förmännen på stationen i Katrineholm blir Styrkeledare (SL). SL kommer att vara ansvarig för gruppernas stationsarbete. Vi kommer också införa litet larm på station 200 i Katrineholm. Detta kommer bl.a. att användas till förstärkningslarm till ytterstationerna. Det innebär att vi inte är lika sårbara vid ett eventuellt andra larm inom organisationen. 23

24 Färre räddningsinsatser Direktionens kraftsamling på förebyggande åtgärder ska rimligen innebära att antalet räddningsinsatser kommer att minska. Direktionen vill årsvis följa utveckling av antalet olyckor inom ramen för begreppet räddningstjänst. Siktet är inställt på en stabil minskning. Det totala antalet larm under året var 598 (590). Detta innebär en ökning med 8 larm. Larmen fördelas per station enlig följande Station Antal larm jan-dec 2012 Antal larm jan-dec 2011 Katrineholm Vingåker Julita Björkvik 12 6 Högsjö 9 13 Summa Direktionens vilja är ej uppfylld eftersom antalet larm har ökat. Nedan redovisas senaste elva års utryckningsstatistik. 24

25 Fördelning larm över dygnet Vid en analys kan man konstatera att vid de tider på dygnet då vi är mer aktiva sker det också flest olyckor. Dock sker de allvarligaste och de mest kostsamma olyckorna oftast under de sena eller mycket tidiga timmarna på dygnet Fördelning av larm över dygnet Fördelning av larm per olyckstyp Automatlarmsobjekten har ökat med sex stycken under året. Även automatlarmsutryckningarna har ökat. Under 2012 (2011) gjordes 207 (203) utryckningar varav två (sju) orsakats av brand eller tillbud. De onödiga automatlarmen var 205 stycken (196). Brand ej i byggnad har under 2012 minskat med 26%. Brand i byggnad har fortsatt att minska även under 2012, vilket tyder på att det förebyggande arbetet börjar ge resultat, trafikolyckorna däremot har ökat från 97 till 110 stycken. För IVPA/sjukvård/hjälp till ambulans har organisationen larmats till vid 63 (49) tillfällen. Antalet övriga larm har minskat. Exempel på övriga larm är hissöppning, sanering, stormskada, djurlivräddning, översvämning samt serviceuppdrag Larm per olyckstyp

26 Övning Heltidsstyrkans övningstema under perioden har varit inriktat på kemolycka. Skiften har övat kemolycka teoretiskt och praktiskt. För Ytterstationerna (RIB) har mycket övningstid lagts på motorsågskörkort. Övningstid 1/1-31/ Antal övnings tillfällen Antal övade timmar Heltidsstyrkan 212 (155) 2132 (1828) RIB 81 (104) 1079 (1511) Summa 293 (259) 3211 (3339) Mångfald VSR ingår i projektet Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling i Katrineholms kommun. Syftet med projektet är att vidareutveckla och stärka arbetet med att jämställdhetsintegrera kommunens verksamheter och att säkra hållbarheten i styrningen av jämställda verksamheter. För detta ska metoder för inventering, kartläggning och analys implementeras i kommunens samtliga förvaltningar, förbund och bolag. Det långsiktiga målet är att kommunens bemötande, service och resursfördelning ska ske på lika villkor för kvinnor, män, flickor och pojkar. Samverkansavtal VSR har samverkansavtal om räddningsinsats med samtliga kommuner i länet, samt med Nerikes Brandkår, Finspångs Räddningstjänst och Östra Götalands räddningstjänst. Nedan redovisas den hjälp som utväxlats under året. Erhållit hjälp 2012 Bistått med hjälp 2012 Erhållit hjälp 2011 Flen Sörmlandskusten Eskilstuna Finspång Rtj Östra Götaland Nerike Brandkår Bistått med hjälp 2011 IVPA-larm VSR har från 1 januari 2008 avtal med Landstinget Sörmland om IVPA-larm (i väntan på ambulans) eller som det egentligen heter sjukvårdslarm. Under året har VSR larmats 63 (49) gånger på IVPA/ sjukvårdslarm. Rakel VSR har infört Rakel kommunikation fullt ut under Rakelsystemet är Sveriges nationella radiokommunikationssystem för samverkan och ledning. Det har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och för att underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Rakel bygger på Tetrateknik (Terrestrial Trunked Radio). Rakel täcker 99,84 procent av Sveriges befolkning och 95% av landets yta. Rakelsystemet är byggt och planerat för att klara svåra för- 26

27 hållanden. Till exempel används dubbla förbindelser på de flesta ställen och målet är att bassstationerna ska ha reservkraft för sju dagars elavbrott. Alarmering Räddningstjänsterna i länet har tecknat ett avtal med SOS gällande alarmeringstjänster. Avtalstiden är år dock längst tom 31 december Stab och Ledning VSR har tillsammans med övriga räddningstjänster i länet gemensamma rutiner för stabsarbete. Varje räddningstjänst har också förbundit sig till att skicka en stabsutbildad person till den räddningstjänst som vid insats är behov av stabsresurs. För VSR s del är det i första hand RCB som biträder med hjälp då annan räddningstjänst kallar på behov. Skapa mervärde vid räddningsinsatser För att stödja de drabbade ska VSR i rimlig grad och utan att dra på sig större extra kostnader stödja de drabbade att komma vidare efter en olycka. Stödet måste anpassas efter varje specifik situation, men kan handla om psykosocialt omhändertagande, vara en god lyssnare, erfarenhetsåterföring, publicering av erfarenheter. Syftet med mervärdet är att minska skadeutfallet och öka lärandet. 27

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Direktionen - Västra Sörmlands Räddningstjänst. Utbildning, Hjärt- och lugnräddning(hlr) och sjukvård Kl. 16:00-18:15

Direktionen - Västra Sörmlands Räddningstjänst. Utbildning, Hjärt- och lugnräddning(hlr) och sjukvård Kl. 16:00-18:15 Datum 2015-03-05 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Direktionen - Västra Sörmlands Räddningstjänst Tid: Onsdag den 11 mars 2015 kl. 16:00 Plats: Övningsfältet (Ligger vid infarten till Karsuddens sjukhus) Håkan

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Årsredovisning 2010 Innehåll Innehåll 2 Ordförande har ordet 3 Direktionen 4 Revision 5 Räddningschefen har ordet 6 Organisation 2010 7 Uppföljning av ägaruppdraget och

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Årsredovisning 2009 1 Innehåll Slanglista" Ordförande har ordet... 3 Direktion... 4 Revision... 5 Räddningschefen har ordet... 5 Organisation 2009... 6 Uppföljning av ägaruppdraget...

Läs mer

Kallelse/Underrättelse. Västra Sörmlands Räddningstjänst

Kallelse/Underrättelse. Västra Sörmlands Räddningstjänst Datum 2013-01-22 Vår beteckning Kallelse/Underrättelse Västra Sörmlands Räddningstjänst direktionen Plats och tid: Brandstationen i Katrineholm, torsdagen den 28 februari 2013, klockan 18.00 Ärenden: 1.

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Hur används insatsstatistiken?

Hur används insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Årlig statistik till politiker, årsredovisning och uppföljning handlingsprogram Brister t.ex utrustning, förseningar tas upp vid ledningsgruppsmöten

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2015 2017 Mål 2015 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 BSU Brandskyddsutbildning En grundläggande brandsäkerhetsutbildning som riktar sig till den som inte har någon utbildning

Läs mer

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5 1 Räddningstjänsten Väst Räddningstjänstens operativa förmåga Upprättad:2013-07-26 Jens Christiansson Reviderad: 2014-12-17 Jens Christiansson Internt nr: 30-20 Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Firmatecknare för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund... 7 15 Vitesföreläggande asylboende

Läs mer

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar!

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar! VI KRÄVER FORTSATT DYGNET-RUNT-BEMANNING PÅ BRANDSTATIONEN I ÖSTHAMMAR! Bemanningen ska inte understiga den som finns nu: 1 styrkeledare + 1 brandman dygnet runt Bakgrund och motivering till kravet: Uppsala

Läs mer

Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor

Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor Fastställd av kommunfullmäktige 2014-10-13, 148 Gäller från och med 2014-10-27 Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om

Läs mer

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 2 Innehållsförteckning: 1. Fakta...sid.3 2. Bakgrund

Läs mer

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser?

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser? Hur används insatsstatistiken? Analyser till politiker Trender i samhället, fungerar för stora organisationer Sporadiska analyser av trender för att få åtgärder vidtagna Verksamhetsberättelse Lokal analys

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation Räddningstjänsten Åre Kent Eriksson Organisationspresentation Kommunfakta Area åre kommun 7300 km2 Innevånare ca:10350 personer, 650 fler än lägstanivån 2001 Turistbäddar totalt i hela kommunen: 40 000

Läs mer

Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Gun Blomfelt Fredrik Åkesson Lättare locka undersköterskor med utökat uppdrag Vision, verksamhetsidé och slogan Vår vision som

Läs mer

Brand på hotell Swania i Trollhättan

Brand på hotell Swania i Trollhättan Brand på hotell Swania i Trollhättan Bakgrund (LSO 3 kap, 10 ) Syftet (att lära) Uppdrag Ledningsperspektiv (beslutsfattande, samverkan) Taktik Kommunikation Risk Strategisk och normativ ledning Hotell

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20.

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20. Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde. 1. Bokslut/årsredovisning för 2004. 2. Årsbudget för 2005. 3. Ansökan om att själv få rengöra (sota): Mats Lindberg, Piteå. 4. Uppdrag

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland Datum Sidan 2014-05-07 1 av 8 Bilaga 2 Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Inledning... 2 Mål för verksamheten... 2 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Brandförebyggande verksamhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 Åtvidaberg / Valdemarsviks Räddningstjänst ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 2014-01-24/BE ÅRSBERÄTTELSE (Analys). År 2013 blev ett förhållandevis lugnt år med tanke på antalet utryckningar. Trots att det under januari

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Granskning av kommunens brandberedskap

Granskning av kommunens brandberedskap Granskning av kommunens brandberedskap Kalmar kommun Juni 2007 Pär Sturesson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Tillvägagångssätt...3 3. Lagar och förordningar...3 3.1 Lagen om skydd

Läs mer

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser Konkretisering LSO-plan 1 (3) 8.J Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser 1 Syfte Kommunens handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor respektive

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete

Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete Åmåls kommun -------------------------------------------------------------------------------- Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Olycksundersökning Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Händelse: Trafikolycka buss och bil, väg 2257 Larm: Stort larm kl. 12.14 Insatsledare: Lars-Ove Öhrn Samverkande myndigheter: Räddningstjänst, polis,

Läs mer

Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18

Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-05-13 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

bokslut Tertial 1 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

bokslut Tertial 1 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 2015 bokslut Tertial 1 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND innehållsförteckning Inledning Inledning 2 Organisation, uppdrag och mål 3 Förebyggande arbete 4 Räddningstjänstverksamheten 5 Efterföljande arbete

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet MITT BOHUSLÄN

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet MITT BOHUSLÄN RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN 2014-05-15 RMB 2014-07 Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet MITT BOHUSLÄN Innehåll 1 Bakgrund 2 Medlemmar 3 Namn och säte 4 Uppdrag och ändamål 5 Organisation

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst

Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst Johan Hermelin, Strategihuset AB Version 1.5 2012-03-16 Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst 1. Medlemmar, namn och säte Förbundets namn är Räddningstjänsten Väst och förbundet har sitt säte i Varberg.

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA FÄRRE SKA SKADAS OCH DÖ Färre ska dö och skadas i olyckor och bränder Det arbetar Brandförsvaret ständigt för. De som drabbas av olyckor ska få snabb och effektiv hjälp och så

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 Innehåll 1 Inledning 1.1 Lagen 2 Den enskildes ansvar 3 Förebyggande mål 3.1 Förebyggande arbete 4 Riskbild 4.1 Räddningstjänstens

Läs mer

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet 3. Bilaga Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH Antagen av Kommunfullmäktige 2014 09 24 1. Inledning Båstads kommun har ett program för folkhälsa, trygghet och

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2013-05-27 10 (19) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 18 februari 2013, kl 08.30-11.00. Beslutande Björn Andersson, ordförande Anneli Bengtsson, vice kommunstyrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE RUM 2012-12 - 04. Detta gäller bara medlemmar i Moderaterna i Eda VERKSAMHETSBESÖK

VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE RUM 2012-12 - 04. Detta gäller bara medlemmar i Moderaterna i Eda VERKSAMHETSBESÖK MODERATERNA I EDA Besök vår hemsida http://www.moderatnet.se/eda/ MODERATERNA I VÄRMLAND Besök vår hemsida http://www.varmland@moderat.se VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2012-04-04/MN 2012-04-04/TT 2015-03-09/MA /MA Sida 1(5) Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Ansvar I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, 3 kap 4 ges

Läs mer

Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun. internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01

Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun. internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01 Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01 Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2000 om en säkerhetsutbildning för kommunens anställda. Syftet med säkerhetsutbildningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

Handlingsprogram LSO 2014. Beslutad: 2014-02-14

Handlingsprogram LSO 2014. Beslutad: 2014-02-14 Handlingsprogram LSO 2014 Beslutad: 2014-02-14 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNST 3 Operativ organisation 4 PROGRAM FÖR FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 7 FÖREBYGGANDE

Läs mer

bokslut Tertial 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

bokslut Tertial 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 2014 bokslut Tertial 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND innehållsförteckning Inledning 2 Organisation, uppdrag och mål 3 Förebyggande arbete 4 Räddningstjänstverksamheten 5 Efterföljande arbete 6 Insatser

Läs mer

INFORMATION. Ny insatsrapport

INFORMATION. Ny insatsrapport INFORMATION 2014-0 4-01 Ny insatsrapport Den arbetsgrupp som arbetat med att utveckla insatsrapporten har nu kommit med ett förslag till ny insatsrapport. För att rapporten ska bli riktigt bra behövs nu

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda:

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: 1 av9 Bilaga 1. Avtal Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: Mellan Gislaveds och Gnosjö kommuner avseende gemensam ledningsorganisation.

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA När en olycka har inträffat, är det svårt att veta vad som kommer att hända. Hur man som enskild människa skall bete sig, vad som kommer att hända, vilka

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Sörmlandskustens räddningstjänst Per Wikberg

Sörmlandskustens räddningstjänst Per Wikberg Sörmlandskustens räddningstjänst Per Wikberg Upplägg Organisation Utveckling av det brottsförebyggande arbetet med start 2008 och framåt, med polisavtal mm Byggnation samutnyttjande av ny brandstation

Läs mer

Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehåll Uppgift.3 Operativ verksamhet 4-6 Förebyggande verksamhet...6-7 Utbildningsverksamheten 7-9 Övrigt under perioden..9-10 Direktionen..10

Läs mer

Mats Berglund Magnus Kärvhag Lars-Håkan Svensson Per Enberg Anna Johansson Melissa Millbourn Nelly Alvarsson

Mats Berglund Magnus Kärvhag Lars-Håkan Svensson Per Enberg Anna Johansson Melissa Millbourn Nelly Alvarsson Sida 1 Plats och tid brandstationen i Olofström, 09.00-11.00 ande Ej tjänstgörande ersättare Mats Lindstén Per-Olof Larsen Nelly Alvarsson Carl-Eric Birgersson Jan Maltestam Bengt-Åke Karlsson Anita Martinsson

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S)

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Brandstationen, Skara kl. 13.30 16.50, rast 14.50 15.10 Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask

Läs mer

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar R I K S R E V I S I O N E N 1 B I L A G A 5. I A K

Läs mer

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151)

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Ordningsföljd: - gemensamma mål för samtliga er mål för - kommunstyrelsen

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Åhlén Ersätter Räddningsverkets utbildningsplan 525-4864-2007 Helena Lindberg Gäller från och med 2010-01-01 Påbyggnadsutbildning

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-02-14 1-5

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-02-14 1-5 Förbundsdirektionen 1-5 2 1 Godkännande av dagordning... 5 2 Utseende av justeringsperson... 6 3 Årsredovisning och bokslut 2013... 7 4 Samverkan Övning Kommunikation SÖK 2013... 8 5 Delegationsärenden...

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Marie Andersson 2009-11-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA Samverkansavtalet

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 Beslutande Olle Ytterberg (S), Arboga ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping vice ordförande Per Strengbom (S), Kungsör vice ordförande

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Delårsrapport 2009. Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Delårsrapport 2009. Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Delårsrapport Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehåll Uppgift.3 Operativ verksamhet 4-5 Förebyggande verksamhet...6 Utbildningsverksamheten 7-8 Övrigt under perioden..8 Direktionen..9 Organisation

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Räddningstjänsten Väst Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

Räddningstjänsten Väst Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Antagen av direktionen 2013-09-02 Räddningstjänsten Väst Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Den enskildes respektive kommunernas skyldigheter

Läs mer

Insatssammanställning

Insatssammanställning RÄDDNINGSTJÄNSTEN Smedjebackens kommun Insatssammanställning Datum: 2014-07-04 Diarienr: 2014.33 Utredare: Lars Andersson Eget larmnummer:201400102 SOS larmnummer:52749681 Orsaken till undersökningen:

Läs mer