RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andra rapporten om övervakning av utvecklingen på järnvägsmarknaden {SEK(2009)1687}

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andra rapporten om övervakning av utvecklingen på järnvägsmarknaden {SEK(2009)1687}"

Transkript

1 SV SV SV

2 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den KOM(2009)676 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Andra rapporten om övervakning av utvecklingen på järnvägsmarknaden {SEK(2009)1687} SV SV

3 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Andra rapporten om övervakning av utvecklingen på järnvägsmarknaden (Text av betydelse för EES) I. INLEDNING 1. De europeiska järnvägarna har sedan flera år genomgått en period med betydande förändringar, som dels beror på utvecklingen av framför allt EU:s regelverk, dels har ekonomiska, sociala och demografiska orsaker. 2. På lagstiftningsområdet har en rad gemenskapsåtgärder antagits sedan 1990-talet, framför allt tre lagstiftningspaket, i syfte att inrätta ett europeiskt järnvägsområde som bygger på fri konkurrens mellan järnvägsföretagen (se bilaga 1 1 ). 3. Denna utveckling går nu in i en avgörande fas. Till en början gällde öppnandet av marknaden endast järnvägsgodstransporter, men nu kommer även den internationella passagerartrafiken att konkurrensutsättas från och med den 1 januari Dessutom har regelverket för driftskompatibilitet och säkerhet nyligen anpassats genom direktiven 2008/57/EG och 2008/110/EG Denna fortsatta utveckling av regelverket ligger till grund för lagstiftarens beslut att uppdra åt kommissionen att kontinuerligt övervaka utvecklingen på den europeiska järnvägsmarknaden, för att kunna bedöma hur EU:s politiska åtgärder påverkar järnvägsmarknaden och för att underlätta utarbetandet av de åtgärder som i framtiden bör antas och genomföras på järnvägsområdet. 5. Denna rapport svarar därmed mot kravet på övervakning av den europeiska järnvägsmarknaden i direktiv 2001/12/EG Övervakningskravet tillgodosågs första gången genom kommissionens meddelande om övervakning av utvecklingen på järnvägsmarknaden, som antogs den 18 oktober Denna rapport är inte bara en uppdatering av detta första dokument, utan omfattar även ett antal nya ämnen som inte behandlades i den första rapporten Denna rapport om övervakning av utvecklingen på järnvägsmarknaden åtföljs av ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar med 26 bilagor. Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (EUT L 191, ) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/110/EG av den 16 december 2008 (EUT L 345, ) om ändring av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar (järnvägssäkerhetsdirektivet). Avsnitt 5a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/12/EG av den 26 februari 2001 (EGT L 75, ) om ändring av rådets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens järnvägar. Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om övervakning av utvecklingen på järnvägsmarknaden av den 18 oktober 2007 (KOM(2007) 609). SV 2 SV

4 II. SYSTEMET FÖR ÖVERVAKNING AV JÄRNVÄGSMARKNADEN 7. För att uppfylla kraven på övervakning av marknaden har kommissionen inrättat ett system för övervakning av järnvägsmarknaden (Rail Market Monitoring Scheme, RMMS). 8. Kommissionen bistås i sina övervakningsuppgifter av en arbetsgrupp bestående av experter från de nationella ministerierna och järnvägsindustrin, däribland arbetsmarknadens parter. Mellan 2001 och mitten av 2009 har RMMS-arbetsgruppen hållit 22 möten, varav fyra sedan antagandet av föregående rapport. 9. Tack vare utarbetandet av ett standardfrågeformulär med en rad indikatorer för olika aspekter av järnvägsmarknaden (se bilaga 26) har dessa arbetsuppgifter kunnat effektiviseras. Kommissionen beklagar att ett antal medlemsstater inte har besvarat frågeformuläret, eller endast har besvarat det delvis. På grund av detta är uppgifterna i vissa bilagor ofullständiga. För närvarande undersöks möjligheten att införa en rättslig skyldighet att lämna vissa uppgifter inom ramen för omarbetningen av det första järnvägspaketet. 10. Föreliggande analys bygger på arbetet i RMMS, och i synnerhet på resultaten av frågeformuläret, men även på aktuella studier samt statistiska källor hos Europeiska kommissionen, framför allt Eurostat. Vad gäller Eurostat beklagar kommissionen att det saknas årliga uppgifter för transporter för 2008, vilket beror på datortekniska problem. III. GENOMFÖRANDET AV REGELVERKET OCH DE INSTITUTIONELLA RAMARNA 11. Samtliga medlemsstater med järnvägsnät har införlivat direktiven i det första järnvägspaketet. På grund av att paketet i olika utsträckning och med avseende på i viss mån olika aspekter inte införlivats korrekt sände kommissionen i juni 2008 formella underrättelser till 24 medlemsstater, och i oktober 2009 ett motiverat yttrande till 21 medlemsstater (se bilaga 3). 12. Sedan 2008 har kommissionen framför allt mottagit flera klagomål på hur marknaden fungerar som främst rör aktörernas agerande, till exempel förvaltningen av terminaler och tillgången till tjänster. Kommissionen planerar i detta sammanhang att klargöra eller ändra vissa bestämmelser i det första järnvägspaketet genom en omarbetning av detta paket. 13. Betydelsen av gruppen med kontrollorgan (se bilaga 4) som inrättats av kommissionen bör dessutom framhållas. Denna grupp har gjort det möjligt att föra en givande dialog och att jämföra nationella praxis i medlemsstaterna. 14. Beträffande det andra järnvägspaketet har de nödvändiga nationella institutionerna inrättats (se bilagorna 4, 5 och 6). Kommissionens avdelningar håller på att genomföra kontroller av genomförandet av lagstiftningen, främst avseende de säkerhetsmässiga aspekterna. SV 3 SV

5 15. Beträffande det tredje järnvägspaketet skulle genomförandet av direktiv 2007/58/EG 5 i fråga om öppnandet av järnvägsmarknaden för internationell persontrafik inom gemenskapen (bilaga 2) ha genomförts senast den 4 juni Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg skulle ha genomförts senast den 4 december Europeiska järnvägsbyrån, som inrättades 2006, är nu slutligen fullt operativ. Byrån stöder genomförandet av ett tekniskt sett integrerat europeiskt järnvägsområde. IV. LÄGET FÖR EU:S JÄRNVÄGSTRANSPORTMARKNAD 6 IV.1 Järnvägstransporternas ställning jämfört med andra transportmedel 17. Samtidigt som järnvägens andel av godstransporterna under de senaste årtiondena stadigt minskat, har en stabilisering skett sedan början av 2000-talet. Således har järnvägens andel av godstransporterna inom EU-27 mätt i tonkilometer gått från 12,6 procent 1995 till 10,5 procent 2002, för att stanna på 10,7 procent Diagram 1: Järnvägens andel av godstransporterna (EU-27, ) i % 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Väg Järnväg Inre vattenvägar Rörledningar Sjötransporter Flyg Källa: EU Energy and Transport in Figures Statistical Pocketbook Också järnvägens andel av inlandsgodstransporterna har stabiliserats sedan 2002 och uppgår till 17,1 procent jämfört med 20,2 procent Beträffande passagerartransporter upphörde nyligen den nedgång som skett under de tre senaste årtiondena. Järnvägens andel av marknaden för passagerartransporter 5 6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/58/EG av den 23 oktober 2007 (EUT L 315, , s. 44) om ändring av rådets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens järnvägar och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur. Eftersom Cypern och Malta inte har några järnvägsnät avser hänvisningarna till EU-12 och EU-27 inte dessa båda länder. SV 4 SV

6 inom EU-27 minskade från 6,6 procent 1995 till 5,9 procent 2003, och ökade sedan åter till 6,1 procent 2007 (se bilaga 7). Diagram 2: Järnvägens andel av passagerartransporterna (EU-27, ) in% Personbilar Två-/trehjuliga motorfordon Landsvägsbussar och bussar i linjetrafik Tåg Spårvagn och tunnelbana Flyg Sjötransporter Källa: EU Energy and Transport in Figures Statistical Pocketbook Järnvägens andel av inlandspassagerartransporterna uppgick till 6,9 procent 2007 jämfört med 6,5 procent SV 5 SV

7 IV.2 Trender i järnvägstransporternas volym och resultat 7 a) Godstransporter 21. Efter flera års stadig minskning som varit särskilt tydlig i de nya medlemsstaterna ökade godstransporterna på järnväg avsevärt mellan 2000 och 2007 (se diagram 3). Detta är särskilt tydligt i vissa stater där icke-etablerade järnvägsföretag har erövrat betydande marknadsandelar. Diagram 3: Utvecklingen av godstransporter på järnväg IE LU FR SK DK CZ BG ES RO PL FI EE BE IT HU PT SE SI AT LV DE UK NL LT EL Källa: EU Energy and Transport in Figures Statistical Pocketbook 2009, tabell År 2007 ökade godstransporterna på järnväg inom EU-27 med 2,8 procent, jämfört med 1,1 procent för EU-12 och 3,7 procent för EU-15 (se bilaga 8 och följande bilagor). 7 Med järnvägstransporternas resultat avses järnvägstransporter mätt i tonkilometer eller i passagerarkilometer. SV 6 SV

8 23. År 2008 uppvisade utvecklingen av godstransporterna på järnväg inom EU-27 stora kontraster uttryckt i tonkilometer. Transporterna minskade med 29,2 procent i Estland och med 21,5 procent i Irland, samtidigt som de ökade med 9,7 procent i Danmark och med 6,9 procent i Lettland (se diagram 4). Diagram 4: Utvecklingen av godstransporter på järnväg EE IE EL PL CZ BE FR NL ES SK HU SI LU UK PT AT RO SE DE LT FI LV DK Källa: RMMS-frågeformulär som besvarades av medlemsstaterna i maj juni Sedan mitten av 2008 har den ekonomiska krisen haft stor inverkan på godstransporterna på järnväg. Krisen har bland annat drabbat de sektorer som traditionellt sett använder godstransporter på järnväg, som exempelvis stål-, kemioch fordonsindustrin. Enligt preliminära uppgifter från Europeiska järnvägsgemenskapen (CER) ska godstransporterna på järnväg ha minskat med ungefär 28 procent inom hela EU under andra kvartalet 2008 och andra kvartalet SV 7 SV

9 b) Passagerartransporter 25. Mellan 2000 och 2007 ökade passagerartransporterna på järnväg i merparten av medlemsstaterna, och framför allt i nästan samtliga medlemsstater i EU-15. Dessa transporter uppgår till 44,6 procent i Irland, 36,1 procent i Lettland och 30,5 procent i Storbritannien. En stor nedgång har konstaterats i flera medlemsstater i EU-12, framför allt i Rumänien (-35,7 procent), Litauen (-32,3 procent) och Bulgarien (-30,8 procent) (se diagram 5). Diagram 5: Utvecklingen av passagerartransporter på järnväg mellan RO LT BG SK PL HU CZ LU PT IT EL EE DE ES AT FI NL DK SI FR SE BE UK LV IE Källa: EU Energy and Transport in Figures Statistical Pocketbook 2009, tabell Transporterna har ökat särskilt mycket inom höghastighetsjärnvägsnätet. Antalet passagerarkilometer i miljoner passagerare har ökat från 59 miljoner om året 2000 till 92 miljoner 2007, varav 48 miljoner i Frankrike, 22 miljoner i Tyskland och 8 miljoner i Italien. Höghastighetsjärnvägsnätets andel av de totala passagerartransporterna i EU-27 år 2007 uppgick till 23 procent, och i Frankrike uppgick denna andel till nästan 60 procent. SV 8 SV

10 27. Passagerartransporterna fortsatte att öka under 2008, särskilt i Spanien (+16,7 procent), Österrike (+13,8 procent) och Luxemburg (+8,8 procent). Passagerartransporterna minskade mest i Rumänien (-7,3 procent), Ungern (-5,2 procent) och Lettland (-4,2 procent), vilket framgår av diagram 6. Diagram 6: Utvecklingen av passagerartransporterna på järnväg under 2007/ RO HU LV CZ IE EE DK PL SI NL DE EL UK BE LT PT SK FR FI SE LU AT ES Källa: RMMS-frågeformulär som besvarades av medlemsstaterna i maj juni Mellan andra kvartalet 2008 och andra kvartalet 2009 ska passagerartransporterna, enligt preliminära uppgifter från CER, ha minskat med ungefär 5 procent i EU-15 och med 0,7 procent i EU-12. Denna nedgång tycks vara större för affärsresenärer, där den skulle kunna uppgå till mer än 10 procent. Försäljningen av andraklassbiljetter tycks fortfarande vara relativt stabil, vilket dels beror på en övergång av passagerare från första till andra klass och dels på att järnvägsföretagen tillämpar en fördelaktig avgiftspolitik. V. ÖPPNANDET AV JÄRNVÄGSMARKNADEN 29. Över 600 företag har tillstånd för järnvägsgodstransporter, varav 315 i Tyskland och 67 i Polen. Antalet tillstånd inom passagerarsektorn uppgår nu till över 450, varav 302 i Tyskland och 45 i Storbritannien. 30. I diagram 7 visas marknadsandelarna för icke-etablerade järnvägsföretag som erbjuder godstransporter. I tonkilometer har de icke-etablerade företagen störst marknadsandelar i Estland (49 procent), Storbritannien (44 procent), Rumänien (41 procent), Nederländerna (25 procent) och Polen (24 procent). För passagerartransporter är de icke-etablerade företagens marknadsandelar särskilt stora i Estland (58 procent), Sverige och Storbritannien, där flera företag som bildats av SV 9 SV

11 det tidigare monopolet har integrerats i olika holdingbolag. I bilaga 12 anges fördelningen av marknadsandelarna mellan de olika företagen i EU-27. Diagram 7: De totala marknadsandelarna (i procent) för icke-etablerade järnvägsgodstransportföretag i slutet av FI EL IE LT PT SI SK ES BE LV FR AT BG HU NO DE PL NL RO UK EE Källa: RMMS-frågeformulär som besvarades av medlemsstaterna i maj juni De fraktmarknader där konkurrensen är störst är Estland, Storbritannien och Rumänien (se bilaga 13). Faktiska monopolsituationer finns kvar i flera medlemsstater. För passagerartransporter finns ofta flera lokala monopol utan någon konkurrens mellan de olika järnvägsföretagen. VI. LÄGET FÖR JÄRNVÄGSFÖRETAGEN a) Sysselsättning 32. I slutet av 2008 uppgick antalet löntagare vid företag som bedriver kommersiella järnvägstransporter till i Polen, i Frankrike och i Tyskland (se bilaga 14). Infrastrukturförvaltarna och järnvägsföretagens befogenheter varierar dock mellan medlemsstaterna, vilket försvårar jämförelser. b) Finansiell situation 33. Det finns för övrigt fortfarande stora skillnader mellan järnvägsföretagens situation i EU-15 och i EU-12 (se bilaga 15). Den svaga finansiella situationen för järnvägsföretagen i EU-12 beror framför allt på underkompensation för utförandet av offentliga tjänster, företagens kvarvarande skulder till staten och vissa aktörers SV 10 SV

12 ekonomiskt ohållbara investeringar under senare år. Den aktuella krisen påverkar i sig hela EU-27, vilket lett till en allmänt försämrad finansiell situation för företagen. c) Rullande materiel 34. Unionen för den europeiska järnvägsindustrin (UNIFE) uppskattade 2008 marknadens årliga tillväxt för perioden till 2,2 procent globalt 8. De faktiska siffrorna kommer förmodligen att understiga prognosen på grund av den ekonomiska krisen, som bland annat i hög grad påverkar inköpen av rullande materiel för godstransporter. 35. Fram till och med 2013 torde segmentet med höghastighetståg vara mest dynamiskt i Västeuropa, medan segmentet med vanliga passagerar- och godståg kommer att förbli dominerande i Östeuropa. d) Tjänsternas kvalitet och jämförelse av biljettpriserna 36. Kvaliteten på godstransporterna på järnväg inom EU, som behandlats i ett meddelande från , är fortfarande svår att mäta eftersom kvalitetsindikatorer i allmänhet saknas. Där sådana indikatorer finns, som exempelvis inom intermodala transporter (se bilaga 16), tycks tjänsternas kvalitet fortfarande vara otillräcklig. 37. Inom passagerartransporter är kundtillfredsställelsen i fråga om transporttjänster i förorterna fortfarande låg: enligt en studie som kommissionen har låtit utföra säger sig mindre än en av två passagerare vara nöjd (se bilaga 23) I en annan studie 11 betonas dessutom att tågbiljettpriserna varierar avsevärt mellan medlemsstaterna. En andraklassbiljett för en sträcka på 200 kilometer kostar omkring 60 euro i Storbritannien och 48 euro i Tyskland, men endast 5,50 euro i Bulgarien och 6 euro i Lettland. Inom EU-15 är biljetterna billigast i Grekland (8 euro), Portugal (14 euro) och Belgien (17 euro). e) Säkerhet 39. Enligt rapporten från Europeiska järnvägsbyrån skedde totalt järnvägsrelaterade dödsolyckor under 2007 jämfört med under föregående år, bland annat på grund av en avsevärd ökning av antalet dödsolyckor vid järnvägskorsningar. Om man enbart ser till tågpassagerare omkom 70 personer i EU under 2007, samtidigt som nästan personer omkom i vägolyckor. Dessutom har antalet dödsfall på grund av järnvägsolyckor minskat från 400 dödsfall 1970 till endast 77 dödsfall 2006 (se bilaga 24) Studien UNIFE Worldwide Rail Market Study status quo and outlook 2016, Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 8 september 2008 Kvaliteten på godstransporter på järnväg (KOM(2008) 536 slutlig Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning). Källa: IPSOS undersökningar av kundtillfredsställelse 2006 och Källa: UBS-studien Priser och löner SV 11 SV

13 VII. JÄRNVÄGSTRANSPORTINFRASTRUKTUR a) Järnvägsnätens längd 40. EU-järnvägslinjernas totala längd uppgår till ungefär km. De medlemsstater som har de längsta järnvägsnäten är Tyskland ( km), Frankrike ( km) och Polen ( km) (se bilaga 17). Malta och Cypern har inget järnvägsnät. Tjeckien, Belgien och Luxemburg har högst täthet i fråga om järnvägslinjer (122, 111 respektive 106 km/1000 km²). 41. År 2008 omfattade det europeiska järnvägsnätet km höghastighetslinjer i Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien, Belgien och Storbritannien. Höghastighetsnätet växer betydligt, framför allt i Spanien där mer än km linjer för närvarande byggs (se bilaga 18). b) Trenden för investeringarna i infrastruktur 42. Länderna i EU-12 utmärks av sina låga investeringar i järnvägstransporter. Enligt uppgifter för 2006 från CER var den genomsnittliga investeringen per kilometer i underhållet av järnvägslinjerna fem gånger högre i EU-15 än i EU-12 (se bilaga 20). 43. Dessutom har de järnvägsinvesteringar som samfinansieras inom ramen för sammanhållningspolitiken stagnerat jämfört med siffrorna från perioden , trots mycket gynnsamma förutsättningar tack vare en regionalpolitisk ökning av transportbudgeten med 69 procent. Inom EU-12 är järnvägens andel av de totala nationella investeringarna i transportsektorn störst i Slovenien (45,6 procent), Litauen (36,5 procent), Tjeckien och Slovakien (34 procent), och minst i Polen (20,8 procent). i Västeuropa, och i synnerhet i EU-12, är alltså investeringarna i väginfrastruktur fortfarande mycket större än investeringarna i järnvägarna, vilket framgår av en studie från International Transport Forum (ITF) 12 (se bilaga 19). c) Avgifter och fleråriga avtal 44. Enligt ITF varierar avgifterna för tillträde till järnvägsnätet avsevärt mellan infrastrukturförvaltarna (se bilaga 21). Avgifterna för godstransporter är allmänt sett mycket höga i de nya medlemsländerna, framför allt i Slovenien och de baltiska staterna, och lägst i Danmark, Spanien och Sverige. Avgifterna för nättillträde för Intercitypassagerartåg är högst i Belgien, Litauen och Tyskland, och lägst i de nordiska länderna. 45. Enligt International Union of combined Road-Rail transport companies (UIRR) kan man konstatera att nedgången i trafiken på grund av krisen har gjort att vissa infrastrukturförvaltare har sänkt sina avgifter för nättillträde för godståg, framför allt i Polen och Slovakien. 12 Studie med titeln Charges for the Use of Rail Infrastructure SV 12 SV

14 46. Beträffande fleråriga avtal rekommenderade kommissionen i sitt meddelande till rådet och Europaparlamentet 13 ett antal åtgärder till medlemsstaterna och infrastrukturförvaltarna i syfte att garantera tjänster av god standard och en nödvändig ekonomisk balans. Fleråriga avtal har ingåtts mellan infrastrukturförvaltarna och järnvägsföretagen i ett dussintal medlemsstater (se bilaga 22). d) Utbyggnad av ERTMS 47. Införandet av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg, ERTMS (European Railway Traffic Management System), är en viktig utvecklingsindikator i fråga om ökad driftskompatibilitet. I slutet av 2009 hade omkring kilometer linjer i drift utrustats med ERTMS inom EU. Av de nationella utbyggnadsplanerna framgår att det nät som utrustats med ERTMS torde omfatta kilometer i slutet av 2012 och kilometer i slutet av En europeisk utbyggnadsplan antogs den 22 juli Denna europeiska plan bygger på de nationella planerna, men avser de viktigaste EU-linjerna. Planen omfattar dock inte helt de nationella planerna, utan innehåller ett krav på att de centrala linjerna ska ha utrustats med systemet senast vissa förutbestämda datum. Omkring 2020 kommer därför de främsta europeiska godstransportknutarna att ha bundits samman genom linjer utrustade med ERTMS, vilket kommer att ge järnvägsgodsoperatörerna nya möjligheter. VIII. SLUTSATSER 49. I denna rapport presenteras de huvudsakliga trender som konstaterats under de senaste åren på EU:s järnvägsmarknad, och i synnerhet under Bortsett från den aktuella ekonomiska krisens ännu ovissa effekter har det ändå bekräftats att utvecklingen av ett europeiskt järnvägsområde och det gradvisa öppnandet av marknaden för konkurrens har möjliggjort en stabilisering av järnvägens andel av transporterna. 50. I detta dokument påvisas även de första påtagliga effekterna av den kris som drabbat sektorn sedan mitten av Dessa effekter är tydligare inom godstransporter på järnväg än inom passagerartransportsektorn. Krisen påverkar för övrigt segmentet rullande materiel mer än infrastruktursegmentet, vilket förmodligen i högre grad gynnas av de ekonomiska återhämtningsåtgärder som medlemsstaterna planerat. 51. De återhämtningsplaner som tillkännagivits torde tillföra järnvägsnätet högst omkring tjugo miljarder euro, vilka främst är avsedda för länderna i EU-15. Vissa farhågor finns dock angående medlemsstaternas finansiella förmåga att genomföra samtliga investeringar som planerats med tanke på de förväntade budgetmässiga svårigheterna och de allt större skulderna. EU har för sin del frigjort medel för att delta i denna återhämtningsinsats och för att påskynda utvecklingen av de 13 Kommissionens meddelande Fleråriga kvalitetsavtal för järnvägsinfrastruktur av den 6 februari 2008 (KOM(2008) 54). SV 13 SV

15 transeuropeiska näten, bland annat genom att tidigarelägga ett anslag på 500 miljoner euro inom ramen för TEN-T-budgeten. 52. På grund av den aktuella krisen kan för övrigt en allt snabbare konsolidering av sektorn för godstransporter på järnväg konstateras, något som utmärks av att vissa företag som exempelvis DB Schenker expanderar utomlands, vilket framgår av tabell 8. Tabell 8: De främsta samgåendena och uppköpen på järnvägsområdet sedan 2005 År Företag Uppköp Företag 2005 DB Schenker (DE) 98 % RBH (DE) 2005 Trenitalia (IT) 51 % TX Logistik (DE) 2006 Babcock & Brown (AU) 100 % Crossrail (CH) 2007 DB Schenker (DE) 100 % WS (UK) 2007 DB Schenker (DE) 55,1 % Tansfesa (ES) 2008 DB Schenker (DE) 49 % Nord Cargo (FR) 2008 SNCF (FR) 75 % ITL (DE) 2008 OKD Doprava (CZ) 100 % Viamont Cargo (CZ) 2008 Rail Cargo Austria (AT) 55 % Linea (FR) 2008 Veolia (IT) 100 % Rail4Chem (DE) 2009 DB Schenker (DE) 100 % PCC (PL) 2009 Europorte 2 (FR) 100 % Veolia Cargo (FR) 2009 SNCF (FR) 100 % Veolia Cargo (DE) 2009 Veolia Transport (IT) 50 % Transdev (FR) 2009 DB Schenker (DE) 95 % PTK Holding (PL) Källa: Mofair ( Wettbewerber Report Eisenbahn ); Europeiska kommissionen 53. Dessutom består klyftan mellan medlemsstaterna i EU-15 och EU-12, där järnvägstransportföretagens finansiella situation fortfarande ofta är osäker. Vissa operatörer har tvingats införa deltidsarbete i stor skala, till exempel i Slovakien, eller göra personalnedskärningar, framför allt i Bulgarien. 54. Det förväntade inrättandet av godskorridorer 14 kommer att innebära ett uppsving för godstransporterna. Godstransporterna kommer också att gynnas av en utveckling av trafiken mellan EU och de tredjeländer som gränsar till EU. Den pågående förhandlingen om ett fördrag med länderna på Balkan, processen för gemenskapens anslutning till mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF) 14 Förslag till förordning om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik av den 11 december SV 14 SV

16 samt det tekniska samarbetet med organisationen för järnvägssamarbete (OSJD) kommer också att bidra till ett uppsving för godstransporterna. 55. Övervakningen av järnvägsmarknaden kommer på kort sikt att gynnas genom offentliggörandet av två studier som håller på att genomföras för kommissionens räkning. Dessa studier har titlarna Situation et perspectives du trafic international (De internationella transporternas situation och framtidsutsikter) och Etude sur les options réglementaires pour une poursuite de l'ouverture du marché du transport ferroviaire (Studie om regleringsalternativen för ett fortsatt öppnande av marknaden för järnvägstransporter). SV 15 SV

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Fjärde rapporten om övervakning av utvecklingen på järnvägsmarknaden

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Fjärde rapporten om övervakning av utvecklingen på järnvägsmarknaden EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.6.2014 COM(2014) 353 final PART 2/2 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Fjärde rapporten om övervakning av utvecklingen på järnvägsmarknaden

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2010 KOM(2010)364 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV 95/50/EG OM ENHETLIGA

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.1.2014 COM(2013) 938 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport om tillämp av direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Representativa resultat i de 2 medlemsstaterna i Europeiska unionen Paketet inkluderar resultat för EU2 och för Sverige Avsikten med opinionsundersökning

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet

Läs mer

Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna

Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna EUROPAPARLAMENTET Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna Rapport Fältarbete: april maj 2011 Publicering: oktober 2011 Särskild Eurobarometer / serie 75.2 TNS Opinion & Social Denna undersökning

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT AF/CE/AL/sv 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 2. Utgiven i december 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Sverige i ett bredare europeiskt perspektiv Kenneth Nelson The Swedish Institute for Social Research (SOFI) Stockholm University Syfte: Analysera länken

Läs mer

Vad händer i vår omvärld?

Vad händer i vår omvärld? Vad händer i vår omvärld? Vad sker hos våra grannländer och i övriga Europa? Vad påverkar utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geodata? Christina Wasström, Lantmäteriet Geodataseminarie 2011-11-22

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.10.2012 COM(2012) 627 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Tillämpningen av rådets direktiv 2005/47/EG av den 18 juli 2005 om avtalet

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/07/49 Bryssel den 22 juni 2007 08/07 (Presse 49) (OR. en) PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ Överenskommelse om tredje järnvägspaketet Rådet och Europaparlamentet nådde

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU Kort sammanfattning Den här utvärderingen avser genomförandet av systemet för jordbruksrådgivning. Det övergripande målet med utvärderingen är att granska systemets effektivitet och verkningsfullhet när

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.1.2016 COM(2016) 3 final 2016/0008 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar vid det sjunde mötet i den mellanstatliga

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 1. Utgiven i oktober 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011 Europeiskt ungdomsindex Johan Kreicbergs November 2011 Innehåll 1 Innehåll Inledning... 2 Så utfördes undersökningen...3 Ingående variabler...3 Arbetslöshet... 4 Företagande...5 Chefsbefattningar... 6

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR

EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 23 oktober 2011 En färdplan för stabilitet och tillväxt 1. Reagera beslutsamt på

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Finansminister Anders Borg 20 november 2012 Den globala konjunkturen bromsar in BNP-tillväxt. Procent Tillväxt- och utvecklingsländer 8 7 6 5 7,5 6,3 5,0 Stora

Läs mer

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män IP/10/236 Bryssel den 5 mars 2010 Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män Europeiska kommissionen kommer att införa en rad åtgärder för att minska löneklyftan mellan

Läs mer

SCHENGEN. Din inkörsport till fri rörlighet i Europa. Europeiska unionens råd

SCHENGEN. Din inkörsport till fri rörlighet i Europa. Europeiska unionens råd SCHENGEN Din inkörsport till fri rörlighet i Europa Europeiska unionens råd Meddelande Denna publikation har tagits fram av rådets generalsekretariat i informationssyfte. Den medför inte något ansvar för

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU IP/11/355 Bryssel den 23 mars 2011 EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU Under nödsituationer och kriser, såsom de som inträffat i Japan, Libyen och Egypten, har

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.7.2015 COM(2015) 362 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövandet av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter i enlighet

Läs mer

Ditt första EURES-jobb

Ditt första EURES-jobb Ditt första EURES-jobb 2012-2013 Gör det lättare a t t fl y t t a, a t t a r b e t a och att rekrytera ungdomar i Europa Guide Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. MÅLSÄTTNING... 4 3. STRUKTUR...

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 89/608/EEG, 90/425/EEG och 91/496/EEG vad gäller

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010 S2-indikatorn Irland Grekland Luxemburg Storbritann Slovenien Spanien Litauen Rumänien Cypern Slovakien

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning SKV 278 utgåva 2 Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT Kvartalsredovisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Hur redovisningen görs... 2 2.1 Tidpunkter m.m... 2 2.2 Rättelse

Läs mer

Humankapitalets utveckling. Hantering av avloppsvatten och hushållssopor

Humankapitalets utveckling. Hantering av avloppsvatten och hushållssopor området kring den rumänsk-bulgariska gränsen. Tillgången till vattenresurser är emellertid inte bara en fråga om kvantitet, utan beror även på användningsgraden. Denna beror i sin tur på ett antal faktorer,

Läs mer

EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009. Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande analys

EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009. Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande analys Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Bryssel den 24 juli 2009 EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009 Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2010 KOM(2010) 655 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om övervakning av koldioxidutsläpp

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 12 mars 2003 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION PRELIMINÄR VERSION 2003/ (AVC) Rev 1 om

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.10.2013 COM(2013) 683 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om genomförandet av rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas

Läs mer

EU och socialpolitiken. EU:s roll som socialpolitisk påverkare och aktör Josefine Nyby

EU och socialpolitiken. EU:s roll som socialpolitisk påverkare och aktör Josefine Nyby EU och socialpolitiken EU:s roll som socialpolitisk påverkare och aktör Josefine Nyby EU:s bakgrund och utveckling Bildades i tiden för att hindra framtida krig i Europa (speciellt mellan Frankrike och

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 9.11.2010 C 302 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTLYSNING AV LEDIG TJÄNST Direktör för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien) (KOM/2010/10285) (2010/C 302 A/01)

Läs mer

Cabotage. Promemoria

Cabotage. Promemoria Cabotage Promemoria RättsPM 2007:1 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2007 2 Innehållsförteckning 1 Vad är cabotage?...3 2 Lagstiftning om cabotage....3 2.1 Centrala EU förordningar.....3 2.2 Förordning

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.3.2016 COM(2016) 105 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Åttonde rapporten

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande

Läs mer

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2009 2010. Statistik 2012:3

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2009 2010. Statistik 2012:3 Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2012:3 Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2012:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.3.2011 KOM(2011) 138 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Andra rapporten

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2016 COM(2016) 373 final 2016/0174 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt vad gäller vissa beslut som ska antas inom

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.12.2010 KOM(2010) 731 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Eures verksamhetsrapport

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 januari 2011 (26.1) (OR. en) 5622/11 ENV 44

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 januari 2011 (26.1) (OR. en) 5622/11 ENV 44 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 januari 2011 (26.1) (OR. en) 5622/11 ENV 44 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen den: 21 januari

Läs mer

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I Tilläggsregler 1 Innehåll Kapitel I Framställning om bevisupptagning (artikel 1 3) Kapitel II Rättshjälp (artiklarna 4 och 5) Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

2005-2006 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. onsdagen. den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361.

2005-2006 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. onsdagen. den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361. 2005-2006 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet onsdagen den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361.938 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2005)0354

Läs mer

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden IP/08/1397 Bryssel den 25 september 2008 Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden Hur kan EU se till

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 14/08/2007-17/09/2007 Det finns 373 svar, av totalt 373, som motsvarar dina sökvillkor Deltagande Land DE - Tyskland 57 (15.3%) PL - Polen 49 (13.1%) DK - Danmark

Läs mer

Hurman fyller i de administrativa blanketterna (Del A: blankett A1 A2).

Hurman fyller i de administrativa blanketterna (Del A: blankett A1 A2). Hurman fyller i de administrativa blanketterna (Del A: blankett A1 A2). 1. Ansökans fullständiga titel Ange en tydlig och beskrivande titel på högst 20 ord, som ger en överblick över förstudiens innehåll.

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2014 C(2014) 4580 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 om villkorför klassificering utan provning av vissa obehandlade trägolv enligt

Läs mer

Europeiska Unionen. Historia. 1950-talet Ett trasigt Europa Krigströtta Internationellt FN Europa andra former? Federation?

Europeiska Unionen. Historia. 1950-talet Ett trasigt Europa Krigströtta Internationellt FN Europa andra former? Federation? Europeiska Unionen Historia 1950-talet Ett trasigt Europa Krigströtta Internationellt FN Europa andra former? Federation? EKSG Dämpa möjligheter till konflikter Kotroll av råvaror som kriget kräver Kol

Läs mer

Kommittédirektiv. En modern reglering av person- och godstransporter på järnväg. Dir. 2013:79. Beslut vid regeringssammanträde den 29 augusti 2013

Kommittédirektiv. En modern reglering av person- och godstransporter på järnväg. Dir. 2013:79. Beslut vid regeringssammanträde den 29 augusti 2013 Kommittédirektiv En modern reglering av person- och godstransporter på järnväg Dir. 2013:79 Beslut vid regeringssammanträde den 29 augusti 2013 Sammanfattning Den civilrättsliga lagstiftningen om järnvägstransporter

Läs mer