PROJEKT 3: SERVERHALLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKT 3: SERVERHALLAR"

Transkript

1 HyLok Nätverket för myndigheters energieffektivisering av lokaler PROJEKT 3: SERVERHALLAR ERFARENHETER AV ENERGIEFFEKTIVISERING HOS MEDLEMMARNA I HYLOK Christina Andersson, HyLok

2 INNEHÅLL Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Avgränsning... 3 Återkommande åtgärder... 4 Virtualisering/Konsolidering... 4 Tunna klienter... 5 Bladservrar... 5 Polisen: Virtualisering och optimering av serverhallar... 6 Energimyndigheten: Virtualisering och Bladserverteknik... 8 Kemikalieinspektionen: Virtualisering Naturvårdsverket: Virtualisering SMHI: Upphandling av energieffektivt kylsystem Skatteverket: Upphandling av driftstjänster Ytterligare frågeställningar Kravspecifikationer för upphandling: Vad är på Gång? Sammanfattning och rekommendationer för fortsatt arbete

3 INLEDNING BAKGRUND Regeringen har satt upp långsiktiga mål för energieffektivisering där svenska myndigheter har identifierats som viktiga aktörer. Energimyndigheten har tagit därför initiativ till att ett nätverk med myndigheter skapas för att stödja medverkande myndigheters arbete med energieffektivisering av lokaler. Detta nystartade nätverk kallar sig HyLok. Samhället blir mer och mer datoriserat och tekniken gör att elanvändningen ökar. Ofta samlas datorkapaciteten i serverhallar som behöver kylning. Vissa menar att koldioxidutsläppen från IT industrin är lika stora som från flygindustrin (globalt). IT teknikens energianvändning har fått ett ökat fokus och Grön IT har blivit ett vanligt förekommande begrepp. I HyLok ingår ett antal myndigheter som har egna serverhallar eller hyr datakapacitet. Frågan om vilka erfarenheter som finns inom nätverket har dykt upp. SYFTE Syftet med dokumentationen är att sprida erfarenheter om arbete med energieffektivisering av datahallar. Tanken är att den ska fungera som inspiration och tips på vilka åtgärder som kan vara möjliga att göra i datahallar. Samtidigt som information inhämtas undersöks om det finns någon åtgärd som är intressant att följa och dokumentera i form av en fallstudie. Detta blir i så fall ett uppföljande projekt med en egen projektplan. AVGRÄNSNING Tanken var att fokusera på de effektiviseringsåtgärder som man har gjort på själva servrarna och dess stödsystem, framför allt kylanläggningar. Under arbetets gång har ytterligare frågor uppkommit om vilka krav man kan ställa vid upphandling, vilket har föranlett en översiktlig granskning av vilka kravspecifikationer som finns tillgängliga. Även närliggande åtgärder som att kunna stänga av datorerna nattetid respektive tunna klienter har tagits med då information har funnits lätt tillgänglig. 3

4 ÅTERKOMMANDE ÅTGÄRDER Den absolut vanligaste åtgärden hos de studerade myndigheterna är virtualisering. När man börjar titta på vilka åtgärder som är möjliga inser man snabbt att virtualisering är hett. Vilket har sin naturliga förklaring i de korta återbetalningstiderna. Enligt infrastrukturarkitekten på Kemikalieinspektionen är normal återbetalningstid för virtualisering ca 3 månader en tidsperiod som en energitekniker bara kan drömma om. Vissa av åtgärderna har genomförts av flera myndigheter. Förklaringen till vad dessa åtgärder innebär rent it tekniskt har samlats här för att undvika upprepning av text. VIRTUALISERING/KONSOLIDERING Virtualisering är en teknik för att fördela och bättre utnyttja serverkraften i en fysisk server. En vanlig server använder ofta bara % av sin kapacitet, medan en virtualiserad server kan använda %. Eftersom en server drar ström även på tomgång uppnås besparingen genom att man kan minska antalet fysiska servrar. Färre servrar betyder minskad elförbrukning för själva servern, men även minskad energianvändning för kylning och minskad elanvändning för stödutrustning. Konsolidering är också ett ord man stöter på i sammanhanget. Konsolidering betyder färre antal servrar, konsolidering är alltså resultatet av en väl genomförd virtualisering. Ur ett affärsperspektiv görs virtualisering även för att spara utrymme i serverhallen och förenkla administrationen. Exempelvis kan det ta ca 3 veckor att beställa och konfigurera en ny fysisk server, medan en virtuell kan man få igång på en halvtimme. Detta ställer dock krav på IT personalen att inte nya applikationer startas till höger och vänster och på så sätt äter upp vinsten. Virtualisering i serversammanhang är att man skapar ett avskiljande lager mellan den fysiska hårdvaran och det ovanliggande operativsystemet. Detta lager tillåter att flera olika operativsystem, som är oberoende av varandra, kan installeras på samma hårdvara. Man kan även virtualisera lagringen av data. Eftersom det kan vara svårt att i förväg fastställa hur mycket en server kommer att användas, har virtualiseringstekniken stöd för realtidsmigrering. Det gör att operativsystem och dess applikationer kan 4

5 migreras till en ny server för att balansera hur den tillgängliga hårdvaran belastas. Detta betyder att man vid låg belastning kan samla de aktiva applikationerna och stänga av de servrar som då är inaktiva. TUNNA KLIENTER Tunna klienter är ett exempel på enklare terminaler, utan egen hårddisk, som kopplas upp till en central server. Användaren kan logga in till sitt konto som ser ut som en egen PC och får sin information från vilken klient som helst. All databehandling utförs i den centralt placerade servern. Fördelarna är flera: Energianvändningen minskar liksom kostnaderna för inköp av utrustning. Det går åt mindre material till en tunn klient jämfört med en vanlig persondator, vilket sparar på miljön både vid tillverkning och vid återvinning. Dessutom behöver en tunn klient inte bytas ut lika ofta, eftersom det bara är servern som behöver uppgraderas när ny mjukvara kräver mer minneskapacitet. BLADSERVRAR Bladservrar är kompaktare och flexiblare än vanliga servrar. Genom sin form och hur de är placerade kan flera blad dela på komponenter som fläktar och kraftaggregat. Detta gör att strömförbrukningen ligger ca 30 % lägre jämfört med vanliga servrar. 5

6 POLISEN: VIRTUALISERING OCH OPTIMERING AV SERVERHALLAR Information har tillhandahållits av Magnus Lenngerd, tf biträdande ITdirektör, på PVIT (Polisväsendets IT service) Polisen har datorutrustning på mer än 300 platser och består av: Drygt stationära datorer Ca: bärbara datorer Knappt skrivare Knappt 500 Novell servrar Cirka 600 Windows servrar Drygt 300 Unix servrar Drygt radiostationer Cirka switchar och routrar (kommunikationsutrustning) Tillsammans uppskattas denna utrustning använda GWh/år. Polisen har arbetat med tre större projekt som de kallar Grön IT server, Grön datahall och Grön IT klient varav den sista handlar om att stänga av datorer nattetid. Egentligen hamnar den åtgärden utanför ämnet i denna skrift, men pga. den stora besparingen, och att det ändå är en intressant teknik, väljer vi att presentera den. GRÖN IT SERVER Grön IT server handlar dels om att ställa energikrav på servrar som köps in i framtiden, dels att göra åtgärder på servrar som PVIT redan äger. En inköpsstrategi ska tas fram av ansvariga för upphandlingar och avtal där man vill ta med skall krav i den mån det finns standarder. I annat fall kommer man ta fram egna krav, men dessa blir då bara bör krav, som kommer att viktas med andra krav. PVIT har arbetat med virtualisering i 3 år på Windows servrarna. Användningen av el minskade till 1/20 och kylbehovet till 1/10! Hos polisen använder en fysisk standardserver kwh/år medan en virtuell använder 160 kwh/år. Tillsammans sparar åtgärderna kwh/år. 6

7 GRÖN DATAHALL Projektet Grön datahall har fokuserat på att optimera datahallarnas användning av el och kyla. Genom att tillåta en 1,5 graders höjning av temperaturen (från ca 21 C till ca 23 C), åtgärda golvplattor så att luftflödet blev optimalt, använda blankningspanel i racken 1 och minska belysningen kunde kylningen minskas med ca %, motsvarande ca kwh/år. Positiva bieffekter är minskad användning av vatten för kylning och minskat underhåll då antalet fläktar minskats. GRÖN IT KLIENT Wake On Lan innebär att kunna starta en dator från en annan i samma nätverk. På så sätt kan personalen stänga av sina datorer efter arbetstid. När uppdateringar eller annan service behöver göras väcks datorerna för att sedan stängas av igen efter att uppdateringarna är klara. Tekniken är testad i labb miljö. När konceptet är klart för driftsättning planerar PVIT att göra en stor informationsinsats för att få personalen att stänga av sina datorer. Räknat på persondatorer beräknar man att spara nästan 10 GWh! Detta motsvarar ungefär 25 % av polisens elanvändning för datorutrustning. Kan även skärmarna stängas av skulle man kunna spara ytterligare 1 GWh. Man har också infört krav vid upphandling av persondatorer och skärmar. Märkningar som nämns är Energy Star 4.0, TCO, Svanen och EU blomman. 1 Servrar är inrymt i serverrack. Oftast sker intaget av kyld luft längst fram på serverracket, och den varma luften släpps ut på baksidan av serverracket. Detta arrangemang skapar ett luftflöde från fronten på serverracket till baksidan. Om inte hela serverracket är fylld med servrar uppstår ett tomrum där den varma luften kan cirkulera tillbaka till den kalla framsidan, en sorts kortslutning, vilket kan leda till att servrarna överhettas. För att lösa problemet kan man installera blankingpaneler som täcker utrymmet. På så sätt hindras kortslutning av luften. 7

8 ENERGIMYNDIGHETEN: VIRTUALISERING OCH BLADSERVERTEKNIK Information har tillhandahållits av Björn Lundkvist, IT chef Energimyndigheten har 20 fysiska bladservrar som totalt använder 7 9 kw. På ett år används då i storleksordningen 70 MWh. Energimyndigheten har också en hotsite (backup i form av en nästan identisk kopia av den ursprungliga platsen) som använder lika mycket energi. Servrarna kyls med fjärrkyla, ingen mätning finns. Fjärrkylan, som levereras av det kommunala energibolaget Eskilstuna Energi & Miljö, produceras med hjälp av värmepumpar som tar vatten ur Eskilstunaån. Energimyndigheten ska uppträda som föredöme i fråga om energieffektivisering inom den offentliga sektorn i Sverige, vilket man anser sig uppfylla ganska bra inom IT området. Här är några områden som man arbetat med: VIRTUALISERADE SERVRAR År 2002 hade Energimyndigheten 70 fysiska servrar med 1 TB (1 miljard kb) data lagrat och år 2009 hade man 20 fysiska servrar, men på dessa har man 300 virtuella servrar och 40 TB data lagrat. Virtualisering är en teknik för att fördela och bättre utnyttja serverkraften i en fysisk server. Hos Energimyndigheten lägger man upp till 15 virtuella servrar på en fysisk server, vilket innebär att man får ut mer kapacitet av varje server än om man använder många små fysiska servrar. På virtualiseringen sparar man ca kwh om året och ungefär lika många kronor. Åtgärden kostar i installations och konverteringsjobb ca kr. Dessutom tillkommer en licens för programvaran, som åstadkommer själva virtualiseringen, på ca kr om året. BLADSERVRAR Energimyndigheten har tagit ytterligare ett steg för att energieffektivisera serverparken, genom att byta till bladservrar vilket innebär att man komprimerar servrarna till ett blad, vilka samsas i ett chassi där strömförsörjning och kylfäktar finns. Bladservertekniken innebär en ytterligare besparing på mellan procent jämfört med traditionella servrar. Vid nyinvestering kommer man i framtiden att köpa bladservrar. 8

9 A NDRA IT RELATERADE ÅTGÄRDER Samtliga medarbetare har bärbara datorer eller tunna klienter, stationära datorer är i princip förbjudna. Man tar hänsyn till energianvändningen när man beslutar om vilka datorer, skärmar och skrivare som får beställas. Det som är en svårighet med persondatorerna är att den tekniska livslängden är längre än den faktiska pga. att det krävs mer och mer resurser för att kunna köra de program som behövs. På Energimyndigheten ligger livslängden för persondatorer runt tre till fyra år, inom hela EU fem till sex år. Här är det återigen kraven på prestanda som slår igenom. För att minska transportbehovet har personalen möjlighet att arbeta hemifrån upp till tre dagar i veckan, vilket de flesta utnyttjar, mellan 80 och 90 %. För att minska pappersanvändningen används ett system för elektronisk fakturahantering där, på sikt, fakturorna aldrig kommer att skrivas ut på papper. FRAMTIDEN Energimyndigheten fortsätter att effektivisera servrarna ytterligare. Att mata servrarna med likström kan spara ca 10 % varför man tittar på den möjligheten. Man har också planer på att införa automatisk avstängning av fysiska servrar nattetid när belastningen är låg. 9

10 KEMIKALIEINSPEKTIONEN: VIRTUALISERING Information har tillhandahållits av John Lomvik, Infrastrukturarkitekt Kemikalieinspektionen äger all sin datorkapacitet själv och har idag 6 fysiska servrar som kyls med vattenburen kyla. Kemikalieinspektionen har virtualiserat sina servrar, vilket har fungerat väldigt bra. Virtualiseringen har gett mindre tekniska problem med existerande servrar samtidigt som man lyckades undvika en stor och kostsam utbyggnad. Vid tillfället för beslutet hade man en full serverhall och krav på mer serverkapacitet. Man hade varit tvungen att bygga ut både serverhall och kylkapacitet. Kemikalieinspektionen hade då 26 fysiska servrar. Idag har man 6 fysiska servar där man kör ett 60 tal virtuella system och klienter, vilket skulle motsvara ett 40 tal fysiska servrar. Startkostnaden för virtualiseringen låg på ca 1 miljon kr. Investeringen för virtualisering och central lagring uppskattas betala sig på ca ett år. Nu fokuserar man på att minska antalet virtuella servrar och på hur man kan slå ihop eller avveckla andra fysiska enheter såsom brandväggar och switchar 2. Man har också börjat titta på att använda tunna klienter. En fråga till John var om man tittar på energiprestanda vid inköp av ny utrustning. Enligt John ska man inte köpa servrar med vanliga energisparfunktioner då dessa påverkar prestandan negativt tillsammans med virtualisering. Man kan emellertid säga att virtualisering har en energisparande funktion inbyggd genom realtidsmigrering 3. Tekniken gör att de virtuella servrarna kan flyttas runt på de fysiska servrarna. När hela systemet belastas mindre samlas de virtuella servrarna på samma fysiska servrar, vilket gör att fler och fler fysiska servrar kan stängas ned. Vartefter systemet börjar belastas startar servrarna upp automatiskt igen. 2 En switch (växel) är en nätverkskomponent som styr datatrafik mellan olika noder i ett nätverk. 3 Se inledning under virtualisering/konsolidering 10

11 NATURVÅRDSVERKET: VIRTUALISERING Information har tillhandahållits av Roger Jonsson, IT Chef Naturvårdverket har en egen serverhall med ca 1,4 TB datakapacitet. Dessutom hyr man drift hos en extern leverantör. Serverhallen kyls med fjärrkyla. Man har gjort investeringar i en ny servermiljö, men detta gjordes inte med huvudsyftet energieffektivisering, utan var nödvändig ur hanterings och tillgänglighetsperspektiv. Dessutom har man virtualiserat sina servrar, vilket man uppskattar kommer att halvera energiförbrukningen. SMHI: UPPHANDLING AV ENERGIEFFEKTIVT KYLSYSTEM Information har plockats från SMHIs upphandlingsdokument. kompletterande information har tillhandahållits av Rolf Strandberg, Systemadministratör, Tekniska anläggningar SMHI har verksamhet på 5 platser i Sverige, men den stora serverkapaciteten finns centralt i Norrköping. Man använder också kraftfulla beräkningsresurser hos NSC (National Supercomputer Centre in Sweden) och ECMWF (European Centre for Medium Range Weather Forecasts). Energiförbrukningen för båda datorhallarna i Norrköping låg 2009 på MWh, totalt för båda datorhallarna och klimatanläggningarna. Datorhallarna med dess infrastruktur ägs av SMHI själva. Lokalerna i övrigt, inkl ställverket, tillhör fastighetsbolaget Kungsleden AB. SMHI är mitt uppe i en upphandling av ett nytt energieffektivt system för kyla, vilket HyLok har som mål att följa. Förhoppningen är att efter installation och driftsättning kommer vi kunna följa upp resultatet och dokumentera goda såväl som dåliga erfarenheter av systemet och upphandlingsprocessen. 11

12 BAKGRUND SMHI samlar in en mycket stor mängd data, dygnet runt, från markstationer, ballonger, fartyg, bojar, flygplan, väderradar, satelliter och blixtlokaliseringssystem. All information bearbetas i kraftfulla datorer. Med avancerade beräkningsmodeller görs analyser och prognoser som bildar underlag för fortsatt arbete. SMHIs datorhallar tillämpar kontinuerlig drift, dvs. driften pågår dygnet runt under årets alla dagar. Datorhallarna innehåller central utrustning för SMHIs hela IT verksamhet, inklusive den verksamhet som bedrivs vid myndighetens fyra regionkontor. Den meteorologiska och hydrologiska produktionen är helt beroende av att datorhallarna med dess utrustning fungerar. SMHI kommer att ersätta ett stort datorsystem för produktion av väderprognoser med ett nytt ännu större energikrävande system. Utbytet av datorsystemet sker i samarbete med NSC (Nationellt Superdatorcentrum) i Linköping. FÖRSTUDIE I dagsläget består kylningen av en kylmaskin med kondensorer på taket där värmen avges. SMHI utvärderade 3 system för utökad kyla i en förstudie: 1. Utbyggnad av befintligt system + värmeåtervinning 2. Vätskeburen kyla med högeffektiv kylmaskin. Eventuellt med frikyla. Eventuellt med värmeåtervinning. 3. Vätskeburen kyla med konventionell kylmaskin och värmeåtervinning. System 1 betyder att bygga vidare på gammal teknik. Elanvändningen för kylproduktionen skulle öka, men man skulle däremot kunna återvinna värmen och på så sätt minska fjärrvärmeanvändningen. Med detta systemval skulle också mängden köldmedel i anläggningen öka. Det är önskvärt med en liten mängd kölmedium eftersom dessa är starka växthusgaser, som kan läcka ut i användarfasen och vid skrotning. System 3 ansågs vara en gammal teknik med stor elförbrukning. Fördelarna var för få för att motivera byte av befintligt system till ett helt nytt. System 2, som man också valde, innebär att man använder en vätska som transporterar värmen/kylan. Fördelen med vätskeburen kyla är att större 12

13 mängd värme/kyla kan överföras och att man har möjlighet till frikyla. Frikyla betyder att man inte behöver använda själva kylmaskinen. När temperaturen utomhus understiger en viss temperatur, låt oss säga exempelvis 5 C, kyls vätskan tillräckligt av endast uteluften för att kunna tillgodose datahallens kylbehov. Då utetemperaturen överskrider 5 C går kylmaskinen in och sänker temperaturen på vätskan. Under förstudiefasen fick man upp ögonen för en högeffektiv kompressor som man sedan specificerade (eller likvärdig) i upphandlingen, se nedan. I detta system ansågs inte värmeåtervinning lönsam då den sänker kylmaskinens verkningsgrad. U PPHANDLING För att säkerställa att det nya kylsystemet blir energieffektivt tog man upp energi och klimatkrav som skall krav i upphandlingen. Några exempel är: Den nya kylanläggningen skall bygga på frikylningsteknik samt kylmaskin med kompressor, typ Danfoss Turbocor eller likvärdig. Stor vikt läggs på att energiförbrukningen för att driva systemet kan minimeras. Effektförbrukningen för att kyla datahallarna totalt skall vara mindre än den reserverade effekten från reservkraften. Reserverad effekt är 100kW. Alla fläktar ingående i klimatanläggningen, såväl inomhus som utomhus, skall vara av typ EC fläktar 4. Alla pumpar skall ha energieffektivitetsklass A. Den nya anläggningen skall ha liten påverkan på miljön dvs. låg påverkan på växthuseffekten. T.ex. kan låg energiförbrukning motivera en större mängd köldmedium i kylanläggningen genom redovisning av ekvivalent CO 2 mängd Miljöeffekter avseende den nya anläggningen skall kunna presenteras med avseende på ekvivalent CO 2 mängd. Sista dagen för anbud inföll den 21 januari 2010 och anbudsvärdering pågår i skrivande stund. Under året kommer det nya kylsystemet att installeras och slutleverans beräknas till november. 4 Ny typ av fläktar med bättre verkningsgrad och längre livslängd än konventionella acfläktar 13

14 En datorhalls energieffektivitet kan mätas i PUE (Power Usage Effectiveness). PUE är kvoten mellan inmatad effekt dividerad med den effekt IT utrustningen förbrukar under en viss tidsperiod. Datorhallar brukar hamna på PUE mellan 1,5 och 2,0. Google rapporterar att man har kommit ned på PUE 1,2 (mätt under ett kvartal). I Sverige har Sungards nya datahall i Sätra utsetts till Årets Gröna Datorhall Här har man med bl.a. frikyla kommit ned i ett PUE tal på 1,3. I nuläget har SMHI svårt att ta fram ett PUE tal då mätningarna avser endast total förbrukning. Men med den nya utrustningen på plats planerar man att kunna ta fram ett tillförlitligt PUE tal. Med spänning väntar vi på detta. 14

15 SKATTEVERKET: UPPHANDLING AV DRIFTSTJÄNSTER Informationen är tillhandahållen av Susan Sahlin, Jurist Skatteverket använder sig till stor del av de statliga ramavtal som alla statliga myndigheter under regeringen, dvs. de civila myndigheterna, kan avropa ifrån. Skatteverket svarar angående energikrav: "I själva upphandlingen av drifttjänsten har det inte ställts uttalade miljökrav. I utrustningen de ska sköta, som myndigheten själv har avropat från statliga ramavtal, finns miljökriterier som ska vara uppfyllda. Driftsäkerhet är primär. I avtalet finns en drivkraft från leverantören att ha energisnåla lokaler, då den kostnaden ingår i den fasta ersättningen. Det finns möjligheter att utveckla avtalet till kapacitetstjänster och även därmed komma fram till mer miljömässigt bättre lösningar. Men som det är nu har vi den utrustning vi har och den byter man inte ut i brådrasket med det föreliggande ekonomiska läget." 15

16 YTTERLIGARE FRÅGESTÄLLNINGAR Inhämtning av information gjordes främst genom att kontaktade personer fick svara på ett antal frågor som mailades ut. Förutom Bytes och kwh, berördes några mjukare frågeställningar. Svaren är samlade här nedan: Vilka är de största svårigheterna i arbetet med att energieffektivisera servrar? Det är viktigt att ha en avvecklingsplan för system och servermiljön när man byter från en applikation till en helt ny, det kan lätt bli så att man behöver data från det gamla systemet under en tid. Denna tid tenderar att bara flyta på och så har man kvar den gamla servern också. Det är inga större svårigheter, det är bara att ta tid och besvär samt kostnad. Som jag ser det inga, virtualisering ger en effektivare energibesparing per automatik. Tittar ni på energianvändningen vid inköp av ny serverutrustning? Vilka krav kan ställas? Här är det många parametrar som måste samarbeta, både energiförbrukning och nytta (Det får inte bli så att man sänker energiförbrukningen så mycket så att servermiljöns prestanda blir väsentligt försämrad, då kan energiförbrukning och andra ekonomiska kostnader öka på andra ställen genom att saker tar mycket längre tid att utföra mm.) När det gäller virtualisering är inte rekommendationerna att man använder GRÖNA servrar då dessa har en negativ inverkan på prestandan. Här använder man sig istället av tekniker som gör att när de virtuella hostservrarna nyttjas mindre kan dessa automatiskt stängas ner. De virtuella servrar som låg på aktuell host migreras automatiskt över till en annan host innan den stängs ner. Vartefter systemen börjar belastas kommer hostar att automatiskt startas upp igen. Det gäller att hitta snålaste server och bästa teknik dvs bladservrar. 16

17 Vad ser du skulle underlätta ditt arbete med att minska energianvändningen från servrar? Vad skulle Energimyndigheten kunna göra? Vet inte riktigt, skapa riktlinjer som baserar sig på erfarenheter kanske? Kanske ta fram gemensamma krav för myndigheter som kan användas vid upphandling. En energideklaration motsvarande kylskåp typ A, A+, B osv samt officiella testresultat Gemensamma mätetal tror jag skulle skynda på processen. OBS! När det gäller mätetal så är det viktigt att de mäter det som ger effekt och är relevant, för de styr ganska hårt när man börjar jämföra sig med andra (Alla vill ju ha bra resultat av mätningar) Vilka är dina främsta källor när du söker information om energieffektiviseringsåtgärder? Leverantörernas uppgifter Letar inte utan utgår ifrån att leverantörer uppfyller kraven Alla har att de system man köper uppfyller en allmän efterfrågan på energibesparing Datatidningar, leverantörskontakter samt vår egen myndighet. Något annat du önskar tillägga? Det borde finnas ett statligt organ som stöttar med information och forskar fram nya metoder och säkra mätningar som bevisar effekter av energieffektiviseringen. Vi tittar även på virtualisering inom klientområdet, där vi idag redan för utbildning och test använder oss av så kallade tunna klienter, dessa drar (exkl. skärm) ungefär lika mycket ström som en glödlampa 17

18 KRAVSPECIFIKATIONER FÖR UPPHANDLING: VAD ÄR PÅ GÅNG? ENERGY STAR EUs ENERGY STAR program för energieffektiv kontorsutrustning har i dagsläget inga kriterier för större servrar. EKODESIGNDIREKTIVET Större servrar är ännu inte en produktgrupp i ekodesigndirektivet, varför inga krav kommer att finnas vid försäljning inom EU inom de närmsta åren. SVANEN Svanen har kriterier för småskaliga servrar, men har inte resurser att utveckla internationellt erkända teststandarder för mätning, exempelvis av energiförbrukning. Man avvaktar och följer vad som händer hos "Energy Star" i USA. När de har färdiga kriterier för större servrar finns det en möjlighet att man tar in även dem. MILJÖSTYRNINGSRÅDET Miljöstyrningsrådet har fått i uppdrag ett tillgodose myndigheternas behov i samband med förordning (SFS 2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter. Att utarbeta kravspecifikationer för upphandling av servrar, eventuellt både i form av att köpa en fysisk produkt och i form av upphandling av tjänst, finns på deras att göra lista. Arbete kan komma igång i slutet av 2010 eller 2011, beroende på prioritering. Miljöstyrningsrådet hänvisar också till Naturvårdverkets handlingsplan för GRÖN IT NATURVÅRDVERKET: HANDLINGSPLAN FÖR IT FÖR MILJÖN Regeringen gav i november 2009 Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram ett förslag till handlingsplan avseende IT för den offentliga sektorn. Uppdraget ska rapporteras till Näringsdepartementet senast den 30 april KAMMARKOLLEGIET: STATLIGA RAMAVTAL Ett exempel: I det statliga ramavtalet Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007, som myndigheter kan beställa produkter ifrån, finns miljökrav. I viktningsmodellen viktas miljö med 3 %. Miljö är i sin tur uppdelade på krav Giftfritt (25 %) och Energi och Miljö (75 %). Under krav Energi och Miljö skriver man i bakgrund till kraven: 18

19 Energiförbrukning hos servrar har stor ekonomisk betydelse samtidigt som den globala klimatdebatten fokuserar på att minska energiförbrukningen för att minska koldioxidutsläppen. Det saknas i dag en enhetlig standard för att mäta energiförbrukningen så i detta första generationens krav har fokus varit på de åtgärder som företagen gör. 19

20 SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER FÖR FORTSATT ARBETE Som i nästan alla energieffektiviseringsfrågor finns det många andra parametrar än besparingen att ta hänsyn till. I fallet med IT, och framför allt med servrar, är troligtvis dessa andra parametrar viktigare än på andra områden. Konsekvenserna av driftproblem hos en myndighets IT system är betydelsefulla. De kontaktade personerna nämner emellertid inte några större problem. Särskilt virtualisering verkar gå som på spåret. Vid upphandling av ny kapacitet verkar kontaktpersonerna ha en större rådvillhet. Man litar mycket på leverantörernas kunnighet. I frågan om vad Energimyndigheten skulle kunna göra nämner alla någon sorts jämförelse. Tre av fyra svar handlar om upphandling av ny utrustning (kan ha att göra med ordningen i vilken frågorna ställdes): att skapa riktlinjer, gemensamma krav vid upphandling, energideklaration och relevant mätning. En möjlighet till fortsatt arbete med frågan är att bilda en arbetsgrupp för att ta fram gemensamma kravspecifikationer för upphandling. Möjligen ska arbetet föregås av en förstudie som inriktar sig på behovet av en sådan kravspecifikation. Andra initiativ på området bör bevakas. Miljöstyrningsrådet har fått i uppdrag att vara myndigheterna behjälplig i arbetet med förordningen om energieffektiva åtgärder för myndigheter. Eventuellt kommer de att ta fram krav. Eventuellt kan HyLok delta i deras arbete. Under HyLok mötet den 23 februari 2010 då projektet presenterades föreslogs att som en början skulle man kunna anordna ett runda bordssamtal. Här kunde man bjuda in IT Chefer, upphandlare och personal som jobbar med Energi&Miljö frågor. Syftet är att få en dialog och förståelse för varandras arbete och yrkesroller. Här skulle ett antal av de personer som intervjuades i denna studie få tillfälle att presentera en lyckad erfarenhet. 20

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Dag Lundblad Energimyndigheten Övergripande om åtgärder valmöjligheter i ett kontinuerligt & systematiskt och strategiskt arbete genomförande under

Läs mer

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg AGENDA Energitjänstedirektivet Hur hjälper Miljöstyrningsrådet till Livscykelkostnad

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset Övik Kund Landstinget Västernorrland

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Wexnet Green Data Center

Wexnet Green Data Center Wexnet Green Data Center Spara pengar på sista raden samtidigt som du bidrar till en grönare framtid. Våra datahallars energieffektivitet uppnås genom bland annat ett miljövänligt och modernt kylsystem

Läs mer

Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar

Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar Dnr 2010/963/16 2010-05-28 Sid. 1 (11) Innehållsförteckning 1 Anbudsinbjudan... 4 2 Allmän information... 4 2.1 Om SMHI... 4 2.2 Om denna upphandling... 4 2.2.1

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk November 30, 2009 Slide 1 Motorer En ansenlig del av elanvändningen

Läs mer

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter Karin Lundquist DELTAGARE OCH FÖRVÄNTNINGAR Namn Arbetsplats Funktion Vad jag vill ha svar på om miljökrav och IT-produkter i dag DAGENS AGENDA Gruppintroduktion

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Datum 2013-04-02 Dnr 1-116/2013 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets handlingsplan

Läs mer

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010 MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPDRAG Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan inom miljöanpassad offentlig

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 Inramade gultonade fält

Läs mer

Grön IT, Vad kan jag göra och gör det någon skillnad?

Grön IT, Vad kan jag göra och gör det någon skillnad? Mats Mägiste CTO Cygate AB Mats.magiste@cygate.se Grön IT, Vad kan jag göra och gör det någon skillnad? Visste Du att 7 års ringande = 1 timmes flygresa släpper ut lika mycket CO 2 som (inklusive tillverkning,

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman 2014 Några påståenden Livsmedelskyla har väldigt stor förbättringspotential Alla butiker kan värma sig själva Installationer behöver

Läs mer

Fredrik Karlsson, Sweco. Flexibilitet och energieffektivitet i vårdprojekt hur möter vi framtidens krav redan idag?

Fredrik Karlsson, Sweco. Flexibilitet och energieffektivitet i vårdprojekt hur möter vi framtidens krav redan idag? Fredrik Karlsson, Sweco Flexibilitet och energieffektivitet i vårdprojekt hur möter vi framtidens krav redan idag? 1 Krav på flexibilitet Ny utrustning Flytta väggar Varm och kallt Varierad verksamhet

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

TCO Development. Grön IT Index Hösten Rapport Version

TCO Development. Grön IT Index Hösten Rapport Version TCO Development Grön IT Index Hösten 2011 Rapport Version 2011-11-11 Om Grön IT i Sverige Hösten 2011 Rapporten Grön IT i Sverige Hösten 2011 baseras på intervjuer gjorda med drygt 500 svenska företag

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Vi hoppas att broschyren ger dig inspiration till en helhjärtad insats. Med vänliga hälsningar från oss i kampanjgruppen Vinn energi!

Vi hoppas att broschyren ger dig inspiration till en helhjärtad insats. Med vänliga hälsningar från oss i kampanjgruppen Vinn energi! släck när du går! Källor Länkar till hemsidor med energiinformation Energimyndigheten www.stem.se Konsumentverket www.konsumentverket.se Svenska Naturskyddsföreningen www.snf.se Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Organisationsnr: 202100-5745 Denna rapportering följer upp kraven i förordning (2014:480) om myndigheters

Läs mer

En politisk vilja är ett måste för en teknisk utveckling

En politisk vilja är ett måste för en teknisk utveckling En politisk vilja är ett måste för en teknisk utveckling Bra miljö är en mänsklig rättighet Milan Obradovic Ordförande Miljönämnden Malmö FAH dagarna 18-19 april 2013 Flyget Flygindustrin står för ca 2%

Läs mer

CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International

CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International Page2 SLUTSATS Radar Group har genomfört en analys runt

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Redovisning av miljöledningsarbete Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Arbetsförmedlingen Organisationsnr: 202100-2114 sid 1 av 5 Denna rapportering

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA DRIFTCENTRAL ENERGI INSPEKTION ISBANOR FÄRDIG KYLA KONSTRUKTION VÄLKOMMEN TILL HUURRE I Sverige har vi verkat sedan 70 år tillbaka och Huurre är Sveriges

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

GITINDEX HÖSTEN 2012 RAPPORT

GITINDEX HÖSTEN 2012 RAPPORT GITINDEX HÖSTEN 2012 RAPPORT Version 2012-10-10 Executive Summary Frågan om Grön IT är aktuell för många företag. Efter att intresse och fokus kring frågan gått ner något under förra året ökar det nu och

Läs mer

Teknikupphandling av evaporativ kylare för vattenburen komfortkyla Anbudsunderlag

Teknikupphandling av evaporativ kylare för vattenburen komfortkyla Anbudsunderlag Teknikupphandling av evaporativ kylare för vattenburen komfortkyla Anbudsunderlag Bengt Bergsten CIT Energy Management 2013-02-07 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 2 Målsättning 3 3 Förutsättningar 3 4

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Fjärrkyla från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval

Fjärrkyla från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval Fjärrkyla från Norrenergi Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval Fjärrkyla är behagligt för människor, maskiner När välisolerade fastigheter fylls av människor, värmealstrande datorer och annan

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning Stockholm, 16 November 2006 THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME Riktlinjer för energiledning Innehåll 1. Introduktion... 1 2. Energipolicy... 2 3. Mål... 2 4. Energiansvarig... 3 5. Arbetssätt... 3 6.

Läs mer

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Vikten av att se helheten redan från början! Driftkostnad 90 % Byggkostnad 9 % Projekteringskostnad 1 % Nuläge energieffektivisering Energianvändningen

Läs mer

Energieffektiva motordrifter

Energieffektiva motordrifter Energieffektiva motordrifter Energieffektiva motordrifter Ungefär 2/3 av all elförbrukning i EU går åt för att driva elektriska motorer. Potentialen för energieffektivisering i motordrifter är stor. Energieffektiva

Läs mer

PRIMES. produktgrupp utomhusbelysning. Energikontor Sydost

PRIMES. produktgrupp utomhusbelysning. Energikontor Sydost produktgrupp utomhusbelysning Energikontor Sydost Översikt Miljöpåverkan Rättslig bakgrund Rekommenderade kriterier för grön offentlig upphandling Goda exempel Bra länkar Photo courtesy of Vichaya Kiatying-Angsulee

Läs mer

Energieffektiva kök Storkök och professionella kök

Energieffektiva kök Storkök och professionella kök Energieffektiva kök Storkök och professionella kök Samarbete mellan Belok och BeLivs Pia Tiljander, RISE Innehåll BeLivs Energieffektiva kök, Möjligheter Energieffektiva kök, Potential Belok Fördjupningsområde

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Standbyutredning. Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler. Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB

Standbyutredning. Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler. Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB Standbyutredning Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB Göteborg, Mars, 2013 FÖRORD 3 1 BAKGRUND 3 2 TIDIGARE GENOMFÖRDA STUDIER

Läs mer

Kravspecifikation 2010. Kyla till Datorhallar Bilaga 2. Beskrivning. Rolf Strandberg Kyla till DH ITi. 2010-05-28 2010/963/16 Normal

Kravspecifikation 2010. Kyla till Datorhallar Bilaga 2. Beskrivning. Rolf Strandberg Kyla till DH ITi. 2010-05-28 <funktion/namn> 2010/963/16 Normal Beskrivning Utfärdad av: Dokumentnamn: Avd: Rolf Strandberg Kyla till DH ITi Fastställt datum: Fastställd av: Dnr: Informationshantering: 2010-05-28 2010/963/16 Normal Kravspecifikation

Läs mer

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Miljöstyrningsrådets Upphandlingskriterier Ett hjälpmedel för Hållbar Upphandling www.msr.se Motiv till ett gemensamt verktyg Begränsade resurser hos

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen Energiprojekt med statligt stöd på 30 procent genomförda under perioden 1maj 2005 till 31 december 2008 Olika typer

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Öppenhet, samverkan och konkurrens skapar framtidens fjärrvärme.

Öppenhet, samverkan och konkurrens skapar framtidens fjärrvärme. Öppen fjärrvärme Öppenhet, samverkan och konkurrens skapar framtidens fjärrvärme. Peter Sivengård AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Disposition Öppen Fjärrvärme Potential Inledning Erbjudande

Läs mer

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag.

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. 1 Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. En pågående förstudie: Energieffektiva företag i Östra Mellansverige Syfte

Läs mer

Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa. Kontorsutrustning / IT

Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa. Kontorsutrustning / IT Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa Kontorsutrustning / IT Innehåll Bakgrund Märkning Tips för upphandling Tips om användning Varför är det viktigt med energieffektiva IT-produkter? När

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Magnus Kristiansson Sveriges Kommuner och Landsting 1 Disposition Vad är EPC? EPC - en balansakt EPC - ger gott resultat Energideklarationer 2 Energy performance contracting

Läs mer

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998)

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Bilaga 2 Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Jaime Arias Per Lundqvist KTH, Inst. För Energiteknik Avd Tillämpad termodynamik och kylteknik 100 44 Stockholm Sammanfattning Institutionen

Läs mer

Förstudie Energieffektivisering av serverrum

Förstudie Energieffektivisering av serverrum Förstudie Energieffektivisering av serverrum Margot Bratt & Hans Isaksson, K-Konsult Energi AB Stockholm, december 2011 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Agenda 10.35-11.15 Presentation av Dalarnas arbete 11.15-11.30 Frågor 11.30-12.00 Andra läns energiarbete med livsmedelsbutiker

Läs mer

Att ställa energikrav vid nybyggnation

Att ställa energikrav vid nybyggnation Att ställa energikrav vid nybyggnation Utmaningar och möjliga lösningar Jens Johansson Miljöstyrningsrådet www.msr.se Bred avstämning - intressenter MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSSTÖD PRISBELÖNT I EU

Läs mer

Anbudsinfordran Ombyggnad Datorhallar

Anbudsinfordran Ombyggnad Datorhallar Anbudsinfordran Ombyggnad Datorhallar Dnr 2009/2135/16 2009-12-04 Sid. 1 (11) Innehållsförteckning 1 Anbudsinbjudan...4 2 Allmän information...4 2.1 Om SMHI...4 2.2 Om denna upphandling...4 2.2.1 Allmänt...

Läs mer

SÄNKER din elförbrukning på belysning med upp till 35% SÄNKER din elförbrukning på blandade laster med 9-15%

SÄNKER din elförbrukning på belysning med upp till 35% SÄNKER din elförbrukning på blandade laster med 9-15% SÄNKER din elförbrukning på belysning med upp till 35% SÄNKER din elförbrukning på blandade laster med 9-15% SÄNKER dina CO 2 utsläpp med ett ½ kg per sparad kwh SÄNKER dina underhåll/servicekostnader

Läs mer

En ny marknad för återvunnen energi. Bli en återvinnare med Öppen Fjärrvärme

En ny marknad för återvunnen energi. Bli en återvinnare med Öppen Fjärrvärme En ny marknad för återvunnen energi Bli en återvinnare med Fjärrvärme Agenda fjärrvärme information Prismodeller Goda exempel Från första möte till leverans 2 Fortum Värme Producerar och levererar miljöanpassad

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Vad är energieffektivisering och hur gör man?

Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är effektivare energianvändning och vad ska vi ha den till? Är det effektivare att bara använda mindre än vad man skulle ha gjort om man använt mer? FÖRENINGEN

Läs mer

Kylning. Ström. Kylning. Ström. Kylning. Ström. Dells guide till. Kylning. Ström och kylning

Kylning. Ström. Kylning. Ström. Kylning. Ström. Dells guide till. Kylning. Ström och kylning Ström Kylning Ström Kylning Ström Kylning Ström Dells guide till Kylning Ström och kylning tröm ylning tröm ylning tröm ylning tröm ylning MER DATORKRAFT, MINDRE FÖRBRUKNING Det är mycket viktigt att ha

Läs mer

Energioptimering - enkelt sätt att spara miljö och pengar

Energioptimering - enkelt sätt att spara miljö och pengar Energioptimering - enkelt sätt att spara miljö och pengar Från analys till uppföljning - att mäta energieffektiviteten i datacentret BAKGRUND/PROBLEM Vi vill med detta white paper illustrera vilka möjligheter

Läs mer

Grön och hållbar tillväxt

Grön och hållbar tillväxt Grön och hållbar tillväxt Jörgen Qwist 2014-09-17 Terminstart Telekom 1 Computer Sweden 2014-08-13 2 1 Mot en klimatkatastrof 450 400 350 300 250 1550 1590 1630 1670 1710 1750 1790 1830 1870 1910 1950

Läs mer

Motordrifter 2014-12-08. Motorer (pumpar) Stödprocess. Peter Karlsson. Allmän motorkunskap

Motordrifter 2014-12-08. Motorer (pumpar) Stödprocess. Peter Karlsson. Allmän motorkunskap Effektiv energianvändning Hur når vi dit? Motorer (pumpar) Stödprocess Peter Karlsson Motordrifter Allmän motorkunskap Ny klassning av verkningsgrader: IEC60034-30, IE1, IE2, IE3 Ca 65 % av industrins

Läs mer

2009-12-04. Kravspecifikation utbyggnad datorhallar. Bilaga 2. D:nr 2009/2135/16 1 (15)

2009-12-04. Kravspecifikation utbyggnad datorhallar. Bilaga 2. D:nr 2009/2135/16 1 (15) Kravspecifikation utbyggnad datorhallar Bilaga 2 D:nr 2009/2135/16 1 (15) Innehållsförteckning 1 ÖVERGRIPANDE INFORMATION... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Fakta och behov avseende den nya planerade datorutrustningen:...

Läs mer

Konkurrensverkets (KKV:s) arbete med förordning 2014:480 om myndigheternas inköp av energieffektiva varor och tjänster

Konkurrensverkets (KKV:s) arbete med förordning 2014:480 om myndigheternas inköp av energieffektiva varor och tjänster Konkurrensverkets (KKV:s) arbete med förordning 2014:480 om myndigheternas inköp av energieffektiva varor och tjänster KKV och tidigare MSR Miljöstyrningsrådet hade stöd för energieffektiva myndigheter

Läs mer

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering Ledningssystem för hållbar IT-användning Förslag till ny standardisering Grön IT Möjligheter och potentialer SIDA 3 Behov Många företag har tagit initiativ till att minska sin energiförbrukning och miljöpåverkan

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Minskning av koldioxid och energieffektivisering i investeringsprocessen. Melker Lundmark

Minskning av koldioxid och energieffektivisering i investeringsprocessen. Melker Lundmark Minskning av koldioxid och energieffektivisering i investeringsprocessen Melker Lundmark Förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter Enligt Energimyndighetens riktlinjer för förordningen

Läs mer

Värme & ventilation Brf Bågen

Värme & ventilation Brf Bågen Värme & ventilation Studerat tidigare utredningar betr problem med ventilationen (1993 1995) Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) genomförd. Samtliga anmärkningar dokumenterade i protokoll. Många anmärkningar

Läs mer

GITindex Hösten 2010. Rapport December 2010. Page 1

GITindex Hösten 2010. Rapport December 2010. Page 1 GITindex Hösten 2010 Rapport December 2010 Page 1 Om Grön IT i Sverige Hösten 2010 Rapporten Grön IT i Sverige Hösten 2010 baseras på intervjuer gjorda med drygt 500 svenska företag och organisationer.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten 2014-02-19 ALL 2014/193 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Energiförsörjning Storsjö Strand

Energiförsörjning Storsjö Strand Farzad Mohseni, Sweco Energuide Stockholm 2012-05-23 Energiförsörjning Storsjö Strand 1 Sustainergy Energieffektivisering Energiplaner, klimatstrategier m.m. åt kommuner/län/regioner Energitillförsel ur

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Framtidens energieffektiva elinstallationer

Framtidens energieffektiva elinstallationer Framtidens energieffektiva elinstallationer Det vi inte mäter kan vi inte förbättra Per Carlberg, Schneider Electric Energieffektivitet idag och imorgon Björn Norberg, ABB Mätvärdesinsamling Det vi inte

Läs mer

Tunnelgatan 2, Stockholm

Tunnelgatan 2, Stockholm Tunnelgatan 2, Stockholm Bahnhof uppfyller era miljökrav med god marginal Störst i Stockholm City Djupt insprängt i Brunkebergsåsen ligger Stockholms största datacenter: Thule. Här kan du hyra en serverplats

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Skogsvallen idrottsanläggning

Skogsvallen idrottsanläggning Schneider Electric, Hägersten 2009-11-20 A 1 (5) Skogsvallen idrottsanläggning Uppdrag Nässjökommun och Karlsson Wachenfeldt arkitekter har gett Schneider Electric i uppdrag att Skogsvallens energiförbrukning

Läs mer

Request For Information (RFI)

Request For Information (RFI) Richard Boije Sida: 1 (6) Request For Information (RFI) Ansvarig: Richard Boije Datum 2017-01-23 Richard Boije Sida: 2 (6) 1 Organisation Åda... 3 2 Bakgrund och Syfte... 3 3 Mål... 4 4 RFI- Information...

Läs mer

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön?

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Först och främst, varför? -Det är, mer eller mindre, ett faktum att vi står inför klimatförändringar, global uppvärmning samt en lågkonjunktur.

Läs mer

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara...

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara... 2014-04-22 Projektbeteckning Tekniskstandard Tekniskstandard David Sundelin / Pelle Nilsson IT-infrastruktur/Servermiljö Extern TEKNISK STANDARD ÅNGE KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teknisk standard Ånge Kommun...1

Läs mer

Beläggningens gröna framtid. Beläggningens gröna framtid. Beläggningens gröna framtid. Ett seminarium som hölls tidigare i år hade rubriken:

Beläggningens gröna framtid. Beläggningens gröna framtid. Beläggningens gröna framtid. Ett seminarium som hölls tidigare i år hade rubriken: . Beläggningens gröna framtid Beläggningens gröna framtid Per Centrell Ramböll Sverige AB Ett seminarium som hölls tidigare i år hade rubriken: Beläggningens gröna framtid Asfaltbeläggning i ett livscykelperspektiv

Läs mer

IT för miljön. Sofia Holmgren Enheten för IT-politik. Näringsdepartementet. Näringsdepartementet

IT för miljön. Sofia Holmgren Enheten för IT-politik. Näringsdepartementet. Näringsdepartementet IT för miljön Sofia Holmgren Enheten för IT-politik Sveriges klimatpolitik Vår klimatpolitik innebär att Sverige ska visa ledarskap genom att agera både här hemma och internationellt. Med nationella åtgärder

Läs mer