Trafikbullerutredning för Åsarna, Bergs kommun. ÅF-Infrastructure AB Ljud och Vibrationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikbullerutredning för Åsarna, Bergs kommun. ÅF-Infrastructure AB Ljud och Vibrationer"

Transkript

1 Författare Niklas Carlsson Telefon Mobiltelefon Datun Projektnummer Rapport r-A Kund Bergs kommun Lina Byström Trafikbullerutredning för Åsarna, Bergs kommun ÅF-Infrastructure AB Ljud och Vibrationer Niklas Carlsson Granskad Pär Wigholm ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551, SE Göteborg Sweden Phone , Registered office in Stockholm, Corp. id , VAT SE Trafikbullerutredning för Åsarna, Bergs kommun Sida 1 (12)

2 Innehåll 1 Bakgrund Uppdrag Underlag Vägtrafik Tågtrafik Bedömningsgrunder Beräkning av trafikbuller Kommentarer och jämförelse med riktvärden Referenser Bilagor Bilaga 1-4: Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från väg- och spårtrafik år 2018 Bilaga 5-8: Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från väg- och spårtrafik år Trafikbullerutredning för Åkeriet 9, Östersunds kommun Sida 2 (12)

3 Sammanfattning I samband med planarbete för Åsarna så har Bergs kommun gett ÅF Ljud & Vibrationer i uppdrag att utföra beräkningar av väg- och spårtrafikbuller för år 2018 samt prognosår 2040 vid kvarter närmast väster om E45 från trafik på E45, Byvägen och Inlandsbanan. Beräkning av maximala ljudnivåer ingår inte i uppdraget. Till grund för beräkningarna ligger digitalt kartunderlag och trafikdata. Beräkningarna har utförts i enlighet med de Nordiska beräkningsmodellerna för vägtrafik och spårtrafik, rapport 4653 och rapport 4935, från Naturvårdsverket. De beräknade ljudnivåerna jämförs med de riktvärden som anges i trafikbullerförordningen [1]. Utifrån beräkningsresultaten kan konstateras att: Beräknad ekvivalent ljudnivå för år 2018 uppgår till som mest 59 dba vid fem fasader närmast E45. Den prognosticerade trafikökningen från år 2018 till 2040 medför att de beräknade ljudnivåerna ökar med ca 1 dba och de högsta beräknade ljudnivåerna år 2040 blir då 60 dba för fem fasader. Samtliga beräknade ekvivalenta ljudnivåer uppfyller värdet 60 dba ekvivalent ljudnivå som anges i trafikbullerförordningen. Det föreligger med aktuell byggnadsutformning därmed inget behov av en tystare sida eller begränsning av bostäders storlek till max 35 kvadratmeter Trafikbullerutredning för Åkeriet 9, Östersunds kommun Sida 3 (12)

4 1 Bakgrund Bergs kommun arbetar med en detaljplan i Åsarna, Bergs kommun. Hela området är bebyggt sedan länge men nuvarande planarbete syftar till att se över byggrätter, få en bättre struktur m.m. I samband med planarbetet önskar Bergs kommun få utrett vilka ljudnivåer trafik på E45 och Byvägen samt spårtrafik på Inlandsbanan ger upphov till vid fasader i de kvarter som ligger närmast väster om E45. I figur 1 visas en översiktsbild över Åsarna. Byvägen E45 Kvarter väster om E45 Inlandsbanan Figur 1. Översiktsbild över Åsarna. E45, Byvägen och Inlandsbanan är markerade tillsammans med kvarter närmast väster om E45. (Bild från internsamråd, Bergs kommun) Trafikbullerutredning för Åkeriet 9, Östersunds kommun Sida 4 (12)

5 2 Uppdrag ÅF Ljud & Vibrationer har fått i uppdrag att utföra beräkningar av ekvivalent ljudnivå vid fasader på byggnader i kvarter närmast väster om E45 för år 2018 samt för prognosår Beräkning av maximala ljudnivåer ingår inte i uppdraget. Beräkning av vägtrafikbuller har utförts i programvaran SoundPLAN version 7.4 och i enlighet med den Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik, rapport 4653, från Naturvårdsverket. Beräkning av buller från järnväg har utförts i samma programvara enligt den Nordiska beräkningsmodellen för spårburet buller, rapport Beräknade ljudnivåer skall sedan jämföras med riktvärden i trafikbullerförordningen [1]. 3 Underlag I uppdraget har digitalt kartmaterial över aktuellt område erhållits från Bergs kommun. Ungefärliga höjder på befintliga byggnader har hämtats från karttjänster såsom Google Maps. 3.1 Vägtrafik Trafikmängden på E45 uppgår enligt Trafikverkets senaste mätning söder om Åsarna utförd år 2014 till 1530 (ÅDT), varav 320 är tunga fordon. Enligt uppgift från Bergs kommun uppgår trafikmängden på Byvägen år 2018 till ca 200 ÅDT. Ingen uppgift finns om andel tunga fordon och vi har därför antagit att 5 % av alla fordon är tunga. Dessa trafikmängder räknas upp enligt Trafikverkets uppräkningstal [2] och redovisas i tabell 1 och 2 tillsammans med skyltad hastighet för de aktuella vägarna. Tabell 1. Vägtrafikmängder använda i beräkningarna för år Vägsträcka ÅDT Andel tung trafik Skyltad hastighet E ,0 % 50 km/h * Byvägen 200 5,0 % ** 50 km/h * Hastigheten för E45 är 50 km/h genom större delen av Åsarna. Längst i söder och norr är hastigheten dock 70 km/h vilket har lagts in i beräkningarna för aktuella sträckor. ** För Byvägen har ingen uppgift om andel tung trafik erhållits. 5 % är ett antaget värde. Tabell 2. Vägtrafikmängder använda i beräkningarna för år Vägsträcka ÅDT Andel tung trafik Skyltad hastighet E ,4 % 50 km/h * Byvägen 232 5,7 % ** 50 km/h * Hastigheten för E45 är 50 km/h genom större delen av Åsarna. Längst i söder och norr är hastigheten dock 70 km/h vilket har lagts in i beräkningarna för aktuella sträckor. ** För Byvägen har ingen uppgift om andel tung trafik erhållits. 5 % är ett antaget värde Trafikbullerutredning för Åkeriet 9, Östersunds kommun Sida 5 (12)

6 3.2 Tågtrafik Trafikmängder för Inlandsbanan har erhållits från Trafikverket, både för år 2018 och för 2040, och redovisas i tabell 3 och 4. Tabell 3. Spårtrafikmängder använda i beräkningarna för år Tågtyp Hastighet Godståg (diesel) 0, km/h * Passagerartåg (dieselmotorvagn) 1, km/h * * Hastigheten för Inlandsbanan genom större delen av Åsarna. Längst i söder och norr är hastigheten dock 80 km/h vilket har lagts in i beräkningarna för aktuella sträckor. Tabell 4. Spårtrafikmängder använda i beräkningarna för år Tågtyp Tåg/årsmedeldygn Medellängd Tåg/årsmedeldygn Medellängd Hastighet Godståg (diesel) 0, km/h * Passagerartåg (dieselmotorvagn) 1, km/h * * Hastigheten för Inlandsbanan genom större delen av Åsarna. Längst i söder och norr är hastigheten dock 80 km/h vilket har lagts in i beräkningarna för aktuella sträckor. Som kan ses i tabellerna ovan är det trafikmängder på Inlandsbanan mycket små. Prognosticerat värde för godståg 2040 (0,15 tåg/årsmedeldygn) motsvarar till exempel ungefär ett tåg/vecka. 4 Bedömningsgrunder Regeringen har beslutat om en förordning för trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2017:359 [1], som trädde i kraft den 1 juli 2017 och där de tidigare riktvärdena från SFS 2015:216 höjdes. Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader och ska tillämpas både vid bedömningar enligt plan- och bygglagen och enligt miljöbalken. Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar inte det befintliga regelverket gällande ljudnivåer inomhus som anges i Boverkets byggregler [3]. I tabell 5 visas aktuella riktvärden från trafikbullerförordningen. Tabell 5. Riktvärden för trafikbuller i SFS 2017:359. Buller från spårtrafik och vägar Högsta trafikbullernivå, frifältsvärden dba Utomhus Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå Vid bostadsfasad 60 a) b) 70 b.2) På uteplats (om sådan skall anordnas i anslutning till bostaden) c) a) För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65 dba ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. b) Om ljudnivån 60 dba ekvivalent ljudnivå ändå överskrids bör: 1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dba ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och 2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dba maximal ljudnivå inte överskrids mellan klockan och vid fasaden Trafikbullerutredning för Åkeriet 9, Östersunds kommun Sida 6 (12)

7 c) Om den ljudnivå om 70 dba maximal ljudnivå på uteplats ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dba maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan klockan och Beräkning av trafikbuller I figur 2-5 nedan redovisas beräknade ekvivalenta trafikbullernivåer från väg- och spårtrafik vid fasader på byggnader i kvarter närmast väster om E45 för år I figur 6-9 redovisas motsvarande för år De värden som redovisas i figurerna avser den högsta beräknade ekvivalenta ljudnivån för respektive fasad. Samtliga figurer återfinns också i bilaga 1-8 med högre upplösning. Figur 2. Beräknad ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik år 2018, delkarta Trafikbullerutredning för Åkeriet 9, Östersunds kommun Sida 7 (12)

8 Figur 3. Beräknad ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik år 2018, delkarta 2 Figur 4. Beräknad ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik år 2018, delkarta Trafikbullerutredning för Åkeriet 9, Östersunds kommun Sida 8 (12)

9 Figur 5. Beräknad ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik år 2018, delkarta 4 Figur 6. Beräknad ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik år 2040, delkarta Trafikbullerutredning för Åkeriet 9, Östersunds kommun Sida 9 (12)

10 Figur 7. Beräknad ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik år 2040, delkarta 2 Figur 8. Beräknad ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik år 2040, delkarta Trafikbullerutredning för Åkeriet 9, Östersunds kommun Sida 10 (12)

11 Figur 9. Beräknad ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik år 2040, delkarta 4 6 Kommentarer och jämförelse med riktvärden Enligt trafikbullerförordningen 2017:359 [1] bör buller från trafik inte överskrida en ekvivalent nivå på 60 dba vid bostadsfasad. Om 60 dba ändå överskrids bör det finnas en tystare sida där ekvivalent ljudnivå inte överstiger 55 dba och mot vilken minst hälften av bostadsrummen är vända. För bostäder om högst 35 kvadratmeter gäller istället65 dba ekvivalent nivå. Vid uteplatser bör inte 50 dba överskridas. Som kan ses i figur 2-5 (bilaga 1-4) så uppgår de beräknade ekvivalenta ljudnivåerna år 2018 till som högst 59 dba för fem fasader närmast E45. Den prognosticerade trafikökningen från år 2018 till 2040 medför att de beräknade ljudnivåerna ökar med ca 1 dba och de högsta beräknade ljudnivåerna år 2040 blir då 60 dba för de fem mest utsatta fasaderna, vilket kan ses i figur 6-9 (bilaga 5-8). Samtliga värden uppfyller alltså värdet 60 dba ekvivalent ljudnivå som anges i trafikbullerförordningen [1]. Det föreligger med aktuell byggnadsutformning därmed inget behov av en tystare sida eller begränsning av bostäders storlek till max 35 kvadratmeter. Maximala ljudnivåer har ej beaktats i denna utredning Trafikbullerutredning för Åkeriet 9, Östersunds kommun Sida 11 (12)

12 7 Referenser [1] Förordning om ändring i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader; Svensk författningssamling, SFS 2017:359, [2] Trafikuppräkningstal för EVA och manuella beräkningar , Trafikverket, Ärendenummer TRV 2017/58771, [3] Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd), BBR, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2017:5, Boverket, Trafikbullerutredning för Åkeriet 9, Östersunds kommun Sida 12 (12)

Trafikbullerutredning för Åkeriet 8, Östersunds kommun. ÅF-Infrastructure AB Ljud och Vibrationer

Trafikbullerutredning för Åkeriet 8, Östersunds kommun. ÅF-Infrastructure AB Ljud och Vibrationer Författare Niklas Carlsson Telefon +46 10 505 07 86 Mobiltelefon +46 70 682 89 98 E-mail niklas.j.carlsson@afconsult.com Datun 2018-10-17 Projektnummer 758571 Rapport 758571 -r-a Kund Östersunds kommun

Läs mer

Bullerutredning för kvarteret Kometen, Kristinehamns kommun. ÅF-Infrastructure AB Ljud och Vibrationer

Bullerutredning för kvarteret Kometen, Kristinehamns kommun. ÅF-Infrastructure AB Ljud och Vibrationer Författare Telefon +46 10 505 07 86 Mobiltelefon +46 70 682 89 98 E-mail niklas.j.carlsson@afconsult.com Datun Projektnummer Rapport -r-a Kund Kristinehamns kommun Kommunledningsförvaltningen, Planeringsavdelningen

Läs mer

Trafikbullerutredning Långaveka 3:21, 4:1

Trafikbullerutredning Långaveka 3:21, 4:1 Handläggare Josefin Grönlund Tel +46105058458 Mobil +46701847458 E-post josefin.gronlund@afconsult.com Mottagare Falkenbergs kommun Datum 2017-12-13 Projekt-ID 745078 Långaveka 3:21 4:1 Trafikbullerutredning

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kristinaskolan, Lindesberg Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01-07

PROJEKTRAPPORT Kristinaskolan, Lindesberg Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01-07 PROJEKTRAPPORT Rapport -19042900.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01-07 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Torbjörn Appelberg Datum 2019-04-29 www.soundcon.se Rapport -19042900 Innehåll 1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Vårdboende Smedvägen, Järfälla kommun

Vårdboende Smedvägen, Järfälla kommun Handläggare Åsa Lindkvist Telefon 010-505 60 41 Mobil 070-184 57 41 E-post Asa.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-12-10 Uppdragsnummer 714886 Beställare Svenska Vårdbyggen AB Vårdboende Smedvägen, Järfälla

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Gårö 1:14, Gnosjö Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01-06

PROJEKTRAPPORT Gårö 1:14, Gnosjö Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01-06 PROJEKTRAPPORT 12353 Gårö 1:14, Gnosjö Trafikbullerutredning Rapport 12353-17102300.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Kvalitetsgranskare Torbjörn Appelberg Datum 2017-12-08

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv Köpmannen 1, Hjo Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor:

PROJEKTRAPPORT Kv Köpmannen 1, Hjo Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: PROJEKTRAPPORT 12566 Kv Köpmannen 1, Hjo Trafikbullerutredning Rapport 12566-18042400.doc Antal sidor: 5 Bilagor: Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Kvalitetsgranskare Torbjörn Appelberg Datum 2018-04-26

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Harby 1:81 m fl, Trekanten, Kalmar kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT Harby 1:81 m fl, Trekanten, Kalmar kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT Harby 1:81 m fl, Trekanten, Kalmar kommun Rapport -17032200.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson Datum 2017-03-24 www.soundcon.se

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Hillerstorp 3:116 och 3:72, Gnosjö kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5

PROJEKTRAPPORT Hillerstorp 3:116 och 3:72, Gnosjö kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 PROJEKTRAPPORT Hillerstorp 3:116 och 3:72, Gnosjö kommun Rapport -17083000.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson Datum 2017-08-31 www.soundcon.se

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Laggkärlet 7, Linköping Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 01 04

PROJEKTRAPPORT Laggkärlet 7, Linköping Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 01 04 PROJEKTRAPPORT Laggkärlet 7, Linköping Rapport -18081500.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 01 04 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Kvalitetsgranskare Torbjörn Appelberg Datum 2018-08-17 www.soundcon.se Rapport

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv Vallen, Nässjö Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT Kv Vallen, Nässjö Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT Kv Vallen, Nässjö Rapport -18011600.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum 2018-01-19 www.soundcon.se Rapport -18011600 Innehåll

Läs mer

RAPPORT. Vasatornet, Västerås stad. Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB

RAPPORT. Vasatornet, Västerås stad. Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB RAPPORT Handläggare Kaj Erik Ivarsson Telefon 010-505 60 69 Mobil 073-027 70 49 E-post kaj.ivarsson@afconsult.com Datum 2018-04-30 Uppdragsnummer 720382 Rapport A Beställare Tekniska kontoret Västerås

Läs mer

Norra Kajen Detaljplan 1A, Sundsvall

Norra Kajen Detaljplan 1A, Sundsvall RAPPORT 711847-A 2015-10-02 Handläggare Jonas Aråker Tel 010 505 85 16 Mob 073 184 11 17 E-post jonas.araker@afconsult.com Datum 2015-10-02 Projekt nr 711847 Rapport nr 711847-A Beställare Sundsvalls Kommun

Läs mer

Beräkning av trafikbuller från spår- och vägtrafik vid planerat bostadsområde

Beräkning av trafikbuller från spår- och vägtrafik vid planerat bostadsområde Handläggare Erik Nordin Tel 0105050001 Mobil 072-452 87 63 E-post Erik.Nordin@afconsult.com Datum 2018-04-18 Projekt-ID 747871 Rapport-ID A Kund Åre Kommun Trafikbullerutredning Mejeriet Beräkning av trafikbuller

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Ljung 1:19 m fl i Ljung, Herrljunga kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT Ljung 1:19 m fl i Ljung, Herrljunga kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT 12659 Ljung 1:19 m fl i Ljung, Herrljunga kommun Rapport 12659-18092100.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson Datum 2018-09-26

Läs mer

Prästgårdsgärdet och Fjällastorp Bollebygd - Trafikbullerutredning

Prästgårdsgärdet och Fjällastorp Bollebygd - Trafikbullerutredning Uppdragsledare Josefin Grönlund Handläggare Gustaf Byström Tel +4610 505 63 05 Mobil +4672 526 31 15 E-post gustaf.bystrom@afconsult.com Datum 2018-05-14 Projekt-ID 751410 Mottagare Bollebygds kommun Fredrik

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT Kv Afrika 5 & 6, Sölvesborg Rapport -17011600.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum 2017-01-18 www.soundcon.se Rapport -17011600

Läs mer

Trafikbullerutredning Långaveka 3:21, 4:1

Trafikbullerutredning Långaveka 3:21, 4:1 Handläggare Josefin Grönlund Tel +46105058458 Mobil +46701847458 E-post josefin.gronlund@afconsult.com Mottagare Falkenbergs kommun Datum 2018-06-14 Projekt-ID 745078 Långaveka 3:21 4:1 Trafikbullerutredning

Läs mer

Dpl för Karlagatan, bostäder , 61,67 mfl\

Dpl för Karlagatan, bostäder , 61,67 mfl\ 2017-11-30 Dpl för Karlagatan, bostäder 745-60, 61,67 mfl\ Bullerutredning Dnr: 10-0622 1(6) Förutsättningar SBK har genomfört en trafikbullerutredning för bostadsbebyggelse vid Karlagatan i Göteborg i

Läs mer

Detaljplan fastigheter Selen 4, 5 & 6. Lidköpings kommun. Utredning av buller från väg- och spårtrafik

Detaljplan fastigheter Selen 4, 5 & 6. Lidköpings kommun. Utredning av buller från väg- och spårtrafik Handläggare Wiktor Eriksson Telefon +46105 053094 Mobil +46702 580511 E-post wiktor.eriksson@afconsult.com Datum 2017-04-24 Uppdragsnummer 733100 Rapport B Beställare Kjell Johansson, Mårtensson & Håkanson

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 PROJEKTRAPPORT 12582 Junkaremålens strand, Tranås Trafikbullerutredning.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum 2018-08-07 www.soundcon.se

Läs mer

RAPPORT A Ås-Hov 1:13, Krokoms kommun. Trafikbullerberäkning. ÅF Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer.

RAPPORT A Ås-Hov 1:13, Krokoms kommun. Trafikbullerberäkning. ÅF Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer. Handläggare Jonas Aråker Tel 010 505 85 16 Mob 073 184 11 17 E-post jonas.araker@afconsult.com Datum 2016-02-15 Projekt nr 718724 Rapport nr 718724-A Beställare sbostäder AB 835 80 Att. Stefan Jönsson

Läs mer

17U Kv Räven. Trafikbullerutredning. Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel bjerking.

17U Kv Räven. Trafikbullerutredning. Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel bjerking. 17U33004 Kv Räven Trafikbullerutredning Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Uppdrag nr. 17U33004 Sida 1 (5) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01-09

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01-09 PROJEKTRAPPORT Rapport -18121200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01-09 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Datum 2018-12-13 www.soundcon.se Rapport -18121200 Innehåll 1. Bakgrund och syfte... 2 1.1. Trafikbullernivåer

Läs mer

RAPPORT. Trafikbullerutredning. S Ljungkullen. Page 0 (5)

RAPPORT. Trafikbullerutredning. S Ljungkullen. Page 0 (5) Trafikbullerutredning S Ljungkullen Page 0 (5) Phone +46 10 505 50 64 Mobile +46725285016 E-mail mattias.lindqvist@afconsult.com Recipient Brickstone förvaltning AB Lars Erik Larson Date 2017-03-20 Project

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv. Vinkelhaken, Ljungby Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01-08

PROJEKTRAPPORT Kv. Vinkelhaken, Ljungby Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01-08 Bilaga 2 PROJEKTRAPPORT 12298 Kv. Vinkelhaken, Ljungby Trafikbullerutredning Rapport 12298-17070300.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01-08 Uppdragsansvarig Andreas Berg Kvalitetsgranskare Torbjörn Appelberg

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv. Rektorsgatan, Alingsås Trafikbullerutredning

PROJEKTRAPPORT Kv. Rektorsgatan, Alingsås Trafikbullerutredning PROJEKTRAPPORT 11996 Kv. Rektorsgatan, Alingsås Trafikbullerutredning Rapport 11996-16092100.doc Revidering 3 Antal sidor: 8 Bilagor: C01-04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson

Läs mer

11775 Kv Blomberg, Nässjö Trafikbullerutredning

11775 Kv Blomberg, Nässjö Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv Blomberg, Nässjö Rapport -15111800.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-11-18 k:\lime easy\dokument\\-15111800.doc Soundcon AB

Läs mer

Genomgång, med avseende på trafikbuller, av förutsättningarna för bostadsbebyggelse vid Kv. Älvkullen i Västerås.

Genomgång, med avseende på trafikbuller, av förutsättningarna för bostadsbebyggelse vid Kv. Älvkullen i Västerås. 734857 RAPPORT A Handläggare Nils Ståhl Tel +46 10 505 10 21 Mobil +46 (0)70 293 83 37 Fax +46(0)01 505 11 83 nils.stahl@afconsult.com Datum 2017-06-02 Kadesjös Projekt AB Håkan Kadesjö Uppdragsnr 734857

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv Finland 19, Sölvesborg Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 10

PROJEKTRAPPORT Kv Finland 19, Sölvesborg Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 10 PROJEKTRAPPORT Kv Finland 19, Sölvesborg Rapport -18062000.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 10 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum www.soundcon.se Rapport -18062000 Innehåll 1. Bakgrund och

Läs mer

Norra Kyrkogatan, Stranden 3:51, Mora

Norra Kyrkogatan, Stranden 3:51, Mora Handläggare Jonas Aråker Tel 010 505 85 16 Mob 073 184 11 17 E-post jonas.araker@afconsult.com Datum 14/09/2015 Projekt nr 711223 Rapport nr 711223-A Beställare Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Fredsgatan

Läs mer

Dp1824 Bäckby Centrum, Välljärnsgatan, Västerås

Dp1824 Bäckby Centrum, Välljärnsgatan, Västerås 743734 RAPPORT A Handläggare Kaj Erik Piippo Tel +46 10 505 60 69 Mobil +46 (0)73 027 70 49 Fax +46 10 505 11 83 kaj.piippo@afconsult.com Datum 2017-11-28 Västerås Stad Jimmy Heimersson Uppdragsnr 743734

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv Jägaren, Kumla Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 6

PROJEKTRAPPORT Kv Jägaren, Kumla Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 6 PROJEKTRAPPORT Kv Jägaren, Kumla Rapport -18061900.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum 2018-06-14 www.soundcon.se Rapport -18061900 Innehåll

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv Spädbarnet, Jönköping Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT Kv Spädbarnet, Jönköping Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Bilaga 2 PROJEKTRAPPORT Kv Spädbarnet, Jönköping Rapport -17021300.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum 2017-02-16 www.soundcon.se Rapport

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT 12179 Kv Rörläggaren 5-7, Kumla Trafikbullerutredning Rapport 12179-17022700.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum 2017-02-28

Läs mer

Trafikbullerutredning för Kv ISAK 1, Älmhult

Trafikbullerutredning för Kv ISAK 1, Älmhult P2019/5 Handläggare Marcel Gräfe Tel +46 10 505 59 25 Mobil +46 72 229 79 06 E-post marcel.graefe@afconsult.com Datum 2018-12-17 Projekt-ID 762127 Rapport-ID 762127 A - Rev(0) Kund Magnus Johansson, Älmhultsbostäder

Läs mer

RAPPORT. Trafikbullerutredning Karlshamn. Sammanfattning. Boningsrum:

RAPPORT. Trafikbullerutredning Karlshamn. Sammanfattning. Boningsrum: Handläggare Marcel Gräfe Tel +46 10 505 59 25 Mobil +46 72 229 79 06 E-post marcel.graefe@afconsult.com Datum 2018-06-27 Projekt-ID 752623-01 Rapport-ID 752623-01 A - Rev(0) Kund INTERN underkonsult (ÅF

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Dörby 7:7, m fl i Smedby, Kalmar kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 8 Bilagor: 16

PROJEKTRAPPORT Dörby 7:7, m fl i Smedby, Kalmar kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 8 Bilagor: 16 PROJEKTRAPPORT Dörby 7:7, m fl i Smedby, Kalmar kommun Rapport -1811100.doc Antal sidor: 8 Bilagor: 16 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Datum 018-1-11 www.soundcon.se Rapport -1811100 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

Trafikbullerutredning för detaljplan, Järvstagläntan, Gävle kommun

Trafikbullerutredning för detaljplan, Järvstagläntan, Gävle kommun Handläggare Tel +46 (0)10 505 14 42 Mobil +46 (0)72 562 64 67 E-post peter.arbinge@afconsult.com Datum Projekt-ID 731541 Rapport-ID 731541-A Kund Anebohusgruppen AB Trafikbullerutredning för detaljplan,

Läs mer

Trafikbullerutredning väg och järnväg, Bräcke 1:95, Åre

Trafikbullerutredning väg och järnväg, Bräcke 1:95, Åre Handläggare Claes Kastby Tel +46 10 505 25 65 Mobil +46 76 117 76 17 E-post claes.kastby@afconsult.com Datum 2017-10-27 Projekt-ID 743599 Mottagare Åresågen AB Björn Hasselbom Rapport-ID 743599 A Kund

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01 04

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01 04 PROJEKTRAPPORT 12142 Öxnehaga 2:1, Jönköping Trafikbullerutredning Rapport 12142-17020300.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01 04 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum 2017-02-03

Läs mer

Kopparlunden - Detaljplan Mitt, Västerås Stad

Kopparlunden - Detaljplan Mitt, Västerås Stad RAPPORT A, REV1 Handläggare Lars Lindström Tel 010 505 60 71 Datum 2019-04-10 Projekt-ID 739079 Mobil 070 184 57 71 Archus Development AB Salman Salman E-post lars.e.lindstrom@afconsult.com Kopparlunden

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 6

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 6 PROJEKTRAPPORT Jönköpings Tändsticksfabrik 1 Rapport -16102700.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson Datum www.soundcon.se Rapport -16102700 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Slätten 1:34, Lysekils kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc rev 1 Antal sidor: 6 Bilagor: 8

PROJEKTRAPPORT Slätten 1:34, Lysekils kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc rev 1 Antal sidor: 6 Bilagor: 8 PROJEKTRAPPORT Slätten 1:34, Lysekils kommun Rapport -16100600.doc rev 1 Antal sidor: 6 Bilagor: 8 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Datum www.soundcon.se Rapport -16100600 Innehåll 1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Dp Bjurhovda 3:24 i Västerås

Dp Bjurhovda 3:24 i Västerås 748479 RAPPORT A Handläggare Kaj Erik Piippo Tel +46 10 505 60 69 Mobil +46 (0)73 027 70 49 Fax +46 10 505 11 83 kaj.piippo@afconsult.com Datum 2018-03-01 PEAB Bostad AB Emelie Segendorff Uppdragsnr 748479

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv. Rektorsgatan, Alingsås Trafikbullerutredning

PROJEKTRAPPORT Kv. Rektorsgatan, Alingsås Trafikbullerutredning PROJEKTRAPPORT 11996 Kv. Rektorsgatan, Alingsås Trafikbullerutredning Rapport 11996-16092100.doc Revidering 2 Antal sidor: 8 Bilagor: 01-04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson

Läs mer

11671 Kv Bålet,Kv Häxan, Mjölby Trafikbullerutredning

11671 Kv Bålet,Kv Häxan, Mjölby Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11671 Kv Bålet,Kv Häxan, Mjölby Trafikbullerutredning Rapport 11671-16010800.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 01 04 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping

Läs mer

Kv. Länsen 1, Avesta. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Anders Löfberg. Gamla Byn AB. Box Avesta

Kv. Länsen 1, Avesta. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Anders Löfberg. Gamla Byn AB. Box Avesta L:\2017\2017-112 DS Kv_ Länsen 1, \Rapporter mm\levererat\2017-112 r01 Trafikbullerutredning kv. Länsen 170714.docx Rapport nummer: 2017-112 r01 Datum:2017-07-14, Avesta Trafikbullerutredning Beställare:

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING DETALJPLAN INOM FASTIGHETERHETERNA INGELSTORP 1:2 OCH 1:9 SKARA KOMMUN

TRAFIKBULLERUTREDNING DETALJPLAN INOM FASTIGHETERHETERNA INGELSTORP 1:2 OCH 1:9 SKARA KOMMUN Rapport 19-144-R1 2019-04-15 5 sidor, 2 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)73 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

Detaljplan för Ekåsens koloniområde

Detaljplan för Ekåsens koloniområde Handläggare Kristoffer Hultberg Tel +46 10-505 84 25 Mobil +46 70 184 74 25 E-post kristoffer.hultberg@afconsult.com Datum 2015-11-27 Projekt-ID 713184 Rapport-ID 713184-rA Kund Mölndals stad Detaljplan

Läs mer

11804 Kv. Byttorpshörn, Borås Trafikbullerutredning

11804 Kv. Byttorpshörn, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Rapport 01-15121500.doc Revidering 2 Antal sidor: 11 Bilagor: 1-15 Uppdragsansvarig Jönköping 2016-11-28 k:\lime easy\dokument\\-15121500.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Torps gård, Bankeryd Trafikbullerutredning. Rapport doc rev 2 Antal sidor: 5 Bilagor: 2

PROJEKTRAPPORT Torps gård, Bankeryd Trafikbullerutredning. Rapport doc rev 2 Antal sidor: 5 Bilagor: 2 PROJEKTRAPPORT 11977 Torps gård, Bankeryd Trafikbullerutredning.doc rev 2 Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Henrik Runström Datum 2017-06-05 www.soundcon.se

Läs mer

RAPPORT A. Trafikbuller Häggbäret 1. Beräkning av trafikbullernivåer vid fasad för nytt bostadsområde. Sammanfattning

RAPPORT A. Trafikbuller Häggbäret 1. Beräkning av trafikbullernivåer vid fasad för nytt bostadsområde. Sammanfattning Handläggare Nils-Olov Persson Tel 0105052153 Mobil +46703129658 E-post Nilsolov.persson@afconsult.com Datum 2018-06-19 Projekt-ID 747833 Rapport-ID A Kund Östersunds Kommun Trafikbuller Häggbäret 1 Beräkning

Läs mer

Trafikbullerutredning Södra Drottningmarken, Vadstena kommun

Trafikbullerutredning Södra Drottningmarken, Vadstena kommun Handläggare Elis Johansson Telefon +46 10 505 84 22 SMS +46701847422 E-mail elis.johansson@afconsult.com Datum 2016-12-19 Projektnr 729075 Rapportnr 729075 Rapport A Kund Vadstena kommun Trafikbullerutredning

Läs mer

11744 Kv Domherren väster, Jönköping Trafikbullerutredning

11744 Kv Domherren väster, Jönköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11744 Kv Domherren väster, Jönköping Rapport 11744-16040600.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Jönköping 2016-04-08 k:\lime easy\dokument\11744\11744-16040600.doc

Läs mer

Underlag till detaljplan, Ensta 1:65

Underlag till detaljplan, Ensta 1:65 Botkyrka kommun Underlag till detaljplan, Ensta 1:65 Trafikbullerutredning Uppdragsnr: 105 06 65 Version: 1 2017-08-25 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig:

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING DETALJPLAN ÄNGENÄS

TRAFIKBULLERUTREDNING DETALJPLAN ÄNGENÄS Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 Rapport 17-135-R1 2017-04-27 4 sidor, 3 bilagor mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)73 024 28 02 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Skansen, Ulricehamn Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 01 06

PROJEKTRAPPORT Skansen, Ulricehamn Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 01 06 PROJEKTRAPPORT Skansen, Ulricehamn Rapport -17052300.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 01 06 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Datum www.soundcon.se Rapport -17052300 Innehåll 1. Bakgrund och syfte... 2 2.

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Fiskebäck 3:76, Habo Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT Fiskebäck 3:76, Habo Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT Fiskebäck 3:76, Habo Rapport -17121400.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Henrik Runström Datum 2017-12-14 www.soundcon.se Rapport -17121400

Läs mer

Kv Orren, Västerås stad

Kv Orren, Västerås stad RAPPORT 597849 A Author Phone +46 10 505 60 41 Mobile +46701845741 E-mail Asa.lindkvist@afconsult.com Date 2015-03-17 Project ID 597849 Report ID 597849 A Client Bostads AB Mimer Kv Orren, Västerås stad

Läs mer

Entré Ytterby - Trafikbullerutredning

Entré Ytterby - Trafikbullerutredning Handläggare Olof Olsson Tel 0105059685 Mobil +46702415389 E-post olof.olsson@afconsult.com Mottagare Saltholmsgruppen AB Att: Bertil Börjesson Lilla Bommen 1 411 04 Göteborg Datum 2017-06-15 Projekt-ID

Läs mer

Gärdet 1:1 Östra Kongahälla, Kungälvs kommun. Trafikbullerutredning

Gärdet 1:1 Östra Kongahälla, Kungälvs kommun. Trafikbullerutredning Handläggare Johan Hässel Telefon 010-505 84 27 Mobil 0701 84 74 27 E-post johan.hassel@afconsult.com Datum 2017-08-21 Uppdragsnummer 701045 Rapport 701045-rC Beställare Kungälvs kommun, Viktor Zettergren

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc rev 1 Antal sidor: 6 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc rev 1 Antal sidor: 6 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT 12183 Kv Brandvakten 7, Kalmar Trafikbullerutredning Rapport 12183-17031600.doc rev 1 Antal sidor: 6 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum

Läs mer

Bilagor 1 Kv.Liljan Norr Beräkning av bullernivåer vid fasad och uteplatser för den norra byggnaden.

Bilagor 1 Kv.Liljan Norr Beräkning av bullernivåer vid fasad och uteplatser för den norra byggnaden. Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Beräkningsmetod och indata 1 3 Riktvärden 2 3.1 Riktvärden för trafikbuller antagna av riksdagen 2 3.1.1 SFS 2015:216 2 3.2 Boverkets vägledning 3 3.3 Bedömningsgrunder

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv. Byttorpshörn, Byttorpstå, Borås Trafikbullerutredning

PROJEKTRAPPORT Kv. Byttorpshörn, Byttorpstå, Borås Trafikbullerutredning PROJEKTRAPPORT Trafikbullerutredning Rapport -16090200.doc Revidering 4 Antal sidor: 12 Bilagor: B01-14 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Datum 2017-06-29 www.soundcon.se Rapport -16090200 Innehåll 1.

Läs mer

RAPPORT. Trafikbullerutredning. Kv.Kvarnen. Page 0 (4)

RAPPORT. Trafikbullerutredning. Kv.Kvarnen. Page 0 (4) RAPPORT Trafikbullerutredning Kv.Kvarnen Page 0 (4) RAPPORT Phone +46 10 505 50 64 Mobile +467285016 E-mail Recipient Älmhultsbostäder Magnus Johnsson Date 2017-06-13 Project ID Tågbullerutredning med

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kumla 9:401, Kumla Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT Kumla 9:401, Kumla Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT Kumla 9:401, Kumla Rapport -17021600.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson Datum 2017-02-20 www.soundcon.se Rapport -17021600

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING KVARTERET RITAREN, VARA

TRAFIKBULLERUTREDNING KVARTERET RITAREN, VARA Rapport 16-045-R1 2016-02-26 4 sidor, 2 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 magnus.karlsson@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)730 530 772 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 PROJEKTRAPPORT Strandängen Kvarter F, Jönköping Rapport -18012500.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson Datum 2018-01-25 www.soundcon.se

Läs mer

Kv Bänkskåpet, Högdalen. Stockholms stad

Kv Bänkskåpet, Högdalen. Stockholms stad Handläggare Victor Wetterblad Telefon 010-505 60 81 Mobil 072-227 64 59 E-post victor.wetterblad @afconsult.com Datum 2015-11-11 Uppdragsnummer 703146 PM 01_rev1 Beställare Josefina Blomberg, Riksbyggen

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING DETALJPLAN KATTEN

TRAFIKBULLERUTREDNING DETALJPLAN KATTEN Rapport 18-282-R1 2017-09-26 5 sidor, 2 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)520-40 23 01 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

11899 Närlunda, Ekerö Trafikbullerutredning

11899 Närlunda, Ekerö Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Närlunda, Ekerö Rapport -16071100.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Jönköping 2016-07-11 k:\lime easy\dokument\\-16071100.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Laggkärlet 7, Linköping Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01 04

PROJEKTRAPPORT Laggkärlet 7, Linköping Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01 04 PROJEKTRAPPORT 12068 Laggkärlet 7, Linköping Trafikbullerutredning Rapport 12068-16121900.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01 04 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Kvalitetsgranskare Torbjörn Appelberg Datum

Läs mer

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kärnekulla handelsområde, Habo Rapport -14111400.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Jönköping 2014-11-28 k:\lime easy\dokument\\-14111400.doc Soundcon

Läs mer

Trafikbullerutredning inför detaljplan, Hamre 2:45 mfl., Åre

Trafikbullerutredning inför detaljplan, Hamre 2:45 mfl., Åre TRAFIKBULLERUTREDNING HAMRE 2: ÅRE Handläggare Claes Kastby Tel + 10 5 25 65 Mobi + 117 17 E-post claes.kastby@afconsult.com Datum 2018-08-20 Projekt-ID 7502 Mottagare Åre Kommun Peter Nilsson peter.a.nilsson@are.se

Läs mer

Norra Kyrkogatan, Stranden 35:6, Mora

Norra Kyrkogatan, Stranden 35:6, Mora Handläggare Jonas Aråker Tel 010 505 85 16 Mob 073 184 11 17 E-post jonas.araker@afconsult.com Datum 2016-02-03 Projekt nr 718648 Rapport nr 718648-A Beställare Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Fredsgatan

Läs mer

Strigeln 36:1, Eskilstuna

Strigeln 36:1, Eskilstuna 737520 RAPPORT A Handläggare Tobias Gredenman Telefon 0703675627 tobias.gredenman@afconsult.com Datum 2017-06-09 Carl-Henrik Barnekow Planeringsarkitekt FPR/MSA Uppdragsnr 737520 Strigeln 36:1, Eskilstuna

Läs mer

LSS-Boende, Sollentuna kommun Trafikbullerutredning

LSS-Boende, Sollentuna kommun Trafikbullerutredning RAPPORT A 1 (7) Handläggare Lars Lindström Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2014-05-23 Maxarkitekter Lotta Åberg Tyska brinken 19, 2 tr 111 27 Stockholm

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Slätten 1:34, Lysekils kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 8

PROJEKTRAPPORT Slätten 1:34, Lysekils kommun Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 8 PROJEKTRAPPORT Slätten 1:34, Lysekils kommun Rapport -16100600.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 8 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Datum www.soundcon.se Rapport -16100600 Innehåll 1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Kungsbäck, Gävle kommun

Kungsbäck, Gävle kommun 736582 RAPPORT A Handläggare Nils Ståhl Tel +46 10 505 10 21 Mobil +46 (0)70 293 83 37 Fax +46 10 505 11 83 nils.stahl@afconsult.com Datum 2017-06-02 Exploateringsingenjör Camilla Persson Uppdragsnr 736582

Läs mer

TRAFIKBULLER ERSTORP 2:1 MFL, LIDKÖPINGS KOMMUN

TRAFIKBULLER ERSTORP 2:1 MFL, LIDKÖPINGS KOMMUN Rapport 7-330-R 07--0 6 sidor, 4 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 53 30 Lidköping, tel 050-9 44 anders.grimmehed@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)70 3 7 5 TRAFIKBULLER ERSTORP : MFL, LIDKÖPINGS

Läs mer

Niord 1, Norrtälje stad

Niord 1, Norrtälje stad Niord 1, Norrtälje stad Trafikbullerutredning 2018-04-27 Niord 1, Norrtälje stad Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig: Handläggare:

Läs mer

Mellby Paradiset, Partille Trafikbullerutredning Till denna rapport hör bullerkartor till -41.

Mellby Paradiset, Partille Trafikbullerutredning Till denna rapport hör bullerkartor till -41. Rapport 6112-B / Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer., Partille Trafikbullerutredning Till denna rapport hör bullerkartor 6112-27 till -41. Innehåll 1 Riktlinjer 2 Beräkningsmetod 3 Förutsättningar

Läs mer

Trafikbullerutredning inför detaljplan Enen, Perstorp

Trafikbullerutredning inför detaljplan Enen, Perstorp Handläggare Elisabeth Persson Tel +46 10 505 25 52 Mobil +46 72 505 18 43 E-post elisabeth.persson@afconsult.com Datum 2017-05-11 Projekt-ID 738018 Mottagare Perstorp kommun Mattias Bjellvi mattias.bjellvi@perstorp.se

Läs mer

Färjestaden i Mörbylånga Kommun

Färjestaden i Mörbylånga Kommun 728464 RAPPORT A Handläggare Kaj Erik Piippo Tel +46 10 505 60 69 Mobil +46 (0)73 027 70 49 Fax +46 10 505 00 10 kaj.piippo@afconsult.com Datum 2017-02-23 Mörbylånga kommun Ylva Hammarstedt Uppdragsnr

Läs mer

Bullerutredning för detaljplan Östra Nyby

Bullerutredning för detaljplan Östra Nyby Laholms kommun Bullerutredning för detaljplan Östra Nyby 2018-02-08 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig: Handläggare: Laholms kommun Cecilia Lindgard

Läs mer

Kv Tyrannen 15, Älvsjö, Stockholms stad

Kv Tyrannen 15, Älvsjö, Stockholms stad Rapport nummer: 2016-072 r01 Datum: 2016-05-24 rev 2017-02-23 Kv Tyrannen 15, Älvsjö, Stockholms stad Trafikbullerutredning L:\2016\2016-072 ANK Kv Tyrannen 15, Älvsjö, trafikbullerutre, Ryttinger Trading

Läs mer

Trafikbullerberäkning för Detaljplan Melby 3:3 mfl, Finspångs kommun

Trafikbullerberäkning för Detaljplan Melby 3:3 mfl, Finspångs kommun Författare Johanna Åström Telefon 010-505 46 19 Mobil +46706615021 E-post johanna.astrom@afconsult.com Mottagare Marika Östemar Finspångs Kommun Datum 29/11/2016 Projekt ID 726969 Trafikbullerberäkning

Läs mer

RAPPORT. Kv. Folieraren SÄTERS KOMMUN BULLERUTREDNING UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT AB. Uppdragsledare Granskare

RAPPORT. Kv. Folieraren SÄTERS KOMMUN BULLERUTREDNING UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT AB. Uppdragsledare Granskare SÄTERS KOMMUN Kv. Folieraren UPPDRAGSNUMMER 3314858000 BULLERUTREDNING SWECO ENVIRONMENT AB OLOF ÖHLUND LEIF DAHLBACK Uppdragsledare Granskare Sammanfattning En ny detaljplan håller på att tas fram för

Läs mer

Trafikbullerutredning Ullared 1:21 m.fl.

Trafikbullerutredning Ullared 1:21 m.fl. Handläggare Josefin Grönlund Tel +46105058458 Mobil +46701847458 E-post josefin.gronlund@afconsult.com Mottagare Samhällsbyggnadsavdelningen, Falkenbergs kommun Rickard Alström Datum 2018-11-19 Projekt-ID

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Fjölebro etapp V, Kalmar Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6

PROJEKTRAPPORT Fjölebro etapp V, Kalmar Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 6 PROJEKTRAPPORT 11475 Fjölebro etapp V, Kalmar Trafikbullerutredning Rapport 02 11475-17032300.doc Antal sidor: 6 Bilagor: B01-B04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson Datum

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Fjölebro etapp V, Kalmar Trafikbullerutredning. Rapport doc Revidering 1 Antal sidor: 6

PROJEKTRAPPORT Fjölebro etapp V, Kalmar Trafikbullerutredning. Rapport doc Revidering 1 Antal sidor: 6 PROJEKTRAPPORT 11475 Fjölebro etapp V, Kalmar Trafikbullerutredning Rapport 02 11475-17032300.doc Revidering 1 Antal sidor: 6 Bilagor: C01-C04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson

Läs mer

Bostadshus Norrkärr 1:50, Strömstads kommun Trafikbullerutredning

Bostadshus Norrkärr 1:50, Strömstads kommun Trafikbullerutredning Tel +46105053094 Mobil +46702580511 E-post wiktor.eriksson@afconsult.com Datum 2017-10-04 Projekt-ID Kund Thomas Karlsson Bostadshus Norrkärr 1:50, Strömstads kommun Trafikbullerutredning ÅF-Infrastructure

Läs mer

11940 Karlssons äng, Kalmar Trafikbullerutredning

11940 Karlssons äng, Kalmar Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Karlssons äng, Kalmar Rapport -16051900.doc rev 1 Antal sidor: 9 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Jönköping k:\lime easy\dokument\\-16051900.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

Bullerutredning Kv Barken, Dnr:

Bullerutredning Kv Barken, Dnr: 2017-10-24 Bullerutredning Kv Barken, Dnr: 02-0622 För planerad ny bebyggelse inom dpl kv Barken har trafikbuller beräknats. Beräkningarna visar att riktvärdena enligt Förordningen för trafikbuller (2015:216

Läs mer

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun Handläggare Elisabeth Persson Telefon 010-505 25 52 Mobil 072-505 18 43 E-post elisabeth.persson@afconsult.com Beställare Halmstads kommun Niklas Lidström niklas.lidstrom@halmstad.se 070-364 13 04 Datum

Läs mer

Trafikbullerutredning Buntmakaren 9

Trafikbullerutredning Buntmakaren 9 Handläggare Mikael Hörnqvist Tel 0105058741 Mobil +46725101541 E-post mikael.hornqvist@afconsult.com Datum 2017-10-02 Projekt-ID 743081 Rapport-ID A Kund MAF Arkitektkontor AB Trafikbullerutredning Buntmakaren

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Stadsbyggnadskontoret Önskemålet 7 m.fl. Önskemålet 7 m.fl. 2017-04-06 Rapportförfattare: Bakgrund och syfte Jönköpings kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Önskemålet 7 m.fl.

Läs mer