MARKNADSINSIKT. September 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADSINSIKT. September 2014"

Transkript

1 MARKNADSINSIKT September 2014 Sommaren bjöd på lugna börser och sjunkande räntor. Det svenska valresultatet blev stökigt, men det spelar mindre roll för den svenska börsen. Avgörande för börsutvecklingen blir istället den globala konjunkturen och återhämtningen i euozonen. Merparten av de ledande marknaderna noterade uppgångar under augusti. Bäst gick USA med en samlad uppgång om 4,9 procent. I Europa var uppgången mer måttlig, Frankrike och England steg 2,0 respektive 1,3 procent. I botten återfanns Japan med en nedgång om 1,2 procent. På tillväxtmarknaderna var skillnaderna stora. Brasilien steg 11,8 procent medan Argentina backade 12,3 procent (allt uttryckt i svenska kronor). På Stockholmsbörsen var utvecklingen blandad. Index för de 32 största bolagen steg 0,7 procent samtidigt som index för småbolag backade 0,8 procent. Såväl verkstadssektorn som banksektorn utvecklade sig sidledes. Uppgångar noterades för hälsovårdssektorn och konsumentvaror där Astra och H&M ledde uppgången. Under månaden fortsatte räntorna att falla både i Sverige och globalt. Utvecklingen måste ses som ett uttryck för en mer negativ konjunktursyn hos räntemarknaden, än den som aktiemarknaden har. Den tioåriga svenska statsobligationsräntan backade 19 baspunkter och var vid slutet av augusti 1,40 procent. På valutamarknaden var det en blandad utveckling för den svenska kronan. Eurokursen försvagades med 0,6 procent mot kronan och USA-dollarn stärktes med 1,0 procent. Nyhetsflödet under månaden dominerades av den geopolitiska oron. Situationen i Ukraina fortsatte att försämras. En allt mer omfattande rysk inblandning ledde till diskussioner om ytterligare skärpning av EU:s sanktioner. Vidare presenterade konjunkturinstitutet i slutet av augusti en ny prognos för Sveriges ekonomi. BNP väntas under 2014 uppvisa en tillväxt om 1,8 procent, att jämföra med den förra prognosen från juni som förutspådde en ökning om 2,2 procent. Situationen efter det svenska valet blir politiskt svår men börsen har inte påverkats nämnvärt. Man ska komma ihåg att de flesta stora svenska börsbolag är mer eller mindre internationella när det kommer till försäljning och intjäning. Volvo AB har exempelvis försäljning i över 140 länder. Då är den globala konjunkturutvecklingen en mycket viktigare faktor. Portföljerna är fortsatt neutralt viktade mellan aktier och räntor. Samtidigt behålls exponeringen mot bostadsobligationer samt företagsobligationer på bekostnad av svenska stadsskuldsväxlar. Samtliga portföljer har en generell övervikt mot alternativa investeringar på bekostnad av svenska obligationsfonder, samt svenska korträntefonder MarknadsInsikt är ett nyhetsbrev som distribueras till Sparbanken Syds kunder. Här presenterar vi analyser av ränte- och aktiemarknaderna samt tipsar om olika placeringsalternativ. Mer information om Sparbanken Syds tjänster och produkter hittar du på Ansvarig utgivare: Sparbanken Syd, Andreas Narsell. Uppgifterna i detta marknadsbrev är endast avsedda som information till Sparbanken Syds kunder och innefattar inte något erbjudande om att köpa eller sälja värdepapper eller andra finansiella instrument. Mottagare av detta marknadsbrev rekommenderas att komplettera det egna beslutsunderlaget med nödvändigt material. Sparbanken Syd påtar sig inte något ansvar för eventuella dispositioner av kund med anledning av innehållet i detta marknadsbrev och ansvarar inte för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må som grundar sig på användandet av det.

2 FOND INSIKT Produktförslag Fördelning Offensiv Bas Försiktig Betyg Globala aktiefonder Swedbank Robur Globalfond 30,00% 30,00% 20,00% Svenska aktiefonder Catella Reavinst 12,00% 8,00% 5,00% Carnegie Sverigefond 8,00% 7,00% 5,00% Tillväxtmarknadsfonder Sparbanken Tillväxt 20,00% 5,00% 0,00% Alternativa investeringar Catella Hedge 15,00% 15,00% 10,00% Saknar rating Räntefonder Catella Avkastning 0,00% 10,00% 20,00% Carnegie Corporate Bond 15,00% Indecap Guide Företagsobl.fond 25,00% 40,00% Saknar rating Betyg hämtade från morningstar.se Offensiva portföljen 30% 30% 20% 20% Basportföljen 50% 30% 15% 5% Försiktiga portföljen 10% 20% 70% Globalfonder Sverigefonder Tillväxtfonder Räntor/alt inv Globalfonder Sverigefonder Tillväxtfonder Räntor/alt inv Sverigefonder Globalfonder Räntor/alt inv Swedbank Robur Globalfond Globalfond är en aktiefond som placerar globalt i aktier i företag inom olika branscher. Högst 30 % av fondens tillgångar får vara placerade i företag vars aktier och aktierelaterade fondpapper handlas på en reglerad marknad i Sverige. Fonden får använda sig av derivatinstrument för att öka avkastningen. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden. Risk 6 av 7 Catella Reavinstfond 6 Fonden investerar främst i svenska aktier men kan även investera i aktierelaterade insrument, t ex optioner. I normalfallet ska fondens tillgångar vara till minst 90% placerade i aktier. Förvaltningsprocessen bygger på makrosyn, aktieurval och utnyttjande av marknadstrender. Fonden är mycket aktivt förvaltad genom att omsättningen av affärer är högre än genomsnittet av Sverigefonder, vilket särskiljer förvaltaren. Risk 6 av 7 6

3 Carnegie Corporate Bond Fonden placerar i företagsobligationer (emitterade av svenska och nordiska företag) och räntebärande värdepapper. Fonden har en genomsnittlig portföljlöptid på cirka 3-5 år, vilken dock kan vara längre. Fonden använder även derivat som en del i förvaltningen. Fonden har som målsättning att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att placera i räntebärande instrument, t.ex. obligationer och penningmarknads-instrument som handlas på en reglerad marknad. Investeringarna kommer främst att fokusera på utfärdare i Norden. Fonden får även placera upp till 10 % av tillgångarna i andra investeringsfonder. Risk 2 av 7 2 Sparbanken Tillväxt Sparbanken Tillväxt är en fondandelsfond som placerar tillgångarna i andra globala och regionala tillväxtmarknadsfonder, såväl svenska som utländska. Ingen av de underliggande fonderna får utgöra mer än 40% av fondens tillgångar. Målsättningen är att fonden ska överträffa utvecklingen för Morgan Stanley Capital Index Emerging Markets (NET TR), ett globalt tillväxtmarknadsindex som omfattar över 25 olika marknader ( t. ex. Kina, Indien, flera Östeuropeiska- och Latinamerikanska marknader), omräknat till svenska kronor. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Risk 6 av 7 6 Carnegie Sverigefond Sverigefonden är en aktiefond som investerar i aktier noterade på Stockholms Fondbörs. Fonden har inga begränsningar avseende branscher eller företag. Fonden får även investera i räntebärande värdepapper. : Risk 7 av 7 Catella Avkastning Fonden investerar aktivt i räntebärande värdepapper. Målsättningen är att åstadkomma en värdeutveckling som är bättre utvecklingen för jämförelseindex. Risk 2 av Catella Hedgefond HF Fonden har som målsättning att uppvisa en jämn, positiv avkastning oavsett riktningen på de nordiska kapitamarknaderna. Analysprocessen bakom fondens investeringar består främst av fundamental analys, inom vilken man studerar företagets intjäningsförmåga, kassaflöden osv. Som komplement till detta bedrivs vidare en s k kvantitativ analys, här studerar vi aktiers historiska utveckling och samvariation med varandra. Ett tredje centralt inslag i förvaltningen är riskanalysen. Både fondens sammantagna risk, men också risken i varje enskild investering övervägs. Förvaltningsarvodet är 1% + 20% av avkastningen över index. Risk 3 av 7 3 Indecap Guide Företagsobligation C Fonden är en fondandelsfond som investerar i andra svenska räntefonder så att fondens genomsnittliga löptid alltid överstiger 1 år. Genom investeringar i andra fonder och kontinuerlig anpassning av placeringarna till de fonder som bedöms ha störst chans till god utveckling, erbjuder fonden en placering med god riskspridning. Risk 3 av 7 3

4 RÄNTE INSIKT Nedåttrenden i ränteutvecklingen kan fortsätta ett litet tag till, så länge Riksbanken och Europeiska Centralbanken överväger utökade räntestimulanser. Så småningom bör dock boräntorna vända uppåt. Det väger jämnt mellan olika räntebindningstider enligt våra kalkyler, riktigt långa räntebindningstider kan dock ha en fördel gentemot rörlig ränta. Stabila räntenivåer Räntenivåerna har följt en väldigt stabil nedåttrend sedan början av året. Den låga och sjunkande inflationen är huvudförklaringen bakom nedgången. Marknadsaktörerna har förväntningar om fortsatt låg inflation och om att Riksbanken kommer att hålla styrräntan på låg nivå under lång tid framöver. Detta håller ned långa marknadsräntor. Internationella faktorer bidrar också till räntenedgången. Lite svagare tillväxtsignaler och sjunkande inflation har fått Europeiska Centralbanken (ECB) att signalera ökad räntestimulans, vilket pressat långa obligationsräntor i Europa (inkl. Sverige) ned mot rekordlåga nivåer. De positiva tillväxtindikatorerna och signalerna om kommande ränteåtstramning från USA har inte varit starka nog för att uppväga rädslan för deflation och fallande tillväxt i Euro-området. Därför har räntenedgången fortsatt i oförändrad takt även under augusti och början av september. Sannolikt har räntenedgången spätts på av utvecklingen i Ryssland-Ukraina-konflikten där oron och osäkerheten fortsatt att öka. Värt att notera är att deflationsrisken inte fått räntemarknadens oro över statsfinanserna i PIIGS-länderna att öka. Snarare har denna minskat, vilket exempelvis visar sig i att spanska och italienska räntor nu ligger under amerikanska. Extremt låga räntor Det går inte att säga att dagens extremt låga räntor korrekt avspeglar de fundamentala faktorer som traditionellt brukar påverka räntenivåerna. För att motivera tioåriga statsobligationsräntor kring 1-1,5 procent skulle det krävas många år framöver av obefintlig tillväxt och nollinflation både i Sverige och omvärlden. Även om detta naturligtvis inte kan uteslutas så förefaller det mycket osannolikt. På andra marknader finns inte alls samma implicita förväntan om en så besvärlig framtid. Exempelvis har Stockholmsbörsen stigit med nästan 15 procent det senaste året, samtidigt som tioårsräntan nästan halverats (från 2,7 till 1,4 procent). Förklaringen till de låga räntorna ligger därför snarare i de åtgärder som många centralbanker vidtagit de senaste åren, där de bland annat lånat ut pengar till banker på mycket förmånliga villkor och köpt räntebärande värdepapper, i syfte just att få ner även de långa marknadsräntorna. Centralbankerna styr I dagens situation blir därför centralbankernas agerande och signalerande betydligt viktigare för ränteutvecklingen än hur fundamentala faktorer som tillväxt, inflation och arbetslöshet utvecklas. Riksbanken behöll, som väntat, styrräntan på 0,25 procent vid sitt senaste räntemöte. En liten nedjustering av prognosen för styrräntan gjorde man dock. Fram till årsskiftet räknar Riksbanken med oförändrad styr- ränta. Man har lagt in en sannolikhet på procent för en mindre sänkning i prognosen, möjligen till 0,10-0,15 procent. Marknadsaktörerna har satt denna sannolikhet till omkring 50 procent, enligt prissättningen. Därefter räknar Riksbanken med att styrräntan ligger kring 0,5 procent i slutet av 2015 och kring 1,75 procent i slutet av Räntemarknadens förväntningar är 0,25 procent i slutet av 2015 och 0,5 procent i slutet av Vårt huvudscenario är att Riksbanken inte sänker styrräntan ytterligare och att de inte heller tar till andra åtgärder som längre utlåning, valutainterventioner eller obligationsköp. Det ska dock inte mycket till för att Riksbanken ska göra en sista sänkning. Förmodligen räcker det med att inflationsutfallet blir några tiondels procentenheter lägre än väntat. Vi håller fast vid vår syn att en räntehöjning till 0,5 procent kommer i slutet av nästa år och att styrräntan når 1 procent i slutet av Räntorna kan gå ned ytterligare Trots de låga nivåerna kan förmodligen de långa räntorna fortsätta sjunka något ytterligare på kort sikt. ECB-stimulanser har spillt över på svenska obligationsräntor och det är inte säkert vi sett det sista därifrån än. På sikt bör dock de långa räntorna stiga. Vår prognos är att långa obligationsräntor ligger omkring 0,5-1 procentenhet högre på ett års sikt och att de fortsätter stiga i den takten även därefter. Vi bedömer att de riskpremier på räntemarknaden som påverkar bolåneräntorna kommer att ligga kvar kring dagens nivåer. ECB:s stimulanser spiller över på svenska banker som därmed får något lägre finansieringskostnader. Stramare reglering av bolånemarknaden skulle å andra sidan kunna påverka räntenivåerna något uppåt. Vi ser det som osannolikt att valresultatet skulle kunna påverka räntenivåerna mer än marginellt. Sänkta boränteprognoser Sammantaget innebär detta att boräntorna skulle kunna gå ned något från dagens nivåer. Från årsskiftet räknar vi dock med att riktningen kommer att vara mer uppåt än nedåt. Tremånadersräntan börjar stiga under andra halvåret nästa år. De längre boräntorna börjar stiga tidigare och uppgången blir också snabbare. Våra långsiktiga kalkyler bygger på att tremånadersräntan når 5,50 procent under 2019 och sedan ligger kvar där. Enligt våra prognoser och kalkyler så väger det ganska jämnt mellan vad den genomsnittliga tremånadersräntan väntas bli och vad de bundna räntorna, i segmentet ett till tre år, ligger i dagsläget. För räntebindningstider på fyra år och längre är det mer tydligt att det är gynnsamt att binda. Forts nästa sida

5 Forts föreg sida Exempelvis väntas det femåriga genomsnittet för tremånadersräntan ligga 0,6 procentenheter högre än vad den bundna femårsräntan är idag. Sannolikheten för att bunden boränta blir lägre än den genomsnittliga tremånadersräntan, beräknad utifrån historiska prognosfel, är oförändrad för samtliga räntebindningstider. Val av räntebindningstider handlar om att väga olika aspekter, inte bara räntetro och riskbedömningar, mot varandra och i slutändan är det högst individuellt vilka bindningstider som är mest passande. Bundna boräntor ligger på historiskt låga nivåer och för den försiktige kan det finnas argument för att välja långa ränte- bindningstider. Om man delar vår räntesyn och vår riskbedömning kan man överväga längre räntebindningstider, från fyra år och uppåt. Är man mer riskbenägen så kan man kanske avvakta ett tag och se om långa räntor kanske tickar ner lite till. Ser man en risk för att räntorna kan börja stiga tidigare och snabbare än vad vi räknar med så kan man kanske även överväga de kortare räntebindningstiderna. De flesta hushåll har en viss marginal i sina boendefinanser. Att dela lånet i tre delar, med en del med rörlig ränta, en del med medelång räntebindning och en del med lång räntebindning kan vara ett upplägg som passar ganska många av dessa. Prognos för SBAB Banks boräntor, olika bindningstider 10 sept 2014 Dec 2014 Juni 2015 Dec 2015 Juni mån 2,42 2,30 (-0,05) 2,30 2,60 2,90 2 år 2,42 2,30 (-0,15) 2,50 (-0,25) 3,00 (-0,20) 3,50 (-0,20) 5 år 3,05 3,00 (-0,40) 3,50 (-0,40) 4,20 (-0,30) 4,80 (-0,20) Anm: Förändring i prognosen från Boräntenytt 8 augusti inom parentes. källa: SBAB BORÄNTENYTT NUMMER 7 AKTUELLA MARKNADSNOTERINGAR Räntor Instrument Senast 31/12 Reporänta 0,25% 0,75% STIBOR 3M 0,49% 0,94% Stadsobl Sv 10 år 1,56 % 2,52% Valutor Instrument Senast YTD % USD/SEK 7, ,01 EUR/SEK 9,24 + 4,34 GBP/SEK 11,56 + 8,51 DKK/SEK 1,25 + 4,55 Aktieindex Instrument Senast YTD % OMX ,37 Dow Jones ,74 DAX ,79 Nikkei ,33 DJ World 326,8 + 3,99 Råvaror Instrument Senast YTD % Olja Brent $ 97,88-11,66 Koppar 3M $ ,73 Zink 3M $ ,27 Guld $ ,86 Noteringar per

6 AKTIE INSIKT Bolag Kurs SEK Rekommendation Atrium Ljungberg 103,10 Köp Christoffer Enander SPAREKONOM Atrium Ljungberg: Rekordlåga räntor i kombination med en stark hyresmarknad i storstadsregionerna har gjort fastighetsaktier till vinnare på börsen under de senaste åren. Atrium Ljungberg är ett gammalt välskött fastighetsbolag med fin historik och bra direktavkastning, trots detta handlas aktien fortfarande under fastighetsbeståndets substansvärde. Huvudfokus ligger på Stockholmsområdet och bolaget har en attraktiv projektportfölj som kan gynnas av bla. utbyggd tunnelbana. Vi tror att aktien har potential att värderas upp. Kopparbergs Bryggeri: Kopparbergs aktie har under de senaste fem åren haft en fantastisk utveckling och fördubblats flera gånger om från kurser kring 10 kr till dagens 70 kr, men uppvärderingen är på många sätt väl underbyggd av företagets utveckling. Bryggeriet äger flera starka varumärken där bl a Sofiero är den mest sålda starkölen på svenska systembolaget. Just ölförsäljningen utgör idag ca 30 procent av Kopparbergs omsättning. Men den riktigt stora framgången för Kopparbergs har varit deras cider som på senare år lanserats utomlands med enorm framgång. Faktum är att Kopparbergs päroncider är världens mest sålda. Totalt har man försäljning i drygt 35 länder och cider står nu för hela 60 procent av företagets omsättning på totalt lite dryga 1,6 miljarder. Företaget räknar själva med att den höglönsamma cidern ska fortsätta att öka sin andel av försäljningen vilket möjliggör ökad lönsamhet. För 2013 redovisade Kopparbergs en vinst per aktie om 3,46kr antar man en 10 procentig vinstökning i år så värderas företaget nu till P/E tal runt 18, det är knappast billigt. Vid en samlad bedömning landar vi trots allt i ett köpråd då vi bedömer potentialen i den internationella expansionen som högintressant. Förr eller senare kan dessutom någon bryggerijätte få upp ögonen för bolaget och lägga ett saftigt bud. Industrivärden: Investmentbolaget Industrivärden är storägare i ett antal svenska kronjuveler såsom exempelvis Volvo, Sandvik, Handelsbanken, SCA, Skanska och nu också ICA. Genom att köpa aktier i Industrivärden så får man alltså indirekt del i en bred aktieportfölj. Industrivärden dras liksom Investor med en substansrabatt vilket innebär att marknaden värderar investmentbolaget lägre än värdet på de samlade tillgångar som bolaget äger. De tillgångar Industrivärden äger motsvarar ett värde om 153kr/aktie men en aktie i Industrivärden kan idag köpas kring 125kr. Årets utdelning blev 5,50kr vilket ger en direktavkastning på goda 4 procent. Kopparbergs bryggeri 69,00 Köp Industrivärden C 125,50 Köp Nordea 89,35 Köp Sandvik 83,20 Köp HIQ International 35,60 Köp Cloetta 21,30 Köp Volvo 82,00 Köp Noteringar per Nordea: Nordens största bank är också den lägst värderade ibland de fyra storbankerna. Under sommaren har kursen pressats av den geopolitiska situationen där den finländska ekonomin tagit skada av sanktionskriget mellan EU och Ryssland. Man ska dock komma ihåg att Nordea är en nordisk aktör och intäkterna från Banking Finland väger totalt sett inte tyngre än 13 procent. Vi tror att detta kan vara ett intressant läge att plocka upp Nordeas aktie som tappat ca 10 procent sedan början av juni, en bra utdelning ger dessutom en förväntad direktavkastning kring 6 procent. Sandvik: Värderingen har pressats av svagare gruvkonjunktur, dock finns det stor effektiviseringspotential internt jmf konkurrenten Atlas Copco. Sandvik är ett av de svenska verkstadsföretag som har störst potential till omvärdering. Konjunkturen är viktig i sammanhanget men det finns stor potential att höja lönsamheten internt i Sandvik. Vi bedömer att Sandvik är en bra byggsten i en aktieportfölj som även utan större kurslyft ger en god direktavkastning. HIQ International: HIQ är en IT konsult som år efter år uppvisat stabila vinster även i lågkonjunkturer. Den senaste rapporten visade att det fortfarande är lite trögt i konsultbranschen och en snabb vändning är kanske inte att vänta. HIQ har dock bevisat att man kan tjäna pengar även i tuffa tider och vinsterna levererar man vidare till aktieägarna i form utav goda utdelningar. Senast i år höjde man utdelningen till 2,60kr vilket motsvarar en direktavkastning på nära 7 procent till dagens aktiekurs. Cloetta: Godistillverkaren Cloetta är efter skiljsmässan från finländska Fazer tillbaka på svenska börsen som eget bolag. Cloetta är just nu är inne i ett ambitiöst omstruktureringsprogram som syftar till att effektivisera bolaget och redan nästa år finns det goda möjligheter till betydande lönsamhetslyft. Godisbranschen som helhet är dessutom stabil och påverkas inte alltför mycket av det allmänna konjunkturläget. Cloetta handlas idag med en rabatt på 30 procent jämfört med sina globala konkurrenter och på lite längre sikt borde Forts nästa sida

7 den rabatten försvinna. Vi uppskattar stabiliteten i Cloettas affär och ser aktien som en bra byggsten i en väldiversifierad aktieportfölj. Volvo: Med en försäljning på över 300 miljarder kronor är Volvo AB Sveriges största bolag. I avsaknaden av ett tydligt lyft för den globala konjunkturen så har aktien länge stått och stampat lite en bit under 100 lappen. Det finns i huvudsak två ordentliga triggers i Volvo. Den första är som ovan nämnts den globala konjunkturen, nästan all försäljning går på export där USA, Asien och Europa är de viktigaste marknaderna. Den andra möjligheten ligger mer i bolagets egna händer. Volvo har under många år knappt förmått nå upp till halva lönsamheten jämfört med betydligt mindre konkurrenter som Scania. Med Crister Gardells intåg som storägare (nu 12,9 procent av rösterna) kommer det att sättas större press genom hela koncernen på renodling och lönsamhetsfokus. Samverkar dessutom de båda faktorerna så kan 2014 och 2015 bli goda år för Volvos aktieägare. I vårt sommarnummer av MarknadsInsikt valde vi att sätta en neutral rekommendation på Volvo. Aktien har sedan utvecklats svagt under sommaren och fallit med drygt 20 procent sedan i våras. Till dagens kurs ner mot 80 kr så tror vi att det nu kan vara ett bra tillfälle att köpa in sig i Volvo.

MARKNADSINSIKT. Januari 2015

MARKNADSINSIKT. Januari 2015 MARKNADSINSIKT Januari 2015 Börsåret 2014 avslutades i positiva tecken och för sparare i Amerika fonder blev avkastningen nära på dubbelt så hög tack vare rally i dollarn. Ett kraftigt fallande oljepris

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Maj 2014

MARKNADSINSIKT. Maj 2014 MARKNADSINSIKT Maj 2014 Kvartalsrapporterna bjöd på siffror något under förväntan, trots detta höll börsen emot. Förklaringen stavas bättre vinstutsikter, starka makrosignaler och inte minst en låg ränta

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Februari 2015

MARKNADSINSIKT. Februari 2015 MARKNADSINSIKT Februari 2015 Börsåret 2015 har fått en flygande start med uppgångar över 10 procent sedan årsskiftet. De flesta börsbolag har också hunnit rapportera sina bokslut och vi kan konstatera

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Mars 2015

MARKNADSINSIKT. Mars 2015 MARKNADSINSIKT Mars 2015 Aktiemarknaden fortsätter sin starka trend och bara i år har stockholmsbörsen nu stigit med drygt 15 procent. Efter en exceptionellt stark börsuppgång väljer vi nu att vikta ned

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Juni 2015

MARKNADSINSIKT. Juni 2015 MARKNADSINSIKT Juni 2015 Även om flera aktiemarknader stängde på plus för maj så blev det trots allt en lite skakig resa. Efter en exceptionellt stark börsuppgång under första kvartalet har volatiliteten

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Februari 2014

MARKNADSINSIKT. Februari 2014 MARKNADSINSIKT Februari 2014 Året inleddes svagt på världens finansmarknader. Etablerade trender från förra året vände, och vi fick en riktigt svag utveckling på den globala aktiemarknaden medan obligationer

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Mars 2014

MARKNADSINSIKT. Mars 2014 MARKNADSINSIKT Mars 2014 Stark februaribörs men krisen i Ukraina sänkte Ryssland till nytt 3-år lägsta och vi räknar med att den närmaste tiden kommer att präglas av storpolitiska utspel. Ryssland har

Läs mer

MARKNADSINSIKT 2013-09-26

MARKNADSINSIKT 2013-09-26 MARKNADSINSIKT 2013-09-2 Merparten av de större börserna världen över backade under augusti. Indien hörde till förlorarna och rasade 9,4 procent. Även Stockholmsbörsen backade och tappade 1,0 procent.

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Lu net före rapportstormen

Lu net före rapportstormen Marknadsbrev september 2010 Lu net före rapportstormen September har varit en tämligen lugn börsmånad. Börsen har pekat stadigt uppåt och tråkiga ekonomiska nyheter har vi till stor del sluppit under månaden.

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet Marknadsbrev mars 2013 En årsavkastnin på två månader Under årets första månader steg den svenska börsen drygt 8 procent. Det motsvarar ungefär en årsavkastning på två månader. Och faktum är att den svenska

Läs mer

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor.

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor. Marknadsbrev augusti 215 I väntan på tillväxt Oro för Kina har utlöst en global börsrekyl. Stimulanser i all ära men det behövs något mer för att börserna varaktigt ska fortsätta uppåt. Det behövs tillväxt.

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa?

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa? September 2014 Strategirapport - Bättre Draghi Europa? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar 7 Globalt 8 USA 10 Europa 12 Sverige

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

TRENDER PÅ MODET. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång?

TRENDER PÅ MODET. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång? Närmar vi oss en ny stor börsuppgång? Gör ditt fondsparande stryktåligare Förändringar i Graal ger resultat HALVÅRSREDOGÖRELSE 2012 Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år

Läs mer