Kl Utbildning i PBL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kl. 10.00-12.00 Utbildning i PBL"

Transkript

1 KALLELSE/Underrättelse 1(2) Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 18 juni 2013, kl Plats OBS!!!! Riskhanteringsenheten, Brandstationen Kl Utbildning i PBL Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl

2 1. Val av protokollsjusterare Anne-Lie Sundling 2. Ekonomisk rapport per maj (Dukas) 3. Kommunstyrelsen Uppföljning av uppdrag 1/-mål och ekonomi per maj 4. Klagomål på trafikbuller, Heden 1:55 5. Klagomål på trafikbuller, Öckerö 2: Klagomål på trafikbuller, Öckerö 2: Beslut om förstudie utveckling av Solhöjden 8. Korttidsboende Hedens By 9. Framtida skollokaler Heden- Brattebergsområdet 10. Genomförande av detaljplan för Norra Långesand (Dukas) 11. Samhällsbyggnadschefen informerar 12. Handlingsplan Mest sjuka äldre 13. Reviderade riktlinjer för Västbus 14. Kommunernas kvalitet i korthet (Kkik) - handlingsplan 15. Ang representationen i Vattenrådet för Bohuskusten och Bohuskustens Vattenvårdsförbund 16. Besvarande av motion om arbetskläder för personal inom barn- och utbildningsförvaltningen 17. Besvarande av medborgarförslag om behov av ny skola och skolgård på Björkö 18. Redigering av kommunstyrelsens/kansliets dokumenthanteringsplan 19. Information 20. Övrigt 2(2) Arne Lernhag

3 Ordförande Lars G Andersson Sekreterare

4 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Genja Thesslund, Irene Berg, Jarl Gustavsson Ärende: Ekonomisk uppföljning 2013 Diarienummer: 0042/13 Kommunstyrelsens verksamhet - uppföljning av uppdrag 1/mål och ekonomi per maj Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Informationen noteras till protokollet. Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges styrprinciper skall uppföljning av verksamhetsmål i uppdragshandling 1 meddelas till nämnd efter maj. Den ekonomiska uppföljningen avser drift- och investeringsverksamheten samt helårsprognos. Jarl Gustavsson ekonomichef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

5 MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MAJ KOMMUNSTYRELSEN PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING Kommunfullmäktige Senast vid utgången av 2013 uppgår det planerade fastighetsunderhållet till 120 kr per kvadratmeter (ÖBO) Budget Avsatta budgetmedel, 250 tkr, är fördelade till respektive förvaltning för att täcka ökad hyra. Kommunfullmäktige Gång- och cykeltrafikanter skall uppleva en ökad säkerhet i trafiken genom tillgång till bland annat fler gång- och cykelvägar Fortsatt utbyggnad enligt plan av gång- och cykelväg utmed Norgårdsvägen Åtgärda det eftersatta underhållet i det trafiktätaste vägnätet Utredning pågår för att pröva förutsättningarna för omprojektering av GC-vägen då nuvarande projektering innebär stort behov av marklösen. Upphandling planeras sommaren 2013 av underhållsprogram och scanning av kommunens vägar i syfte att kunna använda tilldelade resurser på ett mer effektivt sätt. Årets beläggningsarbete skall genomföras under september-oktober förutom lagning av potthål och schakter som genomförs under juni. Kommunfullmäktige Har andelen resor med kollektivtrafiken ökat från nuvarande 18 % (2010) till 25 % 2014 Aktivt arbete i delregionala ägarrådets beredningsgrupp Utredning pågår om möjligheten att få relevant data för att kunna mäta andelen som reser med kollektivtrafik. Nämnd Ökad it-säkerhet i kommunens organisation Genomföra utbildning - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicyn behandlas politiskt under hösten. Nämnd Finns förutsättningar för att flytta nuvarande återvinningscentral till ny plats Lägga fram förslag på en Kretsloppspark på Hönö Pinan Projektering och detaljplanearbete är planerat att starta hösten Nämnd Pågår omställning till ekologiskt hållbara energisystem Driva en lokal energirådgivning Utveckla arbetet med energimål och energistrategi Lokal energirådgivning bedrivs. Arbete med energieffektiviseringsstrategi pågår. Medverka i organisationen av ett kommunalt nätverk för planering av vindkraft Medverkan för närvarande endast i passiv form. Nämnd Finns kunskap om vilka skyddsvärda naturmiljöer som finns i kommunen Påbörja arbetet med att upprätta ett naturvårdsprogram Inventeringen är påbörjad och avslutas sent hösten Därefter påbörjas arbetet med upprättande av program Bilaga till Uppdrag 1

6 PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING Nämnd Är de kommunala verksamheternas lokalbehov utredda Bilda lokalförsörjningsgrupp Presentera lokalförsörjningsplan för politiska beslut Lokalförsörjningsgruppen konstitueras hösten Lokalförsörjningsgruppens uppgift är att ta fram en lokalförsörjningsplan. Nämnd Är trafiksäkerheten för gång-, cykel- och mopedtrafikanter förbättrad Presentera en trafiksäkerhetsplan avseende GCMvägar Arbete med Trafikprogram inklusive Trafiksäkerhetsplan påbörjas sommaren Bilaga till Uppdrag 1

7 Bilaga till Uppdrag 1

8 EKONOMISK UPPFÖLJNING MAJ KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelseenheterna: Utfall per maj ligger på 40 %, (vid jämn förbrukning 42 %). Årsprognosen visar ett överskott om 567 tkr (fg prognos 866 tkr). Inarbetad buffert beräknas inte förbrukas. Projektet Terra et Mare har aviserat att de ej behöver projektpengarna 400 tkr detta år. Påskrelaterade utryckningar hos riskhanteringsenheten beräknas kosta 345 tkr mer än budgeterat. Förändring från fg månad: Folkhälsosamordnare börjar nu i juni. Finansiering utredning av järnväg Gbg-Borås 185 tkr belastar Vht 139, ks oförutsedda. Utfallet timmar för värnpersonal blev högre än beräknat. Gemensamma poster: Visar ett överskott om tkr. Detta beror på beräknade reavinster tkr, högre borgensavgifter samt en donation 467 tkr. Strategisk reserv om tkr beräknas ej förbrukas samt fördelningsposter om tkr (3 673 tkr) där 549 tkr fördelats till BoU (Volym Björkö 2013) samt en återföring 153 tkr enligt beslut KF 14. Samhällsbyggnad: Prognos skattefinansierad verksamhet visar ett underskott på -676 tkr. I prognosen ingår kostnad för utredning Gryaab, 352 tkr, Kalvsund/Framnäs 99 tkr, trafikutredningar 300 tkr, konsulter för trafiksäkerhetsutredningar 275 tkr samt kostnader för ÖP tkr, totalt tkr. Verksamheten räknar med högre intäkter jämfört med budget på 500 tkr. Bostadsanpassningsbidrag visar lägre kostnader jämfört med budget på 564 tkr. Avgiftsfinansierad verksamhet visar ett överskott på 259 tkr fördelat på kretsloppsenheten 787 tkr, Öckerö Båttrafik 64 tkr och Va-enheten underskott på -592 tkr. Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar Kommunstyrelseenheterna 100 Nämnds- och styrelsevht Stöd till pol. partier Revision Övr. politisk verksamhet Demokrativerksamhet Övr inom Pol vht Fysisk och tekn. planer Näringslivsfrämjande åtg Bidrag till ö-råden Kommunstyrelsens oförutsedda (inköp elbilar) Finansiering utredning järnväg Gbg-Borås 185tkr. Projekt Terra et Mare överskott 400 tkr

9 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 225 Konsument o engergirådgiv Turistverksamhet Miljö, hälsa ej myndighet Säkerhet och trygghet Riskhantering Totalförsv. o samhällssk Folkhälsosamordning, 1,5 mån lön förbrukas ej +58 tkr men fakturerar mindre -40 tkr. Pers.kostn i påskrelaterade utryckningar ber -345, värnpersonal fler timmar än beräknat, ca 30 tkr. 580 Individ&familjeomsorg,tot Arbetsmarknadsåtgärder Avfallshantering Kommungemensam vht Kommungemensam vht Fördelningsposter Summa KS fördelning 240 tkr, KS-enh buffert 362 tkr Gemensamma poster 215 Fysisk och tekn. planer Kommungemensam vht Fördelningsposter Beräknade reavinster Överskott på borgensavgifter + donation 250 tkr Fördelningsposter =2971 tkr. Har fördelat 549 tkr till BoU samt återföring 153 tkr enl

10 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar Summa beslut KF 14. samt strategisk reserv tkr. Samhällsbyggnad skatt 130 Övrig politisk verksamhet Fysisk och teknisk planer Ingår kostn för ÖP14 med 404tkr, ByggR 240tkr. Högre intäkter jmf med budget +655 tkr 220 Näringslivsfrämjande åtgärd Konsument o energirådgiv Gator, vägar, parkering Ingår kostnader för trafikutredningar 300 tkr och konsultkostnad 275 tkr, sandupptagning 137 tkr. 250 Parker Miljö-hälsoskydd, myndighet Miljö, hälsa ej myndighet Säkerhet och trygghet Totalförsvar, samhällsskydd Administration Buffert på 518 tkr 511 Bostadsanpassningsbidrag Få ärenden. Ett ärende är överklagat till förvaltningsrätten. 530 Färdtjänst Förutsätter att kostnaderna följer kommunens budget som ligger 552 tkr under Västtrafiks bud-

11 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 535 Öppen verksamhet Arbetsmarknadsåtgärder Kommersiell verksamhet Kollektivtrafik Kostnad enligt överenskommelse för Flexlinjen tkr, kommunens budget tkr 834 Sjötrafik Högre kapitalkostnader jmf med budget samt lägre intäkter. 865 Vatten och avlopp Gryaab-utredning 910 Lokalvård och kost Ny modul Björkö 950 Egna bostäder och lokaler Summa get. Samhällsbyggnad avgift 834 Sjötrafik Lägre intäkter jmf med budget. Utredning tillsammans med Västtrafik pågår 865 Vatten och avlopp Förutsätter höga anläggningsavgifter. Underskottet är enligt tidigare information. 870 Avfallshantering Budgeterat överskott Summa Investeringsredovisning kommunstyrelseenheterna

12 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 1216 Transportbuss OSA IT ospec projekt Oljeskyddsberedskap Beg.chassi-påbyggn.skåp Brandfordon BAS InvesteringarKS Reservpost kommunchef Klart Buffert IT, ännu inget planerat Beräknas ske i september Klart Beräknas klart juli Budget vid ingång av år 2013, 250 tkr, ingen fördelning har ännu skett. Budget vid ingång av år 2013, 1500 tkr, ingen fördelning har ännu skett. Summa Investeringsredovisning samhällsbyggnad/skatt 5521 Skurmaskiner Klart 5518 Kombiugn Brattebergsskolan Klart 5519 Nedkylningsskåp Bratteberg Klart 5522 Kokgryta Brattebergsskolan Klart 5520 Diskmaskin Solhöjden Klart 5434 TS-åtgärder Norgårdsvägen Klart, gäller etapp Gatubelysning Knippla Gatubelysning

13 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 5450 Parkeringsplatser Pinan Klart, slutfaktura återstår 5472 Norgårdsvägen etapp Endast utredningskostnader innevarande år 5459 Öckerö färjeläge Del av statsbidrag erhållits 651 tkr 5473 Gatubelysning Skarviksvägen Ev. samförläggning med Telia och Fortum 5474 Gatubelysning samförläggning med Fortum Rondell Bustadsvägen Arbete utfört i samband med exploatering Klova industriområde 5099 Buffert verksamhetschef Summa Investeringsredovisning samhällsbyggnad/avgift 6132 Tryckstegringsst Röd sund Saneringsplan Klart, slutfaktura 6149 Slamcentrifug Klart, slutfaktura 6152 Utbyggnad serviser Renovering vattenledningar Renovering pumpstationer Utbyggnad dagvattenledningar

14 Tkr Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 6157 Renovering spillvattennät Utbyte betäckningar Polymerberedare Server Uniwiev Pinan Omfördelat från buffert 6214 Kompr renhållningsbil VA, Klova industriområde Arbete utfört i samband med exploatering Klova industriområde 6145 Renovering pumpstationer Klart, slutfaktura 6999 Buffert verksamhetschef tkr omfördelat till projekt 6160 Summa

15 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson, Theres Benito Ärende: Vägtrafikbuller Heden 1:55 Diarienummer: Tjänsteskrivelse vägtrafikbuller, Heden 1:55 Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsverksamheten ges i uppdrag att: - utföra åtgärder för att säkerställa att riktvärdena för ekvivalent bullernivå inomhus på 30 db(a) och maximal bullernivå inomhus på 45 db(a) uppfylls för fastigheten Heden 1:55. - redovisa planerade åtgärder samt tidplan skriftligen till bygg- och miljönämnden senast 30 november Sammanfattning Klagomål på vägtrafikbuller inkom till plan-, bygg- och miljöenheten från boende på fastigheten Heden 1:55. Bygg- och miljönämnden har tidigare förelagt Kommunstyrelsen att utreda bullersituationen och eventuella kostnader på fastigheten Heden 1:55. Bakgrund Buller är en vanlig källa till störning i dagens samhälle och buller har en påverkan på människors hälsa. Olika undersökningar visar på samband mellan ökande ljudnivåer och upplevd trötthet, stress samt risk för hjärt- och kärlsjukdom. Riksdagen har i samband med infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställt riktvärden för trafikbuller, se tabell nedan. I samma proposition anger regeringen att ett åtgärdsprogram för vägtrafiken i en första etapp, tom 2007, bör omfatta befintliga bostadsmiljöer med buller överstigande 65 db(a) ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Åtgärderna bör i första hand leda till begränsningar av inomhusnivåer som överstiger 30 db(a) ekvivalentnivå och 45 db(a) maximalnivå. Riksdagen har även beslutat om ett antal miljökvalitetsmål. Ett av målen är God bebyggd miljö vilket bl.a. beskriver en god och hälsosam livsmiljö i städer, tätorter och annan bebyggd miljö. Det innebär att ljudmiljön är god Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

16 där människor vistas och att betydande problem med buller från vägtrafiken inte finns. Målet ska uppnås inom en generation, till år Boverket har konkretiserat målet som att riktvärdena för vägtrafikbuller som riksdagen ställt sig bakom, ska vara uppfyllda för alla boendemiljöer. Myndighetsnämnden beslutade att Öckerö kommun skulle fortsätta att tillämpa etapp 1 i åtgärdsprogrammet för vägtrafikbuller, vilket omfattar befintliga bostadsmiljöer med buller överstigande 65 db(a) ekvivalentnivå utomhus. Något ställningstagande gällande övriga riktvärden gjordes inte. Ärende I bullerutredningen för fastigheten Heden 1:55, som samhällsbyggnadsverksamheten lät genomföra på uppdrag av kommunstyrelsen, beräknas den ekvivalenta bullernivån utomhus vid fasad ligga på db(a). Detta innebär att bullernivån ligger under etappmål 1 på 65 db(a) men över riktvärdet på 55 db(a) längs norra, östra och delar av södra fasaden. På uteplatsen som ligger längs nordvästra sidan av huset beräknas den maximala bullernivån vara lägre än 70 db(a) och därmed uppfylls riktvärdet för maximal bullernivå utomhus. Den ekvivalenta bullernivån inomhus uppgå till db(a). Därmed beräknas riktvärdet för ekvivalent ljudnivå inomhus på 30 db(a)överskridas längs fasaden mot Öckerövägen. Maximal bullernivå inomhus beräknas uppgå till db(a) vilket innebär att riktvärdet för maximal bullernivå inomhus på 45 db(a) överskrids längs norra, östra och delar av södra fasaden. Ekvivalentnivå 24h, utomhus [dba] Maximalnivå vid uteplats [dba] Ekvivalentnivå 24h, inomhus [dba] Maximalnivå inomhus [dba] (nattetid 22-06) 1) Etappmål 1 2) Etappmål 2 Utredning Riktvärde Etappmål < (>5ggr/natt) 55 2 (>5ggr/natt) I och med att riktvärdena för ekvivalent och maximal bullernivå inomhus överskrids bedömer samhällsbyggnadsverksamheten att åtgärder för att uppfylla dessa riktvärden behövs. Det finns en uteplats i anslutning till bostaden som uppfyller riktvärdet för maximal bullernivå på 70 db(a). Den ekvivalenta bullernivån utomhus på 55 db(a) vid fasad överskrids längs norra, östra och delar av södra fasaden, men ligger under etappmål 1 på 65 db(a). I enlighet med tidigare beslut i Myndighetsnämnden bedömer samhällsbyggnadsverksamheten därför att åtgärder för att minska

17 bullernivåerna utomhus inte är motiverat. I bullerutredningen uppskattas omfattningen av åtgärder till fönsterbyte av 6-8 fönster (ca kr/fönster) till en kostnad på totalt kr. Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Theres Benito Miljö- och hälsoskyddsinspektör

18 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämnden BMN 67 Dnr Klagomål på vägtrafikbuller, Heden 1:55 Klagomål på vägtrafikbuller inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen från boende på fastigheten Heden 1:55 belägen vid Kastanjevägen. Mätningar/beräkningar, tidigare beslut, utredningar m.m. Under 2009 gjordes en översyn över utsatta trafikmiljöer i Öckerö kommun. I december samma år kom rapporten Öckerö kommun, Översiktlig bullerutredning. Utredningen visar att de fastigheter som är mest utsatta för vägtrafikbuller finns främst längs med Hälsövägen, Hönövägen, Öckerövägen samt Norgårdsvägen. Bygg- och miljönämnden har tidigare förelagt Kommunstyrelsen att utreda bullersituationen och eventuella kostnader för relevanta åtgärder på fastigheten Heden 1:55. Gatuenheten har på uppdrag av Kommunstyrelsen låtit utföra en bullerutredning för fastigheten Heden 1:55. Se Bullerutredning för fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15 som medföljer som bilaga. För området gäller en detaljplan antagen av länsstyrelsen den 15 juli Detaljplanen ställer inga krav på bullerskyddsåtgärder. I bygglovet som är från finns inga rekommendationer eller krav på fasaddämpning. I bygglovet nämner man dock att den sökande i ansökan meddelat att man eventuellt planerar att uppföra ett staket/bullerplank mot Öckerövägen. Nämnden tog inte upp frågan till prövning då sökande inte hade redovisat utformning eller placering av staket/bullerplank. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad PM Bullerutredning från COWI Arbetsutskottets beslutsförslag Bygg- och miljönämnden förelägger kommunstyrelsen att: - utföra åtgärder för att säkerställa att riktvärdena för ekvivalent bullernivå inomhus på 30 db(a) och maximal buller nivå inomhus på 45 db(a) uppfylls för fastigheten Heden 1:55. - redovisa planerade åtgärder samt tidplan skriftligen till bygg- och miljönämnden senast 30 november Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämnden BMN 67 forts Dnr Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden förelägger kommunstyrelsen att: - utföra åtgärder för att säkerställa att riktvärdena för ekvivalent bullernivå inomhus på 30 db(a) och maximal buller nivå inomhus på 45 db(a) uppfylls för fastigheten Heden 1:55. - redovisa planerade åtgärder samt tidplan skriftligen till bygg- och miljönämnden senast 30 november Lagstöd Beslutet meddelas med stöd av 26 kap 9 och 22 miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 2 och 3 miljöbalken. Besvärshänvisnings bifogas beslutet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

20 Sida 1 av 3 Bygg- och miljönämnden Öckerö kommun Öckerö Öckerö Diarienummer: Klagomål på vägtrafikbuller vid fastighet HEDEN 1:55, KASTANJEVÄGEN 15, Öckerö kommun Förslag till beslut Plan-, bygg- och miljöenheten föreslår Bygg- och miljönämnden att förelägga Kommunstyrelsen, Öckerö kommun att: 1. Utföra åtgärder för att säkerställa att riktvärdena för ekvivalent bullernivå inomhus på 30 db(a) och maximal bullernivå inomhus på 45 db(a) uppfylls för fastigheten Heden 1: Redovisa planerade åtgärder samt tidsplan skriftligen till Bygg- och miljönämnden senast åtta veckor efter delgivning av beslutet. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. Lagstöd Beslutet meddelas med stöd av 26 kap 9 och 22 miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 2 och 3 miljöbalken. Ärende Klagomål på vägtrafikbuller inkom till plan-, bygg- och miljöenheten från boende på fastigheten Heden 1:55. Mätningar/beräkningar, tidigare beslut, utredningar m.m. Under 2009 gjordes en översyn över utsatta trafikmiljöer i Öckerö kommun. I december samma år kom rapporten Öckerö kommun, Översiktlig bullerutredning. Utredningen visar att de fastigheter som är mest utsatta för vägtrafikbuller finns främst längs med Hälsövägen, Hönövägen, Öckerövägen samt Norgårdsvägen. Bygg- och miljönämnden har tidigare förelagt Kommunstyrelsen att utreda bullersituationen och eventuella kostnader för relevanta åtgärder på fastigheten Heden 1:55. Gatuenheten har på uppdrag av Kommunstyrelsen låtit utföra en bullerutredning för fastigheten Heden 1:55. Se Bullerutredning för fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15 som medföljer som bilaga. För området gäller en detaljplan antagen av länsstyrelsen den 15 juli Detaljplanen ställer inga krav på bullerskyddsåtgärder. I bygglovet som är från finns inga rekommendationer eller krav på fasaddämpning. I bygglovet nämner man dock att den sökande i ansökan meddelat att man eventuellt planerar att Postadress Telefon: Org.nr: ÖCKERÖ Telefax: Bankgiro: Besöksadress E-post: Hemsida: Sockenvägen 13

21 Sida 2 av 3 uppföra ett staket/bullerplank mot Öckerövägen. Nämnden tog inte upp frågan till prövning då sökande inte hade redovisat utformning eller placering av staket/bullerplank. Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning Buller är en vanlig källa till störning i dagens samhälle och buller har en påverkan på människors hälsa. Olika undersökningar visar på samband mellan ökande ljudnivåer och upplevd trötthet, stress samt risk för hjärt- och kärlsjukdom. Riksdagen har i samband med infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställt riktvärden för trafikbuller, se tabell nedan. I samma proposition anger regeringen att ett åtgärdsprogram för vägtrafiken i en första etapp, tom 2007, bör omfatta befintliga bostadsmiljöer med buller överstigande 65 db(a) ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Åtgärderna bör i första hand leda till begränsningar av inomhusnivåer som överstiger 30 db(a) ekvivalentnivå och 45 db(a) maximalnivå. Riksdagen har även beslutat om ett antal miljökvalitetsmål. Ett av målen är God bebyggd miljö vilket bl.a. beskriver en god och hälsosam livsmiljö i städer, tätorter och annan bebyggd miljö. Det innebär att ljudmiljön är god där människor vistas och att betydande problem med buller från vägtrafiken inte finns. Målet ska uppnås inom en generation, till år Boverket har konkretiserat målet som att riktvärdena för vägtrafikbuller som riksdagen ställt sig bakom, ska vara uppfyllda för alla boendemiljöer. Myndighetsnämnden beslutade att Öckerö kommun skulle fortsätta att tillämpa etapp 1 i åtgärdsprogrammet för vägtrafikbuller, vilket omfattar befintliga bostadsmiljöer med buller överstigande 65 db(a) ekvivalentnivå utomhus. Något ställningstagande gällande övriga riktvärden gjordes inte. I bullerutredningen för fastigheten Heden 1:55 beräknas den ekvivalenta bullernivån utomhus vid fasad ligga på db(a). Detta innebär att bullernivån ligger under etappmål 1 på 65 db(a) men över riktvärdet på 55 db(a) längs norra, östra och delar av södra fasaden. På uteplatsen som ligger längs nordvästra sidan av huset beräknas den maximala bullernivån vara lägre än 70 db(a) och därmed uppfylls riktvärdet för maximal bullernivå utomhus. Den ekvivalenta bullernivån inomhus uppgå till db(a). Därmed beräknas riktvärdet för ekvivalent ljudnivå inomhus på 30 db(a)överskridas längs fasaden mot Öckerövägen. Maximal bullernivå inomhus beräknas uppgå till db(a) vilket innebär att riktvärdet för maximal bullernivå inomhus på 45 db(a) överskrids längs norra, östra och delar av södra fasaden. Ekvivalentnivå 24h, utomhus [dba] Maximalnivå vid uteplats [dba] Ekvivalentnivå 24h, inomhus [dba] Maximalnivå inomhus [dba] (nattetid 22-06) 1) Etappmål 1 2) Etappmål 2 Utredning Riktvärde Etappmål < (>5ggr/natt) 55 2 (>5ggr/natt)

22 Sida 3 av 3 I och med att riktvärdena för ekvivalent och maximal bullernivå inomhus överskrids bedömer plan-, bygg- och miljöenheten att åtgärder för att uppfylla dessa riktvärden behövs. Det finns en uteplats i anslutning till bostaden som uppfyller riktvärdet för maximal bullernivå på 70 db(a). Den ekvivalenta bullernivån utomhus på 55 db(a) vid fasad överskrids längs norra, östra och delar av södra fasaden, men ligger under etappmål 1 på 65 db(a). I enlighet med tidigare beslut i Myndighetsnämnden bedömer plan-, bygg- och miljöenheten därför att åtgärder för att minska bullernivåerna utomhus inte är motiverat. Theres Benito Miljö- och hälsoskyddsinspektör

23 ÖCKERÖ KOMMUN Bullerutredning för fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15 PM ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box Göteborg Sverige TEL FAX WWW cowi.se PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A /03-PM_001 VERSION 1.0 UTGIVNINGSDATUM UTARBETAD Erik Frid GRANSKAD Erik Frid GODKÄND Erik Frid - Bullerutredning för Heden 1_55 Kastanjevägen 15.docx

24 2/9 Bullerutredning för fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15 INNEHÅLL 1 Bakgrund, syfte och avgränsning 3 2 Förutsättningar Riktvärden Bullerberäkningar Kartunderlag Trafikdata Bullerskyddsåtgärder 6 3 Bullerberäkningar Resultat för nollalternativet Studerade bullerskyddsåtgärder Resultat för utbyggnadsalternativet 8 4 Slutsatser 9 - Bullerutredning för Heden 1_55 Kastanjevägen 15.docx

25 Bullerutredning för fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15 3/9 1 Bakgrund, syfte och avgränsning Boende på fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15, har till Öckerö kommun inkommit med klagomål gällande vägtrafikbuller. Utifrån klagomålet har bygg- och miljönämnden i kommunen skickat ett föreläggande till gatuenheten att: Utreda om ekvivalenta och maximala ljudnivån inomhus för fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15, överskrider de av Riksdagen beslutade riktvärdena gällande vägtrafikbuller. Överskrids riktvärdena inomhus, ska även tekniska åtgärder för att minska trafikbullret utredas samt vilka ljudnivåer och kostnader dessa åtgärder skulle medföra. Att redovisa ovanstående uppgifter i en skriftlig rapport till bygg- och miljönämnden. Denna bullerutredning syftar till att beskriva bullersituationen vid fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15, samt redovisa eventuellt behov av bullerskyddsåtgärder. Bullerutredningen är avgränsad till att omfatta fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15, samt beräkningar av bullernivåer med avseende på vägtrafiken på Öckerövägen och Hedens byväg öster om fastigheten, se figur nedan. Övrigt vägnät i närheten av fastigheten har inte beaktats. Hedens byväg Öckerövägen Heden 1:55 Kastanjevägen 15 Illustration över studerad fastighet. Byggnader Vit Befintligt bostadshus Grå Befintlig övrig byggnad Övrigt: Blå Sten-/stödmur - Bullerutredning för Heden 1_55 Kastanjevägen 15.docx

26 4/9 Bullerutredning för fastigheten Heden 1:55, Kastanjevägen 15 2 Förutsättningar 2.1 Riktvärden Riksdagen beslutade i mars 1997, genom antagande av Infrastrukturpropositionen 1996/97:53, om riktvärden för trafikbuller, se nivåer nedan. Riktvärdena utgör det långsiktiga målet för trafikbuller och bör normalt inte överskridas vid nybyggnad av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. 30 db(a) ekvivalentnivå inomhus 45 db(a) maximalnivå inomhus nattetid 55 db(a) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 db(a) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad Boverket har därefter tagit fram allmänna råd 2008:1, "Buller i planering Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik", för att förtydliga tillämpningen av de av Riksdagen antagna riktvärdena i samband med nybyggnad av bostäder. Som del i detta har en huvudregel formulerats enligt följande: Den slutliga bebyggelsen utformas så att kraven i Boverkets byggregler uppfylls. Att 55 db(a) ekvivalentnivå utomhus uppfylls vid fasad och uteplats. Att 70 db(a) maximalnivå uppfylls vid uteplats i anslutning till bostad. Huvudregelns krav bör uppfyllas genom bebyggelsens placering och utformning samt med hjälp av bullerskyddsåtgärder. Vidare anges att bostäder bör lokaliseras så att de blir långsiktigt hållbara ur hälsosynpunkt, vilket innebär att hänsyn bör tas till prognostiserade trafikförändringar. Om inte huvudregeln kan uppfyllas anger Boverket att det i vissa fall kan vara motiverat med avsteg. Det innebär att avvägningar mellan kraven på ljudmiljö och andra intressen bör kunna övervägas. För detaljer kring avsteg hänvisas till de allmänna råden. 2.2 Bullerberäkningar Bullerberäkningarna har utförts i enlighet med den Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller (SNV:s rapport 4935). Beräkningsmodellerna baseras på ett stort antal mätningar som genomförts vid olika terrängförhållanden och under olika meteorologiska situationer. Beräknade värden ger resultat som gäller för de vädersituationer som riktvärdena avser, vilket till exempel innebär en kontrollerad vädersituation med svag vind från bullerkällan mot mottagaren, tillika beräkningspunkten. Därmed ger beräkningar oftast större noggrannhet än enstaka mätningar då dessa kan visa stor variation från dag till dag beroende på årstid, väder och vind. Bullerberäkningar har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet CadnaA, version 4.3, vilket är ett kommersiellt beräkningsprogram utvecklat av DataKustik. Beräkningsprogrammet utgår ifrån en terrängmodell och hanterar automatiskt utbred- - Bullerutredning för Heden 1_55 Kastanjevägen 15.docx

Bullerutredning. Underlag till detaljplan för Landvetter C (Brattåsvägen) Etapp 1 Landvetter, Härryda kommun HÄRRYDA KOMMUN

Bullerutredning. Underlag till detaljplan för Landvetter C (Brattåsvägen) Etapp 1 Landvetter, Härryda kommun HÄRRYDA KOMMUN HÄRRYDA KOMMUN Underlag till detaljplan för Landvetter C (Brattåsvägen) Etapp 1 Landvetter, Härryda kommun Bullerutredning ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850

Läs mer

Utdrag ur beräkningsmodellen

Utdrag ur beräkningsmodellen HÄRRYDA KOMMUN Underlag till detaljplan för Landvetter centrum (Brattåsvägen) Landvetter, Härryda kommun Bullerutredning ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10

Läs mer

Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun

Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850

Läs mer

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning 2015-06-05 n:\104\01\1040169\6 leverans\särö c västra området pm 2015-06- 05.docx 2 (9) Detaljplan för Särö centrum,

Läs mer

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Frida Forsman Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr: 103

Läs mer

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Källa: Eniro Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Beställare: Beställarens representant: Konsult: Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare: Mölndals stad GLN7350013290008

Läs mer

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET RAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN Bullerutredning, UPPDRAGSNUMMER 1321446000 REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS Sweco Environment

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

RAPPORT R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun

RAPPORT R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun RAPPORT 10144859 R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun 2010-11-22 Upprättad av: Leonard Kolman Granskad av: Andreas Novak RAPPORT 10144859

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Beställare: Härryda kommun Råda Torg 435 80 MÖLNLYCKE Beställarens representant: Anna-Karin Ljungman Konsult: Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER RAPPORT KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2014-06-12 Uppdrag: 253483, Laxen, Luleå Titel på rapport: Kv Laxen - Trafikbuller Status: Datum: 2014-06-12 Medverkande Beställare: Kontaktperson: HSB

Läs mer

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633 Kv Kantorn etapp 2 Trafikbullerutredning Sammanfattning Det finns goda förutsättningar att uppföra bostäder som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. www.bjerking.se Sida 1 (13) Trafikbullerutredning

Läs mer

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Rapport 10015-12010500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2013-02-05

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Albin Hedenskog UPPRÄTTAD AV. Albin Hedenskog

UPPDRAGSLEDARE. Albin Hedenskog UPPRÄTTAD AV. Albin Hedenskog PM UPPDRAG Bullerutredning, Stenungsund PROJEKTNUMMER UPPDRAGSLEDARE Albin Hedenskog UPPRÄTTAD AV Albin Hedenskog DATUM 2011-03-16 Sammanfattning Kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan vid fastigheten

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn 2013-01-17 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn Kund Oskarshamns kommun Håkan Johansson Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 34 371 21 Karlskrona

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Abrahamsberg, Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan

Abrahamsberg, Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT C 1 (6) Datum Uppdragsnr 560618 Leif Åkerlöf 2011-04-05 Tel 010-5056058 Bilagor: C01-C08 Mobil 070-1845758 ABACUS Fax 010-5051183 c/o Joliark leif.akerlof@afconsult.com Rapport 560618

Läs mer

Kv Gamla Uppsala, Uppsala. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev

Kv Gamla Uppsala, Uppsala. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev Rapport nummer: 2016-060 r01 Datum: Rev 1 2016-05-03 Kv Gamla Uppsala, Uppsala Trafikbullerutredning L:\2016\2016-060 KO Gamla Uppsala, Junior Living Holding AB\Rapporter mm\2016-060 r01 Trafikbullerutredning_rev

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

FÖP MOHEDA KOMPLETTERANDE BULLERBEDÖMNING

FÖP MOHEDA KOMPLETTERANDE BULLERBEDÖMNING RAPPORT FÖP MOHEDA KOMPLETTERANDE BULLERBEDÖMNING 2013-06-11 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 225602, Trafikutredning till FÖP Moheda Kompletterande bullerbedömning Slutrapport Datum: 2013-06-11 Medverkande

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Rapport 10662-11101800.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping 2011-10-19

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Viksjö C, Järfälla kommun Trafikbullerutredning R01 Handläggare Kvalitetsgranskning

Viksjö C, Järfälla kommun Trafikbullerutredning R01 Handläggare Kvalitetsgranskning 1(7) 2012-04-05 Viksjö C, Järfälla kommun Trafikbullerutredning R01 rev02: 2013-03-19 Uppdragsnummer: 241866 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt 010-452 25 50

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning www.bjerking.se Sida 2 (8) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Kv Kantorn Uppsala kommun Trafikbuller Rikshem AB Krister Karlsson Box 3034 750 03 Uppsala Uppdragsgivare Rikshem AB

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

Källa: Eniro. Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun. Vägtrafikbullerutredning 2015-05-28

Källa: Eniro. Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun. Vägtrafikbullerutredning 2015-05-28 Källa: Eniro Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun Beställare: Varbergs kommun 432 80 Varberg Beställarens representant: Fredrik Olausson Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen, Stockholm Trafikbullerutredning

Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen, Stockholm Trafikbullerutredning Projekt: 31-04704 Rapport: 31-04704-A Datum: 2007-05-15 Antal sidor: 8 Bilagor: 31-04704/A01 - A12 Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen, Stockholm Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Exploateringskontoret

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN 1(8) DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN STRÖMSTADS KOMMUN detaljplan Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

RAPPORT TR R01 Brakmarsvägen, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning

RAPPORT TR R01 Brakmarsvägen, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning RAPPORT TR10114426 R01, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning 2008-10-16 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Bengt Simonsson RAPPORT, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning

Läs mer

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Beställare: Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare Konsult: Uppdragsledare Elisabet Börlin GF Konsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning 2014-11-11, rev 2014-11-28 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Mikael Eriksson TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende

Läs mer

RAPPORT. Trafikbuller Detaljplan Östervång Trelleborg TRELLEBORGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER ARBETSKOPIA

RAPPORT. Trafikbuller Detaljplan Östervång Trelleborg TRELLEBORGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER ARBETSKOPIA TRELLEBORGS KOMMUN Trafikbuller Detaljplan Östervång Trelleborg UPPDRAGSNUMMER 1289034000 SWECO ENVIRONMENT MALMÖ AKUSTIK UPPRÄTTAD AV: EDVIN OLOFSSON HANDLÄGGARE: JOHAN HERZELIUS KVALITETSGRANSKAD AV:

Läs mer

Väg 1978 Verle-Gräfsnäs

Väg 1978 Verle-Gräfsnäs PM 1 (6) Handläggare Josefin Grönlund Tel +46 10 505 84 58 Mobil +46 (0)70 184 74 58 Fax +46 10 505 30 09 josefin.gronlund@afconsult.com Datum 2014-03-28 Uppdragsnr 588964 Elin Lyckestam Uppdragsansvarig

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Trafikbuller PM Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: Säffle kommun WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson, 054-13 21 03, jonas.jonsson@wspgroup.se

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen PM Buller Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2015-01-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: PM Buller, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat av: A Axenborg Dokumentdatum:

Läs mer

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kärnekulla handelsområde, Habo Rapport -14111400.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Jönköping 2014-11-28 k:\lime easy\dokument\\-14111400.doc Soundcon

Läs mer

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne PM Parkering och buller Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne Juni 2015 KONSULT WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 54 13 20 00 Fax:

Läs mer

LSS-Boende, Sollentuna kommun Trafikbullerutredning

LSS-Boende, Sollentuna kommun Trafikbullerutredning RAPPORT A 1 (7) Handläggare Lars Lindström Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2014-05-23 Maxarkitekter Lotta Åberg Tyska brinken 19, 2 tr 111 27 Stockholm

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Miljönämndens arbetsutskott 2010 04 15 27 1 Dnr 2009 2276 Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Bilagor: Krav på bullerplank vid Mariebergsvägen, 09 2276 Tekniska förvaltningens

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Trafikbullerutredning Bolinder Strand

Trafikbullerutredning Bolinder Strand Trafikbullerutredning Bolinder Strand Utredning med avseende på krav och riktvärden för trafikbuller Uppdragsgivare: JM AB Referens: Anders Joelson Ert referensnummer: P.061212.1.4.3.13 Vårt referensnummer:

Läs mer

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR RAPPORT KLARA ARKITEKTBYRÅ AB Fenix - Komplettering UPPDRAGSNUMMER 1150982000 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR MATHIEU BOUÉ RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

Pilen 4 m fl i Strömstads kommun Trafikbullerutredning

Pilen 4 m fl i Strömstads kommun Trafikbullerutredning Beställare: Arkitektkontoret Vallgatan Acron AB Energigatan 12 434 37 Kungsbacka Beställarens representant: Dan Björkman Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB PM Buller Håby-Lycke Kund Stora blå fastighets AB Konsult WSP Environmental Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 10 722 50 00 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Trafikbullerutredning

10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Rapport 10315-09062300.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 7 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2009-08-28 g:\kontakt\dokument\10315\10315-09062300.doc

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING KÄLLSTORPS INDUSTRIOMRÅDE

TRAFIKBULLERUTREDNING KÄLLSTORPS INDUSTRIOMRÅDE Rapport 15-026-1a 2015-02-16 6 sidor, 6 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)73 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

Miljööverdomstolen har anhållit om Naturvårdsverkets skriftliga yttrande i rubricerat mål.

Miljööverdomstolen har anhållit om Naturvårdsverkets skriftliga yttrande i rubricerat mål. 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Kyriakos Zachariadis Tel: 08-698 1683 kyriakos.zachariadis @naturvardsverket.se YTTRANDE 2008-04-10 Dnr 544-2824-08 Rv SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Box

Läs mer

Villabacken, Oxelösund

Villabacken, Oxelösund RAPPORT A 1 (6) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2013-11-27 Sweco Architects AB Att: Helena Hansson Box 8 721 03 Västerås Uppdragsnr 588691 Villabacken,

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

Trafikbuller vid Sundsvik 8:4, 8:5, mfl. Järnvägsparken

Trafikbuller vid Sundsvik 8:4, 8:5, mfl. Järnvägsparken Datum Sida 1 (10) ) Trafikbuller vid Sundsvik 8:4, 8:5, mfl. Järnvägsparken Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel 0565-16000 www.sunne.se

Läs mer

Nystavaren 5, 6 och 7, Eskilstuna Kommun Trafikbullerutredning

Nystavaren 5, 6 och 7, Eskilstuna Kommun Trafikbullerutredning Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Anna Ekwall Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna Lena Frennborn Johanna Gervide Uppdragsnr:

Läs mer

Äldreboende Granlunda Bullerutredning som underlag till detaljplan, Bergsåker 5:18, Sundsvalls Kommun

Äldreboende Granlunda Bullerutredning som underlag till detaljplan, Bergsåker 5:18, Sundsvalls Kommun UPPDRAG Underlag till detaljplan, Granlunda, Bergsåker UPPDRAGSNUMMER 3230687000 Revision UPPDRAGSLEDARE Agnieszka Tolf UPPRÄTTAD AV Camilla Gradin GRANSKAD AV Henrik Naglitsch DATUM Äldreboende Granlunda

Läs mer

Detaljplan för bostäder i Myggenäs 1:114, Tjörns kommun

Detaljplan för bostäder i Myggenäs 1:114, Tjörns kommun Uppdragsnr: 0077 () PM 0077 0906 Detaljplan för bostäder i Myggenäs :, L:\700\Tjörns_kommun\0090_Myggenäs Tjörns_kn\_Dokument\PM_00 90_0906_DP_Myggenäs trafikbuller.doc Mall: Pm - 00.dot ver.0 Sammanfattning

Läs mer

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun ÅF, Hallenborgs Gata 4 20125 Malmö Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 705138_Rapport_Beddinge_21_3_35_2_QA

Läs mer

Rapport: Väsjön. Utökad bullerutredning Beställare: Sollentuna kommun Uppdragsnummer: Rapportnummer: R01

Rapport: Väsjön. Utökad bullerutredning Beställare: Sollentuna kommun Uppdragsnummer: Rapportnummer: R01 Rapport: Utökad bullerutredning 2009-06-09 Beställare: Uppdragsnummer: 221071 Rapportnummer: Uppdragsansvarig Peter Malm 08-566 41078 Handläggare Peter Malm 08-566 41078 Kvalitetsgranskning - Rev Ändringen

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda VÄGPLAN Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda Gävle kommun, Gävleborgs län PM Bullerutredning Ärendenummer: TRV 2014/12687 Trafikverket Postadress: Box 417, 801 05 Gävle E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER. Turistgården Töcksfors 2013-04-09

UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER. Turistgården Töcksfors 2013-04-09 UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER Turistgården Töcksfors 2013-04-09 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: Jörgen Stomberg WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson, 010-72 25 791,

Läs mer

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan 1 (5) Handläggare Datum Uppdragsnr 571462 2012-03-05 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-184 57 71 Hanna Hammarlund Fax 010-505 11 83 Mjölby kommun lars.lindstrom@afconsult.com 595 80 Mjölby Uppdragsansvarig

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

PM 2008-07-11 reviderad 2008-08-19 Västerås, Skälbymotet, buller

PM 2008-07-11 reviderad 2008-08-19 Västerås, Skälbymotet, buller 0080711 reviderad 0080819 Bullerutredning, Skälbymotet Västerås Bakgrund På uppdrag av Västerås stad har SWECO gjort en bullerutredning för Skälbymotet i Västerås. Bullerutredningen består av bullerberäkningar

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: r01 Datum: Revision 2:

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: r01 Datum: Revision 2: Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.3.docx

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

Bullerutredning på fastigheterna Barberaren 8 och Barberaren 9 i Katrineholms kommun

Bullerutredning på fastigheterna Barberaren 8 och Barberaren 9 i Katrineholms kommun MiljöInvest AB Bullerutredning Bullerutredning på fastigheterna Barberaren 8 och Barberaren 9 i Katrineholms kommun 2017-03-28 MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel

Läs mer

Illustration från framsidan av Nacka kommuns program för Älta C och dess närområde från september 2004.

Illustration från framsidan av Nacka kommuns program för Älta C och dess närområde från september 2004. Rapport nummer: 2010-079 r01 Datum: 2010-07-08 rev 2011-04-18 Älta Centrum, Etapp 1, Oxelvägen Trafikbullerutredning L:\2010\2010-079 LG Älta Centrum, trafikbullerutredning, Nacka kommun\rapporter\2010-079

Läs mer

PM TRAFIKBULLER

PM TRAFIKBULLER Uppdragsnr: 10102717 1 (6) PM 080702 TRAFIKBULLER Detaljplan för gruppboende och Förskola i Kållekärr, Tjörns kommun Bullerberäkning L:\13\Tjörn\10102717_DP_Gruppboende_Förskola\3_Dokument\_PM\10100716

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred

Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred 1. Bullernivåer 1.1 N Västkustvägen I detta avsnitt redovisas bullernivåer från trafiken på N Västkustvägen. I avsnitt 1.2

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad BULLERUTREDNING 2016-10-03 BULLERUTREDNING KUND Karlstads Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 117 1 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 10 72200 WSP Sverige AB Org nr: 57-48 Styrelsens

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv. Nejlikan, Borås Rapport -11101100.doc Antal sidor: 9 Bilagor: 01 10 Uppdragsansvarig Jönköping g:\kontakt\dokument\\-11101100.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Trafikbullerutredning

11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Rapport 11727-15100700.doc rev 1 Antal sidor: 8 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-11-09 k:\lime easy\dokument\11727\11727-15100700.doc

Läs mer

Tågbullerutredning för del av Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors, Linköpings kommun

Tågbullerutredning för del av Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors, Linköpings kommun Vägverket Konsult Affärsområde Mitt Box 1910 65119 Karlstad Våxnäsgatan 10 www.vagverketkonsult.se Telefon: 054-140000 Texttelefon: 0243-750 90 Sara Nordmark sara.nordmark@vv.se Direkt: 054-140006 Mobil:

Läs mer

Venngarn 1:17, Sigtuna

Venngarn 1:17, Sigtuna RAPPORT A 1 (4) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-02-27 Lexher AB Caterina Kullman Skalholtsgatan 2 164 40 Kista Uppdragsnr 705487 Venngarn

Läs mer

Fålhagen 43:16. Trafikbullerutredning. Uppdrag nr. 14U24992

Fålhagen 43:16. Trafikbullerutredning.  Uppdrag nr. 14U24992 Uppdrag nr. 14U24992 Fålhagen 43:16 Trafikbullerutredning Sammanfattning Riksdagens riktvärden för trafikbuller uppfylls för samtliga lägenheter. Uppdrag nr. 14U24992 Sida 1 (5) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn

Läs mer

Kv Plankan, Södermalm, Stockholm

Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Projekt: 541973 Rapport: 541973 A Datum: 2009-04-14 Antal sidor: 7 Bilagor: A01-A03 Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: AB Svenska Bostäder Mats Åhlander Box 95 162 12

Läs mer

Enligt Buller i planeringen, Boverkets allmänna råd 2008:1, bör värdena i tabell 1 inte överskridas vid nybyggnation av bostäder.

Enligt Buller i planeringen, Boverkets allmänna råd 2008:1, bör värdena i tabell 1 inte överskridas vid nybyggnation av bostäder. \\se.wspgroup.com\projects-gbg1\\10170168\5_beräkningar\trafikbuller\pm Canning - Uppdragsnr: 10170168 1 (3) PM Canning trafikbuller Källa: Google maps (2014-12-11) Sammanfattning Canning är ett område

Läs mer

PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter)

PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter) 1 (7) Datum: 2016-06-21 Planenheten, Nacka kommun Tomas Magnusson, planarkitekt PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter) Sammanställning av bullersituationen i detaljplan Igelboda. Upprättad

Läs mer

Nol 2:288 mfl Trafikbullerutredning

Nol 2:288 mfl Trafikbullerutredning Uppdragsnr: 10200402 1 (5) PM 10200402.1 Denna PM har reviderats 2014-10-08 med nya trafiksiffror för vägarna, samt en ny husplacering. Nytillkommet jämfört med förra versionen markeras med ett vertikalt

Läs mer

11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Trafikbullerutredning

11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11553 Sjöryd 1:20 i Mullsjö, Mullsjö kommun Rapport 11553-15030300.doc Antal sidor: 8 Bilagor: 01-05 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-03-03 k:\lime easy\dokument\11553\11553-15030300.doc

Läs mer

RAPPORT 14223 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9)

RAPPORT 14223 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) RAPPORT 14223 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Kund Signalisten Solna Erik Lindfors Datum Uppdragsnummer Bilagor 2014-12-04 14223 Rapport A (Förhandskopia) Palsternackan, Jungfrudansen, Solna Trafikbullerutredning

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq= Diarienummer 225/003.313-03 _ìääéêìíêéçåáåö^ååéä îtwnq OMMVJMUJNMIêÉîOMNMJMOJMU rqpqûiikfkd Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer