Kl Utbildning i PBL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kl. 10.00-12.00 Utbildning i PBL"

Transkript

1 KALLELSE/Underrättelse 1(2) Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 18 juni 2013, kl Plats OBS!!!! Riskhanteringsenheten, Brandstationen Kl Utbildning i PBL Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl

2 1. Val av protokollsjusterare Anne-Lie Sundling 2. Ekonomisk rapport per maj (Dukas) 3. Kommunstyrelsen Uppföljning av uppdrag 1/-mål och ekonomi per maj 4. Klagomål på trafikbuller, Heden 1:55 5. Klagomål på trafikbuller, Öckerö 2: Klagomål på trafikbuller, Öckerö 2: Beslut om förstudie utveckling av Solhöjden 8. Korttidsboende Hedens By 9. Framtida skollokaler Heden- Brattebergsområdet 10. Genomförande av detaljplan för Norra Långesand (Dukas) 11. Samhällsbyggnadschefen informerar 12. Handlingsplan Mest sjuka äldre 13. Reviderade riktlinjer för Västbus 14. Kommunernas kvalitet i korthet (Kkik) - handlingsplan 15. Ang representationen i Vattenrådet för Bohuskusten och Bohuskustens Vattenvårdsförbund 16. Besvarande av motion om arbetskläder för personal inom barn- och utbildningsförvaltningen 17. Besvarande av medborgarförslag om behov av ny skola och skolgård på Björkö 18. Redigering av kommunstyrelsens/kansliets dokumenthanteringsplan 19. Information 20. Övrigt 2(2) Arne Lernhag

3 Ordförande Lars G Andersson Sekreterare

4 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Genja Thesslund, Irene Berg, Jarl Gustavsson Ärende: Ekonomisk uppföljning 2013 Diarienummer: 0042/13 Kommunstyrelsens verksamhet - uppföljning av uppdrag 1/mål och ekonomi per maj Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Informationen noteras till protokollet. Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges styrprinciper skall uppföljning av verksamhetsmål i uppdragshandling 1 meddelas till nämnd efter maj. Den ekonomiska uppföljningen avser drift- och investeringsverksamheten samt helårsprognos. Jarl Gustavsson ekonomichef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

5 MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MAJ KOMMUNSTYRELSEN PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING Kommunfullmäktige Senast vid utgången av 2013 uppgår det planerade fastighetsunderhållet till 120 kr per kvadratmeter (ÖBO) Budget Avsatta budgetmedel, 250 tkr, är fördelade till respektive förvaltning för att täcka ökad hyra. Kommunfullmäktige Gång- och cykeltrafikanter skall uppleva en ökad säkerhet i trafiken genom tillgång till bland annat fler gång- och cykelvägar Fortsatt utbyggnad enligt plan av gång- och cykelväg utmed Norgårdsvägen Åtgärda det eftersatta underhållet i det trafiktätaste vägnätet Utredning pågår för att pröva förutsättningarna för omprojektering av GC-vägen då nuvarande projektering innebär stort behov av marklösen. Upphandling planeras sommaren 2013 av underhållsprogram och scanning av kommunens vägar i syfte att kunna använda tilldelade resurser på ett mer effektivt sätt. Årets beläggningsarbete skall genomföras under september-oktober förutom lagning av potthål och schakter som genomförs under juni. Kommunfullmäktige Har andelen resor med kollektivtrafiken ökat från nuvarande 18 % (2010) till 25 % 2014 Aktivt arbete i delregionala ägarrådets beredningsgrupp Utredning pågår om möjligheten att få relevant data för att kunna mäta andelen som reser med kollektivtrafik. Nämnd Ökad it-säkerhet i kommunens organisation Genomföra utbildning - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicyn behandlas politiskt under hösten. Nämnd Finns förutsättningar för att flytta nuvarande återvinningscentral till ny plats Lägga fram förslag på en Kretsloppspark på Hönö Pinan Projektering och detaljplanearbete är planerat att starta hösten Nämnd Pågår omställning till ekologiskt hållbara energisystem Driva en lokal energirådgivning Utveckla arbetet med energimål och energistrategi Lokal energirådgivning bedrivs. Arbete med energieffektiviseringsstrategi pågår. Medverka i organisationen av ett kommunalt nätverk för planering av vindkraft Medverkan för närvarande endast i passiv form. Nämnd Finns kunskap om vilka skyddsvärda naturmiljöer som finns i kommunen Påbörja arbetet med att upprätta ett naturvårdsprogram Inventeringen är påbörjad och avslutas sent hösten Därefter påbörjas arbetet med upprättande av program Bilaga till Uppdrag 1

6 PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING Nämnd Är de kommunala verksamheternas lokalbehov utredda Bilda lokalförsörjningsgrupp Presentera lokalförsörjningsplan för politiska beslut Lokalförsörjningsgruppen konstitueras hösten Lokalförsörjningsgruppens uppgift är att ta fram en lokalförsörjningsplan. Nämnd Är trafiksäkerheten för gång-, cykel- och mopedtrafikanter förbättrad Presentera en trafiksäkerhetsplan avseende GCMvägar Arbete med Trafikprogram inklusive Trafiksäkerhetsplan påbörjas sommaren Bilaga till Uppdrag 1

7 Bilaga till Uppdrag 1

8 EKONOMISK UPPFÖLJNING MAJ KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelseenheterna: Utfall per maj ligger på 40 %, (vid jämn förbrukning 42 %). Årsprognosen visar ett överskott om 567 tkr (fg prognos 866 tkr). Inarbetad buffert beräknas inte förbrukas. Projektet Terra et Mare har aviserat att de ej behöver projektpengarna 400 tkr detta år. Påskrelaterade utryckningar hos riskhanteringsenheten beräknas kosta 345 tkr mer än budgeterat. Förändring från fg månad: Folkhälsosamordnare börjar nu i juni. Finansiering utredning av järnväg Gbg-Borås 185 tkr belastar Vht 139, ks oförutsedda. Utfallet timmar för värnpersonal blev högre än beräknat. Gemensamma poster: Visar ett överskott om tkr. Detta beror på beräknade reavinster tkr, högre borgensavgifter samt en donation 467 tkr. Strategisk reserv om tkr beräknas ej förbrukas samt fördelningsposter om tkr (3 673 tkr) där 549 tkr fördelats till BoU (Volym Björkö 2013) samt en återföring 153 tkr enligt beslut KF 14. Samhällsbyggnad: Prognos skattefinansierad verksamhet visar ett underskott på -676 tkr. I prognosen ingår kostnad för utredning Gryaab, 352 tkr, Kalvsund/Framnäs 99 tkr, trafikutredningar 300 tkr, konsulter för trafiksäkerhetsutredningar 275 tkr samt kostnader för ÖP tkr, totalt tkr. Verksamheten räknar med högre intäkter jämfört med budget på 500 tkr. Bostadsanpassningsbidrag visar lägre kostnader jämfört med budget på 564 tkr. Avgiftsfinansierad verksamhet visar ett överskott på 259 tkr fördelat på kretsloppsenheten 787 tkr, Öckerö Båttrafik 64 tkr och Va-enheten underskott på -592 tkr. Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar Kommunstyrelseenheterna 100 Nämnds- och styrelsevht Stöd till pol. partier Revision Övr. politisk verksamhet Demokrativerksamhet Övr inom Pol vht Fysisk och tekn. planer Näringslivsfrämjande åtg Bidrag till ö-råden Kommunstyrelsens oförutsedda (inköp elbilar) Finansiering utredning järnväg Gbg-Borås 185tkr. Projekt Terra et Mare överskott 400 tkr

9 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 225 Konsument o engergirådgiv Turistverksamhet Miljö, hälsa ej myndighet Säkerhet och trygghet Riskhantering Totalförsv. o samhällssk Folkhälsosamordning, 1,5 mån lön förbrukas ej +58 tkr men fakturerar mindre -40 tkr. Pers.kostn i påskrelaterade utryckningar ber -345, värnpersonal fler timmar än beräknat, ca 30 tkr. 580 Individ&familjeomsorg,tot Arbetsmarknadsåtgärder Avfallshantering Kommungemensam vht Kommungemensam vht Fördelningsposter Summa KS fördelning 240 tkr, KS-enh buffert 362 tkr Gemensamma poster 215 Fysisk och tekn. planer Kommungemensam vht Fördelningsposter Beräknade reavinster Överskott på borgensavgifter + donation 250 tkr Fördelningsposter =2971 tkr. Har fördelat 549 tkr till BoU samt återföring 153 tkr enl

10 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar Summa beslut KF 14. samt strategisk reserv tkr. Samhällsbyggnad skatt 130 Övrig politisk verksamhet Fysisk och teknisk planer Ingår kostn för ÖP14 med 404tkr, ByggR 240tkr. Högre intäkter jmf med budget +655 tkr 220 Näringslivsfrämjande åtgärd Konsument o energirådgiv Gator, vägar, parkering Ingår kostnader för trafikutredningar 300 tkr och konsultkostnad 275 tkr, sandupptagning 137 tkr. 250 Parker Miljö-hälsoskydd, myndighet Miljö, hälsa ej myndighet Säkerhet och trygghet Totalförsvar, samhällsskydd Administration Buffert på 518 tkr 511 Bostadsanpassningsbidrag Få ärenden. Ett ärende är överklagat till förvaltningsrätten. 530 Färdtjänst Förutsätter att kostnaderna följer kommunens budget som ligger 552 tkr under Västtrafiks bud-

11 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 535 Öppen verksamhet Arbetsmarknadsåtgärder Kommersiell verksamhet Kollektivtrafik Kostnad enligt överenskommelse för Flexlinjen tkr, kommunens budget tkr 834 Sjötrafik Högre kapitalkostnader jmf med budget samt lägre intäkter. 865 Vatten och avlopp Gryaab-utredning 910 Lokalvård och kost Ny modul Björkö 950 Egna bostäder och lokaler Summa get. Samhällsbyggnad avgift 834 Sjötrafik Lägre intäkter jmf med budget. Utredning tillsammans med Västtrafik pågår 865 Vatten och avlopp Förutsätter höga anläggningsavgifter. Underskottet är enligt tidigare information. 870 Avfallshantering Budgeterat överskott Summa Investeringsredovisning kommunstyrelseenheterna

12 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 1216 Transportbuss OSA IT ospec projekt Oljeskyddsberedskap Beg.chassi-påbyggn.skåp Brandfordon BAS InvesteringarKS Reservpost kommunchef Klart Buffert IT, ännu inget planerat Beräknas ske i september Klart Beräknas klart juli Budget vid ingång av år 2013, 250 tkr, ingen fördelning har ännu skett. Budget vid ingång av år 2013, 1500 tkr, ingen fördelning har ännu skett. Summa Investeringsredovisning samhällsbyggnad/skatt 5521 Skurmaskiner Klart 5518 Kombiugn Brattebergsskolan Klart 5519 Nedkylningsskåp Bratteberg Klart 5522 Kokgryta Brattebergsskolan Klart 5520 Diskmaskin Solhöjden Klart 5434 TS-åtgärder Norgårdsvägen Klart, gäller etapp Gatubelysning Knippla Gatubelysning

13 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 5450 Parkeringsplatser Pinan Klart, slutfaktura återstår 5472 Norgårdsvägen etapp Endast utredningskostnader innevarande år 5459 Öckerö färjeläge Del av statsbidrag erhållits 651 tkr 5473 Gatubelysning Skarviksvägen Ev. samförläggning med Telia och Fortum 5474 Gatubelysning samförläggning med Fortum Rondell Bustadsvägen Arbete utfört i samband med exploatering Klova industriområde 5099 Buffert verksamhetschef Summa Investeringsredovisning samhällsbyggnad/avgift 6132 Tryckstegringsst Röd sund Saneringsplan Klart, slutfaktura 6149 Slamcentrifug Klart, slutfaktura 6152 Utbyggnad serviser Renovering vattenledningar Renovering pumpstationer Utbyggnad dagvattenledningar

14 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 6157 Renovering spillvattennät Utbyte betäckningar Polymerberedare Server Uniwiev Pinan Omfördelat från buffert 6214 Kompr renhållningsbil VA, Klova industriområde Arbete utfört i samband med exploatering Klova industriområde 6145 Renovering pumpstationer Klart, slutfaktura 6999 Buffert verksamhetschef tkr omfördelat till projekt 6160 Summa

15 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson, Theres Benito Ärende: Vägtrafikbuller Heden 1:55 Diarienummer: Tjänsteskrivelse vägtrafikbuller, Heden 1:55 Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsverksamheten ges i uppdrag att: - utföra åtgärder för att säkerställa att riktvärdena för ekvivalent bullernivå inomhus på 30 db(a) och maximal bullernivå inomhus på 45 db(a) uppfylls för fastigheten Heden 1:55. - redovisa planerade åtgärder samt tidplan skriftligen till bygg- och miljönämnden senast 30 november Sammanfattning Klagomål på vägtrafikbuller inkom till plan-, bygg- och miljöenheten från boende på fastigheten Heden 1:55. Bygg- och miljönämnden har tidigare förelagt Kommunstyrelsen att utreda bullersituationen och eventuella kostnader på fastigheten Heden 1:55. Bakgrund Buller är en vanlig källa till störning i dagens samhälle och buller har en påverkan på människors hälsa. Olika undersökningar visar på samband mellan ökande ljudnivåer och upplevd trötthet, stress samt risk för hjärt- och kärlsjukdom. Riksdagen har i samband med infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställt riktvärden för trafikbuller, se tabell nedan. I samma proposition anger regeringen att ett åtgärdsprogram för vägtrafiken i en första etapp, tom 2007, bör omfatta befintliga bostadsmiljöer med buller överstigande 65 db(a) ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Åtgärderna bör i första hand leda till begränsningar av inomhusnivåer som överstiger 30 db(a) ekvivalentnivå och 45 db(a) maximalnivå. Riksdagen har även beslutat om ett antal miljökvalitetsmål. Ett av målen är God bebyggd miljö vilket bl.a. beskriver en god och hälsosam livsmiljö i städer, tätorter och annan bebyggd miljö. Det innebär att ljudmiljön är god Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

16 där människor vistas och att betydande problem med buller från vägtrafiken inte finns. Målet ska uppnås inom en generation, till år Boverket har konkretiserat målet som att riktvärdena för vägtrafikbuller som riksdagen ställt sig bakom, ska vara uppfyllda för alla boendemiljöer. Myndighetsnämnden beslutade att Öckerö kommun skulle fortsätta att tillämpa etapp 1 i åtgärdsprogrammet för vägtrafikbuller, vilket omfattar befintliga bostadsmiljöer med buller överstigande 65 db(a) ekvivalentnivå utomhus. Något ställningstagande gällande övriga riktvärden gjordes inte. Ärende I bullerutredningen för fastigheten Heden 1:55, som samhällsbyggnadsverksamheten lät genomföra på uppdrag av kommunstyrelsen, beräknas den ekvivalenta bullernivån utomhus vid fasad ligga på db(a). Detta innebär att bullernivån ligger under etappmål 1 på 65 db(a) men över riktvärdet på 55 db(a) längs norra, östra och delar av södra fasaden. På uteplatsen som ligger längs nordvästra sidan av huset beräknas den maximala bullernivån vara lägre än 70 db(a) och därmed uppfylls riktvärdet för maximal bullernivå utomhus. Den ekvivalenta bullernivån inomhus uppgå till db(a). Därmed beräknas riktvärdet för ekvivalent ljudnivå inomhus på 30 db(a)överskridas längs fasaden mot Öckerövägen. Maximal bullernivå inomhus beräknas uppgå till db(a) vilket innebär att riktvärdet för maximal bullernivå inomhus på 45 db(a) överskrids längs norra, östra och delar av södra fasaden. Ekvivalentnivå 24h, utomhus [dba] Maximalnivå vid uteplats [dba] Ekvivalentnivå 24h, inomhus [dba] Maximalnivå inomhus [dba] (nattetid 22-06) 1) Etappmål 1 2) Etappmål 2 Utredning Riktvärde Etappmål < (>5ggr/natt) 55 2 (>5ggr/natt) I och med att riktvärdena för ekvivalent och maximal bullernivå inomhus överskrids bedömer samhällsbyggnadsverksamheten att åtgärder för att uppfylla dessa riktvärden behövs. Det finns en uteplats i anslutning till bostaden som uppfyller riktvärdet för maximal bullernivå på 70 db(a). Den ekvivalenta bullernivån utomhus på 55 db(a) vid fasad överskrids längs norra, östra och delar av södra fasaden, men ligger under etappmål 1 på 65 db(a). I enlighet med tidigare beslut i Myndighetsnämnden bedömer samhällsbyggnadsverksamheten därför att åtgärder för att minska

17 bullernivåerna utomhus inte är motiverat. I bullerutredningen uppskattas omfattningen av åtgärder till fönsterbyte av 6-8 fönster (ca kr/fönster) till en kostnad på totalt kr. Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Theres Benito Miljö- och hälsoskyddsinspektör

18 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämnden BMN 67 Dnr Klagomål på vägtrafikbuller, Heden 1:55 Klagomål på vägtrafikbuller inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen från boende på fastigheten Heden 1:55 belägen vid Kastanjevägen. Mätningar/beräkningar, tidigare beslut, utredningar m.m. Under 2009 gjordes en översyn över utsatta trafikmiljöer i Öckerö kommun. I december samma år kom rapporten Öckerö kommun, Översiktlig bullerutredning. Utredningen visar att de fastigheter som är mest utsatta för vägtrafikbuller finns främst längs med Hälsövägen, Hönövägen, Öckerövägen samt Norgårdsvägen. Bygg- och miljönämnden har tidigare förelagt Kommunstyrelsen att utreda bullersituationen och eventuella kostnader för relevanta åtgärder på fastigheten Heden 1:55. Gatuenheten har på uppdrag av Kommunstyrelsen låtit utföra en bullerutredning för fastigheten Heden 1:55. Se Bullerutredning för fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15 som medföljer som bilaga. För området gäller en detaljplan antagen av länsstyrelsen den 15 juli Detaljplanen ställer inga krav på bullerskyddsåtgärder. I bygglovet som är från finns inga rekommendationer eller krav på fasaddämpning. I bygglovet nämner man dock att den sökande i ansökan meddelat att man eventuellt planerar att uppföra ett staket/bullerplank mot Öckerövägen. Nämnden tog inte upp frågan till prövning då sökande inte hade redovisat utformning eller placering av staket/bullerplank. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad PM Bullerutredning från COWI Arbetsutskottets beslutsförslag Bygg- och miljönämnden förelägger kommunstyrelsen att: - utföra åtgärder för att säkerställa att riktvärdena för ekvivalent bullernivå inomhus på 30 db(a) och maximal buller nivå inomhus på 45 db(a) uppfylls för fastigheten Heden 1:55. - redovisa planerade åtgärder samt tidplan skriftligen till bygg- och miljönämnden senast 30 november Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämnden BMN 67 forts Dnr Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden förelägger kommunstyrelsen att: - utföra åtgärder för att säkerställa att riktvärdena för ekvivalent bullernivå inomhus på 30 db(a) och maximal buller nivå inomhus på 45 db(a) uppfylls för fastigheten Heden 1:55. - redovisa planerade åtgärder samt tidplan skriftligen till bygg- och miljönämnden senast 30 november Lagstöd Beslutet meddelas med stöd av 26 kap 9 och 22 miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 2 och 3 miljöbalken. Besvärshänvisnings bifogas beslutet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

20 Sida 1 av 3 Bygg- och miljönämnden Öckerö kommun Öckerö Öckerö Diarienummer: Klagomål på vägtrafikbuller vid fastighet HEDEN 1:55, KASTANJEVÄGEN 15, Öckerö kommun Förslag till beslut Plan-, bygg- och miljöenheten föreslår Bygg- och miljönämnden att förelägga Kommunstyrelsen, Öckerö kommun att: 1. Utföra åtgärder för att säkerställa att riktvärdena för ekvivalent bullernivå inomhus på 30 db(a) och maximal bullernivå inomhus på 45 db(a) uppfylls för fastigheten Heden 1: Redovisa planerade åtgärder samt tidsplan skriftligen till Bygg- och miljönämnden senast åtta veckor efter delgivning av beslutet. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. Lagstöd Beslutet meddelas med stöd av 26 kap 9 och 22 miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 2 och 3 miljöbalken. Ärende Klagomål på vägtrafikbuller inkom till plan-, bygg- och miljöenheten från boende på fastigheten Heden 1:55. Mätningar/beräkningar, tidigare beslut, utredningar m.m. Under 2009 gjordes en översyn över utsatta trafikmiljöer i Öckerö kommun. I december samma år kom rapporten Öckerö kommun, Översiktlig bullerutredning. Utredningen visar att de fastigheter som är mest utsatta för vägtrafikbuller finns främst längs med Hälsövägen, Hönövägen, Öckerövägen samt Norgårdsvägen. Bygg- och miljönämnden har tidigare förelagt Kommunstyrelsen att utreda bullersituationen och eventuella kostnader för relevanta åtgärder på fastigheten Heden 1:55. Gatuenheten har på uppdrag av Kommunstyrelsen låtit utföra en bullerutredning för fastigheten Heden 1:55. Se Bullerutredning för fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15 som medföljer som bilaga. För området gäller en detaljplan antagen av länsstyrelsen den 15 juli Detaljplanen ställer inga krav på bullerskyddsåtgärder. I bygglovet som är från finns inga rekommendationer eller krav på fasaddämpning. I bygglovet nämner man dock att den sökande i ansökan meddelat att man eventuellt planerar att Postadress Telefon: Org.nr: ÖCKERÖ Telefax: Bankgiro: Besöksadress E-post: Hemsida: Sockenvägen 13

21 Sida 2 av 3 uppföra ett staket/bullerplank mot Öckerövägen. Nämnden tog inte upp frågan till prövning då sökande inte hade redovisat utformning eller placering av staket/bullerplank. Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning Buller är en vanlig källa till störning i dagens samhälle och buller har en påverkan på människors hälsa. Olika undersökningar visar på samband mellan ökande ljudnivåer och upplevd trötthet, stress samt risk för hjärt- och kärlsjukdom. Riksdagen har i samband med infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställt riktvärden för trafikbuller, se tabell nedan. I samma proposition anger regeringen att ett åtgärdsprogram för vägtrafiken i en första etapp, tom 2007, bör omfatta befintliga bostadsmiljöer med buller överstigande 65 db(a) ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Åtgärderna bör i första hand leda till begränsningar av inomhusnivåer som överstiger 30 db(a) ekvivalentnivå och 45 db(a) maximalnivå. Riksdagen har även beslutat om ett antal miljökvalitetsmål. Ett av målen är God bebyggd miljö vilket bl.a. beskriver en god och hälsosam livsmiljö i städer, tätorter och annan bebyggd miljö. Det innebär att ljudmiljön är god där människor vistas och att betydande problem med buller från vägtrafiken inte finns. Målet ska uppnås inom en generation, till år Boverket har konkretiserat målet som att riktvärdena för vägtrafikbuller som riksdagen ställt sig bakom, ska vara uppfyllda för alla boendemiljöer. Myndighetsnämnden beslutade att Öckerö kommun skulle fortsätta att tillämpa etapp 1 i åtgärdsprogrammet för vägtrafikbuller, vilket omfattar befintliga bostadsmiljöer med buller överstigande 65 db(a) ekvivalentnivå utomhus. Något ställningstagande gällande övriga riktvärden gjordes inte. I bullerutredningen för fastigheten Heden 1:55 beräknas den ekvivalenta bullernivån utomhus vid fasad ligga på db(a). Detta innebär att bullernivån ligger under etappmål 1 på 65 db(a) men över riktvärdet på 55 db(a) längs norra, östra och delar av södra fasaden. På uteplatsen som ligger längs nordvästra sidan av huset beräknas den maximala bullernivån vara lägre än 70 db(a) och därmed uppfylls riktvärdet för maximal bullernivå utomhus. Den ekvivalenta bullernivån inomhus uppgå till db(a). Därmed beräknas riktvärdet för ekvivalent ljudnivå inomhus på 30 db(a)överskridas längs fasaden mot Öckerövägen. Maximal bullernivå inomhus beräknas uppgå till db(a) vilket innebär att riktvärdet för maximal bullernivå inomhus på 45 db(a) överskrids längs norra, östra och delar av södra fasaden. Ekvivalentnivå 24h, utomhus [dba] Maximalnivå vid uteplats [dba] Ekvivalentnivå 24h, inomhus [dba] Maximalnivå inomhus [dba] (nattetid 22-06) 1) Etappmål 1 2) Etappmål 2 Utredning Riktvärde Etappmål < (>5ggr/natt) 55 2 (>5ggr/natt)

22 Sida 3 av 3 I och med att riktvärdena för ekvivalent och maximal bullernivå inomhus överskrids bedömer plan-, bygg- och miljöenheten att åtgärder för att uppfylla dessa riktvärden behövs. Det finns en uteplats i anslutning till bostaden som uppfyller riktvärdet för maximal bullernivå på 70 db(a). Den ekvivalenta bullernivån utomhus på 55 db(a) vid fasad överskrids längs norra, östra och delar av södra fasaden, men ligger under etappmål 1 på 65 db(a). I enlighet med tidigare beslut i Myndighetsnämnden bedömer plan-, bygg- och miljöenheten därför att åtgärder för att minska bullernivåerna utomhus inte är motiverat. Theres Benito Miljö- och hälsoskyddsinspektör

23 ÖCKERÖ KOMMUN Bullerutredning för fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15 PM ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box Göteborg Sverige TEL FAX WWW cowi.se PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A /03-PM_001 VERSION 1.0 UTGIVNINGSDATUM UTARBETAD Erik Frid GRANSKAD Erik Frid GODKÄND Erik Frid - Bullerutredning för Heden 1_55 Kastanjevägen 15.docx

24 2/9 Bullerutredning för fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15 INNEHÅLL 1 Bakgrund, syfte och avgränsning 3 2 Förutsättningar Riktvärden Bullerberäkningar Kartunderlag Trafikdata Bullerskyddsåtgärder 6 3 Bullerberäkningar Resultat för nollalternativet Studerade bullerskyddsåtgärder Resultat för utbyggnadsalternativet 8 4 Slutsatser 9 - Bullerutredning för Heden 1_55 Kastanjevägen 15.docx

25 Bullerutredning för fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15 3/9 1 Bakgrund, syfte och avgränsning Boende på fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15, har till Öckerö kommun inkommit med klagomål gällande vägtrafikbuller. Utifrån klagomålet har bygg- och miljönämnden i kommunen skickat ett föreläggande till gatuenheten att: Utreda om ekvivalenta och maximala ljudnivån inomhus för fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15, överskrider de av Riksdagen beslutade riktvärdena gällande vägtrafikbuller. Överskrids riktvärdena inomhus, ska även tekniska åtgärder för att minska trafikbullret utredas samt vilka ljudnivåer och kostnader dessa åtgärder skulle medföra. Att redovisa ovanstående uppgifter i en skriftlig rapport till bygg- och miljönämnden. Denna bullerutredning syftar till att beskriva bullersituationen vid fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15, samt redovisa eventuellt behov av bullerskyddsåtgärder. Bullerutredningen är avgränsad till att omfatta fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15, samt beräkningar av bullernivåer med avseende på vägtrafiken på Öckerövägen och Hedens byväg öster om fastigheten, se figur nedan. Övrigt vägnät i närheten av fastigheten har inte beaktats. Hedens byväg Öckerövägen Heden 1:55 Kastanjevägen 15 Illustration över studerad fastighet. Byggnader Vit Befintligt bostadshus Grå Befintlig övrig byggnad Övrigt: Blå Sten-/stödmur - Bullerutredning för Heden 1_55 Kastanjevägen 15.docx

26 4/9 Bullerutredning för fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15 2 Förutsättningar 2.1 Riktvärden Riksdagen beslutade i mars 1997, genom antagande av Infrastrukturpropositionen 1996/97:53, om riktvärden för trafikbuller, se nivåer nedan. Riktvärdena utgör det långsiktiga målet för trafikbuller och bör normalt inte överskridas vid nybyggnad av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. 30 db(a) ekvivalentnivå inomhus 45 db(a) maximalnivå inomhus nattetid 55 db(a) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 db(a) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad Boverket har därefter tagit fram allmänna råd 2008:1, "Buller i planering Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik", för att förtydliga tillämpningen av de av Riksdagen antagna riktvärdena i samband med nybyggnad av bostäder. Som del i detta har en huvudregel formulerats enligt följande: Den slutliga bebyggelsen utformas så att kraven i Boverkets byggregler uppfylls. Att 55 db(a) ekvivalentnivå utomhus uppfylls vid fasad och uteplats. Att 70 db(a) maximalnivå uppfylls vid uteplats i anslutning till bostad. Huvudregelns krav bör uppfyllas genom bebyggelsens placering och utformning samt med hjälp av bullerskyddsåtgärder. Vidare anges att bostäder bör lokaliseras så att de blir långsiktigt hållbara ur hälsosynpunkt, vilket innebär att hänsyn bör tas till prognostiserade trafikförändringar. Om inte huvudregeln kan uppfyllas anger Boverket att det i vissa fall kan vara motiverat med avsteg. Det innebär att avvägningar mellan kraven på ljudmiljö och andra intressen bör kunna övervägas. För detaljer kring avsteg hänvisas till de allmänna råden. 2.2 Bullerberäkningar Bullerberäkningarna har utförts i enlighet med den Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller (SNV:s rapport 4935). Beräkningsmodellerna baseras på ett stort antal mätningar som genomförts vid olika terrängförhållanden och under olika meteorologiska situationer. Beräknade värden ger resultat som gäller för de vädersituationer som riktvärdena avser, vilket till exempel innebär en kontrollerad vädersituation med svag vind från bullerkällan mot mottagaren, tillika beräkningspunkten. Därmed ger beräkningar oftast större noggrannhet än enstaka mätningar då dessa kan visa stor variation från dag till dag beroende på årstid, väder och vind. Bullerberäkningar har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet CadnaA, version 4.3, vilket är ett kommersiellt beräkningsprogram utvecklat av DataKustik. Beräkningsprogrammet utgår ifrån en terrängmodell och hanterar automatiskt utbred- - Bullerutredning för Heden 1_55 Kastanjevägen 15.docx

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-05-25 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 Uppdrag 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede Titel på rapport: Trafikbullerutredning Forbonden 4 Fittja C Status: Slutrapport

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER

RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER Bild Annelundsmotet RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER Utgångspunkt vid planering och byggande av bostäder i Borås Stad Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Buller och

Läs mer

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Boverket Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

KUNGÖRELSE. 5. Val av en ledamot och en ersättare i Direktionen Tolkförmedling Väst

KUNGÖRELSE. 5. Val av en ledamot och en ersättare i Direktionen Tolkförmedling Väst KALLELSE till ledamöter 1(2) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 19 februari 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling

Läs mer

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun Uppdrag Bullerutredning Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng, Tea Cole Rapportnr 61441040026-03 Datum 2012-04-03 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22. SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22.00 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän

Läs mer

Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013

Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013 Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013 stockholm.se September 2013 Publikationsnummer: [Fyll i här] Dnr:2012-12643 ISBN: [Fyll i här] Utgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Miljöförvaltningen

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad. Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13

Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad. Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13 Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson Ärende: Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13 Svar på förfrågan om test

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller

Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller SKRIVELSE 2013-04-26 Ärendenr: NV-00321-13 Bov 20121-936/2012 Miljödepartementet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller Förord Boverket och Naturvårdsverket

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan)

Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan) PÄ 25/2013a Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan) Upprättad 2015-03-05 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse 2015-03-05 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB)

Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB) RAPPORT Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB) med Göteborgs åtgärdsprogram för kvävedioxid som testfall Inger Jöborn, Mohammed Belhaj och Karin Sjöberg Martin Almgren 1 Bertil Forsberg 2

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15 Lägesrapport Sveriges miljökvalitetsmål 15 God Bebyggd Miljö - situationen i Blekinge län och dess kommuner 1 God Bebyggd miljö 2005 Författare: Utgivare: Anette Löfgren och Kristina Stark Länsstyrelsen

Läs mer