MARKNADSINSIKT. Mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADSINSIKT. Mars 2015"

Transkript

1 MARKNADSINSIKT Mars 2015 Aktiemarknaden fortsätter sin starka trend och bara i år har stockholmsbörsen nu stigit med drygt 15 procent. Efter en exceptionellt stark börsuppgång väljer vi nu att vikta ned aktierisken något i portföljerna. Riksbanken som i februari fattade ett historiskt beslut om negativ styrränta slog i dagarna till igen med en ytterligare sänkning, kan det komma mera? Läs mer om detta under avsnittet extra insikt. Världens ledande aktiemarknader fortsätter att stiga och flera noterade all time high i februari. Europa gick starkt, Frankrike och Storbritannien steg nära 7,3 procent följt av Tyskland som stannade på 7,0 procent. Vidare gick Japan upp 6,9 procent medan USA avkastade 6,6 procent. På tillväxtmarknaderna var utvecklingen mer blandad. Ryssland var bäst med en uppgång om 23,8 procent, Kina förblev oförändrad samtidigt som Turkiet föll 8,4 procent (allt uttryckt i svenska kronor). På Stockholmsbörsen steg index för de 32 största bolagen med 7,7 procent och index för småbolag 11,0 procent. På sektornivå steg åtta av Stockholmsbörsens nio sektorer. Industrisektorn ledde uppgången och steg 10,3 procent följt av Råvarusektorn som gick upp 9,5 procent. I botten återfanns Telekommunikationssektorn med en samlad nedgång om 1,2 procent. Under februari månad meddelade Riksbanken att man sänker reporäntan till -0,10 procent. Dessutom offentliggjordes ett program för kvantitativa lättnader i form av köp av statsobligationer för 10 miljarder kronor. Sänkningen på tio punkter var i och för sig inte särskilt stor, inte heller obligationsköpen var särskilt omfattande, men Riksbanken var tydlig med att såväl ytterligare räntesänkningar som utökade obligationsköp kan bli aktuella om så skulle behövas. Detta blev sen också verklighet på ett extrainsatt riksbanksmöte den 18 mars. Reaktionen på aktiemarknaden blev klart positiv. Investerarna tycks ha diskonterat att Riksbanken ska hålla realräntorna låga och kronan svag under överskådlig tid. Den tioåriga svenska statsobligationsräntan föll först under februari, men vände upp mot mitten av månaden. Månaden slutade med en uppgång på sju punkter till 0,71 procent. Den svenska kronan försvagades med 0,2 procent mot euron och 0,8 procent mot USA-dollarn. Februari månads inköpschefsindex för tillverkningsindustrin steg i Kina och Storbritannien. EMU:s index förblev oförändrat medan Japan och USA noterades lägre. Kina låg trots uppgången kvar under 50, medan övriga index befinner sig i tillväxtzonen. Motsvarande svenska inköpschefsindex föll något och uppvisade ett värde på 53,3 för februari, att jämföra med 55,1 föregående månad. Portföljerna Vi gör en generell nedjustering av risken i portföljerna. Vi minskar den globala aktieandelen med 5 procentenheter till förmån för alternativa placeringar i samtliga portföljer. Till följd av den extremt låga räntan sänker vi också exponeringen mot företagsobligationer till förmån för alternativa investeringar. Risken justeras även ned genom att minska högbeta förvaltaren Catella Reavinst till förmån för mer värdeinriktade Carnegie Sverige. Ny fond är Catella Nordic L/S Equity R. MarknadsInsikt är ett nyhetsbrev som distribueras till Sparbanken Syds kunder. Här presenterar vi analyser av ränte- och aktiemarknaderna samt tipsar om olika placeringsalternativ. Mer information om Sparbanken Syds tjänster och produkter hittar du på Ansvarig utgivare: Sparbanken Syd, Andreas Narsell. Uppgifterna i detta marknadsbrev är endast avsedda som information till Sparbanken Syds kunder och innefattar inte något erbjudande om att köpa eller sälja värdepapper eller andra finansiella instrument. Mottagare av detta marknadsbrev rekommenderas att komplettera det egna beslutsunderlaget med nödvändigt material. Sparbanken Syd påtar sig inte något ansvar för eventuella dispositioner av kund med anledning av innehållet i detta marknadsbrev och ansvarar inte för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må som grundar sig på användandet av det.

2 FOND INSIKT Produktförslag Fördelning Offensiv Bas Försiktig Betyg Globala aktiefonder Swedbank Robur Globalfond 25,00% 25,00% 15,00% Svenska aktiefonder Catella Reavinst 10,00% 7,00% 4,00% Carnegie Sverigefond 10,00% 8,00% 6,00% Tillväxtmarknadsfonder Sparbanken Tillväxt 20,00% 5,00% 0,00% Alternativa investeringar Catella Hedge 10,00% 15,00% 13,00% Saknar rating Catella Nordic L/S Equity R 15,00% 15,00% 12,00% Saknar rating Räntefonder Catella Avkastning 0,00% 10,00% 25,00% Carnegie Corporate Bond 10,00% 0% 0% Indecap Guide Företagsobl.fond 0,00% 15,00% 25% Saknar rating Betyg hämtade från morningstar.se Offensiva portföljen 30% 30% 20% 20% Basportföljen 50% 30% 15% 5% Försiktiga portföljen 10% 20% Globalfonder Sverigefonder Tillväxtfonder Räntor/alt inv Globalfonder Sverigefonder Tillväxtfonder Räntor/alt inv Sverigefonder Globalfonder Räntor/alt inv Swedbank Robur Globalfond Globalfond är en aktiefond som placerar globalt i aktier i företag inom olika branscher. Högst 30 % av fondens tillgångar får vara placerade i företag vars aktier och aktierelaterade fondpapper handlas på en reglerad marknad i Sverige. Fonden får använda sig av derivatinstrument för att öka avkastningen. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden. Riskmått Risk 6 av 7 Catella Reavinstfond 6 Fonden investerar främst i svenska aktier men kan även investera i aktierelaterade insrument, t ex optioner. I normalfallet ska fondens tillgångar vara till minst 90% placerade i aktier. Förvaltningsprocessen bygger på makrosyn, aktieurval och utnyttjande av marknadstrender. Fonden är mycket aktivt förvaltad genom att omsättningen av affärer är högre än genomsnittet av Sverigefonder, vilket särskiljer förvaltaren. Riskmått Risk 6 av %

3 Carnegie Corporate Bond Fonden placerar i företagsobligationer (emitterade av svenska och nordiska företag) och räntebärande värdepapper. Fonden har en genomsnittlig portföljlöptid på cirka 3-5 år, vilken dock kan vara längre. Fonden använder även derivat som en del i förvaltningen. Fonden har som målsättning att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att placera i räntebärande instrument, t.ex. obligationer och penningmarknads-instrument som handlas på en reglerad marknad. Investeringarna kommer främst att fokusera på utfärdare i Norden. Fonden får även placera upp till 10 % av tillgångarna i andra investeringsfonder. Riskmått Risk 2 av 7 2 Sparbanken Tillväxt Sparbanken Tillväxt är en fondandelsfond som placerar tillgångarna i andra globala och regionala tillväxtmarknadsfonder, såväl svenska som utländska. Ingen av de underliggande fonderna får utgöra mer än 40% av fondens tillgångar. Målsättningen är att fonden ska överträffa utvecklingen för Morgan Stanley Capital Index Emerging Markets (NET TR), ett globalt tillväxtmarknadsindex som omfattar över 25 olika marknader ( t. ex. Kina, Indien, flera Östeuropeiska- och Latinamerikanska marknader), omräknat till svenska kronor. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Riskmått Risk 6 av 7 6 Carnegie Sverigefond Sverigefonden är en aktiefond som investerar i aktier noterade på Stockholms Fondbörs. Fonden har inga begränsningar avseende branscher eller företag. Fonden får även investera i räntebärande värdepapper. Riskmått: Risk 7 av 7 Catella Avkastning 7 Fonden investerar aktivt i räntebärande värdepapper. Målsättningen är att åstadkomma en värdeutveckling som är bättre utvecklingen för jämförelseindex. Riskmått Risk 2 av 7 Catella Hedgefond HF Fonden har som målsättning att uppvisa en jämn, positiv avkastning oavsett riktningen på de nordiska kapitamarknaderna. Analysprocessen bakom fondens investeringar består främst av fundamental analys, inom vilken man studerar företagets intjäningsförmåga, kassaflöden osv. Som komplement till detta bedrivs vidare en s k kvantitativ analys, här studerar vi aktiers historiska utveckling och samvariation med varandra. Ett tredje centralt inslag i förvaltningen är riskanalysen. Både fondens sammantagna risk, men också risken i varje enskild investering övervägs. Förvaltningsarvodet är 1% + 20% av avkastningen över index. Riskmått Risk 3 av Catella Nordic Long/Shot Catella Nordic Long Short Equity är en alternativ aktiefond som strävar efter att konsekvent leverera en positiv avkastning där utbytet mellan avkastning och risk, den riskjusterade avkastningen skall var konkurrenskraftig. Målet är att förvalta en aktieportfölj som ger andelsägare en positiv avkastning i både upp- och nedgående marknad genom att portföljen har hög korrelation med aktiemarknaden i en uppgående marknad och låg korrelation i en edgående marknad. Fonden investerar främst i aktier noterade på de nordiska börserna. Riskmått Risk 4 av 7 Indecap Guide Företagsobligation C Fonden är en fondandelsfond som investerar i andra svenska räntefonder så att fondens genomsnittliga löptid alltid överstiger 1 år. Genom investeringar i andra fonder och kontinuerlig anpassning av placeringarna till de fonder som bedöms ha störst chans till god utveckling, erbjuder fonden en placering med god riskspridning. Riskmått Risk 3 av 7 3 4

4 RÄNTE INSIKT Fortsatt låg ränta Låg inflation, låga inflationsförväntningar och förväntningar om långvariga stimulanser från Riksbanken håller nere räntenivåerna. Vi räknar med att boräntorna kommer att fortsätta vara låga året ut. Så småningom bör dock stigande inflation pressa upp förväntningarna och därmed även räntorna. Utifrån våra prognoser och antagande är det i dagsläget billigt att välja långa räntebindningstider. Räntorna har rört sig en hel del både uppåt och nedåt, i Sverige och i omvärlden, de senaste veckorna. Även på aktieoch valutamarknaderna har det varit lite större rörelser än vanligt. I USA har en stark arbetsmarknad och förväntningar om att amerikanska centralbanken (Fed) senare i år kommer att höja styrräntan medfört att de längre marknadsräntorna varit i en uppåtgående trend sedan slutet av januari. Under samma period har tyska räntor istället legat still på rekordlåga nivåer. Europeiska räntor fick till och med en liten skjuts nedåt i början av mars när den Europeiska centralbanken (ECB) inledde sina kvantitativa lättnader, dvs banken började köpa upp obligationer med syfte att pressa ned långräntorna. Den svenska tioåriga statsobligationsräntan låg under 0,5 procent i mitten av februari, steg sedan upp till 0,85 procent i början av mars, för att sedan falla tillbaka till 0,6 procent i dagsläget. Spretande omvärld, större ränterörelser Fortfarande är det låg inflation, låga inflationsförväntningar och förväntningar om ihållande räntestimulanser från centralbankerna som håller nere räntenivåerna. Den ekonomiska tillväxten hålls uppe ganska väl i vissa länder, t.ex. i USA och Sverige, men är svag i andra länder. Fortfarande finns det en hel del risker för främst Europa i form av Ukraina-konflikten och Greklands problem. Det lägre oljepriset, räntestimulanserna och den svagare euron är dock välbehövligt bränsle för euroekonomierna. Även i Asien spretar konjunkturutsikterna en del. I det stora och viktiga Kina syns en liten inbromsning i både tillväxt och inflation och centralbanken har redan agerat med räntesänkningar. Sammantaget spretar således ränteoch konjunkturutsikterna en del i omvärlden. Förmodligen får vi vänja oss vid lite större rörelser på finansmarknaderna framöver än vad vi sett de senaste åren. Omvärldsläget bidrar till detta. Även om vi fortfarande räknar med att räntemarknadens fokus på deflationsrisker är på väg att avta och att räntenivåerna långsiktigt är på väg uppåt så kommer det därför säkert att komma tillfälliga nedgångar under resans gång. Blandat utfall Riksbankens fokus på att till varje pris återföra inflation och inflationsförväntningar till inflationsmålets tvåprocentsnivå verkar kvarstå. Mycket i den svenska ekonomin går åt rätt håll, senaste BNP-statistiken var lite bättre än väntat, sysselsättningen fortsätter öka och bostadspriserna stiger i snabb takt. Det senaste inflationsutfallet var något högre än väntat och inflationsförväntningarna bland aktörerna på räntemarknaden har vänt uppåt de senaste veckorna. Både förväntningar och utfall ligger dock fortfarande en bra bit under 2 procent. Förväntningarna bland andra aktörer har inte heller påverkats märkbart. Bland arbetsmarknadens parter har förväntningarna på framtida löneökningar till och med sjunkit, enligt de senaste mätningarna. Lägger vi till att kronan är 4-5 procent starkare mot euron än vid Riksbankens senaste räntemöte i mitten av februari så är det osäkert om Riksbanksdirektionen är helt nöjd med utvecklingen. Vi bedömer fortfarande att de kommande månadernas inflationsutfall blir avgörande för om de sex Riksbankscheferna kommer med ytterligare stimulanser eller inte. Överraskar inflationen på nedsidan så kommer det sannolikt mer stimulans i form av ännu lägre styrränta, utökade obligationsköp och möjligen riktad företagsutlåning via bankerna. Kronans utveckling är viktig för inflationen, vilket påpekats av Riksbanken vid flera tillfällen den senaste tiden. Vi tror dock att det krävs en betydligt skarpare kronförstärkning, än den som varit hittills, för att Riksbanken ska känna sig tvungen att agera. Oförändrad ränteprognos Vårt huvudscenario utesluter inte helt ytterligare en mindre räntesänkning och utökade obligationsköp från Riksbanken under våren och sommaren men vår bedömning är att eventuella åtgärder inte kommer att få några större effekter på marknadsräntorna. Vi räknar med att styrräntan återförs till noll under hösten 2016, då inflationen enligt Konsumentprisindex (KPI) bör ha nått 2 procent samtidigt som underliggande inflation (KPIF) då har legat över 1,5 procent i nästan ett år. Vi räknar med att styrräntan ligger på 0,25 procent i slutet av 2016 och att Riksbanken sedan rullar på med räntehöjningar i en takt kring en procenthet om året. Vi bedömer fortfarande att 3,75 procent är en långsiktig neutral räntenivå, där styrräntan borde ligga när ekonomin är i balans och inflationen är i linje med målet. Denna nivå räknar vi med nås i slutet av Dagens långa marknadsräntor avspeglar förväntningar om att Riksbanken kommer att ta väldigt lång tid på sig att justera upp styrräntan, prissättningen indikerar att marknaden räknar med att 1 procent inte kommer att nås förrän Den genomsnittliga inflationen under de kommande fem tio åren väntas, enligt räntesättningen, komma att bli någonstans kring 1,1-1,3 procent, väl under inflationsmålet. Om marknadsaktörerna börjar räkna med att det faktiska utfallet för Riksbankens styrränta och inflationen kan hamna någonstans i närheten av vår prognos i stället så kommer de långa räntorna att stiga. Vi räknar inte med att se någon större omsvängning på kort sikt men under 2016 bör räntemarknaden börja räkna med mer inflation och fler räntehöjningar från Riksbanken. Då kommer även de långa marknadsräntorna att gå upp. Forts nästa sida

5 Forts fr föregående sida Genomsnittsränta från den 1 juni När det gäller de riskpremier som påverkar bankernas finansieringskostnader så räknar vi inte med att de kommer att förändras nämnvärt, vare sig på kort eller lång sikt. För många banker är inlåning från privatpersoner och företag en viktig finansieringskälla och med inlåningsräntor som redan är på noll procent blir det svårt att sänka kostnaden för denna finansiering ytterligare. Det innebär att genomslaget till bolåneräntorna av ytterligare Riksbankssänkningar kan bli begränsade. Från och med 1 juni kommer varje bolångivare att redovisa den faktiska snittränta som kunderna erbjudits den senaste månaden. Det är svårt att förutsäga vad detta kommer att innebära för prissättningen och konkurrensen. Sannolikt kommer dock listräntan på sikt att förlora en del av sin status som riktmärke för bolåneräntorna. Möjligen kan det även leda till att priskonkurrensen ökar men då behövs förmodligen ytterligare krav på transparens. Billigt att binda men ingen brådska Vår sammantagna bedömning är, precis som i förra Boräntenytt, att bolåneräntorna sannolikt ligger kvar på nuvarande nivåer året ut. Under 2016 bör de dock börja stiga, uppgången kommer tidigare och blir snabbare på den långa sidan än på den korta. Tremånadersräntan, som är den vanligaste, väntas passera 2,50 procent i början av 2017 och sedan fortsätta stiga i samma takt som styrräntan. I slutet av 2020 når den 5,40 procent, som är vår skattning av den långsiktigt neutrala nivån, där den antas ligga kvar. Slår våra prognoser och antaganden kring tremånadersräntans framtida utveckling in så kommer det att väga ganska jämnt mellan tremånadersräntan och räntebindningstiderna på ett till tre år. För de längre räntebindningstiderna blir däremot fördelen för de bundna räntorna mer markant. Den femåriga boräntan beräknas ligga 0,7 procentenheter under vad den genomsnittliga tremånadersräntan kommer att bli under de kommande fem åren. Sannolikheten att fyra- och femåriga räntor blir ett bättre val än tremånadersräntan uppskattas ligga strax över 60 procent. Bundna boräntor ligger på historiskt låga nivåer och för den försiktige kan det därför vara läge att slå till nu och välja långa räntebindningstider. Att binda på längre tid kan visa sig bli en ganska billig försäkring mot en oväntad ränteuppgång även om ränteutvecklingen inte blir den väntade. Den som är mer riskbenägen, har goda marginaler i sin ekonomi och kanske inte är övertygad om att räntorna på sikt kommer att stiga kan naturligtvis välja kortaste räntebindningstiden och avvakta. Val av räntebindningstider är ett högst individuellt val men för de allra flesta passar nog ett upplägg som ligger mellan dessa extremer, kanske med en del rörligt, en del bundet på kortare tid och en del bundet på längre tid, väldigt väl. Prognos för SBAB Banks boräntor, olika bindningstider 18 mars 2015 Juni 2015 Dec 2015 Juni 2016 Dec 2016 Dec mån 1,99 1,99 1,99 2,10 2,40 3,50 2 år 1,99 1,99 1,99 2,40 2,90 4,30 5 år 2,49 2,49 2,49 3,25 4,00 5,00 Anm: Förändring i prognosen från Boräntenytt 18 februari inom parentes. källa: SBAB BORÄNTENYTT NUMMER AKTUELLA MARKNADSNOTERINGAR Räntor Instrument Senast 31/12 Reporänta -0,25% 0,00% STIBOR 3M -0,089% 0,26% Stadsobl Sv 10 år 0,47 % 0,93% Valutor Instrument Senast YTD % USD/SEK 8, ,85 EUR/SEK 9,27-2,17 GBP/SEK 12,87 + 5,16 DKK/SEK 1,24-2,22 Aktieindex Instrument Senast YTD % OMX ,52 Dow Jones ,10 DAX ,65 Nikkei ,61 DJ World 329,23 + 2,60 Råvaror Instrument Senast YTD % Olja Brent $ 53,17-7,35 Koppar 3M $ ,52 Zink 3M $ ,741 Guld $ ,79 Noteringar per

6 EXTRA INSIKT Christoffer Enander SPAREKONOM Riksbanken slår till igen Riksbanken valde i onsdags att på ett extrainsatt möte sänka den svenska styrräntan med ytterligare 15 punkter till -0,25. Det hade funnits spekulationer i marknaden om att en ytterligare räntesänkning fanns på kartan men det var lång ifrån konsensus att den skulle komma så fort eller bli så stor. Som jag skrev i senaste marknadsinsikt så ska Riksbankens beslut ses helt i ljuset av den europeiska centralbanken ECBs agerande och hur deras massiva stimulansåtgärder påverkat växelkursen för euron. De senaste veckorna har vi i takt med att kronan stärks med nästan 50 öre mot euron kunnat lyssna till allt mer irriterade tongångar från riksbanksledamöter som när vice riksbankschefen Per Jansson i en intervju konstaterade att i synnerhet kronans växelkurs mot euron kommer att vara i fokus för Riksbankens policydiskussioner. Räntesänkningen fick hur som helst genast effekt på valutamarknaden där den svenska kronan försvagades mot samtliga stora valutor och en Euro kostar i skrivande stund återigen 9,30 från att under de senaste två veckorna ha handlats ned mot 9 kronor. Svenska kronan tappade även rejält mot den amerikanska dollarn och handlades efter räntesänkingen till som högst till 8,82 USD/SEK för att sedan stabiliseras på nivåer runt 8,70. På 12 månader har därmed den amerikanska dollarn stärkts med över 37 procent mot kronan vilket gjort att stora delar av svensk exportoindustri, men också svenska sparare i amerikafonder haft anledning att jubla. Just exportindustrins medvind av en svagare svensk krona kombinerat med sjunkande räntor gjorde att börsen tog ett glädjeskutt på närmare 2 procent på räntesänkiningen. Givna vinnare på den svaga kronan är företag med en tung kostnadsmassa i kronor och intäkter nästan uteslutande i USD eller Euro, ett typexempel är svensk skogsindustri, men också många verkstadsbolag. Fastighetsbolagen vars största kostnad ofta är finansiering har också all anledning att glädjas över den låga räntan. Hur kommer då riksbanken att agera framöver? Som jag skrev i förra numret så är jag övertygad att den bästa ledtråden till riksbankens agerande den närmaste tiden är att följa ECBs agerande och att hålla kolla på den svenska kronans utveckling. Lyssnar man på riksbanken kommunikation så blir det tydligt att valutan är det nya fokusområdet. Bakgrunden till detta är att just valutakursen utgör riksbankens enda egentliga möjlighet att kortsiktigt styra inflationen genom prisutvecklingen på importerade varor. Andra viktiga frågor såsom skuldsättning och prisbubblor på bostadsmarknaden har riksbanken med all önskvärd tydlighet sedan ungefär ett år tillbaka skickat vidare till politikerna, där den ju faktiskt hör hemma. Stefan Ingves konstaterade på bästa sändningstid i aktuellt att politikerna trots allt sitter på beslutanderätten om såväl ränteavdrag som fastighetsbeskattning, två mycket precisa verktyg ifall man på allvar vill dämpa lånerally och attraktionskraften i fastighetsspekulation. Slutligen då, kommer räntesänkingen göra att vi får se negativ inlåningsränta på bankernas sparkonto? Nej, det är i dagsläget inte troligt att vi som privatpersoner kommer att mötas av negativ inlåningsränta. Konsekvenserna av en sådan ordning är alltför svåröverblickbar i termer av exempelvis efterfrågan på kontanter och allt vad ett sådant beslut skulle föra med sig. Större företag däremot med omfattande penningflöden kan redan idag tvingas betala för att hålla stora summor likvida medel på konton, och den trenden lär förstås fortsätta i och med det extrema läget med negativa styrräntor. Man kan dock konstatera att det nu blir viktigare än någonsin att se över sitt räntesparande.

7 AKTIE INSIKT Bolag Kurs SEK Rekommendation Atrium Ljungberg 130,60 Neutral Christoffer Enander SPAREKONOM Atrium Ljungberg: Rekordlåga räntor i kombination med en stark hyresmarknad i storstadsregionerna har gjort fastighetsaktier till vinnare på börsen under de senaste åren. Atrium Ljungberg är ett gammalt välskött fastighetsbolag med fin historik och bra direktavkastning, trots detta handlas aktien fortfarande under fastighetsbeståndets substansvärde. Huvudfokus ligger på Stockholmsområdet och bolaget har en attraktiv projektportfölj som kan gynnas av bla. utbyggd tunnelbana. Vi tror att aktien har potential att värderas upp. Kopparbergs Bryggeri: Kopparbergs aktie har under de senaste fem åren haft en fantastisk utveckling och fördubblats flera gången om från kurser kring 10 kr till dagens 70 kr, men uppvärderingen är på många sätt väl underbyggd av företagets utveckling. Bryggeriet äger flera starka varumärken där bla Sofiero är den mest sålda starkölen på svenska systembolaget. Just ölförsäljningen utgör idag ca 30 procent av Kopparbergs omsättning. Men den riktigt stora framgången för Kopparbergs har varit deras cider som på senare år lanserats utomlands med enorm framgång. Faktum är att Kopparbergs päroncider är världens mest sålda. Totalt har man försäljning i drygt 35 länder och cider står nu för hela 60 procent av företagets omsättning på totalt lite dryga 1,6 miljarder. Företaget räknar själva med att den höglönsamma cidern ska fortsätta att öka sin andel av försäljningen vilket möjliggör ökad lönsamhet. För 2013 redovisade Kopparbergs en vinst per aktie om 3,46kr antar man en 10 procentig vinstökning i år så värderas företaget nu till P/E tal runt 18, det är knappast billigt. Vid en samlad bedömning landar vi trots allt i ett köpråd då vi bedömer potentialen i den internationella expansionen som hög intressant. Förr eller senare kan dessutom någon bryggerijätte få upp ögonen för bolaget och lägga ett saftigt bud. Den senaste rapporten bekräftade en god vinst och försäljningsutveckling som nu dessutom förstärks av en svagare svensk krona. Bolaget beslutade även om höjd aktieutdelning Trots att aktien har stigit nästan 50 procent sen vår första köprekommendation väljer vi att hålla fast vid denna eftersom vi ser långsiktiga kvalitéer hos bolaget. Industrivärden: Investmentbolaget Industrivärden är storägare i ett antal svenska kronjuveler såsom exempelvis Volvo, Sandvik, Handelsbanken, SCA, Skanska och nu också ICA. Genom att köpa aktier i Industrivärden så får man alltså indirekt del i en bred aktieportfölj. Industrivärden dras liksom Investor med en substansrabatt vilket innebär att marknaden Kopparbergs bryggeri 102,50 Köp Industrivärden C 160,10 Köp Sandvik 96,45 Neutral HIQ International 43,90 Köp Peab 67,30 Köp Scandi Standard 53,25 Köp SSAB B 39,99 Köp Elekta 79,25 Köp Eniro 2,18 Sälj PA Resources 1,20 Sälj Noteringar per värderar investmentbolaget lägre än värdet på de samlade tillgångar som bolaget äger. De tillgångar Industrivärden äger motsvarar ett värde om 158kr/aktie men en aktie i Industrivärden kan idag köpas kring 130kr. Årets utdelning blev 5,50kr vilket ger en direktavkastning på goda 4,2 procent. tillgångar Industrivärden äger motsvarar ett värde om 178kr/aktie men en aktie i Industrivärden kan idag köpas kring 150kr. Årets utdelning höjs till 6,25kr vilket ger en direktavkastning på goda 4 procent. Sandvik: Värderingen har pressats av svagare gruvkonjunktur, dock finns det stor effektiviseringspotential internt jmf konkurrenten Atlas Copco. Sandvik är ett av de svenska verkstadsföretag som har störst potential till omvärdering. Konjunkturen är viktig i sammanhanget men det finns stor potential att höja lönsamheten internt i Sandvik. Vi bedömer att Sandvik är en bra byggsten i en aktieportfölj som även utan större kurslyft ger en god direktavkastning. Den senaste tidens börsuppgång har drivit upp Sandviks aktie väl över 90 kronor, samtidigt syns ingen riktigt robust återhämtning i gruvsektorn varför vi väljer att sänka rekommendationen till neautral. HIQ International: HIQ är en IT konsult som år efter år uppvisat stabila vinster även i lågkonjunkturer. Den senaste rapporten visade att det fortfarande är lite trögt i konsultbranschen och en snabb vändning är kanske inte att vänta. HIQ har dock bevisat att man kan tjäna pengar även i tuffa tider och vinsterna levererar man vidare till aktieägarna i form utav goda utdelningar. Senast i år höjde man utdelningen till 2,60kr vilket motsvarar en direktavkastning på nästan 6 procent till dagens aktiekurs. Peab: Byggföretaget Peab gick igenom ett tungt 2013 med nedskrivningar i flera stora byggprojekt. Under innevarande år har dock mycket krut lagts på att styra upp interna processer och att öka lönsamheten. Nye VDn Jesper Göransson har Forts nästa sida

8 drivit igenom ett stort besparingsprogram där 100 tjänstemän fått gå och 350 Mkr ska sparas per år form Med sin svaga historik är Peab idag det lägst värderade av de tre stora byggbolagen. Bolaget rapporterade senast en stigande orderstock och ifall vi antar en hygglig byggkonjunktur för kommande år och samtidigt konstaterar att Peab har 80 procent av sin affär i Sverige så ser aktien ganska intressant ut. Dessutom förväntas en utdelning de närmaste åren som ger runt 4 procent direktavkastning. Scandi Standard: Bolaget med det lite intetsägande namnet Scandi Standard börsintroducerades i juni och producerar vad man kallar kycklingbaserade livsmedel. Företaget bedriver verksamhet i Sverige, Danmark och Norge där man i varje land äger ledande varumärke som Kronfågel, Danpo och Den Stolte Hane. Ungefär 60 procent av bolagets försäljning sker i dagligvaruhandeln och andra viktiga kunder är bla restaurangkedjan McDonalds. Bolaget gynnas av hälsotrenden där kycklingkött anses mer hälsosamt än rött kött. Dessutom är försäljningen hyfsat konjunkturstabil då kyckling är relativt billig mat som konsumenter inte väljer bort trots sämre ekonomiska tider. Just stabiliteten i försäljningen gör också att företaget inte kommer att vara någon tillväxtraket men förhoppningsvis kan man leverera goda utdelningar till sina aktieägare. Vi tror att en sådan defensiv aktie kan passa som del i en väldiversifierad aktieportfölj. I rapporten från tredje kvartalet framkom att bolaget tappat ett lönsamt kontrakt med ICA i Norge vilket påverkar resultatet negativt. Beskedet har fått aktien att falla drygt 15 procent på en månad, men underliggande verksamhet går bra och vår långsiktiga syn på bolaget har inte förändrats. Elekta: Företaget som är ett globalt medicinteknikbolag och bl a tillverkar strålknivar för canceroperationer var under många år en tillväxtraket och aktien steg som en sol på börshimlen. Efter flera vinstvarningar och missade försäljningsprognoser bröts den fina börssviten under 2013 och aktien rasade från toppnivåer runt 110kr ned till som lägst 64 kr. I dagsläget handlas Elekta runt 85kr och tillväxtförväntningarna har kommit ner rejält varför vi bedömer att det kan vara läge att plocka in aktien. Det räcker framöver med ganska modesta tillväxttal för att bolaget ska överaska och långsiktigt är Elektas nisch mot hälsovård högintressant. Inte minst då det finns betydande möjligheter på tillväxtmarknader som Kina. Bolaget gav senast en utdelning på 2kr/aktie. SSAB: Den svenska ståltillverkaren SSAB har likt alla andra ståltillverkare kämpat i hård motvind sedan finanskrisen. Överutbud på stålmarknaden med tuffa prisförhandlingar samt ett järnmalmspris som stundtals slagit rekordnivåer har varit några av problemen bolaget tvingats kämpa med. Bolaget har inte heller gjort sina aktieägare glada, på fem år har aktien rasat med 70 procent och handlas idag nära bottennivåer strax under 40kr. Vän av ordnigen ställer sig förstås frågan varför skulle man vilja köpa det här? SSAB kan idag beskrivas som ett klassiskt turn around case och det finns ett par parametrar som gör aktien intressant för den lite mer spekulativt lagde investeraren. Framför allt så är hävstången i SSABs resultat enorm, redan små förändringar i stålpriser, järnmalmpriser och valutakurser får en våldsam effekt på bolagets resultat och de senaste åren har mycket av detta legat i fel vågskål. En siffra som ofta brukar nämnas är att en ökning av priserna i stålrörelsen med 10 procent allt annat lika ger en vinst per aktie med 7,50kr. För att öka lönsamheten genomför SSAB nu en fusion med det finska stålbolaget Rautaruuki och förutsatt att detta hanteras på ett bra sätt så finns här betydande synergieffekter att hämta. Till syvende och sist är det ändå så att SSAB blir ett spel på den globala och europeiska konjunkturen. Risken är klart högre än i många andra verkstadsaktier men trots detta bedömer vi ändå aktien som intressant till nuvarande kursnivåer då potentialen till framtida uppvärdering är betydande. Eniro: Söktjänstföretaget Eniro föll 17 procent efter sin rapport där man förutom en rejält sämre försäljning även presenterade planer på en omfattande nyemission. Detta är bara en i raden av Eniros finansieringsrundor. Så sent som 2010 tvingades bolaget till en nyemission av bankerna som oroade sig över Eniros höga skuldsättning, och nu är det alltså dags igen. De aktieägare som var med då har lätt att hålla sig för skratt, kursen har sedan 2010 backat med mer än 90 procent. Vi är väldigt tveksamma till Eniros affärsmodell och därför tycker vi att man trots stora kursnedgångar bör sälja aktien och inte heller teckna aktier i nyemissionen. PA Resources: Företaget är ett litet oljebolag med verksamhet i Nordsjön, Afrika och Västafrika. Det senaste oljeprisfall har slagit hårt mot bolaget som redan innan brottades med hög skuldsättning. Bolaget genomför just nu diskussioner med sina långivare om lättnader i lånevillkoren. Trots att aktien backat kraftigt under 2014 så tycker vi att man bör undvika aktieköp eller delatagande i något finansieringsprogram, risken är helt enkelt för hög. För den sparare som vill investera i oljesektorn anser vi sammanvägt Lundin Petroleum vara det bästa alternativet.

MARKNADSINSIKT. Januari 2015

MARKNADSINSIKT. Januari 2015 MARKNADSINSIKT Januari 2015 Börsåret 2014 avslutades i positiva tecken och för sparare i Amerika fonder blev avkastningen nära på dubbelt så hög tack vare rally i dollarn. Ett kraftigt fallande oljepris

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Maj 2014

MARKNADSINSIKT. Maj 2014 MARKNADSINSIKT Maj 2014 Kvartalsrapporterna bjöd på siffror något under förväntan, trots detta höll börsen emot. Förklaringen stavas bättre vinstutsikter, starka makrosignaler och inte minst en låg ränta

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Mars 2014

MARKNADSINSIKT. Mars 2014 MARKNADSINSIKT Mars 2014 Stark februaribörs men krisen i Ukraina sänkte Ryssland till nytt 3-år lägsta och vi räknar med att den närmaste tiden kommer att präglas av storpolitiska utspel. Ryssland har

Läs mer

MARKNADSINSIKT 2013-09-26

MARKNADSINSIKT 2013-09-26 MARKNADSINSIKT 2013-09-2 Merparten av de större börserna världen över backade under augusti. Indien hörde till förlorarna och rasade 9,4 procent. Även Stockholmsbörsen backade och tappade 1,0 procent.

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys november 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Penningpolitisk

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys januari 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Ny bazooka

Läs mer

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 3 JUNI 3 Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker för deflation, det vill säga fallande priser, präglar för närvarande de finansiella marknaderna. Att centralbankerna

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer