INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG"

Transkript

1

2 VvvvvvvvvvvvvvvVvvv Arbetslivsutveckling INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG Chefer diskuterar behov och åtgärder Sammanfattning På uppdrag av Region Kronoberg inom ramen för projektet tillväxt och innovation i Södra Småland har Joule Arbetslivsutveckling genomfört fem fokusgrupper med tjugo chefer i strategiska befattningar inom privat och offentlig verksamhet inom regionen. Syftet var att undersöka attityder, tankar och erfarenheter kring innovationsdrivande ledarskap för att kartlägga behov av utveckling och stöd inom detta område. Det framkom att det finns ett stort behov av mötesplatser och nätverk där man som ledare får möjlighet att utbyta erfarenheter och utveckla sitt ledarskap i mentorsledda grupper. Cheferna hade också visioner om att skapa en regional plattform för att utveckla ett småländskt ledarskap i samverkan med Region Kronoberg, universitetet och andra offentliga aktörer. Växjö 9 april 2015 Anders Claesson 1

3 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Metod...3 Urval, gruppsammansättning och genomförande...4 Resultat..5 Tolkning och analys 5 Synen på innovationsdrivande ledarskap..6 Leda inuti eller utanför boxen 6 Innovation som en pågående utvecklingsprocess 6 Kriser kan främja innovationsdrivande ledarskap..6 Utmaningar i ledarskap.7 Att ha eller inte ha kontroll.7 Sammanväga motstridiga förväntningar och hantera olika roller. 8 Engagera och motivera medarbetare. 8 Behov av stöd och utveckling av innovationsdrivande ledarskap 9 Nätverk för utbyte av erfarenheter och utveckling 10 Företagsintegrerade utbildningar och övning i ledarskap.10 Universitetets roll 10 Förslag på idéer på lokala och regionala insatser som kan främja Innovationsdrivande ledarskap..11 Visionen om ett småländskt ledarskap. 11 Idéer på samordnade och riktade insatser för att främja innovationsdrivande Ledarskap 11 Metoder för utveckling. 13 Diskussion 13 Slutsatser 14 Referenser.16 2

4 Bakgrund I Region Kronobergs utkast till Regional Innovationsstrategi från 2014 är ett av fyra målområden stärkt innovationskraft inom företag och organisationer. En viktig framgångsnyckel för stärkt innovationskraft är Småländsk företagsamhet som möter lokala och globala utmaningar med entreprenöriell förmåga (utkast till Regionala Innovationsstrategin för Kronobergs län, 2014). Det ställer stora krav på en innovativ företagskultur och ett innovationsdrivande ledarskap som tar tillvara kreativitet, idérikedom och initiativkraft hos medarbetare, ett ledarskap som främjar tänkande i nya banor och vågar ge sig ut på okänd mark. I Kronobergs näringsliv är genomsnittsåldern bland ledare, ägare och styrelse bland de högsta i landet. En generationsväxling kan innebära att många företag med nya ägare kan få ny energi för att utveckla ett innovativt företagsklimat med ett ledarskap som kan möta globala utmaningar (utkast till Regionala Innovationsstrategin för Kronobergs län, 2014). Hur ser förutsättningarna för och behoven av ett sådant ledarskap ut bland länets chefer? Vilka åtgärder på lokal och regional nivå kan verka främjande för att utveckla innovativa organisationer och ett ledarskap som förmår att ta tillvara medarbetares kreativitet? Den frågeställningen var utgångspunkten för de fokusgrupper med chefer från privat och offentlig verksamhet som på Regionförbundets initiativ genomfördes under hösten 2014 i nära samarbete med konsultföretaget Joule arbetslivsutveckling. Projektet är utfört av Anders Claesson, leg. psykolog och organisationskonsult på Joule Arbetslivsutveckling på uppdrag av Region Kronoberg. Lena Rask, Socionom och Leg. psykoterapeut har deltagit i fokusgrupperna som bisittare, medhjälpare vid transkriberingen samt vid tolkning och analys av materialet. Magnus Forslund, Lektor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet har deltagit som rådgivare i analys av materialet och i författandet av rapporten. Syftet med fokusgrupperna är att kartlägga och analysera behov av innovationsdrivande ledarskap och åtgärder för att främja det. Metod Uppdraget var att genomföra fem fokusgrupper med chefer som hade intresse av att delta samt att tolka och analysera det material som framkom. I uppdraget ingick också att hålla ett seminarium där deltagarna erbjöds att ta del av analysen samt att delta i diskussioner kring olika typer av åtgärder på regional och lokal nivå som kan främja innovation och ledarskap. Att arbeta med fokusgrupper innebär att man samlar ett antal människor som inom en viss tidsram fritt diskuterar ett givet ämne under ledning av en moderator. En viktig uppgift för moderatorn är att låta samtalet flyta fritt och samtidigt hålla fokus på den fråga som är utgångspunkten för fokusgruppen. 3

5 Metoden används ofta i marknadsundersökningar men också inom kvalitativ forskning där den används för att studera människors värderingar, attityder och föreställningar inom specifika områden eller frågeställningar. Det är inte möjligt att dra generella, statistiskt underbyggda slutsatser om hela grupper eller populationer, men metoden kan med fördel användas för att nå en djupare förståelse för en grupp människors tolkning av ett visst område eller ett fenomen, vilket kan ge uppslag till fortsatt forskning eller förslag på insatser och åtgärder (Wibeck, 2010). Utgångspunkten för fokusgruppens diskussion är en öppningsfråga som fungerar som stimuli för att sätta igång deltagarnas associationer kring ämnet. Frågan som öppnade grupperna i föreliggande projekt var: Vad tänker Ni på när ni hör ordet innovationsdrivande ledarskap? Innovation definierades som nya idéer, produkter eller organisationsformer som får en nytta. Urval, deltagare och genomförande En inbjudan gick ut till femtio chefer med övervägande strategisk position i olika organisationer. Urvalet av namn gjordes av Regionförbundet Kronoberg och inbjudan skickades ut av konsultföretaget Joule arbetslivsutveckling. En utgångspunkt i uppdragsformuleringen var att bjuda in chefer från både offentlig och privat verksamhet, med geografisk spridning och med representation från både mindre och större företag. Intresset att delta i diskussionerna i fokusgrupper hos de chefer som fick en inbjudan var överraskande stort. Trots ett ofta pressat tidschema för de flesta, var de lätta att komma i kontakt med och betydligt fler än de som slutligen deltog visade intresse för att vara med men hade av olika anledningar förhinder. Fem grupper bildades med sammanlagt tjugo chefer som anmält intresse att delta. Spridningen vad gäller geografi, offentliga och privata chefer samt könsfördelning, hos de chefer som anmälde intresse och sedan deltog, var ganska god. Tio chefer deltog från offentlig verksamhet, varav nio var kvinnor. Från privat verksamhet deltog också tio chefer och fem av dessa var kvinnor. Samtliga chefer hade strategiska positioner som verksamhetschefer, VD eller platschefer; en deltagare var projektledare. Cheferna från den privata sektorn var huvudsakligen småföretagare. Fyra grupper hölls i Växjö och en i Ljungby. I två av grupperna i Växjö deltog chefer från offentlig verksamhet. I övriga grupper deltog chefer från privat verksamhet. Gruppdiskussionen hade en tidsram på tre timmar. Deltagarna informerades om att allt inspelat material skulle avidentifieras och alla deltagare uppmanades respektera varandras integritet och inte föra gruppens diskussion vidare. Samtalen i fokusgrupperna spelades in på band och en bisittare deltog som observatör som förde anteckningar men som också kunde komma med reflektioner som speglade deltagarnas diskussion. Samtalen transkriberades vilket gav ett bra underlag för en 4

6 systematisk och noggrann analys. I stora drag gick denna ut på att koda texterna genom att dela upp dem i enheter och söka efter trender, mönster och övergripande tema, inom gruppen och mellan grupperna. Analysen som gjordes är av deskriptiv karaktär och utgår från diskussionerna i fokusgrupperna. De mönster och trender som var återkommande i samtliga gruppers diskussioner utgjorde således materialet till den övergripande tolkningen och analysen av teman (Glaser & Strauss, 1967). Analysen gjordes av Anders Claesson i samarbete med Magnus Forslund och Lena Rask. Vid ett avslutande seminarium inbjöds samtliga chefer att ta del av analysen samt diskutera behov och åtgärder av innovationsdrivande ledarskap. Sammanlagt femton av de tjugo chefer som deltagit i fokusgrupperna kom till seminariet. Ytterligare tre chefer som fått inbjudan men varit förhindrade att delta i fokusgrupperna, deltog. Diskussionerna från det seminariet finns med i de slutsatser vi presenterar under rubriken lokala och regionala åtgärder för att främja innovationsdrivande ledarskap. Resultat Motivationen under diskussionerna i fokusgrupperna var genomgående hög, vilket tog sig uttryck i att samtalen flöt lätt, det blev sällan pauser och alla bidrog i hög utsträckning. De spontana kommentarerna efter gruppsammankomsterna var genomgående positiva och många uttryckte att de upplevt att det varit givande att träffa andra och delta i ett sammanhang där de kunde diskutera angelägna frågor och dela erfarenheter med chefer från olika branscher. Tolkning och analys Utgångspunkten i diskussionerna, stimulifrågan, var som tidigare nämnts Vad tänker Ni på när ni hör ordet innovationsdrivande ledarskap? Associationerna och deltagarnas synpunkter kom genomgående igång ganska kvickt och kretsade sedan mer eller mindre, med viss styrning från moderatorn, kring områdena ledarskap, innovation, utmaningar och åtgärder för främjande av innovationsdrivande ledarskap. En tolkning av diskussionerna kan sammanfattas i fyra huvudteman: 1) Synen på innovationsdrivande ledarskap 2) Utmaningar i ledarskap 3) Behov av stöd och utveckling av innovationsdrivande ledarskap 4) Förslag och idéer på lokala och regionala insatser för att stärka innovationsdrivande ledarskap 5

7 Synen på innovationsdrivande ledarskap Diskussionerna kring innovationsdrivande ledarskap kretsade kring tre teman: 1) leda inuti eller utanför lådan, 2) innovation som en pågående utvecklingsprocess och 3) kriser kan främja innovationsdrivande ledarskap Leda inuti eller utanför lådan Det fanns en stor samsyn att innovationsdrivande ledarskap handlar om att våga tänka i nya banor, få medarbetare att gå utanför sina kända gränser och pröva att göra nya saker. De pratade i termer av inne i eller utanför boxen/lådan: Innovationsdrivande ledarskap tänker jag mod, kapacitet och drivkraft att tänka utanför lådan. Det är viktigt att chefen har mandat att driva innovation. Flera, speciellt inom den offentliga verksamheten, kände en tveksamhet kring om man verkligen hade det mandatet: Lådan är inte öppen dock, jag har inte det mandatet att driva verksamheten. Andra upplevde att de hade mandat att driva, trots att det var mycket styrt vad som förväntades av dem. De pratade om vikten av att vara innovativ inom ramen för boxen/lådan Flera, men inte alla, hade en handlingsinriktad syn på innovationsdrivande ledarskap och gränsen mellan inuti eller utanför lådan: Att uppmuntra olikheter och de som vågar pröva gränser, helt enkelt testa nytt eller göra nytt. Eller: Det handlar om att inte alltid fråga. Bara gör! Innovation som en pågående utvecklingsprocess Innovationsdrivande ledarskap kan också tolkas som att skapa de små stegens framgång, en pågående problemlösning i vardagen. Innovation är kanske inte det stora wow, utan mer i vardagen, små steg framåt. Eller: Innovation för mig är utveckling Många menade att det ställer krav på att engagera medarbetare och att inte slå sig till ro som chef Vi har så små marginaler så vi kan inte ta jätterisker. Jag tror att det mer är i det vardagliga man kan utmana, i det lilla. Kriser kan främja innovationsdrivande ledarskap Många chefer i den privata företagssektorn, tog upp att finanskrisen 2008 slog mycket hårt mot industrin, speciellt mot småföretagare som ofta är underleverantörer till tillverkningsindustrin. Vid krisen fanns små företag som var underleverantörer till de stora företagen som försvann. Kvar stod företagen. Då fick vi träffas och hitta gemensamma projekt, en gemensam bäbis. Det kanske inte blev så mycket affärer på det kortsiktiga planet, men långsiktigt betydde det en hel del. Man hade en gemensam utmaning. 6

8 Deltagarna beskrev att en kris, som finanskrisen 2008, sätter företaget på prov och då gäller det att vara beredd: För alla industrier som kommer i kris gäller samma sak, antingen klarar man inte krishanteringen och då är man ute, eller så kan det komma något riktigt bra. I företag som slår sig till ro med sina framgångar, kan risktagande minska: Jag tror det är svårare i en välgödd organisation att driva innovation.( )Det borde vara så att en verksamhet som går som tåget är mer riskbenägen men så är det inte. Då kör man på invant mönster istället för att skapa ett parallellt spår. Inom den offentliga verksamheten hade en del chefer liknande erfarenheter: Med minskade resurser är innovation ännu viktigare. När det är mer styrt vad vi ska göra så är det ännu viktigare hur vi gör det, att vi hittar nya sätt att lösa uppgifter på. Utmaningar i ledarskap Utmaningarna i ledarskap, så som cheferna diskuterade kring dem, kan sammanfattas i tre teman: 1) att ha eller inte ha kontroll, 2) sammanväga motstridiga förväntningar och roller och, 3) engagera och motivera medarbetare. Att ha eller inte ha kontroll Många, speciellt inom offentlig verksamhet, upplevde att kraven på dem som chefer ökat: Under de sex år jag har varit chef är styrningen av mig starkare nu än den var förr. Förut räckte det med en pengapåse så hände otroligt mycket bra saker. Nu är styrningen större. Många menade att med ökade krav kommer också ökat behov av kontroll, något som delvis går på tvärs, eller åtminstone inte alltid är lätt att förena med innovationsdrivande ledarskap. Frihetramarna har krympt för chefskapet och ner på golvet ( )Det är otillåtet att vara innovativ om man säger så. En del chefer upplevde detta som en stor svårighet, att å ena sida främja innovationer som kräver att medarbetare är delaktiga och att det är tillåtet att misslyckas, å andra sida ha kontroll över och styra utvecklingsprocesser: Man måste få ihop kontroll med innovation. När saker och ting ställs på sin spets är det kanske dock innovationsprocesserna som får stryka på foten, menade några chefer: Raljerar man lite kan man säga att förtroende är bra men kontroll är bättre. Inom den offentliga sektorn upplevde många att ökade administrativa uppgifter var en stor utmaning som minskar deras förmåga att själva ha kontroll över sin arbetssituation. Det, menade man, skapade en orimlig arbetssituation: Jag tycker utvecklingen gjort att jag måste hålla på med administrativa grejer som en sextonåring kan klara av, jag tycker det rent ut sagt är orimligt. Eller: Jag har sextiotvå medarbetare. Det hade varit rimligt att ge dem en känsla, en vision och föra dem framåt, men det blir orimligt när jag är låst framför datorn. 7

9 En del chefer hittade lösningar på att hantera den ökande mängden administrativa uppgifter: Jag upplever att jag får stöd och att det är rimligt, trots att det är mycket knappande, tack vare ledningsgruppen och de andras stöd. Vi hjälper varandra, mest genom samtal och att vi pratar om hur vi gör. En chef upplevde dock att styrningen i den offentliga sektorn var betydligt mycket mindre än i den privata: Jag har aldrig varit med om så lite styrning. Det är fri hopp och lek. Det var chockerande för mig. Sammanväga motstridiga förväntningar och hantera olika roller En chef, uttryckte några, har många olika roller som skapas av förväntningar i organisationen. Ett tema som framkom i diskussionerna kring utmaningar i ledarskapet var hur man hanterar olika och ibland motstridiga förväntningar och konflikter mellan olika roller. Många medarbetare vill ha en chef som är tydlig och pekar med hela handen, bara det inte gäller dem själva. En chef menade dessa motstridiga förväntningar går att hantera: Man måste vara lyhörd fast man är tydlig. Det tycker inte jag är en motsättning Ledarrollen, menade många, innebar många förväntningar på hur en chef ska agera: Man vill också se ledare som aldrig backar från sitt ledarskap. Alla mina medarbetare förväntar sig att jag är modig nog att ta första steget, att jag precis som en förälder aldrig abdikerar från min från min roll som ledare. Och: Ledarskap är en konstart, det handlar om öva sig och få feedback. I vissa företag, berättade någon chef, arbetade man aktivt med att förtydliga förväntningar på varandras respektive roller: Min ledningsgrupp har beskrivit vad de förväntar sig av mig och jag av dem. Sedan har vi skrivit vad vi förväntar oss av varandra och förtydligat vilka roller vi har. Man diskuterade svårigheterna att förena chefsrollen med andra viktiga roller utanför arbetslivet, något som man menade kan vara speciellt utmanande för unga människor på väg in i arbetslivet: Också män är rädda att gå in i chefsrollen, de är rädda att det inte ska gå ihop. Huruvida unga är intresserade att bli chefer kom upp i några grupper: Jag tror att man som ung inte är beredd att ta de roller som krävs. Man tycker inte ledarskapet är lätt att förena med familj. Engagera och motivera medarbetare En viktig uppgift för ledare, menade många chefer, är att få medarbetare delaktiga och motiverade genom att vara lyhörd, ge feedback och kommunicera. Detta återkom i samtliga grupper, i olika varianter, och man upplevde det som en utmanande och svår uppgift att engagera och motivera medarbetare som inte deltog på ett engagerat eller önskvärt sätt i utvecklingsprocessen, speciellt inom den offentliga verksamheten. Många upplevde att de medarbetare som var oengagerade kanske inte var så många men att de kunde ha ett destruktivt inflytande på gruppklimatet. Ordet motarbetare lyftes vid flera tillfällen i det 8

10 sammanhanget som ett hinder för innovationsdrivande ledarskap: När vi talar om innovation handlar det rätt mycket om en kultur, ett tankesätt. Kanske inte en riktning men en plattform. Får motarbetarna för mycket utrymme, rubbas plattformen, för de ser det på ett annat sätt, agerar på ett annat sätt. Det var, framkom det i diskussionerna, inte självklart att motarbetare var ett hinder: Men det är också det som utmanar en som ledare, som kräver nya tankar. Vad gör man med de här motarbetarna? Hur förstår man dem, hur kan man göra så de inte rubbar plattformen för mycket? Frågan är, diskuterar man, hur tolerant man ska vara med medarbetare som inte engagerar sig eller beter sig på ett sätt som går utanför det önskvärda och organisationens mål: Vad händer om jag tänker: Nu går vi in för detta och jag förväntar mig att alla deltar. Eller: Jag skulle vilja vara mer cowboy, men sedan backar jag. Jag tror vi måste våga utmana mer, vad har vi att förlora? Sättet att skapa engagemang och motivation uppfattades återkommande, i samtliga grupper, som en fråga om hur tillitsfulla relationerna mellan medarbetare och chef var Har man inte lagt en god grund i delaktighet och måste effektivisera då är det svårt. Utan tillitsfull relation till sina medarbetare så uppstår det problem. Några beskrev hur man tydliggjort förväntningar på engagemang genom skrivna policydokument, vilket kunde upplevas som ett stöd: Det finns en policy för både ledare och medarbetare hos oss. Man gör klart för alla att det ingår inte bara att göra ditt jobb utan du ska också utveckla ditt jobb. Det har varit en trygghet för chefer. Behov av stöd och utveckling av innovationsdrivande ledarskap En stor del av diskussionerna i fokusgrupperna handlade om vilka behov cheferna upplevde de hade för att hantera utmaningar av ovan beskrivet slag, att ha eller släppa kontroll, att hantera olika roller och motstridiga förväntningar och att skapa engagemang och motivation hos medarbetare, och speciellt de som inte deltog på ett önskvärt sätt. Många chefer upplevde sig som ganska ensamma i sina roller, det var inte självklart att det fanns en samtalspartner eller bollplank i organisationen utan det fick man söka efter på annat håll, ofta i nätverk eller sammanslutningar med andra chefer som man kunde dela erfarenheter med. Förutom rent praktiska frågor kring hur andra chefer löser problem eller hanterar olika utmaningar, fanns det ett behov som handlade om att ventilera och prata om de svårigheter som är förknippade med att vara chef, hantera olika förväntningar och roller och den känsla av ambivalens som det kan skapa: Det är precis det jag brottas mest med. Piska eller morot. Det tycker jag är svårt. Tre teman som framkom i diskussionerna kring behov av stöd och utveckling av innovationsdrivande ledarskap var: 1) nätverk för utbyte av erfarenheter och utveckling, 2) företagsintegrerade utbildningar och övning i ledarskap och 3) universitetets roll. 9

11 Nätverk för utbyte av erfarenheter och utveckling Samtliga chefer som deltog i grupperna återkommer till behovet av mötesplatser och utbyte av erfarenheter: Man behöver ha ett nätverk för att klara sig. Arbetsgivarna behöver skapa förutsättningar för nätverk. Det är ofta olikheterna som kan vara stimulerande och locka till reflektion: Jag söker nätverk. Omger mig med olika konstellationer. Det skulle inte funka om jag bara omgav mig med likasinnade. Och: För att det ska vara givande krävs att det är en större mix än i vardagen. Den personliga utvecklingen som chef, menade de flesta, främjas av reflexion och givande samtal med andra: Sedan är det viktigt hur jag utvecklas som människa och det går hand i hand med min utveckling som chef tycker jag. Och det handlar mycket om reflexion. Utvecklingen som människa och ledarrollen upplevde några av cheferna hängde samman: Jag vill bli hel i mitt ledarskap, vara närvarande i mig när jag fattar beslut, annars står jag bara och vippar, är lätt att fälla. Företagsintegrerade utbildningar och övning i ledarskap Många upplevde att ledarskapsutbildningar ofta var dåligt integrerade i verksamheten och det var tveksamt hur mycket nytta man hade av dem. Många uttryckte ett behov av mer integrerade utbildningar och möjlighet att öva sig i ledarskap. Problemet är när man inte har utbildningen integrerad i vardagen, det flyter ut. Man skulle ha en coach som kommer in, som påminner. Det tar tid att vända en kultur. Några chefer hade erfarenhet av att komma tillbaka till sin verksamhet efter utbildning och ska starta något nytt: Du åker på kurs och kommer hem och tänker, ja nu sätter vi igång. Men så har inte de andra varit iväg. Förändring tar tid, menar många och ledarskap är en färdighet som man kan öva sig på: Däremot tror jag på ständig utbildning för ledare, för som ledare kan du aldrig sluta utvecklas. Och: Man måste tillåta att ledare reflekterar, plocka in en coach så man får öva sig. Universitetets roll I anslutning till diskussionen om behov av stöd lyftes universitetets roll. Cheferna från privata företag, både de mindre och något större verksamheterna, upplevde att samarbetet med universitetet rymde stor potential men att det var svårt att få till stånd på ett ömsesidigt givande sätt. Någon sade: Det har förekommit en del samarbete med universitet i samband med att studenter skrev sitt examensarbete och så. Men de är fast i sina strukturer, hur läroplanen ser ut och så. Men jag tror att initiativet måste komma från deras sida. 10

12 Några var direkt kritiska till hur kontakten utvecklats: Aldrig under mina tjugo år har jag blivit kontaktad av deras externa relationer. Bara namnet gör att det kryllar i kroppen på mig. Det är bara genom samarbete mellan näringsliv och universitet som vi kan lyfta denna region. Några chefer hade positiva erfarenheter från samarbetet med Linnéuniversitetet: Min erfarenhet är att universitetet försöker närma sig näringslivet idag. Just nu är det väldigt positivt hos oss. Man vill ha kontakt, man vill ha symbios.( ) De frågar oss vad vi har behov av. Exempel på samordnade insatser som man upplever lyckats är Ljungby Business Arena: Vi har ju Ljungby Business Arena där näringslivet tillsammans med kommunen byggde upp en verksamhet efter Det har varit betydelsefull, vi gör saker tillsammans med kommunen. Förslag och idéer på lokala och regionala insatser som kan främja innovationsdrivande ledarskap De idéer och förslag på åtgärder som man avsåg främjar innovationsdrivande ledarskap kan sammanfattas i två teman: 1) visionen om ett småländskt ledarskap samt 2) samordnade och riktade insatser för att främja innovationsdrivande ledarskap i regionen. Visionen om ett småländskt ledarskap En återkommande vision under diskussionerna kring regionalt och lokalt stöd var tanken om ett ledarskap som definieras utifrån regionens historia och förutsättningar och som kan användas som ett varumärke för Småland. Det finns många ord man skulle kunna klä ett småländskt ledarskap med. Med det som tema kan man knyta regionen, universitet, kommunen, landstinget till gemensamma insatser. Vad är det för ledarskap vi vill ha? Vad strävar vi efter? Den steniga småländska marken och kärva livet för de som brukar den, menade många, kan vändas till en styrka som utmärker ett gott ledarskap: Vi gör något positivt av stenarna, både odlingsbar jord och gränser. Allegorin med den småländska bonden kan utvecklas: Att våga gräva där du står och lita på det. Trygghet. Båda fötterna på jorden. Det finns, menade någon chef, negativa aspekter av det man kallade småländsk kultur: Om man ska ta något negativt med Småland finns det en hel del jante som skvalpar. Det är lite farligt att sticka ut. Så både de som lyckas och misslyckas blir ju goda exempel. Idéer på samordnade och riktade insatser för att främja innovationsdrivande ledarskap Det finns en stor utmaning och potential, menade samtliga chefer, i att samla regionala och lokala resurser som Region Kronoberg, Linneuniversitetet, Länsstyrelsen, kommuner och 11

13 andra offentliga och privata aktörer kring samordnade insatser för att skapa ett småländskt ledarskap och främja innovation och en innovativ kultur. Det behöver skapas plattformar och arenor som binder samman erfarenheter och människor från olika sektorer i samhället. Ett antal idéer och förslag kring hur sådana insatser kan utformas och riktas mot företag och organisationer kom upp i grupperna. Det mest uppenbara förslaget handlar om att göra något liknande det som fokusgrupperna innebar. Lite omformulerat kan det kallas för ledarutvecklingsgrupper. Man tänkte att dessa grupper bestod av sex till sju chefer från olika branscher som under ledning av en processledare samlas några gånger om året under ett antal timmar: Är man chef skulle man kunna sätta sig runt ett bord och prata om sina problem, samtidigt som man har en mentor som kan styra det, det skulle lyfta det för mig. I grupperna skulle man reflektera över de utmaningar man möter som ledare, vilket efterhand utvecklar kompetenser som främjar ett innovationsdrivande ledarskap. Formen, menade man, skulle kunna underlätta för ledare att skapa processer i sina verksamheter där de själva och medarbetarna får möjlighet att tänka och handla på nya sätt. Här skulle forskare och studenter också kunna delta. Man hade uppfattningen att någon eller några regionala aktörer skulle kunna ta initiativ till och skapa förutsättningar för sådana grupper. Ett annat förslag handlar om att ordna lite större mötesarenor där inspiration och kunskap kan delges regionens ledare. En chef uttryckte det som: Kanske vore det bra med en regionens chefsdag. Då kan man fokusera på olika saker, det som är gemensamt i ledarskap. Knutet till detta är idén om att erbjuda ett smörgåsbord av kortare utbildningsblock i form av halv-eller heldagar som erbjuds regionens ledare. Detta kunde vara något som alla chefer i regionen kan delta i och därmed bilda en gemensam bas att diskutera ledarskap utifrån, vilket skulle kunna knytas till ett övergripande ledarnätverk. En deltagare sa: Jag tror på det här, skapa ett smörgåsbord och erbjud.( ) När vi annonserar kan ett medlemskap i ett ledarnätverk vara något att lyfta fram, ett erbjudande om en plattform i Småland, något att känna stolthet över. En återkommande fråga handlade om framtida rekrytering. Ett grundproblem många känner igen sig i är svårigheten att rekrytera både ledare och medarbetare. En orsak till det, menade många, är att exempelvis studenter och andra vet för lite om regionens organisationer och vilka möjligheter som finns. Detta knöt en del ihop med att ett sätt att utveckla ledare i regionen är att sprida de goda exempel som redan finns. En chef sade: Vi har en massa berättelser, en massa ledare ( ) Genom att visa berättelser på en hemsida eller andra ställen, så kan man lyfta de ledare som finns. Vad är det för värderingar, vilka ord återkommer. Berättelser som får flaggor. 12

14 Metoder för utveckling Utifrån fokusgrupperna och diskussionerna under det seminarium där deltagarna fick ta del av och diskutera en muntlig presentation av resultaten, går det att identifiera några kriterier för att en satsning på regionens ledare ska bli framgångsrik. En återkommande synpunkt är att det måste finnas en långsiktighet i satsningen. En viktig framgångsfaktor är, menade man, att satsningen måste gå bottom-up och inte top-down. Det viktiga är att få igång samtal som handlar om det som cheferna anser vara viktigt, från deras erfarenheter. Till dessa kan man sedan knyta relevanta teorier och forskning. För att det inte bara ska bli en massa tyckande, uttryckte man samstämmigt att kopplingen till universitetet är viktig. Det måste finnas något att luta sig mot, som en chef uttryckte det. Diskussion Syftet med fokusgrupperna var att kartlägga och analysera behov av innovationsdrivande ledarskap och åtgärder för att främja dessa. Diskussionerna tolkades i fyra huvudteman som handlade om synen på innovationsdrivande ledarskap, utmaningar i ledarskap, behov av stöd och utveckling av innovationsdrivande ledarskap samt förslag och idéer på lokala och regionala insatser som kan främja innovationsdrivande ledarskap. Det är tydligt att det finns ett starkt behov av innovationsdrivande ledarskap hos de chefer som deltagit och det tar sig uttryck i upplevelsen att ökad konkurrens och ökade krav på effektivitet, ställer krav på ledare att skapa kulturer och organisationer som förmår ta tillvara medarbetares potential till engagemang, kreativitet och ansvar. Ett innovationsdrivande ledarskap, diskuterar man, är ett ledarskap som förmår skapa den frihet och tillåtande kultur som behövs för att våga experimentera. Samtidigt som man skapar det frihetsutrymmet, krävs ett stort mått av tydlighet och beslutsam ledning för att skapa trygghet kring strukturer som uppgifter, mål och roller. Att skapa frihet och delegera ansvar och i samma ledarroll vara tydlig och ha kontroll över beslutsprocesserna kräver en balansgång som inte är lätt att behålla. Utmaningar man upplevde i sitt ledarskap uttrycks ofta i termer av att brottas med kontroll. Att ha kontroll över beslutsprocesser genom olika styrinstrument och samtidigt kunna delegera ut beslut och låta medarbetare ta egna initiativ, med risker för misslyckanden och effektivitetsförluster, är en svår utmaning. Att klara den balansgången uttryckte några ledare som en central del i deras ledarskap och ett ideal att uppnå. Hur ett sådant ledarskap förverkligas, vilka metoder och tankesätt det kräver och vilka organisatoriska strukturer som möjliggör det, kommer dock inte fram så tydligt i 13

15 diskussionerna. Många diskussioner handlar om ledarskap i allmänhet, utan specifik koppling till ett innovationsdrivande ledarskap. När cheferna pratar mer specifikt om innovation, blir fokus ofta på deras eget innovationsarbete och inte på hur de ska främja sina medarbetares innovationsarbete. I de fall detta behandlas kan man identifiera att det finns utrymme för att fördjupa, komplettera och ge perspektiv till diskussioner. Som illustration kan anföras att många chefer uppfattar tydlighet som det centrala. Även om det i sig kan motiveras på flera sätt, saknas här den diskussion som handlar om att innovation kan kräva otydlighet. Entreprenörskap, förstått som ett begrepp som inkluderar innovation, har av forskare beskrivits som handlingen att träda in mellanrummen mellan tydligt etablerade och existerande fenomen (Johannisson, 2005). Det är i det lite diffusa och vaga mellanrummet som det nya kan uppstå. I denna forskning har också sedan länge motstånd uppfattats som något naturligt. Felaktigheter, misstag, irrvägar, missförstånd är ibland helt nödvändigt för innovation. Detta kan man anta kräver ett ledarskap som inte bara bejakar sådana fenomen utan till och med provocerar fram dessa (Stacey, 1992). Det tecknar en ledarskapsgestalt som i vissa delar skiljer sig en hel del från den gestalt som fokusgruppernas deltagare ger uttryck för. Intresset för ledarskapsfrågor och behovet att diskutera dessa var påfallande stort och det finns en stark uppslutning kring idén att göra en långsiktig satsning på ledarskap, särskilt med inriktning mot innovation, utveckling och entreprenörskap. Det är ingen tvekan om att samtalsformen uppskattas och att man i detta sammanhang ser ledarutvecklingsgrupper som viktiga att förverkliga för att få tillfälle att dela sina erfarenheter, reflektera och stärka sin kompetens att pröva nya beteenden som kan utmana invanda föreställningar. Visionen om ett småländskt ledarskap som framkom så tydligt i diskussionerna, kan ses som förlängningen av dessa grupper och man föreställde sig en gemensam plattform och arena för ledare med olika bakgrund och olika erfarenheter som förenas i en önskan att utveckla en region som är rik på kreativitet, kompetens och innovation. Slutsatser Ett antal slutsatser kan dras utifrån diskussionerna i fokusgrupperna kring behov och åtgärder för innovationsdrivande ledarskap i regionen framkommer tydligt i materialet. Det finns ett behov hos cheferna av att mötas i ledarutvecklingsgrupper för att dela erfarenheter, reflektera över utmaningar i ledarskapsrollen och utveckla nya kompetenser för att förverkliga ett innovationsdrivande ledarskap. Formen och strukturen för ledarutvecklingsgrupperna bör vara att fem till sex deltagare möts en halvdag sex gånger om året. Mötena leds av en erfaren processledare med kunskaper i ledarskap-och organisationsutveckling. Utgångspunkten är de deltagande chefernas upplevelser och erfarenheter. Teori knyts till reflektionerna och diskussionerna med utgångspunkt från erfarenheterna. Till gruppen kan kopplas en erfaren mentor som kan delta i gruppen eller möta cheferna individuellt efter behov. Det knyts också studenter som utifrån chefernas behov och egna intressen kan delta i mötena som observatörer. 14

16 Det finns tankefigurer och visioner som kan sammanfattas med idén om ett småländskt ledarskap. För många gestaltade sig denna i en plattform och arena där chefer i regionen möts, en plats där olika erfarenheter och värderingar tillåts komma till uttryck och där en gemensam kunskapsbank kring ett innovationsdrivande ledarskap kan växa fram. En sådan ledarskapsplattform, föreställde man sig, skulle förutom ökad kompetens också kunna bidra med att skapa ett varumärke, något som kan attrahera ledare och locka talangfulla personer till regionen. Den utgör också en mötesplats där aktörer som universitetet, kommuner, länsstyrelsen och Region Kronoberg möts och samverkar kring stöd och utveckling av ett innovationsdrivande ledarskap.. 15

17 Referenser Wibeck, V. (2010). Fokusgrupper. Lund, Studentlitteratur. Utkast till Regionala Innovationsstrategin för Kronobergs län, 2014 Glaser B.G. & Strauss A. (1967). Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research. Mill Vally, Sociology Press. Johannisson, B. (2005). Entreprenörskapets väsen. Lund, Studentlitteratur. Stacey, R. (1992). Managing chaos. Dynamic business strategies in an unpredictable world. London, Kogan Page. 16

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet FOKUS NÄTVERK EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM M A R I E E R L A N D S S O N, F R I D A T I V E R M A N & M A T T I A S T R A N B E R G

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Kvinnor Leder

Kvinnor Leder Kvinnor Leder 2011 1 Framtiden är inte bara något som kommer. Den skapas av någon och det kan lika gärna vara av oss. Kaospiloterna 2 Kvinnor Leder 2011 Ledarna vill: Öka medvetenheten om de olika villkor

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

MUC 26. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 26. MiLprogrammet för nya chefer MUC 26 MiLprogrammet för nya chefer 2012 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Erik Aspeqvist, Emma Jarbo, Oskar Foldevi, Fredric Malmros och Hanna Stapleton 2011-11-11 Bakgrund Om utvärderingen Växthus

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Första gången jag kom i kontakt med termen entreprenörskap och Ung företagsamhet var när jag läste till lärare på Malmö högskola.

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Processledarutbildning. Modul 5 Utveckling och analys hösten 2015

Processledarutbildning. Modul 5 Utveckling och analys hösten 2015 SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSAVDELNINGEN Processledarutbildning Modul 5 Utveckling och analys hösten 2015 SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN HR TEAM LEDAR- OCH ORG. UTVECKLING 2015-08-27 Lisbeth

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Om du redan är chef och ledare och vill utvecklas vidare så är här en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Projektet Balans På Ledande

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Tillitsfull KLARTÄNKT

Tillitsfull KLARTÄNKT Tillitsfull KLARTÄNKT SNABBFOTAD Träna dina entreprenöriella förmågor! Världen vi lever i är komplex och vi står inför många utmaningar. Det kräver utveckling av både privata och offentliga organisationer,

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Processledarmanual. Landsbygd 2.0

Processledarmanual. Landsbygd 2.0 Processledarmanual Landsbygd 2.0 Historien bakom Landsbygd 2.0 Landsbygdens invånare blir äldre, färre och dummare... Knappast! Men vi måste bli bättre på att ta vara på alla lantisars tankar och ideér.

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Öppet Forum Högskolan Halmstad

Öppet Forum Högskolan Halmstad Utvärderingsrapport 1 av Lust H projektet Öppet Forum Högskolan Halmstad 15 april 2003 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 1. Bakgrund Den 15 april 2003 arrangerade interrimteamet för Lust H en heldag

Läs mer

Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare

Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare Civilekonomerna Frukostseminarium 11 maj 2017 Eva Norrman Brandt Socionom, leg. Psykoterapeut, konsult, författare och forskare Institutet för Personal

Läs mer

Mindre styrdans mer rock n roll

Mindre styrdans mer rock n roll november 2013 Mindre styrdans mer rock n roll Personalchefsbarometern 2013 Personalchefsbarometern 2013 Mindre styrdans mer rock n roll I årets version av Visions Personalchefsbarometer fokuserar vi på

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Kerstin Jungstedt Gemensamma riktlinjer 1 (6) Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Inledning Stockholms läns landsting har gemensamma

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Kommunikation för bättre ledarskap

Kommunikation för bättre ledarskap Kommunikation för bättre ledarskap Lönsamma och livskraftiga företag med medarbetare som jobbar mot gemensamma mål och som mår bra skapas av medvetna, lyhörda och tydliga chefer. För att nå dit är det

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013

Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013 Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013 1 Innehållsförteckning Vår gemensamma grund 1 Gubbabackens förskola 2 Förskolans uppdrag 3 Värdegrunden 4 Barns inflytande 5 Utveckling och lärande 6 Våra traditioner

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling

Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling När vi i Rörelse & Utveckling startade 1996 var det med en stark drivkraft att vilja medverka till utveckling bland organisationer, grupper och verksamheter.

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

Skolan lyckas inte förebereda eleverna för yrkeslivet i tillräcklig utsträckning

Skolan lyckas inte förebereda eleverna för yrkeslivet i tillräcklig utsträckning Sammanfattning av undersökningen Undersökningen visar att det finns stora skillnader mellan stora och små företag i hur man ser på olika kompetenser, men framför allt hur man ser på skolans uppdrag och

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer