MARKNADSINSIKT. Juni 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADSINSIKT. Juni 2015"

Transkript

1 MARKNADSINSIKT Juni 2015 Även om flera aktiemarknader stängde på plus för maj så blev det trots allt en lite skakig resa. Efter en exceptionellt stark börsuppgång under första kvartalet har volatiliteten ökat och vi har fått vänja oss vid röda dagar på börsen. Den enskilt viktigaste orsaken till den ökade oron får nog sägas vara de snabba kast vi upplevt på räntemarkaden de senaste veckorna. Riksbanken som senast beslutade om oförändrad styrränta lämnar nytt räntebesked den 2 Juli, väljer man då återigen att sitta still i båten? Läs mer om detta under avsnittet Ränteinsikt. Marknadsutveckling Internationellt sett var trenden trots allt positiv under den gångna månaden bland de dominerande ekonomierna världen över. Japan gick återigen starkt och noterade en uppgång om 3,7% tätt följt av USA som steg 3,5%. Vidare steg Storbritannien 2,2%. Frankrike förblev oförändrad medan Tyskland backade 0,6%. På tillväxtmarknaderna var skillnaden återigen betydande. Indien rekylerade och steg 5,2% samtidigt som Brasilien föll 9,9%. Kina backade 1,5% (allt uttryckt i svenska kronor). Blandad utveckling På Stockholmsbörsen var utvecklingen blandad. Index för de 32 största bolagen steg 1,2% samtidigt som index för småbolag backade 0,4%. På sektornivå gick IT-sektorn och Finanssektorn starkt med uppgångar på 8,1% respektive 5,7%. Sektorn Konsumentvaror förblev oförändrad och i botten placerade sig Telekommunikation med en nedgång på 2,2%. Kraftiga rörelser på räntemarknaden Under första halvan av maj steg den tioåriga svenska statsobligationsräntan till drygt 0,8%. Därefter skedde en utplaning och under den sista veckan i maj föll räntan åter tillbaka något. Sammantaget för månaden steg räntan med 21 baspunkter till 0,67%. Den senaste veckan har uppgången i tyska och svenska långräntor fortsatt och tioåriga räntor handlas idag kring 1 procent. Lugnare på valutamarknaden Eurokursen förblev i stort sett oförändrad mot kronan. USAdollarn hämtade tillbaka ungefär halva april månads fall och mot kronan blev uppgången 2,1%. Positivare tongångar i industrin Maj månads inköpschefsindex för tillverkningsindustrin steg i EMU, Japan, Kina, USA och Storbritannien. I Japan steg index till 50,9. Tal över 50 indikerar tillväxt i industrin och därmed befinner sig samtliga ovan nämnda regioner åter i tillväxtzonen. Motsvarande svenska inköpschefsindex föll dock tillbaka något och uppvisade ett värde på 54,8 för maj, att jämföra med 55,7 föregående månad. Portföljerna Vi har under våren gjort en generell nedjustering av risken i portföljerna och minskat den globala aktieandelen med 5 procentenheter till förmån för alternativa placeringar i samtliga portföljer. Till följd av det extremt låga ränteläget har vi också sänkt vår exponering mot företagsobligationer till förmån för alternativa investeringar. Risken har även justerats ned genom att minska högbeta förvaltaren Catella Reavinst till förmån för mer värdeinriktade Carnegie Sverige. MarknadsInsikt är ett nyhetsbrev som distribueras till Sparbanken Syds kunder. Här presenterar vi analyser av ränte- och aktiemarknaderna samt tipsar om olika placeringsalternativ. Mer information om Sparbanken Syds tjänster och produkter hittar du på Ansvarig utgivare: Sparbanken Syd, Andreas Narsell. Uppgifterna i detta marknadsbrev är endast avsedda som information till Sparbanken Syds kunder och innefattar inte något erbjudande om att köpa eller sälja värdepapper eller andra finansiella instrument. Mottagare av detta marknadsbrev rekommenderas att komplettera det egna beslutsunderlaget med nödvändigt material. Sparbanken Syd påtar sig inte något ansvar för eventuella dispositioner av kund med anledning av innehållet i detta marknadsbrev och ansvarar inte för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må som grundar sig på användandet av det.

2 FOND INSIKT Produktförslag Fördelning Offensiv Bas Försiktig Betyg Globala aktiefonder Swedbank Robur Globalfond 25,00% 25,00% 15,00% Svenska aktiefonder Catella Reavinst 10,00% 7,00% 4,00% Carnegie Sverigefond 10,00% 8,00% 6,00% Tillväxtmarknadsfonder Sparbanken Tillväxt 20,00% 5,00% 0,00% Alternativa investeringar Catella Hedge 10,00% 15,00% 13,00% Saknar rating Catella Nordic L/S Equity R 15,00% 15,00% 12,00% Saknar rating Räntefonder Catella Avkastning 0,00% 10,00% 25,00% Carnegie Corporate Bond 10,00% 0% 0% Indecap Guide Företagsobl.fond 0,00% 15,00% 25% Saknar rating Betyg hämtade från morningstar.se Offensiva portföljen 30% 30% 20% 20% Basportföljen 50% 30% 15% 5% Försiktiga portföljen 10% 20% Globalfonder Sverigefonder Tillväxtfonder Räntor/alt inv Globalfonder Sverigefonder Tillväxtfonder Räntor/alt inv Sverigefonder Globalfonder Räntor/alt inv Swedbank Robur Globalfond Globalfond är en aktiefond som placerar globalt i aktier i företag inom olika branscher. Högst 30 % av fondens tillgångar får vara placerade i företag vars aktier och aktierelaterade fondpapper handlas på en reglerad marknad i Sverige. Fonden får använda sig av derivatinstrument för att öka avkastningen. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden. Riskmått Risk 6 av 7 Catella Reavinstfond 6 Fonden investerar främst i svenska aktier men kan även investera i aktierelaterade insrument, t ex optioner. I normalfallet ska fondens tillgångar vara till minst 90% placerade i aktier. Förvaltningsprocessen bygger på makrosyn, aktieurval och utnyttjande av marknadstrender. Fonden är mycket aktivt förvaltad genom att omsättningen av affärer är högre än genomsnittet av Sverigefonder, vilket särskiljer förvaltaren. Riskmått Risk 6 av %

3 Carnegie Corporate Bond Fonden placerar i företagsobligationer (emitterade av svenska och nordiska företag) och räntebärande värdepapper. Fonden har en genomsnittlig portföljlöptid på cirka 3-5 år, vilken dock kan vara längre. Fonden använder även derivat som en del i förvaltningen. Fonden har som målsättning att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att placera i räntebärande instrument, t.ex. obligationer och penningmarknads-instrument som handlas på en reglerad marknad. Investeringarna kommer främst att fokusera på utfärdare i Norden. Fonden får även placera upp till 10 % av tillgångarna i andra investeringsfonder. Riskmått Risk 2 av 7 2 Sparbanken Tillväxt Sparbanken Tillväxt är en fondandelsfond som placerar tillgångarna i andra globala och regionala tillväxtmarknadsfonder, såväl svenska som utländska. Ingen av de underliggande fonderna får utgöra mer än 40% av fondens tillgångar. Målsättningen är att fonden ska överträffa utvecklingen för Morgan Stanley Capital Index Emerging Markets (NET TR), ett globalt tillväxtmarknadsindex som omfattar över 25 olika marknader ( t. ex. Kina, Indien, flera Östeuropeiska- och Latinamerikanska marknader), omräknat till svenska kronor. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Riskmått Risk 6 av 7 6 Carnegie Sverigefond Sverigefonden är en aktiefond som investerar i aktier noterade på Stockholms Fondbörs. Fonden har inga begränsningar avseende branscher eller företag. Fonden får även investera i räntebärande värdepapper. Riskmått: Risk 7 av 7 Catella Avkastning 7 Fonden investerar aktivt i räntebärande värdepapper. Målsättningen är att åstadkomma en värdeutveckling som är bättre utvecklingen för jämförelseindex. Riskmått Risk 2 av 7 Catella Hedgefond HF Fonden har som målsättning att uppvisa en jämn, positiv avkastning oavsett riktningen på de nordiska kapitamarknaderna. Analysprocessen bakom fondens investeringar består främst av fundamental analys, inom vilken man studerar företagets intjäningsförmåga, kassaflöden osv. Som komplement till detta bedrivs vidare en s k kvantitativ analys, här studerar vi aktiers historiska utveckling och samvariation med varandra. Ett tredje centralt inslag i förvaltningen är riskanalysen. Både fondens sammantagna risk, men också risken i varje enskild investering övervägs. Förvaltningsarvodet är 1% + 20% av avkastningen över index. Riskmått Risk 3 av Catella Nordic Long/Shot Catella Nordic Long Short Equity är en alternativ aktiefond som strävar efter att konsekvent leverera en positiv avkastning där utbytet mellan avkastning och risk, den riskjusterade avkastningen skall var konkurrenskraftig. Målet är att förvalta en aktieportfölj som ger andelsägare en positiv avkastning i både upp- och nedgående marknad genom att portföljen har hög korrelation med aktiemarknaden i en uppgående marknad och låg korrelation i en edgående marknad. Fonden investerar främst i aktier noterade på de nordiska börserna. Riskmått Risk 4 av 7 Indecap Guide Företagsobligation C Fonden är en fondandelsfond som investerar i andra svenska räntefonder så att fondens genomsnittliga löptid alltid överstiger 1 år. Genom investeringar i andra fonder och kontinuerlig anpassning av placeringarna till de fonder som bedöms ha störst chans till god utveckling, erbjuder fonden en placering med god riskspridning. Riskmått Risk 3 av 7 3 4

4 RÄNTE INSIKT Grumliga ränteutsikter Riksbankens kortsiktiga fokusering på inflationsutfall och kronans värde gör att ränteprognosen blir extra osäker. Huvudscenariot är att bolåneräntorna ligger kvar på nuvarande låga nivåer i upp till ett år framöver, innan de börjar stiga. Den riskvillige bolåntagaren avvaktar därför med att binda bolånen medan den försiktige binder åtminstone en del. Efter en kraftig uppgång i slutet av april och början av maj så har svenska och internationella marknadsräntor stått still, med tendens till nedgång, de senaste 2-3 veckorna. På aktiebörserna har det varit en viss återhämtning medan det svängt en del på valutamarknaderna, med bl.a. en tydlig förstärkning för US-dollarn. På råvarumarknaderna har olje- och andra råvarupriser gått ned en del. Överlag har de ekonomiska indikatorerna överraskat på nedsidan de senaste veckorna. Sammantaget är den globala konjunkturen dock fortfarande på väg uppåt även om det går olika fort i olika regioner och det fortfarande finns risker. En närliggande risk är utvecklingen i förhandlingarna mellan Grekland och dess största långivare. Det går inte att utesluta att det kan uppstå en större kris, om Grekland skulle tvingas gå ur Euron, med turbulens på finansmarknaderna som följd. Fokus på att få upp inflationen Vår bedömning är att de stora centralbankerna, inklusive Riksbanken, fortsätter att vara starkt inriktade på att få upp inflationen och inflationsförväntningarna. I vissa regioner, som euroområdet, är fortfarande det ekonomiska läget så svagt att det fortfarande behövs kraftig räntestimulans. På andra ställen, som Sverige, handlar det främst om att försäkra sig om att inflationen inte parkerar på nollnivåer. Därför tror vi centralbankerna vill se låga långräntor ett tag till och vi bedömer att eventuella ränteuppgångar kommer att mötas med motverkande åtgärder. Först och främst blir det via uttalanden och olika utspel men ytterligare obligationsköp kan inte uteslutas. Räntemarknadens fokus på deflationsrisker har börjat avta, som vi räknat med, men vi tror inte centralbankerna kommer att acceptera markant högre långräntor så länge den faktiska inflationen är så låg. Den dag då inflationen börjar närma sig inflationsmålen så bör vi dock få se rätt markanta ränteuppgångar. Vi bedömer att denna fas inte inleds förrän hösten Men den kan mycket väl komma både tidigare och senare. Sannolikt får vi vänja oss vid att rörelserna på finansmarknaderna framöver blir större än vad de varit de senaste åren och att räntorna kommer att pendla både upp och ned. Kortsiktig Riksbank blir svår att förutsäga Riksbanken har lagt hela sin kraft på att snabbt få upp inflation och inflationsförväntningar till inflationsmålets tvåprocentsnivå. Där fokus tidigare låg på prognoser för inflation, tillväxt och arbetsmarknad på 2-3 års sikt så ligger det nu på senaste inflationsutfall, kortsiktiga förändringar i inflationsförväntningar och kronans värde. Ett lägre utfall för inflationen än väntat, en nedgång i inflationsförväntningarna eller en försvagning av kronan kan leda till Riksbanksåtgärder. Vår inflationsprognos följer Riksbankens fram till slutet av 2015, därefter räknar vi med någon tiondel lägre inflation under 2016 än vad Riksbanken gör. Det innebär att vi inte ser något skäl för Riksbanken att agera i närtid utifrån inflationsutvecklingen. Nästa inflationsutfall, som kommer den 11 juni, bör ligga i linje med Riksbankens prognos. Däremot tror vi det dröjer längre innan vi får se en första räntehöjning än vad Riksbanken räknar med. Vi räknar med att det dröjer till våren 2017 medan Riksbanken tror på en första höjning redan hösten Jämfört med för ett halvår sedan har inflationsförväntningarna överlag stigit. Både kort- och långsiktiga förväntningar ligger dock fortfarande en bit under inflationsmålet och ett av måtten har dalat lite den senaste månaden. Det går således inte att utesluta att de låga förväntningarna skulle kunna motivera ytterligare räntestimulans. Kronans värde är också mycket viktig för Riksbanken i nuläget. I en situation där kredittillväxten redan är god så kommer mycket av stimulanseffekten att ske via en svagare krona. Därför vill Riksbanken inte se att kronan försvagas. I mitten av mars när kronan försvagades ned mot 9,15-9,10 mot euron så valde Riksbanken att sänka styrräntan, utan att hålla förannonserat räntemöte. I dagsläget ligger kronan en bit från dessa nivåer, men en tydlig förstärkning skulle med stor sannolikhet mötas med räntestimulans. Givet Riksbankens kortsiktiga fokus så blir ränteläget mycket svårförutsägbart. Vårt huvudscenario är att det inte kommer fler räntesänkningar men att en mindre utökning av obligationsköpen kan bli aktuell. Osäkerheten är dock stor och små överraskningar i inflationsutfallet eller en förstärkning av kronans värde kan medföra ökade åtgärder. Vi räknar med en första räntehöjning i början av 2017, att styrräntan når 0,75 procent i slutet av 2017 och därefter fortsätter stiga med omkring en procentenhet om året tills den når 3,75 procent, som är vår bedömning av vad som är den långsiktigt neutrala styrräntan. Nedåtrisk och osäkerhet i prognosen Vi har fortfarande synen att de långa marknadsräntorna avspeglar alldeles för negativa förväntningar på både inflation, tillväxt och Riksbankens styrränta. När pessimismen avtar så kommer långräntorna att stiga. Vi tror dock inte att denna uppgång kommer att rulla igång förrän under Vi räknar med i princip oförändrade boräntor på upp till ett års sikt. Kortsiktigt finns det dock en liten sannolikhet för en Forts nästa sida

5 Forts fr föregående sida mindre nedgång om Riksbanken skulle agera mer kraftfullt än vi räknar med. Redovisningen av snitträntor, som kommer att göras fr.o.m. juni kan komma att påverka hur bankerna sätter sina listräntor. Det är dock svårt att säga hur. Låt riskbenägenhet avgöra räntevalet Vi räknar med att boräntorna ligger kvar på nuvarande låga nivåer i omkring ett år till. Under hösten 2016 bör de dock börja stiga. Tremånadersräntan, som är den populäraste, väntas passera 2,50 procent under sommaren 2017 och sedan fortsätta stiga i samma takt som styrräntan. I slutet av 2020 når den 5,40 procent, som är vår skattning av den långsiktigt neutrala nivån, där den antas ligga kvar. Utifrån våra prognoser och antaganden så väger det jämnt mellan olika räntebindningstider. Den som söker en hyfsat stor sannolikhet för att det ska löna sig att binda boräntan får söka sig till bindningstider på 4-5 år eller ännu längre. Å andra sidan innebär de låga räntenivåerna i sig att en bunden ränta är en ganska billig försäkring mot osannolika händelser, som en oväntat snabb ränteuppgång. Den som är mer riskbenägen och har goda marginaler i sin ekonomi kan därför kanske välja kortaste räntebindningstiden och avvakta medan den försiktige, med mindre marginaler, bör välja att binda åtminstone en del av lånet. Prognos för SBAB Banks boräntor, olika bindningstider 6 maj 2015 Juni 2015 Dec 2015 Juni 2016 Dec 2016 Dec mån 1,69 1,69 (-0,06) 1,69 (-0,06) 1,69 (-0,06) 1,85 2,95 2 år 1,69 1,69 (-0,06) 1,69 (-0,06) 1,69 (-0,06) 2,15 (-0,05) 3,30 (-0,10) 5 år 2,49 2,49 (+0,24) 2,49 (+0,24) 2,49 (+0,24) 3,00 4,30 (-0,10) Anm: Förändring i prognosen från Boräntenytt 6 maj inom parentes. källa: SBAB BORÄNTENYTT NUMMER AKTUELLA MARKNADSNOTERINGAR Räntor Instrument Senast 31/12 Reporänta -0,25% 0,00% STIBOR 3M -0,251% 0,26% Stadsobl Sv 10 år 0,98 % 0,93% Valutor Instrument Senast YTD % USD/SEK 8,35 + 6,85 EUR/SEK 9,36-1,14 GBP/SEK 12,77 + 4,74 DKK/SEK 1,25-1,3 Aktieindex Instrument Senast YTD % OMX ,85 Dow Jones ,07 DAX ,65 Nikkei ,22 DJ World 331,51 + 3,,32 Råvaror Instrument Senast YTD % Olja Brent $ 61,66 + 7,44 Koppar 3M $ ,33 Zink 3M $ ,42 Guld $ ,96 Noteringar per

6 AKTIE INSIKT Bolag Kurs SEK Rekommendation Atrium Ljungberg 112,60 Neutral Christoffer Enander SPAREKONOM Atrium Ljungberg: Rekordlåga räntor i kombination med en stark hyresmarknad i storstadsregionerna har gjort fastighetsaktier till vinnare på börsen under de senaste åren. Atrium Ljungberg är ett gammalt välskött fastighetsbolag med fin historik och bra direktavkastning, trots detta handlas aktien fortfarande under fastighetsbeståndets substansvärde. Huvudfokus ligger på Stockholmsområdet och bolaget har en attraktiv projektportfölj som kan gynnas av bla. utbyggd tunnelbana. Vi tror att aktien har potential att värderas upp. Kopparbergs Bryggeri: Kopparbergs aktie har under de senaste fem åren haft en fantastisk utveckling och fördubblats flera gången om från kurser kring 10 kr till dagens 70 kr, men uppvärderingen är på många sätt väl underbyggd av företagets utveckling. Bryggeriet äger flera starka varumärken där bla Sofiero är den mest sålda starkölen på svenska systembolaget. Just ölförsäljningen utgör idag ca 30 procent av Kopparbergs omsättning. Men den riktigt stora framgången för Kopparbergs har varit deras cider som på senare år lanserats utomlands med enorm framgång. Faktum är att Kopparbergs päroncider är världens mest sålda. Totalt har man försäljning i drygt 35 länder och cider står nu för hela 60 procent av företagets omsättning på totalt lite dryga 1,6 miljarder. Företaget räknar själva med att den höglönsamma cidern ska fortsätta att öka sin andel av försäljningen vilket möjliggör ökad lönsamhet. För 2013 redovisade Kopparbergs en vinst per aktie om 3,46kr antar man en 10 procentig vinstökning i år så värderas företaget nu till P/E tal runt 18, det är knappast billigt. Vid en samlad bedömning landar vi trots allt i ett köpråd då vi bedömer potentialen i den internationella expansionen som hög intressant. Förr eller senare kan dessutom någon bryggerijätte få upp ögonen för bolaget och lägga ett saftigt bud. Rapporten för det första kvartalet bekräftade en god utveckling där vinsten steg med 30 procent. Förklaringen stavas en svagare svensk krona med framför allt internationella försäljningsframgångar. Trots att aktien stigit över 50 procent sedan årsskiftet väljer vi att hålla fast vid denna eftersom vi ser långsiktiga kvalitéer hos bolaget. Industrivärden: Investmentbolaget Industrivärden är storägare i ett antal svenska kronjuveler såsom exempelvis Volvo, Sandvik, Handelsbanken, SCA, Skanska och nu också ICA. Genom att köpa aktier i Industrivärden så får man alltså indirekt del i en bred aktieportfölj. Industrivärden dras liksom Investor med en substansrabatt vilket innebär att marknaden Kopparbergs bryggeri 126,00 Köp Industrivärden C 161,00 Köp Sandvik 98,85 Neutral Betsson 120,50 Köp Peab 62,50 Köp Scandi Standard 53,00 Köp SSAB B 41,40 Köp Elekta 54,30 Neutral Eniro 1,24 Sälj PA Resources 1,36 Sälj Noteringar per värderar investmentbolaget lägre än värdet på de samlade tillgångar som bolaget äger. De tillgångar Industrivärden äger motsvarar ett värde om 187kr/aktie men en aktie i Industrivärden kan idag köpas kring 150kr. Årets utdelning höjdes till 6,25kr vilket ger en direktavkastning på nästan 4 procent. Sandvik: Värderingen har pressats av svagare gruvkonjunktur, dock finns det stor effektiviseringspotential internt jmf konkurrenten Atlas Copco. Sandvik är ett av de svenska verkstadsföretag som har störst potential till omvärdering. Konjunkturen är viktig i sammanhanget men det finns stor potential att höja lönsamheten internt i Sandvik. Vi bedömer att Sandvik är en bra byggsten i en aktieportfölj som även utan större kurslyft ger en god direktavkastning. Den senaste tidens börsuppgång har drivit upp Sandviks aktie väl över 90 kronor, samtidigt syns ingen riktigt robust återhämtning i gruvsektorn varför vi väljer att sänka rekommendationen till neautral. Betsson: Företaget är tillsammans med Unibet ett av de större bolagen på sportbetting och kasino. Allt spel sker på nätet och Betsson har genom förvärv numera dotterbolag i flera delar av Europa, senast köpte man holländska kasinobolaget Oranje & Kroon. Tillväxten är god inom båda segmenten och Betsson rapporterade senast en omsättningstillväxt på 24 procent och ett rörelseresultat som steg med 68 procent. Trots en formidabel kursuppgång de senaste åren värderas aktien inte högre än p/e 15 vilket sammantagen får anses klart motiverat för ett så fint tillväxtbolag. Riskerna för spelbolagen handlar framför allt om lagstiftning och regleringar. I flera länder har marknaden dock omreglerats och där har större bolag som Betsson kunnat erhålla licens och dra nytta av stabila legala intäkter samtidigt som man blivit i en vinnare på branschens konsolidering. Forts nästa sida

7 Vi uppskattar framför allt bolagets konjunkturstabila intäkter och fina tillväxt, dess utom får man en god direktavkastning. En sådan aktie tror vi kan bli en bra byggsten i de flesta aktieportföljer. Peab: Byggföretaget Peab gick igenom ett tungt 2013 med nedskrivningar i flera stora byggprojekt. Under innevarande år har dock mycket krut lagts på att styra upp interna processer och att öka lönsamheten. Nye VDn Jesper Göransson har drivit igenom ett stort besparingsprogram där 100 tjänstemän fått gå och 350 Mkr ska sparas per år form Med sin svaga historik är Peab idag det lägst värderade av de tre stora byggbolagen. Bolaget rapporterade senast en stigande orderstock och ifall vi antar en hygglig byggkonjunktur för kommande år och samtidigt konstaterar att Peab har 80 procent av sin affär i Sverige så ser aktien ganska intressant ut. Dessutom förväntas en utdelning de närmaste åren som ger runt 4 procent direktavkastning. Scandi Standard: Bolaget med det lite intetsägande namnet Scandi Standard börsintroducerades i juni och producerar vad man kallar kycklingbaserade livsmedel. Företaget bedriver verksamhet i Sverige, Danmark och Norge där man i varje land äger ledande varumärke som Kronfågel, Danpo och Den Stolte Hane. Ungefär 60 procent av bolagets försäljning sker i dagligvaruhandeln och andra viktiga kunder är bla restaurangkedjan McDonalds. Bolaget gynnas av hälsotrenden där kycklingkött anses mer hälsosamt än rött kött. Dessutom är försäljningen hyfsat konjunkturstabil då kyckling är relativt billig mat som konsumenter inte väljer bort trots sämre ekonomiska tider. Just stabiliteten i försäljningen gör också att företaget inte kommer att vara någon tillväxtraket men förhoppningsvis kan man leverera goda utdelningar till sina aktieägare. Vi tror att en sådan defensiv aktie kan passa som del i en väldiversifierad aktieportfölj. I rapporten för det första kvartalet rapporterar bolaget ett förbättrat resultat men något lägre försäljning hänförligt till ett tidigare tappat kontrakt med ICA i Norge. Dock har bolaget tecknat kontrakt med norska Coop som ju också köpt ICAs norska butiker varför Scandi Standard enligt VD:n framöver räknar med en positiv norsk försäljningstillväxt på 250 miljoner NOK. Underliggande verksamhet går bra och vår långsiktiga syn på bolaget har inte förändrats. Elekta: Efter sju sorger och åtta bedrövelser i företaget som är ett globalt medicinteknikbolag och bla. tillverkar strålknivar för canceroperationer så valde vi att opportunistiskt ge aktien köprekommendation som ett turn-around case. Elektas senaste rapport och vinstvarning visade sig tyvärr med all tydlighet att vi var för tidigt ute. VD fick sparken och aktien rasade på dagen över 20 procent. I grunden är vi fortfarande positiva till både Elektas produkter och en långsiktiga tillväxten i markanden för dem, men det är uppenbart att bolaget har stora interna problem i organisationen. Kanske kan man likna det vid Getinges interna kris som pågått samtidigt. Potentialen till vändning är såklart betydande men eftersom interna problem är så svåra att sia om så vågar vi oss inte på någon gissning om när detta kan vara löst. Mot bakgrund av detta väljer vi att ta ner vår rekommendation till neutral. SSAB: Den svenska ståltillverkaren SSAB har likt alla andra ståltillverkare kämpat i hård motvind sedan finanskrisen. Överutbud på stålmarknaden med tuffa prisförhandlingar samt ett järnmalmspris som stundtals slagit rekordnivåer har varit några av problemen bolaget tvingats kämpa med. Bolaget har inte heller gjort sina aktieägare glada, på fem år har aktien rasat med 70 procent och handlas idag nära bottennivåer strax under 40kr. Vän av ordnigen ställer sig förstås frågan varför skulle man vilja köpa det här? SSAB kan idag beskrivas som ett klassiskt turn around case och det finns ett par parametrar som gör aktien intressant för den lite mer spekulativt lagde investeraren. Framför allt så är hävstången i SSABs resultat enorm, redan små förändringar i stålpriser, järnmalmpriser och valutakurser får en våldsam effekt på bolagets resultat och de senaste åren har mycket av detta legat i fel vågskål. En siffra som ofta brukar nämnas är att en ökning av priserna i stålrörelsen med 10 procent allt annat lika ger en vinst per aktie med 7,50kr. För att öka lönsamheten genomför SSAB nu en fusion med det finska stålbolaget Rautaruuki och förutsatt att detta hanteras på ett bra sätt så finns här betydande synergieffekter att hämta. Till syvende och sist är det ändå så att SSAB blir ett spel på den globala och europeiska konjunkturen. Risken är klart högre än i många andra verkstadsaktier men trots detta bedömer vi ändå aktien som intressant till nuvarande kursnivåer då potentialen till framtida uppvärdering är betydande. Eniro: Söktjänstföretaget Eniro föll 17 procent efter sin rapport där man förutom en rejält sämre försäljning även presenterade planer på en omfattande nyemission. Detta är bara en i raden av Eniros finansieringsrundor. Så sent som 2010 tvingades bolaget till en nyemission av bankerna som oroade sig över Eniros höga skuldsättning, och nu är det alltså dags igen. De aktieägare som var med då har lätt att hålla sig för skratt, kursen har sedan 2010 backat med mer än 90 procent. Vi är väldigt tveksamma till Eniros affärsmodell och därför tycker vi att man trots stora kursnedgångar bör sälja aktien och inte heller teckna aktier någon nyemission. PA Resources: Företaget är ett litet oljebolag med verksamhet i Nordsjön, Afrika och Västafrika. Det senaste oljeprisfall har slagit hårt mot bolaget som redan innan brottades med hög skuldsättning. Bolaget genomför just nu diskussioner med sina långivare om lättnader i lånevillkoren. Trots att aktien backat kraftigt under 2014 så tycker vi att man bör undvika aktieköp eller delatagande i något finansieringsprogram, risken är helt enkelt för hög. För den sparare som vill investera i oljesektorn anser vi sammanvägt Lundin Petroleum vara det bästa alternativet.

MARKNADSINSIKT. Mars 2015

MARKNADSINSIKT. Mars 2015 MARKNADSINSIKT Mars 2015 Aktiemarknaden fortsätter sin starka trend och bara i år har stockholmsbörsen nu stigit med drygt 15 procent. Efter en exceptionellt stark börsuppgång väljer vi nu att vikta ned

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Januari 2015

MARKNADSINSIKT. Januari 2015 MARKNADSINSIKT Januari 2015 Börsåret 2014 avslutades i positiva tecken och för sparare i Amerika fonder blev avkastningen nära på dubbelt så hög tack vare rally i dollarn. Ett kraftigt fallande oljepris

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Maj 2014

MARKNADSINSIKT. Maj 2014 MARKNADSINSIKT Maj 2014 Kvartalsrapporterna bjöd på siffror något under förväntan, trots detta höll börsen emot. Förklaringen stavas bättre vinstutsikter, starka makrosignaler och inte minst en låg ränta

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Mars 2014

MARKNADSINSIKT. Mars 2014 MARKNADSINSIKT Mars 2014 Stark februaribörs men krisen i Ukraina sänkte Ryssland till nytt 3-år lägsta och vi räknar med att den närmaste tiden kommer att präglas av storpolitiska utspel. Ryssland har

Läs mer

MARKNADSINSIKT 2013-09-26

MARKNADSINSIKT 2013-09-26 MARKNADSINSIKT 2013-09-2 Merparten av de större börserna världen över backade under augusti. Indien hörde till förlorarna och rasade 9,4 procent. Även Stockholmsbörsen backade och tappade 1,0 procent.

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Konjunktur och räntor

Konjunktur och räntor Konjunktur och räntor Nummer 4, 27 november 28 I detta nummer Finanskrisen slår hårt och BNP faller i många länder nästa år. I USA och euroområdet minskar BNP med 1,5 respektive,3 procent. Fed sänker styrräntan

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010

Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010 Konjunktur och räntor Nummer 1 3 mars 1 Sidan Konjunkturuppgång utan inflationshot Sidan 3 Var redo för ränteuppgång Sidan 6 Ljusare utsikter för omvärlden Sidan 11 Sverige: Bättre tillväxt men låga löneökningar

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 3 JUNI 3 Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker för deflation, det vill säga fallande priser, präglar för närvarande de finansiella marknaderna. Att centralbankerna

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Denna månad tänkte vi börja med att titta lite på hur olika tillgångsklasser utvecklats, dels sedan millennieskiftet, dels under de senaste tolv månaderna. Det vi noterar är att det varit

Läs mer