MARKNADSINSIKT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADSINSIKT 2013-09-26"

Transkript

1 MARKNADSINSIKT Merparten av de större börserna världen över backade under augusti. Indien hörde till förlorarna och rasade 9,4 procent. Även Stockholmsbörsen backade och tappade 1,0 procent. USA backade 1,3 procent följt av Tyskland som gick ner 1,1 procent. Japan och Frankrike tappade 0,7 procent. Uppgångar noterades i Kina och England som steg 3,2 respektive 1,1 procent (allt uttryckt i svenska kronor). Uppåt för telekommunikation Stockholmsbörsen uppvisade samma mönster och tappade 1,0 procent. På sektornivå var utvecklingen blandad. Finanssektorn hörde till förlorarna med en nedgång på 3,9 procent följt av Hälsovårdssektorn som backade 2,8 procent. I topp placerade sig telekommunikation samt Industrisektorn med en uppgång om 0,9 procent. Svagare krona Räntan på den tioåriga svenska statsobligationen fortsatte upp 25 baspunkter till 2,45 procent. På valutamarknaden försvagades den svenska kronan med 1, procent mot dollarn och med 0,9 procent mot euron. Vidare fortsatte oljepriset upp med cirka procent tillföljda av instabiliteten i Egypten samt oroligheterna i Syrien. Bättre konjunktur På makrosidan fortsatte de flesta indikatorer att peka mot en bättre konjunktur. Augusti månads inköpschefsindex för Kina, Japan, Storbritannien och EMU ligger genomgående över 50 och samtliga tal förbättrades jämfört med juli. Även september månad har hittills bjudit på övervägande positiv statistik där exempelvis HSBC:s preliminära tillverkningsinköpschefsindex noteras till 51,2 vilket är den högsta nivån på sex månader. Tyskland i fokus Tyska valet innebar en stor framgång för sittande förbundskansler Angela Merkel vars parti CDU fick 42,9 procent av rösterna. Trots detta tvingas Merkel troligtvis söka koalition med socialdemokraterna eftersom FDP för första gången sedan 1949 hamnade utanför förbundsdagen. Att Merkel kan sitta kvar betraktar vi som stabiliserande för Europa i allmänhet och Euroområdet i synnerhet. Neutrala portföljer Portföljerna är fortsatt neutralt viktade mellan aktier och räntor. Samtidigt behålls exponeringen mot bostadsobligationer samt företagsobligationer på bekostnad av svenska stadsskuldsväxlar. Samtliga portföljer har en generell övervikt mot alternativa investeringar på bekostnad av svenska obligationsfonder, samt svenska korträntefonder. MarknadsInsikt är ett nyhetsbrev som distribueras till Sparbanken Syds kunder. Här presenterar vi analyser av ränte- och aktiemarknaderna samt tipsar om olika placeringsalternativ. Mer information om Sparbanken Syds tjänster och produkter hittar du på Ansvarig utgivare: Sparbanken Syd, Jenny Reiman-Ehle. Uppgifterna i detta marknadsbrev är endast avsedda som information till Sparbanken Syds kunder och innefattar inte något erbjudande om att köpa eller sälja värdepapper eller andra finansiella instrument. Mottagare av detta marknadsbrev rekommenderas att komplettera det egna beslutsunderlaget med nödvändigt material. Sparbanken Syd påtar sig inte något ansvar för eventuella dispositioner av kund med anledning av innehållet i detta marknadsbrev och ansvarar inte för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må som grundar sig på användandet av det.

2 FOND INSIKT Offensiva portföljen Försiktiga portföljen 30% 30% Globalfonder 10% Sverigefonder Tillväxtfonder 20% Sverigefonder Globalfonder Räntor/alt inv Räntor/alt inv 20% 20% 70% Basportföljen 30% 15% 5% 50% Globalfonder Sverigefonder Tillväxtfonder Räntor/alt inv Produktförslag Fördelning Offensiv Bas Försiktig Betyg Globala aktiefonder Sparbanken Global 18,00% 18,00% 12,00% Swedbank Robur Globalfond 12,00% 12,00% 8,00% Svenska aktiefonder Robur Småbolag Sverige 12,00% 9,00%,00% Robur Sweden High Div 8,00%,00% 4,00% Tillväxtmarknadsfonder Sparbanken Tillväxt 20,00% 5,00% 0,00% Alternativa investeringar Catella Nordic Long/Short 8,00% 11,00% 14,00% Ej betygsatt Catella Hedge 9,00% 13,00% 17,00% Ej betygsatt Räntefonder Catella Avkastning 5,00% 10,00% 20,00% Carnegie Corporate Bond 8,00% 1,00% 19,00% Betyg hämtade från morningstar.se

3 Swedbank Robur Globalfond Globalfond är en aktiefond som placerar globalt i aktier i företag inom olika branscher. Högst 30 % av fondens tillgångar får vara placerade i företag vars aktier och aktierelaterade fondpapper handlas på en reglerad marknad i Sverige. Fonden får använda sig av derivatinstrument för att öka avkastningen. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden. Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige Småbolagsfond Sverige placerar i aktier huvudsakligen i mindre och medelstora svenska företag inom olika branscher. Fonden har även möjlighet att placera högst 10 procent av tillgångarna i företag upptagna till handel på en reglerad marknad i andra nordiska länder än i Sverige. Fonden får använda sig av derivatinstrument för att öka avkastningen. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden. Sparbanken Tillväxt Sparbanken Tillväxt är en fondandelsfond som placerar tillgångarna i andra globala och regionala tillväxtmarknadsfonder, såväl svenska som utländska. Ingen av de underliggande fonderna får utgöra mer än 40% av fondens tillgångar. Målsättningen är att fonden ska överträffa utvecklingen för Morgan Stanley Capital Index Emerging Markets (NET TR), ett globalt tillväxtmarknadsindex som omfattar över 25 olika marknader ( t. ex. Kina, Indien, flera Östeuropeiska- och Latinamerikanska marknader), omräknat till svenska kronor. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Catella Hedgefond HF Fonden har som målsättning att uppvisa en jämn, positiv avkastning oavsett riktningen på de nordiska kapitalmarknaderna. Analysprocessen bakom fondens investeringar består främst av fundamental analys, inom vilken man studerar företagets intjäningsförmåga, kassaflöden osv. Som komplement till detta bedrivs vidare en sk kvantitativ analys, här studerar vi aktiers historiska utveckling och samvariation med varandra. Ett tredje centralt inslag i förvaltningen är riskanalysen. Både fondens sammantagna risk, men också risken i varje enskild investering övervägs. Förvaltningsarvodet är 1% + 20% av avkastningen över index. Risk 3 av 7 3 Swedbank Robur Sweden High Dividend Sweden High Dividend placerar i aktier i ett koncentrerat urval av stora och små svenska bolag som kan förväntas lämna en långsiktig hög och stabil direktavkastning, vilket betyder att utdelningens storlek i förhållande till kursen på aktien är hög relativt börsens genomsnitt. Placeringar kan även ske i nordiska företag eller företag som har en betydande del av sin verksamhet och/eller försäljning i Sverige. Fonden fokuserar på bolagsval snarare än på branschval och får även använda sig av derivatinstrument för att öka avkastningen.fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden. Catella Nordic L/S Equity R Catella Nordic Long Short Equity är en alternativ aktiefond som strävar efter att konsekvent leverera en positiv avkastning där utbytet mellan avkastning och risk, den riskjusterade avkastningen skall var konkurrenskraftig. Målet är att förvalta en aktieportfölj som ger andelsägare en positiv avkastning i både upp- och nedgående marknad genom att portföljen har hög korrelation med aktiemarknaden i en uppgående marknad och låg korrelation i en nedgående marknad. Fonden investerar främst i aktier noterade på de nordiska börserna. Risk 4 av 7 4

4 Carnegie Corporate Bond Fonden placerar i företagsobligationer (emitterade av svenska och nordiska företag) och räntebärande värdepapper. Fonden har en genomsnittlig portföljlöptid på cirka 3-5 år, vilken dock kan vara längre. Fonden använder även derivat som en del i förvaltningen. Fonden har som målsättning att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att placera i räntebärande instrument, t.ex. obligationer och penningmarknadsinstrument som handlas på en reglerad marknad. Investeringarna kommer främst att fokusera på utfärdare i Norden. Fonden får även placera upp till 10 % av tillgångarna i andrainvesteringsfonder. Risk 2 av 7 2 Sparbanken Global Sparbanken Global är en fondandelsfond som placerar tillgångarna i andra globala aktiefonder, såväl svenska som utländska, med olika placeringsstrategier. Ingen av de underliggande fonderna får utgöra mer än 40% av fondens tillgångar. Målsättningen är att fonden ska överträffa utvecklingen av Morgan Stanley Capital Index The World Index (NET TR), omräknat till svenska kronor. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Risk 5 av 7 Catella Avkastning Fonden investerar aktivt i räntebärande värdepapper. Målsättningen är att åstadkomma en värdeutveckling som är bättre utvecklingen för jämförelseindex. Risk 2 av RÄNTE INSIKT Riksbanken höjer till våren Stabilare tillväxt, mindre finansiell oro och förväntan om minskad räntestimulans har bidragit till att räntorna ökat snabbt. Vi räknar med att Riksbanken höjer styrräntan till våren. På sikt fortsätter räntorna stiga, kortsiktigt kan det dock komma tillfälliga nedgångar. Bundna boräntor är fortfarande att föredra men fördelen har minskat. Flera faktorer har i samverkan bidragit till att räntorna stigit de senaste veckorna. Internationellt ser konjunkturbilden allt ljusare ut och konjunkturindikatorerna har fortsatt stiga i de flesta regioner även om en viss osäkerhet kan märkas i en del tillväxtländer. Till och med i de hårdast drabbade krisländerna i Europa (PIIGS) verkar konjunkturläget ha bottnat. I Sverige ser det också ljusare ut. Hushåll och företag blir mer optimistiska, arbetsmarknaden stärks och både börskurser och bostadspriser stiger. Minskad oro Ekonomi och statsfinanser verkar successivt stabiliseras i de europeiska krisländerna och ECB, IMF, EU-kommissionen m.fl. verkar ha starkare kontroll över situationen. Detta innebär mindre oro bland finansmarknadsaktörerna och sjunkande internationella riskpremier. För svensk del innebär detta en press uppåt på räntorna då efterfrågan på svenska värdepapper, som betraktats som något av en säker hamn under krisen, minskar. Med en starkare konjunktur och mindre risk för ytterligare europroblem så har finansmarknaderna börjat förbereda sig på att de stora centralbankerna kan komma att dra ned på de massiva penningpolitiska stimulanser som man tillfört marknaderna de senaste åren. Även detta har bidragit till att de långa marknadsräntorna stigit snabbt. I Sverige ligger räntorna på obligationer med längre löptider (5-10 år) i dag 1-1,5 procentenheter högre än innan sommaren. Riksbanken i vänteläge ett halvår till Som väntat behöll Riksbanken styrräntan oförändrad vid sitt senaste räntemöte den 4 september. Ett lågt kapacitetsutnyttjande och svagt inflationstryck motiverade en låg ränta Forts nästa sida

5 Forts från föreg sida men hushållens höga skuldsättning bedömdes förhindra ytterligare räntesänkning. Väldigt små förändringar gjordes i Riksbankens prognoser även om en marginell uppjustering av räntebanan prognosen för styrräntan bör noteras. De ljusare konjunktursignalerna i omvärlden och den förbättring vi ser framför oss i de svenska förhållandena gör att vi känner oss beredda att justera upp vår egen prognos för styrräntan. Till skillnad från Riksbanken själv, som räknar med oförändrad styrränta fram till slutet av 2014, så flyttar vi nu fram tidpunkten för första räntehöjningen från september 2014 till april. Vi räknar med att styrräntan då höjs från 1 till 1,25 procent och att motivet kommer att vara att det är dags att trappa ned räntestimulansen eftersom ekonomin successivt närmar sig fullt kapacitetsutnyttjande. Det som möjligen skulle kunna senarelägga en räntehöjning är om Finansinspektionen vidtar någon åtgärd för att strama åt bolånemarknaden, men det är inget vi räknar med i dagsläget. Vi räknar med att Riksbanken är ganska försiktig under nästa år, i slutet av året väntas styrräntan vara 1,50 procent. Efterhand som ekonomin stärks så dras sedan höjningstakten upp till omkring en kvarts procentenhet i kvartalet. Detta innebär att styrräntan väntas nå 2,50 procent i slutet av Paus i långränteuppgången Vår bedömning är som tidigare att på längre sikt (1-2 år) bör långa räntor ligga på betydligt högre nivåer än i dag. Samtidigt har uppgången under sommaren och hösten varit så pass snabb att det kan finnas utrymme för tillfälliga räntenedgångar sett på kortare sikt (3- månader). Den internationella konjunkturuppgången är ännu i sin linda och mycket känslig för oväntade störningar. Det statsfinansiella läget är utsatt i många länder. Det går inte heller att utesluta att nya finansiella problem kan uppstå i euro-området. Syrien-konflikten skulle kunna eskalera utanför landets gränser. Det är inte otänkbart att någon negativ nyhet skulle kunna utlösa en tillfällig ränterekyl nedåt. Minskad fördel för bundna boräntor I och med att vi flyttar fram tidpunkten för Riksbankens styrräntehöjning ett halvår så skruvar vi också överlag upp boränteprognoserna lite grann. Vi räknar med att boräntorna vid årsskiftet ligger kring, eller något över, dagens nivåer. Nästa år tar ränteuppgången fart och boräntorna väntas stiga med omkring 1 procentenhet under både 2014 och Tremånadersräntan stiger något långsammare än delängre boräntorna. I våra långsiktiga kalkyler väntas tremånadersräntan nå 5,5 procent i slutet av 201, där den sedan ligger kvar. Den räntenivån är vår bedömning av vad som är en normal nivå när ekonomin är i jämvikt. Om vi får rätt i våra prognoser och kalkyler så kommer den genomsnittliga tremånadersräntan att vara upp till 0, procentenheter högre under bindningstiden än vad de bundna räntorna är i dagsläget. Även om fördelen sjunkit lite, jämfört med för en månad sedan, så talar våra ränteprognoser fortfarande för att bundna boräntor är att föredra framför rörliga. Utifrån de historiska prognosfel som vi gjort kan vi beräkna en sannolikhetsfördelning för vår prognos över tremånadersräntan. Med denna fördelning kan vi beräkna en sannolikhet för att det ska löna sig att binda boräntan. Sannolikheterna för detta ligger mellan 57 och 2 procent med den högsta sannolikheten för den fyraåriga räntebindningstiden. Även om sannolikheterna talar för bundna boräntor så finns det en betydande osäkerhet som innebär att riskspridning är att föredra. Det är också så att vår kortsiktiga prognos (räntorna på ungefär samma nivå om tre månader) medger att den försiktige skulle kunna avvakta någon månad med valet av räntebindningstid. Prognos för SBAB Banks boräntor, olika bindningstider 13 sept 2013 Dec 2013 Juni 2014 Dec 2014 Dec mån 2,92 3,00 3,50 (+0,20) 3,75 (+ 0,15) 4,50 (- 0,10) 2 år 3,18 3,25 3,75 4,25 (+ 0,05) 5,25 (+ 0,15) 5 år 3,92 4,00 (+ 0,10) 4,50 (+ 0,15) 5,00,00 (+ 0,20) Anm: Förändring i prognosen från Boräntenytt 9 aug inom parentes. källa: SBAB BORÄNTENYTT NUMMER 8 13 SEPT 2013

6 AKTUELLA MARKNADSNOTERINGAR Räntor Instrument Senast 31/12 Reporänta 1,00% 1,00% STIBOR 3M 1,21% 1,28% Stadsobl Sv 10 år 2,1% 1,53% Valutor Instrument Senast YTD % USD/SEK,35-2,31 EUR/SEK 8,59 + 0,15 GBP/SEK 10,21-3,50 DKK/SEK 1,15-0,20 Noteringar per Aktieindex Instrument Senast YTD % OMX ,71 Dow Jones ,91 DAX ,43 Nikkei ,81 DJ World ,33 Råvaror Instrument Senast YTD % Olja Brent $ 109,2-1,7 Koppar 3M $ ,57 Zink 3M $ ,07 Guld $ ,07 AKTUELLA PLACERINGAR Fram till den 1 oktober kan man teckna sig i Garantums emissioner av strukturerade produkter. Fler spännande inriktningar finns att kombinera, men särskilt vill vi lyfta fram Aktieobligation Autocall Utvecklade marknader och Autocall BREC som båda ger möjlighet till goda kupongutbetalningar. Autocall SG AC Utv Markn Combo PM 139 Sista teckningsdag 1 oktober %/år utbetalande och 10 % ackumulerande kupong (indik.) Barriärberoende skydd/risk på sämsta index ned till -40% Placeringen passar dig som föredrar möjlighet till fast avkastning med visst utrymme för nedgångar framför att följa börsens eventuella uppgångar fullt ut. Placeringen är kopplad till 4 breda aktieindex och ger möjlighet till en lägre årlig kupong vid nedgångar i marknaden eller en högre, ackumulerande kupong vid ev. inlösen i förtid. 3 gränsvärden/barriärer bestämmer det slutliga utfallet. För att kunna ta ställning till placeringen behöver du i placeringens broschyr bland annat sätta dig in i hur dessa barriärer fungerar. Du undviker ett negativt utfall så länge inget av de 4 ingående indexen noteras under riskbarriären efter löptidens slut. Autocall ING AC BREC PM Def 148 Sista teckningsdag 1 oktober % per år utbetalande/ackumulerande kupong (indik.) Barriärberoende skydd/risk på sämsta index ned till -40% Placeringen passar dig som har en relativt positiv grundsyn till aktiemarknader i tillväxtländer utan förväntningar på kraftiga uppgångar. Du föredrar möjlighet till en fast årlig avkastning, med visst utrymme för nedgångar, framför att följa aktiemarknadens eventuella uppgångar fullt ut. Placeringen är kopplad till fyra breda aktieindex och ger möjlighet till en avkastning (kupong). 3 gränsvärden/barriärer bestämmer det slutliga utfallet. För att kunna ta ställning till placeringen behöver du i placeringens broschyr bland annat sätta dig in i hur dessa barriärer fungerar. Du undviker ett negativt utfall så länge inget av de fyra ingående indexen noteras under riskbarriären efter löptidens slut. Broschyr och anmälningssedel hittar du på något av våra kontor.

7 AKTIE INSIKT Aktieplaceringar 1- månader Urval av våra köprekommendationer Bolag Kurs Rekommendation Balder 52,50 Köp Lundin Petroleum 140,00 Köp Sandvik 92,70 Köp Holmen B 205,70 Köp Hennes & Mauritz 2,00 Neutral Nokia 41,8 Neutral Electrolux B 179,10 Sälj Noteringar per Balder: Fastighetsbolag som idag äger fastigheter värderade till 22 miljarder kronor. Fördelningen mellan kommersiella fastigheter och bostäder är ganska jämn där bostäderna fungerar som en stabilisator över tid. Vd och huvudägare är Erik Selin som har haft en framgångsrik tillväxtstrategi för bolaget. Den som vill ha en god direktavkastning kan titta på bolagets preferensaktie som kostar kring 335 kr och ger 5 kr i utdelning varje kvartal. Lundin Petroleum: Ett späckat borrprogram öppnar för ett positivt nyhetsflöde kring bolaget. Historiken talar för att Lundin har goda chanser till nya oljefynd i det politiskt stabila Nordsjön. Skickliga huvudägare i familjen Lundin. Sandvik: Värderingen pressas av svagare gruvkonjunktur, dock finns det stor effektiviseringspotential internt jmfr konkurrenten Atlas Copco. Sandvik är ett av de svenska verkstadsföretag som har störst potential till omvärdering. Holmen: Nedläggning av kapacitet inom krympande segmentet tidningspapper och satsning inom förpackning är positivt. Bolaget äger mycket skog med stora övervärden. Starkare kassaflöde framgent öppnar för goda utdelningar. Stabil och långsiktig huvudägare i Fredrik Lundberg. Hennes & Mauritz: Vi köprekommenderade H&M i juni vid kurser kring 225 kr och sedan dess har aktien haft en mycket positivt utveckling med nya all time high noteringar strax under 270 kr. Efter denna rusning väljer vi att ta ner vår rekommendation till neutral. Nokia: Det har hänt mycket i Nokia de senaste månaderna, i Juli annonserade man en affär där Nokia köper ut Siemens och blir helägare till bolaget som säljer telefonisystem (konkurrerar med Ericsson). Vi betraktar affären som positiv för Nokia eftersom man får en starkare ställning i ett lönsamt affärssegment. Den andra stora affären som presenterades den 3 september innebär att Nokia säljer sin mobiltelefonstillverkning till Microsoft. Efter affärerna har bolaget en nettokassa på ca 19 kr per aktie och bedömare tror att man kommer att dela ut hälften av detta till aktieägarna. Vi bedömer att Nokia i och med omstruktureringen från mobiltillverkare till systemtillverkare svängt in på rätt spår, men kursen har också stigit rejält och vi vågar oss i dagsläget inte på en köprekommendation. Electrolux: Electrolux är på många sätt ett fint företag, men aktiepriset har dragit iväg och tål inga negativa överraskningar. Nordamerika fortsätter att leverara bra siffror men Europa går svagt och vi ser idag mer attraktivt värderade alternativ på börsen.

MARKNADSINSIKT. Maj 2014

MARKNADSINSIKT. Maj 2014 MARKNADSINSIKT Maj 2014 Kvartalsrapporterna bjöd på siffror något under förväntan, trots detta höll börsen emot. Förklaringen stavas bättre vinstutsikter, starka makrosignaler och inte minst en låg ränta

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Sidan 1 Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Sidan 4 Tidpunkten viktig för val av fast elpris Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Vi håller fast vid prognosen att

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 20 Januari 2011. Sidan 2 Ränteuppgången rullar på Sidan 4 Fast elpris bra val till våren

Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 20 Januari 2011. Sidan 2 Ränteuppgången rullar på Sidan 4 Fast elpris bra val till våren Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser Januari 11 Sidan Ränteuppgången rullar på Sidan Fast elpris bra val till våren Ränteuppgången rullar på Den allt starkare konjunkturen och de stigande råvarupriserna

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26 SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING 1 Finansiell stabilitet 28:2 28-11-26 2 Innehåll SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FÖRORD 5 3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV FINANSIELL STABILITET 7 FINANSIELLA MARKNADER

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer