Delårsrapport 2011:2 - perioden januari-augusti prognos för hela året

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2011:2 - perioden januari-augusti 2011 - prognos för hela året"

Transkript

1 Delårsrapport 2011:2 - perioden januari-augusti prognos för hela året

2 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET JANUARI-AUGUSTI Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 278 miljoner. Resultatet ligger därmed 42 miljoner högre än förra året. Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar uppgår till 2 350,5 miljoner efter årets första åtta månader och är därmed 3,4 procent högre än i augusti Skatte- och bidragsintäkterna som helhet ligger 24 miljoner bättre än budget. Det preliminära taxeringsutfallet avseende 2010 års inkomster föranleder inte någon ändring av tidigare prognoser. Positiva skatteavräkningar avseende 2010 och 2011 har tillgodoräknats perioden med sammanlagt 49,5 miljoner. Nettoinvesteringarna har hittills under året uppgått till 221 miljoner kronor och är därmed något lägre än vid motsvarande tid förra året. Pensionsavsättningen redovisar ett nettoöverskott på 22 miljoner kronor. Detta utfall speglar inte den faktiska utfallet av kommunens pensionsförvaltning eftersom det är en effekt av bokföringsmässiga realisationsvinster i samband med byte av fonder. Då fonderna har varit bokförda till anskaffningsvärdet har det uppstått höga realisationsvinster trots att värdet på pensionsavsättningen sjunkit under året. I delårsrapporten lämnas en lägesredovisning med ett urval över hur nämndernas verksamheter hittills i år utvecklats i förhållande till flerårsplanens nyckelområden och mål. PROGNOSEN FÖR HELÅRET 2011 Prognosen för 2011 pekar i dagsläget mot ett resultat på plus 159,7 miljoner vilket är 30,8 miljoner bättre än budget. I förhållande till delårsrapporten i våras innebär prognosen en förbättring med knappt 22 miljoner. Prognosen över budgetutfallet för verksamheternas nettokostnader innebär ett överskridande av budget med 28 miljoner. Sett enbart till utfallet för nämnderna uppgår underskottet till 31,2 miljoner. Avskrivningarna beräknas bli 3 miljoner högre än budget medan de gemensamma posterna pekar mot plus 6,2 miljoner Skatteprognosen är oförändrad jämfört med förra delårsrapporten. Sammanlagt beräknas skatteintäkterna överstiga budget med 39,2 miljoner. Vård- och omsorgsnämndens prognos innebär ett underskott med 25 miljoner vilket är en förbättring med 5 miljoner jämfört med i våras. Totalt sett har nämndernas prognoser förbättrats med 14,4 miljoner jämfört med prognosen i första delårsrapporten. Enligt prognosen kommer nettokostnaderna inklusive avskrivningar att öka med 5,4 procent jämfört med 2010 medan ökningstakten för skatteinkomsterna stannar på 4,8 procent. Vi räknar med att investeringarna kommer att uppgå till omkring 375 miljoner för hela 2011 vilket innebär en något lägre nivå än förra året. Kommunens externa upplåning har under året påverkats av inrättandet av internbanken. Kommunens egen upplåning är nu uppe i nästan 931 miljoner kronor. Vi har tidigare bedömt att upplåningen vid slutet av 2011 kommer att ligga på knappt 1,1 miljard. Med hänsyn till det förbättrade resultatet tror vi nu att upplåningen kan hamna på en något lägre nivå. DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA UTVECK- LINGEN Efter finanskrisen återhämtade sig Sveriges ekonomi i snabb takt förra året och under första halvåret i år. Uppgången bromsas nu kraftigt bland annat beroende på de stora påfrestningar som euro samarbetet ställs inför som en följd av flera länders skenande statskulder och statliga budgetunderskott. Förutom stor påverkan på exporten leder osäkerheterna till att den inhemska efterfrågan påverkas. I Sverige blir hushållen allt mindre optimistiska kring samhällsekonomin och sysselsättningsutvecklingen. Samtidigt med att hushållens förmögenhetsvärden utvecklas negativt påverkas investeringar och konsumtion av de osäkerhetsfaktorer som nu dominerar. Den för svensk ekonomi allt överskuggande frågan är nu om pausen i konjunkturuppgången är tillfällig eller om det vi ser är inledningen på en längre period med begränsad ekonomisk tillväxt och därmed en varaktigt långsam resursökning även för kommunerna. En positiv effekt av rådande konjunkturprognoser är att även kostnadsökningarna mattas av. Prisökningarna dämpas av nedgången i efterfrågan. Samtidigt kommer de räntehöjningar som tidigare aviserats att skjutas framåt i tiden. Den förändrade situationen har föranlett Sveriges kommuner och landsting att revidera ner sina prognoser över hur mycket skatteunderlagen för kommunerna kommer att öka under För åren räknar man däremot med en något snabbare ökningstakt än enligt tidigare prognoser. Realt sett, frånräknat pris- och löneökningar, räknar man 2

3 med att skatteunderlaget växer runt 1,5 procent per år under perioden Sammanfattningsvis kan vi se fram emot en period med begränsade intäktsökningar. Samtidigt som även inflationstrycket generellt sett dämpas finns förväntningar om kommande löneökningar på en högre nivå än de senaste årens nivåer. Kommunernas verksamheter är personalintensiva och påverkas i hög grad av detta. PERIODEN JANUARI-AUGUSTI 2011 BEFOLKNINGSUTVECKLING Vid halvårsskiftet uppgick antalet Botkyrkabor till personer och befolkningen har sedan årsskiftet ökat med 1065 personer. Det är en betydligt högre ökning än samma period 2010 då befolkningen ökade med 606 personer. Ökningen under året beror till stor del på ett positivt flyttnetto med 701 personer. Flyttnettot beror uteslutande på en nettoinflyttning från utlandet. Antalet födda har minskat jämfört med första halvåret Detsamma gäller antalet döda. Födelsenettot (antalet födda minus antalet döda) bidrog till folkökningen med 352 personer. PERSONAL Antalet årsarbetare i kommunen uppgick i juli till årsarbetare och antalet tillsvidareanställda var personer. Jämfört med samma period förra året har årsarbetarna minskat med 40 personer och antalet personer med tillsvidareanställning har minskat med 30. Av alla anställda i kommunen är 74 procent av kvinnorna och 69 procent av männen tillsvidareanställda. Könsfördelningen bland de månadsanställda är 22 procent män och 78 procent kvinnor. DELÅRSRESULTATET Delårsresultatet bättre än vanligt Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 278 miljoner. Resultatet ligger därmed 42 miljoner högre än förra året och beror på att skatteintäkter och finansnetto ökat snabbare än verksamheternas nettokostnader vid en jämförelse mellan åren. I förhållande till budget ligger utfallet på plus 192 miljoner. Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar uppgår till 2 350,5 miljoner efter årets första åtta månader och är därmed 3,4 procent högre än i augusti 2010 Verksamheternas externa kostnader och intäkter har utvecklat sig på följande sätt. Här ingår inte skatteintäkter eller finansiella poster; Not 3 Verksamhetens intäkter Taxor och avgifter 130,5 136,0 Externa bostads- och lokalhyror 47,7 50,7 Försäljning av verksamhet 95,6 95,9 Bidrag från staten med flera 189,7 191,8 Övriga verksamhetsintäkter 37,2 32,1 Summa 500,7 506,5 Not 4 Verksamhetens kostnader Personalkostnader , ,5 Varor -153,8-154,5 Entreprenad och köp av verksamhet -556,1-579,5 Externa lokalhyror -60,5-56,4 Bidrag och transfereringar -122,1-131,5 Köp av tjänster och övriga Verksamhetskostnader -217,7-229,6 Summa , ,0 Intäkterna har ökat med drygt en procent jämfört med förra året utan att några större förändringar har inträffat mellan intäktsslagen. Personalkostnaderna, löner, sociala avgifter och pensioner, motsvarar 58 procent av de totala kostnaderna och har ökat med 2,8 procent jämfört med i augusti Totalt sett har kostnaderna ökat med 3,4 procent. Som vanligt redovisar flertalet nämnder positiva delårsutfall i augusti. Framförallt har utbildningsnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden betydligt lägre nettokostnader jämfört med en linjärt fördelad budget. Nämnder som redovisar negativa utfall för perioden är vård- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. De största positiva delårsresultaten återfinns hos utbildningsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt på kommunledningsförvaltningen. Finansiering Skatte- och bidragsintäkterna som helhet ligger 24 miljoner bättre än budget. Det preliminära taxeringsutfallet avseende 2010 års inkomster föranleder inte någon ändring av tidigare prognoser. Positiva skatteavräkningar har därför tillgodoräknats perioden med sammanlagt 49,5 miljoner. Av beloppet avser 11,6 miljoner 2010 och 37,9 miljoner avräkning för I båda fallen baseras beräkningarna ännu så länge på prognoser. Skatte- och bidragsintäkterna har därmed ökat med 4,1 procent jämfört med perioden januariaugusti Finansnettot för perioden är positivt med 51,9 miljoner, vilket är en förbättring med 19 miljoner kronor jämfört med Huvudorsaken till förbättringen ligger i ett förbättrat räntenetto och ett bokföringsmässigt överskott för kommunens pensionsavsättning. 3

4 Pensionsavsättningen redovisar ett nettoöverskott på 22 miljoner kronor. Detta utfall speglar inte det faktiska utfallet av kommunens pensionsförvaltning eftersom detta är en effekt av bokföringsmässiga realisationsvinster i samband med byte av fonder. Då fonderna har varit bokförda till anskaffningsvärdet har det uppstått höga realisationsvinster trots att värdet på pensionsavsättningen sjunkit under året. Utvecklingen av kommunens pensionsavsättning Under våren har kommunen genomfört en upphandling av förvaltare av kommunens pensionsavsättning. Upphandlingen avsåg dels ett så kallat diskretionärt uppdrag och dels ett rådgivande uppdrag. I det diskretionära uppdraget tar förvaltaren hela ansvaret för placeringen. I det rådgivande uppdraget ska man lämna förslag på placeringar men besluten tas i samråd med kommunen. Valet föll på Carlsson Investment Management i båda delarna. Genom detta har pensionsavsättningen delats upp i två delar som följer respektive uppdrag. De förändringar i innehavet som föranleds av upphandlingen påbörjades i juni och har slutförts under augusti. Det långsiktiga målet för båda uppdragen är att nå en avkastning som överstiger inflationen med 3 procent. Den senaste tidens finansiella oro har påverkat värdet på kommunens pensionsavsättning negativt. Vid ingången av 2011 uppgick värdet till 550,7 miljoner. Under perioden har värdet minskat med 4 procent till 528,6 miljoner kronor. Fram till sista juli var det totala utfallet minus 1,3 procent, men som en följd av börsoron under augusti blev nedgången stor under denna månad. Vi har under perioden haft en lägre andel aktier än vad som är angivet som normalvärde i placeringspolicyn. Trots detta är avkastningen mot den löpande indexet något lägre på grund av att de alternativa placeringarna inte nått upp till den förväntade avkastningen. Olika tillgångsslags andelar i portföljen Mkr % Svenska aktier 81,8 15,5 Utländska aktier 83,9 15,9 Räntebärande 274,0 51,8 Alternativa invest. 87,7 16,6 Likvida medel 1,3 0,2 Summa 528,6 100 Investeringarna fortsatt höga Nettoinvesteringarna har hittills under året uppgått till 221 miljoner kronor och är därmed något lägre än vid motsvarande tid förra året. Huvuddelen av investeringarna eller 143 miljoner ligger på tekniska nämnden. Markinköp för naturreservat på Lida med 50 miljoner ligger under samhällsbyggnadsnämndens investeringar. I övrigt har investeringarna hittills under året dominerats av skoloch förskoleutbyggnader i Tullinge och i Vårsta, ombyggnader av kök i skolor och förskolor samt återuppbyggnaden av Storvretsskolans sporthall. Även investeringar i gruppboenden för personer med funktionsnedsättning och för infrastruktur inom IT har varit betydande under perioden. FLERÅRSPLANENS MÅL - UPPFÖLJNING Medborgaren i centrum I juni antog kommunfullmäktige den nya visionen. Visionen ingår som en del i den nya flerårsplanen. En kommunikationsplan utarbetas för närvarande. Det pågår ett samverkansprojekt mellan kommunen och polisen i Södertörn, kallat AlFi. Syftet med projektet är att öka tryggheten i områdena Alby och Fittja och att brottsligheten ska minska. En rad insatser har inletts för att öka och bredda deltagandet i den lokala demokratin, bland annat forskningscirklar och uppbyggnad av en medborgarpanel. Arbetet med att genomföra kommunens handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld har inletts. Det finns ett behov av att samordna det med det övriga arbetet för ett jämställt, interkulturellt Botkyrka fritt från diskriminering. Kommunen har sökt och fått 1,2 miljoner kronor i projektbidrag för utveckling av hållbar jämställdhetsintegrering. Flertalet av kommunens förvaltningar ingår i arbetet. Under april har vuxenutbildningen startat ett speciallärarteam med två lärare som ska arbeta med att förbättra metoder och rutiner för stöd till elever med särskilda behov. I samarbete med Tumba och Hallunda bibliotek har språkcaféer startat upp på prov en dag/ vecka. Här får eleverna möjlighet att träffas på sin fritid och under ledning av en lärare diskutera aktuella samhällsfrågor i syfte att utveckla språket. Inom det alkohol- och drogförebyggande arbetet pågår spridning av verkningsfulla metoder och handledare utbildas i syfte att behålla kompetensen inom kommunen. En del inom det alkohol- och drogförebyggande arbetet är föräldrastöd. Där har en större satsning genomförts tillsammans med utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt studieförbund. Ett annat stort utvecklingsarbete är projektet LUMA. Från och med skolstarten i augusti 2011 erbjuder kommunen en vistelse på 35 timmar i veckan till alla 4

5 barn till aktivt arbetssökande, föräldralediga för yngre barn eller de som saknar sysselsättning. Föräldrarna kan fortfarande välja 15 timmar i veckan om de vill. De nya reglerna innefattar kommunala och fristående förskolor samt pedagogisk omsorg. De föräldrar som väljer 15 timmar i veckan får en halvering av avgiften. De föräldrar som väljer 35 timmar i veckan betalar enligt maxtaxan. Under tidig höst år 2011 har barnomsorg på obekväm arbetstid införts på förskolan Natt och dag. Verksamheten erbjuder omsorg dygnet runt under årets alla dagar. De preliminära betygen i år 9 visar att flickorna har ett högre genomsnittligt meritvärde än pojkarna: 210 respektive 192. Skillnaden är ungefär lika stor som den varit de föregående åren. Men andelen pojkar som är behöriga till gymnasiet är något högre än andelen flickor. Under sommaren har en ny Fältbuss levererats. Körningen av 5-klassare startades upp i mitten av augusti. Under andra tertialet har Fältbussen även haft exkursioner med gymnasiet och SFI. Naturskolan har också inlett ett samarbete med Södertörns högskola och svenska för invandrarföretagare, SFF Tekniska nämnden genomför för närvarande en inventering av kommunens offentliga lokaler utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. I dagsläget är cirka 85 procent av verksamhetslokalerna genomgångna. Unga och äldre i fokus Efter sommarlovet kan man se ett tydligt samband mellan den minskande skadegörelsen och lov- och helgverksamhetens aktiviteter. Under året har en bättre samordning och kommunikation skapats mellan de olika arrangörerna vilket har lett till en större effekt av de brottsförebyggande åtgärderna. Uppföljningen i slutet av året kommer att visa i vilken utsträckning aktiviteterna svarar mot behov och intressen hos olika grupper av tjejer och killar. Xenter har hösten 2011 åtta YH-utbildningar med 242 platser, vilket gör Xenter till en av de största utbildningsanordnarna i länet. Arbets- och kompetenscenter har upprättat en överenskommelse med Arbetsförmedlingen avseende former och rutiner för insatser riktade till nyinskrivna ungdomar under deras första inskrivningsperiod på 90 dagar innan Jobbgarantin träder in. Under våren har två skräddarsydda arbetsmarknadsprogram startats för att underlätta för framförallt ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden. De preliminära betygen i år 9 visar att det genomsnittliga meritvärdet är ungefär detsamma som Andelen som når målen i alla ämnen är något lägre än föregående år. Behörigheten till gymnasiet är ett par procentenheter lägre än I gymnasieskolan har betygsutvecklingen i de flesta kärnämnen varit positiv. Såväl andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet för högskola som den genomsnittliga betygspoängen är dock oförändrad jämfört med Två språkutvecklare har arbetat på heltid under hösten 2010 och våren 2011 med inriktning mot yngre åldrar i grundskolan med fokus på läs- och skrivutveckling. Återuppbyggnaden av Storvretens sporthall pågår och beräknas bli klar i november. Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter arbetet med att inrätta mötesplatser och mötesplats Vårsta öppnade under april Kulturombud finns på de flesta enheter och även på mötesplatser och dagverksamheter. Kultur- och fritidsnämnden har hittills i år arrangerat och samordnat 25 aktiviteter särskilt riktade till äldre. Exempel är sommarmusik, filosofiska samtal, barfotaparty i Trädgårdstorp, cikusföreställning på äldreboende och badbussar. Samhälle i utveckling Satsningen på kommunala ungdomsjobb (KUJ) har slagit väl ut tack vare det goda samarbetet mellan förvaltningarna. De kommunala ungdomsjobben ger ungdomar en fot in på arbetsmarknaden som är värdefull. Ett bra exempel är insatsen kulturjobb där ungdomar engagerats bland annat inom biblioteken och där tillfört ung, lokal förankring. Daglig verksamhet samarbetar idag med ett flertal lokala aktörer för att på så sätt kunna erbjuda deltagarna bästa möjliga verksamhet utifrån deras individuella situation. Allt mer fokus läggs på Daglig verksamhet på företag. Nya verksamheter som är planerade är PMU, äldreboendet Silverkronan och Hornbach. Detta för att kunna möta den ökade efterfrågan. För att främja ungdomarnas kraft och kreativitet och förbereda dem på ett föränderligt arbetsliv får elever arbeta med konceptet ung företagsamhet. Tumba gymnasium erbjuder entreprenörsprofil för särskilt studiemotiverade elever. Samarbetet med Södertörns högskola inom moment på ekonomiprogrammet fortsätter. I slutet av sommaren tecknade kommunen ett avtal med Atlas Copco. Bolaget bygger ett helt nytt servi- 5

6 cecenter i Slagsta. I centret kommer ett fyrtiotal personer att arbeta med service av Atlas Copcos kompressorer och generatorer, utrustning för gruv- och anläggningsarbeten samt Dynapacs produkter för vägarbeten. I bostadsprojektet Dynamiten i Tumba testas olika sätt att ställa krav på energisnålt, klimatsmart och miljövänligt byggande. Organisation för framtiden Den nya mötes- och resepolicyn samt fordonspolicyn beslutades i februari. Implementering pågår. Bilpoolen vid kommunhuset har utökats till 6 bilar från och med den 1 september. Kommunens larmprojekt är inne i sitt slutskede. Samtliga brand- och inbrottslarm har kopplats om till fiberoptik, liksom ett antal driftlarm. Som ett underprojekt kommer vi att titta på möjligheten att göra detsamma med resterande driftlarm. Sjukfrånvaron bland kommunens anställda för perioden januari-juli uppgick till 5,9 procent. För kvinnor var sjukfrånvaron 6,6 procent och för männen var den 3,8 procent. Jämfört med samma period förra året så har kvinnornas sjukfrånvaro minskat med 0,1 procentenheter medan männens har ökat med 0,7 procentenheter. Enligt prognosen beräknas resultatet 2011 komma att uppgå till 158,7 miljoner vilket motsvarar 4,1 procent av skatte- och bidragsintäkterna och överstiger då med marginal målet för Även de övriga finansiella målen för 2011 kommer att klaras. De är att kommunens egen upplåning inte ska överstiga miljoner kronor och att minst 70 procent av årets investeringar ska finansieras med egna medel. PROGNOS FÖR 2011 UTFALL FÖR HELÅRET som helhet bättre än budget Årets budgeterade resultat uppgår till 128,9 miljoner inklusive de ombudgeteringar som kommunfullmäktige beslutade om i april. Prognosen för 2011 pekar i dagsläget mot ett resultat på plus 159,7 miljoner vilket är 30,8 miljoner bättre än budget. I förhållande till delårsrapporten i våras innebär prognosen en förbättring med knappt 22 miljoner. Utfallet mot budget framgår nedan; 50,0 25,0 0,0-25,0-50,0-28,0 Budgetutfall 2011 Prognos för helåret, mkr 39,2 19,6 30,8 verksamheterna skatt o bidrag finansnetto totalt Prognosen över budgetutfallet för verksamheternas nettokostnader innebär ett överskridande av budget med 28 miljoner. Sett enbart till utfallet för nämnderna uppgår underskottet till 31,2 miljoner. Avskrivningarna beräknas bli 3 miljoner högre än budget medan de gemensamma posterna pekar mot plus 6,2 miljoner. Vård- och omsorgsnämndens prognos innebär ett underskott med 25 miljoner vilket är en förbättring med 5 miljoner jämfört med i våras. Även samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden och tekniska nämnden lämnar negativa prognoser. I första hand serviceförvaltningen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden men även kultur- och fritidsnämnden räknar med positiva budgetutfall för helåret i sina prognoser. Övriga nämnder räknar med små avvikelser mot budget. Totalt sett har nämndernas prognoser förbättrats med 14,4 miljoner jämfört med prognosen i våras. Det är i första hand vård- och omsorgsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt serviceförvaltningen som nu beräknar ett mer positivt utfall än i vårprognosen. I augusti 2011 har nettokostnaderna ökat med 3,4 procent jämfört med samma period Med utgångspunkt i förvaltningarnas prognoser beräknas ökningstakten för helåret till 5,4 procent vilket innebär att kostnaderna beräknas öka betydligt snabbare under årets sista fyra månader. Nedan framgår hur nettokostnaderna 2011 beräknas fördela sig mellan de tre tertialen Som jämförelse framgår utvecklingen under Positiva skatteavräkningar, framförallt för 2011, medför att skatteintäkterna beräknas överstiga budget och väga upp de underskott som nämnderna i dagsläget befarar i sina prognoser över helårsutfallet. Dessutom bidrar finansnettot positivt. 6

7 jan-april maj-aug sep-dec Nettokostnader 2010 och 2011, mkr (prognos) 1220,1 1158,5 1130,4 1114,2 1406,5 1292, Prognosrisker Eventuell driftpåverkan från ersättning från försäkringsbolag med anledning av branden i Storvretens sporthall har inte räknats in i prognosen över utfallet på driftbudgeten. Pensionskostnaderna riskerar att bli högre än vad som förutsatts i prognosen. En särskild kommitte beslutar i slutet av september om en eventuell uppräkning av pensionsskulden som kan bli en konsekvens av det låga ränteläget. En ytterligare nedgång på aktiemarkanden under hösten påverkar värdet på pensionsavsättningen och påverkar även kommunens resultat. Finansiering skatteintäktsprognosen oförändrad Skatteprognosen är oförändrad jämfört med förra delårsrapporten. Baserat på Sveriges kommuner och landstings prognos över skatteunderlagets utveckling räknade vi i budget med att en positiv skatteavräkning från 2010 skulle tillgodoräknas 2011 med 12 miljoner. I dagsläget räknar vi med att avräkningarna från 2010 och 2011 kommer att uppgå till 68 miljoner. Den snabba befolkningsökningen medför att kommunen för första gången får del av den kompensation för eftersläpningseffekter som ingår som en faktor i skatteutjämningssystemet. Beloppet 2011 uppgår till 20,4 miljoner vilket är 5,4 miljoner mer än vi räknat med i budget. Konjunkturstödet för 2011 har tillförts det generella statsbidraget och uppgår till 18,4 miljoner jämfört med 78,4 miljoner förra året. Sammanlagt beräknas skatteintäkterna överstiga budget med 39,2 miljoner. De finansiella posternas bruttoomslutning påverkas av inrättandet av internbanken. Prognosen innebär ett positivt finansnetto på nästan 50 miljoner kronor vilket är knappt 20 miljoner bättre än budget. Detta bygger på oförändrat värde av på kommunens pensionsavsättning fram till årsskiftet. Uppstår negativa avvikelser på denna punkt kommer detta att påverka utfallet. Investeringarna prognos 375 miljoner Vi räknar med att investeringarna kommer att uppgå till omkring 375 miljoner för hela 2011 vilket innebär en något lägre nivå jämfört med förra året och även något lägre än förvaltningarnas prognoser. Eftersom investeringarna hittills i år begränsats till 233 miljoner kommer investeringstakten att öka under resterande del av året. Beloppsmässigt dominerar bygginvesteringarna under tekniska nämnden. Bland de större aktuella projekten för året återfinns; Rikstens skola Upprustningar av skolor och förskolor Ombyggnader av kök i skolor och förskolor Gruppboende för personer med funktionsnedsättning Nyängsgården, ombyggnad Storvretens sporthall Idrottshuset Tumba, ny läktare IT kommunikationsprojekt Fortsatt ökad upplåning Kommunens externa upplåning har under året påverkats av inrättandet av internbanken. Kommunen har nu tagit över vår andel av Söderenergis lån och merparten av lånen från Botkyrkabyggen. Den totala låneskulden uppgår nu till 4,1 miljarder. Av detta belopp är cirka 3,2 miljarder vidareutlånat via internbanken och enligt tidigare beslut om finansiering av Söderenergis kraftvärmeprojekt. Det betyder att kommunens egen upplåning är uppe i nästan 931 miljoner kronor. Vi har tidigare bedömt att upplåningen vid slutet av 2011 kommer att ligga på knappt 1,1 miljard. Med hänsyn till det förbättrade resultatet tror vi nu att upplåningen kan hamna på en något lägre nivå. Vi såg under våren stigande korta räntor samtidigt som de långa räntorna sjönk tillbaka något. De korta räntorna styrs av riksbankens räntejusteringar. Den senaste finansiella oron gör att vi tror på oförändrade eller sjunkande korta räntor. De långa räntorna har rört sig både uppåt och nedåt och styrs i stor utsträckning av den internationella ränteutvecklingen. Bedömningen är nu att räntenettot kommer att visa ett positivt utfall i förhållande till årets budget. Balanskravet klaras även 2011 Enligt kommunallagens balanskrav ska det finnas balans mellan kostnader och intäkter. För detta ändamål ska en särskild balanskravsavstämning upprättas. Vid tillämpningen ska undantag göras för eventuella realisationsvinster vid försäljning av fast egendom. Undantag kan även göras för kostnader för vilka kommunen tidigare gjort avsättningar. Den positiva prognosen för resultatet för 2011 gör att vi bedömer att vi med god marginal kommer att ha ett 7

8 positivt resultat även vid beräkningen av balanskravsresultatet. Beräkning av balanskravet, Mnkr Beräknat resultat 159,7 Avkastning pensionsavsättning -22,0 Disposition av pensionsavsättning 15,0 Ombudgeteringar, drift 13,3 Resultat enligt balanskravet 166,0 Från det redovisade prognosutfallet har dragits den nettoavkastning som är hänförlig till kommunens pensionsavsättning. Resultatpåverkan avseende ombudgeteringar från 2010 har däremot tillgodoräknats i avstämningen mot balanskravet då dessa kan betraktas som avsättningar som borde ha belastat 2010 års resultat. Från och med 2011 kommer vi även att disponera medel från den avsättning som gjorts för framtida pensioner. Enligt budgeten uppgår beloppet till 15 miljoner som nu tillgodoräknas resultatet. NÄMNDERNAS PROGNOSER Serviceförvaltningen bra resultat även 2011 Serviceförvaltningen räknar med ett resultat på 10,8 miljoner för Det är 7,5 miljoner bättre än budget. Samtliga affärsområden redovisar positiva resultat, där IT-stöd redovisar det största överskottet. Förvaltningen förklarar överskottet som en konsekvens av effektiviseringsarbetet och ett antal engångshändelser, bland annat vakanser och intäkter från försäljningar av fordon. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Nämnden redovisar ett resultat som är 5,6 miljoner lägre än budget. I årets första delårsuppföljning var prognosen lika med budget. Det som framförallt förändrat läget, och som nämnden befarade i våras, är att det inte varit möjligt att få fram tillräckligt många platser för trainee-anställningar, kommunala ungdomsjobb och instegsjobb, eftersom det under sommaren har varit många sommarjobbare ute i kommunens verksamheter. En ytterligare anledning är att Arbetsoch kompetenscenter kommer att ha fler deltagare från Arbetsförmedlingens garantiprogram än vad som planerades, vilket genererar ökade intäkter. Prognosen innebär också lägre kostnader för förvaltningskontoret till följd av vakanser och att avsatta medel för IT-utveckling inte använts. Utbildningsnämnden Nämndens prognos över helårsutfallet anger ett underskott med 5,6 miljoner, en förbättring med 1,2 miljoner jämfört med förra delårsrapporten. Särskolan på grundskolenivå, gymnasieskolan och förskolan beräknas överskrida budget medan fritidhem och grundskola lämnar överskott. De ekonomiska utfallen speglar till stor del volymutvecklingen inom de olika verksamheterna. Kommunens snabba befolkningsökning medför att antalet platser i förskolan ökar kraftigt och beräknas bli över hundra fler än budget. Däremot blir grundskoleeleverna betydligt färre än beräknat. Inom gymnasieskolan har även den gemensamma prislistan för gymnasieprogrammen inom länet påverkat det ekonomiska utfallet negativt antalet platser i förskolan Kultur- och fritidsnämnden Nämnden räknar med ett överskott om 1,4 miljoner i förhållande till budget. Högre intäkter bidrar till det positiva utfallet medan kostnadsutfallet varierar mellan de olika verksamheterna. Högre intäkter inom kulturenheten, däribland externa intäkter för projekt, medverkar positivt till utfallet. Personalkostnaderna överstiger budget medan driftkostnaderna för anläggningarna blir lägre än beräknat. En betydelsefull orsak är här att Malmsjö sporthall för närvarande är stängd. Hallunda bibliotek har varit stängt för ombyggnad vilket påverkar besökssiffrorna. Även fritidsgårdarna räknar med färre besök än förra året. Socialnämnden Sammantaget räknar socialnämnden med ett utfall som är i nivå med budget. Men prognosen visar också på stora olikheter mellan verksamheter. Ökade kostnaderna på grund av långa och dyra placeringar och nya ramavtal med ökade dygnskostnader klaras genom att förvaltningen haft förhållandevis många vakanser under året. Det största orosmomentet är att kostnaderna för ekonomiskt bistånd inte har börjat minska under hösten vilket är nödvändigt för att klara den reducering på 5 miljoner som gjorts i budgetramen Vård- och omsorgsnämnden Vård och omsorgsnämnden redovisar en prognos som ligger 25 miljoner kronor över medgiven budget. För att begränsa underskottet för 2011 beslutade nämnden 8

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 2015:1 - perioden januari-april - prognos för helåret

Delårsrapport 2015:1 - perioden januari-april - prognos för helåret Delårsrapport 2015:1 - perioden januari-april - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Nettokostnaderna för kommunens verksamheter uppgick till 1 570 miljoner under årets första fyra månader.

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Delårsrapport Augusti 2014

Delårsrapport Augusti 2014 Delårsrapport Augusti 2014 inkl. prognos för helåret 2014-09-29 1 Inledning Delårsrapporten en beskrivning av viktiga händelser under periodens åtta månader, en redogörelse för mål och resultat utifrån

Läs mer

FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE

FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE Finansiell analys Kommunen En bedömning av kommunens finansiella situation grundar sig på flera aspekter. Ofta läggs fokus på enbart resultatet, inte minst efter tillkomsten

Läs mer

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare.

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 1 Fakta om Hultsfred, kommunens organisation 2 2013 i sammandrag 3

Läs mer

Tertial 1 januari april 2010

Tertial 1 januari april 2010 Tertial 1 januari april 2010 Ekonomi/Redovisning 1 TERTIALRAPPORT 1 2010 INLEDNING Föreliggande rapport är den första tertialrapporten för året och bygger på verkligt utfall januari april med prognos för

Läs mer

Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning. Salems kommun

Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning. Salems kommun Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning Salems kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förvaltningsberättelse 3 Ekonomiska nyckeltal 8 Koncernöversikt 9 Redovisningsprinciper 11 Sammanställningar: Resultaträkning

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2009

Delårsrapport januari-juni 2009 Delårsrapport januari-juni 2009 KF 2009-09-28 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Ekonomiskt resultat Ekonomiska prognoser God ekonomisk hushållning Avstämning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2014-10-07 1 (3) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer