Delårsrapport 2011:2 - perioden januari-augusti prognos för hela året

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2011:2 - perioden januari-augusti 2011 - prognos för hela året"

Transkript

1 Delårsrapport 2011:2 - perioden januari-augusti prognos för hela året

2 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET JANUARI-AUGUSTI Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 278 miljoner. Resultatet ligger därmed 42 miljoner högre än förra året. Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar uppgår till 2 350,5 miljoner efter årets första åtta månader och är därmed 3,4 procent högre än i augusti Skatte- och bidragsintäkterna som helhet ligger 24 miljoner bättre än budget. Det preliminära taxeringsutfallet avseende 2010 års inkomster föranleder inte någon ändring av tidigare prognoser. Positiva skatteavräkningar avseende 2010 och 2011 har tillgodoräknats perioden med sammanlagt 49,5 miljoner. Nettoinvesteringarna har hittills under året uppgått till 221 miljoner kronor och är därmed något lägre än vid motsvarande tid förra året. Pensionsavsättningen redovisar ett nettoöverskott på 22 miljoner kronor. Detta utfall speglar inte den faktiska utfallet av kommunens pensionsförvaltning eftersom det är en effekt av bokföringsmässiga realisationsvinster i samband med byte av fonder. Då fonderna har varit bokförda till anskaffningsvärdet har det uppstått höga realisationsvinster trots att värdet på pensionsavsättningen sjunkit under året. I delårsrapporten lämnas en lägesredovisning med ett urval över hur nämndernas verksamheter hittills i år utvecklats i förhållande till flerårsplanens nyckelområden och mål. PROGNOSEN FÖR HELÅRET 2011 Prognosen för 2011 pekar i dagsläget mot ett resultat på plus 159,7 miljoner vilket är 30,8 miljoner bättre än budget. I förhållande till delårsrapporten i våras innebär prognosen en förbättring med knappt 22 miljoner. Prognosen över budgetutfallet för verksamheternas nettokostnader innebär ett överskridande av budget med 28 miljoner. Sett enbart till utfallet för nämnderna uppgår underskottet till 31,2 miljoner. Avskrivningarna beräknas bli 3 miljoner högre än budget medan de gemensamma posterna pekar mot plus 6,2 miljoner Skatteprognosen är oförändrad jämfört med förra delårsrapporten. Sammanlagt beräknas skatteintäkterna överstiga budget med 39,2 miljoner. Vård- och omsorgsnämndens prognos innebär ett underskott med 25 miljoner vilket är en förbättring med 5 miljoner jämfört med i våras. Totalt sett har nämndernas prognoser förbättrats med 14,4 miljoner jämfört med prognosen i första delårsrapporten. Enligt prognosen kommer nettokostnaderna inklusive avskrivningar att öka med 5,4 procent jämfört med 2010 medan ökningstakten för skatteinkomsterna stannar på 4,8 procent. Vi räknar med att investeringarna kommer att uppgå till omkring 375 miljoner för hela 2011 vilket innebär en något lägre nivå än förra året. Kommunens externa upplåning har under året påverkats av inrättandet av internbanken. Kommunens egen upplåning är nu uppe i nästan 931 miljoner kronor. Vi har tidigare bedömt att upplåningen vid slutet av 2011 kommer att ligga på knappt 1,1 miljard. Med hänsyn till det förbättrade resultatet tror vi nu att upplåningen kan hamna på en något lägre nivå. DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA UTVECK- LINGEN Efter finanskrisen återhämtade sig Sveriges ekonomi i snabb takt förra året och under första halvåret i år. Uppgången bromsas nu kraftigt bland annat beroende på de stora påfrestningar som euro samarbetet ställs inför som en följd av flera länders skenande statskulder och statliga budgetunderskott. Förutom stor påverkan på exporten leder osäkerheterna till att den inhemska efterfrågan påverkas. I Sverige blir hushållen allt mindre optimistiska kring samhällsekonomin och sysselsättningsutvecklingen. Samtidigt med att hushållens förmögenhetsvärden utvecklas negativt påverkas investeringar och konsumtion av de osäkerhetsfaktorer som nu dominerar. Den för svensk ekonomi allt överskuggande frågan är nu om pausen i konjunkturuppgången är tillfällig eller om det vi ser är inledningen på en längre period med begränsad ekonomisk tillväxt och därmed en varaktigt långsam resursökning även för kommunerna. En positiv effekt av rådande konjunkturprognoser är att även kostnadsökningarna mattas av. Prisökningarna dämpas av nedgången i efterfrågan. Samtidigt kommer de räntehöjningar som tidigare aviserats att skjutas framåt i tiden. Den förändrade situationen har föranlett Sveriges kommuner och landsting att revidera ner sina prognoser över hur mycket skatteunderlagen för kommunerna kommer att öka under För åren räknar man däremot med en något snabbare ökningstakt än enligt tidigare prognoser. Realt sett, frånräknat pris- och löneökningar, räknar man 2

3 med att skatteunderlaget växer runt 1,5 procent per år under perioden Sammanfattningsvis kan vi se fram emot en period med begränsade intäktsökningar. Samtidigt som även inflationstrycket generellt sett dämpas finns förväntningar om kommande löneökningar på en högre nivå än de senaste årens nivåer. Kommunernas verksamheter är personalintensiva och påverkas i hög grad av detta. PERIODEN JANUARI-AUGUSTI 2011 BEFOLKNINGSUTVECKLING Vid halvårsskiftet uppgick antalet Botkyrkabor till personer och befolkningen har sedan årsskiftet ökat med 1065 personer. Det är en betydligt högre ökning än samma period 2010 då befolkningen ökade med 606 personer. Ökningen under året beror till stor del på ett positivt flyttnetto med 701 personer. Flyttnettot beror uteslutande på en nettoinflyttning från utlandet. Antalet födda har minskat jämfört med första halvåret Detsamma gäller antalet döda. Födelsenettot (antalet födda minus antalet döda) bidrog till folkökningen med 352 personer. PERSONAL Antalet årsarbetare i kommunen uppgick i juli till årsarbetare och antalet tillsvidareanställda var personer. Jämfört med samma period förra året har årsarbetarna minskat med 40 personer och antalet personer med tillsvidareanställning har minskat med 30. Av alla anställda i kommunen är 74 procent av kvinnorna och 69 procent av männen tillsvidareanställda. Könsfördelningen bland de månadsanställda är 22 procent män och 78 procent kvinnor. DELÅRSRESULTATET Delårsresultatet bättre än vanligt Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 278 miljoner. Resultatet ligger därmed 42 miljoner högre än förra året och beror på att skatteintäkter och finansnetto ökat snabbare än verksamheternas nettokostnader vid en jämförelse mellan åren. I förhållande till budget ligger utfallet på plus 192 miljoner. Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar uppgår till 2 350,5 miljoner efter årets första åtta månader och är därmed 3,4 procent högre än i augusti 2010 Verksamheternas externa kostnader och intäkter har utvecklat sig på följande sätt. Här ingår inte skatteintäkter eller finansiella poster; Not 3 Verksamhetens intäkter Taxor och avgifter 130,5 136,0 Externa bostads- och lokalhyror 47,7 50,7 Försäljning av verksamhet 95,6 95,9 Bidrag från staten med flera 189,7 191,8 Övriga verksamhetsintäkter 37,2 32,1 Summa 500,7 506,5 Not 4 Verksamhetens kostnader Personalkostnader , ,5 Varor -153,8-154,5 Entreprenad och köp av verksamhet -556,1-579,5 Externa lokalhyror -60,5-56,4 Bidrag och transfereringar -122,1-131,5 Köp av tjänster och övriga Verksamhetskostnader -217,7-229,6 Summa , ,0 Intäkterna har ökat med drygt en procent jämfört med förra året utan att några större förändringar har inträffat mellan intäktsslagen. Personalkostnaderna, löner, sociala avgifter och pensioner, motsvarar 58 procent av de totala kostnaderna och har ökat med 2,8 procent jämfört med i augusti Totalt sett har kostnaderna ökat med 3,4 procent. Som vanligt redovisar flertalet nämnder positiva delårsutfall i augusti. Framförallt har utbildningsnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden betydligt lägre nettokostnader jämfört med en linjärt fördelad budget. Nämnder som redovisar negativa utfall för perioden är vård- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. De största positiva delårsresultaten återfinns hos utbildningsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt på kommunledningsförvaltningen. Finansiering Skatte- och bidragsintäkterna som helhet ligger 24 miljoner bättre än budget. Det preliminära taxeringsutfallet avseende 2010 års inkomster föranleder inte någon ändring av tidigare prognoser. Positiva skatteavräkningar har därför tillgodoräknats perioden med sammanlagt 49,5 miljoner. Av beloppet avser 11,6 miljoner 2010 och 37,9 miljoner avräkning för I båda fallen baseras beräkningarna ännu så länge på prognoser. Skatte- och bidragsintäkterna har därmed ökat med 4,1 procent jämfört med perioden januariaugusti Finansnettot för perioden är positivt med 51,9 miljoner, vilket är en förbättring med 19 miljoner kronor jämfört med Huvudorsaken till förbättringen ligger i ett förbättrat räntenetto och ett bokföringsmässigt överskott för kommunens pensionsavsättning. 3

4 Pensionsavsättningen redovisar ett nettoöverskott på 22 miljoner kronor. Detta utfall speglar inte det faktiska utfallet av kommunens pensionsförvaltning eftersom detta är en effekt av bokföringsmässiga realisationsvinster i samband med byte av fonder. Då fonderna har varit bokförda till anskaffningsvärdet har det uppstått höga realisationsvinster trots att värdet på pensionsavsättningen sjunkit under året. Utvecklingen av kommunens pensionsavsättning Under våren har kommunen genomfört en upphandling av förvaltare av kommunens pensionsavsättning. Upphandlingen avsåg dels ett så kallat diskretionärt uppdrag och dels ett rådgivande uppdrag. I det diskretionära uppdraget tar förvaltaren hela ansvaret för placeringen. I det rådgivande uppdraget ska man lämna förslag på placeringar men besluten tas i samråd med kommunen. Valet föll på Carlsson Investment Management i båda delarna. Genom detta har pensionsavsättningen delats upp i två delar som följer respektive uppdrag. De förändringar i innehavet som föranleds av upphandlingen påbörjades i juni och har slutförts under augusti. Det långsiktiga målet för båda uppdragen är att nå en avkastning som överstiger inflationen med 3 procent. Den senaste tidens finansiella oro har påverkat värdet på kommunens pensionsavsättning negativt. Vid ingången av 2011 uppgick värdet till 550,7 miljoner. Under perioden har värdet minskat med 4 procent till 528,6 miljoner kronor. Fram till sista juli var det totala utfallet minus 1,3 procent, men som en följd av börsoron under augusti blev nedgången stor under denna månad. Vi har under perioden haft en lägre andel aktier än vad som är angivet som normalvärde i placeringspolicyn. Trots detta är avkastningen mot den löpande indexet något lägre på grund av att de alternativa placeringarna inte nått upp till den förväntade avkastningen. Olika tillgångsslags andelar i portföljen Mkr % Svenska aktier 81,8 15,5 Utländska aktier 83,9 15,9 Räntebärande 274,0 51,8 Alternativa invest. 87,7 16,6 Likvida medel 1,3 0,2 Summa 528,6 100 Investeringarna fortsatt höga Nettoinvesteringarna har hittills under året uppgått till 221 miljoner kronor och är därmed något lägre än vid motsvarande tid förra året. Huvuddelen av investeringarna eller 143 miljoner ligger på tekniska nämnden. Markinköp för naturreservat på Lida med 50 miljoner ligger under samhällsbyggnadsnämndens investeringar. I övrigt har investeringarna hittills under året dominerats av skoloch förskoleutbyggnader i Tullinge och i Vårsta, ombyggnader av kök i skolor och förskolor samt återuppbyggnaden av Storvretsskolans sporthall. Även investeringar i gruppboenden för personer med funktionsnedsättning och för infrastruktur inom IT har varit betydande under perioden. FLERÅRSPLANENS MÅL - UPPFÖLJNING Medborgaren i centrum I juni antog kommunfullmäktige den nya visionen. Visionen ingår som en del i den nya flerårsplanen. En kommunikationsplan utarbetas för närvarande. Det pågår ett samverkansprojekt mellan kommunen och polisen i Södertörn, kallat AlFi. Syftet med projektet är att öka tryggheten i områdena Alby och Fittja och att brottsligheten ska minska. En rad insatser har inletts för att öka och bredda deltagandet i den lokala demokratin, bland annat forskningscirklar och uppbyggnad av en medborgarpanel. Arbetet med att genomföra kommunens handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld har inletts. Det finns ett behov av att samordna det med det övriga arbetet för ett jämställt, interkulturellt Botkyrka fritt från diskriminering. Kommunen har sökt och fått 1,2 miljoner kronor i projektbidrag för utveckling av hållbar jämställdhetsintegrering. Flertalet av kommunens förvaltningar ingår i arbetet. Under april har vuxenutbildningen startat ett speciallärarteam med två lärare som ska arbeta med att förbättra metoder och rutiner för stöd till elever med särskilda behov. I samarbete med Tumba och Hallunda bibliotek har språkcaféer startat upp på prov en dag/ vecka. Här får eleverna möjlighet att träffas på sin fritid och under ledning av en lärare diskutera aktuella samhällsfrågor i syfte att utveckla språket. Inom det alkohol- och drogförebyggande arbetet pågår spridning av verkningsfulla metoder och handledare utbildas i syfte att behålla kompetensen inom kommunen. En del inom det alkohol- och drogförebyggande arbetet är föräldrastöd. Där har en större satsning genomförts tillsammans med utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt studieförbund. Ett annat stort utvecklingsarbete är projektet LUMA. Från och med skolstarten i augusti 2011 erbjuder kommunen en vistelse på 35 timmar i veckan till alla 4

5 barn till aktivt arbetssökande, föräldralediga för yngre barn eller de som saknar sysselsättning. Föräldrarna kan fortfarande välja 15 timmar i veckan om de vill. De nya reglerna innefattar kommunala och fristående förskolor samt pedagogisk omsorg. De föräldrar som väljer 15 timmar i veckan får en halvering av avgiften. De föräldrar som väljer 35 timmar i veckan betalar enligt maxtaxan. Under tidig höst år 2011 har barnomsorg på obekväm arbetstid införts på förskolan Natt och dag. Verksamheten erbjuder omsorg dygnet runt under årets alla dagar. De preliminära betygen i år 9 visar att flickorna har ett högre genomsnittligt meritvärde än pojkarna: 210 respektive 192. Skillnaden är ungefär lika stor som den varit de föregående åren. Men andelen pojkar som är behöriga till gymnasiet är något högre än andelen flickor. Under sommaren har en ny Fältbuss levererats. Körningen av 5-klassare startades upp i mitten av augusti. Under andra tertialet har Fältbussen även haft exkursioner med gymnasiet och SFI. Naturskolan har också inlett ett samarbete med Södertörns högskola och svenska för invandrarföretagare, SFF Tekniska nämnden genomför för närvarande en inventering av kommunens offentliga lokaler utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. I dagsläget är cirka 85 procent av verksamhetslokalerna genomgångna. Unga och äldre i fokus Efter sommarlovet kan man se ett tydligt samband mellan den minskande skadegörelsen och lov- och helgverksamhetens aktiviteter. Under året har en bättre samordning och kommunikation skapats mellan de olika arrangörerna vilket har lett till en större effekt av de brottsförebyggande åtgärderna. Uppföljningen i slutet av året kommer att visa i vilken utsträckning aktiviteterna svarar mot behov och intressen hos olika grupper av tjejer och killar. Xenter har hösten 2011 åtta YH-utbildningar med 242 platser, vilket gör Xenter till en av de största utbildningsanordnarna i länet. Arbets- och kompetenscenter har upprättat en överenskommelse med Arbetsförmedlingen avseende former och rutiner för insatser riktade till nyinskrivna ungdomar under deras första inskrivningsperiod på 90 dagar innan Jobbgarantin träder in. Under våren har två skräddarsydda arbetsmarknadsprogram startats för att underlätta för framförallt ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden. De preliminära betygen i år 9 visar att det genomsnittliga meritvärdet är ungefär detsamma som Andelen som når målen i alla ämnen är något lägre än föregående år. Behörigheten till gymnasiet är ett par procentenheter lägre än I gymnasieskolan har betygsutvecklingen i de flesta kärnämnen varit positiv. Såväl andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet för högskola som den genomsnittliga betygspoängen är dock oförändrad jämfört med Två språkutvecklare har arbetat på heltid under hösten 2010 och våren 2011 med inriktning mot yngre åldrar i grundskolan med fokus på läs- och skrivutveckling. Återuppbyggnaden av Storvretens sporthall pågår och beräknas bli klar i november. Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter arbetet med att inrätta mötesplatser och mötesplats Vårsta öppnade under april Kulturombud finns på de flesta enheter och även på mötesplatser och dagverksamheter. Kultur- och fritidsnämnden har hittills i år arrangerat och samordnat 25 aktiviteter särskilt riktade till äldre. Exempel är sommarmusik, filosofiska samtal, barfotaparty i Trädgårdstorp, cikusföreställning på äldreboende och badbussar. Samhälle i utveckling Satsningen på kommunala ungdomsjobb (KUJ) har slagit väl ut tack vare det goda samarbetet mellan förvaltningarna. De kommunala ungdomsjobben ger ungdomar en fot in på arbetsmarknaden som är värdefull. Ett bra exempel är insatsen kulturjobb där ungdomar engagerats bland annat inom biblioteken och där tillfört ung, lokal förankring. Daglig verksamhet samarbetar idag med ett flertal lokala aktörer för att på så sätt kunna erbjuda deltagarna bästa möjliga verksamhet utifrån deras individuella situation. Allt mer fokus läggs på Daglig verksamhet på företag. Nya verksamheter som är planerade är PMU, äldreboendet Silverkronan och Hornbach. Detta för att kunna möta den ökade efterfrågan. För att främja ungdomarnas kraft och kreativitet och förbereda dem på ett föränderligt arbetsliv får elever arbeta med konceptet ung företagsamhet. Tumba gymnasium erbjuder entreprenörsprofil för särskilt studiemotiverade elever. Samarbetet med Södertörns högskola inom moment på ekonomiprogrammet fortsätter. I slutet av sommaren tecknade kommunen ett avtal med Atlas Copco. Bolaget bygger ett helt nytt servi- 5

6 cecenter i Slagsta. I centret kommer ett fyrtiotal personer att arbeta med service av Atlas Copcos kompressorer och generatorer, utrustning för gruv- och anläggningsarbeten samt Dynapacs produkter för vägarbeten. I bostadsprojektet Dynamiten i Tumba testas olika sätt att ställa krav på energisnålt, klimatsmart och miljövänligt byggande. Organisation för framtiden Den nya mötes- och resepolicyn samt fordonspolicyn beslutades i februari. Implementering pågår. Bilpoolen vid kommunhuset har utökats till 6 bilar från och med den 1 september. Kommunens larmprojekt är inne i sitt slutskede. Samtliga brand- och inbrottslarm har kopplats om till fiberoptik, liksom ett antal driftlarm. Som ett underprojekt kommer vi att titta på möjligheten att göra detsamma med resterande driftlarm. Sjukfrånvaron bland kommunens anställda för perioden januari-juli uppgick till 5,9 procent. För kvinnor var sjukfrånvaron 6,6 procent och för männen var den 3,8 procent. Jämfört med samma period förra året så har kvinnornas sjukfrånvaro minskat med 0,1 procentenheter medan männens har ökat med 0,7 procentenheter. Enligt prognosen beräknas resultatet 2011 komma att uppgå till 158,7 miljoner vilket motsvarar 4,1 procent av skatte- och bidragsintäkterna och överstiger då med marginal målet för Även de övriga finansiella målen för 2011 kommer att klaras. De är att kommunens egen upplåning inte ska överstiga miljoner kronor och att minst 70 procent av årets investeringar ska finansieras med egna medel. PROGNOS FÖR 2011 UTFALL FÖR HELÅRET som helhet bättre än budget Årets budgeterade resultat uppgår till 128,9 miljoner inklusive de ombudgeteringar som kommunfullmäktige beslutade om i april. Prognosen för 2011 pekar i dagsläget mot ett resultat på plus 159,7 miljoner vilket är 30,8 miljoner bättre än budget. I förhållande till delårsrapporten i våras innebär prognosen en förbättring med knappt 22 miljoner. Utfallet mot budget framgår nedan; 50,0 25,0 0,0-25,0-50,0-28,0 Budgetutfall 2011 Prognos för helåret, mkr 39,2 19,6 30,8 verksamheterna skatt o bidrag finansnetto totalt Prognosen över budgetutfallet för verksamheternas nettokostnader innebär ett överskridande av budget med 28 miljoner. Sett enbart till utfallet för nämnderna uppgår underskottet till 31,2 miljoner. Avskrivningarna beräknas bli 3 miljoner högre än budget medan de gemensamma posterna pekar mot plus 6,2 miljoner. Vård- och omsorgsnämndens prognos innebär ett underskott med 25 miljoner vilket är en förbättring med 5 miljoner jämfört med i våras. Även samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden och tekniska nämnden lämnar negativa prognoser. I första hand serviceförvaltningen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden men även kultur- och fritidsnämnden räknar med positiva budgetutfall för helåret i sina prognoser. Övriga nämnder räknar med små avvikelser mot budget. Totalt sett har nämndernas prognoser förbättrats med 14,4 miljoner jämfört med prognosen i våras. Det är i första hand vård- och omsorgsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt serviceförvaltningen som nu beräknar ett mer positivt utfall än i vårprognosen. I augusti 2011 har nettokostnaderna ökat med 3,4 procent jämfört med samma period Med utgångspunkt i förvaltningarnas prognoser beräknas ökningstakten för helåret till 5,4 procent vilket innebär att kostnaderna beräknas öka betydligt snabbare under årets sista fyra månader. Nedan framgår hur nettokostnaderna 2011 beräknas fördela sig mellan de tre tertialen Som jämförelse framgår utvecklingen under Positiva skatteavräkningar, framförallt för 2011, medför att skatteintäkterna beräknas överstiga budget och väga upp de underskott som nämnderna i dagsläget befarar i sina prognoser över helårsutfallet. Dessutom bidrar finansnettot positivt. 6

7 jan-april maj-aug sep-dec Nettokostnader 2010 och 2011, mkr (prognos) 1220,1 1158,5 1130,4 1114,2 1406,5 1292, Prognosrisker Eventuell driftpåverkan från ersättning från försäkringsbolag med anledning av branden i Storvretens sporthall har inte räknats in i prognosen över utfallet på driftbudgeten. Pensionskostnaderna riskerar att bli högre än vad som förutsatts i prognosen. En särskild kommitte beslutar i slutet av september om en eventuell uppräkning av pensionsskulden som kan bli en konsekvens av det låga ränteläget. En ytterligare nedgång på aktiemarkanden under hösten påverkar värdet på pensionsavsättningen och påverkar även kommunens resultat. Finansiering skatteintäktsprognosen oförändrad Skatteprognosen är oförändrad jämfört med förra delårsrapporten. Baserat på Sveriges kommuner och landstings prognos över skatteunderlagets utveckling räknade vi i budget med att en positiv skatteavräkning från 2010 skulle tillgodoräknas 2011 med 12 miljoner. I dagsläget räknar vi med att avräkningarna från 2010 och 2011 kommer att uppgå till 68 miljoner. Den snabba befolkningsökningen medför att kommunen för första gången får del av den kompensation för eftersläpningseffekter som ingår som en faktor i skatteutjämningssystemet. Beloppet 2011 uppgår till 20,4 miljoner vilket är 5,4 miljoner mer än vi räknat med i budget. Konjunkturstödet för 2011 har tillförts det generella statsbidraget och uppgår till 18,4 miljoner jämfört med 78,4 miljoner förra året. Sammanlagt beräknas skatteintäkterna överstiga budget med 39,2 miljoner. De finansiella posternas bruttoomslutning påverkas av inrättandet av internbanken. Prognosen innebär ett positivt finansnetto på nästan 50 miljoner kronor vilket är knappt 20 miljoner bättre än budget. Detta bygger på oförändrat värde av på kommunens pensionsavsättning fram till årsskiftet. Uppstår negativa avvikelser på denna punkt kommer detta att påverka utfallet. Investeringarna prognos 375 miljoner Vi räknar med att investeringarna kommer att uppgå till omkring 375 miljoner för hela 2011 vilket innebär en något lägre nivå jämfört med förra året och även något lägre än förvaltningarnas prognoser. Eftersom investeringarna hittills i år begränsats till 233 miljoner kommer investeringstakten att öka under resterande del av året. Beloppsmässigt dominerar bygginvesteringarna under tekniska nämnden. Bland de större aktuella projekten för året återfinns; Rikstens skola Upprustningar av skolor och förskolor Ombyggnader av kök i skolor och förskolor Gruppboende för personer med funktionsnedsättning Nyängsgården, ombyggnad Storvretens sporthall Idrottshuset Tumba, ny läktare IT kommunikationsprojekt Fortsatt ökad upplåning Kommunens externa upplåning har under året påverkats av inrättandet av internbanken. Kommunen har nu tagit över vår andel av Söderenergis lån och merparten av lånen från Botkyrkabyggen. Den totala låneskulden uppgår nu till 4,1 miljarder. Av detta belopp är cirka 3,2 miljarder vidareutlånat via internbanken och enligt tidigare beslut om finansiering av Söderenergis kraftvärmeprojekt. Det betyder att kommunens egen upplåning är uppe i nästan 931 miljoner kronor. Vi har tidigare bedömt att upplåningen vid slutet av 2011 kommer att ligga på knappt 1,1 miljard. Med hänsyn till det förbättrade resultatet tror vi nu att upplåningen kan hamna på en något lägre nivå. Vi såg under våren stigande korta räntor samtidigt som de långa räntorna sjönk tillbaka något. De korta räntorna styrs av riksbankens räntejusteringar. Den senaste finansiella oron gör att vi tror på oförändrade eller sjunkande korta räntor. De långa räntorna har rört sig både uppåt och nedåt och styrs i stor utsträckning av den internationella ränteutvecklingen. Bedömningen är nu att räntenettot kommer att visa ett positivt utfall i förhållande till årets budget. Balanskravet klaras även 2011 Enligt kommunallagens balanskrav ska det finnas balans mellan kostnader och intäkter. För detta ändamål ska en särskild balanskravsavstämning upprättas. Vid tillämpningen ska undantag göras för eventuella realisationsvinster vid försäljning av fast egendom. Undantag kan även göras för kostnader för vilka kommunen tidigare gjort avsättningar. Den positiva prognosen för resultatet för 2011 gör att vi bedömer att vi med god marginal kommer att ha ett 7

8 positivt resultat även vid beräkningen av balanskravsresultatet. Beräkning av balanskravet, Mnkr Beräknat resultat 159,7 Avkastning pensionsavsättning -22,0 Disposition av pensionsavsättning 15,0 Ombudgeteringar, drift 13,3 Resultat enligt balanskravet 166,0 Från det redovisade prognosutfallet har dragits den nettoavkastning som är hänförlig till kommunens pensionsavsättning. Resultatpåverkan avseende ombudgeteringar från 2010 har däremot tillgodoräknats i avstämningen mot balanskravet då dessa kan betraktas som avsättningar som borde ha belastat 2010 års resultat. Från och med 2011 kommer vi även att disponera medel från den avsättning som gjorts för framtida pensioner. Enligt budgeten uppgår beloppet till 15 miljoner som nu tillgodoräknas resultatet. NÄMNDERNAS PROGNOSER Serviceförvaltningen bra resultat även 2011 Serviceförvaltningen räknar med ett resultat på 10,8 miljoner för Det är 7,5 miljoner bättre än budget. Samtliga affärsområden redovisar positiva resultat, där IT-stöd redovisar det största överskottet. Förvaltningen förklarar överskottet som en konsekvens av effektiviseringsarbetet och ett antal engångshändelser, bland annat vakanser och intäkter från försäljningar av fordon. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Nämnden redovisar ett resultat som är 5,6 miljoner lägre än budget. I årets första delårsuppföljning var prognosen lika med budget. Det som framförallt förändrat läget, och som nämnden befarade i våras, är att det inte varit möjligt att få fram tillräckligt många platser för trainee-anställningar, kommunala ungdomsjobb och instegsjobb, eftersom det under sommaren har varit många sommarjobbare ute i kommunens verksamheter. En ytterligare anledning är att Arbetsoch kompetenscenter kommer att ha fler deltagare från Arbetsförmedlingens garantiprogram än vad som planerades, vilket genererar ökade intäkter. Prognosen innebär också lägre kostnader för förvaltningskontoret till följd av vakanser och att avsatta medel för IT-utveckling inte använts. Utbildningsnämnden Nämndens prognos över helårsutfallet anger ett underskott med 5,6 miljoner, en förbättring med 1,2 miljoner jämfört med förra delårsrapporten. Särskolan på grundskolenivå, gymnasieskolan och förskolan beräknas överskrida budget medan fritidhem och grundskola lämnar överskott. De ekonomiska utfallen speglar till stor del volymutvecklingen inom de olika verksamheterna. Kommunens snabba befolkningsökning medför att antalet platser i förskolan ökar kraftigt och beräknas bli över hundra fler än budget. Däremot blir grundskoleeleverna betydligt färre än beräknat. Inom gymnasieskolan har även den gemensamma prislistan för gymnasieprogrammen inom länet påverkat det ekonomiska utfallet negativt antalet platser i förskolan Kultur- och fritidsnämnden Nämnden räknar med ett överskott om 1,4 miljoner i förhållande till budget. Högre intäkter bidrar till det positiva utfallet medan kostnadsutfallet varierar mellan de olika verksamheterna. Högre intäkter inom kulturenheten, däribland externa intäkter för projekt, medverkar positivt till utfallet. Personalkostnaderna överstiger budget medan driftkostnaderna för anläggningarna blir lägre än beräknat. En betydelsefull orsak är här att Malmsjö sporthall för närvarande är stängd. Hallunda bibliotek har varit stängt för ombyggnad vilket påverkar besökssiffrorna. Även fritidsgårdarna räknar med färre besök än förra året. Socialnämnden Sammantaget räknar socialnämnden med ett utfall som är i nivå med budget. Men prognosen visar också på stora olikheter mellan verksamheter. Ökade kostnaderna på grund av långa och dyra placeringar och nya ramavtal med ökade dygnskostnader klaras genom att förvaltningen haft förhållandevis många vakanser under året. Det största orosmomentet är att kostnaderna för ekonomiskt bistånd inte har börjat minska under hösten vilket är nödvändigt för att klara den reducering på 5 miljoner som gjorts i budgetramen Vård- och omsorgsnämnden Vård och omsorgsnämnden redovisar en prognos som ligger 25 miljoner kronor över medgiven budget. För att begränsa underskottet för 2011 beslutade nämnden 8

9 i maj om ett antal besparings- och effektiviseringsåtgärder. Jämfört med vårens delårsuppföljning har det prognostiserade underskottet minskat med drygt 5 miljoner kronor. Det största underskottet mot budget finns i hemtjänsten som redovisar ett underskott på drygt 23 miljoner, vilket är oförändrat jämfört med i våras. Ett arbete med att analysera verksamheten har påbörjats. För att begränsa underskottet arbetar verksamheten med att bli mer effektiv och strikt i schemaläggningen. Även personlig assistans, personligt stöd och externa platser för såväl äldre som funktionsnedsatta redovisar underskott. Att det sammantagna underskottet för nämnden inte är större beror till stor del på att det finns avsatta medel för boenden inom LSS verksamheten som ännu inte färdigställts och att införandet av det nya verksamhetssystemet är försenat. Förvaltningen har under året prioriterat arbetet med en bättre kontroll över ekonomin och ett ökat kostnadsmedvetande i hela organisationen. Arbetet kommer att fortsätta under I syfte att öka budgetens styreffekt i organisationen och att tydliggöra sambandet mellan budget och utförd verksamhet har en ny modell för budgetering tagits fram. Modellen kommer att användas i nämndens arbete med internbudget Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens prognos visar på ett negativt resultat för helåret på 9,3 miljoner. Av detta kan större delen förklaras av ökade kostnader för snöröjning och andra konsekvenser av årets vinter. Nämnden har mot den bakgrunden fått tillåtelse att överskrida sin budget med 8 miljoner kronor under Tekniska nämnden Prognosen för tekniska nämnden ligger på minus 2,4 miljoner. Underskottet förklaras i första hand av höga kostnader kopplade till den snörika och kalla vintern som påverkat utfallet för fastighetsenheten. Fastighetsförvaltningen redovisar ett underskott på 3,2 miljoner medan va-verksamheten redovisar ett överskott på 0,7 miljoner kronor på grund av högre intäkter än budgeterat. BOLAGENS RESULTAT Någon koncernsammanställning görs inte i samband med tertialuppföljningarna. Vi tar dock in delårsresultat och prognos för hela verksamhetsåret. Upplev Botkyrka AB redovisar för perioden januariaugusti ett resultat på 0,2 miljoner. För helåret 2011 är bolagets prognos ett resultat på 0,3 miljoner. Ökade hyresintäkter för uthyrning av Hangaren har förbättrat resultatet. Hågelbyparken AB redovisar ett resultat på 0,3 miljoner för andra tertialet och en prognos för helåret på 0,2 miljoner. Resultatet påverkas negativt av att konferensverksamheten minskat och att vissa lokaler är tomställda i avvaktan på ett framtida övertagande av verksamheten. Botkyrkabyggen redovisar för perioden januariaugusti ett överskott på 81,6 miljoner, vilket är ca 29,5 miljoner bättre än motsvarande period För helåret 2011 har bolaget prognostiserat ett överskott på 50 miljoner, vilket ligger i linje med budgeten. Södertörns Fjärrvärme AB redovisar för perioden januari-augusti ett resultat på 65 miljoner och en prognos för helåret på 119 miljoner. Perioden januari till augusti har varit varmare än normalt vilket påverkat resultatet ifrån värmeförsäljningen negativt med ca 1 mkr. Årsresultatet påverkas dock kraftigt av en sänkning av bolagets fasta avgifter för 2010 och Detta beror på en omfördelning mellan bolaget och Telge Nät. Helårsresultatet beräknas bli ca 15 miljoner bättre än budgeterat. SRV AB redovisar för perioden januari-augusti ett resultat på 9,1 miljoner. Prognosen för 2011 är ett resultat på 2,7 miljoner. Omsättningen har ökat som en följd av ökade avfallsmängder och en höjning av taxan. De ökade avfallsmängderna har lett till att återvinningen av bland annat metall ökat. Dessutom har priset på de råvaror som återvinns ökat vilket lett till högre intäkter. På kostnadssidan finns en oro för ökade bränslepriser. En ökning av dieselpriset med 1 kr per liter medför ökade kostnader med 1 miljon på årsbasis. Söderenergi redovisar ett resultat för perioden januari-augusti på 7,8 miljoner. Bolagets leveranser av värme till Södertörns Fjärrvärme och Telge Energi har varit något lägre än budgeterat under perioden. Sammantaget har resultatet för perioden varit ca 25 miljoner lägre än beräknat. Försämringen av resultatet beror på lägre produktionsmarginaler samt ökade kostnader för drift och underhåll. Prognosen för helårsresultatet har i samband med delårsrapport 1 beräknats till 12,8 miljoner. På grund av det försämrade resultatet kommer denna prognos att revideras och en ny prognos lämnas i oktober. Resultat Mnkr Utfall Prognos jan-aug helår 2011 AB Botkyrkabyggen 81,6 50,0 Upplev Botkyrka AB 0,2 0,3 Hågelbyparken AB 0,3 0,2 Södertörns fjärrvärme 65,0 119,0 SRV AB 9,1 2,7 9

10 Söderenergi 7,8 12,8* *Avser prognos lämnad i maj. Bolaget kommer att lämna en ny reviderad prognos under oktober 10

11 BUDGETUTFALL I AUGUSTI / HELÅRSPROGNOS 2011 DRIFTREDOVISNING Augusti Augusti Budget Prognos mnkr förändr Avvikelse 10/11 helår helår helår Kommunledn förvaltn/ ks -158,0-159,1 1% -249,8-249,8 0,0 Exploatering/ ks 0,0 11,3 8,0-3,3 Revision -1,6-1,6 3% -3,2-3,2 0,0 Serviceförvaltningen/ ks 13,5 12,4-8% 3,4 10,8 7,4 Samhällsbyggnadsnämnd -73,0-83,1 14% -118,3-127,8-9,5 Miljö- o Hälsoskyddsnämnd -4,4-2,8-35% -8,8-8,9-0,1 Teknisk nämnd -20,4-6,2-70% 0,0-2,9-2,9 Teknisk nämnd, VA 5,2 15,1 0,0 0,8 0,8 Kultur- o Fritidsnämnd -107,6-106,9-1% -177,1-175,7 1,4 Arbetsmarknads- o vuxenutb nämnd -86,8-99,9 15% -181,7-176,0 5,7 Utbildningsnämnd , ,3 4% , ,6-5,6 Socialnämnd -298,9-308,1 3% -475,6-475,7-0,1 Vård- o Omsorgsnämnd -497,1-531,6 7% -780,6-805,6-25,0 SUMMA NÄMNDER , ,1 4% , ,6-31,2 Gemensamma poster 2) 199,3 206,8 4% 268,4 274,6 6,2 SUMMA , ,3 4% , ,0-25,0 PERIODENS BUDGET , ,0 3% 11

12 RESULTATRÄKNING Augusti Augusti helår helår mnkr utfall utfall budget prognos Verksamhetens intäkter 3) 500,6 506,5 Verksamhetens kostnader 4) , , , ,0 Avskrivningar 5) -124,4-124,2-186,0-189,0 Verksamhetens nettokostnader , , , ,0 Skatteintäkter 6) 1 694, , , ,2 Gen statsbidr o utjämn 7) 780,8 822, , ,0 Finansiella intäkter 8) 64,6 160,7 61,0 196,8 Finansiella kostnader 9) -31,6-108,8-32,1-148,3 Resultat 1) 235,9 278,0 128,9 159,7 BALANSRÄKNING mnkr Augusti Augusti Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 3 060, , ,6 Maskiner och inventarier 107,2 121,6 127,1 Finansiella anläggningstillgångar Placerade medel 456,7 510,3 488,8 Aktier och andelar i dotter- och intressebolag 121,1 121,1 121,1 Långfristiga fordringar 1 873, , ,6 Summa anläggningstillgångar 5 618, , ,2 Omsättningstillgångar Exploateringsmark 36,8 57,9 42,6 Förråd 1,2 1,2 1,2 Fordringar 265,4 332,3 331,1 Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 Kassa och bank 90,6 22,9 91,0 Summa omsättningstillgångar 394,0 414,7 465,9 SUMMA TILLGÅNGAR 6 012, , ,1 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital 3 482, , ,5 därav periodens/ årets resultat 235,9 278,0 201,1 Avsättningar Avsättningar för pensioner och likn förpliktelser 215,4 257,5 237,5 Andra avsättningar 32,5 33,8 34,5 Skulder Långfristiga skulder 1 601, , ,9 Kortfristiga skulder 681,3 547,9 907,7 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 6 012, , ,1 Beräknad pensionsskuld (ansvarförbindelsen) 1 574,7 12

13 KASSAFLÖDESANALYS Augusti Augustil Bokslut mnkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 235,9 278,0 96,3 Just för poster som inte ingår i kassaflödet 10) 55,5 154,1 226,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 291,4 432,1 322,5 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning(-)/ minskning(+) av förråd o expl mark -6,5-15,3 5,9 Ökning(-)/ minskning(+) av kortfristiga fordringar 74,1-1,2-129,8 Ökning(+)/ minskning(-) av kortfristiga skulder -292,0-359,8 302,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 67,0 55,9 501,0 Investeringsverksamheten Nettoinvestering, materiella tillgångar -255,3-219,3-461,8 Nettoinvestering, finansiella tillgångar 42,3-32,1 4,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten -212,9-251,4-456,9 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 217,5 2270,1 515,2 Amortering av skuld 0,0 0,0-200,0 Öknig (-)/ minskning (+) av långfristiga fordringar -138,2-2142,7-255,4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 79,3 127,4 59,8 Årets/ periodens kassaflöde -66,2-68,1 103,9 Livkvida medel vid årets början 156,8 91,0 52,9 Likvida medel vid periodens/ årets slut 90,6 22,9 156,8 Investeringsredovisning Augusti Augusti Budget Prognos MKR helår helår Kommunledn förvaltn/ ks 7,4 3,8 37,2 30,0 Serviceförvaltningen/ ks 1,8 5,2 17,2 12,4 Samhällsbyggnadsnämnd 11,0 58,3 96,5 75,3 Teknisk nämnd 65,8 56,1 191,1 102,3 Kultur- o Fritidsnämnd 9,1 1,1 3,5 5,2 Arbetsmarknads- o vuxenutb nämnd 1,1 0,5 2,1 2,0 Utbildningsnämnden 6,7 7,8 22,9 21,4 Socialnämnd 0,0 0,0 5,8 0,0 Vård- o Omsorgsnämnd 0,7 1,4 6,2 6,2 Avsatt för speciella ändamål 62,0 0,0 Teknisk nämnd, långa byggprojekt *) 139,4 86,8 681,2 160,5 SUMMA 243,0 221, ,6 415,3 *)" Budget 2011" omfattar projektens totala budget 13

14 NOTER Augusti Augusti Augusti Augusti mnkr Not 1 Budgeterat resultat Not 5 Avskrivningar, Mkr Kommunfullmäktige nov 37,8 142,2 Inventarier -20,7-21,6 Ombudgeteringar -2,4-13,3 Fastigheter o anläggningar -103,7-102,6 Summa -124,4-124,2 Summa 35,5 128,9 Not 6 Skatteintäkter Not 2 Gemensamma och interna poster Förskott 1 655,2 1704,4 Intäkter Avräkning ,6 Kalkylerad kapitaltjänst 205,0 219,0 Avräkning ,0 11,6 Schablonbidrag flyktingar 16,9 14,0 Preliminär avräkning ,9 Satsbidrag minoritetsspråk 0, ,8 1754,0 Kalkylerad pension 74,2 76,8 Differens po pålägg 24,5 14,1 Not 7 Generella statsbidragsintäkter Summa intäkter 320,6 324,1 Inkomstutjämningsbidrag 495,2 523,7 Kostnadsutjämningsbidrag 102,9 133,1 Kostnader Kostnadsutjämning, LSS 41,2 39,4 Fastighetsskatt o försäkringar -3,4-3,8 Regleringsbidrag 13,8 56,2 Pensionsutbetalningar -35,7-43,5 Fastighetsavgift 75,2 70,1 Förändr, semesterlöneskuld 19,2 23,0 Konjunkturstöd 52,5 Nedskrivn int fodr -2,3 0,2 Summa 780,8 822,6 Pensioner, avsättning -19,2-23,5 Pensioner, avgiftsbestämd del -62,3-65,4 Not 8 Finansiella intäkter Finansiell leasing -0,1-1,4 Ränteintäkter 29,3 84,8 Täckning av hyror -2,1 Utdelning/ränta, placerade medel 13,3 9,6 Intern försäkring 1,3 Återföring, orealiserad förlust 6,6 14,0 Stiftelsekapital -1,8 Realiserad vinst, placerade medel 8,8 48,1 Övriga kostnader -0,3 Borgensavgift 5,8 3,7 Upplupna löneökningar -17,5 Övriga finansiella intäkter 0,8 0,6 Summa kostnader -121,3-117,3 Summa 64,6 160,7 Summa netto 199,2 206,8 Not 9 Finansiella kostnader Not 3 Verksamhetens intäkter Räntekostnader -17,7-59,0 Taxor och avgifter 130,5 136,0 Intern ränta under byggtid 7,3 6,4 Externa bostad- o lokalhyror 47,7 50,7 Orealiserad förlust, placerade medel -15,2-24,6 Försäljning av verksamhet 95,6 95,9 Realiserad förlust, placerade medel -0,4-25,1 Bidrag från staten med fl. 189,7 191,8 Finasiell kostnad, pensioner -5,1-6,0 Övriga verksamhetsintäkter 37,2 32,1 Övriga finansiella kostnader -0,5-0,5 Summa 500,7 506,5 Summa -31,6-108,8 Not 4 Verksamhetens kostnader Not 10 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Personalkostnader -1538,8-1581,5 Avskrivningar 120,6 124,2 Varor -153,8-154,5 Orealiserad förlust, placerade medel 15,2 24,6 Entreprenad o köp av verksamhet -556,1-579,5 Återföring orealiserad förlust placerade Externa lokalhyror -60,5-56,4 medel -6,6-14,0 Bidrag o transfereringar -122,1-131,5 Avsättningar, pensioner -75,9 20,1 Köp av tjänster och övriga Andra avsättningar -1,6-0,7 Verksamhetskostnader -217,7-229,6 Summa 51,6 154,1 Summa , ,0 14

15 Augusti Augusti Augusti Augusti Not 11 Placerade medel Not 15 Avsättningar för pensioner Räntefonder 201,0 237,3 Pensioner enligt blandad modell 166,3 201,3 Aktiefonder 192,9 165,8 Garanti-, visstidspensioner mm 7,1 6,0 Hedgefonder 52,4 67,0 Löneskatt 42,1 50,3 Övriga placeringar 10,4 40,2 215,4 257,5 456,7 510,3 Not 16 Övriga avsättningar Not 12 Aktier och andelar Anslutningsavgifter VA-verksamhet 30,8 32,3 AB Botkyrkabyggen 23,2 23,2 Övriga avsättningar 1,7 1,5 Botkyrka etablering AB 0,1 0,1 32,5 33,8 Hågelbyparken AB 2,2 0,6 Upplev Botkyrka AB 1,6 3,2 Not 17 Långfristiga skulder Botkyrka kommunfastigheter AB 50,1 50,1 Handelsbanken 100,0 571,8 Södertörns Energi AB 5,0 5,0 Swedbank 110,0 SYVAB 0,0 0,0 Nordea 200,0 781,5 SRV Återvinning AB 0,4 0,4 Kommuninvest 783,9 2054,0 Stockholmsregionens Försäkrings AB 7,7 7,7 SEB 197,2 Kommuninvest 3,7 3,7 Svensk exportkredit 403,8 58,3 Vårljus AB 0,8 0,8 Södertälje kommun 206,4 Övriga 0,1 0,1 Finansiell leasing 3,5 2,9 Bostadsrätter 26,3 26,3 1601,2 3872,1 121,1 121,1 Not 18 Kortfristiga skulder Not 13 Långfristiga fordringar Personalens skatter och avgifter 78,1 80,2 Lån till kommunala bolag 1093,0 3242,9 Finansiell leasing 2,2 2,1 Lån till VA-anslutningar 0,1 0,1 Interrimsskulder kundfakturor 8,3 9,5 Lån till Handelsbanken Finans 781,8 787,0 Leverantörsskulder 112,7 103,0 Övrig utlåning 8,6 7,4 Semesterlöneskuld 88,2 85,1 Avgår kortfristig del -10,0-8,0 Upplupna löner 24,4 25,3 1873,5 4029,4 Upplupna räntekostnader 11,0 4,8 Avräkning kommunalskatt 88,3 Not 14 Kortfristiga fordringar Förutbetald skatteintäkt 26,3 Kundfordringar 20,1 20,7 Momsskuld 2,6 2,0 Interrimsposter förskottbet fakt. 19,1 10,4 Interrimsskulder 161,7 164,0 Interrimsposter förskottsfakt kund 1,0 1,2 Särskild löneskatt pensioner 37,4 37,3 Interrimsposter 77,4 104,1 Övriga kortfristiga skulder 40,1 34,5 Avräkning kommunalskatt 31,0 86,5 681,3 547,9 Momsfordran 19,9 16,9 Skattekonto 29,7 27,4 Redovisningsprinciper Skattefordran preliminär skatt 20,8 19,6 Kommunen följer den kommunala redovisningslagen Upplupen fastighetsavgift 12,2 9,7 samt de anvisningar som lämnatas av "rådet för kommunal Kortfristig del av lång fordran 10,0 8,8 redovisning". Samma redovisningsprinciper som Övriga fordringar 24,1 27,0 används i årsredovisningen anvämds i delårsrapporten. 265,4 332,3 15

16 VERKSAMHETSMÅTT April Bokslut April Budget Prognos Utbildningsnämnden Antal årsplatser i förskola Antal elever i grundskolan, kommunen Botkyrka elever totalt Antal elever gymnasium, kommunen Botkyrka elever, totalt Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasial vuxenund, elever Grundläggande vuxenund SFI Eftergymnasiala platser, Xenter Arbetsmarknadsåtgärder, heltidspl Feriepraktik/sommarjobb Antal flyktingar i introduktion Daglig veksamhet, platser Socialnämnden Försörjningsstöd, inkl flyktinghushåll Månadshushåll i genomsnitt Antal bidragsmånader totalt Individuella stöd, antal årsplatser* Barn och unga ** Vuxna, psykiskt funktionsnedsatta ** Vuxna missbrukare ** *avser samtliga placeringstyper och boenden dock ej kontaktpersoner **viktat till helårsplatser Vård- o omsorgsnämnd Hemtjänst, utförda timmar Särskilda boenden Gruppboende inkl Tre Källor Korttidsplatser Externa platser äldreomsorg, genomsnitt Bostad med särskild service, LSS Bostad med särsk. service, planerade Korttidshem, LSS Asbergerteam, antal brukare Externa platser LSS, genomsnitt Timmar LASS, LSS, ledsagar- och avlösarservice

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige! BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige! BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2011-09-30 Tid 2011-10-10, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige! Ärenden Justering 204 Karin

Läs mer

Delårsrapport 2011:1. - perioden januari-april 2011 - prognos för helåret

Delårsrapport 2011:1. - perioden januari-april 2011 - prognos för helåret Delårsrapport 2011:1 - perioden januari-april 2011 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET JANUARI-APRIL Utfallet för perioden januari-april innebär ett positivt resultat med 87 miljoner.

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Delårsrapport 2014:1 - perioden januari-april - prognos för helåret

Delårsrapport 2014:1 - perioden januari-april - prognos för helåret Delårsrapport 2014:1 - perioden januari-april - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET JANUARI-APRIL Nettokostnaderna för kommunens verksamheter uppgick till 1 422 miljoner under årets första

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Delårsrapport 2015:1 - perioden januari-april - prognos för helåret

Delårsrapport 2015:1 - perioden januari-april - prognos för helåret Delårsrapport 2015:1 - perioden januari-april - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Nettokostnaderna för kommunens verksamheter uppgick till 1 570 miljoner under årets första fyra månader.

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

154 Svar på interpellation - våra åtaganden inom LSS-verksamheten (M) 155 Svar på interpellation - ny upphandlings- och inköpspolicy (S)

154 Svar på interpellation - våra åtaganden inom LSS-verksamheten (M) 155 Svar på interpellation - ny upphandlings- och inköpspolicy (S) KUNGÖRELSE 1 [3] Kommunfullmäktige 2011-10-17 Tid 2011-10-27, Kl 17:30 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesal Observera att handlingar i ärende 158 173 tidigare är utsända till kommunstyrelsens sammanträde

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport 2009:2. - perioden januari-augusti 2009 - prognos för helåret

Delårsrapport 2009:2. - perioden januari-augusti 2009 - prognos för helåret Delårsrapport 2009:2 - perioden januari-augusti 2009 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSRESULTATET Vanligtvis ligger resultatet vid denna tid på året på plussidan med god marginal. Så är fallet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

115 Delårsrapport 1 (KS/2015:435)

115 Delårsrapport 1 (KS/2015:435) PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Kommunstyrelsen 2015-06-08 Dnr KS/2015:435 115 Delårsrapport 1 (KS/2015:435) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Delårsrapport 2010:1. - perioden januari-april 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:1. - perioden januari-april 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:1 - perioden januari-april 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-april innebär ett positivt resultat med 105 miljoner. Resultatet

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Delårsrapport 2013:1 - perioden januari-april - prognos för helåret

Delårsrapport 2013:1 - perioden januari-april - prognos för helåret Delårsrapport 2013:1 - perioden januari-april - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET JANUARI-APRIL Utfallet för perioden januari-april innebär ett negativt resultat med 10 miljoner vilket

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Delårsrapport 2015:2 - perioden januari-augusti - prognos för helåret

Delårsrapport 2015:2 - perioden januari-augusti - prognos för helåret Delårsrapport 2015:2 - perioden januari-augusti - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Nettokostnaderna för kommunens verksamheter uppgick till 2 906 miljoner under årets första åtta månader.

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Botkyrka kommun Anders Hägg Mats Renborn Pernilla Fagerstedt Linda Yacoub Jan Nilsson Oktober 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer