Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige! BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige! BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen Tid , Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige! Ärenden Justering 204 Karin Törnblom, Söderenergis VD, berättar om verksamheten, ekonomi och utveckling BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 205 Delårsrapport för perioden januari - augusti, prognos för helåret samt förslag till omdisponeringar med mera 206 Borgensåtagande för SRV 207 Stenbron 1 i Eriksberg - exploateringsavtal och budget för genomförande 208 Riksten 11:8 (Rikstens företagspark) - köpeavtal 209 Tornet 4 i Norsborg - ramavtal om markanvisning 210 Folkhälsopolicy och utvecklingsplaner för folkhälsa - beslut om remiss 211 Krishanteringsplan - aktualitetsförklaring

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[3] Kommunstyrelsen Redovisning av obesvarade motioner 213 Redovisning av obesvarade medborgarförslag 214 Svar på motion - Trångboddhet i Botkyrkabyggen - kartlägg omfattningen (M) 215 Svar på motion - Utöka läktarplatserna i Tumba idrottshus - gör så att idrottshuset tillgodoser elitspel (BP) 216 Svar på motion - Skolskjuts - förändring av policyn (M) 217 Svar på motion - Utred de ekonomiska effekterna av en inkomstrelaterad timtaxa i förskolan, fritidshemmen och dagbarnvården med s.k. "nuddis" (M) 218 Svar på motion - Inför skriftliga omdömen (M, FP, KD och C) 219 Svar på motion - Satsa på ett ökat föräldrastöd - en kommunal strategi behövs! (KD) 220 Svar på motion - Utred förutsättningarna för ett "platt" elljusspår vid Brantbrink (FP) 221 Svar på motion - Utredning och åtgärder av föroreningar av mark och sjö i området Skårdal (BP) BESLUTAS AV KOMMUNSTYRELSEN 222 Delårsrapport för perioden januari - augusti för kommunstyrelsens förvaltningar 223 Fördelning av statliga medel för finskt förvaltningsområde 224 Förstudie om inrättandet av lokalt Unescokontor i Botkyrka 225 Medgivande till resa till USA

3 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 3[3] Kommunstyrelsen Svar på revisionsskrivelse - Tillämpning av offentlighetsprincipen 227 Svar på revisionsskrivelse - Kravverksamheten 228 Svar på remiss - Etappmål i miljömålssystemet 229 Svar på remiss - Översiktsplan för Nynäshamn, utställning 230 Svar på remiss - Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 231 Anmälningsärenden 232 Delegationsärenden Katarina Bergren Ordförande Sara Wrethed Sekreterare

4 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen Dnr KS/2011:277 Delårsrapport för perioden januari - augusti, prognos för helåret samt förslag till omdisponeringar med mera (KS/2011:277) Beslut Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten för perioden januari - augusti 2011 till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige medger att tekniska nämnden får överföra 7 miljoner kronor från anslaget för ombyggnationer för att finansiera iordningställande av lokaler åt socialförvaltningen. Kommunfullmäktige överför 2,8 miljoner i investeringsmedel från socialnämnden till tekniska nämnden för iordningställande av jourlägenheter och övergångsbostäder. Kommunfullmäktige medger ett tilläggsanslag till kommunstyrelsen på kronor för projekt mot hedersrelaterat våld. Anslaget ska finansieras genom anslaget för oförutsedda kostnader. Kommunfullmäktige uppmanar vård- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att försöka begränsa prognostiserade underskott samt övriga nämnder att sträva efter minst ett nollresultat. Sammanfattning Delårsrapporten för perioden innehåller ett delårsbokslut för perioden januari-augusti och en prognos för hela budgetåret. I anslutning till detta behandlas även framställningar av ekonomisk karaktär som nämnderna initierat rörande tilläggsanslag eller omdisponeringar inom befintliga ramar i årets ettårsplan. Utfallet för perioden januari-augusti visar på ett positivt resultat som uppgår till 278 miljoner kronor. Resultatet ligger regelmässigt kraftigt på plussidan

5 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2] Kommunstyrelsen Dnr KS/2011:277 vid denna tid på året. Jämfört med förra året är det en förbättring med 42 miljoner kronor. Trots detta är bedömningen att helårsresultatet för 2011 blir lägre än föregående år. Prognosen för 2011 som redovisas i delårsrapporten pekar i dagsläget mot ett resultat på knappt 160 miljoner kronor, vilket är 41 miljoner lägre än utfallet Det beräknade utfallet är cirka 30 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet för Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse

6 TJÄNSTESKRIVELSE 1[4] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2011:277 Referens Rolf Gustafsson Mottagare Kommunstyrelsen Delårsrapport för perioden januari augusti 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsrapporten för perioden januari - augusti 2011 till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige medger att tekniska nämnden får överföra 7 miljoner kronor från anslaget för ombyggnationer för att finansiera iordningställande av lokaler åt socialförvaltningen. Kommunfullmäktige överför 2,8 miljoner i investeringsmedel från socialnämnden till tekniska nämnden för iordningställande av jourlägenheter och övergångsbostäder. Kommunfullmäktige medger ett tilläggsanslag till kommunstyrelsen på 0,5 miljoner kronor för projekt mot hedersrelaterat våld. Anslaget ska finansieras genom anslaget för oförutsedda kostnader. Kommunfullmäktige uppmanar vård- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att försöka begränsa prognostiserade underskott samt övriga nämnder att sträva efter minst ett nollresultat. Sammanfattning Delårsrapporten för perioden innehåller ett delårsbokslut för perioden januari-augusti och en prognos för hela budgetåret. I anslutning till detta behandlas även framställningar av ekonomisk karaktär som nämnderna initierat rörande tilläggsanslag eller omdisponeringar inom befintliga ramar i årets ettårsplan. Utfallet för perioden januari-augusti visar på ett positivt resultat som uppgår till 278 miljoner kronor. Resultatet ligger regelmässigt kraftigt på plussidan vid denna tid på året. Jämfört med förra året är det en förbättring med 42 miljoner kronor. Trots detta är bedömningen att helårsresultatet för 2011 blir lägre än föregående år. Kommunledningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

7 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[4] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2011:277 Prognosen för 2011 som redovisas i delårsrapporten pekar i dagsläget mot ett resultat på knappt 160 miljoner kronor vilket är 41 miljoner lägre än utfallet Det beräknade utfallet är cirka 30 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet för Här finns dock några faktorer som kan komma att påverka det slutliga utfallet. Vi har efter att prognosen togs fram fått besked om att den så kallade diskonteringsräntan för beräkningen av kommunens pensionsskuld kommer att sänkas. Det betyder att skulden kommer att räknas upp i samband med årets bokslut, vilket kan få en negativ resultatpåverkan i storleksordningen 20 miljoner kronor som ej är medräknad i prognosen. I resultatet ligger en positiv resultateffekt från kommunens pensionsförvaltning med 22 miljoner. I den mån som den nuvarande turbulensen på aktiemarknaden håller i sig kan detta föra med sig ytterligare resultatpåverkan då prognosen bygger på nuvarande värdeutveckling. Till sist vill vi framhålla att den försäkringsersättning som betalas ut för branden i Storvretsskolans sporthall kan få en positiv resultateffekt som för närvarande inte bedömts eftersom det finns en osäkerhet kring takten på utbetalningen av ersättningen. Det positiva utfallet på 30 miljoner kronor gentemot årets budget förklaras av högre skatteintäkter och förbättrat finansnetto. Däremot visar nämnderna sammantaget ett negativt utfall i förhållande till budgeten. Summan av nämndernas prognoser uppgår till minus 31 miljoner. De största negativa avvikelserna finns hos vård- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Beskrivning av ärendet Medel för ombyggnation av lokaler för socialförvaltningen Tekniska nämnden har i beslut hemställt om 7 miljoner kronor i investeringsmedel för ombyggnation av Röda Huset i Tumba. Socialnämnden har lämnat en beställning avseende lokaler för socialbidragsenhetens myndighetsutövande verksamhet. Denna verksamhet är idag uppdelad på två verksamhetsställen, Röda huset plan 3 och Albyvägen 7. Förutom de begärda medlen avser tekniska nämnden att använda 2 miljoner kronor ur budgeten för planerat ändamål. I de friställda lokalerna på Albyvägen avses en ombyggnation för fritidsgård. I de underhandskontakter som kommunledningsförvaltningen haft med samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterades att tekniska nämnden i årets budget har ett anslag för ombyggnader av lokaler som kan inrymma den aktuella ombyggnaden. Kommunledningsförvaltningen föreslår mot den bakgrunden att nämnden får tillåtelse att överföra 7 miljoner kronor från detta

8 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[4] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2011:277 anslag för att finansiera den föreslagna ombyggnaden av Röda Huset i Tumba. Omfördelning av investeringsmedel jourlägenheter/övergångsboenden Tekniska nämnden föreslår att investeringsmedel om 2,8 miljoner förs över från socialnämnden till tekniska nämndens investeringsbudget Socialnämnden har samma förslag i sin delårsrapport för augusti. Investeringen avser ombyggnad av Uttrans skola för socialnämndens räkning till jourlägenheter/ övergångsboende med 9 boendeenheter. Lägenheterna ersätter boenden på hotell eller andra externa alternativ. Vi föreslår att investeringsmedlen överförs till tekniska nämnden i enlighet med nämndernas förslag. Medel för projekt mot hedersrelaterat våld Kommunstyrelsen fattade i december 2010 ett särskilt beslut om finansiering av en projektledartjänst på motsvarande kronor för uppbyggnad av arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Socialförvaltningen ansökte i våras om närmare 1,6 miljoner i utvecklingsmedel från Europeiska socialfonden för att driva arbetet under resten av projekttiden 2011 till 2013, men fick oväntat avslag. För att socialförvaltningen på kommunstyrelsens uppdrag ska kunna fortsätta arbetet föreslår kommunledningsförvaltningen att kronor överförs från anslaget för oförutsedda kostnader till kommunstyrelsen. Budgetreglering med anledning av tillskapandet av internbanken Kommunledningsförvaltningen har i sin delårsuppföljning redovisat ett behov av att genomföra en budgetjustering med anledning av tillskapandet av kommunens internbank. Efter en förnyad genomgång av fullmäktigebeslutet bedömer vi att denna budgetjustering kan göras utan ytterligare beslut. Åsa Ratcovich Kommundirektör Expedieras till Samhällsbyggnadsförvaltningen Socialförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Rolf Gustafsson Ekonomichef

9 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4[4] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2011:277

10 Delårsrapport 2011:2 - perioden januari-augusti prognos för hela året Delårsrapport 2011:2 - perioden januari- augusti - prognos för hela året

11 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET JANUARI-AUGUSTI Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 278 miljoner. Resultatet ligger därmed 42 miljoner högre än förra året. Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar uppgår till 2 350,5 miljoner efter årets första åtta månader och är därmed 3,4 procent högre än i augusti Skatte- och bidragsintäkterna som helhet ligger 24 miljoner bättre än budget. Det preliminära taxeringsutfallet avseende 2010 års inkomster föranleder inte någon ändring av tidigare prognoser. Positiva skatteavräkningar avseende 2010 och 2011 har tillgodoräknats perioden med sammanlagt 49,5 miljoner. Nettoinvesteringarna har hittills under året uppgått till 221 miljoner kronor och är därmed något lägre än vid motsvarande tid förra året. Pensionsavsättningen redovisar ett nettoöverskott på 22 miljoner kronor. Detta utfall speglar inte den faktiska utfallet av kommunens pensionsförvaltning eftersom det är en effekt av bokföringsmässiga realisationsvinster i samband med byte av fonder. Då fonderna har varit bokförda till anskaffningsvärdet har det uppstått höga realisationsvinster trots att värdet på pensionsavsättningen sjunkit under året. I delårsrapporten lämnas en lägesredovisning med ett urval över hur nämndernas verksamheter hittills i år utvecklats i förhållande till flerårsplanens nyckelområden och mål. PROGNOSEN FÖR HELÅRET 2011 Prognosen för 2011 pekar i dagsläget mot ett resultat på plus 159,7 miljoner vilket är 30,8 miljoner bättre än budget. I förhållande till delårsrapporten i våras innebär prognosen en förbättring med knappt 22 miljoner. Prognosen över budgetutfallet för verksamheternas nettokostnader innebär ett överskridande av budget med 28 miljoner. Sett enbart till utfallet för nämnderna uppgår underskottet till 31,2 miljoner. Avskrivningarna beräknas bli 3 miljoner högre än budget medan de gemensamma posterna pekar mot plus 6,2 miljoner Skatteprognosen är oförändrad jämfört med förra delårsrapporten. Sammanlagt beräknas skatteintäkterna överstiga budget med 39,2 miljoner. Vård- och omsorgsnämndens prognos innebär ett underskott med 25 miljoner vilket är en förbättring med 5 miljoner jämfört med i våras. Totalt sett har nämndernas prognoser förbättrats med 14,4 miljoner jämfört med prognosen i första delårsrapporten. Enligt prognosen kommer nettokostnaderna inklusive avskrivningar att öka med 5,4 procent jämfört med 2010 medan ökningstakten för skatteinkomsterna stannar på 4,8 procent. Vi räknar med att investeringarna kommer att uppgå till omkring 375 miljoner för hela 2011 vilket innebär en något lägre nivå än förra året. Kommunens externa upplåning har under året påverkats av inrättandet av internbanken. Kommunens egen upplåning är nu uppe i nästan 931 miljoner kronor. Vi har tidigare bedömt att upplåningen vid slutet av 2011 kommer att ligga på knappt 1,1 miljard. Med hänsyn till det förbättrade resultatet tror vi nu att upplåningen kan hamna på en något lägre nivå. DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA UTVECKL- INGEN Efter finanskrisen återhämtade sig Sveriges ekonomi i snabb takt förra året och under första halvåret i år. Uppgången bromsas nu kraftigt bland annat beroende på de stora påfrestningar som euro samarbetet ställs inför som en följd av flera länders skenande statskulder och statliga budgetunderskott. Förutom stor påverkan på exporten leder osäkerheterna till att den inhemska efterfrågan påverkas. I Sverige blir hushållen allt mindre optimistiska kring samhällsekonomin och sysselsättningsutvecklingen. Samtidigt med att hushållens förmögenhetsvärden utvecklas negativt påverkas investeringar och konsumtion av de osäkerhetsfaktorer som nu dominerar. Den för svensk ekonomi allt överskuggande frågan är nu om pausen i konjunkturuppgången är tillfällig eller om det vi ser är inledningen på en längre period med begränsad ekonomisk tillväxt och därmed en varaktigt långsam resursökning även för kommunerna. En positiv effekt av rådande konjunkturprognoser är att även kostnadsökningarna mattas av. Prisökningarna dämpas av nedgången i efterfrågan. Samtidigt kommer de räntehöjningar som tidigare aviserats att skjutas framåt i tiden. Den förändrade situationen har föranlett Sveriges kommuner och landsting att revidera ner sina prognoser över hur mycket skatteunderlagen för kommunerna kommer att öka under För åren räknar man däremot med en något snabbare ökningstakt än enligt tidigare prognoser. Realt sett, frånräknat pris- och löneökningar, räknar man med att skatteunderlaget växer runt 1,5 procent per år under perioden Sammanfattningsvis kan vi se fram emot en period med begränsade intäktsökningar. Samtidigt som även 2

12 inflationstrycket generellt sett dämpas finns förväntningar om kommande löneökningar på en högre nivå än de senaste årens nivåer. Kommunernas verksamheter är personalintensiva och påverkas i hög grad av detta. PERIODEN JANUARI-AUGUSTI 2011 BEFOLKNINGSUTVECKLING Vid halvårsskiftet uppgick antalet Botkyrkabor till personer och befolkningen har sedan årsskiftet ökat med 1065 personer. Det är en betydligt högre ökning än samma period 2010 då befolkningen ökade med 606 personer. Ökningen under året beror till stor del på ett positivt flyttnetto med 701 personer. Flyttnettot beror uteslutande på en nettoinflyttning från utlandet. Antalet födda har minskat jämfört med första halvåret Detsamma gäller antalet döda. Födelsenettot (antalet födda minus antalet döda) bidrog till folkökningen med 352 personer. PERSONAL Antalet årsarbetare i kommunen uppgick i juli till årsarbetare och antalet tillsvidareanställda var personer. Jämfört med samma period förra året har årsarbetarna minskat med 40 personer och antalet personer med tillsvidareanställning har minskat med 30. Av alla anställda i kommunen är 74 procent av kvinnorna och 69 procent av männen tillsvidareanställda. Könsfördelningen bland de månadsanställda är 22 procent män och 78 procent kvinnor. DELÅRSRESULTATET Delårsresultatet bättre än vanligt Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 278 miljoner. Resultatet ligger därmed 42 miljoner högre än förra året och beror på att skatteintäkter och finansnetto ökat snabbare än verksamheternas nettokostnader vid en jämförelse mellan åren. I förhållande till budget ligger utfallet på plus 192 miljoner. Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar uppgår till 2 350,5 miljoner efter årets första åtta månader och är därmed 3,4 procent högre än i augusti 2010 Verksamheternas externa kostnader och intäkter har utvecklat sig på följande sätt. Här ingår inte skatteintäkter eller finansiella poster; Not 3 Verksamhetens intäkter Taxor och avgifter 130,5 136,0 Externa bostads- och lokalhyror 47,7 50,7 Försäljning av verksamhet 95,6 95,9 Bidrag från staten med flera 189,7 191,8 Övriga verksamhetsintäkter 37,2 32,1 Summa 500,7 506,5 Not 4 Verksamhetens kostnader Personalkostnader , ,5 Varor -153,8-154,5 Entreprenad och köp av verksamhet -556,1-579,5 Externa lokalhyror -60,5-56,4 Bidrag och transfereringar -122,1-131,5 Köp av tjänster och övriga Verksamhetskostnader -217,7-229,6 Summa , ,0 Intäkterna har ökat med drygt en procent jämfört med förra året utan att några större förändringar har inträffat mellan intäktsslagen. Personalkostnaderna, löner, sociala avgifter och pensioner, motsvarar 58 procent av de totala kostnaderna och har ökat med 2,8 procent jämfört med i augusti Totalt sett har kostnaderna ökat med 3,4 procent. Som vanligt redovisar flertalet nämnder positiva delårsutfall i augusti. Framförallt har utbildningsnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden betydligt lägre nettokostnader jämfört med en linjärt fördelad budget. Nämnder som redovisar negativa utfall för perioden är vård- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. De största positiva delårsresultaten återfinns hos utbildningsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt på kommunledningsförvaltningen. Finansiering Skatte- och bidragsintäkterna som helhet ligger 24 miljoner bättre än budget. Det preliminära taxeringsutfallet avseende 2010 års inkomster föranleder inte någon ändring av tidigare prognoser. Positiva skatteavräkningar har därför tillgodoräknats perioden med sammanlagt 49,5 miljoner. Av beloppet avser 11,6 miljoner 2010 och 37,9 miljoner avräkning för I båda fallen baseras beräkningarna ännu så länge på prognoser. Skatte- och bidragsintäkterna har därmed ökat med 4,1 procent jämfört med perioden januariaugusti Finansnettot för perioden är positivt med 51,9 miljoner, vilket är en förbättring med 19 miljoner kronor jämfört med Huvudorsaken till förbättringen ligger i ett förbättrat räntenetto och ett bokföringsmässigt överskott för kommunens pensionsavsättning. Pensionsavsättningen redovisar ett nettoöverskott på 22 miljoner kronor. Detta utfall speglar inte det faktiska utfallet av kommunens pensionsförvaltning eftersom detta är en effekt av bokföringsmässiga realisationsvinster i samband med byte av fonder. Då fonderna har varit bokförda till anskaffningsvärdet har 3

13 det uppstått höga realisationsvinster trots att värdet på pensionsavsättningen sjunkit under året. Utvecklingen av kommunens pensionsavsättning Under våren har kommunen genomfört en upphandling av förvaltare av kommunens pensionsavsättning. Upphandlingen avsåg dels ett så kallat diskretionärt uppdrag och dels ett rådgivande uppdrag. I det diskretionära uppdraget tar förvaltaren hela ansvaret för placeringen. I det rådgivande uppdraget ska man lämna förslag på placeringar men besluten tas i samråd med kommunen. Valet föll på Carlsson Investment Management i båda delarna. Genom detta har pensionsavsättningen delats upp i två delar som följer respektive uppdrag. De förändringar i innehavet som föranleds av upphandlingen påbörjades i juni och har slutförts under augusti. Det långsiktiga målet för båda uppdragen är att nå en avkastning som överstiger inflationen med 3 procent. Den senaste tidens finansiella oro har påverkat värdet på kommunens pensionsavsättning negativt. Vid ingången av 2011 uppgick värdet till 550,7 miljoner. Under perioden har värdet minskat med 4 procent till 528,6 miljoner kronor. Fram till sista juli var det totala utfallet minus 1,3 procent, men som en följd av börsoron under augusti blev nedgången stor under denna månad. Vi har under perioden haft en lägre andel aktier än vad som är angivet som normalvärde i placeringspolicyn. Trots detta är avkastningen mot den löpande indexet något lägre på grund av att de alternativa placeringarna inte nått upp till den förväntade avkastningen. Olika tillgångsslags andelar i portföljen Mkr % Svenska aktier 81,8 15,5 Utländska aktier 83,9 15,9 Räntebärande 274,0 51,8 Alternativa invest. 87,7 16,6 Likvida medel 1,3 0,2 Summa 528,6 100 Investeringarna fortsatt höga Nettoinvesteringarna har hittills under året uppgått till 221 miljoner kronor och är därmed något lägre än vid motsvarande tid förra året. Huvuddelen av investeringarna eller 143 miljoner ligger på tekniska nämnden. Markinköp för naturreservat på Lida med 50 miljoner ligger under samhällsbyggnadsnämndens investeringar. I övrigt har investeringarna hittills under året dominerats av skol- och förskoleutbyggnader i Tullinge och i Vårsta, ombyggnader av kök i skolor och förskolor samt återuppbyggnaden av Storvretsskolans sporthall. Även investeringar i gruppboenden för personer med funktionsnedsättning och för infrastruktur inom IT har varit betydande under perioden. FLERÅRSPLANENS MÅL - UPPFÖLJNING Medborgaren i centrum I juni antog kommunfullmäktige den nya visionen. Visionen ingår som en del i den nya flerårsplanen. En kommunikationsplan utarbetas för närvarande. Det pågår ett samverkansprojekt mellan kommunen och polisen i Södertörn, kallat AlFi. Syftet med projektet är att öka tryggheten i områdena Alby och Fittja och att brottsligheten ska minska. En rad insatser har inletts för att öka och bredda deltagandet i den lokala demokratin, bland annat forskningscirklar och uppbyggnad av en medborgarpanel. Arbetet med att genomföra kommunens handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld har inletts. Det finns ett behov av att samordna det med det övriga arbetet för ett jämställt, interkulturellt Botkyrka fritt från diskriminering. Kommunen har sökt och fått 1,2 miljoner kronor i projektbidrag för utveckling av hållbar jämställdhetsintegrering. Flertalet av kommunens förvaltningar ingår i arbetet. Under april har vuxenutbildningen startat ett speciallärarteam med två lärare som ska arbeta med att förbättra metoder och rutiner för stöd till elever med särskilda behov. I samarbete med Tumba och Hallunda bibliotek har språkcaféer startat upp på prov en dag/ vecka. Här får eleverna möjlighet att träffas på sin fritid och under ledning av en lärare diskutera aktuella samhällsfrågor i syfte att utveckla språket. Inom det alkohol- och drogförebyggande arbetet pågår spridning av verkningsfulla metoder och handledare utbildas i syfte att behålla kompetensen inom kommunen. En del inom det alkohol- och drogförebyggande arbetet är föräldrastöd. Där har en större satsning genomförts tillsammans med utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt studieförbund. Ett annat stort utvecklingsarbete är projektet LUMA. Från och med skolstarten i augusti 2011 erbjuder kommunen en vistelse på 35 timmar i veckan till alla barn till aktivt arbetssökande, föräldralediga för yngre barn eller de som saknar sysselsättning. Föräldrarna kan fortfarande välja 15 timmar i veckan om de vill. De nya reglerna innefattar kommunala och fristående förskolor samt pedagogisk omsorg. De föräldrar som väljer 15 timmar i veckan får en halvering av avgiften. De föräldrar som väljer 35 timmar i veckan betalar enligt maxtaxan. Under tidig höst år 2011 har barnomsorg på obekväm arbetstid införts på förskolan Natt och dag. Verksam- 4

14 heten erbjuder omsorg dygnet runt under årets alla dagar. De preliminära betygen i år 9 visar att flickorna har ett högre genomsnittligt meritvärde än pojkarna: 210 respektive 192. Skillnaden är ungefär lika stor som den varit de föregående åren. Men andelen pojkar som är behöriga till gymnasiet är något högre än andelen flickor. Under sommaren har en ny Fältbuss levererats. Körningen av 5-klassare startades upp i mitten av augusti. Under andra tertialet har Fältbussen även haft exkursioner med gymnasiet och SFI. Naturskolan har också inlett ett samarbete med Södertörns högskola och svenska för invandrarföretagare, SFF Tekniska nämnden genomför för närvarande en inventering av kommunens offentliga lokaler utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. I dagsläget är cirka 85 procent av verksamhetslokalerna genomgångna. Unga och äldre i fokus Efter sommarlovet kan man se ett tydligt samband mellan den minskande skadegörelsen och lov- och helgverksamhetens aktiviteter. Under året har en bättre samordning och kommunikation skapats mellan de olika arrangörerna vilket har lett till en större effekt av de brottsförebyggande åtgärderna. Uppföljningen i slutet av året kommer att visa i vilken utsträckning aktiviteterna svarar mot behov och intressen hos olika grupper av tjejer och killar. Xenter har hösten 2011 åtta YH-utbildningar med 242 platser, vilket gör Xenter till en av de största utbildningsanordnarna i länet. Arbets- och kompetenscenter har upprättat en överenskommelse med Arbetsförmedlingen avseende former och rutiner för insatser riktade till nyinskrivna ungdomar under deras första inskrivningsperiod på 90 dagar innan Jobbgarantin träder in. Under våren har två skräddarsydda arbetsmarknadsprogram startats för att underlätta för framförallt ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden. De preliminära betygen i år 9 visar att det genomsnittliga meritvärdet är ungefär detsamma som Andelen som når målen i alla ämnen är något lägre än föregående år. Behörigheten till gymnasiet är ett par procentenheter lägre än I gymnasieskolan har betygsutvecklingen i de flesta kärnämnen varit positiv. Såväl andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet för högskola som den genomsnittliga betygspoängen är dock oförändrad jämfört med Två språkutvecklare har arbetat på heltid under hösten 2010 och våren 2011 med inriktning mot yngre åldrar i grundskolan med fokus på läs- och skrivutveckling. Återuppbyggnaden av Storvretens sporthall pågår och beräknas bli klar i november. Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter arbetet med att inrätta mötesplatser och mötesplats Vårsta öppnade under april Kulturombud finns på de flesta enheter och även på mötesplatser och dagverksamheter. Kultur- och fritidsnämnden har hittills i år arrangerat och samordnat 25 aktiviteter särskilt riktade till äldre. Exempel är sommarmusik, filosofiska samtal, barfotaparty i Trädgårdstorp, cikusföreställning på äldreboende och badbussar. Samhälle i utveckling Satsningen på kommunala ungdomsjobb (KUJ) har slagit väl ut tack vare det goda samarbetet mellan förvaltningarna. De kommunala ungdomsjobben ger ungdomar en fot in på arbetsmarknaden som är värdefull. Ett bra exempel är insatsen kulturjobb där ungdomar engagerats bland annat inom biblioteken och där tillfört ung, lokal förankring. Daglig verksamhet samarbetar idag med ett flertal lokala aktörer för att på så sätt kunna erbjuda deltagarna bästa möjliga verksamhet utifrån deras individuella situation. Allt mer fokus läggs på Daglig verksamhet på företag. Nya verksamheter som är planerade är PMU, äldreboendet Silverkronan och Hornbach. Detta för att kunna möta den ökade efterfrågan. För att främja ungdomarnas kraft och kreativitet och förbereda dem på ett föränderligt arbetsliv får elever arbeta med konceptet ung företagsamhet. Tumba gymnasium erbjuder entreprenörsprofil för särskilt studiemotiverade elever. Samarbetet med Södertörns högskola inom moment på ekonomiprogrammet fortsätter. I slutet av sommaren tecknade kommunen ett avtal med Atlas Copco. Bolaget bygger ett helt nytt servicecenter i Slagsta. I centret kommer ett fyrtiotal personer att arbeta med service av Atlas Copcos kompressorer och generatorer, utrustning för gruv- och anläggningsarbeten samt Dynapacs produkter för vägarbeten. I bostadsprojektet Dynamiten i Tumba testas olika sätt att ställa krav på energisnålt, klimatsmart och miljövänligt byggande. Organisation för framtiden Den nya mötes- och resepolicyn samt fordonspolicyn beslutades i februari. Implementering pågår. Bilpoolen vid kommunhuset har utökats till 6 bilar från och med den 1 september. 5

15 Kommunens larmprojekt är inne i sitt slutskede. Samtliga brand- och inbrottslarm har kopplats om till fiberoptik, liksom ett antal driftlarm. Som ett underprojekt kommer vi att titta på möjligheten att göra detsamma med resterande driftlarm. Sjukfrånvaron bland kommunens anställda för perioden januari-juli uppgick till 5,9 procent. För kvinnor var sjukfrånvaron 6,6 procent och för männen var den 3,8 procent. Jämfört med samma period förra året så har kvinnornas sjukfrånvaro minskat med 0,1 procentenheter medan männens har ökat med 0,7 procentenheter. Enligt prognosen beräknas resultatet 2011 komma att uppgå till 158,7 miljoner vilket motsvarar 4,1 procent av skatte- och bidragsintäkterna och överstiger då med marginal målet för Även de övriga finansiella målen för 2011 kommer att klaras. De är att kommunens egen upplåning inte ska överstiga miljoner kronor och att minst 70 procent av årets investeringar ska finansieras med egna medel. PROGNOS FÖR 2011 UTFALL FÖR HELÅRET som helhet bättre än budget Årets budgeterade resultat uppgår till 128,9 miljoner inklusive de ombudgeteringar som kommunfullmäktige beslutade om i april. Prognosen för 2011 pekar i dagsläget mot ett resultat på plus 159,7 miljoner vilket är 30,8 miljoner bättre än budget. I förhållande till delårsrapporten i våras innebär prognosen en förbättring med knappt 22 miljoner. Positiva skatteavräkningar, framförallt för 2011, medför att skatteintäkterna beräknas överstiga budget och väga upp de underskott som nämnderna i dagsläget befarar i sina prognoser över helårsutfallet. Dessutom bidrar finansnettot positivt. Utfallet mot budget framgår nedan; 50,0 25,0 0,0-25,0-50,0-28,0 Budgetutfall 2011 Prognos för helåret, mkr 39,2 19,6 30,8 verksamheterna skatt o bidrag finansnetto totalt Prognosen över budgetutfallet för verksamheternas nettokostnader innebär ett överskridande av budget med 28 miljoner. Sett enbart till utfallet för nämnderna uppgår underskottet till 31,2 miljoner. Avskrivningarna beräknas bli 3 miljoner högre än budget medan de gemensamma posterna pekar mot plus 6,2 miljoner. Vård- och omsorgsnämndens prognos innebär ett underskott med 25 miljoner vilket är en förbättring med 5 miljoner jämfört med i våras. Även samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden och tekniska nämnden lämnar negativa prognoser. I första hand serviceförvaltningen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden men även kultur- och fritidsnämnden räknar med positiva budgetutfall för helåret i sina prognoser. Övriga nämnder räknar med små avvikelser mot budget. Totalt sett har nämndernas prognoser förbättrats med 14,4 miljoner jämfört med prognosen i våras. Det är i första hand vård- och omsorgsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt serviceförvaltningen som nu beräknar ett mer positivt utfall än i vårprognosen. I augusti 2011 har nettokostnaderna ökat med 3,4 procent jämfört med samma period Med utgångspunkt i förvaltningarnas prognoser beräknas ökningstakten för helåret till 5,4 procent vilket innebär att kostnaderna beräknas öka betydligt snabbare under årets sista fyra månader. Nedan framgår hur nettokostnaderna 2011 beräknas fördela sig mellan de tre tertialen Som jämförelse framgår utvecklingen under jan-april maj-aug sep-dec Nettokostnader 2010 och 2011, mkr (prognos) 1 220, ,5 1130,4 1114,2 1406, , Prognosrisker Eventuell driftpåverkan från ersättning från försäkringsbolag med anledning av branden i Storvretens sporthall har inte räknats in i prognosen över utfallet på driftbudgeten. Pensionskostnaderna riskerar att bli högre än vad som förutsatts i prognosen. En särskild kommitte beslutar i slutet av september om en eventuell uppräkning av pensionsskulden som kan bli en konsekvens av det låga ränteläget. En ytterligare nedgång på aktiemarkanden under hösten påverkar värdet på pensionsavsättningen och påverkar även kommunens resultat. 6

16 Finansiering skatteintäktsprognosen oförändrad Skatteprognosen är oförändrad jämfört med förra delårsrapporten. Baserat på Sveriges kommuner och landstings prognos över skatteunderlagets utveckling räknade vi i budget med att en positiv skatteavräkning från 2010 skulle tillgodoräknas 2011 med 12 miljoner. I dagsläget räknar vi med att avräkningarna från 2010 och 2011 kommer att uppgå till 68 miljoner. Den snabba befolkningsökningen medför att kommunen för första gången får del av den kompensation för eftersläpningseffekter som ingår som en faktor i skatteutjämningssystemet. Beloppet 2011 uppgår till 20,4 miljoner vilket är 5,4 miljoner mer än vi räknat med i budget. Konjunkturstödet för 2011 har tillförts det generella statsbidraget och uppgår till 18,4 miljoner jämfört med 78,4 miljoner förra året. Sammanlagt beräknas skatteintäkterna överstiga budget med 39,2 miljoner. De finansiella posternas bruttoomslutning påverkas av inrättandet av internbanken. Prognosen innebär ett positivt finansnetto på nästan 50 miljoner kronor vilket är knappt 20 miljoner bättre än budget. Detta bygger på oförändrat värde av på kommunens pensionsavsättning fram till årsskiftet. Uppstår negativa avvikelser på denna punkt kommer detta att påverka utfallet. Investeringarna prognos 375 miljoner Vi räknar med att investeringarna kommer att uppgå till omkring 375 miljoner för hela 2011 vilket innebär en något lägre nivå jämfört med förra året och även något lägre än förvaltningarnas prognoser. Eftersom investeringarna hittills i år begränsats till 233 miljoner kommer investeringstakten att öka under resterande del av året. Beloppsmässigt dominerar bygginvesteringarna under tekniska nämnden. Bland de större aktuella projekten för året återfinns; Rikstens skola Upprustningar av skolor och förskolor Ombyggnader av kök i skolor och förskolor Gruppboende för personer med funktionsnedsättning Nyängsgården, ombyggnad Storvretens sporthall Idrottshuset Tumba, ny läktare IT kommunikationsprojekt Fortsatt ökad upplåning Kommunens externa upplåning har under året påverkats av inrättandet av internbanken. Kommunen har nu tagit över vår andel av Söderenergis lån och merparten av lånen från Botkyrkabyggen. Den totala låneskulden uppgår nu till 4,1 miljarder. Av detta belopp är cirka 3,2 miljarder vidareutlånat via internbanken och enligt tidigare beslut om finansiering av Söderenergis kraftvärmeprojekt. Det betyder att kommunens egen upplåning är uppe i nästan 931 miljoner kronor. Vi har tidigare bedömt att upplåningen vid slutet av 2011 kommer att ligga på knappt 1,1 miljard. Med hänsyn till det förbättrade resultatet tror vi nu att upplåningen kan hamna på en något lägre nivå. Vi såg under våren stigande korta räntor samtidigt som de långa räntorna sjönk tillbaka något. De korta räntorna styrs av riksbankens räntejusteringar. Den senaste finansiella oron gör att vi tror på oförändrade eller sjunkande korta räntor. De långa räntorna har rört sig både uppåt och nedåt och styrs i stor utsträckning av den internationella ränteutvecklingen. Bedömningen är nu att räntenettot kommer att visa ett positivt utfall i förhållande till årets budget. Balanskravet klaras även 2011 Enligt kommunallagens balanskrav ska det finnas balans mellan kostnader och intäkter. För detta ändamål ska en särskild balanskravsavstämning upprättas. Vid tillämpningen ska undantag göras för eventuella realisationsvinster vid försäljning av fast egendom. Undantag kan även göras för kostnader för vilka kommunen tidigare gjort avsättningar. Den positiva prognosen för resultatet för 2011 gör att vi bedömer att vi med god marginal kommer att ha ett positivt resultat även vid beräkningen av balanskravsresultatet. Beräkning av balanskravet, Mnkr Beräknat resultat 159,7 Avkastning pensionsavsättning -22,0 Disposition av pensionsavsättning 15,0 Ombudgeteringar, drift 13,3 Resultat enligt balanskravet 166,0 Från det redovisade prognosutfallet har dragits den nettoavkastning som är hänförlig till kommunens pensionsavsättning. Resultatpåverkan avseende ombudgeteringar från 2010 har däremot tillgodoräknats i avstämningen mot balanskravet då dessa kan betraktas som avsättningar som borde ha belastat 2010 års resultat. Från och med 2011 kommer vi även att disponera medel från den avsättning som gjorts för framtida pensioner. Enligt budgeten uppgår beloppet till 15 miljoner som nu tillgodoräknas resultatet. NÄMNDERNAS PROGNOSER Serviceförvaltningen bra resultat även 2011 Serviceförvaltningen räknar med ett resultat på 10,8 miljoner för Det är 7,5 miljoner bättre än budget. Samtliga affärsområden redovisar positiva resultat, där IT-stöd redovisar det största överskottet. Förvaltningen förklarar överskottet som en konsekvens av effektiviseringsarbetet och ett antal engångshändelser, 7

17 bland annat vakanser och intäkter från försäljningar av fordon. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Nämnden redovisar ett resultat som är 5,6 miljoner lägre än budget. I årets första delårsuppföljning var prognosen lika med budget. Det som framförallt förändrat läget, och som nämnden befarade i våras, är att det inte varit möjligt att få fram tillräckligt många platser för trainee-anställningar, kommunala ungdomsjobb och instegsjobb, eftersom det under sommaren har varit många sommarjobbare ute i kommunens verksamheter. En ytterligare anledning är att Arbets- och kompetenscenter kommer att ha fler deltagare från Arbetsförmedlingens garantiprogram än vad som planerades, vilket genererar ökade intäkter. Prognosen innebär också lägre kostnader för förvaltningskontoret till följd av vakanser och att avsatta medel för IT-utveckling inte använts. Utbildningsnämnden Nämndens prognos över helårsutfallet anger ett underskott med 5,6 miljoner, en förbättring med 1,2 miljoner jämfört med förra delårsrapporten. Särskolan på grundskolenivå, gymnasieskolan och förskolan beräknas överskrida budget medan fritidhem och grundskola lämnar överskott. De ekonomiska utfallen speglar till stor del volymutvecklingen inom de olika verksamheterna. Kommunens snabba befolkningsökning medför att antalet platser i förskolan ökar kraftigt och beräknas bli över hundra fler än budget. Däremot blir grundskoleeleverna betydligt färre än beräknat. Inom gymnasieskolan har även den gemensamma prislistan för gymnasieprogrammen inom länet påverkat det ekonomiska utfallet negativt antalet platser i förskolan Kultur- och fritidsnämnden Nämnden räknar med ett överskott om 1,4 miljoner i förhållande till budget. Högre intäkter bidrar till det positiva utfallet medan kostnadsutfallet varierar mellan de olika verksamheterna. Högre intäkter inom kulturenheten, däribland externa intäkter för projekt, medverkar positivt till utfallet. Personalkostnaderna överstiger budget medan driftkostnaderna för anläggningarna blir lägre än beräknat. En betydelsefull orsak är här att Malmsjö sporthall för närvarande är stängd. Hallunda bibliotek har varit stängt för ombyggnad vilket påverkar besökssiffrorna. Även fritidsgårdarna räknar med färre besök än förra året. Socialnämnden Sammantaget räknar socialnämnden med ett utfall som är i nivå med budget. Men prognosen visar också på stora olikheter mellan verksamheter. Ökade kostnaderna på grund av långa och dyra placeringar och nya ramavtal med ökade dygnskostnader klaras genom att förvaltningen haft förhållandevis många vakanser under året. Det största orosmomentet är att kostnaderna för ekonomiskt bistånd inte har börjat minska under hösten vilket är nödvändigt för att klara den reducering på 5 miljoner som gjorts i budgetramen Vård- och omsorgsnämnden Vård och omsorgsnämnden redovisar en prognos som ligger 25 miljoner kronor över medgiven budget. För att begränsa underskottet för 2011 beslutade nämnden i maj om ett antal besparings- och effektiviseringsåtgärder. Jämfört med vårens delårsuppföljning har det prognostiserade underskottet minskat med drygt 5 miljoner kronor. Det största underskottet mot budget finns i hemtjänsten som redovisar ett underskott på drygt 23 miljoner, vilket är oförändrat jämfört med i våras. Ett arbete med att analysera verksamheten har påbörjats. För att begränsa underskottet arbetar verksamheten med att bli mer effektiv och strikt i schemaläggningen. Även personlig assistans, personligt stöd och externa platser för såväl äldre som funktionsnedsatta redovisar underskott. Att det sammantagna underskottet för nämnden inte är större beror till stor del på att det finns avsatta medel för boenden inom LSS verksamheten som ännu inte färdigställts och att införandet av det nya verksamhetssystemet är försenat. Förvaltningen har under året prioriterat arbetet med en bättre kontroll över ekonomin och ett ökat kostnadsmedvetande i hela organisationen. Arbetet kommer att fortsätta under I syfte att öka budgetens styreffekt i organisationen och att tydliggöra sambandet mellan budget och utförd verksamhet har en ny modell för budgetering tagits fram. Modellen kommer att användas i nämndens arbete med internbudget Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens prognos visar på ett negativt resultat för helåret på 9,3 miljoner. Av detta kan större delen förklaras av ökade kostnader för snöröjning och andra konsekvenser av årets vinter. Nämnden har mot den bakgrunden fått tillåtelse att 8

18 överskrida sin budget med 8 miljoner kronor under Tekniska nämnden Prognosen för tekniska nämnden ligger på minus 2,4 miljoner. Underskottet förklaras i första hand av höga kostnader kopplade till den snörika och kalla vintern som påverkat utfallet för fastighetsenheten. Fastighetsförvaltningen redovisar ett underskott på 3,2 miljoner medan va-verksamheten redovisar ett överskott på 0,7 miljoner kronor på grund av högre intäkter än budgeterat. BOLAGENS RESULTAT Någon koncernsammanställning görs inte i samband med tertialuppföljningarna. Vi tar dock in delårsresultat och prognos för hela verksamhetsåret. Upplev Botkyrka AB redovisar för perioden januariaugusti ett resultat på 0,2 miljoner. För helåret 2011 är bolagets prognos ett resultat på 0,3 miljoner. Ökade hyresintäkter för uthyrning av Hangaren har förbättrat resultatet. Söderenergi redovisar ett resultat för perioden januariaugusti på 7,8 miljoner. Bolagets leveranser av värme till Södertörns Fjärrvärme och Telge Energi har varit något lägre än budgeterat under perioden. Sammantaget har resultatet för perioden varit ca 25 miljoner lägre än beräknat. Försämringen av resultatet beror på lägre produktionsmarginaler samt ökade kostnader för drift och underhåll. Prognosen för helårsresultatet har i samband med delårsrapport 1 beräknats till 12,8 miljoner. På grund av det försämrade resultatet kommer denna prognos att revideras och en ny prognos lämnas i oktober. Resultat Mnkr Utfall Prognos jan-aug helår 2011 AB Botkyrkabyggen 81,6 50,0 Upplev Botkyrka AB 0,2 0,3 Hågelbyparken AB 0,3 0,2 Södertörns fjärrvärme 65,0 119,0 SRV AB 9,1 2,7 Söderenergi 7,8 12,8* *Avser prognos lämnad i maj. Bolaget kommer att lämna en ny reviderad prognos under oktober Hågelbyparken AB redovisar ett resultat på 0,3 miljoner för andra tertialet och en prognos för helåret på 0,2 miljoner. Resultatet påverkas negativt av att konferensverksamheten minskat och att vissa lokaler är tomställda i avvaktan på ett framtida övertagande av verksamheten. Botkyrkabyggen redovisar för perioden januariaugusti ett överskott på 81,6 miljoner, vilket är ca 29,5 miljoner bättre än motsvarande period För helåret 2011 har bolaget prognostiserat ett överskott på 50 miljoner, vilket ligger i linje med budgeten. Södertörns Fjärrvärme AB redovisar för perioden januari-augusti ett resultat på 65 miljoner och en prognos för helåret på 119 miljoner. Perioden januari till augusti har varit varmare än normalt vilket påverkat resultatet ifrån värmeförsäljningen negativt med ca 1 mkr. Årsresultatet påverkas dock kraftigt av en sänkning av bolagets fasta avgifter för 2010 och Detta beror på en omfördelning mellan bolaget och Telge Nät. Helårsresultatet beräknas bli ca 15 miljoner bättre än budgeterat. SRV AB redovisar för perioden januari-augusti ett resultat på 9,1 miljoner. Prognosen för 2011 är ett resultat på 2,7 miljoner. Omsättningen har ökat som en följd av ökade avfallsmängder och en höjning av taxan. De ökade avfallsmängderna har lett till att återvinningen av bland annat metall ökat. Dessutom har priset på de råvaror som återvinns ökat vilket lett till högre intäkter. På kostnadssidan finns en oro för ökade bränslepriser. En ökning av dieselpriset med 1 kr per liter medför ökade kostnader med 1 miljon på årsbasis. 9

19 BUDGETUTFALL I AUGUSTI / HELÅRSPROGNOS 2011 DRIFTREDOVISNING Augusti Augusti Budget Prognos mnkr förändr Avvikelse 10/11 helår helår helår Kommunledn förvaltn/ ks -158,0-159,1 1% -249,8-249,8 0,0 Exploatering/ ks 0,0 11,3 8,0-3,3 Revision -1,6-1,6 3% -3,2-3,2 0,0 Serviceförvaltningen/ ks 13,5 12,4-8% 3,4 10,8 7,4 Samhällsbyggnadsnämnd -73,0-83,1 14% -118,3-127,8-9,5 Miljö- o Hälsoskyddsnämnd -4,4-2,8-35% -8,8-8,9-0,1 Teknisk nämnd -20,4-6,2-70% 0,0-2,9-2,9 Teknisk nämnd, VA 5,2 15,1 0,0 0,8 0,8 Kultur- o Fritidsnämnd -107,6-106,9-1% -177,1-175,7 1,4 Arbetsmarknads- o vuxenutb nämnd -86,8-99,9 15% -181,7-176,0 5,7 Utbildningsnämnd , ,3 4% , ,6-5,6 Socialnämnd -298,9-308,1 3% -475,6-475,7-0,1 Vård- o Omsorgsnämnd -497,1-531,6 7% -780,6-805,6-25,0 SUMMA NÄMNDER , ,1 4% , ,6-31,2 Gemensamma poster 2) 199,3 206,8 4% 268,4 274,6 6,2 SUMMA , ,3 4% , ,0-25,0 PERIODENS BUDGET , ,0 3% 10

20 RESULTATRÄKNING Augusti Augusti helår helår mnkr utfall utfall budget prognos Verksamhetens intäkter 3) 500,6 506,5 Verksamhetens kostnader 4) , , , ,0 Avskrivningar 5) -124,4-124,2-186,0-189,0 Verksamhetens nettokostnader , , , ,0 Skatteintäkter 6) 1 694, , , ,2 Gen statsbidr o utjämn 7) 780,8 822, , ,0 Finansiella intäkter 8) 64,6 160,7 61,0 196,8 Finansiella kostnader 9) -31,6-108,8-32,1-148,3 Resultat 1) 235,9 278,0 128,9 159,7 BALANSRÄKNING mnkr Augusti Augusti Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 3 060, , ,6 Maskiner och inventarier 107,2 121,6 127,1 Finansiella anläggningstillgångar Placerade medel 456,7 510,3 488,8 Aktier och andelar i dotter- och intressebolag 121,1 121,1 121,1 Långfristiga fordringar 1 873, , ,6 Summa anläggningstillgångar 5 618, , ,2 Omsättningstillgångar Exploateringsmark 36,8 57,9 42,6 Förråd 1,2 1,2 1,2 Fordringar 265,4 332,7 331,1 Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 Kassa och bank 90,6 22,9 91,0 Summa omsättningstillgångar 394,0 414,7 465,9 SUMMA TILLGÅNGAR 6 012, , ,1 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital 3 482, , ,5 därav periodens/ årets resultat 235,9 278,0 201,1 Avsättningar Avsättningar för pensioner och likn förpliktelser 215,4 257,5 237,5 Andra avsättningar 32,5 33,8 34,5 Skulder Långfristiga skulder 1 601, , ,9 Kortfristiga skulder 681,3 548,3 907,7 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 6 012, , ,1 Beräknad pensionsskuld (ansvarförbindelsen) 1 574,7 11

21 KASSAFLÖDESANALYS Augusti Augustil Bokslut mnkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 235,9 278,0 96,3 Just för poster som inte ingår i kassaflödet 10) 55,5 154,1 226,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 291,4 432,1 322,5 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning(-)/ minskning(+) av förråd o expl mark -6,5-15,3 5,9 Ökning(-)/ minskning(+) av kortfristiga fordringar 74,1-1,6-129,8 Ökning(+)/ minskning(-) av kortfristiga skulder -292,0-359,4 302,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 67,0 55,9 501,0 Investeringsverksamheten Nettoinvestering, materiella tillgångar -255,3-219,3-461,8 Nettoinvestering, finansiella tillgångar 42,3-32,1 4,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten -212,9-251,4-456,9 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 217,5 2270,1 515,2 Amortering av skuld 0,0 0,0-200,0 Öknig (-)/ minskning (+) av långfristiga fordringar -138,2-2142,7-255,4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 79,3 127,4 59,8 Årets/ periodens kassaflöde -66,2-68,1 103,9 Livkvida medel vid årets början 156,8 91,0 52,9 Likvida medel vid periodens/ årets slut 90,6 22,9 156,8 Investeringsredovisning Augusti Augusti Budget Prognos MKR helår helår Kommunledn förvaltn/ ks 7,4 3,8 37,2 30,0 Serviceförvaltningen/ ks 1,8 5,2 17,2 12,4 Samhällsbyggnadsnämnd 11,0 58,3 96,5 75,3 Teknisk nämnd 65,8 56,1 191,1 102,3 Kultur- o Fritidsnämnd 9,1 1,1 3,5 5,2 Arbetsmarknads- o vuxenutb nämnd 1,1 0,5 2,1 2,0 Utbildningsnämnden 6,7 7,8 22,9 21,4 Socialnämnd 0,0 0,0 5,8 0,0 Vård- o Omsorgsnämnd 0,7 1,4 6,2 6,2 Avsatt för speciella ändamål 62,0 0,0 Teknisk nämnd, långa byggprojekt *) 139,4 86,8 681,2 160,5 SUMMA 243,0 221, ,6 415,3 *)" Budget 2011" omfattar projektens totala budget 12

Delårsrapport 2011:2 - perioden januari-augusti 2011 - prognos för hela året

Delårsrapport 2011:2 - perioden januari-augusti 2011 - prognos för hela året Delårsrapport 2011:2 - perioden januari-augusti 2011 - prognos för hela året SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET JANUARI-AUGUSTI Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 278 miljoner.

Läs mer

154 Svar på interpellation - våra åtaganden inom LSS-verksamheten (M) 155 Svar på interpellation - ny upphandlings- och inköpspolicy (S)

154 Svar på interpellation - våra åtaganden inom LSS-verksamheten (M) 155 Svar på interpellation - ny upphandlings- och inköpspolicy (S) KUNGÖRELSE 1 [3] Kommunfullmäktige 2011-10-17 Tid 2011-10-27, Kl 17:30 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesal Observera att handlingar i ärende 158 173 tidigare är utsända till kommunstyrelsens sammanträde

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Delårsrapport 2011:1. - perioden januari-april 2011 - prognos för helåret

Delårsrapport 2011:1. - perioden januari-april 2011 - prognos för helåret Delårsrapport 2011:1 - perioden januari-april 2011 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET JANUARI-APRIL Utfallet för perioden januari-april innebär ett positivt resultat med 87 miljoner.

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

67 Tilläggsavtal avseende överlåtelse av Botkyrka Stadsnät AB - Handlingar skickas senare - Ärendet justeras omedelbart

67 Tilläggsavtal avseende överlåtelse av Botkyrka Stadsnät AB - Handlingar skickas senare - Ärendet justeras omedelbart KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] 2015-03-16 Tid 2015-03-26, Kl 16:30 Plats Hallunda Folkets hus, Vilje-Vee Ärenden Justering 67 Tilläggsavtal avseende överlåtelse av Botkyrka Stadsnät AB - Handlingar

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Delårsrapport 2010:1. - perioden januari-april 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:1. - perioden januari-april 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:1 - perioden januari-april 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-april innebär ett positivt resultat med 105 miljoner. Resultatet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

1 Presentation av förstudien "Botkyrkahälsan" - muntlig information. 2 Ekonomisk månadsrapport per juni 2015 (SN 2014:1)

1 Presentation av förstudien Botkyrkahälsan - muntlig information. 2 Ekonomisk månadsrapport per juni 2015 (SN 2014:1) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-08-25 Tid 2015-08-25, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Presentation av förstudien "Botkyrkahälsan" - muntlig information 2 Ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Botkyrka kommun Anders Hägg Mats Renborn Pernilla Fagerstedt Linda Yacoub Jan Nilsson Oktober 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

172 Informationspunkt - Krister Kalte, VD för Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

172 Informationspunkt - Krister Kalte, VD för Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] 2014-08-29 Tid 2014-09-08, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering 172 Informationspunkt - Krister Kalte, VD för Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 2009:2. - perioden januari-augusti 2009 - prognos för helåret

Delårsrapport 2009:2. - perioden januari-augusti 2009 - prognos för helåret Delårsrapport 2009:2 - perioden januari-augusti 2009 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSRESULTATET Vanligtvis ligger resultatet vid denna tid på året på plussidan med god marginal. Så är fallet

Läs mer