RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den COM(2013) 938 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport om tillämp av direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster och om tillämp av direktiv 2004/8/EG om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi {SWD(2013) 541 final} SV SV

2 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport om tillämp av direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster och om tillämp av direktiv 2004/8/EG om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi INLEDNING Syftet med direktiv 2006/32/EG 1 om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster (nedan kallat direktivet om energitjänster) är att göra slutanvänd av energi mer ekonomisk och effektiv. Detta ska ske genom att införa vägledande mål, incitament och de institutionella, ekonomiska och rättsliga ramar som behövs för att undanröja marknadshinder och brister som står i vägen för en effektiv slutanvändning av energi. Direktivet syftar även till att skapa förutsättningar för utvecklingen och främjandet av en marknad för energitjänster och för att tillhandahålla energisparprogram och andra åtgärder för en mer effektiv slutanvändning av energi. Direktivet om energitjänster är tillämpligt på energidistribution och försäljning av energi i detaljistledet, genomförande av åtgärder för en mer effektiv slutanvändning av energi, med undantag för verksamhet som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter, och, i viss mån, de väpnade styrkorna. Det är inriktat på försäljning i detaljistledet, utbud och distribution av nätbundna energibärare såsom el och naturgas samt andra typer av energi såsom fjärrvärme, eldningsolja, kol och brunkol, energiprodukter från skogs- och jordbruket och transportbränslen. I enlighet med artikel 14.2 i direktivet om energitjänster var medlemsstaterna skyldiga att utarbeta en andra handlingsplan för energieffektivitet och överlämna den till kommissionen senast den 30 juni Kommissionen var enligt artikel 14.5 i direktivet om energitjänster skyldig att utifrån handlingsplanerna bedöma i vilken utsträckning medlemsstaterna hade uppnått sina nationella vägledande energibesparingsmål. Med denna rapport avslutar därför kommissionen sin bedömning och rapportering av den andra handlingsplanen för energieffektivitet i enlighet med sina åligganden enligt artikel 14.5 i direktivet om energitjänster. Rapporten kommer senare än planerat, eftersom alla medlemsstater inte lämnat in sina handlingsplaner inom den tidsfrist som anges i direktivet. Högeffektiv kraftvärme innebär stora möjligheter till energibesparingar i EU, eftersom den värme som framställs vid kraftgenerering inte går till spillo utan också används. Dessa möjligheter har ännu inte utnyttjats fullt ut. Syftet med direktiv 2004/8/EG 3 om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi (nedan kallat kraftvärmedirektivet) är att främja installation och drift av kraftvärmeanläggningar för att spara EUT L 114, , s. 64. Kroatien lämnade in en handlingsplan för energieffektivitet i april 2013, trots att man inte var skyldig att göra det enligt direktivet om energitjänster eftersom skyldigheten infördes före Kroatiens anslutning till EU. EUT L 52, , s. 50. SV 2 SV

3 energi och bekämpa klimatförändringen. På kort sikt är kraftvärmedirektivet tänkt att möjliggöra en konsolidering av befintliga kraftvärmeanläggningar och främja nya kraftvärmeverk. På längre sikt är det tänkt att skapa den ram för högeffektiv kraftvärme som behövs för att minska utsläppen. Medlemsstaterna var i enlighet med artikel 10 i kraftvärmedirektivet skyldiga att offentliggöra en rapport med resultaten av de analyser och utvärderingar som utförts beträffande ursprungsgarantier, den nationella potentialen för användning av högeffektiv kraftvärme och gällande lagstiftning och regelverk om kraftvärme. Kommissionen är i enlighet med artikel 11 i kraftvärmedirektivet skyldig att regelbundet rapportera om de framsteg som görs när det gäller att uppnå kraftvärmedirektivets mål. Denna rapport är förenlig med detta krav. Den kommer senare än planerat eftersom alla medlemsstater inte lämnade in sina rapporter inom den tidsfrist som anges i kraftvärmedirektivet. Det bör observeras att direktivet om energitjänster och kraftvärmedirektivet nästan helt kommer att upphävas genom energieffektivitetsdirektivet 4 med verkan från och med den 5 juni Skyldigheten att fastställa ett mål enligt artikel 4 i direktivet om energitjänster kommer dock inte att upphävas förrän den 1 januari Denna rapport åtföljs av ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar (SWD(2013) 541 final), som innehåller närmare information om medlemsstaternas tillämpning av både direktivet om energitjänster och kraftvärmedirektivet, och en utvärdering av de framsteg som görs när det gäller att öka energieffektiviteten i energiförsörj och i slutförbruk av energi. Det innehåller även en ingående analys av varje medlemsstats handlingsplan för energieffektivitet. GENOMFÖRANDET AV DIREKTIV 2006/32/EG OM EFFEKTIV SLUTANVÄNDNING AV ENERGI OCH OM ENERGITJÄNSTER Enligt direktivet om energitjänster var medlemsstaterna skyldiga att fastställa och uppnå ett nationellt vägledande energisbesparingsmål för 2016 på minst 9 den slutliga energiförbruk 5. De flesta av direktivets bestämmelser har ersatts av mer detaljerade bestämmelser i energieffektivitetsdirektivet. Kraven som rör nioprocentsmålet kommer dock inte att upphävas förrän Även om beräkningarna och metoderna är väldigt olika bör målet i direktivet om energitjänster ses som ett steg på vägen mot att nå EU:s ambitiösare mål att minska energiförbruk med 20 % till Enligt direktivet är medlemsstaterna skyldiga att i sina handlingsplaner för energieffektivitet redovisa de viktigaste energieffektivitetsåtgärder som antagits och planerats. Generellt sett höll den andra handlingsplanen för energieffektivitet som medlemsstaterna lämnade inom ramen för direktivet om energitjänster mycket högre kvalitet än den första handlingsplanen som lämnades in Vid den andra inläm var handlingsplanerna mer heltäckande, mer detaljerade i beskriv av nationella åtgärder och omfattade fler viktiga sektorer. Detta återspeglades även i de förväntade energibesparingarna till följd av genomförandet av nya åtgärder i medlemsstaternas andra handlingsplan för energieffektivitet. 4 5 Direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, EUT L 315, , s. 1. Enligt bilaga I till direktivet ska medlemsstaterna hänvisa till sin genomsnittliga årliga inhemska slutförbruk av energi för de fem senaste åren före genomförandet av direktivet för att beräkna sina mål. SV 3 SV

4 Fokus i direktivet om energitjänster ligger på besparingar i slutanvänd av energi och energitjänster, med de undantag som anges i direktivet, dvs. de flesta energieffektivitetsåtgärderna på utbudssidan och åtgärderna för att öka energieffektiviteten hos deltagarna i systemet för handel med utsläppsrätter. Därför innehåller många av handlingsplanerna för energieffektivitet detaljerade uppgifter om åtgärder som vidtagits eller planerats för att öka energieffektiviteten i energiförsörj. I handlingsplanerna för energieffektivitet beskrivs dessutom många olika åtgärder för att öka energieffektiviteten även utanför energitjänsteområdet. Byggnader är det område med störst potential för energibesparingar i EU. Ett prioriterat mål för medlemsstaterna är därför att öka energieffektiviteten i sektorn. Nästan alla medlemsstater redovisade i sin andra handlingsplan för energieffektivitet åtgärder för både nya och befintliga byggnader, samt bostads- och kontorsbyggnader 6. De besparingar som åstadkommits genom byggregler och byggåtgärder utgör en betydande del av de totala nationella besparingarna. En del av dessa omfattar tidiga besparingar till följd av regler som genomförts sedan Precis som under den första rapporteringsperioden är bostadssektorn en viktig del av den andra handlingsplanen för energieffektivitet, och 17 medlemsstater uppgav att de hade omfattande program för renovering av byggnader. Vissa medlemsstater inkluderar i sina beräkningar av energibesparingar effekterna av specifik EU-lagstiftning om energieffektivitet, t.ex. genomförandeförordningar om ekodesign och energimärkning. När det gäller finansieringen av energibesparingsåtgärderna har ett antal medlemsstater uppgett att de använder EU-medel och intäkter från försälj av tilldelade utsläppsenheter enligt Kyotoprotokollet 7. Samtidigt vidtas i hela EU alltfler åtgärder för att öka den privata sektorns deltagande i finansieringen av energieffektivitetsförbättringar. Antalet lovande övergripande åtgärder har ökat från den första till den andra rapporteringsperioden. Det innebär också att kraven på energibesparingar numera är en viktig del i insatserna för att uppmuntra ett snabbare energisparande. Fem medlemsstater uppgav att de redan använde sig av system med vita certifikat 8. Två medlemsstater uppger i sin andra handlingsplan för energieffektivitet att de planerar att införa sådana system. Energitjänstföretagen är fortfarande ett annat viktigt område för finansieringen av energieffektiviteten i EU. Följaktligen anger ett antal medlemsstater att man tillhandahåller standardavtal för energitjänster, inför lagstiftning eller undanröjer rättsliga hinder för att låta energitjänstföretag tillhandahålla energitjänster inom den offentliga sektorn. Samtidigt innehåller många av de rapporterade åtgärderna rörande energitjänstföretag få uppgifter om konkreta åtgärder som ska vidtas, något som konstaterades under den första rapporteringsperioden. De totala slutliga energibesparingarna för 2010 låg enligt medlemsstaterna på runt 59 (miljoner ton oljeekvivalenter). Denna siffra är omkring 35 % högre än summan av de delmål för energibesparingar som de 27 medlemsstaterna angett i sina första handlingsplaner för Se avsnitt 3.2 i det åtföljande arbetsdokumentet SWD(2013) 541 final om lägesrapporten om energieffektiviteten i Europeiska unionen. Se avsnitt 4 i det åtföljande arbetsdokumentet SWD(2013) 541 final. Intyg utfärdade av oberoende certifieringsorgan som bekräftar marknadsaktörernas påståenden om energibesparingar till följd av åtgärder för förbättrad energieffektivitet (artikel 3 s i direktivet om energitjänster). SV 4 SV

5 energieffektivitet som lämnades in De rapporterade mellanliggande besparingarna varierar från 1,8 i Litauen till nästan 9 % i Tyskland och Sverige, där det vägledande målet för 2016 i direktivet om energitjänster uppnåddes i slutet av den mellanliggande perioden. Enligt prognosen för förväntas de totala slutliga energibesparingarna uppgå till omkring 132, vilket är långt över det vägledande nioprocentsmålet på omkring 89. Spanien och Tyskland räknar med att göra störst besparingar, medan fyra medlemsstater räknar med att göra besparingar som ligger under 9 sin ning av energi fram till Vid en jämförelse av medlemsstaternas besparingar är det dock viktigt att ta hänsyn till de metoder som använts för att beräkna besparingarna och inte bara de redovisade och förutspådda besparingarna. Ett antal olika metoder har använts för att beräkna besparingarna. Det innebär att de uppgifter som presenteras i tabell 1 nedan endast kan ses som en grov indikator på EU:s faktiska besparingar. De nationella metoderna undersöks närmare i det åtföljande arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar. Som framgår av ovanstående översikt över de framsteg som gjorts i fråga om energieffektivitet i EU skedde det en positiv utveckling mellan den första och andra rapporteringsomgången enligt direktivet om energitjänster. Den omfattande använd av kommissionens vägledning och mall har bidragit till att förbättra den övergripande kvaliteten på handlingsplanerna för energieffektivitet. Ett antal medlemsstater skulle dock kunna förbättra sin rapportering ytterligare genom att lämna mer utförliga uppgifter om åtgärder och deras konkreta genomförande, samt genom att klargöra vilka metoder som använts för att beräkna energibesparingarna. Den andra rapporteringsomgången visar att det fortfarande finns utrymme för att förbättra informationen i handlingsplanerna för energieffektivitet för att visa om och hur medlemsstaterna kan nå energibesparingsmålet. Tabell 1: Mål och prognoser för slutliga energibesparingar fram till 2016 och redovisade besparingar fram till 2010 i handlingsplanerna för energieffektivitet Mål för slutliga energibesparingar fram till 2010 (motsvarighet i form av Redovisade slutliga energibesparingar fram till 2010 (motsvarighet i form av Prognos för slutliga energibesparingar fram till 2016 (motsvarighet i form av Medlemsstat Österrike 0,428 2,0 % 1,180 5,5 % 1,874 8,8 % Belgien 0,789 3,0 % 1,301 4,9 % 2,985 11,4 % Bulgarien 10 0,209 3,0 % 0,305 4,4 % 1,066 15,3 % Cypern 11 0,060 3,3 % 0,066 3,6 % 0,191 10,4 % Se avsnitt 4.9 och tabell 10 i det åtföljande arbetsdokumentet SWD(2013) 541 final. Bulgariens uppgifter för 2016 utgör de totala bottom-up-besparingar som anges i handlingsplanen för energieffektivitet. Cypern, Irland och Nederländerna redovisar motsvarande uppgifter i form av primärenergi. Eftersom det inte finns någon exakt definition av primära eller slutliga energibesparingar i direktivet om energitjänster har medlemsstaterna lämnat uppgifter som bygger på deras definitioner. SV 5 SV

6 Mål för slutliga energibesparingar fram till 2010 (motsvarighet i form av Redovisade slutliga energibesparingar fram till 2010 (motsvarighet i form av Prognos för slutliga energibesparingar fram till 2016 (motsvarighet i form av Medlemsstat Tjeckien 12 0,355 1,8 % 0,532 2,7 % 1,596 8,2 % Danmark 0,449 3,0 % 0,664 4,4 % 1,285 8,6 % Estland 0,061 2,3 % 0,079 3,0 % 0,213 8,1 % Finland 0,507 3,0 % 1,040 6,1 % 2,123 12,5 % Frankrike 5,000 3,8 % 5,159 3,9 % 18,000 13,5 % Tyskland 12,181 6,1 % 17,937 9,0 % 33,868 17,1 % Grekland 13 0,439 2,8 % 0,794 5,1 % 1,415 9,0 % Ungern 0,152 1,0 % 0,293 1,9 % 1,371 9,0 % Irland 0,559 4,5 % 0,523 4,2 % 1,576 12,6 % Italien 3,066 2,7 % 4,102 3,6 % 10,880 9,6 % Lettland 0,006 0,2 % 0,294 8,8 % 0,299 9,0 % Litauen 0,054 1,5 % 0,067 1,8 % 0,341 9,4 % Luxemburg 0,045 2,7 % 0,128 7,6 % 0,238 14,1 % Malta 0,011 3,0 % 0,014 3,8 % 0,033 9,0 % Nederländerna 0,978 2,0 % 2,278 4,7 % 6,416 13,1 % Polen 1,021 2,0 % 3,037 5,9 % 5,779 11,3 % Portugal 0,344 1,9 % 0,662 3,6 % 2,240 12,2 % Rumänien 14 0,940 3,0 % 2,222 7,1 % 2,800 9,0 % Slovakien 0,224 3,0 % 0,668 9,0 % 0,671 9,0 % Slovenien 0,102 2,5 % 0,101 2,5 % 0,591 14,5 % Spanien 15 2,179 3,0 % 4,720 6,5 % 13,126 18,1 % Sverige 2,003 6,3 % 2,846 9,0 % 4,626 14,6 % Storbritannien 11,737 9,0 % 8,547 6,6 % 17,816 13,7 % Tjeckien har inte uttryckligen angett uppnådda mellanliggande besparingar. Uppgiften för 2010 ovan är en tredjedel av den beräknade uppgiften för För att ta hänsyn till lågkonjunkturens påverkan justerade Grekland en mycket hög siffra för mellanliggande besparingar som man kommit fram till med hjälp av top-down-metoder för att få ett mer realistiskt intervall för beräknade uppnådda besparingar. Uppgiften för 2010 i tabellen utgör den lägsta siffran i intervallet. Det finns inte någon tydlig prognos för energibesparingar Det värde som visas bygger på antagandet att det vägledande målet på 9 % uppnås. Rumänien har inte lämnat någon besparingsprognos för Uppgiften för 2016 i tabellen utgör det vägledande målet på 9 % enligt direktivet om energitjänster. Spanien har i sin handlingsplan för energieffektivitet inte gjort någon tydlig beräkning av 9-procentsmålet enligt direktivet om energitjänster. SV 6 SV

7 De totala uppnådda och beräknade besparingarna ligger generellt sett högre i den andra handlingsplanen för energieffektivitet än andra indikatorer på ökad energieffektivitet. I den andra handlingsplanen för energieffektivitet redovisar de medlemsstater som främst använder sig av top-down-indikatorer en ökad energieffektivitet på 6,6 % för den treåriga mellanliggande perioden ( ) eller en genomsnittlig årlig förbättring på över 2,1. Detta värde står i motsats till den genomsnittliga årliga förbättringen av den slutliga energiintensiteten på omkring 1,2 % under enligt uppgifter från Odysseeprojektet 16. Den kraftigt ökade årliga förbättringstakten, som framgår av handlingsplanerna för energieffektivitet, beror inte enbart på ökad politisk aktivitet utan även på andra strukturella och statistiska faktorer samt inkonsekventa uppgifter och överlappningar vid en sammanslagning av effekterna av olika nationella åtgärder. De medlemsstater som främst använder sig av bottom-up-metoder eller åtgärdsspecifika metoder för att beräkna sina redovisade besparingar uppvisar besparingar på 5,1 av energi fram till Denna siffra förefaller också hög med tanke på att siffror som bygger på bottom-up-metoder, till skillnad från top-down-metoder, inte bör inkludera oberoende besparingar, även om de omfattar vissa tidiga besparingar. Det finns också en viss risk för dubbelräkning, där flera åtgärder kan ha gett upphov till samma antal sparade kilowattimmar. 16 EU-finansierat projekt om energieffektivitetsindikatorer ( med hjälp av top-down-metoder som liknar de metoder som många medlemsstater har använt i den andra handlingsplanen för energieffektivitet. SV 7 SV

8 Tabell 2: Översikt över åtgärder på utbudssidan i den andra handlingsplanen för energieffektivitet 17 Medlemsstat Åtgärder för att komma till rätta med förluster vid överföring och distribution av el Åtgärder för att främja högeffektiv kraftvärme Åtgärder där man prioriterar andra högeffektiva kraftverk, inklusive vind och solceller Åtgärder för att främja fjärrvärme eller öka dess effektivitet Åtgärder för att främja belastningsstyrning Åtgärder för att främja eller utveckla smarta nät Åtgärder för att effektivisera olje- och gasförsörj Icke-bindande avtal för att främja besparingar på utbudssidan Åtgärder för att främja ökad konkurrens bland leverantörerna AT BE 18 BG CY CZ DK 19 EE FI FR DE 20 GR HU IE IT LT LV LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE UK Tabellen är endast beskrivande för att visa att medlemsstaterna har vidtagit olika typer av åtgärder i sin andra handlingsplan för energieffektivitet. Antalet kryss är inte kopplat till åtgärdernas fullständighet eller kvalitet i den andra handlingsplanen för energieffektivitet. Separata åtgärder för Vallonien, Flandern och Brysselregionen. Åtgärd eller strategi nämnd men inte förklarad närmare. De kraftvärmeåtgärder som beskrivs i handlingsplanen för energieffektivitet är främst inriktade på slutanvändning eller mikrokraftvärmeanläggningar. SV 8 SV

9 GENOMFÖRANDET AV DIREKTIV 2004/8/EG OM FRÄMJANDE AV KRAFTVÄRME Högeffektiv kraftvärme (definierad som samtidig framställning i en och samma process av värmeenergi och elenergi och/eller mekanisk energi) har stor potential när det gäller att spara energi. Denna potential är dock till stor del outnyttjad inom EU. Målet med kraftvärmedirektivet är därför att upprätta en öppen gemensam ram för att främja och underlätta anlägg av kraftvärmeverk. På kort sikt ska direktivet göra det möjligt att konsolidera befintliga kraftvärmeanläggningar och främja nya verk. På medellång till lång sikt ska direktivet skapa den ram för högeffektiv kraftvärme som behövs för att minska utsläppen av koldioxid och andra ämnen och bidra till hållbar utveckling. Enligt kraftvärmedirektivet var medlemsstaterna skyldiga att analysera sin nationella potential för högeffektiv kraftvärme, utvärdera hinder och administrativa förfaranden och bedöma ursprungsgarantisystemets tillförlitlighet (artikel 10.1 i kraftvärmedirektivet). Medlemsstaterna skulle vart fjärde år från och med den 21 februari 2007 utvärdera de framsteg som gjorts för att öka andelen högeffektiv kraftvärme i energiförsörj. De skulle offentliggöra en andra nationell lägesrapport senast den 11 oktober Kommissionen är skyldig att granska tillämp av kraftvärmedirektivet baserat på dessa rapporter. Alla medlemsstater fullgjorde skyldigheten att analysera sin nationella potential för kraftvärme och de hinder som stod i vägen för att utnyttja denna potential liksom skyldigheten att utvärdera sina administrativa förfaranden, däribland ursprungsgarantisystemet. Alla medlemsstater har också lämnat sin första och andra lägesrapport enligt kraven i kraftvärmedirektivet, om än med vissa förseningar. För att underlätta rapporteringen och lämna jämförbar information för utvärdering försåg kommissionen medlemsstaterna med icke-bindande mallar och frågeformulär. Alla medlemsstater använde dock inte frågeformulären eller mallarna, alternativt fyllde inte i dem ordentligt. Detta ledde till skillnader i kvalitet, fullständighet och metod. Informationen i de nationella rapporterna om de framsteg som gjorts när det gäller att öka andelen högeffektiv kraftvärme är därför ofta inte jämförbar och varierar i fråga om detaljer och fullständighet. Detta gäller även medlemsstaternas analyser av sin nationella potential. Även om kraftvärmedirektivet har införlivats i den nationella lagstift fanns det 2010 fortfarande vissa medlemsstater som inte fullt ut tillämpade ursprungsgarantisystemet eller beräkningsmetoderna för mängden el från högeffektiv kraftvärme eller som endast i liten utsträckning använde dessa i praktiken. De nationella nätsystemreglerna för anslutning och tillgång till nätet för högeffektiv kraftvärme har genomförts på olika sätt och uppvisar stora skillnader. Även om det har gjorts framsteg när det gäller att fastställa objektiva och tydliga nätregler är anslutningsscheman och avgiftsvillkor fortfarande ofta komplicerade och betungande, särskilt för distribuerad kraftvärme. Medlemsstaterna var även skyldiga att bedöma de hinder som stod i vägen för använd av kraftvärme. Medlemsstaterna kom fram till att de vanligaste hindren för kraftvärme var bränslepriserna, efterfrågan på värme och kylning, lagstifts komplexitet, bristen på främjande åtgärder och reglerna för tillgång till elnäten. Andra viktiga hinder var den ekonomiska risken, den osäkerhet som fanns på grund av systemet för handel med utsläppsrätter, bristen på infrastruktur (för värme) och ekonomiska resurser, bristande medvetenhet och underutvecklad teknik. SV 9 SV

10 I sin andra lägesrapport presenterade de flesta medlemsstaterna information om sina stödsystem för kraftvärme, även om det inte fanns något lagstadgat krav på att göra det. Inmatningspriser, pristillägg eller ett garanterat anskaffningspris för kraftvärme var de vanligaste formerna av stöd under rapporteringsperioden (t.o.m. 2010) och användes i sjutton medlemsstater. Dessa prisstödmekanismer kombinerades med kapitalbidrag i femton medlemsstater. Befrielse från energi- och bolagsskatt samt möjlighet till skattelättnader användes också i många medlemsstater. Vissa medlemsstater kombinerade flera stödmekanismer, t.ex. certifikat kombinerade med kvotsystem (fyra medlemsstater). De nationella stödsystemen varierade kraftigt i fråga om omfattning, villkor och varaktighet. Stödsystemen var ofta inriktade på ett visst kraftvärmesegment, såsom vissa bränsletyper, t.ex. biomassa, eller en viss kapacitet, t.ex. under 10 MW 21. Medlemsstaternas framsteg när det gäller att öka andelen högeffektiv kraftvärme var fortfarande begränsade efter kraftvärmedirektivets ikraftträdande Kraftvärmens andel av den totala elproduktionen i EU-27 ökade från 10,5 % 2004 till 11,2 % I absoluta tal har elproduktionen från kraftvärme ökat med 38 TWh 22 : från 337 TWh 2004 till 375 TWh De nationella rapporter som medlemsstaterna lämnat enligt artikel 10 i kraftvärmedirektivet, och som återspeglar situationen fram till 2010 med fokus på perioden från och med 2008, visar att det finns stora variationer mellan medlemsstaterna när det gäller den generella utvecklingen av elproduktion från högeffektiv kraftvärme. Den totala elproduktionen från kraftvärme minskade något 2009, särskilt inom industrin, troligtvis på grund av den ekonomiska nedgången. Detta följdes av en återhämtning Från 2008 till 2009 har elkapaciteten ökat men elproduktionen minskat, vilket tyder på underutnyttjad kapacitet. Värmeproduktionen från kraftvärme har stabiliserats och ingen nedgång registrerats. Det har överlag skett en stadig tillväxt sedan En måttlig ökning beror främst på ökad fjärrvärmeanvändning inom bostads-, handels- och tjänstesektorn. Kraftvärmens andel av (den termiska) värmeproduktionen varierar från över 30 % Sverige (40 %), Bulgarien (33 %), Tjeckien (33 %) och Estland (31 %) till under 1 % i Grekland, Malta och Cypern. Använd av naturgas som bränsle för kraftvärme har ökat stadigt under denna period från 39 % till 48 %, medan kol och brunkol har minskat från 35 % till 21 %. Biomassa och biogas visar på en uppåtgående trend från 9 % 2005 till 15 % Den vanligaste tekniken är fortfarande kondensturbin med ångavtappning. Den har dock minskat stadigt från 40 % 2005 till 36 % Samtidigt ökar kombicykelteknikens andel (från 23 % 2005 till 29 % 2010). Medan den högeffektiva kraftvärmens andel av elmarknaden har ökat totalt sett är framstegen fortfarande begränsade. Den uppgick till endast 12 elproduktionen i stället för den ekonomiska potential på 21 % som medlemsstaterna identifierat i sina analyser av sin nationella potential 23. SLUTSATS I praktiken har genomförandet av direktivet om energitjänster framförallt resulterat i åtgärder inriktade på slutanvändning av energi, t.ex. program för renovering och upprustning av Megawatt. Terawattimmar. Bilaga till konsekvensbedöm av direktivet om energieffektivitet (SEK(2011) 779 final). SV 10 SV

11 byggnader. Medlemsstaterna anger i sina handlingsplaner för energieffektivitet att man gjort stora slutliga energibesparingar fram till Detta tyder på att de flesta medlemsstater förhållandevis enkelt kommer att överträffa det vägledande målet på 9 % fram till Detta är uppmuntrande och visar att medlemsstaternas åtagande ger resultat i form av energibesparingar. De framsteg som gjorts bör vidmakthållas för att nå EU:s ambitiösa energibesparingsmål på 20 % fram till Det konkreta införlivandet och genomförandet av energieffektivitetsdirektivet är ett viktigt led i arbetet för att uppnå detta mål. När det gäller kraftvärmedirektivet visar den totala utvecklingen av elproduktion från högeffektiv kraftvärme på en måttlig ökning, främst på grund av ök av fjärrvärme i bostads-, handelsoch tjänstesektorerna. Värmeproduktionen från kraftvärme har ökat stadigt sedan Det är i det här läget inte aktuellt att föreslå ytterligare åtgärder eller ändra vare sig direktivet om energitjänster eller kraftvärmedirektivet. Det beror på att de båda direktiven kommer att upphävas och har ersatts av energieffektivitetsdirektivet, som numera innehåller de båda direktivens bestämmelser och skärpta krav på medlemsstaterna. Kommissionen kommer i sin bedömning av energieffektivitetsdirektivet 2014 att undersöka hur framgångsrikt detta blir. SV 11 SV

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2010 KOM(2010)364 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV 95/50/EG OM ENHETLIGA

Läs mer

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Representativa resultat i de 2 medlemsstaterna i Europeiska unionen Paketet inkluderar resultat för EU2 och för Sverige Avsikten med opinionsundersökning

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 2. Utgiven i december 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.11.2012 SWD(2012) 392 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Rapport från kommissionen till

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.10.2013 COM(2013) 683 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om genomförandet av rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas

Läs mer

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män IP/10/236 Bryssel den 5 mars 2010 Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män Europeiska kommissionen kommer att införa en rad åtgärder för att minska löneklyftan mellan

Läs mer

Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna

Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna EUROPAPARLAMENTET Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna Rapport Fältarbete: april maj 2011 Publicering: oktober 2011 Särskild Eurobarometer / serie 75.2 TNS Opinion & Social Denna undersökning

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.3.2011 KOM(2011) 138 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Andra rapporten

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet

Läs mer

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU Kort sammanfattning Den här utvärderingen avser genomförandet av systemet för jordbruksrådgivning. Det övergripande målet med utvärderingen är att granska systemets effektivitet och verkningsfullhet när

Läs mer

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning SKV 278 utgåva 2 Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT Kvartalsredovisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Hur redovisningen görs... 2 2.1 Tidpunkter m.m... 2 2.2 Rättelse

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) 7143/15 TRANS 88 FÖLJENOT från: inkom den: 11 mars 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 216 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Handelsbalans

Läs mer

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt Rådspromemoria 2010-02-15 Justitiedepartementet Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 25-26 februari 2010 i Bryssel Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andra rapporten om övervakning av utvecklingen på järnvägsmarknaden {SEK(2009)1687}

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andra rapporten om övervakning av utvecklingen på järnvägsmarknaden {SEK(2009)1687} SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.12.2009 KOM(2009)676 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Andra rapporten om övervakning av utvecklingen på järnvägsmarknaden

Läs mer

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU IP/11/355 Bryssel den 23 mars 2011 EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU Under nödsituationer och kriser, såsom de som inträffat i Japan, Libyen och Egypten, har

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.3.2016 COM(2016) 105 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Åttonde rapporten

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Martin Flodén, 18 maj Översikt Finanskris & lågkonjunktur, 2008-2009 Svaga offentliga finanser i omvärlden Den svenska finanspolitiken i nuläget

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Finansminister Anders Borg 20 november 2012 Den globala konjunkturen bromsar in BNP-tillväxt. Procent Tillväxt- och utvecklingsländer 8 7 6 5 7,5 6,3 5,0 Stora

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

Information från expertgruppen och kommittén för vin 20 oktober 2015

Information från expertgruppen och kommittén för vin 20 oktober 2015 1(5) Information från expertgruppen och kommittén för vin 20 oktober 2015 Sammanfattning Förslag till förenklingar av vissa rapporteringskrav diskuterades. Röstning om ändringar av förordning 555/2008,

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 1. Utgiven i oktober 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.2.2014 COM(2014) 52 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM LIVSMEDELSINGREDIENSER SOM BEHANDLATS MED JONISERANDE STRÅLNING FÖR 2012 SV

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter EUROPEISKA UNIONEN Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter Läs noggrant igenom följande upplysningar innan ansökan om bindande klassificeringsbesked fylls i. 1. Närmare vägledning

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010 S2-indikatorn Irland Grekland Luxemburg Storbritann Slovenien Spanien Litauen Rumänien Cypern Slovakien

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Beslut i EU - så här går det till

Beslut i EU - så här går det till Beslut i EU - så här går det till Håkan Björklund 9 februari 2011 Sverige är en del av EU EU är inrikespolitik! 60-75 procent av all lagstiftning som gäller i Sverige är EU-rätt eller utformas på basis

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.5.2015 COM(2015) 195 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av förordning (EG) nr 789/2004 om överföring av lastfartyg och

Läs mer

2013-04-18 N2013/2075/E. Sveriges årsrapport enligt artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet

2013-04-18 N2013/2075/E. Sveriges årsrapport enligt artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet 2013-04-18 N2013/2075/E Sveriges årsrapport enligt artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet 1 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar för medlemsstaternas årliga

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Maltas nationella reformprogram 2016 med avgivande av rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Vad händer i vår omvärld?

Vad händer i vår omvärld? Vad händer i vår omvärld? Vad sker hos våra grannländer och i övriga Europa? Vad påverkar utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geodata? Christina Wasström, Lantmäteriet Geodataseminarie 2011-11-22

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Fjärde rapporten om övervakning av utvecklingen på järnvägsmarknaden

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Fjärde rapporten om övervakning av utvecklingen på järnvägsmarknaden EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.6.2014 COM(2014) 353 final PART 2/2 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Fjärde rapporten om övervakning av utvecklingen på järnvägsmarknaden

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.2.2008 SEK(2008) 193 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av rådets

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.2.2015 COM(2015) 70 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Kvaliteten på bensin och dieselbränslen som används för vägtransporter i Europeiska

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0080 SV 25.06.2009 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/80/EG av den

Läs mer

Cabotage. Promemoria

Cabotage. Promemoria Cabotage Promemoria RättsPM 2007:1 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2007 2 Innehållsförteckning 1 Vad är cabotage?...3 2 Lagstiftning om cabotage....3 2.1 Centrala EU förordningar.....3 2.2 Förordning

Läs mer

BILAGOR. till. Beredskap inför eventuella försörjningsavbrott från öst under vintern 2014-2015

BILAGOR. till. Beredskap inför eventuella försörjningsavbrott från öst under vintern 2014-2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.3.2015 COM(2014) 654 final/2 ANNEXES 1 to 2 CORRIGENDUM This document corrects document COM(2014)654 final of 16.10.2014 Concerns all language versions Correction

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT AF/CE/AL/sv 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER Inledning Här följer en översikt över slutsatser och rekommendationer av den analys om tidiga insatser för barn i behov av stöd

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Förslag till rådets direktiv

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Förslag till rådets direktiv EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.6.2013 SWD(2013) 200 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN som bifogas Förslag till rådets direktiv om ändring

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets

Läs mer

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Fields marked with are mandatory. Fält markerade med är obligatoriska. 1 Om dig som svarar g svarar som privatperson företrädare för en

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Österrikes nationella reformprogram 2015

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Österrikes nationella reformprogram 2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.5.2015 COM(2015) 269 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Österrikes nationella reformprogram 2015 med avgivande av rådets yttrande om Österrikes stabilitetsprogram

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 Narkotika i Europa kort översikt Motvind? Medvind? Sidvind! ECAD kommande aktiviteter AB-möte Gbg / Financial Committee San Patrignano 5-7 sept Lissabon 10-12 okt

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för regional utveckling 2009 2008/0013(COD) 6.6.2008 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden A Flash number FL A B Landskod FL B C Intervjunummer (löpnummer) FL C NACE NACE-kod (sample-information)

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om uppgifter om budgetkonsekvenserna av den årliga uppdateringen för av löner och pensioner

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR

EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 23 oktober 2011 En färdplan för stabilitet och tillväxt 1. Reagera beslutsamt på

Läs mer