MARKNADSINSIKT. Maj 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADSINSIKT. Maj 2014"

Transkript

1 MARKNADSINSIKT Maj 2014 Kvartalsrapporterna bjöd på siffror något under förväntan, trots detta höll börsen emot. Förklaringen stavas bättre vinstutsikter, starka makrosignaler och inte minst en låg ränta som med stor sannolikhet kan komma att sänkas ytterligare i juli. April blev åter en månad med blandad utveckling på världens stora börser. Bäst gick England med en samlad uppgång om 5,1 procent följt av Frankrike som steg 3,4 procent. Tyskland och USA steg 1,3 respektive 1,0 procent. I botten återfanns Japan och Kina som backade 2,1 respektive 1,8 procent (allt uttryckt i svenska kronor). Stockholmsbörsen utvecklades i linje med den globala aktiemarknaden. Index för de 32 största bolagen steg 0,7 procent samtidigt som index för småbolag gick upp 3,7 procent. När merparten av de noterade bolagen på Stockholmsbörsen lämnat rapport för årets första kvartal, kan det konstateras att vinsten före skatt har ökat med 8 procent jämfört med samma kvartal för ett år sedan. Det är 3,9 procent sämre än analytikernas prognos, men de negativa kursreaktionerna har till stor del uteblivit. En uppåtgående vinsttrend och rekordlåga räntor är en stor del av förklaringen till detta. På sektornivå är det framförallt finanssektorn samt verkstadssektorn som överträffar prognosen medan IT- och telekomsektorn var en stor besvikelse. Den tioåriga svenska statsobligationsräntan föll 13 baspunkter under april och uppgick vid månadens slut till 1,99 procent. Det främsta skälet till räntenedgången var siffror från SCB som visade på fallande konsumentpriser, då det i mars noterades inflationen till -0, procent, räknat i årstakt. På valutamarknaden försvagades den svenska kronan. Euron steg med 1,1 procent mot kronan och dollarn stärktes med 0,5 procent. Rörelserna på de flesta råvaror var små under månaden, oljepriset steg 0,5 procent. Säkerhetspolitiken fortsatte att dominera det internationella nyhetsflödet. Situationen i Ukraina har inte förbättrats och hotet om en större rysk intervention i landet kvarstår. Vidare till den amerikanska marknaden där Federal Reserve meddelande sin avsikt att fortsätta minska obligationsköpen med ytterligare 10 miljarder USD till 45 miljarder USD per månad. April månads inköpschefsindex för tillverkningsindustrin steg i Eurozonen, Storbritannien och USA. Kinas index var i stort sett oförändrat medan Japan noterade en nedgång. I samtliga fall utom Japan ligger index fortsatt över 50. Motsvarande svenska inköpschefsindex föll och uppvisade ett värde på 55,5 för april, att jämföra med 5,5 föregående månad Portföljerna är fortsatt neutralt viktade mellan aktier och räntor. Samtidigt behålls exponeringen mot bostadsobligationer samt företagsobligationer på bekostnad av svenska stadsskuldsväxlar. Samtliga portföljer har en generell övervikt mot alternativa investeringar på bekostnad av svenska obligationsfonder, samt svenska korträntefonder MarknadsInsikt är ett nyhetsbrev som distribueras till Sparbanken Syds kunder. Här presenterar vi analyser av ränte- och aktiemarknaderna samt tipsar om olika placeringsalternativ. Mer information om Sparbanken Syds tjänster och produkter hittar du på Ansvarig utgivare: Sparbanken Syd, Andreas Narsell. Uppgifterna i detta marknadsbrev är endast avsedda som information till Sparbanken Syds kunder och innefattar inte något erbjudande om att köpa eller sälja värdepapper eller andra finansiella instrument. Mottagare av detta marknadsbrev rekommenderas att komplettera det egna beslutsunderlaget med nödvändigt material. Sparbanken Syd påtar sig inte något ansvar för eventuella dispositioner av kund med anledning av innehållet i detta marknadsbrev och ansvarar inte för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må som grundar sig på användandet av det.

2 FOND INSIKT Produktförslag Fördelning Offensiv Bas Försiktig Betyg Globala aktiefonder Swedbank Robur Globalfond 30,00% 30,00% 20,00% Svenska aktiefonder Catella Reavinst 12,00% 8,00% 5,00% Robur Sverigefond 8,00% 7,00% 5,00% Tillväxtmarknadsfonder Sparbanken Tillväxt 20,00% 5,00% 0,00% Alternativa investeringar Catella Hedge 15,00% 15,00% 10,00% Räntefonder Catella Avkastning 0,00% 10,00% 20,00% Carnegie Corporate Bond 15,00% 25,00% 40,00% Betyg hämtade från morningstar.se Offensiva portföljen Försiktiga portföljen 30% 30% Globalfonder 10% Sverigefonder Tillväxtfonder Räntor/alt inv 20% Sverigefonder Globalfonder Räntor/alt inv 20% 20% 70% Basportföljen 30% 50% Globalfonder 15% 5% Sverigefonder Tillväxtfonder Räntor/alt inv Swedbank Robur Globalfond Globalfond är en aktiefond som placerar globalt i aktier i företag inom olika branscher. Högst 30 % av fondens tillgångar får vara placerade i företag vars aktier och aktierelaterade fondpapper handlas på en reglerad marknad i Sverige. Fonden får använda sig av derivatinstrument för att öka avkastningen. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden. Risk av 7

3 Catella Reavinstfond Fonden investerar främst i svenska aktier men kan även investera i aktierelaterade insrument, t ex optioner. I normalfallet ska fondens tillgångar vara till minst 90% placerade i aktier. Förvaltningsprocessen bygger på makrosyn, aktieurval och utnyttjande av marknadstrender. Fonden är mycket aktivt förvaltad genom att omsättningen av affärer är högre än genomsnittet av Sverigefonder, vilket särskiljer förvaltaren. Risk av 7 Catella Hedgefond HF Fonden har som målsättning att uppvisa en jämn, positiv avkastning oavsett riktningen på de nordiska kapitamarknaderna. Analysprocessen bakom fondens investeringar består främst av fundamental analys, inom vilken man studerar företagets intjäningsförmåga, kassaflöden osv. Som komplement till detta bedrivs vidare en s k kvantitativ analys, här studerar vi aktiers historiska utveckling och samvariation med varandra. Ett tredje centralt inslag i förvaltningen är riskanalysen. Både fondens sammantagna risk, men också risken i varje enskild investering övervägs. Förvaltningsarvodet är 1% + 20% av avkastningen över index. Risk 3 av 7 Swedbank Robur Sverigefond Sverigefonden placerar i aktier huvudsakligen i stora och medelstora svenska företag i olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument för att öka avkastningen. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden. Risk av 7 Sparbanken Tillväxt Sparbanken Tillväxt är en fondandelsfond som placerar tillgångarna i andra globala och regionala tillväxtmarknadsfonder, såväl svenska som utländska. Ingen av de underliggande fonderna får utgöra mer än 40% av fondens tillgångar. Målsättningen är att fonden ska överträffa utvecklingen för Morgan Stanley Capital Index Emerging Markets (NET TR), ett globalt tillväxtmarknadsindex som omfattar över 25 olika marknader ( t. ex. Kina, Indien, flera Östeuropeiska- och Latinamerikanska marknader), omräknat till svenska kronor. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Risk av 7 Catella Avkastning 3 Fonden investerar aktivt i räntebärande värdepapper. Målsättningen är att åstadkomma en värdeutveckling som är bättre utvecklingen för jämförelseindex. Risk 2 av 7 Carnegie Corporate Bond Fonden placerar i företagsobligationer (emitterade av svenska och nordiska företag) och räntebärande värdepapper. Fonden har en genomsnittlig portföljlöptid på cirka 3-5 år, vilken dock kan vara längre. Fonden använder även derivat som en del i förvaltningen. Fonden har som målsättning att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att placera i räntebärande instrument, t.ex. obligationer och penningmarknads-instrument som handlas på en reglerad marknad. Investeringarna kommer främst att fokusera på utfärdare i Norden. Fonden får även placera upp till 10 % av tillgångarna i andra investeringsfonder. Risk 2 av 7 2 2

4 RÄNTE INSIKT Redo för räntesänkning Trots att den svenska ekonomin går allt bättre så talar väldigt mycket för att Riksbanken kommer att sänka styrräntan snart. Detta gör att rörlig boränta är att föredra för de flesta. Den som ändå överväger att binda boräntan bör välja riktigt lång bindningstid. Räntetrenden har varit tydligt nedåtriktad under årets första fyra månader, både i Sverige och i omvärlden. Sedan årsskiftet har långa marknadsräntor gått ned med omkring en halv procentenhet. Tillväxtindikatorerna har överlag fortsatt att se ljusare ut. Framför allt gäller detta USA och övriga västvärlden, viss osäkerhet finns fortfarande kring utvecklingen i Kina och andra tillväxtländer. Ukrainakrisen skapar också en ökad osäkerhet kring den politiska och ekonomiska utvecklingen i Ryssland och Östeuropa. Ännu har inte krisen fått något större genomslag på de globala finansmarknaderna men potentialen för att oron sprider sig är uppenbar. Inflationen och pristrycket fortsätter att överraska på nedsidan i många länder. I Sverige är inflationstakten för närvarande negativ. Sannolikt är det låga inflationstrycket en av huvudorsakerna bakom de sjunkande räntorna. Hög sannolikhet för Riksbankssänkning Riksbanken ändrade inte styrräntan vid sitt senaste räntemöte i april men två av sex ledamöter ville sänka från 0,75 till 0,5 procent. Två andra ledamöter var, enligt vad de själva säger, mycket nära att rösta för en sänkning och signalerade också att en liten justering av inflationsutsikterna skulle vara nog för att de skulle rösta för sänkning vid nästa möte. Räntebanan, Riksbankens egen prognos för styrräntan, justerades ned så att den signalerar en sannolikhet för räntesänkning i närtid på ungefär 40 procent. Kommande månaders inflationsutfall och utvecklingen av inflationsförväntningar och inflationsprognoser blir avgörande för om det blir en räntesänkning vid nästa räntemöte i början av juli eller inte. Det inflationsutfall för mars som publicerades efter räntemötet låg 0,3 procentenheter under Riksbankens prognos, både faktisk (KPI) och underliggande (KPIF) inflation. Det hinner komma två månadsutfall till innan det är dags för Riksbanksdirektionen att sätta ned foten. För att det inte ska bli en sänkning av både inflationsprognos och styrränta krävs det nog att utfallen överraskar ordentligt på uppsidan. Nytt räntescenario Riksbankens signaler medför därför att vi ändrar vårt huvudscenario till att styrräntan sänks till 0,5 procent i juli. Vi räknar som tidigare med att en första räntehöjning kommer när inflationen nått över 1,5 procent. Denna nivå väntas både KPI-inflation och underliggande inflation nå under våren/sommaren nästa år. Vi tror därför på en första räntehöjning till 0,75 procent i april Under hösten 2015 kommer ytterligare en höjning och under 201 blir det dags för mer regelbundna räntehöjningar på omkring 1 procentenhet om året. Vi räknar inte med några större förändringar i riskpremier på räntemarknaden som påverkar bolåneräntorna. Däremot kan vi inte utesluta ytterligare åtstramning i regleringar som skulle kunna påverka räntenivåerna något uppåt. För den korta bolåneräntan bör detta sammantaget innebära att den sjunker under 2,50 procent i samband med Riksbankens räntesänkning för att ligga kvar där fram till nästa vår då den bör börja stiga och nå drygt 3 procent i slutet av Mot bakgrund av vårt ändrade Riksbanksscenario och det låga inflationstrycket i Sverige och andra länder har vi också justerat ned våra prognoser för de långa räntorna. Långa boräntor väntas ligga ganska still eller sjunka något de närmaste månaderna. Fram mot slutet av året bör de dock börja stiga och uppgången väntas ta mer fart under Den tvååriga boräntan väntas nå drygt 3,5 procent i slutet av nästa år med den femåriga då väntas ligga kring 5 procent. Ingen fördel för bundna boräntor Våra långsiktiga kalkyler bygger på att tremånadersräntan når 5,5 procent i slutet av 2018 och sedan ligger kvar där. Enligt våra prognoser och kalkyler så väger det nästan helt jämnt mellan vad den genomsnittliga tremånadersräntan väntas bli och vad de bundna räntorna är i dagsläget. Sannolikheten för att bunden boränta blir lägre än den genomsnittliga tremånadersräntan, beräknad utifrån historiska prognosfel, har minskat och ligger nu mellan 48 och 5 procent. Forts nästa sida

5 Forts föreg sida Givet våra prognoser så är det knappast någon mening att överväga de korta bindningstiderna på mellan 1 och 3 år, om man nu inte har en annan räntesyn eller riskbedömning än vad vi har. De längre räntebindningstiderna finns det lite mer värde i, exempelvis väntas den genomsnittliga tremånadersräntan bli 0,3 procentenheter högre än dagens femåriga boränta. För den försiktige kan det således fortfarande finnas argument för att överväga långa räntebindningstider. Troligtvis finns det dock utrymme att avvakta en liten tid framöver och se vart ränteläget tar vägen innan man binder. Prognos för SBAB Banks boräntor, olika bindningstider 28 april 2014 Juni 2014 Dec 2014 Juni 2015 Dec mån 2,7 2,0 2,45 (-0,30) 2,80 (-0,20) 3,10 (-0,30) 2 år 2,73 2,70 (-0,10) 2,80 (-0,20) 3,10 (-0,45) 3,0 (-0,50) 5 år 3,54 3,0 (-0,10) 4,10 (-0,10) 4,50 (-0,10) 5,00 (-020) Anm: Förändring i prognosen från Boräntenytt 18 mars inom parentes. källa: SBAB BORÄNTENYTT NUMMER 4 28 APRIL 2014 AKTUELLA MARKNADSNOTERINGAR Räntor Instrument Senast 31/12 Reporänta 0,75% 0,75% STIBOR 3M 0,91% 0,94% Stadsobl Sv 10 år 1,92 % 2,52% Valutor Instrument Senast YTD % USD/SEK,55 + 1,8 EUR/SEK 9,02 + 1,88 GBP/SEK 11,05 + 3,7 DKK/SEK 1,21 + 1,81 Aktieindex Instrument Senast YTD % OMX ,00 Dow Jones ,04 DAX ,50 Nikkei ,14 DJ World 318,4 + 1,34 Råvaror Instrument Senast YTD % Olja Brent $ 108,31-2,25 Koppar 3M $ 724-8,77 Zink 3M $ ,74 Guld $ ,01 Noteringar per

6 AKTIE INSIKT Bolag Kurs SEK Rekommendation Scania BUD 200 kr/aktie 199,00 Acceptera bud Swedish Match 223,50 Köp Industrivärden C 128,50 Köp Lundin Petroleum 131,30 Köp Sandvik 93,75 Köp HQ International 40,30 Köp Cloetta 22,10 Köp Volvo 100,0 Neutral Getinge 195,0 Neutral Arcam 151,00 Sälj Noteringar per Scania: Redan 2007 tog VW gruppen makten i Scania genom köpet att Wallenbergarnas röststarka A-aktier för 200kr styck. Affären var kritiserad eftersom man inte gav övriga aktieägare möjligheten att sälja till samma kurs. Sedan dess har det pågått en infekterad konflikt där minoritetsägarna flera gånger blivit överkörda med såväl sänkt utdelning som avskaffad valberedning. Nu kommer det alltså till slut ett kontantbud till alla aktieägare som bjuds 200kr per aktie. Vår rekommendation är att acceptera detta bud som innebär en premie på väl över 50 procent. Budet är villkorat med 90% acceptansgrad och för den som är orolig att svenska fonder kommer blockera budet så blir rådet att säkra hem pengarna direkt via en försäljning över börsen. Swedish Match: Swedish Match aktie tillhörde förlorarna under det annars goda börsåret Aktien föll från toppnivåer kring 280 kr och handlas nu kring 220 kr. Bakgrunden är större konkurrens från lågprisalternativ på den svenska snusmarknaden och en amerikansk cigarrmarknad med avtagande tillväxt och lönsamhet. Ur en aktiesparares synvinkel har Swedish Match dock flera kvalitéer såsom konjunkturoberoende efterfrågan med stabila vinster och goda utdelningar. Detta gör aktien till en god riskspridare i många svenska aktieportföljer som annars domineras av verkstad, skog och bankaktier. Vi tror att mycket negativt redan är inprisat i kursen på dessa nivåer och för framtiden gör Swedish Match dessutom en storsatsning på snuset General i USA, vilket ger betydande tillväxtpotential om vi lyfter blicken några år fram. I april har det erkänt skickliga fondbolaget Didner & Gerge köpt stora mängder aktier och är nu tredje största ägare i Swedish Match. Vi ser detta som ett positivt tecken och behåller vår köprekommendation. Industrivärden: Investmentbolaget Industrivärden är storägare i ett antal svenska kronjuveler såsom exempelvis Volvo, Sandvik, Handelsbanken, SCA, Skanska och nu också ICA. Genom att köpa aktier i Industrivärden så får man alltså indirekt del i en bred aktieportfölj. Industrivärden dras liksom Investor med en substansrabatt vilket innebär att marknaden värderar investmentbolaget lägre än värdet på de samlade tillgångar som bolaget äger. De tillgångar Industrivärden äger motsvarar ett värde om 157kr/aktie men en aktie i Industrivärden kan idag köpas kring 130kr. Årets utdelning blev 5,50kr vilket ger en direktavkastning på goda 4 procent. Lundinpetroleum: Ett späckat borrprogram öppnar för ett positivt nyhetsflöde kring bolaget. Historiken talar för att Lundin har goda chanser till nya oljefynd i det politiskt stabila Nordsjön. Skickliga huvudägare i familjen Lundin som historiskt ofta belönat sina trogna aktieägare ordentligt gör att vi sätter LUPE som främsta val inom sektorn på stockholmsbörsen. Sandvik: Värderingen har pressats av svagare gruvkonjunktur, dock finns det stor effektiviseringspotential internt jmf konkurrenten Atlas Copco. Sandvik är ett av de svenska verkstadsföretag som har störst potential till omvärdering. Konjunkturen är viktig i sammanhanget men det finns stor potential att höja lönsamheten internt i Sandvik. Vi bedömer att Sandvik är en bra byggsten i en aktieportfölj som även utan större kurslyft ger en god direktavkastning. HIQ International: HIQ är en IT konsult som år efter år uppvisat stabila vinster även i lågkonjunkturer. Den senaste rapporten visade att det fortfarande är lite trögt i konsultbranschen och en snabb vändning är kanske inte att vänta. HIQ har dock bevisat att man kan tjäna pengar även i tuffa tider och vinsterna levererar man vidare till aktieägarna i form utav goda utdelningar. Senast i år höjde man utdelningen till 2,0kr vilket motsvarar en direktavkastning på nära 7 procent till dagens aktiekurs. Cloetta: Godistillverkaren Cloetta är efter skilsmässan från finländska Fazer tillbaka på svenska börsen som eget bolag. Rapporten för det första kvartalet föll inte marknaden i smaken och aktien backade med över 7 procent. Forts nästa sida

7 Men då ska man komma ihåg att Cloetta just nu är inne i ett ambitiöst omstruktureringsprogram som syftar till att effektivisera bolaget och redan nästa år finns det goda möjligheter till betydande lönsamhetslyft. Godisbranschen som helhet är dessutom stabil och påverkas inte alltför mycket av det allmänna konjunkturläget. Cloetta handlas idag med en rabatt på 30 procent jämfört med sina globala konkurrenter och på lite längre sikt borde den rabatten försvinna. Vi uppskattar stabiliteten i Cloettas affär och ser aktien som en bra byggsten i en väldiversifierad aktieportfölj. Volvo: Med en försäljning på över 300 miljarder kronor är Volvo AB Sveriges största bolag. I avsaknaden av ett tydligt lyft för den globala konjunkturen så har aktien stått och stampat lite en bit under 100 lappen. Det finns i huvudsak två ordentliga triggers i Volvo. Den första är som ovan nämnts den globala konjunkturen, nästan all försäljning går på export där USA, Asien och Europa är de viktigaste marknaderna. Den andra möjligheten ligger mer i bolagets egna händer. Volvo har under många år knappt förmått nå upp till halva lönsamheten jämfört med betydligt mindre konkurrenter som Scania. Med Crister Gardells intåg som storägare (10,5 procent av rösterna) kommer det att sättas större press genom hela koncernen på renodling och lönsamhetsfokus. Samverkar dessutom de båda faktorerna så kan 2014 och 2015 bli goda år för Volvos aktieägare. Den senaste tiden har det pågått en kapplöpning om makten i Volvo där Industrivärden och Gardells Cevian båda storköpt aktier. Mot bakgrund av detta har volvoaktien stigit med nästan 20 procent i år och vi sänker därför vår rekommendation till neutral. Getinge: Getinge som tillverkar produkter till sjukvård och kirurgi lämnade i förra veckan en vinstvarning vilket fick bolagets aktie att rasa med drygt 20 procent. Vinstvarningen var en i raden från bolaget den senaste tiden och det är uppenbart att marknaden blev rejält besviken. Det kommer ta tid att återuppbygga det förlorade förtroendekapitalet, men samtidigt har Getinge flera attraktiva egenskaper som på sikt återigen borde kunna tilltala placerarna. Bolaget befinner sig i en bransch med mycket regleringar och myndighetskrav vilket minskar konkurrensen och gör att lönsamheten kan hållas uppe på höga nivåer. Sjukvård är dessutom relativt konjunkturokänsligt, vilket också det borgar för stabil försäljning. Slutligen har man en stark huvudägare i den erkänt duktiga industrialisten Carl Bennet. Efter vår köprekommendation i förra numret av marknadsinsikt så har utvecklingen för Getinge varit starkt och aktien har på tre veckor stigit med 12 procent. Dessutom har man som aktieägare fått en utdelning på 4,15kr. Efter den starka utvecklingen väljer vi att ta ner vår kortsiktiga rekommendation till neutral. Långsiktigt tror vi dock fortfarande att Getinge har potential att komma tillbaka till gamla kursnivåer väl över 200kr. Arcam: Bolaget som sysslar med teknik för 3D-printing har stigit över 300 procent på börsen de senaste tolv månaderna och handlas nu till ett börsvärde kring 4 miljarder kronor. Med en helårsomsättning på 200 Mkr och en vinst kring 15Mkr tycker vi att man ska göra som storägaren Jan Barchan nu gjort och ta hem sin vinst.

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Sidan 1 Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Sidan 4 Tidpunkten viktig för val av fast elpris Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Vi håller fast vid prognosen att

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Bolagen med högst värde

Bolagen med högst värde REDEYE TRENDS NR 40 DECEMBER 2011 VECKAN SOM GÅTT OMXSPI 8,6% NASDAQ 6,4% DOW JONES 6,7% Bolagen med högst värde Värdeinvesterarna Graham och Piotroski har skapat urvalsmodeller där man enligt vissa regler

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken ANFÖRANDE DATUM: 2004-04-01 TALARE: PLATS: Riksbankschef Lars Heikensten Riksdagens finansutskott SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

1,9 % Utveckling senaste nr. 6,1 % Sedan årsskiftet TEKNISK ANALYS

1,9 % Utveckling senaste nr. 6,1 % Sedan årsskiftet TEKNISK ANALYS REDEYE TRENDS NR 4 FEBRUARI 2012 VECKAN SOM GÅTT OMXSPI 3,8% NASDAQ 1,3% DOW JONES -0,4% Mycket talar för Formpipe Formpipes rapport för det fjärde kvartalet blev stark försäljningsmässigt. Förutsättningarna

Läs mer

De starkaste. Välkomna! Utbombat. Viktig nivå. Två byten. En omvänd kreditprövning Sidan 2

De starkaste. Välkomna! Utbombat. Viktig nivå. Två byten. En omvänd kreditprövning Sidan 2 Veckan som gått OMX SPI NASDAQ DOW JONES -15% -15% -17% Nummer 34 okt 2008 De starkaste Det är i tider som dessa som stora värden byter ägare. Och vinnarna av krisen blir de med starka finanser. I lågkonjunktur

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se www.handelsbanken.se Finansmarknaden Januari 2009 Den globala lågkonjunkturen tar ett allt hårdare grepp om utvecklingen. Frågan hur historiskt låga centralbanksräntor och extremt stora stimulanspaket

Läs mer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer FEBRUARI 9 Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer SEB Ekonomisk Analys Nordic Outlook - Februari 9 Denna rapport publicerades den 17 februari 9. Avstämningsdag för valuta- och räntenoteringar

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2010-10-25 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer

Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 20 Januari 2011. Sidan 2 Ränteuppgången rullar på Sidan 4 Fast elpris bra val till våren

Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 20 Januari 2011. Sidan 2 Ränteuppgången rullar på Sidan 4 Fast elpris bra val till våren Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser Januari 11 Sidan Ränteuppgången rullar på Sidan Fast elpris bra val till våren Ränteuppgången rullar på Den allt starkare konjunkturen och de stigande råvarupriserna

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer