Visionsmål Delmål Indikator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visionsmål Delmål Indikator"
  • Siv Ek
  • för 2 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 1 Medicinska programberedningen Sammanträdesplats Landstingets kansli Närvarande Ledamöter Christina Hasselrot (s) ordförande Silvi Wigh-Senestad (m) vice ordförande Martin Tollén (s) Peter Hermansson (s) Sam Hellgren (kd) Marie Morell (m) Camilla Jonsson (s) Lennart Pettersson (v) Agneta Tillmar (c) Gunnar Gustavsson (mp) Monika Broman (fp) Övriga Mats Lundborg sekreterare Val av protokollsjusterare 1 Silvi Wigh-Senestad utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Medicinska programberedningens synpunkter på indikatorer i tjänstemannaförslag till uppdragsbeskrivning 2 Barn och ungdomar med långvarig kroppslig sjukdom och/eller funktionshinder Beredningens synpunkter i fetstil och/eller i form av överstrykning. Visionsmål Delmål Indikator Ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas. Ett liv med god hälsa och livskvalitet utan att riskera förtida död eller onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas. Hälso- och sjukvården ska i mötet med barnfamiljerna motverka en negativ hälsoutveckling hos barn och ungdomar. Barn/ungdomar med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning ska få en trygg och säker vård vid såväl akuta som planerade insatser. 1) Kartläggning av riskgrupper, ex fetma och diabetes. Eventuellt tillägg av indikator som mäter dessa preventiva insatser Administrativa rutiner, processer som säkrar såväl övergångar i vården som mellan barn/ungdomsvård och vuxenvård

2 2 Ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller i förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhällslivet. Ett liv med autonomi, värdighet och trygghet även om man drabbats av långvarig svår sjukdom och/eller svår funktionsnedsättning. Barn och ungdomar som har funktionsnedsättning som kräver kontinuerlig medicinsk utredning/uppföljning ska tillförsäkras en likvärdig vård 2) Barn och ungdomar med långvariga sjukdomar/funktionshinder ska få stöd utifrån ett helhetsperspektiv i hela sin utveckling. 3) Samverkan mellan berörda organisationer runt de långvarigt sjuka/funktionshindrade barnen och ungdomarna ska utformas så att det blir en helhet för dem och deras familj. 4) Svårt sjuka/funktionshindrade ungdomar ska tillförsäkras en fortsatt trygg och säker vård och habiliteringsinsatser vid övergången till vuxenlivet 5) Barnen/ungdomarna ska tillförsäkras en tydlig och sammanhållen vård och omsorgsprocess. 6) Psykosociala insatser ska ingå som en naturlig del i vårdprocessen och anpassas efter familjens behov. System som säkrar att dessa barn följs ur ett medicinskt perspektiv. - Individuella vårdplaner - Namngiven samordnare som är spindel i nätet, tillgänglig, ger stöd, information, trygghet, lyssnar, är logistiker och teamets patientens förlängda arm - Strukturer och rutiner för samverkan mellan olika vårdgivare, habilitering, skola, barnomsorg, försäkringskassa och andra berörda - Namngiven samordnare - Rutiner och kompetens som säkrar och samordnar vård och/eller habilitering vid övergång till vuxenlivet - Namngiven samordnare - Strukturer utarbetas Tillsammans med kommunerna om utarbeta hur stödet ska organiseras vid vård i hemmet - Tillgång till psykosocial kompetens 1. Kunskapsöverföringen runt det enskilda barnets speciella sjukdom och behov behöver snabbt kunna ske vid akuta vårdbehov. 2. Det medicinska behovet av en ansvarig läkare för dessa barn, är inte täckt i alla delar i länet. Dessa barn följs på vissa håll enbart av annan habiliteringspersonal pga brist på habiliteringsläkare och andra lösningar behövs.

3 3 3. Barn och ungdomars utveckling påverkas av långvarig sjukdom/funktionsnedsättning på ett sätt som kan bli avgörande för deras liv och de har därför speciella behov som måste som måste tillgodoses för att deras utveckling ska tryggas. 4. Flera har många vård- och samhällskontakter som familjen inte själva klarar att samordna och bättre samverkan krävs mellan olika organisationer. Några familjer behöver stöd hela tiden för att samordna alla kontakter, andra kan behöva det en viss tid eller periodvis. Antalet familjer som behöver särskilt stöd, bedöms vara ca Särskilda rutiner och kompetens behövs för att tillgodose "unga vuxnas" särskilda behov i vården och habiliteringen. 6. Familjer med långvarigt sjuka/funktionshindrade barn har en ansträngd situation, ofta med små marginaler. Allt större del av insatserna sker i öppen vård eller hemsjukvård. Detta innebär att föräldrarna får en roll som ligger utöver föräldraansvaret. De behöver såväl för sin egen, för barnets och syskons skull, flexibla och snabba möjligheter till stöd. Medicinska programberedningens synpunkter på indikatorer i tjänstemannaförslag till uppdragsbeskrivning Cancersjukdomar Beredningens synpunkter i fetstil och/eller i form av överstrykning. Visionsmål Delmål Indikatorer Ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas. Hälso- och sjukvården ska genom preventivt arbete förebygga uppkomst av cancer Andel kvinnor som deltar i cytologiscreening 2. Säkerställande av Tillgång till onkogenetisk rådgivning Ett liv med god hälsa och livskvalitet utan att riskera förtida död eller onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas. Uppnå minskad oro för cancer. 2 Förhindra förtida död orsakad av cancer Andel kvinnor som deltar i mammografiscreening. Ev ytterligare indikator som visar på ökad kunskap enligt fotnot. 2. Säkerställd remisshantering och diagnostikprocess Snabb diagnostik och behandling

4 4 Ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller i förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhällslivet. Ett liv med autonomi, värdighet och trygghet även om man drabbats av långvarig svår sjukdom och/eller svår funktionsnedsättning I samband med cancersjukdom skapa goda möjligheter till ett gott liv genom att garanteras en god, säker och likvärdig vård genom hela sjukdomsförloppet. 3 Patienten ska vara trygg i och ha kännedom om planering av uppföljning efter behandling och bot. I samband med långvarig och/eller svår cancersjukdom ska patienten garanteras en god, säker och likvärdig vård som skapar förutsättningar för ett liv med autonomi, värdighet och trygghet Vidareutveckling av vårdprocessprogram 3 2. Systematiserade mätningar av andelen patienter behandlade och vårdande enligt vårdprogram 3. Systematiserade mätningar av särskild tillgängligheten till insatser inom cancervården. 4 Förtydligande av indikatorn behövs. Kopplingen till fotnoten är oklar. 4. Vårdprocessprogram som säkerställer riktlinjer för uppföljning efter behandling och bot 1. Vidareutveckling av vårdprocessprogram 3 2. Systematiserade mätningar av andelen patienter som i livets slutskede fått önskad vårdform 5 1) Insatser avseende prevention finns ytterligare beskrivna i de generella delarna av uppdraget, under rubriken Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. 2) En ökad kunskap hos befolkning om vilka symtom och sjukdomstecken som indikerar cancer har en nära koppling till de hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatserna. Indikatorer för dessa insatser behöver vidareutvecklas enligt de intentioner som beskrivs under rubriken Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Att ha god tillgänglighet till adekvat bedömning, snabb, korrekt och ändamålsenlig utredning minskar såväl risken för onödig oro som för förtida död orsakad av cancer 3) Behov av delaktighet, tillgång till psykosocialt stöd och en väl integrerad palliativ vård beskrivs i behovs- och problemanalysen som avgörande för en god och säker cancervård. Kvalitetskriterierna inom dessa områden saknas i hög grad i befintliga vårdprogram. För att kunna garantera en god, säker och likvärdig vård genom hela sjukdomsförloppet bör utvecklingen av vårdprogrammen ha ett tydligt processperspektiv och göras i samverkan med Närsjukvården. Att befintliga vårdprogram uppdateras och hinnefattar riktlinjer för uppföljning efter bot och behandling är ett första steg i denna utveckling. Tidigare framtagna indikatorer för människor i behov av palliativ vård i livets slutskede kommer att följas upp inom verksamheter som bedriver cancervård.

5 5 4) I behovsanalysen anges att behovet av kurativ behandling idag är tillgodosett, samtidigt beskrivs att dessa behov riskerar att tränga undan lägre prioriterade palliativa insatser som exempelvis strålbehandling. Även om det nuvarande läget är acceptabelt ses ett behov av att säkerställa att specifika insatser inom cancervården kan garanteras i rimlig tid. Områden som kan vara aktuella att följa är kirurgiska insatser och palliativ strålbehandling. 5) Målsättningen är att kunna möta patientens och den närståendes behov och önskemål av vårdform i livets slutskede, vilket kräver möjlighet till flexibla lösningar och specifik kompetens.

6 6 Medicinska programberedningens synpunkter på indikatorer i tjänstemannaförslag till uppdragsbeskrivning Rörelseorganens sjukdomar och skador Reumatiska inflammatoriska sjukdomar och generaliserad smärta Beredningens synpunkter i fetstil och/eller i form av överstrykning. Visionsmål Delmål Indikatorer Ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas. Ett liv med god hälsa och livskvalitet utan att riskera förtida död eller onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas. Ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller i förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhällslivet. Personer med generaliserat smärttillstånd i rörelseorganen ska tillförsäkras en likvärdig vård. 1) Personer som riskerar fortskridande försämring av funktioner i rörelseorganen till följd av reumatisk sjukdom ska tillförsäkras effektiva och likvärdiga behandlingsformer. 2) Fotnot 2: Tydligare om likvärdighet i länet samt tydligare om hur nya behandlingsmetoder hanteras inom landstinget. Personer med generaliserat smärttillstånd i rörelseorganen ska omhändertas med helhetssyn där insatser ska erbjudas från olika vårdkompetenser. 1) Personer med tidigt funktionsnedsättningar till följd av reumatiska sjukdomar ska tillförsäkras fortsatta vårdinsatser som stödjer övergången till vuxenlivet. 3 Andel av aktörer som följer Andel patienter som behandlas enligt vårdprocessprogram (VPP) för personer med generaliserat smärttillstånd i rörelseorganen Andel av aktörer som följer Andel patienter som behandlas enligt vårdprocessprogram (VPP) för personer som riskerar fortskridande försämring av rörelseorganens funktioner till följd av reumatisk sjukdom Andel aktörer som har uppföljning av Andel patienter som följs upp enligt definierade definierade kvalitetskriterier. Andel aktörer som har uppföljning av Andel patienter som följs upp enligt definierade kvalitetskriterier. Andel patienter som enligt VPP bör handläggas via multiprofessionella team. ha tillgång till flerprofessionella insatser efter behov. Andel patienter som handläggs enligt VPP som tar hänsyn till barnet och den unga vuxna individens behov ur ett familjeperspektiv.

7 7 Ett liv med autonomi, värdighet och trygghet även om man drabbats av långvarig svår sjukdom och/eller svår funktionsnedsättning Personer med reumatisk sjukdom ska tas om hand genom hela sjukdomsförloppet med samordning av insatser mellan olika vård och omsorgsgivare. 4) Andel av berörda aktörer som följer Andel patienter som vårdas enligt VPP för reumatisk sjukdom för personer i arbetsför ålder samt äldre. Andel aktörer som har uppföljning av kvalitetskriterier enligt definierade variabler Ändra indikator till en som följer rutiner för samordning. Exempel kan hämtas från annan sjukdomsgrupp. 1) Det finns olikheter avseende diagnostisering och behandling av patienter med smärttillstånd i rörelseorganen som kan komma att utvecklas till generaliserad smärta och fibromyalgi. Brister och olikheter i behovstäckning för dessa patienter när det gäller tillgång till och stöd av multiprofessionella team. Det är inte klarlagt vilka patienter som ska behandlas på specialist klinik och vilka som ska behandlas inom primärvård. Det finns ett behov av kunskapsspriding när det gäller handläggning av denna grupp. Bemötandet av dessa patienter bör särskilt uppmärksammas. Ett arbete har startats att ta fram länsgemensamma principer för utredning och behandling för människor med generaliserat smärttillstånd i rörelseorganen och specifikt fibromyalgi 2) Personer med reumatiska sjukdomar vårdas idag vid den länsövergripande reumakliniken, inom primärvård och på annan öppen mottagning. Det är oklart huruvida det är likvärdig vård i länet för personer med reumatiska ledsjukdomar när det gäller tillgänglighet för medicinska insatser, funktionsuppehållande och höjande rehabilitering. Det kan finnas ett behov av kunskapsspriding när det gäller handläggning av denna grupp. Den nya typen av läkemedel är effektiva, på sikt kommer funktionsnedsättningarna att minska för gruppen som helhet. Dessa läkemedel är dock dyra och det kan även komma att ske en utvidgning av patientgruppen som kan dra nytta av dessa läkemedel. Det saknas gemensamma principer för hur dessa kostnader ska hanteras för framtiden och samtidigt kunna tillförsäkra sjukdomsgruppens behov av rehabilitering. 3) Det är oklart hur hälso- och sjukvården hanterar övergången från vård för barn till unga vuxna. Särskild hänsyn behöver tas till den unga individens behov utifrån familjeperspektiv.

8 8 4) Det är t ex oklart hur personer med reumatiska ledsjukdomar som inte kan dra nytta av de nya effektiva läkemedlen får sina behov av anpassad rehabilitering tillgodosedda. Särskild uppmärksamhet bör ges till närstående situation. Medicinska programberedningens synpunkter på indikatorer i tjänstemannaförslag till uppdragsbeskrivning Neurologiska sjukdomar inklusive stroke och demens Beredningens synpunkter i fetstil och/eller i form av överstrykning. Här kommenterades att vissa preventiva insatser direkt riktade mot stroke, förekommer i kärluppdraget. Borde finnas med här åtminstone i fotnot. Visionsmål Delmål Indikatorer Ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas. Motverka uppkomsten av stroke. 1. Antal strokepatienter som behandlas med trombolys 2. Läkemedelsbehandling mot förhöjt blodtryck. Användningsmönster i länet Ett liv med god hälsa och livskvalitet utan att riskera förtida död eller onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas. Ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller i förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhällslivet. Människor med sjukdomar och skador i nervsystemet ska tillförsäkras en likvärdig vård i länet. 2) Personer med allvarlig sjukdom i nervsystemet ska omhändertas med helhetssyn där samordnade insatser ska erbjudas från olika vårdkompetenser. 3) 1. Antal demensdiagnoser enligt diagnosregistrering 2. Andel strokepatienter som behandlas på stroke-enhet. Definition av stroke-enhet är den självklar för alla? Hänvisning bör finnas. 3. Förekomst av länsövergripande vårdprocessprogram vid långvarig neurologisk sjukdom 1. Förekomst av dokumenterade, samordnade strukturer för att säkerställa fler professionella insatser efter behov vid långvarig, allvarlig neurologisk sjukdom. Särskild beskrivning av hur behoven tillgodoses för patienter med afasi och/eller psykosociala behov. 2. Andel patienter med allvarlig aktivitetsnedsättning, som får vårdplanering.

9 9 Ett liv med autonomi, värdighet och trygghet även om man drabbats av långvarig svår sjukdom och/eller svår funktionsnedsättning Såväl personens, som den närståendes särskilda behov anpassat till när i livet sjukdomen debuterar, ska tillgodoses.. Delmålet behöver omformuleras. Personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar i nervsystemet ska vid övergång till vuxenlivet tillförsäkras fortsatta habiliteringsinsatser. 4) Patienter med medvetandesänkning och/eller andningsproblematik efter skador i nervsystemet ska tillförsäkras en trygg och värdig vård även efter intensivvård. 5) Personer med fortskridande försämring av andningsfunktionen, till följd av neurologisk sjukdom, ska tillförsäkras en likvärdig vård i länet. 6) 3. Förekomst av riktlinjer för särskilt stöd till patienter med svåra funktionsnedsättningar, som finns i familjer med minderåriga barn. 4. Framtagande av riktlinjer för samverkan för unga personer med förvärvade skador i centrala nervsystemet för att klargöra och optimera vårdflödet för denna patientgrupp. 1. Förekomst av länsövergripande riktlinjer för vård av dessa patienter samt andel patienter som behandlas enligt dessa riktlinjer. 1) Avser både ny- och återinsjuknande. Metoder för att nå målet är förbättrad behandling av förhöjt blodtryck, blodfetter, övervikt samt rökning. Även tidigt insatt, korrekt och likvärdig (över länet) blodproppslösande behandling. Förbättrad uppföljning av patienter med övergående cirkulationsstörning i hjärnan. 2) Enligt behovs/problemanalysen föreligger olikheter både avseende diagnostisering som behandling för demenspatienter. För strokepatienter skiljer användning av trombolysbehandling, stroke-enhetsvård, tillgång till särskild läkarkompetens, logoped samt funktionsuppehållande och höjande rehabilitering. För traumapatienter skiljer tillgång till funktionsuppehållande rehabilitering. Tillgång till epilepsiteam är ej lika i länet. Sammanfattningsvis kan konstateras att länsgemensamma principer för utredning och behandling behöver förbättras för människor med sjukdomar och skador i nervsystemet.. 3) Enligt behovs/problemanalys föreligger underdiagnostisering och underbehandling avseende demenspatienter. Brister och olikheter i behovstäckning för patienter med demens och annan kronisk neurologisk sjukdom ( ALS, MS, Parkinson etc ) när det gäller tillgång till och stöd av multiprofessionella team.

10 10 4) Brister finns i behovstäckningen när det gäller fortsatta habiliteringsinsatser i vuxen ålder för ungdomar med cp-skada eller annan funktionsnedsättning i nervsystemet. 5) Brister finns i tillgång till lämplig vårdnivå för patienter med långvarig medvetandesänkning eller allvarligt nedsatt andningsfunktion där behov inte finns av intensivvård. 6) Handläggning av ventilatorbehandling skiljer i länet. Protokollsanteckning 3 Följande protokollsanteckning lämnades av Marie Morell, Silvi Wigh-Senestad, Monika Broman, Agneta Tillmar samt Sam Hellgren: Ärendet gällande uppdragsbeskrivning har behandlats under stor tidspress och helhetspresentation har saknats i behandlingen i medicinska programberedningen. Vi förbehåller oss rätten att återkomma i ärendet vid behandlingen i hälso- och sjukvårdsnämnden i april Vid protokollet Mats Lundborg Justerat Christina Hasselrot Silvi Wigh-Senestad

Medicinska programberedningens möte 2005-01-18 eftermiddag.

Medicinska programberedningens möte 2005-01-18 eftermiddag. Minnesanteckningar 1 Medicinska programberedningen Medicinska programberedningens möte 2005-01-18 eftermiddag. Sammanträdesplats Närvarande Ledamöter Christina Hasselrot (s) ordförande Silvi Wigh-Senestad

Läs mer

Christina Hasselrot hälsade alla välkomna.

Christina Hasselrot hälsade alla välkomna. 1 Medicinska programberedningens möte 2005-05-24 eftermiddag. Sammanträdesplats Landstingets kansli Närvarande Ledamöter Christina Hasselrot (s) ordförande Silvi Wigh-Senestad (m) vice ordförande Martin

Läs mer

Uppföljning av 2005 års behovsanalys avseende rehabilitering

Uppföljning av 2005 års behovsanalys avseende rehabilitering BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Peter Wahlberg 2012-01-10 LiÖ -3795 Hälso- och sjukvårdsnämnden Uppföljning av års behovsanalys avseende rehabilitering I verksamhetsplanen för fick beredningen för

Läs mer

Styrkortens relationer 2006

Styrkortens relationer 2006 VISION VISION VISION VISION VISION Styrkortens relationer 2006 Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Vision Strategier Huvudmannastyrning 3-årsbudget m.m Vision (LF) Strategier (LF) Hälso- och sjukvårds

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:45 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2000:49 av Inger Persson (v) om att ytterligare rehabiliteringsteam skall inrättas för patienter som drabbats av Parkinsons sjukdom

Läs mer

Hälsa i bokslut. Indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvården

Hälsa i bokslut. Indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvården Hälsa i bokslut Indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvården Ingvor Bjugård Sveriges Kommuner och Landsting Ulvhäll 26 maj 2005 Jämlik hälsa Levnadsvanor

Läs mer

Välkommen till Lärandeseminarium 1

Välkommen till Lärandeseminarium 1 Välkommen till Lärandeseminarium 1 Jämlik strokevård! Sammanhållen vård, rehabilitering, stöd och information Patient/brukare/närstående är en viktig resurs! JÄMLIK STROKEVÅRD Sammanhållen vård, stöd,

Läs mer

Handlingar. till mötet i Skövde med Styrelsen för handikappverksamheten. den 29 januari 2009 ~ HANDIKAPPFORVALTNINGEN "..-,...VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Handlingar. till mötet i Skövde med Styrelsen för handikappverksamheten. den 29 januari 2009 ~ HANDIKAPPFORVALTNINGEN ..-,...VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Handlingar till mötet i Skövde med Styrelsen för handikappverksamheten den 29 januari 2009 "..-,...VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN ~ HANDIKAPPFORVALTNINGEN Arende 3 och 4 ~"VÄSTRA y GÖTALANDSREGIONEN HANDIKAPPFÖRVALTNINCEN

Läs mer

Politisk viljeinriktning för strokevården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för strokevården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för strokevården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2010-10-14 Samverkansnämndens rekommendationer och beslut

Läs mer

MÅL OCH INRIKTNING 2016-2018

MÅL OCH INRIKTNING 2016-2018 MÅL OCH INRIKTNING 2016-2018 Norra hälso- och sjukvårdsnämnden Beslutad av hälso- och sjukvårdsnämnden 28 april 2015 Beslutad av hälso- och sjukvårdsnämnden 23 april 2014 1 2 Innehåll Om Mål och Inriktning...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Anders Wallner Kerstin Dolfe, 0-09 8 0 BESLUTSFÖRSLAG Datum 00-05-7 Dnr 080 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för utveckling av den specialiserade palliativa vården

Läs mer

Landstingets mål för hälsa, sjukvård och tandvård Hälso- och sjukvårdsnämndens Riktlinjer

Landstingets mål för hälsa, sjukvård och tandvård Hälso- och sjukvårdsnämndens Riktlinjer Landstingets mål för hälsa, sjukvård och tandvård Hälso- och sjukvårdsnämndens Riktlinjer Hälsobudgeten för Östergötland 2003-2005 Landstingets kansli 2002-06-19 2 1 INLEDNING...3 2 HÄLSOBUDGETENS MÅL...3

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden i Värmland Styrdokument för förskrivning av hjälpmedel

Hjälpmedelsnämnden i Värmland Styrdokument för förskrivning av hjälpmedel Hjälpmedelsnämnden i Värmland Styrdokument för förskrivning av hjälpmedel Beskrivning av vad som styr inriktningen av vilka hjälpmedel som tillhandahålls och riktlinjerna för förskrivning inom Hjälpmedelsnämnden

Läs mer

Representanter från funktionshindersrörelsen i Västerbottens län HSO Västerbotten Kjell-Åke Nilsson HSO Västerbotten Martin Vikgren

Representanter från funktionshindersrörelsen i Västerbottens län HSO Västerbotten Kjell-Åke Nilsson HSO Västerbotten Martin Vikgren Nämnden för funktionshinder och habilitering SAMMANTRÄDESANTECKNINGAR Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014 12 08 Samråd Tid: 2014 12 08 kel 10.00 12.00 Plats Närvarande Landstingshuset, Styrelserummet, Köksvägen

Läs mer

Cancerrehabilitering i vårdprocesser

Cancerrehabilitering i vårdprocesser ARBETSMATERIAL/DISKUSSIONSUNDERLAG Cancerrehabilitering i vårdprocesser Barbro Arvidsson, barbro.arvidsson@orebroll.se och Anna Kling, anna.kling@orebroll.se Processledare för vårdprogramgruppen Cancerrehabilitering,

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

Motion: Förebyggande behandling nödvändigt för att undvika stroke

Motion: Förebyggande behandling nödvändigt för att undvika stroke Förslag! YTTRANDE 2014-03-26 LJ 2013/904 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsfullmäktige Motion: Förebyggande behandling nödvändigt för att undvika stroke I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti:

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: 1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: Hur vill ert parti utforma vården för ME/CFS-patienter? Alliansen

Läs mer

Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning

Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning 1 Inledning Syftet med verksamheten är att personer med utvecklingsstörning och grava beteendeavvikelser uppnår en förbättrad psykisk och fysisk hälsa samt

Läs mer

Öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre 2014

Öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre 2014 Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 2014 års rapport Syftet med öppna jämförelser är att stimulera kommuner och landsting att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten

Läs mer

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård:

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Primärvården är basen utveckla vårdvalet Flera geriatriker och reformera öppenvården Inför en kommunöverläkare Inför namngiven huvudansvarig vårdgivare Öka

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Kommittédirektiv En nationell cancerstrategi för framtiden Dir. 2007:110 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till en nationell

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svensk sjuksköterskeförening Handläggare Inger Torpenberg Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes och Tillstyrkes (inition) och eventuella

Läs mer

Ledarskap för vårdens utveckling, 7,5 hp, generell valbar kurs inom ledarskap

Ledarskap för vårdens utveckling, 7,5 hp, generell valbar kurs inom ledarskap Ledarskap för vårdens utveckling, 7,5 hp, generell valbar kurs inom ledarskap Kursen är indelad i tre områden, det individuella ledarskapet, att leda grupper och organisation, struktur och kultur. Det

Läs mer

Äldrerapport för Östergötland 2011

Äldrerapport för Östergötland 2011 Äldrerapport för 2011 En rapport från s kommuner och Landstinget i Dragning, WRETA möte 2012 04 12 (Henning Elvtegen, Landstingets Ledningsstab) Äldrerapport för 2011 Äldreuppdraget: Säkrad Vårdkedja Återhämtning

Läs mer

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~=

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= cçäâé~êíáéí=îáää== Ha vård i världsklass för de kroniskt och svårt sjuka barnen Införa nolltolerans mot köer - barn måste få vård utan väntan Stimulera

Läs mer

Sam Hellgren (kd) Lennart Pettersson (v) Övriga Mats Lundborg sekreterare. 6 Beredningen godkänner mötesanteckningarna.

Sam Hellgren (kd) Lennart Pettersson (v) Övriga Mats Lundborg sekreterare. 6 Beredningen godkänner mötesanteckningarna. PROTOKOLL 1 Landstingets kansli Medicinska programberedningen Mats Lundborg 2003-04-08 Sammanträdesplats Landstingets kansli Närvarande Ledamöter Christina Hasselrot (s) ordförande Silvi Wigh-Senestad

Läs mer

Behovsstyrning genom behovsanalyser. Nätverket Region Östergötland Uppdrag hälsa, 2015-03-12, Anna Bengtsson

Behovsstyrning genom behovsanalyser. Nätverket Region Östergötland Uppdrag hälsa, 2015-03-12, Anna Bengtsson Behovsstyrning genom behovsanalyser Nätverket Uppdrag hälsa, 2015-03-12, Anna Bengtsson Hälso- och sjukvårdsstyrning efter behov Östgötens behov Hälso- och sjukvårdsinsatser God hälsa Styrning av hälso-

Läs mer

17 Endometriosvård i Halland RS150341

17 Endometriosvård i Halland RS150341 17 Endometriosvård i Halland RS150341 Ärendet Regionfullmäktige beslöt på sammanträdet 2015-06-17 ( 45) att bifalla en motion om endometrios. Motionen syftade till att: Beskriva och kartlägga nuläget för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Kyrkgatan 12, hus 2, plan 2, 2008-12-16, kl 09.00-17.10 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Björn Karlsson (s) Alvi Björklund (s) Bodil Sihm (mp) Alf Lundin (v) Gert

Läs mer

Granskning av strokevården

Granskning av strokevården Landstingets revisorer 2012-04-23 000006 Landstingsstyl'elsen Granskning av strokevården Vi rekommenderar landstingsstyrelsen att beakta de synpunkter avseende utveckling av strokevården som påtalas i

Läs mer

Slutrapport programområde psykisk ohälsa 2002-2003

Slutrapport programområde psykisk ohälsa 2002-2003 Slutrapport programområde psykisk ohälsa 2002-2003 Samverkansprojekt mellan divisionerna Vuxenpsykiatri, Primärvård, Medicinska specialiteter och förtroendevalda i programberedningen. Divisionerna har

Läs mer

Primärvårdsforum. Spira 25 mars 2014

Primärvårdsforum. Spira 25 mars 2014 Primärvårdsforum Spira 25 mars 2014 Dagens program Inriktning för primärvården Uppdragsförändringar 2015 Vårdval specialiserad ögonsjukvård Hälsofrämjande insatser Ersättningsrelaterade kvalitetsvariabler

Läs mer

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kompetenscentrum Klockan 15.30 19 ande Ledamöter Jan Österdahl (M), ordförande Marie Wadström (KD), 1:e vice ordförande Helen

Läs mer

Behov i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Behov i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Våren 2006 1 (13) i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Sammanfattning från förtroendemannagruppens samtal med personer med astma och/eller kronisk

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL om utredning/bedömning, behandling och rehabilitering vid Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS)

TILLÄGGSAVTAL om utredning/bedömning, behandling och rehabilitering vid Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) HSN 1409-1213 Sid 1 (10) Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom och xxx organisationsnummer xxxxxx-xxxx har slutits följande TILLÄGGSAVTAL om utredning/bedömning, behandling

Läs mer

Falkenbergsnämnden 26-36

Falkenbergsnämnden 26-36 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-04-25 Falkenbergsnämnden Falkenbergsnämnden 26-36 Tid: Onsdagen 25 april 2007, kl 13:00-17:00 Plats: Vårdcentralsområdet Falkenberg, sammanträdesrummet Utsikten Ledamöter

Läs mer

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:69 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010.

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010. För Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson Äldre Multisjuka - riktlinjer och omhändertagande Slutrapport 19/5 2010 LANDSTINGET KRONOBERG 2010-05-19 2 (5) Äldre multisjuka

Läs mer

Uppdrag 2008. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till vårdgivarna i landstinget

Uppdrag 2008. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till vårdgivarna i landstinget Uppdrag 2008 Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till vårdgivarna i landstinget 1 Innehåll Inledning...3 Vårdprocesser... 4 Behovsgrupper... 4 Sjukdomsgrupper... 4 Utgångspunkter... 5 Generella uppdrag...7

Läs mer

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m fl (MP) om att förbättra hälsan för ensamföräldrar

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m fl (MP) om att förbättra hälsan för ensamföräldrar HSN 2010-11-16 p 6 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-10-12 HSN 1007-0738 Handläggare: Pia Pahlstad Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m fl (MP) om förbättra hälsan

Läs mer

20100601 Riktlinjer för rehabilitering av patienter med Amyotrofisk Lateralskleros

20100601 Riktlinjer för rehabilitering av patienter med Amyotrofisk Lateralskleros 20100601 Riktlinjer för rehabilitering av patienter med Amyotrofisk Lateralskleros Inledning Syfte Landstinget Kronoberg har formulerat visionen Ett gott liv i ett livskraftigt län, vilket innebär att

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde Stockholms läns sjukvårdsområde Hälso- och sjukvård i landstingets regi Erja Lempinen innehåll En vård nära befolkningen 1 Vårt uppdrag och filosofi 2 Välkommen till våra verksamheter 4 Primärvård 4 Barn-

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Etik i praktik vid Karlskoga lasarett. målformuleringar och värdegrund

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Etik i praktik vid Karlskoga lasarett. målformuleringar och värdegrund ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Etik i praktik vid Karlskoga lasarett målformuleringar och värdegrund 2 Karlskoga lasarett Inledning För att skapa legitimitet åt etiska frågeställningar och öka

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET Ärendenr UPPDRAG 2011-09-21 1 (8) UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET 1 Mål och inriktning Barn och ungdomspsykiatrin skall uppfylla de förväntningar som ställs på en väl fungerande

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Äldreting i Piteå. Hälso- och sjukvårdsberedning Syd i samverkan med Piteå kommun. Den 22 oktober 2003 FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT.

Äldreting i Piteå. Hälso- och sjukvårdsberedning Syd i samverkan med Piteå kommun. Den 22 oktober 2003 FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT. Äldreting i Piteå Den 22 oktober 2003 Hälso- och sjukvårdsberedning Syd i samverkan med Piteå kommun Deltagare Ca 125 medborgare Robert Bergman, moderator Ann-Mari Niva, sakkunnig - Samverkan Anna Thille,

Läs mer

Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet

Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé PATIENT- OCH NÄRSTÅENDEUTBILDNING MED HÖG DELAKTIGHET 1 Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet För

Läs mer

Arbetsordning för arbetsterapeuter och sjukgymnaster

Arbetsordning för arbetsterapeuter och sjukgymnaster SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbetsordning för arbetsterapeuter och sjukgymnaster 1. ARBETSORDNINGEN GRUNDAS PÅ Prioriteringsbeslut/regeringens proposition

Läs mer

Förtroendemannagruppen för Rörelseorganens sjukdomar och skador November 2004 1. Behov av hälso- och sjukvård, sett ur patientens perspektiv

Förtroendemannagruppen för Rörelseorganens sjukdomar och skador November 2004 1. Behov av hälso- och sjukvård, sett ur patientens perspektiv Förtroendemannagruppen för Rörelseorganens sjukdomar och skador November 2004 1 Ont i nacken! Behov av hälso- och sjukvård, sett ur patientens perspektiv Inledning Förtroendemannagruppen för rörelseorganens

Läs mer

Analys av Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre

Analys av Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre RAPPORT februari 2015 Analys av Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre Sammanfattning 2014 är åttonde gången som öppna jämförelser skett inom äldreområdet och det femte året som SKL och socialstyrelsen

Läs mer

Nationella riktlinjer. Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda

Nationella riktlinjer. Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda Nationella riktlinjer Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda Hälso- och sjukvårdspolitikerns uppgift Identifiera behov Finansiera Prioritera mellan grupper/områden Fördela resurser

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Barn- och utbildningsberedningen 2011-11-10 Kallelse till sammanträde Plats: Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Sammanträdet hålls på entréplanet i samma hus som Kommunförbundet

Läs mer

2 Vård- och omsorgsboenden, projekt Samariten inklusive delprojekten

2 Vård- och omsorgsboenden, projekt Samariten inklusive delprojekten KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunala pensionärsrådet 2016-02-09 Tid 2016-02-09, Kl 16:00-18:00 Plats Kommunalhuset Tumba, konferensrum Stange 2:3 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna

Läs mer

Landstingets kansli 2010-03-31 VU 2/10 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-04-13. Tid Onsdagen den 31 mars 2010 kl. 09.00 12.

Landstingets kansli 2010-03-31 VU 2/10 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-04-13. Tid Onsdagen den 31 mars 2010 kl. 09.00 12. 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2010-04-13 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 31 mars 2010 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Regionalt cancercentrum sydöst

Regionalt cancercentrum sydöst Regionalt cancercentrum sydöst Vi finns för att cancer finns Var tredje dödsfall i sydöstra sjukvårdsregionen orsakas av cancer Andelen dödsfall pga cancer i sydöstra sjukvårdsregionen Medelökningen av

Läs mer

Svar på skrivelse från M, FP, KD, C och V om vårdprogram vid benskörhet (Osteoporos) inom Stockholms läns landsting

Svar på skrivelse från M, FP, KD, C och V om vårdprogram vid benskörhet (Osteoporos) inom Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-15 1 (2) HSN 1402-0268 Handläggare: Jonas Hermansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 34 Svar på skrivelse från M, FP, KD, C och V om

Läs mer

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12 Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 A.K. Handlingsplan 2011 10 12 Handlingsplan för vård och stödsamordning i Heby, Älvkarleby,

Läs mer

Nämndens ansvarsområde

Nämndens ansvarsområde 2013-01-04 Diarienr 2012/337-NF-003 Sid. 1 Nämnden för funktionshindrade För att ta vidare steg mot Vision 2026 Staden utan gränser ska nämnden för funktionshindrade aktivt planera för målgruppernas framtida

Läs mer

Förslag till beslut om prioriteringar för år 2007

Förslag till beslut om prioriteringar för år 2007 1 (2) Ledningsstaben MISSIV Bengt Göran Emtinger 2006-09-18 LiÖ 2006-660 Hälso- och sjukvårdsnämnden Förslag till beslut om prioriteringar för år 2007 Bakgrund Ärende Uppföljning och analys Hälsokonsekvenser

Läs mer

Bilaga 3 1(2) 2013-12-17 LJ 2013/289 Förvaltningsnamn Avsändare Kostnadsberäkningar för fetma och diabetes Tabell 1 Kostnader i miljoner kronor, nationellt och i Jönköpings län, baserat på att länet utgör

Läs mer

17 Palliativ vård i Halland HSS150324

17 Palliativ vård i Halland HSS150324 17 Palliativ vård i Halland HSS150324 Ärendet Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tog 2013-11-25, 90, inriktningsbeslut för den palliativa vården i Halland med utgångspunkt att den palliativa vården skall bedrivas

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Åsidan Nyköping 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Centrala pensionärsrådet

Centrala pensionärsrådet PROTOKOLL 1-8 Datum 2014-05-28 1 (7) Protokoll från sammanträde Tid: 2014-05-28 kl 09.00--12.00 Plats: Rum Cerebrum, Regionalt cancercentrum syd, Lund Deltagande ledamöter Carl Johan Sonesson, ordförande

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Utökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden 2006

Utökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden 2006 1 (2) Ledningsstaben MISSIV Henning Sand 2006-03-09 LiÖ 2006-139 Hälso- och sjukvårdsnämnden Utökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden 2006 Bakgrund I hälso- och sjukvårdsnämndens styrprocess

Läs mer

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998 PLUS + Styrning med kvalitetsplan Verksamhet: HEMTJÄNST Omvärldsanalys Egenanalys Behovsanalys Restriktioner Vision Långa mål Version 1.7 9 juni 1998 Antagen av socialnämnden 16 juni 1998 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Serviceproducentens årsrapport 2015

Serviceproducentens årsrapport 2015 Rehabiliteringsgruppen Serviceproducentens årsrapport 2015 Skriv ut en blankett för varje linje Besvara frågorna för endast en linje på samma blankett Fyll i uppgifterna för varje linje på en separat blankett

Läs mer

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Geriatrik Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Epilepsiteam vid ett länssjukhus presentation vid barnveckan i Karlstad 130423

Epilepsiteam vid ett länssjukhus presentation vid barnveckan i Karlstad 130423 Epilepsiteam vid ett länssjukhus presentation vid barnveckan i Karlstad 130423 Johan Aronson, neuropediatriker Ulrika Krig, barnsjuksköterska Lena Pettersson, barnsjuksköterska Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Läs mer

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1(6) Gråmarkerat justeras i varje uppdragsbeskrivning, enl proj Avtalsstruktur. UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1 Mål och inriktning Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv skall genomsyra

Läs mer

Välkommen till Örebro läns landsting

Välkommen till Örebro läns landsting Välkommen till Örebro läns landsting 1 Här finns vi Norge Finland Danmark Sverige Örebro län ligger mitt i Sverige. Från Örebro är det är ca 20 mil till Stockholm och ca 30 mil till Göteborg. Fakta om

Läs mer

Geriatriskt forum 141010. Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg. Hur började det?

Geriatriskt forum 141010. Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg. Hur började det? Geriatriskt forum 141010 Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg Hur började det? Organisation Närvård västra Skaraborg Närsjukvårdsteamet 2008 Nätverk Politisk

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Från riktlinjer till effekter

Från riktlinjer till effekter 19 SEPTEMBER 2008 Minnesanteckningar från seminarium Från riktlinjer till effekter Tid och plats 18 september kl 10.00 16.00, Hornsgatan 15, Stockholm. Närvarande Nätverket Hälsa och Demokrati Birgitta

Läs mer

psykisk funktionsnedsättning

psykisk funktionsnedsättning PRIO psykisk ohälsa Kommunerna och Landstinget i Kalmar län 2013-10-11 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Handlingsplan för. Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina

Handlingsplan för. Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina Handlingsplan för Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina Bild: Ulla-Britt Granberg 2010 Vilhelmina kommun Vilhelmina sjukstuga Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Bakgrund 3. Syfte med handlingsplanen

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning 1 (5) Älvdalen Politisk samverkansberedning Minnesanteckningar Dag: Torsdag 26 november 2015 Tid: 09.00 12.00 Plats: Loftet, Älvdalen Närvarande: Peter Egardt, ordf. (s) Kommunalråd Anders Björklund (s)

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Regional handlingsplan 2014 2015 med särskilt fokus på de mest

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Tid Fredagen den 18 februari 2011, kl 8.30-11.30. Landstingshuset i Linköping, Östra sammanträdesrummet

MINNESANTECKNINGAR. Tid Fredagen den 18 februari 2011, kl 8.30-11.30. Landstingshuset i Linköping, Östra sammanträdesrummet MINNESANTECKNINGAR Ledningsstaben Beredningen för samverkan Maud Jonsson 2011-02-18 1 (3) Tid Fredagen den 18 februari 2011, kl 8.30-11.30 Plats Landstingshuset i Linköping, Östra sammanträdesrummet Närvarande

Läs mer

SKRIVELSE 1(3) 2011-08-17 LS 1011-0895. Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna

SKRIVELSE 1(3) 2011-08-17 LS 1011-0895. Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen Ankom Stockholms läns landsting SKRIVELSE 1(3) 2011-08-17 LS 1011-0895 Dnr: 2011 -OB-17 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 1 -OB-17 * 028 Motion

Läs mer

Gäller from 2014-11-01

Gäller from 2014-11-01 - - Gäller from 2014-11-01 1 Innehåll 1. Förutsättningar... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 3. Målgrupp... 4 4. Mål... 5 5. Gemensamma utgångspunkter... 5 5.1. Utgångspunkter för samverkan... 5 6. Regionala

Läs mer

Överenskommelse angående ansvarsfördelning mellan primärvårdsnivå i kommun och landsting och Habiliteringsverksamheten

Överenskommelse angående ansvarsfördelning mellan primärvårdsnivå i kommun och landsting och Habiliteringsverksamheten H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva-Charlotte Bernthson, verksamhetschef Habiliteringsverksamheten i Sörmland 2011-11-17 HH-HOH10-064 PVN-HSF12-048 Överenskommelse angående ansvarsfördelning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 41-48 Tid: 2012-08-05 14:00-14:40 Konferensrum Smedjan, Landstingshuset Kalmar

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 41-48 Tid: 2012-08-05 14:00-14:40 Konferensrum Smedjan, Landstingshuset Kalmar PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Konferensrum Smedjan, Landstingshuset Kalmar Närvarande: Urban Blomberg (M), ordförande Eva Lundemo (C) Ia Andersson (S) ersätter Annika Nordin (S) Kjell Ekelund (S)

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. Indikatorer Bilaga

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. Indikatorer Bilaga Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Indikatorer Bilaga Innehåll Generellt om indikatorerna 3 Förteckning över indikatorerna 5 Gemensamma indikatorer för rörelseorganens sjukdomar 9

Läs mer

Fokusberedningen för närsjukvård - rapportering av uppdrag Rapport Datum: 2015-10-14 Fokusberedningen för närsjukvård 2015-10-14 Innehåll 1. Uppdrag till fokusberedningen för närsjukvård...4 2. Beredningens

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013 14223 Sammanställning av borgs läns resultat i Öppna jämförelser 213 Vård och omsorg om äldre 213 Underlaget till sammanställningen är hämtat från Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens prioriteringar för år 2007

Hälso- och sjukvårdsnämndens prioriteringar för år 2007 Hälso- och sjukvårdsnämndens prioriteringar för år 2007 Inledning... 4 Hälso- och sjukvårdsnämndens budget 2007...5 Prioriterade områden...5 Prioriteringsprocessen... 7 Prioriteringens grundvalar...8 Kriterier

Läs mer

3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande. 3.2 Självmord i befolkningen. 3.3 Undvikbar somatisk slutenvård efter vård inom psykiatrin.

3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande. 3.2 Självmord i befolkningen. 3.3 Undvikbar somatisk slutenvård efter vård inom psykiatrin. 3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande Andel i befolkningen, 16 84 år, som med hjälp av frågeinstrumentet GHQ12 har uppskattats ha nedsatt psykiskt välbefinnande Täljare: Antal individer i ett urval av

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Dag 2 eftermiddag: Påverka beteendeproblem

Dag 2 eftermiddag: Påverka beteendeproblem VUB Skåne nätverksarbete för förbättrad hälsa hos vuxna med utvecklingsstörning Lena Nylander 1,4 Helene Ahnlund 1,2, Maria Larsson 1,2, Gunnar Sandström 1,3 och Anders Elmkvist 1 1 VUB-teamet, Region

Läs mer

1 Specifik Uppdragsbeskrivning

1 Specifik Uppdragsbeskrivning 1 Specifik Uppdragsbeskrivning 1.1 Inledning I enlighet med Socialstyrelsens definition innebär habilitering insatser som skall bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning,

Läs mer