Kl Utbildning i PBL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kl. 10.00-12.00 Utbildning i PBL"

Transkript

1 KALLELSE/Underrättelse 1(2) Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 18 juni 2013, kl Plats OBS!!!! Riskhanteringsenheten, Brandstationen Kl Utbildning i PBL Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl

2 1. Val av protokollsjusterare Anne-Lie Sundling 2. Ekonomisk rapport per maj (Dukas) 3. Kommunstyrelsen Uppföljning av uppdrag 1/-mål och ekonomi per maj 4. Klagomål på trafikbuller, Heden 1:55 5. Klagomål på trafikbuller, Öckerö 2: Klagomål på trafikbuller, Öckerö 2: Beslut om förstudie utveckling av Solhöjden 8. Korttidsboende Hedens By 9. Framtida skollokaler Heden- Brattebergsområdet 10. Genomförande av detaljplan för Norra Långesand (Dukas) 11. Samhällsbyggnadschefen informerar 12. Handlingsplan Mest sjuka äldre 13. Reviderade riktlinjer för Västbus 14. Kommunernas kvalitet i korthet (Kkik) - handlingsplan 15. Ang representationen i Vattenrådet för Bohuskusten och Bohuskustens Vattenvårdsförbund 16. Besvarande av motion om arbetskläder för personal inom barn- och utbildningsförvaltningen 17. Besvarande av medborgarförslag om behov av ny skola och skolgård på Björkö 18. Redigering av kommunstyrelsens/kansliets dokumenthanteringsplan 19. Information 20. Övrigt 2(2) Arne Lernhag

3 Ordförande Lars G Andersson Sekreterare

4 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Genja Thesslund, Irene Berg, Jarl Gustavsson Ärende: Ekonomisk uppföljning 2013 Diarienummer: 0042/13 Kommunstyrelsens verksamhet - uppföljning av uppdrag 1/mål och ekonomi per maj Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Informationen noteras till protokollet. Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges styrprinciper skall uppföljning av verksamhetsmål i uppdragshandling 1 meddelas till nämnd efter maj. Den ekonomiska uppföljningen avser drift- och investeringsverksamheten samt helårsprognos. Jarl Gustavsson ekonomichef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

5 MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MAJ KOMMUNSTYRELSEN PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING Kommunfullmäktige Senast vid utgången av 2013 uppgår det planerade fastighetsunderhållet till 120 kr per kvadratmeter (ÖBO) Budget Avsatta budgetmedel, 250 tkr, är fördelade till respektive förvaltning för att täcka ökad hyra. Kommunfullmäktige Gång- och cykeltrafikanter skall uppleva en ökad säkerhet i trafiken genom tillgång till bland annat fler gång- och cykelvägar Fortsatt utbyggnad enligt plan av gång- och cykelväg utmed Norgårdsvägen Åtgärda det eftersatta underhållet i det trafiktätaste vägnätet Utredning pågår för att pröva förutsättningarna för omprojektering av GC-vägen då nuvarande projektering innebär stort behov av marklösen. Upphandling planeras sommaren 2013 av underhållsprogram och scanning av kommunens vägar i syfte att kunna använda tilldelade resurser på ett mer effektivt sätt. Årets beläggningsarbete skall genomföras under september-oktober förutom lagning av potthål och schakter som genomförs under juni. Kommunfullmäktige Har andelen resor med kollektivtrafiken ökat från nuvarande 18 % (2010) till 25 % 2014 Aktivt arbete i delregionala ägarrådets beredningsgrupp Utredning pågår om möjligheten att få relevant data för att kunna mäta andelen som reser med kollektivtrafik. Nämnd Ökad it-säkerhet i kommunens organisation Genomföra utbildning - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicyn behandlas politiskt under hösten. Nämnd Finns förutsättningar för att flytta nuvarande återvinningscentral till ny plats Lägga fram förslag på en Kretsloppspark på Hönö Pinan Projektering och detaljplanearbete är planerat att starta hösten Nämnd Pågår omställning till ekologiskt hållbara energisystem Driva en lokal energirådgivning Utveckla arbetet med energimål och energistrategi Lokal energirådgivning bedrivs. Arbete med energieffektiviseringsstrategi pågår. Medverka i organisationen av ett kommunalt nätverk för planering av vindkraft Medverkan för närvarande endast i passiv form. Nämnd Finns kunskap om vilka skyddsvärda naturmiljöer som finns i kommunen Påbörja arbetet med att upprätta ett naturvårdsprogram Inventeringen är påbörjad och avslutas sent hösten Därefter påbörjas arbetet med upprättande av program Bilaga till Uppdrag 1

6 PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING Nämnd Är de kommunala verksamheternas lokalbehov utredda Bilda lokalförsörjningsgrupp Presentera lokalförsörjningsplan för politiska beslut Lokalförsörjningsgruppen konstitueras hösten Lokalförsörjningsgruppens uppgift är att ta fram en lokalförsörjningsplan. Nämnd Är trafiksäkerheten för gång-, cykel- och mopedtrafikanter förbättrad Presentera en trafiksäkerhetsplan avseende GCMvägar Arbete med Trafikprogram inklusive Trafiksäkerhetsplan påbörjas sommaren Bilaga till Uppdrag 1

7 Bilaga till Uppdrag 1

8 EKONOMISK UPPFÖLJNING MAJ KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelseenheterna: Utfall per maj ligger på 40 %, (vid jämn förbrukning 42 %). Årsprognosen visar ett överskott om 567 tkr (fg prognos 866 tkr). Inarbetad buffert beräknas inte förbrukas. Projektet Terra et Mare har aviserat att de ej behöver projektpengarna 400 tkr detta år. Påskrelaterade utryckningar hos riskhanteringsenheten beräknas kosta 345 tkr mer än budgeterat. Förändring från fg månad: Folkhälsosamordnare börjar nu i juni. Finansiering utredning av järnväg Gbg-Borås 185 tkr belastar Vht 139, ks oförutsedda. Utfallet timmar för värnpersonal blev högre än beräknat. Gemensamma poster: Visar ett överskott om tkr. Detta beror på beräknade reavinster tkr, högre borgensavgifter samt en donation 467 tkr. Strategisk reserv om tkr beräknas ej förbrukas samt fördelningsposter om tkr (3 673 tkr) där 549 tkr fördelats till BoU (Volym Björkö 2013) samt en återföring 153 tkr enligt beslut KF 14. Samhällsbyggnad: Prognos skattefinansierad verksamhet visar ett underskott på -676 tkr. I prognosen ingår kostnad för utredning Gryaab, 352 tkr, Kalvsund/Framnäs 99 tkr, trafikutredningar 300 tkr, konsulter för trafiksäkerhetsutredningar 275 tkr samt kostnader för ÖP tkr, totalt tkr. Verksamheten räknar med högre intäkter jämfört med budget på 500 tkr. Bostadsanpassningsbidrag visar lägre kostnader jämfört med budget på 564 tkr. Avgiftsfinansierad verksamhet visar ett överskott på 259 tkr fördelat på kretsloppsenheten 787 tkr, Öckerö Båttrafik 64 tkr och Va-enheten underskott på -592 tkr. Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar Kommunstyrelseenheterna 100 Nämnds- och styrelsevht Stöd till pol. partier Revision Övr. politisk verksamhet Demokrativerksamhet Övr inom Pol vht Fysisk och tekn. planer Näringslivsfrämjande åtg Bidrag till ö-råden Kommunstyrelsens oförutsedda (inköp elbilar) Finansiering utredning järnväg Gbg-Borås 185tkr. Projekt Terra et Mare överskott 400 tkr

9 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 225 Konsument o engergirådgiv Turistverksamhet Miljö, hälsa ej myndighet Säkerhet och trygghet Riskhantering Totalförsv. o samhällssk Folkhälsosamordning, 1,5 mån lön förbrukas ej +58 tkr men fakturerar mindre -40 tkr. Pers.kostn i påskrelaterade utryckningar ber -345, värnpersonal fler timmar än beräknat, ca 30 tkr. 580 Individ&familjeomsorg,tot Arbetsmarknadsåtgärder Avfallshantering Kommungemensam vht Kommungemensam vht Fördelningsposter Summa KS fördelning 240 tkr, KS-enh buffert 362 tkr Gemensamma poster 215 Fysisk och tekn. planer Kommungemensam vht Fördelningsposter Beräknade reavinster Överskott på borgensavgifter + donation 250 tkr Fördelningsposter =2971 tkr. Har fördelat 549 tkr till BoU samt återföring 153 tkr enl

10 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar Summa beslut KF 14. samt strategisk reserv tkr. Samhällsbyggnad skatt 130 Övrig politisk verksamhet Fysisk och teknisk planer Ingår kostn för ÖP14 med 404tkr, ByggR 240tkr. Högre intäkter jmf med budget +655 tkr 220 Näringslivsfrämjande åtgärd Konsument o energirådgiv Gator, vägar, parkering Ingår kostnader för trafikutredningar 300 tkr och konsultkostnad 275 tkr, sandupptagning 137 tkr. 250 Parker Miljö-hälsoskydd, myndighet Miljö, hälsa ej myndighet Säkerhet och trygghet Totalförsvar, samhällsskydd Administration Buffert på 518 tkr 511 Bostadsanpassningsbidrag Få ärenden. Ett ärende är överklagat till förvaltningsrätten. 530 Färdtjänst Förutsätter att kostnaderna följer kommunens budget som ligger 552 tkr under Västtrafiks bud-

11 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 535 Öppen verksamhet Arbetsmarknadsåtgärder Kommersiell verksamhet Kollektivtrafik Kostnad enligt överenskommelse för Flexlinjen tkr, kommunens budget tkr 834 Sjötrafik Högre kapitalkostnader jmf med budget samt lägre intäkter. 865 Vatten och avlopp Gryaab-utredning 910 Lokalvård och kost Ny modul Björkö 950 Egna bostäder och lokaler Summa get. Samhällsbyggnad avgift 834 Sjötrafik Lägre intäkter jmf med budget. Utredning tillsammans med Västtrafik pågår 865 Vatten och avlopp Förutsätter höga anläggningsavgifter. Underskottet är enligt tidigare information. 870 Avfallshantering Budgeterat överskott Summa Investeringsredovisning kommunstyrelseenheterna

12 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 1216 Transportbuss OSA IT ospec projekt Oljeskyddsberedskap Beg.chassi-påbyggn.skåp Brandfordon BAS InvesteringarKS Reservpost kommunchef Klart Buffert IT, ännu inget planerat Beräknas ske i september Klart Beräknas klart juli Budget vid ingång av år 2013, 250 tkr, ingen fördelning har ännu skett. Budget vid ingång av år 2013, 1500 tkr, ingen fördelning har ännu skett. Summa Investeringsredovisning samhällsbyggnad/skatt 5521 Skurmaskiner Klart 5518 Kombiugn Brattebergsskolan Klart 5519 Nedkylningsskåp Bratteberg Klart 5522 Kokgryta Brattebergsskolan Klart 5520 Diskmaskin Solhöjden Klart 5434 TS-åtgärder Norgårdsvägen Klart, gäller etapp Gatubelysning Knippla Gatubelysning

13 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 5450 Parkeringsplatser Pinan Klart, slutfaktura återstår 5472 Norgårdsvägen etapp Endast utredningskostnader innevarande år 5459 Öckerö färjeläge Del av statsbidrag erhållits 651 tkr 5473 Gatubelysning Skarviksvägen Ev. samförläggning med Telia och Fortum 5474 Gatubelysning samförläggning med Fortum Rondell Bustadsvägen Arbete utfört i samband med exploatering Klova industriområde 5099 Buffert verksamhetschef Summa Investeringsredovisning samhällsbyggnad/avgift 6132 Tryckstegringsst Röd sund Saneringsplan Klart, slutfaktura 6149 Slamcentrifug Klart, slutfaktura 6152 Utbyggnad serviser Renovering vattenledningar Renovering pumpstationer Utbyggnad dagvattenledningar

14 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 6157 Renovering spillvattennät Utbyte betäckningar Polymerberedare Server Uniwiev Pinan Omfördelat från buffert 6214 Kompr renhållningsbil VA, Klova industriområde Arbete utfört i samband med exploatering Klova industriområde 6145 Renovering pumpstationer Klart, slutfaktura 6999 Buffert verksamhetschef tkr omfördelat till projekt 6160 Summa

15 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson, Theres Benito Ärende: Vägtrafikbuller Heden 1:55 Diarienummer: Tjänsteskrivelse vägtrafikbuller, Heden 1:55 Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsverksamheten ges i uppdrag att: - utföra åtgärder för att säkerställa att riktvärdena för ekvivalent bullernivå inomhus på 30 db(a) och maximal bullernivå inomhus på 45 db(a) uppfylls för fastigheten Heden 1:55. - redovisa planerade åtgärder samt tidplan skriftligen till bygg- och miljönämnden senast 30 november Sammanfattning Klagomål på vägtrafikbuller inkom till plan-, bygg- och miljöenheten från boende på fastigheten Heden 1:55. Bygg- och miljönämnden har tidigare förelagt Kommunstyrelsen att utreda bullersituationen och eventuella kostnader på fastigheten Heden 1:55. Bakgrund Buller är en vanlig källa till störning i dagens samhälle och buller har en påverkan på människors hälsa. Olika undersökningar visar på samband mellan ökande ljudnivåer och upplevd trötthet, stress samt risk för hjärt- och kärlsjukdom. Riksdagen har i samband med infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställt riktvärden för trafikbuller, se tabell nedan. I samma proposition anger regeringen att ett åtgärdsprogram för vägtrafiken i en första etapp, tom 2007, bör omfatta befintliga bostadsmiljöer med buller överstigande 65 db(a) ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Åtgärderna bör i första hand leda till begränsningar av inomhusnivåer som överstiger 30 db(a) ekvivalentnivå och 45 db(a) maximalnivå. Riksdagen har även beslutat om ett antal miljökvalitetsmål. Ett av målen är God bebyggd miljö vilket bl.a. beskriver en god och hälsosam livsmiljö i städer, tätorter och annan bebyggd miljö. Det innebär att ljudmiljön är god Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

16 där människor vistas och att betydande problem med buller från vägtrafiken inte finns. Målet ska uppnås inom en generation, till år Boverket har konkretiserat målet som att riktvärdena för vägtrafikbuller som riksdagen ställt sig bakom, ska vara uppfyllda för alla boendemiljöer. Myndighetsnämnden beslutade att Öckerö kommun skulle fortsätta att tillämpa etapp 1 i åtgärdsprogrammet för vägtrafikbuller, vilket omfattar befintliga bostadsmiljöer med buller överstigande 65 db(a) ekvivalentnivå utomhus. Något ställningstagande gällande övriga riktvärden gjordes inte. Ärende I bullerutredningen för fastigheten Heden 1:55, som samhällsbyggnadsverksamheten lät genomföra på uppdrag av kommunstyrelsen, beräknas den ekvivalenta bullernivån utomhus vid fasad ligga på db(a). Detta innebär att bullernivån ligger under etappmål 1 på 65 db(a) men över riktvärdet på 55 db(a) längs norra, östra och delar av södra fasaden. På uteplatsen som ligger längs nordvästra sidan av huset beräknas den maximala bullernivån vara lägre än 70 db(a) och därmed uppfylls riktvärdet för maximal bullernivå utomhus. Den ekvivalenta bullernivån inomhus uppgå till db(a). Därmed beräknas riktvärdet för ekvivalent ljudnivå inomhus på 30 db(a)överskridas längs fasaden mot Öckerövägen. Maximal bullernivå inomhus beräknas uppgå till db(a) vilket innebär att riktvärdet för maximal bullernivå inomhus på 45 db(a) överskrids längs norra, östra och delar av södra fasaden. Ekvivalentnivå 24h, utomhus [dba] Maximalnivå vid uteplats [dba] Ekvivalentnivå 24h, inomhus [dba] Maximalnivå inomhus [dba] (nattetid 22-06) 1) Etappmål 1 2) Etappmål 2 Utredning Riktvärde Etappmål < (>5ggr/natt) 55 2 (>5ggr/natt) I och med att riktvärdena för ekvivalent och maximal bullernivå inomhus överskrids bedömer samhällsbyggnadsverksamheten att åtgärder för att uppfylla dessa riktvärden behövs. Det finns en uteplats i anslutning till bostaden som uppfyller riktvärdet för maximal bullernivå på 70 db(a). Den ekvivalenta bullernivån utomhus på 55 db(a) vid fasad överskrids längs norra, östra och delar av södra fasaden, men ligger under etappmål 1 på 65 db(a). I enlighet med tidigare beslut i Myndighetsnämnden bedömer samhällsbyggnadsverksamheten därför att åtgärder för att minska

17 bullernivåerna utomhus inte är motiverat. I bullerutredningen uppskattas omfattningen av åtgärder till fönsterbyte av 6-8 fönster (ca kr/fönster) till en kostnad på totalt kr. Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Theres Benito Miljö- och hälsoskyddsinspektör

18 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämnden BMN 67 Dnr Klagomål på vägtrafikbuller, Heden 1:55 Klagomål på vägtrafikbuller inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen från boende på fastigheten Heden 1:55 belägen vid Kastanjevägen. Mätningar/beräkningar, tidigare beslut, utredningar m.m. Under 2009 gjordes en översyn över utsatta trafikmiljöer i Öckerö kommun. I december samma år kom rapporten Öckerö kommun, Översiktlig bullerutredning. Utredningen visar att de fastigheter som är mest utsatta för vägtrafikbuller finns främst längs med Hälsövägen, Hönövägen, Öckerövägen samt Norgårdsvägen. Bygg- och miljönämnden har tidigare förelagt Kommunstyrelsen att utreda bullersituationen och eventuella kostnader för relevanta åtgärder på fastigheten Heden 1:55. Gatuenheten har på uppdrag av Kommunstyrelsen låtit utföra en bullerutredning för fastigheten Heden 1:55. Se Bullerutredning för fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15 som medföljer som bilaga. För området gäller en detaljplan antagen av länsstyrelsen den 15 juli Detaljplanen ställer inga krav på bullerskyddsåtgärder. I bygglovet som är från finns inga rekommendationer eller krav på fasaddämpning. I bygglovet nämner man dock att den sökande i ansökan meddelat att man eventuellt planerar att uppföra ett staket/bullerplank mot Öckerövägen. Nämnden tog inte upp frågan till prövning då sökande inte hade redovisat utformning eller placering av staket/bullerplank. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad PM Bullerutredning från COWI Arbetsutskottets beslutsförslag Bygg- och miljönämnden förelägger kommunstyrelsen att: - utföra åtgärder för att säkerställa att riktvärdena för ekvivalent bullernivå inomhus på 30 db(a) och maximal buller nivå inomhus på 45 db(a) uppfylls för fastigheten Heden 1:55. - redovisa planerade åtgärder samt tidplan skriftligen till bygg- och miljönämnden senast 30 november Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämnden BMN 67 forts Dnr Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden förelägger kommunstyrelsen att: - utföra åtgärder för att säkerställa att riktvärdena för ekvivalent bullernivå inomhus på 30 db(a) och maximal buller nivå inomhus på 45 db(a) uppfylls för fastigheten Heden 1:55. - redovisa planerade åtgärder samt tidplan skriftligen till bygg- och miljönämnden senast 30 november Lagstöd Beslutet meddelas med stöd av 26 kap 9 och 22 miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 2 och 3 miljöbalken. Besvärshänvisnings bifogas beslutet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

20 Sida 1 av 3 Bygg- och miljönämnden Öckerö kommun Öckerö Öckerö Diarienummer: Klagomål på vägtrafikbuller vid fastighet HEDEN 1:55, KASTANJEVÄGEN 15, Öckerö kommun Förslag till beslut Plan-, bygg- och miljöenheten föreslår Bygg- och miljönämnden att förelägga Kommunstyrelsen, Öckerö kommun att: 1. Utföra åtgärder för att säkerställa att riktvärdena för ekvivalent bullernivå inomhus på 30 db(a) och maximal bullernivå inomhus på 45 db(a) uppfylls för fastigheten Heden 1: Redovisa planerade åtgärder samt tidsplan skriftligen till Bygg- och miljönämnden senast åtta veckor efter delgivning av beslutet. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. Lagstöd Beslutet meddelas med stöd av 26 kap 9 och 22 miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 2 och 3 miljöbalken. Ärende Klagomål på vägtrafikbuller inkom till plan-, bygg- och miljöenheten från boende på fastigheten Heden 1:55. Mätningar/beräkningar, tidigare beslut, utredningar m.m. Under 2009 gjordes en översyn över utsatta trafikmiljöer i Öckerö kommun. I december samma år kom rapporten Öckerö kommun, Översiktlig bullerutredning. Utredningen visar att de fastigheter som är mest utsatta för vägtrafikbuller finns främst längs med Hälsövägen, Hönövägen, Öckerövägen samt Norgårdsvägen. Bygg- och miljönämnden har tidigare förelagt Kommunstyrelsen att utreda bullersituationen och eventuella kostnader för relevanta åtgärder på fastigheten Heden 1:55. Gatuenheten har på uppdrag av Kommunstyrelsen låtit utföra en bullerutredning för fastigheten Heden 1:55. Se Bullerutredning för fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15 som medföljer som bilaga. För området gäller en detaljplan antagen av länsstyrelsen den 15 juli Detaljplanen ställer inga krav på bullerskyddsåtgärder. I bygglovet som är från finns inga rekommendationer eller krav på fasaddämpning. I bygglovet nämner man dock att den sökande i ansökan meddelat att man eventuellt planerar att Postadress Telefon: Org.nr: ÖCKERÖ Telefax: Bankgiro: Besöksadress E-post: Hemsida: Sockenvägen 13

21 Sida 2 av 3 uppföra ett staket/bullerplank mot Öckerövägen. Nämnden tog inte upp frågan till prövning då sökande inte hade redovisat utformning eller placering av staket/bullerplank. Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning Buller är en vanlig källa till störning i dagens samhälle och buller har en påverkan på människors hälsa. Olika undersökningar visar på samband mellan ökande ljudnivåer och upplevd trötthet, stress samt risk för hjärt- och kärlsjukdom. Riksdagen har i samband med infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställt riktvärden för trafikbuller, se tabell nedan. I samma proposition anger regeringen att ett åtgärdsprogram för vägtrafiken i en första etapp, tom 2007, bör omfatta befintliga bostadsmiljöer med buller överstigande 65 db(a) ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Åtgärderna bör i första hand leda till begränsningar av inomhusnivåer som överstiger 30 db(a) ekvivalentnivå och 45 db(a) maximalnivå. Riksdagen har även beslutat om ett antal miljökvalitetsmål. Ett av målen är God bebyggd miljö vilket bl.a. beskriver en god och hälsosam livsmiljö i städer, tätorter och annan bebyggd miljö. Det innebär att ljudmiljön är god där människor vistas och att betydande problem med buller från vägtrafiken inte finns. Målet ska uppnås inom en generation, till år Boverket har konkretiserat målet som att riktvärdena för vägtrafikbuller som riksdagen ställt sig bakom, ska vara uppfyllda för alla boendemiljöer. Myndighetsnämnden beslutade att Öckerö kommun skulle fortsätta att tillämpa etapp 1 i åtgärdsprogrammet för vägtrafikbuller, vilket omfattar befintliga bostadsmiljöer med buller överstigande 65 db(a) ekvivalentnivå utomhus. Något ställningstagande gällande övriga riktvärden gjordes inte. I bullerutredningen för fastigheten Heden 1:55 beräknas den ekvivalenta bullernivån utomhus vid fasad ligga på db(a). Detta innebär att bullernivån ligger under etappmål 1 på 65 db(a) men över riktvärdet på 55 db(a) längs norra, östra och delar av södra fasaden. På uteplatsen som ligger längs nordvästra sidan av huset beräknas den maximala bullernivån vara lägre än 70 db(a) och därmed uppfylls riktvärdet för maximal bullernivå utomhus. Den ekvivalenta bullernivån inomhus uppgå till db(a). Därmed beräknas riktvärdet för ekvivalent ljudnivå inomhus på 30 db(a)överskridas längs fasaden mot Öckerövägen. Maximal bullernivå inomhus beräknas uppgå till db(a) vilket innebär att riktvärdet för maximal bullernivå inomhus på 45 db(a) överskrids längs norra, östra och delar av södra fasaden. Ekvivalentnivå 24h, utomhus [dba] Maximalnivå vid uteplats [dba] Ekvivalentnivå 24h, inomhus [dba] Maximalnivå inomhus [dba] (nattetid 22-06) 1) Etappmål 1 2) Etappmål 2 Utredning Riktvärde Etappmål < (>5ggr/natt) 55 2 (>5ggr/natt)

22 Sida 3 av 3 I och med att riktvärdena för ekvivalent och maximal bullernivå inomhus överskrids bedömer plan-, bygg- och miljöenheten att åtgärder för att uppfylla dessa riktvärden behövs. Det finns en uteplats i anslutning till bostaden som uppfyller riktvärdet för maximal bullernivå på 70 db(a). Den ekvivalenta bullernivån utomhus på 55 db(a) vid fasad överskrids längs norra, östra och delar av södra fasaden, men ligger under etappmål 1 på 65 db(a). I enlighet med tidigare beslut i Myndighetsnämnden bedömer plan-, bygg- och miljöenheten därför att åtgärder för att minska bullernivåerna utomhus inte är motiverat. Theres Benito Miljö- och hälsoskyddsinspektör

23 ÖCKERÖ KOMMUN Bullerutredning för fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15 PM ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box Göteborg Sverige TEL FAX WWW cowi.se PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A /03-PM_001 VERSION 1.0 UTGIVNINGSDATUM UTARBETAD Erik Frid GRANSKAD Erik Frid GODKÄND Erik Frid - Bullerutredning för Heden 1_55 Kastanjevägen 15.docx

24 2/9 Bullerutredning för fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15 INNEHÅLL 1 Bakgrund, syfte och avgränsning 3 2 Förutsättningar Riktvärden Bullerberäkningar Kartunderlag Trafikdata Bullerskyddsåtgärder 6 3 Bullerberäkningar Resultat för nollalternativet Studerade bullerskyddsåtgärder Resultat för utbyggnadsalternativet 8 4 Slutsatser 9 - Bullerutredning för Heden 1_55 Kastanjevägen 15.docx

25 Bullerutredning för fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15 3/9 1 Bakgrund, syfte och avgränsning Boende på fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15, har till Öckerö kommun inkommit med klagomål gällande vägtrafikbuller. Utifrån klagomålet har bygg- och miljönämnden i kommunen skickat ett föreläggande till gatuenheten att: Utreda om ekvivalenta och maximala ljudnivån inomhus för fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15, överskrider de av Riksdagen beslutade riktvärdena gällande vägtrafikbuller. Överskrids riktvärdena inomhus, ska även tekniska åtgärder för att minska trafikbullret utredas samt vilka ljudnivåer och kostnader dessa åtgärder skulle medföra. Att redovisa ovanstående uppgifter i en skriftlig rapport till bygg- och miljönämnden. Denna bullerutredning syftar till att beskriva bullersituationen vid fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15, samt redovisa eventuellt behov av bullerskyddsåtgärder. Bullerutredningen är avgränsad till att omfatta fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15, samt beräkningar av bullernivåer med avseende på vägtrafiken på Öckerövägen och Hedens byväg öster om fastigheten, se figur nedan. Övrigt vägnät i närheten av fastigheten har inte beaktats. Hedens byväg Öckerövägen Heden 1:55 Kastanjevägen 15 Illustration över studerad fastighet. Byggnader Vit Befintligt bostadshus Grå Befintlig övrig byggnad Övrigt: Blå Sten-/stödmur - Bullerutredning för Heden 1_55 Kastanjevägen 15.docx

26 4/9 Bullerutredning för fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15 2 Förutsättningar 2.1 Riktvärden Riksdagen beslutade i mars 1997, genom antagande av Infrastrukturpropositionen 1996/97:53, om riktvärden för trafikbuller, se nivåer nedan. Riktvärdena utgör det långsiktiga målet för trafikbuller och bör normalt inte överskridas vid nybyggnad av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. 30 db(a) ekvivalentnivå inomhus 45 db(a) maximalnivå inomhus nattetid 55 db(a) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 db(a) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad Boverket har därefter tagit fram allmänna råd 2008:1, "Buller i planering Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik", för att förtydliga tillämpningen av de av Riksdagen antagna riktvärdena i samband med nybyggnad av bostäder. Som del i detta har en huvudregel formulerats enligt följande: Den slutliga bebyggelsen utformas så att kraven i Boverkets byggregler uppfylls. Att 55 db(a) ekvivalentnivå utomhus uppfylls vid fasad och uteplats. Att 70 db(a) maximalnivå uppfylls vid uteplats i anslutning till bostad. Huvudregelns krav bör uppfyllas genom bebyggelsens placering och utformning samt med hjälp av bullerskyddsåtgärder. Vidare anges att bostäder bör lokaliseras så att de blir långsiktigt hållbara ur hälsosynpunkt, vilket innebär att hänsyn bör tas till prognostiserade trafikförändringar. Om inte huvudregeln kan uppfyllas anger Boverket att det i vissa fall kan vara motiverat med avsteg. Det innebär att avvägningar mellan kraven på ljudmiljö och andra intressen bör kunna övervägas. För detaljer kring avsteg hänvisas till de allmänna råden. 2.2 Bullerberäkningar Bullerberäkningarna har utförts i enlighet med den Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller (SNV:s rapport 4935). Beräkningsmodellerna baseras på ett stort antal mätningar som genomförts vid olika terrängförhållanden och under olika meteorologiska situationer. Beräknade värden ger resultat som gäller för de vädersituationer som riktvärdena avser, vilket till exempel innebär en kontrollerad vädersituation med svag vind från bullerkällan mot mottagaren, tillika beräkningspunkten. Därmed ger beräkningar oftast större noggrannhet än enstaka mätningar då dessa kan visa stor variation från dag till dag beroende på årstid, väder och vind. Bullerberäkningar har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet CadnaA, version 4.3, vilket är ett kommersiellt beräkningsprogram utvecklat av DataKustik. Beräkningsprogrammet utgår ifrån en terrängmodell och hanterar automatiskt utbred- - Bullerutredning för Heden 1_55 Kastanjevägen 15.docx

Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun

Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun ÅF, Hallenborgs Gata 4 20125 Malmö Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 705138_Rapport_Beddinge_21_3_35_2_QA

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

Venngarn 1:17, Sigtuna

Venngarn 1:17, Sigtuna RAPPORT A 1 (4) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-02-27 Lexher AB Caterina Kullman Skalholtsgatan 2 164 40 Kista Uppdragsnr 705487 Venngarn

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Beställare: Ale kommun 449 80 Alafors Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KOMMUNSTYRELSEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7. FRAMTID

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Projekt: 31-04414 Rapport: 31-04414-A Datum: 2006-10-25 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-04414-A01 Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Bo Hedberg Strömkarlsvägen 60, 6 tr 167 62 Bromma

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 A Datum: 2009-06-11 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 A01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter Box 1924 SE 751 49 Uppsala Uppdrag:

Läs mer

Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413

Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Floda Missionsförsamling Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Malmö 2014-11-13 Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Datum 2014-11-13 Uppdragsnummer

Läs mer

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder Author Johan Hässel Phone +46 10 505 84 27 Mobile +46701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-10-19 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151019 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning Stretered MÖLNDALS STAD SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG LUFT- OCH MILJÖANALYS KVALITETSGRANSKNING

RAPPORT. Bullerutredning Stretered MÖLNDALS STAD SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG LUFT- OCH MILJÖANALYS KVALITETSGRANSKNING MÖLNDALS STAD Bullerutredning Stretered UPPDRAGSNUMMER 13215 SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG LUFT- OCH MILJÖANALYS HANDLÄGGARE ERIK WENNBERG CRISPIN DICKSON KVALITETSGRANSKNING EDVIN OLOFSSON repo002.docx

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer.

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 4047-A / Revidering: 2012-06-08 (5) Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer., Uddevalla beräkning av buller inför nybyggnation av bostäder Till denna rapport hör bullerkartor 4047-112,

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Brygga 1-3, Ekerö Uppdragsgivare: Järntorget Bostad AB Referens: Bengt Jansson Vårt referensnummer: 14011-2 Antal sidor + bilagor: 7 + 7 Rapportdatum: 2014-02-18

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Trafikbullerutredning Arningevägen

Trafikbullerutredning Arningevägen 1(12) Trafikbullerutredning Arningevägen 2011-04-27 Strukturplan Södra Vallentuna Uppdragsnummer: 229317 Uppdragsansvarig: Peter Malm Handläggare Kvalitetsgranskning Nicklas Engström 010 452 26 52 Brita

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten. Bullerutredning Landvetter PUBLIKATION 2012:01

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten. Bullerutredning Landvetter PUBLIKATION 2012:01 Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Bullerutredning Landvetter PUBLIKATION 2012:01 2 (28) Titel: Bullerutredning Landvetter Datum: 2012-04-03 Beställare: Härryda kommun Kontakt: Björn Sundén

Läs mer

RAPPORT 15048 A 1 (13) Uppdrag Genomgång, för detaljplan, av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder på Lyckebo i Håbo kommun.

RAPPORT 15048 A 1 (13) Uppdrag Genomgång, för detaljplan, av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder på Lyckebo i Håbo kommun. RAPPORT 15048 A 1 (13) Kund 746 Entreprenad Bygg & El AB Anders Hedlund Västerängsvägen 16 746 34 Bålsta Datum Uppdragsnummer 15048 2015-04-21 Rapport A Lyckebo, Håbo kommun Trafikbullerutredning för bygglov

Läs mer

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12014 RAPPORT B 1 (8) Kund Ebab Johan Brodin Box 7031 121 07 Stockholm-Globen Datum Uppdragsnummer 12014 2012-10-15 Rapport B Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01-B04 Rapport

Läs mer

Muréngatan, Gävle Trafikbullerutredning för detaljplan

Muréngatan, Gävle Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (13) Datum Uppdragsnr 564865 Leif Åkerlöf 2011-04-20 Tel 010-5056058 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-1845758 Realoption i Sverige AB Fax 010-5051183 Svartbäcksgatan 10

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12)

RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12) RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12) Kund HSB Bostad AB Karolina Rentzhog Box 8160 104 20 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2014-01-30 14005 Rapport A (Förhandskopia) Engelbrektshöjden, Järfälla Trafikbullerutredning

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

RAPPORT 14174 A 1 (13)

RAPPORT 14174 A 1 (13) RAPPORT 14174 A 1 (13) Kund AB Sollentunahem Ulf Wedlund Box 6059 192 06 Sollentuna Datum Uppdragsnummer 14174 2015-01-30 Rapport A Esset, Sollentuna Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A05

Läs mer

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 RAPPORT 597135 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 Exark Arkitekter AB perry.ohlsson@afconsult.com Hans Jönsson Terrassgatan

Läs mer

RAPPORT 14179 A 1 (12)

RAPPORT 14179 A 1 (12) RAPPORT 14179 A 1 (12) Kund Prenova Urban Öhman Datum Uppdragsnummer 14179 2015-02-04 Rapport A Runstenen, Gävle Bullerutredning för detaljplan Bilagor A01-A02 Rapport 14179 A Runstenen, Gävle Bullerutredning

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

RAPPORT 13202 A 1 (13)

RAPPORT 13202 A 1 (13) RAPPORT 13202 A 1 (13) Kund Alfa SSM Bygg AB Kungsgatan 57 A 111 22 Stockholm Datum Uppdragsnummer 13202 2015-01-09 Rapport A Slingan, Solna Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A05 Rapport

Läs mer

PM - Detaljplan för Utby 1:103, Ale kommun

PM - Detaljplan för Utby 1:103, Ale kommun PM 1 (5) Eik Olsson Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.co Datu 2014-02-25 Plan- och byggavdelningen 449 80 Alafors Uppdragsnr Detaljplan för Utby 1:103,

Läs mer

Solbacka Trädgård, Norrtälje

Solbacka Trädgård, Norrtälje Projektrapport Solbacka Trädgård, Norrtälje Trafikbullerutredning Projekt: 33-02615 Rapport 33-02615-07053100 Antal sidor: 7 Bilagor: Uppdragsansvarig Leif Dahlback Uppsala 2007-05-31 ÅF-Ingemansson AB

Läs mer

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun Uppdrag Bullerutredning Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng, Tea Cole Rapportnr 61441040026-03 Datum 2012-04-03 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

Ängelholm 5:3, Ängelholms kommun.

Ängelholm 5:3, Ängelholms kommun. 2013-04-03 Ängelholm 5:3, Ängelholms kommun. enligt situationsplan daterad 2013-04-03, reviderad 2013-04-11. Uppdragsgivare: Riksbyggen ekonomisk förening Järnvägsgatan 18 A 252 78 Helsingborg Att Tony

Läs mer

Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder vid kommunens gator och vägar

Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder vid kommunens gator och vägar Tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Cederlund Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0157-425 0 Öste rå k( Till Kommunfullmäktige Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder

Läs mer

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Innehåll Riktvärden Utredningar Mätningar Kommande riktvärden 2014-11-28 www.tyrens.se 2 Trafikbuller

Läs mer

Enköping, Industri -och handelsområde

Enköping, Industri -och handelsområde Projektrapport Enköping, Industri -och handelsområde Projekt: 60-03318 Rapport 60-03318-08061000 Antal sidor: 6 Bilagor: A01-04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping 2008-06-10 ÅF-Ingemansson AB Klubbhusgatan

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182079000 2015-09-10 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ

RAPPORT. Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182079000 2015-09-10 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ NORRTÄLJE KOMMUN Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm UPPDRAGSNUMMER 1182079000 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ HENRIK NAGLITSCH RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare,

Läs mer

RAPPORT 14209 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Datum

RAPPORT 14209 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Datum RAPPORT 14209 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Kund HB Solna Haga 4:28 Marin Wahlberg Tomtebodavägen 3a 171 65 Solna Datum Uppdragsnummer 2014-12-09 14209 Rapport A (Förhandskopia) Haga 4:28, 4:44 Solna Bullerutredning

Läs mer

RAPPORT 14072 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Rapport 14072 A (Förhandskopia) Järntorget, Oxelösund Trafikbullerutredning för ändrad detaljplan

RAPPORT 14072 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Rapport 14072 A (Förhandskopia) Järntorget, Oxelösund Trafikbullerutredning för ändrad detaljplan RAPPORT 14072 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund Oxelösunds kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Samy Abu Eid 613 81 Oxelösund Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2014-05-23 14072 Rapport A (Förhandskopia)

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

Innehåll RAPPORT 2 (20) 2010-03-24. 1 SAMMANFATTNING 3 Total ekvivalent ljudnivå från både tåg- och vägtrafikbuller.

Innehåll RAPPORT 2 (20) 2010-03-24. 1 SAMMANFATTNING 3 Total ekvivalent ljudnivå från både tåg- och vägtrafikbuller. Handläggare Olofsson Edvin Tel 010 505 84 86 Mobil Edvin.Olofsson@afconsult.com RAPPORT 1 (20) Datum Jan Wennberg Sommen Strand skogsgatan 10 Uppdragsnr 54581201 Kontaktperson: Birger Boström 0703 05 06

Läs mer

Dragonvägen, Upplands Väsby Trafikbullerutredning för detaljplan

Dragonvägen, Upplands Väsby Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 15138 1 (12) Kund Riksbyggen Datum Uppdragsnummer 15138 2015-06-30 Rapport A Dragonvägen, Upplands Väsby Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A03 Rapport 15114 A Dragonvägen, Upplands

Läs mer

Bullerutredning Rönnäng 1:267

Bullerutredning Rönnäng 1:267 Tjörns kommun Bullerutredning Rönnäng 1:267 Koncept 1 Malmö 2012-07-06 Datum 2012-07-06 Uppdragsnummer 61661253056000 Utgåva/Status Koncept 1 Hamid Rezaie Johan Irvenå Hamid Rezaie Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Rapport 14139 B Hagastaden

Rapport 14139 B Hagastaden RAPPORT 14139 B 1 (10) Kund Iterio Pernilla Troberg Östgötagatan 12 116 25 Stockholm Datum Uppdragsnummer 14139 Bilagor B01-B05 2015-08-27 Rapport B Norra Hagastaden i Solna och östra delen av Hagastaden

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

Trafikbullerutredning Slottsholmen 1, Västervik

Trafikbullerutredning Slottsholmen 1, Västervik RAPPORT B 1 (10) Handläggare Charlotte Nilsson Tel +46 10 505 60 21 Mobil +46 70 184 57 21 Fax +46 10 505 00 10 Charlotte.nilsson@afconsult.com Datum 2013-02-20 Sofia Hjertqvist Planarkitekt Västervik

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

Gullvivevägen, Stenungsund

Gullvivevägen, Stenungsund Stenungsund Gullvivevägen, Stenungsund Trafik- och bullerutredning 2013-11-28 ÅF Infrastructure AB/ Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505

Läs mer

Kv Bredablick, Uppsala Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Bredablick, Uppsala Trafikbullerutredning för detaljplan 12172 RAPPORT B(FÖRHANDSKOPIA) 1 (13) Kund Reierstam arkitektur & projektutveckling AB Lindholmsvägen 22, 186 45 Vallentuna Datum Uppdragsnummer Bilagor 2014-06-10 12172 B01-B10 Rapport B (Förhandskopia)

Läs mer

Bergfotsvägen, Tumba. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Bergfotsvägen, Tumba. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan 12012 RAPPORT B 1 (11) Kund SW Projektutveckling AB Stig Mörtsjö Warfvinges väg 35 112 51 Stockholm Datum Uppdragsnummer 12012 Bilagor B01, B02 2012-06-05 Rapport A Bergfotsvägen, Tumba. Botkyrka kommun

Läs mer

12092 RAPPORT D 1 (7)

12092 RAPPORT D 1 (7) 12092 RAPPORT D 1 (7) Kund Peab Bostad AB Ingemar Ljungberg Box 808 169 28 Solna Datum Uppdragsnummer 12092 2013-04-30 Rapport D Messingen kv 5, Upplands Väsby Trafikbullerutredning Bilagor D01-D06 Rapport

Läs mer

RAPPORT 13189 D (FÖRHANDSKOPIA) 1 (13)

RAPPORT 13189 D (FÖRHANDSKOPIA) 1 (13) RAPPORT 13189 D (FÖRHANDSKOPIA) 1 (13) Kund Maxus AB Magnus Wahlbäck Östermalmsgatan 77 114 50 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2014-10-10 13189 Rapport D (Förhandskopia) Sågtorp 3, Täby Bullerutredning

Läs mer

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Vårsta centrum, Botkyrka Trafikbullerutredning L:\2014\2014-115 SS Vårsta centrum, Botkyrka, Botkyrka kommun\rapporter\2014-115 r01.docx Beställare:

Läs mer

Trafikbullerutredning för detaljplan

Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 14035 C 1 (15) Kund Coop Fastigheter AB Projekt & Drift Jan Eriksson 171 88 Solna Datum Uppdragsnummer 14035 Bilagor C01-C05 2014-10-27 Rapport C Tegelhagen, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Läs mer

LJUDMILJÖÅTGÄRDER KI CAMPUS, SOLNA

LJUDMILJÖÅTGÄRDER KI CAMPUS, SOLNA RAPPORT LJUDMILJÖÅTGÄRDER KI CAMPUS, SOLNA GRANSKNINGSHANDLING 2013-10-17 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 241662, Bullerutredning för forskarbostäder campus solna Ljudmiljöåtgärder KI campus, Solna

Läs mer

RAPPORT 13085 B 1 (16)

RAPPORT 13085 B 1 (16) RAPPORT 13085 B 1 (16) Kund ByggVesta AB Svante Jernberg Box 2018 131 02 Nacka Datum Uppdragsnummer 13085 Bilagor B01 B03 2013-11-20 Rapport B Kv Embryot 1,Flemingsberg, Huddinge Trafikbullerutredning

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

RAPPORT 12113 E FÖRHANDSKOPIA 1 (14)

RAPPORT 12113 E FÖRHANDSKOPIA 1 (14) RAPPORT 12113 E FÖRHANDSKOPIA 1 (14) Kund Nordic PM Johan Thermaenius Box 10101 121 28 Stockholm Datum 2014-06-26 Uppdragsnummer 12113 Bilagor E01 E10 Rapport E (Förhandskopia) Najaden, Haninge Trafikbuller

Läs mer

Öckerö 2012-10-12 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad

Öckerö 2012-10-12 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Öckerö 2012-10-12 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robin Sjöström Ärende: Planbesked för bostäder på fastigheten Heden 1:447, Tångenvägen, Öckerö Bostads AB Diarienummer:

Läs mer

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga ARBETSPLAN UTSTÄLLELSEHANDLING -12-22 1N070001.docx Granskare Godkänd av Ort Datum Peter Fors Peter Fors Uppsala -12-22 Objektnamn Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga Entreprenadnummer Entreprenadnamn Beskrivning

Läs mer

Datum. Svedala 15:11, Svedala kommun Bullerutredning för nya byggnader innehållande bostäder och butiker Frank Andersson Uppdragsansvarig

Datum. Svedala 15:11, Svedala kommun Bullerutredning för nya byggnader innehållande bostäder och butiker Frank Andersson Uppdragsansvarig RAPPORT 1 (6) Handläggare Frank Andersson Tel +46 (0)10 505 52 14 Mobil +46 (0)70 184 74 88 Fax +46 10 505 38 01 frank.andersson@afconsult.com Datum 2013-01-28 ICA Fastigheter Sverige AB Bertil Zachrisson

Läs mer

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30.

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2010-02-11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Beslutande Ledamöter Christer Hallberg (s) Lars-Uno Fast (s) Bengt-Åke

Läs mer