Sessionssalen, Hultsfred kl Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Helena Grybäck Svensson Britt Olsson, sekreterare Hans Andersson , 261 Åke Nilsson Utses att justera Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Britt Olsson. Kira Berg. Åke Nilsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift. Britt Olsson

2 Sammanträdesprotokoll 2 (24) Tekniska kontoret Kanslichefen KSAU 243/2010 Upphandling avverkningsuppdrag Tekniska chefen Helena Grybäck Svensson tar upp frågan om att göra upphandling för flera år vad gäller avverkningsuppdrag. Idag är det ett år i taget när det gäller rotposter. För att kunna göra en bättre upphandling är en möjlighet att göra det på två år i stället för som idag på ett år. Fastställandet av tilldelningen sker som vanligt i arbetsutskottet efter upphandlingstidens utgång. Arbetsutskottet beslutar att ge tekniska chefen möjligheten att göra upphandling för två år vad gäller avverkningsuppdrag. Kanslichef Magnus Blomberg får i uppdrag att se över delegationsordningen för att möjliggöra flexibilitet för tekniska chefen när det gäller upphandling vid avverkningsuppdrag.

3 Sammanträdesprotokoll 3 (24) Tekniska chefen KSAU 244/2010 Dnr 2009/ Kostnader i samband med flyttning ur Centralskolan i Virserum Tekniska chefen Helena Grybäck Svensson redogör för kostnader som kommer i samband med flytten ur Centralskolan i Virserum. Tekniska chefen redogör för att ett konto upprättades vid flytten från Moliljan, där kostnader redovisades och föreslår att det görs på samma sätt nu med de kostnader som uppstår nu i samband med flyttning ur Centralskolan i Virserum. Detta gäller bl a kostnader för IT-kontoret och ledningar. De kostnader som berör skolans område finansieras inom barn- och utbildningsnämnden. Tekniska chefen får sammanställa de kostnader som uppstår i samband med flytten ut Centralskolan i Virserum på ett gemensamt konto samt återrapportera till arbetsutskottet om kostnaderna som uppkommit.

4 Sammanträdesprotokoll 4 (24) Tekniska chefen KSAU 245/2010 Dnr 2010/ Skrivelse om önskemål om offentlig toalett. En skrivelse har lämnats där det framförs önskemål om en offentlig toalett i Virserum. Förslaget är att den ska placeras i ett hörn på Nya Torget i Virserum. Tekniska kontoret har tidigare fått uppdrag av arbetsutskottet 112/ att se över vilka möjligheter det finns rent praktiskt för att ordna en offentlig toalett i Virserum. Samtidigt gavs också uppdrag om att ta fram en kalkyl över kostnader och skötsel av en offentlig toalett. Tekniska chefen Helena Grybäck Svensson informerar om det underlag som tagits in och vilka kostnader som blir. Inköp av en toalett skulle hamna på ca kronor samt markarbeten och vatten och avlopp runt kronor. Till detta tillkommer el ca kronor/år samt tillsyn av toaletten. Ett alternativ är att köpa en toalett vilket då skulle kosta ca kr/mån. Även till detta tillkommer kostnader för markarbeten samt vatten och avlopp. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 112/10 Arbetsutskottet beslutar med hänsyn till budgetläget att inte köpa eller hyra en offentlig toalett på Nya Torget i Virserum.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (24) Tekniska chefen Kommunstyrelsens ordförande KSAU 246/ / Försäljning del av Klubban 3 (bl a Hotell Dacke) i Virserum Tekniska chefen Helena Grybäck Svensson har tidigare fått i uppdrag av arbetsutskottet 186/ , att lämna del av fastigheten Klubban 3 i Virserum till försäljning. Tekniska chefen informerar om att förhandlingar pågår. Det är önskemål om en skyndsam hantering varför det är angeläget att kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna avtalet. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 168/10, 186/10 Arbetsutskottet ger tekniska chefen i uppdrag att fortsätta förhandlingarna utifrån dagens diskussioner och ger uppdrag till kommunstyrelsens ordförande Kira Berg att underteckna avtalet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avtal om försäljning del av Klubban 3.

6 Sammanträdesprotokoll 6 (24) KSAU 247/2010 Nya företag i kommunen Åström, Marcus Järnforsen Verksamhet: Övrig sportverksamhet Södra Kalmar läns potatisodlareförening c/o P Axelsson Målilla Verksamhet: Okänd Kreativa Måltidsupplevelser i Sverige AB c/o Danielsson Virserum Verksamhet: Restaurangverksamhet Isaksson, Annelie Järnforsen Verksamhet: Skogsförvaltning Guldskon Handelsbolag Hultsfred Verksamhet: Blandat jordbruk Geffe, Katrin Järnforsen Verksamhet: Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel Garnfeldt, Karl Alfond Garne Virserum Verksamhet: Okänd Euro Candy & Events Ltd UK Filial Virserum Verksamhet: Tillverkning av sockerkonfektyrer

7 Sammanträdesprotokoll 7 (24) DWES Bygg och Måleri AB c/o Pertunkari Virserum Verksamhet: Byggnadssnickeriarbeten Dahlberg, Carolina Hultsfred Verksamhet: Litterärt och konstnärligt skapande Blomstershopen i Vimmerby AB c/o Gunilla Hermansson Hultsfred Verksamhet: Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel Advokatbyrå Olle Karlsson AB Helsingborg Verksamhet: Advokatbyråverksamhet Informationen är mottagen.

8 Sammanträdesprotokoll 8 (24) Utvecklingskontoret Kommunstyrelsen KSAU 248/2010 Plan för skola arbetslivskontakter Planen för skola- arbetslivskontakter är en viktig del i kommunens arbete för positiv utveckling och bör kopplas till tillväxt- och näringslivsprogrammet. Birgitta Sigfridsson, utvecklingsledare och Margaretha Helander, handläggare utbildning-arbetsliv har översänt planen samt föreslagit att den ska tas med i processen för utveckling av det nya tillväxt- och näringslivsprogrammet. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat 56/2010 att föreslå kommunfullmäktige att anta planen för skola- arbetslivskontakter Beredning Barn- och utbildningsnämnden 56/10 Arbetsutskottet beslutar skicka över plan för skola - arbetslivskontakter till tillväxt- och näringslivsrådet för yttrande som ska vara arbetsutskottet tillhanda senast 20 september 2010.

9 Sammanträdesprotokoll 9 (24) Arbetsgruppen KSAU 249/2010 Dnr 2008/ Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Hultsfreds kommun, gäller från och med Ett förslag till bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Hultsfreds kommun, att gälla från och med , har tagit fram av en arbetsgrupp. Denna grupp har tidigare fått i uppdrag att göra en översyn av arvoden m m. Gruppen har bestått av Jonny Bengtsson, S, Tommy Ejnarsson, V, Fredrik Eirasson, C, Lennart Davidsson KD, Sture Persson, M och Torben Lundholm, MP. Carl-Johan Pettersson, SD, var inbjuden men är numera entledigad från politikeruppdraget varför SD ej haft någon representant. Ett förslag har nu överlämnats från gruppen. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 573/08, 78/09, 492/09, 59/10 Arbetsutskottet beslutar att återsända förslaget till arbetsgruppen för att se över nivån samt tydliggöra vad som är ersättning för förlorad pensionsförmån och semesterersättning samt återkomma med kompletterat förslag.

10 Sammanträdesprotokoll 10 (24) Kommunstyrelsen KSAU 250/2010 Dnr 2010/ Översyn nämndorganisation Kommunfullmäktige beslutade 18/ att en översyn av kommunens nämndorganisation skulle ske inför nya mandatperioden En parlamentarisk arbetsgrupp med representanter från kommunfullmäktige har genomfört översynen och överlämnar förslag enligt nedan. Ordinarie ledamöter i gruppen har varit Jonny Bengtsson (s), Sture Persson (m), Lars Rosander (c), Lennart Beijer (v), Lennart Davidsson (kd), Torbjörn Wirsenius (fp) och Torben Lundholm (mp). Jonny Bengtsson utsågs till gruppens ordförande och Magnus Blomberg till sekreterare. Arbetsgruppen har haft fyra protokollförda sammanträden. Samarbete och samverkan med andra kommuner Arbetsgruppen konstaterar att det för närvarande pågår flera aktiva diskussioner med näraliggande kommuner om samverkan och samarbete inom en rad olika verksamhetsområden såsom överförmyndarverksamhet översiktsplanering konsumentvägledning räddningstjänst gymnasieutbildning miljö- och byggnadsförvaltning kommunalteknisk verksamhet alkohollagshandläggning socialjour helger löne- och personaladministration m. m. Samarbete och samverkan inom den kommunala organisationen Samarbetet mellan kommunernas förvaltningar bedöms i huvudsak fungera bra, förutom vad gäller kommunens hantering av barn- och ungdomar som har problem av olika slag. Den helhetssyn på hanteringen av dessa ungdomar som är önskvärd, eftersträvansvärd och nödvändig saknas tyvärr till stor del, trots flera försök att skapa förutsättningar för den. Nämndorganisation Ett antal kommuner har under de senaste åren gått ifrån den klassiska organisationen med ett antal nämnder som ansvarar för kommunens olika

11 Sammanträdesprotokoll 11 (24) verksamhetssektorer. Istället har man inrättat beredningar i kommunfullmäktige och/eller utskott i kommunstyrelsen som hanterat verksamhetssektorerna. Ofta har denna centralisering av den politiska makten åtföljts av motsvarande organisationsförändringar inom administrationen. Arbetsgruppen har studerat och analyserat några exempel på hur kommuner med den senare typen av organisation ser ut och fungerar. Förslag Arbetsgruppens ledamöter är eniga om att nuvarande nämndorganisation i stort sett fungerar bra och det därför inte finns några tungt vägande skäl att i nuläget föreslå några förändringar. Eventuella förändringar bör i stället övervägas när frågan om regionindelning har klarnat. Arbetsgruppen ser positivt på de pågående diskussionerna med grannkommuner om samarbete vad avser konkreta arbetsuppgifter/verksamheter. Samarbetet kan mycket väl genomföras utan förändringar i nämndorganisationen. När det gäller det interna samarbetet mellan nämnder/förvaltningar i kommunen är behovet av helhetssyn på hanteringen av barn/ungdomar som har problem av olika slag är en mycket viktig fråga. Samarbetsformer och uppdrag avseende barn och ungdomar föreslås fastställas av kommunfullmäktige. Beredning Kommunfullmäktige 18/10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 100/10 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige godkänna förslaget ovan med förändringen att sista meningen i andra stycket stryks och ersätts enligt följande: Eventuella förändringar av nämndorganisation som en konsekvens av samarbeten kan behandlas löpande och är inte beroende av mandatperioder.

12 Sammanträdesprotokoll 12 (24) Ekonomichef Mats Stenström Personalchef Hans Andersson KSAU 251/2010 Dnr 2010/ Granskning av den administrativa organisationen i Hultsfreds och Vimmerbys kommuner De förtroendevalda revisorerna har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att göra en granskning av den administrativa organisationen i Hultsfreds kommun. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. I rapporten Granskning av den administrativa organisationen i Hultsfreds och Vimmerbys kommuner redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. Rapporten överlämnas för beaktande och åtgärd. Revisionen avser att följa upp hur kommunstyrelsen beaktat de förbättringsförslag som beskrivs i rapporten vid ett kommande möte mellan revisionen och representanter för kommunstyrelsen. Rapporten översänds till ekonomichef och personalchef för att tas upp på koncernledningsgruppens arbetsutskott och en återrapportering sker av kommunchef Lars-Erik Rönnlund.

13 Sammanträdesprotokoll 13 (24) Personalkontoret KSAU 252/2010 Dnr 2010/ Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m - HÖK T - med AkademikerAlliansen, cirkulär 10:39 Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta och AkademikerAlliansen finns gällande tillsvidareavtal ursprungligen tecknat Parterna träffade 10 juni 2010 överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet innebärande HÖK T i lydelse från och med Arbetsutskottet beslutar att tillsvidareavtalet HÖK T tillförs de ändringar som de centrala parterna enats om i den träffade överenskommelsen

14 Sammanträdesprotokoll 14 (24) Personalkontoret KSAU 253/2010 Dnr 2010/ Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 10 - med Svenska Kommunalarbetarförbundet Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 12 maj 2010 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare, PAN 10, med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). Arbetsutskottet beslutar med anledning av träffad överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning från och med att anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare. Vidare beslutas att efter framställan från arbetstagarorganisationen teckna lokalt kollektivavtal LOK 10 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet.

15 Sammanträdesprotokoll 15 (24) Personalkontoret KSAU 254/2010 Dnr 2010/ Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m - HÖK 10 - med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade 6 maj 2010 en huvudöverenskommelse, HÖK 10, med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Arbetsutskottet beslutar med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 10. Arbetsutskottet beslutar även att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 10 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet.

16 Sammanträdesprotokoll 16 (24) Personalkontoret KSAU 255/2010 Dnr 2010/ Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m - HÖK 10 - med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 30 april 2010 en Huvudöverenskommelse, HÖK 10, med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. I förbundsområdet ingår Fackförbundet SKTF, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet. Arbetsutskottet beslutar med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 10 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet för tillämpning från och med att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 10. Vidare beslutas att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 10 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet.

17 Sammanträdesprotokoll 17 (24) Personalkontoret KSAU 256/2010 Dnr 2010/ Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m - HÖK 10 - med Svenska Kommunalarbetareförbundet Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 12 maj en huvudöverenskommelse, HÖK 10 med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Med anledning av träffad Huvudöverenskommelse HÖK 10 med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämning från och med beslutar arbetsutskottet att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelsen HÖK 10. Vidare beslutas att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 10 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet.

18 Sammanträdesprotokoll 18 (24) Emådalskolans föräldraförening KSAU 257/2010 Dnr 2010/ Förfrågan om specificering av kostnader och besparingar vid integrering av Furuängens förskola med Emådalskolan Emådalskolans föräldraförening har skickat en skrivelse om att man vill se en specificering av kostnaderna/besparingen av en integrering av Furuängens förskola med Emådalsskolan. Samtidigt vill föräldraföreningen uppmana de styrande i Hultsfreds kommun att profilera sig som en glesbygdskommun som satsar på småorterna. Allt i enlighet med konceptet Framtidens skola. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 198/ att ge uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att skyndsamt lämna förslag till svar på skrivelsen. Ett förslag har nu överlämnats till arbetsutskottet. I förslaget till yttrande finns bl a följande: Arbetet med framtidens skola startade med syftet att effektivare utnyttja resurser på grund av de stora minskningarna i antalet elever/barn i kommunen. Barn- och utbildningsnämnden har till sitt förfogande ett givet antal tjänster beroende på antalet elever/barn. Integrering av förskola och grundskola, från många små enheter till färre och större, skulle innebära att vi på ett bättre sätt kan använda de givna resurserna. Det innebär alltså positiva pedagogiska och organisatoriska konsekvenser men inte budgetmässiga besparingar. Lokalutnyttjandet blir bättre. Furuängens lokaler ägs dock av kommunen vilket innebär att en besparing är beroende av vad som händer med dessa lokaler. Kan de hyras ut, säljas eller utnyttjas för annan kommunal verksamhet? Integrering av förskola och skola är en femårsplan och i investeringsbudget finns pengar avsatta. Kostnaderna för integrering och de behov av omstrukturering av lokaler som krävs tas fram i samråd med tekniska kontoret och personal på berörda skolor när det blir aktuellt. Investeringsbehovet i Emådalskolan är därmed inte klargjort vilket innebär att kostnaderna inte kan redovisas i nuläget.

19 Sammanträdesprotokoll 19 (24) Yttrandet avslutas med att en representant från tekniska kontoret kommer till barn- och utbildningsnämndens sammanträde i augusti för att lämna en redogörelse för omstrukturering av kommunens skolbyggnader. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 198/10 Barn- och utbildningsnämnden 53/10 Arbetsutskottet beslutar att skrivelsen ska anses besvarad med yttrandet från barn- och utbildningsnämnden.

20 Sammanträdesprotokoll 20 (24) Kanslichefen Tekniska kontoret KSAU 258/2010 Dnr 2010/ Departementspromemorian Bortom fagert tal - Om bristande tillgänglighet som diskriminering (Ds 2010:20) Integrations- och jämställdhetsdepartementet har remitterat departementspromemorian Bortom fagert tal Om bristande tillgänglighet som diskriminering. I den här promemorian föreslås att det i diskrimineringslagen (2008:567) ska införas en ny bestämmelse om förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer. Bestämmelsen omfattar situationer där någon missgynnas genom underlåtenhet att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet så att personer med en situation som är jämförbar med den för personer utan funktionsnedsättning. Remissvar ska lämnas in senast 19 november Kanslichef Magnus Blomberg får i uppdrag att i samråd med tekniska kontoret sammanställa ett förslag till yttrande.

21 Sammanträdesprotokoll 21 (24) KSAU 259/2010 Organisationsfrågor Kommunchef Lars-Erik Rönnlund informerar om att det är mycket på gång nu vad gäller samverkansfrågor m m. Några ärenden kommer att gå till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Nästa sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott blir tisdag 6 juli samt att sammanträde med kommunstyrelsen kommer att ske 17 augusti 2010 med anledning av inkomna ärenden som ska hanteras i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

22 Sammanträdesprotokoll 22 (24) Stadsarkitekten KSAU 260/2010 Dnr 212 Översiktsplan för Vetlanda kommun - utställning Vetlanda kommun har tagit fram förslag till en ny översiktsplan. Den omfattar hela kommunens yta och visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning samt bebyggelsens utveckling i kommunen. När det nu framtagna planförslaget är antaget ersätter det 1998 års översiktsplan. Planförslaget med tillhörande handlingar upprättat 14 juni 2010 är utställt 1 juli till och med 1 september Handlingarna finns tillgängliga på Ev synpunkter ska lämnas skriftligen till Vetlanda kommun, Tekniska kontoret, Vetlanda senast 1 september Stadsarkitekt Jonas T Sandelius får i uppdrag att återkomma med ev synpunkter på planen.

23 Sammanträdesprotokoll 23 (24) Personalkontoret KSAU 261/2010 Dnr 2010/ Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m BEA - med Svenska Kommunalarbetareförbundet, nr 10:44 Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 21 maj 2010 överenskommelse, BEA, med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Arbetsutskottet beslutar med anledning av träffad överenskommelse, BEA med Svenska Kommunalarbetarförbundet för tillämpning från och med att anta bestämmelserna enligt BEA. Vidare beslutas att efter framställan från respektive riksorganisation att teckna lokalt kollektivavtal BEA i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

24 Sammanträdesprotokoll 24 (24) KSAU 262/2010 Anmälningsärenden 1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut : 62 Antagande detaljplan Silverdalen 4:51, 79 Detaljplan för del av Hultsfred 3:1 80 Förändringar avseende nämndens sammanträden i augusti och september Cirkulär 10:28 Mätningskungörelsen upphör att gälla 30 juni Svar på skrivelser om hastighetsbegränsning på Blockvägen Kyrkvägen i Mörlunda för kännedom 4. Vimmerby kommuns beslut om inrättande av infrastrukturkansli 5. Förbundsavgift år 2011 till Sveriges Kommuner och Landsting

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45 Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Kommunkontoret Hultsfred, kl 13.00-16.45 Beslutande Gunilla Aronsson, ordförande Jonny Bengtsson, KS Anne-Marie Granath, EF Ulla-Britt Hofvergård, HL Lennart Davidsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(40) KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 Dnr Ärende 2013/0014-953 Ks 197. Budgetuppföljning för Tanums kommun per den 30 juni 2013 2013/0015-923 Ks 198. Budgetuppföljning för kommunstyrelsens

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer