Christina Hasselrot hälsade alla välkomna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christina Hasselrot hälsade alla välkomna."

Transkript

1 1 Medicinska programberedningens möte eftermiddag. Sammanträdesplats Landstingets kansli Närvarande Ledamöter Christina Hasselrot (s) ordförande Silvi Wigh-Senestad (m) vice ordförande Martin Tollén (s) Peter Hermansson (s) Camilla Jonsson (s) Marie Morell (m) Sam Hellgren (kd) Monika Broman (fp) Lennart Pettersson (v) Förhindrade Agneta Tillmar (c) Gunnar Gustavsson (mp) Övriga Mats Lundborg sekreterare Barbro Krevers Eva Westin Terese Hallerfelt Åsa Lundberg Hans Hjertberg Birgitta Wessman-Tyrsson (s) Torbjörn Holmqvist (s) Lotta Bäckman Charles Pylad Anita Hedman Ulf Barbro Carlsson Inledning Rapport från förtroendemannagrupper Christina Hasselrot hälsade alla välkomna. 1. Birgitta Wessman-Tyrsson (s) och Torbjörn Holmqvist (s) tillsammans med Åsa Lundberg (samordnare) rapporterade från förtroendemannagruppen med ansvarsområde cancer samt urologiska sjukdomar. Bilaga 1 2. Charles Pylad (mp) och Lotta Bäckman (s) rapporterade från förtroendemannagruppen med ansvarsområde endokrinologiska samt mag/tarmsjukdomar. Bilaga 2 3. Peter Hermansson (s) och Anita Hedman (kd) tillsammans med Terese Hallerfelt (samordnare) rapporterade från förtroendemannagruppen med ansvarsområde andningsorganens och hjärt/kärlsjukdomar. Bilaga 3 4. Monika Broman (fp), Barbro Carlsson (s) och Ulf Eirevik (s) tilsammans med Eva Westin (samordnare) rapporterade från förtroendemannagruppen med ansvarsområde neurologiska sjuk-

2 2 domar inkl stroke och demens. Bilaga 4 Sjukdomsgruppsuppföljning Rapport från HSN och dess presidie Medicinska programmet Benign urologi Medicinska program webversion Barbro redogjorde för den utveckling/komplettering som skett av modellen för uppföljning av sjukdomsgrupp sedan förra beredningsmötet Bilaga 5. Christina rapporterade kortfattat från HSN och presidie-möte. Hans Hjertberg, medicinskt sakkunnig urologi, presenterade området urologi och bakgrunden till programmet. En stor del av de efterföljande diskussionerna handlade om att den största delen av urologin är den maligna vilken ej omfattas av programmet utan ingår i cancerprogrammet. Bilaga 6. I anslutning till ovanstående visade Mats hur strukturen för en webversion av urologiprogrammet skulle kunna se ut Landstinget håller på att byta web-verktyg men till oktober ska ett första medicinskt program i webversion finnas framme. Nästa möte Medicinska programberedningens nästa möte är den 23 augusti Vid anteckningarna Mats Lundborg

3 3 Bilaga 1 Förtroendemannagrupp Cancer samt urologiska sjukdomar Lars Malmbjörk (kd) Torbjörn Holmqvist (s) Per-Åke Andersson (v) Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Gary Sparrborn (m) Åsa Lundberg (vår tjänsteman) Medicinska programmet Benign urologi ? Att lyfta fram patienters och anhörigas perspektiv avseende ohälsa och vård inom det medicinska programmet.? Fokusområden - Godartat prostata, njursten? Studiebesök, kunskapsinhämtning, intervjuer Frågeområden: Hur sjukdomen började. Hur var det innan patienten sökte vård, t ex symtom och konsekvenser i vardagslivet. Mötet med sjukvården. Hur var det att få en diagnos, hur man blev bemött, vilken information man fick, upplevelser av undersökningen och behandlingen och vilka behov man hade då. Hur det är att leva med en sjukdom, t ex fysiska och psykiska konsekvenser, det vill säga upplevelsen av livskvalitet. Erfarenhet av uppföljning. Eftervård och framtidstro

4 4 Medicinska programmet Cancer ? Att lyfta fram patienters och anhörigas perspektiv avseende ohälsa och vård inom det medicinska programmet.? Fokusområden - Baskunskaper i ämnet cancer. Behovs och problemanalys? Studiebesök, kunskapsinhämtning, intervjuer Besök till:? Onkologhuset - Hans Starkhammar? Linneaeheten i Norrköping - Palliativa teamet? Barnonkologen Linköping? Hemsjukvården Mjölby LAH? Strålbehandlingen Onkologen Besök av:? Barncancerförening? Prostatacancerföreningen? Bröstcancerpatienterna - Lena Granat? Lungmedicin Problemområden? Etiska frågor kring vissa möjligheter till bot eller livsförlängning? Långtideffekter, överlevarna???? Palliativa symtomlindringen riskerar att trängas undan pga de högre prioriterade kurativa behandlingarna? Väntan screeningen??? Barnsjukvård -> vuxen? Arbete med frågeguide och intervjuer? Avgränsning - Tiden mellan symtomdebut och diagnos? Etiska diskussioner hur vi förhåller oss i intervjusituationen

5 5 Bilaga 2 Uppföljning av FTM gruppens arbete inom området Endokrinaoch Mag/tarmsjukdomar Hösten 04, våren 05. Endokrina sjukdomar Ett antal projekt har följts upp: Projekt som pågår sedan hösten -03 vid Barn- och ungdomsmottagningen i Mjölby, för att hjälpa överviktiga barn i åldern 8-12 år. Ett samarbete mellan landstinget och kommunen. Projekt som pågår sedan våren -04 vid Brinkens vårdcentral i Motala och riktar sig till föräldrar som har barn i åldern 1-3 år. Samarbetsprojekt (nyligen avslutat) kring barnfetma i Linköpings kommun. Förtroendemannagruppen har här intervjuat skolöverläkare Birgitta Nilsson och skolsköterska Christina Säterskog. Gruppen har deltagit vid en strategidag Övervikt och fetma. Arrangör: FHVC (Folkhälsovetenskapligt Centrum). Gruppen har haft besök av ordföranden i de Överviktigas riksförbund, som berättade om deras verksamhet. En Behovs- och problemanalys har sammanställts vad gäller barn och ungdomar med diabetes och övervikt/fetma. Mag- tarmsjukdomar Möte med Sven Almer, medicinsk sakkunnig, samt Lars Stenhammar, läkare Bran- och ungdomskliniken, ViN. (Specialistklinik i länet för dessa barn och ungdomar). En orientering och diskussion inom området. Inventering av tidigare dokumentation. Gruppen har genomfört ett antal kompletterande intervjuer: Patientintervju i Mjölby, kvinnor med magsår /dyspepsibesvär. Två patientintervjuer på ViN, barn/ungdomar med inflammatorisk tarmsjukdom.

6 6 Två telefonintervjuer med föräldrar till barn, 6 och 8 år, med inflammatorisk tarmsjukdom. (Två olika familjer) Vi har nu en samlad dokumentation inom området, baserad på intervjuer av 35 vuxna patienter och 9 barn. En behovs- och problemanalys har gjorts och rapporten från förtroendemannagruppen skall vara klar före sommaren. Förtroendemannagruppen: Lotta Bäckman (s) Gertrud Hermelin (m) Sten Krigsman (s) Charles Pylad (mp) Anita Svensson (fp) Paula Almbrandt-Löf (samordnare)

7 7 Bilaga 3 Sammanfattning av kvinnors behov i samband med hjärtsjukdom. Redovisning till medicinska programberedningen Under hösten 2004 arbetade förtroendemannagruppen med att lyfta fram patienter och anhörigas behov inom hjärta, kärl- och andningsorganesn sjukdomar i samband med översynen av uppdragsbeskrivningen inom områdena och träffat medicinska företrädare för hjärtsjukvården. Under våren 2005 var målsättningen att intervjua kvinnor som drabbats av hjärtsjukdom för att få ökad kunskap om vilka behov kvinnorna hade i samband med vård- och rehabilitering. Frågorna var inriktade på behov under; sjukdomsförlopp, behandling, rehabilitering, bemötande, information, hälsa och prioriteringar. 19 kvinnor intervjuades, två från Finspång, sex från Linköping, fem från Norrköping, fyra från Motala och två från Mjölby. Alla var av svensk nationalitet och åldern varierade mellan 45 och 77 år. Resultatet visade att kvinnorna till stor del är mycket nöjda med den vård de fått i samband med hjärtsjukdom. Flera har fått mer hjälp än de trott varit möjligt och är tacksamma att de fått livet åter. Kvinnorna uttryckte behov av förbättrade möjligheter till vård och behandling innan sjukdomen blev allvarlig och behov av ökad tillgängligheten till primärvård/sjukvårdsupplysning. När kvinnorna väl kommit i kontakt med vården och fått indikationer på att det var hjärtat som var problemet fick de snabbt rätt kontakt med specialister. De uttryckte ett förtroende för personalen på kardiologen och att de vid de allra flesta tillfällena fått ett bra bemötande. Erbjudande om och deltagande i olika rehabiliteringsinsatser varierade. Många kvinnor uttryckte behov av möjlighet till samtalsstöd, stresshantering, dietist, stöd vid byte till fysiskträning utanför vården och ökad tillgänglighet till hjärtsjuksköterskan. Flera uppfattade sig otrygga vid byte av sjukhus/vårdnivå och fick inte den hjälp de hade behov av i samband med detta. Man uttrycker önskan att bli sedd och lyssnad till som en hel människa inte som olika delar och att någon ansvarade för detta. Jag saknar att man inte ser till hela människan, det skulle bli mycket bättre om man inte bara såg till hjärtat Resultatet från intervjuerna gäller endast för de kvinnor som deltog och kan inte generaliseras. Förtroendemännen ser utifrån resultatet ett fortsatt behov av att arbeta med att alla patienter får möjlighet till lika vårdinsatser oberoende var man bor. Vårdprocessen och överrapportering kan förbättras mellan vårdnivåer liksom ökad tillgänglighet till sjukvårdsupplysning och primärvård samt ökad kometens gällande hjärt-/kärlsjukdom i primärvården. Det är viktigt att arbeta med preventiva insatser, t.ex. blodtryckskontroller och medicinering, information om kost, motion och rökning.

8 8 Intervjuer med kvinnor som drabbats av hjärtsjukdom Antal intervjuer: 12 Antal deltagare: 19 Geografisk fördelning: Linköping Norrköping Motala Mjölby Finspång 6 kvinnor 5 kvinnor 4 kvinnor 2 kvinnor 2 kvinnor Behandling? Mediciner 3? Ballongvidgning 6? By-pass 9*? Klaffoperation 1 * Behov sjukdomsförlopp? Bli tagna på allvar (bemötande och kompetens)? lättare att komma i kontakt med vården (tillgänglighet)? preventiva insatser/uppföljningar Behov behandling? Förbättrad vårdkedja, framför allt de som bor längre från sjukhuset, t.ex. Finspång, Mjölby och Motala.? Fungerande överrapporteringen mellan olika läkare och vårdnivåer för att slippa rädsla och osäkerhet.? Utökad telefontid för att komma i kontakt med hjärtsjuksköterska eller kunnig läkare.? Viktigt att någon ser helheten med mediciner och behandling.? Kunna välja om var man vill få eftervård. Behov rehabilitering? Utökad möjlighet och närhet till träning/rehabilitering. Hjälp att komma igång i någon grupp utanför sjukhuset.? Samtalsmöjlighet och/eller träffa andra med liknade besvär? Stresshanteringsgrupp? Dietistkontakt under en längre period. Behov bemötande? bli trodd

9 9? bli lyssnad till? få svar på frågor? få tillräckligt med tid? tillräcklig överrapportering? kompetent personal? få hjälp vid förflyttningar mellan sjukhus/avdelningar Behov information? Individanpassad information? Information till anhöriga? Information vid rätt tidpunkt? Information om rehabiliteringsinsatser? Information om föreningar? Utökad möjlighet att kontakta hjärtsjuksköterskan? Information om vårdprocess och ansvarig läkare Behov för ökad hälsa? träningsmöjligheter med handledning/stöd? Stresshantering? Samtal? stöd att sluta röka? stöd att komma igång i arbete Slutsatser? I stort mycket nöjda med hjärtsjukvården? Behov att förbättra möjligheter att komma i kontakt med vården? Ökad möjlighet till preventiva insatser? Ökat stöd under rehabilitering? Förbättrad/tryggare vårdprocess? Bli sedd som en hel människa

10 10 Bilaga Redovisning från förtroendemannagruppen neuro, stroke demens. Medlemmar i gruppen: Monika Broman, Barbro Carlsson. Ulf Eirevik, Irene Langvik, Anders Nordlöw Samordnare: Ewa Westin Under året har gruppen framförallt inriktat arbetet mot gruppen yngre strokedrabbade och barn med neurologiskt sjukdom/funktionshinder. Vi börjar med att summera samtalen om stroke. Vi hade fått signaler om att HSO ( handikappföreningarnas samarbetsorgan i länet) önskade ett ökat samarbete. Under hösten hade vi därför ett möte flera föreningar. Där knöts kontakt med Unga Stroke som både arbetar med grupper med strokedrabbade och med anhöriggrupper. Genom dem har vi fått kontakter med personer för fokusgruppssamtal. Vi har även träffat andra strokedrabbade i Linköping och Norrköping och något barn till en strokedrabbad. Vi planerar att fortsätta med studiebesök och samtal i västra länsdelen. Summering av hitills förda samtal: Rehabprocessen slutar för tidigt, det känns tomt och flera menar att detta är en lång fas och att arbetsförmågebedömningen inte får ske för tidigt. Finns behov av specialkunskap under rehabiliteringen. Det är en svår balans att hantera med arbetslivet allt hårdare krav och den enskildes nedsatta arbetsförmåga. Behoven i den akuta fasen verkar däremot vara bättre tillgodosedda. Träningslokaler finns på olika håll för fysik träning men det räcker inte till. Det varierar hur behovet av logoped är tillgodosett. Barnfamiljer där en förälder drabbas av stroke har behov av särskilda stödinsatser. Särskilt barnens behov av information och stöd behöver uppmärksammas. I vissa fall hänger vårdkedjan mellan specialistvård och primärvård och rehabilitering dåligt ihop. Patienten och närstående har stora behov av information i olika skeden av sjukdomen. Handikappet syns inte alltid utanpå och det är ett handikapp i sig. Det finns behov av team som arbetar utifrån ett familjeperspektiv på ett samlat sätt under vårdprocessen och som aktivt tar kontakt med olika familjmedlemmar. Det finns behov av att vi får till ett programråd i höst där de olika perspektiven kan brytas mot varandra. Neurologisk handikappade barn: Förtroendemännen har träffat två grupper med barn och gjort ett besök hemma hos en familj med ett funktionshindart barn Det har varit ganska svårt att komma i kontakt med barnen. Erfarenheterna hittills är: Det har varit svårt att träffa barnen i grupp, samtalen blir nog bättre om man träffar ett barn i taget.

11 Svårigheter som bla kommit upp är beroendet hos barnet, bla ett livligt samtal om färdtjänsten, andra frågor är extrakostnader för familjer med handikappade barn. En del frågor om hjälpmedel har varit uppe. Vi planerar att fördjupa oss lite mer i hjälpmedelsfrågorna. Ewa Westin 11

12 12 Bilaga 5 Modell för uppföljning av sjukdomsgrupp Introduktion En av de viktigaste elementen i en behovsstyrd hälso- och sjukvård är att följa upp både vilka behov som finns och hur de blir tillgodosedda. Den framtagna modellen är en tänkt struktur för vad som ska följas upp och hur man kan följa utvecklingen för varje sjukdomsgrupp. Det bör ses som ett långsiktigt arbete då det idag ännu saknas en hel del uppföljningsrutiner och strukturer för att till fullo kunna följa upp Hälso- och sjukvårdnämndens mål och beslut. Modellen för uppföljning av sjukdomsgrupp utgår från Landstingsfullmäktiges och Hälsooch sjukvårdsnämndens styrkort avseende Medborgarperspektivet. Vägledande för uppföljningen är den uttalade visionen för östgötarnas hälsa: Ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas. Ett liv med god hälsa och livskvalitet utan att riskera förtida död eller onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas. Ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller i förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhällslivet. Ett liv med autonomi, värdighet och trygghet även om man drabbas av långvarig svår sjukdom och/eller svår funktionsnedsättning. Det finns även vissa andra aspekter som Landstinget i Östergötland strävar efter och som också bör följas upp, såsom att: Skillnader i hälsa ska utjämnas och östgötarnas hälsa ska förbättras. Östgötarna ska känna delaktighet, ha kunskap och kunna påverka sin hälsa och sitt liv. Östgötarna ska känna sig trygga med att en god hälso- och sjukvård ges efter behov och är effektiv under hela vårdprocessen. berör även uppföljning av uppdrag, det senare är en delmängd av sjukdomsgruppsuppföljningen. Den framtagna modellen är en grund som behöver anpassas till varje sjukdomsgrupp eftersom behov och åtgärder är olika och det finns olika information tillgänglig för olika grupper. Uppföljningens syfte och funktion Syftet är att belysa olika sjukdomsgruppers behov och hur dessa blir tillgodosedda. Det övergripande syftet är att nå en så likvärdig, behovsstyrd och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård som möjligt i Landstinget i Östergötland.

13 13 Indelning av sjukdomsgrupp Uppföljningen bör följa den sjukdomsindelning samt undergruppering som finns i Medicinska program. Omfattningen av varje sjukdomsgrupp ska vara beskriven genom en förteckning av de ingående sjukdomstillståndens ICD-10 koder. Den övegripande indelningen av sjukdomsgrupper är följande: Andningsorganens sjukdomar Cancersjukdomar Endokrina sjukdomar Gynekologi och obstetriksjukdomar Hjärta och kärlsjukdomar Hörsel och öronsjukdomar/skador Mag- och tarmsjukdomar Neurologiska sjukdomar/skador, Stroke och Demens Psykisk ohälsa Rörelseorganens sjukdomar/skador Urologiska och njursjukdomar Ögonsjukdomar/skador Det finns även andra behovsindelningar som belysts i särskilda tvärgruppsanalyser och som också bör följas upp såsom multisjuka äldre samt barn- och ungdomar med somatisk långvarig sjukdom enligt uppföljningsplan i HSN:s styrkort. Uppföljningsområden Det finns ett antal områden som behöver belysas så långt möjligt i uppföljningen och ligga till grund för behovs- och probelmanalysen inför uppdraget till hälso- och sjukvården. Varje område belysas i relation till hur det ser ut för hela sjukdomsgruppen men i möjligaste mån även för de förbestämda subgrupper som finns inom sjukdomsgruppen och hur det är i länet. Ohälsa och riskfaktorer (förekomst) Användning av hälso- och sjukvård (avspeglar till viss del behovstäckning) Resultat (medicinska och patientupplevda) Process (hur går det till) Struktur (vad finns att tillgå) Arbetssätt Tidsperioden för uppföljningen ska följa det som anges i styrkort. En del av uppföljningen kan ske enligt befintliga administrativa rutiner och register. Viss uppföljning kommer att kräva utveckling av metoder för uppföljning som på sikt ske enligt rutin. Uppföljningen av sjukdomsgrupper bör ske i samverkan med annan uppföljning som sker i Landstinget. En mycket viktig del i uppföljningen är en förtroendefull dialog mellan ansvariga politiker och verksamhetsföreträdare, där båda parter kan komma till tals för att på bästa sätt få en uppfattning om vad som sker inom en sjukdomsgrupp och vad hälso- och sjukvården åstadkommer. Därtill kommer dialogen mellan politiker och medborgare.

14 Minnesanteckningar 14 Landstingets kansli Medicinska programberedningen Mats Lundborg Sjukdomsgruppsuppföljningens omfattning och tillgänglig information Omfattningen av varje sjukdomsgrupp ska vara beskriven genom en förteckning av de ingående sjukdomstillståndens ICD-10 koder Mått Källa Ohälsa (ålder, geografi) Riskfaktorer Förekomst (incidens, prevalens, dödlighet) Hälsorelaterad livskvalitet för patient och anhörig/familj Förekomst av smärta Varaktig funktionsnedsättning Sjukskrivning och sjukersättning Omfattning av assistans och hemtjänst Vårdboende Rökning Alkohol Övervikt Sjd grupps specifikt (val av några strategiska/sjd grupp) Studier, MP Befolkningsenkät MP, studier Befolkningsenkät MP, studier Befolkningsenkät Studier FK Kommuner Studier Kommuner Studier Befolkningsenkät Studier, rapporter Befolkningsenkät, studier, rapporter Befolkningsenkät, Studier, rapporter Indikator (exempel) Tillgänglig info Varierande omfattning o kvalitet Begränsad omfattning o kvalitet Begränsad omfattning o kvalitet Begränsad omfattning o kvalitet Begränsad omfattning o kval Begränsad omfattning Främst på befolkningsnivå Främst på befolkningsnivå Främst på befolkningsnivå Utvecklingsplan Borde kunna utveckla LT:s patientenkät i samverkan med bef enkäten Kommentar Kommer 2006 Kommer 2006 Kommer 2006 Förhandling med FK Kommuner har ej på sjd grupp Kommuner har ej på sjd grupp

15 Minnesanteckningar Landstingets kansli Hälso- och sjukvårdsnämnden Mats Lundborg Mått Indikator Källa Tillgänglig info Användning av hälso- och sjukvård -kontakter -konsumtion Vårdkontakter/individ Vårddatalager Bristande omfattning o kvalitet Läkarbesök Vårddatalager Varierande omfattning o kvalitet Sjukvårdande behandling Vårddatalager Bristande omfattning o kvalitet Vårddagar Vårddatalager Tämligen bra Operationsfrekvens (val Vårddatalager Bra av vissa) Läkemedelsförskrivning LT:s läkemedelsstatistik Bra (val av vissa) Hjälpmedelsförskrivning (val av vissa) Hjälpmedelscentrum Finns ej på sjd gr Strategiska förebyggande aktiviteter för sjd gruppen Uppföljningsdialog Kval register Bör utvecklas Bör utvecklas Bör kunna följas på sjd gr nivå Bör kunna utv på sjd gr nivå Utvecklingsplan Kommentar Kan idag inte följas på sjd gruppsnivå, låg kval

16 Minnesanteckningar Landstingets kansli Hälso- och sjukvårdsnämnden Mats Lundborg Mått Indikator Källa Tillgänglig info Resultat Process Struktur Enligt uppdrag Medicinska resultat (val av 5-10 strategiska indikatorer/sjd grupp) Patient/anhörig upplevt resultat: hälsa och vårdprocess Kostnader/sjd grupp -vård, läkemedel, hjälpmedel Tillämpning av SoS:s Medicinska riktlinjer Förekomst och följsamhet till vårdprocessprogram Förekomst av kvalitetssystem Tillgänglighet Förekomst av viss typ av vård i länet Enligt uppdrag Kvalitets register Studier Uppföljningsdialog Patientenkät o dyl Ekonomiuppföljning Vårddatalager Studier Uppföljningsdialog Uppföljningsdialog Uppföljningsdialog LT:s tillgänglighetsmätning Uppföljningsdialog Varierande omfattning o kvalitet Varierande omfattning o kvalitet Begränsad kvalitet Bra för de områden som mäts Utvecklingsplan Kommentar Resultatkvalitet bör följas upp att det mäts - över tid - i relation till mål - i relation till andra T ex vissa team, enheter, palliativ vård i hemmet etc

17 Minnesanteckningar Landstingets kansli Hälso- och sjukvårdsnämnden Mats Lundborg Bilaga 6 Vilka sjukdomar hanteras? Livskvalitetsförbättrande behandlingar vid Blåstömningsrubbningar o Prostatahyperplasi, BPH o Prostatit, akut och kronisk o Prostatacancer o Blåsstenar o Urinrörsförträngningar o Speciella blåssjd, bl a inflammation och efter strålning o Funktionsrubbningar gällande vattenkastningen beroende på t ex Diabetes mellitus Övertänjd blåsa MS Parkinson Dryckesstörningar Andra nervskador: trauma, diskbråck, alkohol mm Sexuella problem och sterilisering Beskedliga svullnader i pungen Förhudssjukdomar, beskedliga Penissjukdomar, beskedliga Viktiga nödvändiga behandlingar vid Prostatahyperplasi med komplikationer Prostatacancer Urinblåsecancer Palliativ behandling och vård av patienter med prostata- och urinblåsecancer tar c:a 60% av arbetstiden

18 Minnesanteckningar Landstingets kansli Hälso- och sjukvårdsnämnden Mats Lundborg Njurcancer Peniscancer Stensjukdomar o Njurstensanfall o Stötvågsbehandling o Irrigationsbehandling o Splintar Förträngning av urinledare och urinrör med komplikationer Blåskatarr cystit Kondylom Akuta livräddande behandlingar vid Cancersjukdomar i prostata, urinblåsa, njure, testikel och penis Urosepsis (bakterier i blodet från urinvägarna) o Avstängd njure med infektion o Avstängd urinblåsa med infektion o Svår urinvägsinfektion i övrig Traumatiska skador på urinvägar och könsorgan Njurstensanfall Akuta blödningar från urinvägarna Urinstämma Testikeltorsion Akuta infektioner i prostata, pung och penis

19 Minnesanteckningar Landstingets kansli Hälso- och sjukvårdsnämnden Mats Lundborg Utformning av Programmet Benign Urologi Inga cancersjukdomar ingår i programmet Sammanfattning av uppdraget: Att beskriva benigna, godartade, urologiska sjukdomstillstånd för lekmän med följande ingresser: Benämning Diagnoskoder Incidens och prevalens (nya fall och förekomst) Medicinsk innebörd Prognos Påverkan på patientens livskvalitet Innebörd för familj och närstående Möjlighet att förebygga Utredning Behandling och rehabilitering Vårdnivå Vårdprogram Handikappinsatser Samordning av insatser (PV, kommun, FK, etc) Möjlighet till egenvårdsinsatser Hälsovinster o Behandlingsresultat o Patientupplevd kvalitet (resultat) F o U Förslag på variabler för uppföljning av kvalitet/resultat Vi valde följande uppdelning i sjukdomar/sjukdomsgrupper/symptom: Urinblåsans tömningsproblem: Godartad prostataförstoring och nedre urinvägssymptom hos äldre män Urinblåsans lagringsproblem: Nerv- och muskelskador på urinblåsan som kan leda till urininkontinens Blödningar från urinvägarna Urinvägsstenar, dvs njur- och urinledarstenar Hinder i de övre urinvägarna som ej orsakas av sten Inflammatoriska sjukdomar och infektion i urinvägarna Penissjukdomar Sexuella problem hos mannen Sjukdomar i pungen

20 Minnesanteckningar Landstingets kansli Hälso- och sjukvårdsnämnden Mats Lundborg Därtill kommer Förtroendemannagruppens rapporter rörande o Godartad prostataförstoring o Njursten

Medicinska programberedningens möte 2005-01-18 eftermiddag.

Medicinska programberedningens möte 2005-01-18 eftermiddag. Minnesanteckningar 1 Medicinska programberedningen Medicinska programberedningens möte 2005-01-18 eftermiddag. Sammanträdesplats Närvarande Ledamöter Christina Hasselrot (s) ordförande Silvi Wigh-Senestad

Läs mer

Visionsmål Delmål Indikator

Visionsmål Delmål Indikator 1 Medicinska programberedningen Sammanträdesplats Landstingets kansli Närvarande Ledamöter Christina Hasselrot (s) ordförande Silvi Wigh-Senestad (m) vice ordförande Martin Tollén (s) Peter Hermansson

Läs mer

Diabetes och fetma hos barn och ungdomar

Diabetes och fetma hos barn och ungdomar Förtroendemannagruppen Endokrina sjukdomar september 2005 1 Diabetes och fetma hos barn och ungdomar Diabetes Förekomst I Sverige är totalt 4 %, 350 000 personer, drabbade av sjukdomen diabetes. Detta

Läs mer

Behov i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Behov i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Våren 2006 1 (13) i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Sammanfattning från förtroendemannagruppens samtal med personer med astma och/eller kronisk

Läs mer

Att leva med godartad förstorad prostata konsekvenser och behov

Att leva med godartad förstorad prostata konsekvenser och behov Förtroendemannagruppen för Urologiska sjukdomar September 2004 1 Att leva med godartad förstorad prostata konsekvenser och behov Förtroendemannagruppen inom det medicinska programmet benigna urologiska

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:45 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2000:49 av Inger Persson (v) om att ytterligare rehabiliteringsteam skall inrättas för patienter som drabbats av Parkinsons sjukdom

Läs mer

Urologi en introduktion

Urologi en introduktion Urologi en introduktion Per-Uno Malmström, Professor, överläkare Anna Bill-Axelson, docent, överläkare Urologiska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Vad är urologi? Läran om urinorganen och manliga

Läs mer

Förtroendemannagruppen för Rörelseorganens sjukdomar och skador November 2004 1. Behov av hälso- och sjukvård, sett ur patientens perspektiv

Förtroendemannagruppen för Rörelseorganens sjukdomar och skador November 2004 1. Behov av hälso- och sjukvård, sett ur patientens perspektiv Förtroendemannagruppen för Rörelseorganens sjukdomar och skador November 2004 1 Ont i nacken! Behov av hälso- och sjukvård, sett ur patientens perspektiv Inledning Förtroendemannagruppen för rörelseorganens

Läs mer

Målbeskrivning för urologi, Läkarutbildningen vid Lunds universitet, termin 8

Målbeskrivning för urologi, Läkarutbildningen vid Lunds universitet, termin 8 Målbeskrivning för urologi, Läkarutbildningen vid Lunds universitet, termin 8 Område Teoretiska kunskaper Praktisk handläggning Undervisningsmoment Examination Övergripande lärandemål Epidemiologi och

Läs mer

Ett sätt att lyssna...

Ett sätt att lyssna... Ett sätt att lyssna... Förtroendemannagrupper inom Landstinget i Östergötland www.lio.se Innehåll - Förord 1 - Verksamhetssammanfattning 3 - Sammanställningar och andra publikationer 13 - Erfarenheter

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient?

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Janssen Nyhetsbrev Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Förord Under årets Almedalsvecka var Janssen självklart på plats. Vi anordnade två populära seminarier

Läs mer

Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet

Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé PATIENT- OCH NÄRSTÅENDEUTBILDNING MED HÖG DELAKTIGHET 1 Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet För

Läs mer

Information om EREKTIONSPROBLEM

Information om EREKTIONSPROBLEM 11-08-0780 SE Nedsatt erektionsförmåga? Många män drabbas någon gång av erektionsproblem. Enbart i Sverige beräknas cirka 500 000 män ha nedsatt erektionsförmåga i någon omfattning. Orsakerna till att

Läs mer

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område Sektion: Tillgång till sjukvård Fråga: Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27460 63% 69% 66% 66% Nej 14138 37% 31% 34% 34% Minns ej/vill ej svara 212 1%

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 21 november 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 21 november 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-11-26 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 21 november 2007 Närvarande Alma Basic (s) Anita Jernberger (fp) Anna-Lena Sörenson

Läs mer

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN 2014 DET SKA VARA GOTT ATT LEVA I KALMAR LÄN Alliansen vill skapa en modern och nära sjukvård tillsammans med dig. Vi lyssnar alltid på dig när det gäller var, när

Läs mer

Välkommen till Lärandeseminarium 1

Välkommen till Lärandeseminarium 1 Välkommen till Lärandeseminarium 1 Jämlik strokevård! Sammanhållen vård, rehabilitering, stöd och information Patient/brukare/närstående är en viktig resurs! JÄMLIK STROKEVÅRD Sammanhållen vård, stöd,

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Kommittédirektiv En nationell cancerstrategi för framtiden Dir. 2007:110 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till en nationell

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningeredning

Hälso- och sjukvårdsberedningeredning Hälso- och sjukvårdsberedningeredning öst Verksamhetsområde: Kalix Överkalix Haparanda Övertorneå Lennart Holm, S Överkalix Britt-Marie Vikström, S Kalix-Nyborg Kurt-Åke Andersson, S Kalix Siv-Britt Harila,

Läs mer

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~=

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= cçäâé~êíáéí=îáää== Ha vård i världsklass för de kroniskt och svårt sjuka barnen Införa nolltolerans mot köer - barn måste få vård utan väntan Stimulera

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

Minnesanteckningar från möte för Barn- och Ungdomsrådet (BUR) den 6 februari 2003. Ylva Forsberg (v) Inger Nilsson (fp) Ina Lindström Skandevall (fp)

Minnesanteckningar från möte för Barn- och Ungdomsrådet (BUR) den 6 februari 2003. Ylva Forsberg (v) Inger Nilsson (fp) Ina Lindström Skandevall (fp) Birgitta Larson 2003-02-28 Minnesanteckningar från möte för Barn- och Ungdomsrådet (BUR) den 6 februari 2003 Närvarande: Förhindrade: Michael Cornell (c) Lisbeth Forsberg (kd) Ylva Forsberg (v) Inger Nilsson

Läs mer

Hälsosamverkansberedningen

Hälsosamverkansberedningen 1 (5) Hälsosamverkansberedningen Tid 2010-03-10 klockan 13.00 15.00 Plats Östra sammanträdesrummet, Landstingshuset, Linköping Närvarande Hälsosamverkansberedningen Levi Eckeskog (kd) mötesordförande Anita

Läs mer

Kvalitetsutveckling i komplexa system Erfarenheter från Skaraborgs sjukhus. Svante Lifvergren, kvalitetschef

Kvalitetsutveckling i komplexa system Erfarenheter från Skaraborgs sjukhus. Svante Lifvergren, kvalitetschef Kvalitetsutveckling i komplexa system Erfarenheter från Skaraborgs sjukhus Svante Lifvergren, kvalitetschef Skaraborgs sjukhus (SkaS) Antal döda i olika åldrar i Sverige Complete care: Lifecycle care +

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Tid Fredagen den 18 februari 2011, kl 8.30-11.30. Landstingshuset i Linköping, Östra sammanträdesrummet

MINNESANTECKNINGAR. Tid Fredagen den 18 februari 2011, kl 8.30-11.30. Landstingshuset i Linköping, Östra sammanträdesrummet MINNESANTECKNINGAR Ledningsstaben Beredningen för samverkan Maud Jonsson 2011-02-18 1 (3) Tid Fredagen den 18 februari 2011, kl 8.30-11.30 Plats Landstingshuset i Linköping, Östra sammanträdesrummet Närvarande

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Konsten att hitta balans i tillvaron

Konsten att hitta balans i tillvaron Aktuell forskare Konsten att hitta balans i tillvaron Annelie Johansson Sundler, leg sjuksköterska Filosofie doktor i vårdvetenskap och lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde. För att få veta mer om

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre 2011-05-02

Bättre liv för sjuka äldre 2011-05-02 Bättre liv för sjuka äldre 2011-05-02 Eftermiddagens workshop utmynnande i några prioriterade områden/frågor från varje grupp. Här följer en sammanställning av gruppdiskussionerna utifrån de två frågeställningarna.

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

Cancerrehabilitering i vårdprocesser

Cancerrehabilitering i vårdprocesser ARBETSMATERIAL/DISKUSSIONSUNDERLAG Cancerrehabilitering i vårdprocesser Barbro Arvidsson, barbro.arvidsson@orebroll.se och Anna Kling, anna.kling@orebroll.se Processledare för vårdprogramgruppen Cancerrehabilitering,

Läs mer

Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring. Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna?

Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring. Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna? Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna? CoreTherm värmebehandling I denna folder kan du läsa om CoreTherm, en poliklinisk behandling för godartad prostataförstoring,

Läs mer

En kunnig patient? En rapport om patientutbildningscentren. HSO Skåne rapport 2008:4

En kunnig patient? En rapport om patientutbildningscentren. HSO Skåne rapport 2008:4 En kunnig patient? En rapport om patientutbildningscentren HSO Skåne rapport 2008:4 En utbildad patient HSO Skåne rapport 2008:4 Denna rapport bygger på 8 frågor till de tre patientutbildningscentrer,

Läs mer

1. Välkommen Frank hälsar alla välkomna. Presentationsrunda genomförs.

1. Välkommen Frank hälsar alla välkomna. Presentationsrunda genomförs. ANTECKNINGAR 1 (6) Dialogmöte med handikapp- och patientföreningar och Hälso- och sjukvårdsnämnd 5, torsdagen den 11 november juni 2010, klockan 13.00 15.30 Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg.

Läs mer

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Verksamhetsområde Urologi Om blodprovet PSA för att upptäcka tidig prostatacancer Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Ska friska män låta kontrollera sin prostatakörtel?

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

Förändringsledning i komplexa system. Svante Lifvergren SkaS/CHI, Chalmers (chi.chalmers.se)

Förändringsledning i komplexa system. Svante Lifvergren SkaS/CHI, Chalmers (chi.chalmers.se) Förändringsledning i komplexa system Svante Lifvergren SkaS/CHI, Chalmers (chi.chalmers.se) Fråga 1 Du har tre erbjudande om arbete, ett från vart och ett av dessa organisationer. Vilken organisation skulle

Läs mer

Hälsoläget i Gävleborgs län

Hälsoläget i Gävleborgs län Hälsoläget i Gävleborgs län med särskild fokus på matvanor och fysisk aktivitet Lotta Östlund, sociolog och utredare, Samhällsmedicin Inspirationsseminarium Ett friskare Sverige Arr: Folkhälsoenheten Söderhamn

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 9 mars 2005

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 9 mars 2005 Folkhälsovetenskapligt centrum 2005-03-15 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 9 mars 2005 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Britt-Marie

Läs mer

Att leva med Parkinsons sjukdom

Att leva med Parkinsons sjukdom SE_My Life my PD_Booklet_2april2010:A5 Hur kan jag förbättra min sömn? Hur får jag bästa möjliga effekt av min Parkinsonmedicin? 05.04.2010 15:45 Hur kan jag göra det lättare för människor att förstå vad

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben 2010-03-17 1-8 1 (5) Kerstin Aldstedt. Lasarettet i Motala, sammanträdesrum Linden

PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben 2010-03-17 1-8 1 (5) Kerstin Aldstedt. Lasarettet i Motala, sammanträdesrum Linden PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Ledningsstaben 2010-03-17 1-8 1 (5) Kerstin Aldstedt Sammanträdesplats Lasarettet i Motala, sammanträdesrum Linden Närvarande Ledamöter Levi Eckeskog (KD) Landstinget

Läs mer

Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening.

Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening. Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening. Inventering (Husesyn) rörande situationen för de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade och deras anhöriga i respektive kommun.

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning 1 (5) Älvdalen Politisk samverkansberedning Minnesanteckningar Dag: Torsdag 26 november 2015 Tid: 09.00 12.00 Plats: Loftet, Älvdalen Närvarande: Peter Egardt, ordf. (s) Kommunalråd Anders Björklund (s)

Läs mer

Leder satsningar på cancervård till undanträngning?

Leder satsningar på cancervård till undanträngning? Leder satsningar på cancervård till undanträngning? Det kliniska perspektivet Jens Andersson, specialist i urologi Urologkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom urologin

Läs mer

Geriatriskt forum 141010. Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg. Hur började det?

Geriatriskt forum 141010. Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg. Hur började det? Geriatriskt forum 141010 Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg Hur började det? Organisation Närvård västra Skaraborg Närsjukvårdsteamet 2008 Nätverk Politisk

Läs mer

Hur överensstämmer läkarnas farhågor med patienternas upplevelser och användning av journaler via Internet?

Hur överensstämmer läkarnas farhågor med patienternas upplevelser och användning av journaler via Internet? Hur överensstämmer läkarnas farhågor med patienternas upplevelser och användning av journaler via Internet? Rose-Mharie Åhlfeldt Högskolan Skövde Ture Ålander Läkarpraktik, Uppsala Universitet Deployment

Läs mer

1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte.

1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte. Minnesanteckningar från möte med samordnare i länsdelsteamen, projektgrupp och utvecklare Tid: 2 april kl 08.30-11.45 Plats: VKL 1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte. 2. Rapport

Läs mer

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m fl (MP) om att förbättra hälsan för ensamföräldrar

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m fl (MP) om att förbättra hälsan för ensamföräldrar HSN 2010-11-16 p 6 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-10-12 HSN 1007-0738 Handläggare: Pia Pahlstad Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m fl (MP) om förbättra hälsan

Läs mer

Behovsstyrning genom behovsanalyser. Nätverket Region Östergötland Uppdrag hälsa, 2015-03-12, Anna Bengtsson

Behovsstyrning genom behovsanalyser. Nätverket Region Östergötland Uppdrag hälsa, 2015-03-12, Anna Bengtsson Behovsstyrning genom behovsanalyser Nätverket Uppdrag hälsa, 2015-03-12, Anna Bengtsson Hälso- och sjukvårdsstyrning efter behov Östgötens behov Hälso- och sjukvårdsinsatser God hälsa Styrning av hälso-

Läs mer

2 Vård- och omsorgsboenden, projekt Samariten inklusive delprojekten

2 Vård- och omsorgsboenden, projekt Samariten inklusive delprojekten KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunala pensionärsrådet 2016-02-09 Tid 2016-02-09, Kl 16:00-18:00 Plats Kommunalhuset Tumba, konferensrum Stange 2:3 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna

Läs mer

Äldrerapport för Östergötland 2011

Äldrerapport för Östergötland 2011 Äldrerapport för 2011 En rapport från s kommuner och Landstinget i Dragning, WRETA möte 2012 04 12 (Henning Elvtegen, Landstingets Ledningsstab) Äldrerapport för 2011 Äldreuppdraget: Säkrad Vårdkedja Återhämtning

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Brukardialogberedningar

Brukardialogberedningar Brukardialogberedningar Brukardialoger - möten mellan politiker och brukare Varje år gör Landstinget i Östergötland fördjupade behovsanalyser inom områden som hälso- och sjukvårdsnämnden väljer ut. Behovsanalyserna

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 35-44

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 35-44 PROTOKOLL 1(7) Plats: Konferensrum Fallet, Huskvarna vårdcentrum Närvarande: Beslutande: Urban Blomberg, ordförande (M) 35-41 Eva Lundemo (C) ordf 42-44 Annika Nordin (S) Kjell Ekelund ersätter Magnus

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Etik i praktik vid Karlskoga lasarett. målformuleringar och värdegrund

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Etik i praktik vid Karlskoga lasarett. målformuleringar och värdegrund ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Etik i praktik vid Karlskoga lasarett målformuleringar och värdegrund 2 Karlskoga lasarett Inledning För att skapa legitimitet åt etiska frågeställningar och öka

Läs mer

UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE

UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE RAPPORTMALL Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 hp Jeanette Gunnarsson Bakgrund: Beskrivning

Läs mer

Så vill vi ha det! Patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården

Så vill vi ha det! Patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården Så vill vi ha det! Patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården Framtagen av Patient- och närståendeperspektivrådet vid Regionalt cancercentrum väst PNP-RÅDET Ett

Läs mer

Verksamhetsrapport 2002

Verksamhetsrapport 2002 Verksamhetsrapport 2002 Hälso- och sjukvårdsberedning Nord Uppdrag 2002 Hälso- och sjukvårdsberedningarna ansvarar för att utvärdera det strategiska målet för hälso- och sjukvård utifrån analyser av befolkningens

Läs mer

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Marina Tilderlindt 2015-05-26 LK/150039

Handläggare Datum Diarienummer Marina Tilderlindt 2015-05-26 LK/150039 Minnesanteckningar 1 (7) Demokratiberedningen Sekretariatet Handläggare Datum Diarienummer Marina Tilderlindt 2015-05-26 LK/150039 Plats Lokal Skogsstjärnan, Centralsjukhuset (Psykiatrihuset), Karlstad,

Läs mer

Kommunikationsavdelningen 2011-12-07

Kommunikationsavdelningen 2011-12-07 1 Folkhälsorapporten 2011 2011-12-07 2 Invånarna i länet mår bättre men utmaningar finns kvar Folkhälsan blir allt bättre i länet dödligheten i hjärt- kärlsjukdom minskar, alkoholkonsumtionen minskar och

Läs mer

Motion till riksdagen. 1987/88: So488 av Kenth Skårvik och Leif Olsson (fp) om primär fibromyalgi

Motion till riksdagen. 1987/88: So488 av Kenth Skårvik och Leif Olsson (fp) om primär fibromyalgi Motion till riksdagen 1987/88: So488 av Kenth Skårvik och Leif Olsson (fp) om primär fibromyalgi Primär fibromyalgi (PF) är ett sjukdomstillstånd som i allmänhet visar sig som stelhet och värk på olika

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Tidig upptäckt Marcela Ewing Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Disposition av föreläsning Bakgrund Alarmsymtom och allmänna symtom Svårigheten

Läs mer

Välkommen till programberedningen

Välkommen till programberedningen Välkommen till programberedningen hälso- och sjukvården ska styras med utgångspunkt i befolkningens behov (ur Hälso- och sjukvårdslagen) Vem är du? Vem är jag? Jag heter och kommer ifrån Min familj När

Läs mer

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Närvård i Sörmland Bilaga 4 Kommuner Landsting i samverkan Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Länsstyrgruppen för Närvård i Sörmland Missiv till Programmets uppföljning av kvalitetsindikatorer

Läs mer

2. Fastställande av dagordning. 3. Föregående minnesanteckningar. 4. Nyheter från våra verksamhetsområden

2. Fastställande av dagordning. 3. Föregående minnesanteckningar. 4. Nyheter från våra verksamhetsområden Stratsam 2010-03-22 1(5) Plats och tid Arbetsförmedlingen Torggatan 10, sammanträdesrum G 7 09:00-15:00 Närvarande Gunnar Fors Arbetsförmedlingen, Siv Sandberg Kultur- och fritidsförvaltningen(-12:00),

Läs mer

Sam Hellgren (kd) Lennart Pettersson (v) Övriga Mats Lundborg sekreterare. 6 Beredningen godkänner mötesanteckningarna.

Sam Hellgren (kd) Lennart Pettersson (v) Övriga Mats Lundborg sekreterare. 6 Beredningen godkänner mötesanteckningarna. PROTOKOLL 1 Landstingets kansli Medicinska programberedningen Mats Lundborg 2003-04-08 Sammanträdesplats Landstingets kansli Närvarande Ledamöter Christina Hasselrot (s) ordförande Silvi Wigh-Senestad

Läs mer

Från riktlinjer till effekter

Från riktlinjer till effekter 19 SEPTEMBER 2008 Minnesanteckningar från seminarium Från riktlinjer till effekter Tid och plats 18 september kl 10.00 16.00, Hornsgatan 15, Stockholm. Närvarande Nätverket Hälsa och Demokrati Birgitta

Läs mer

Resultatrapport RMPG-urologi

Resultatrapport RMPG-urologi Resultatrapport RMPG-urologi 2015-03-25 Incidens prostatcancer Regional medicinsk programgrupp urologi 2015-03-16 Värdekompass Sydöstra sjukvårdsregionen Funktionella resultat Fysiskt, psykiskt, socialt

Läs mer

Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård

Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård CVU Rapportserie 2005:7 Projektledare: Mona Karlsson Medicinmott SU/Mölndal Mölndal Projektgrupp: Maria Morén Ulf Axelsson Margaretha

Läs mer

Utvärdering FÖRSAM 2010

Utvärdering FÖRSAM 2010 Utvärdering av FÖRSAM genom deltagarintervjuer, Samordningsförbundet Göteborg Väster Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Metod... 2 2.1 Urval... 2 2.2 Intervjuerna... 2 2.3 Analys och resultat... 3 3. Resultat...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-04-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 6 april 2011 kl. 13.00 16.00 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, Landstinget

Läs mer

All vård och omsorg innebär ständiga etiska ställningstaganden.

All vård och omsorg innebär ständiga etiska ställningstaganden. Etik All vård och omsorg innebär ständiga etiska ställningstaganden. Etiska principer Göra gott Att göra gott ska styra arbete och bemötande i hälso och sjukvården. Vi ska förebygga skada och minska de

Läs mer

Yttrande över motion av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att öka användningen av hälsoekonomiska analyser som beslutsunderlag

Yttrande över motion av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att öka användningen av hälsoekonomiska analyser som beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (3) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-08-30 p 14 Handläggare: Birger Forsberg Yttrande över motion av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om öka användningen av hälsoekonomiska

Läs mer

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från förskolan.

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 14/ 26 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Marlene Haara, (s), Haparanda Rita Poromaa, (s), Gällivare Ayse Duyar, (mp), Luleå Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2010-11-17

PROTOKOLL 1 (15) 2010-11-17 PROTOKOLL 1 (15) 2010-11-17 Kommunala handikapprådet Plats och tid ande Camilla Stenmark Stig Stefansson Torvald Stefansson Ola Burström Åke Lindqvist Britt-Inger Lundstedt Christine Edström Eva Gustavsson

Läs mer

Uppdrag 2008. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till vårdgivarna i landstinget

Uppdrag 2008. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till vårdgivarna i landstinget Uppdrag 2008 Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till vårdgivarna i landstinget 1 Innehåll Inledning...3 Vårdprocesser... 4 Behovsgrupper... 4 Sjukdomsgrupper... 4 Utgångspunkter... 5 Generella uppdrag...7

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Länets Handikappråd 2008-12-05 1 (5) Plats och tid Beslutande Hjälpmedelscentralen, Göviken Fredagen den 5 december 2008 kl 09.00-12.00 Leif Johansson Karin Andersson Lena Hallquist Inger Eriksson Ann-Christine

Läs mer

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis.

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Station 1 Vilostation Station 2 Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Patienten har KAD och har efter ett

Läs mer

Vårdens resultat och kvalitet

Vårdens resultat och kvalitet Vårdens resultat och kvalitet Resultat efter vård 2004-2005 Dödlighet Återinsjuknande Regelbundenhet i vårdkontakter Behov av forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Region Skåne Rapport

Läs mer

Du som har eller har haft cancer. Hur påverkas du ekonomiskt och socialt?

Du som har eller har haft cancer. Hur påverkas du ekonomiskt och socialt? Du som har eller har haft cancer. Hur påverkas du ekonomiskt och socialt? Berätta i vår undersökning! Enkäten utförs av Tack för att du tar dig tid att besvara detta frågeformulär. Syftet med undersökningen

Läs mer

17 Endometriosvård i Halland RS150341

17 Endometriosvård i Halland RS150341 17 Endometriosvård i Halland RS150341 Ärendet Regionfullmäktige beslöt på sammanträdet 2015-06-17 ( 45) att bifalla en motion om endometrios. Motionen syftade till att: Beskriva och kartlägga nuläget för

Läs mer

Ett stärkt föräldrastöd för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor

Ett stärkt föräldrastöd för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU21 Ett stärkt föräldrastöd för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens skrivelse 2013/14:87 Ett stärkt föräldrastöd

Läs mer

Fokusberedningen för närsjukvård - rapportering av uppdrag Rapport Datum: 2015-10-14 Fokusberedningen för närsjukvård 2015-10-14 Innehåll 1. Uppdrag till fokusberedningen för närsjukvård...4 2. Beredningens

Läs mer

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti:

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: 1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: Hur vill ert parti utforma vården för ME/CFS-patienter? Alliansen

Läs mer

Kort introduktion till. Psykisk ohälsa

Kort introduktion till. Psykisk ohälsa Kort introduktion till Psykisk ohälsa Sekretariatet/KS, jan 2002 Inledning Programberedningen ska tillsammans med verksamheten ta fram underlag till programöverenskommelse över psykisk ohälsa. Detta arbete

Läs mer

Landstingets kansli 2010-03-31 VU 2/10 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-04-13. Tid Onsdagen den 31 mars 2010 kl. 09.00 12.

Landstingets kansli 2010-03-31 VU 2/10 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-04-13. Tid Onsdagen den 31 mars 2010 kl. 09.00 12. 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2010-04-13 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 31 mars 2010 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Slutrapport. Lundagårdsprojektet 2006-2009. Lundagårdsprojektet 1 Demensförbundet

Slutrapport. Lundagårdsprojektet 2006-2009. Lundagårdsprojektet 1 Demensförbundet Slutrapport Lundagårdsprojektet 2006-2009 Lundagårdsprojektet 1 Demensförbundet Slutrapport 2009-10-28 Lundagårdsprojektet 2006 2009 Dnr:2006/093 Stöd- och samtalsgrupper för personer som nyligen fått

Läs mer

Sessionssalen, Regionhuset, S:t Larsgatan 49 B, Linköping

Sessionssalen, Regionhuset, S:t Larsgatan 49 B, Linköping 1/5 Ledningsstaben Monica Ulriksson PROTOKOLL 2015-09-03 31-39 Sammanträdesplats Sessionssalen, Regionhuset, S:t Larsgatan 49 B, Linköping Närvarande Region Östergötlands råd i frågor om Ledamöter Rebecca

Läs mer

Verksamhetsrapport 2001

Verksamhetsrapport 2001 Verksamhetsrapport 2001 Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt Hälso- och sjukvårdsberedningarna har i och med år 2001 funnits och verkat enligt landstingets nya organisation för ledning och styrning i ett

Läs mer

Patientnämnden Franuiäs, ingång 43 Torsdagen den 10 februari 201 1

Patientnämnden Franuiäs, ingång 43 Torsdagen den 10 februari 201 1 ~YWSING~ ANl.AND Birgitta Björk PROTOKOLL 1 t o m sid 6 Organ Plats Tidpunkt Patientnämnden Franuiäs, ingång 43 Torsdagen den 10 februari 201 1 Ledamöter Ersättare Görel Nilsson (S) ersättare för Dan Karlsson

Läs mer

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Njurtransplantation Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset 1 Introduktion I Sverige transplanteras ca 350 njurar varje år, fördelade på fyra centra, Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer

Kungsbackanämnden Bokslut 2013

Kungsbackanämnden Bokslut 2013 Ärende 4 - bilaga Kungsbackanämnden Bokslut 2013 Bokslut 2013 Kungsbackanämnden Kungsbackanämnden Ledamöter Ulrika Jörgensen (M), ordförande Maud Lanne (S), vice ordförande Charlotte Wallenstein (M) Bo

Läs mer

PROTOKOLL. 37 Mötet öppnas Vice ordförande Lars Nilsson hälsar alla välkomna till mandatperiodens sista sammanträde och förklarar mötet öppnat.

PROTOKOLL. 37 Mötet öppnas Vice ordförande Lars Nilsson hälsar alla välkomna till mandatperiodens sista sammanträde och förklarar mötet öppnat. 1 PROTOKOLL Länshandikapprådet Tid: Plats: Närvarande: Ej närvarande: 2010-12-09 kl.13:00-16:00 Herrgården, Länssjukhuset Ryhov Hjalmarsson Lennart, HRF Jakobsson Ulla M., HSO ers Keijser Kerstin, Landstinget

Läs mer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Inför ett "FUNKsam" för samordning av funktionsuppehållande insatser för gravt hjärnskadade personer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Inför ett FUNKsam för samordning av funktionsuppehållande insatser för gravt hjärnskadade personer I l) ~ landstinget DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning Datum 2013-09-23 Sida 1 (4) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD13/00590 Uppdnr 508 000509 2013-08-19 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Bilaga 1 Listningsregler

Bilaga 1 Listningsregler Bilaga 1 Listningsregler Hälsoval Jämtlands län 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt till enskilda

Läs mer

Styrkortens relationer 2006

Styrkortens relationer 2006 VISION VISION VISION VISION VISION Styrkortens relationer 2006 Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Vision Strategier Huvudmannastyrning 3-årsbudget m.m Vision (LF) Strategier (LF) Hälso- och sjukvårds

Läs mer