MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING"

Transkript

1 MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla för kinesisk ekonomi och global tillväxt. Vår uppfattning är att nedgången och volatiliteten styrts av just rädsla snarare än fundamenta. Tittar man på de andra två viktiga tillväxtmotorerna i världen, USA och Europa, så har inte mycket förändrats. Det innebär att vårt scenario är intakt och vi vidhåller vår syn om att global ekonomi går mot högre tillväxt framöver. Stockholmsbörsen föll 13% från den 10e till den 24e augusti men stängde sedan upp 5% från bottennivån när månaden avslutades.

2 OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK Exceed BLOX Jämförelseindex 1,0% (Credit Suisse (CoreCommodity (MSCI World) (MSCI Emerging market) High Yieldindex) CRB ) -1,0% -7,09% -6,81% -9,20% -2,74% -0,24% 0,25% -1,76% -3,0% -5,0% UTVECKLING BLOX 1,0% -7,0% -1,0% -9,0% -3,0% -5,0% -11,0% Investment Grade High-Yield Globala aktier Tillväxtmarknader Högriskfonder -7,0% -9,0% -11,0% BLOX Exceed BLOX Jämförelseindex Investment Grade High-Yield Globala aktier Tillväxtmarknader Högriskfonder Fond Utveckling augusti 2015 Utveckling 2015** Investment grade Carnegie Corporate Bond -0,51% 1,72% Utveckling augusti Utveckling BLOX Fond ** Neuberger Berman High Yield High-yield -1,55% -1,13% Bond Investment grade Carnegie Corporate Bond -0,51% 1,72% High-yield Holberg Kredit SEK -2,04% 2,01% Neuberger Berman High Yield High-yield Catella Hedgefond -1,55%-0,20% -1,13% 2,28% Bond High-yield Standard Holberg Kredit Life Global SEK Absolute -2,04% 2,01% -1,66% 1,86% Return Catella Strategies Hedgefond -0,20% 2,28% Globala aktier Vontobel Standard Life Global Global Equity Absolute -7,22% 9,29% -1,66% 1,86% Return Strategies Tillväxtmarknader Reyl Emerging Markets -10,06% -5,31% Globala aktier Vontobel Global Equity -7,22% 9,29% Högriskfonder Didner & Gerge Småbolag -2,25% 16,41% Tillväxtmarknader Reyl Emerging Markets -10,06% -5,31% Högriskfonder Trigon New Europe -4,64% 4,21% Högriskfonder Didner & Gerge Småbolag -2,25% 16,41% Högriskfonder Trigon New Europe -4,64% 4,21% UTVECKLING AUGUSTI OMX STOCKHOLM -7,09% VÄRLDSINDEX (MSCI World) -6,81% TILLVÄXTMARKNADER (MSCI Emerging market) -9,20% HIGH YIELD (Credit Suisse High Yield-index) -2,74% RÅVAROR (CoreCommodity CRB ) -0,24% EUR/SEK 0,25% USD/SEK -1,76%

3 FÖRVALTNINGSKOMMENTAR Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla för kinesisk ekonomi och global tillväxt. Vår uppfattning är att nedgången och volatiliteten styrts av just rädsla snarare än fundamenta. Tittar man på de andra två viktiga tillväxtmotorerna i världen, USA och Europa, så har inte mycket förändrats. Det innebär att vårt scenario är intakt och vi vidhåller vår syn om att global ekonomi går mot högre tillväxt framöver. Stockholmsbörsen föll 13% från den 10e till den 24e augusti men stängde sedan upp 5% från bottennivån när månaden avslutades. ORO FÖR KINA I Kina ser vi att den senaste statistiken har kommit in svagare än väntat. Det är detta som har startat rädslan för var kinesisk ekonomi är på väg. Det är inte så att alla siffror kommit in svagare än väntat och det är inte heller så att de siffror som kommit in svagare kommit in mycket svagare. Faktum kvarstår dock, att statistikutvecklingen i Kina tillsammans med devalveringarna för några veckor sedan har skapat panikläge på världens finansmarknader. Den senaste tillväxtsiffran (för andra kvartalet) rapporterades dock in på 7.0%, vilket var lite högre än väntat och i linje med det som kinesiska myndigheter har som målsättning. I slutet av augusti sänktes både räntan och reservkraven (som banker måste hålla) i Kina. Dessa åtgärder visar på att kinesiska myndigheter tar den svagare statistiken på allvar och agerar därefter. I Kina finns det stor potential för att stimulera mer om och när det behövs även framöver. Både räntan och reservkraven är fortfarande på höga nivåer vilket innebär att det finns utrymme för fortsatta sänkningar. Utöver det finns det möjligheter för andra typer av stimulanser om ekonomin skulle behöva det. Vår slutsats blir att skulle makrostatistiken fortsätta komma in lite (eller mycket) svagare så kommer nya kraftfulla åtgärder för att möta detta att lanseras i den takt som behövs. TYSKLAND LYFTER EUROPA Statistik från Europa har kommit in starkare än väntat under 2015 och detta har även varit fallet på slutet. En av de viktigaste konjunkturindikatorerna i Europa, affärsklimatet IFO i Tyskland, rapporterades nyligen med en större uppgång än väntat. Detta är ännu en, av många, indikatorer på att Europa gradvis och sakteliga håller på att återhämta sig från låga nivåer. Optimismen i Tyskland har till viss del hämmats av oron kring Grekland. Nu när den senare till stor del lagt sig är det sannolikt att se en fortsatt positiv utveckling i Tyskland. Vi ser även här, precis som i USA, att arbetslösheten kontinuerligt fortsätter att falla. ARBETSMARKNADEN I USA HÖJER TILLVÄXTEN I USA har statistiken däremot generellt sett rapporterats in svagare än väntat under året. På slutet har siffrorna fortsatt komma in lite svagare men inte mer än så. Det som driver på amerikansk ekonomi nu är den fortsatta förbättringen på arbetsmarknaden. Det skapas många nya jobb och arbetslösheten faller. Konsumenten utgör ungefär 70 % av den totala ekonomin och då är det av största vikt att folk har ett arbete att gå till. De senaste siffrorna på konsumentförtroende och småbolagsindex steg jämfört med månaden innan och är på höga nivåer. Den senare är avgörande för arbetsmarknaden då det framförallt är de små bolagen som skapar nya arbeten. Med rådande låga oljepris får den amerikanske bilberoende konsumenten dessutom ett extra tillskott i plånboken.

4 SAMMANFATTNING - FONDINNEHAV NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD DEBT (HIGH-YIELD) Neuberger Berman High-Yield Bond fund investerar i huvudsak i amerikanska företagsobligationer. Fonden har mycket lång erfarenhet inom amerikanska företagsobligationer. Deras portföljförvaltare har i genomsnitt 26 års erfarenhet. Fondbolaget har funnits sedan 1939 och har idag totalt 194 miljarder USD i förvaltning. Fonden har en låg exponering mot finansiella företag och en bra spridning på sin portfölj, de 10 största innehaven utgör endast 14% av portföljen CATELLA HEDGEFOND (HEDGEFONDER) Fonden har som målsättning att uppvisa en jämn, positiv avkastning oavsett riktningen på de nordiska kapitalmarknaderna. Analysprocessen bakom fondens investeringar består främst av fundamental analys, inom vilken man studerar företagets intjäningsförmåga, kassaflöden osv. Som komplement till detta bedrivs vidare en sk kvantitativ analys, här studerar man aktiers historiska utveckling och samvariation med varandra. Ett tredje centralt inslag i förvaltningen är riskanalysen. Både fondens sammantagna risk, men också risken i varje enskild investering övervägs. REYL ASSET MANAGEMENT SYSTEMATIC EMERGING MARKETS EQUITIES (TILLVÄXTMARKNADSAKTIER) Fonden förvaltas av franska Reyl och fonden investerar i tillväxtmarknadsaktier. Under de senaste 3 åren har fonden slagit tillväxtmarknadsindex med 23 %. Under 2013 gick fonden 7,5 % bättre än tillväxtmarknadsindex. Fondens strategi är att utifrån kvantitativ analys bygga upp en stor portfölj med många innehav som den snabbt kan justera i takt med förändrade marknadsförutsättningar. Fonden har funnits sedan juli VONTOBEL GLOBAL EQUITY (MOGNA MARKNADER AKTIER) Fonden förvaltas av det schweiziska fondbolaget Vontobel. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i globala aktier. Förvaltarna arbetar utifrån ett sk bottom-up perspektiv, där man försöker att hitta undervärderade bolag med tillväxtpotential. STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND (HEDGEFOND) Målet med fonden är att den ska ge positiva investeringsresultat under alla marknadsförhållanden på medellång till lång sikt. Fonden har ett brett investeringsmandat för att uppnå detta mål och investerar i en rad olika tillgångar på olika marknader. Sedan 2006 har fonden gett en genomsnittlig avkastning på 7,5 % om året. CARNEGIE CORPORATE BOND (INVESTMENT GRADE) Fonden placerar i företagsobligationer (emitterade av svenska och nordiska företag) och räntebärande värdepapper. Fonden har en genomsnittlig portföljlöptid på cirka 3-5 år, vilken dock kan vara längre. Fonden har som målsättning att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att placera i räntebärande instrument, t.ex. obligationer och penningmarknadsinstrument som handlas på en reglerad marknad. Investeringarna kommer främst att fokusera på utfärdare i Norden. Fonden har avkastat i genomsnitt 7,1 % om året sedan HOLBERG KREDIT SEK (HIGH-YIELD) Fonden placerar i high yield företagsobligationer utgivna av norska och nordiska företag med kreditbetyg B eller bättre. Fonden har en maximal genomsnittlig löptid på krediter på 3 år och har en maximal genomsnittlig löptid på ränta på 1 år. Fonden valutasäkrar alla sina positioner till svenska kronor. Fonden har som målsättning att generera bästa möjliga avkastning utifrån den risk som tas, detta genom att skapa en balanserad portfölj bestående av räntebärande värdepapper med varierande löptid och kreditkvalité utifrån investeringsmandatet. DIDNER OCH GERGE SMÅBOLAG (HÖGRISKFONDER) Fonden är en aktiefond som kan placera i aktier i små och medelstora företag. Kriteriet för ett företags storlek är dess börsvärde, vilket vid investeringstillfället får uppgå till högst en procent av aktiemarknadens totala börsvärde i Sverige. Målsättningen för placering av fondens medel är att på lång sikt, d v s en tidsperiod om 5 år eller mera, uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde. TRIGON NEW EUROPE (HÖGRISKFONDER) Fonden investerar i företag noterade i EUs nya medlemsländer och länder som förväntas bli medlemmar. Fonden fokuserar på Polen, Ungern, Tjeckien och investerar en mindre del i baltländerna, Kroatien, Bulgarien och Rumänien. Fonden investerar inte i Ryssland, Ukraina, Vitryssland eller Turkiet.

5 Investment Grade Investment Grade Investment Grade 104,00 104,00 104,00 103,00 103,00 103,00 102,00 102,00 102,00 96,00 96,00 96,00 INVESTMENT GRADE, UTVECKLING 2015: OMRX T-Bond OMRX T-Bond OMRX T-Bond OMRX T-Bond High-Yield High-Yield HIGH-YIELD, UTVECKLING 2015: High-Yield 104,00 104,00 103,00 103,00 104,00 102,00 102,00 103,00 102,00 Credit Suisse High Yield Credit Credit Suisse Suisse High High Yield Yield Credit Suisse High Yield HEDGEFONDER, UTVECKLING 2015: 103,00 102,00 103,00 102,00 HFRX Equal Weighted Strategies HFRX HFRX Equal Equal Weighted Weighted Strategies Strategies HFRX Equal Weighted Strategies

6 Globala aktier Globala aktier Globala aktier GLOBALA AKTIER, UTVECKLING 2015: 103,00 103,00 103,00 95,00 95,00 93,00 93,00 91,00 95,00 91,00 93,00 91,00 MSCI TR Net World MSCI TR Net World Tillväxtmarknader MSCI TR Net World Tillväxtmarknader MSCI TR Net World Tillväxtmarknader TILLVÄXTMARKNADER, UTVECKLING 2015: 110,00 110,00 110,00 95,00 95,00 90,00 90,00 85,00 95,00 85,00 90,00 85,00 MSCI MSCI Emerging Emerging Market Market Net Net Högriskfonder Högriskfonder MSCI Emerging Market Net HÖGRISKFONDER, UTVECKLING 2015: Högriskfonder 115,00 115,00 110,00 110,00 115,00 110,00 95,00 95,00 90,00 90,00 95,00 85,00 85,00 90,00 85,00 MSCI Emerging Market Net MSCI EM Emerging Markets Small Cap Net MSCI EM Emerging Markets Small Cap Net MSCI EM Emerging Markets Small Cap Net Viktigt! Graferna visar utvecklingen för de fonder som funnits inom modellportföljen för varje block baserat på deras respektive viktning vid varje given tidpunkt Viktigt! Graferna mätt i Svenska MSCI visar EM Emerging utvecklingen kronor. Avvikelser Markets för Small de fonder på enskilda Cap Net som funnits depåer inom kan förekomma. modellportföljen Graferna för varje tar ej block hänsyn baserat till förvaltningsavgifter på deras respektive och/ viktning eller försäkringsavgifter vid varje given tidpunkt samt transaktionsavgifter. mätt i Svenska kronor. Historisk Avvikelser utveckling på enskilda ger ingen depåer garanti kan för förekomma. framtida avkastning. Graferna tar ej hänsyn till förvaltningsavgifter och/ eller försäkringsavgifter Viktigt! Graferna visar utvecklingen för de fonder som funnits inom modellportföljen för varje block baserat på deras respektive viktning vid varje given tidpunkt mätt i Svenska kronor. Avvikelser på enskilda depåer kan samt Viktigt! transaktionsavgifter. Graferna visar utvecklingen Historisk för utveckling de fonder ger som ingen funnits garanti inom för modellportföljen framtida avkastning. för varje block baserat på deras respektive viktning vid varje given förekomma. Graferna tar ej hänsyn till förvaltningsavgifter och/ eller försäkringsavgifter samt transaktionsavgifter. Historisk utveckling ger ingen garanti för framtida avkastning. tidpunkt mätt i Svenska kronor. Avvikelser på enskilda depåer kan förekomma. Graferna tar ej hänsyn till förvaltningsavgifter och/ eller försäkringsavgifter samt transaktionsavgifter. Historisk utveckling ger ingen garanti för framtida avkastning.

7 Detta dokument är framställt i informationssyfte och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen är baserad på källor som Exceed Capital Sverige AB bedömer som tillförlitliga. Exceed Capital Sverige AB kan dock ej garantera riktigheten i denna information. Alla framåtblickande uttalanden baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller stor osäkerhet. Exceed Capital Sverige AB kan inte garantera att prognoser eller framåtblickande estimat kommer att uppfyllas. Investeringsbeslut bör alltid ske i samråd med en professionell rådgivare. Exceed Capital Sverige AB frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada direkt eller indirekt som uppstår till följd av användandet av denna information. * Marknadsutvecklingen under augustin månad avser kursutveckling i lokal valuta för respektive index. För valutor utvecklingen hur valutakurserna utvecklats under månaden, en positiv siffra visar en försvagning av den svenska kronan relativt den angivna valutan och en negativ siffra visar en stärkning av svenska kronan. Observera att historisk utveckling varken ger garanti för eller indikation på framtida utveckling eller avkastning. ** Utveckling för BLOX augusti visar utvecklingen (mätt som procentuell utveckling i svenska kronor) för respektive block under angiven period i förhållande till jämförelseindex mätt i lokal valuta.