Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås"

Transkript

1 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt ISO Miljöpolicy Högskolan i Borås ska bedriva sin verksamhet så att en hållbar utveckling främjas, innebärande att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa (i enlighet med högskolelagen kap 1 5). Högskolan i Borås verksamhetsidé är att bedriva utbildning och forskning i interaktion med näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet. På vetenskaplig grund sätts det kvalificerade yrkeslivets kompetensförsörjning, utvecklingsbehov och problem i fokus. Verksamhetsidén sammanfattas i devisen Vetenskap för profession. Högskolans mål är att utvecklas till ett komplett professionslärosäte. Flervetenskaplig verksamhet ska prioriteras och hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet. Högskolan ska genom forskning och utbildning verka för kunskapsutveckling och konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling i samhället och i förhållande till professionen. Högskolan ska genom ett systematiskt arbete förebygga och minska den samlade miljöbelastningen och öka integrationen av hållbar utveckling i verksamheten. Hållbar utveckling ska prägla den dagliga verksamheten såväl genom de beslut som fattas som i handlingar i övrigt. Personal och studenter ska göras medvetna om, och också delaktiga i, högskolans arbete för en hållbar samhällsutveckling. En aktiv medverkan från personal och studenter är en förutsättning för att nå framgång i detta arbete. Integreringen av perspektivet hållbar utveckling i verksamheten ska präglas av ständiga förbättringar. Rektor och ledningen på olika nivåer ska genom systematisk uppföljning säkerställa att högskolans policy för hållbar utveckling efterlevs och att relevanta mål uppnås. Lagar och andra krav utgör en miniminivå i allt arbete Miljöutredning Miljöutredningen uppdaterades 2010.

2 Aktiviteter med betydande direkt och indirekt miljöpåverkan Direkt påverkan: tjänsteresor och energianvändning Indirekt påverkan: forskning och utbildning. Interna miljömål Målen avser perioden Tjänsteresor Övergripande mål Högskolan i Borås ska minska utsläppen av fossil koldioxid från resor i tjänsten. Detaljerade mål *Koldioxidutsläpp från tjänsteresor, per årsarbetskraft, ska minska med 5 procent. *Flygresor med slutdestination <50 mil enkel resa ska till antalet minska med 50 procent. *Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil ska minska. Energianvändning Övergripande mål Högskolan i Borås ska i samarbete med fastighetsägare minska energianvändningen räknat per m2. Detaljerat mål *Energianvändningen ska med utgångspunkt från 2010 minska med 10 procent per m2 under perioden. Forskning Övergripande mål Perspektivet hållbar utveckling ska i ökad omfattning beaktas i forskningen och på så sätt bidra till en kunskapsutveckling inom området. De prioriterade forskningsprogrammen ska samtliga innefatta hållbar utveckling. Detaljerade mål *Omfattningen av publikationer inom hållbar utveckling ska öka inom samtliga sex utbildnings- och forskningsområden. Målet specificeras av respektive institution och anges i tillhörande handlingsplan. Utbildning Övergripande mål Högskolan i Borås ska integrera hållbar utveckling i utbildningen så att studenterna bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att sprida insikter och förhållningssätt i sina framtida professionsroller och i kontakten med andra samhällsaktörer. I utbildningen inkluderas grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning Detaljerade mål HU-diplomering av högskolans kurser ska vara en naturlig del i det systematiska förbättringsarbetet. Vid utgången av år 2013 ska samtliga utbildningsprogram innehålla obligatoriska HU-diplomerade kurser. Doktorander ska inom ramen för sin utbildning problematisera kring sitt forskningsämne utifrån perspektivet hållbar utveckling, om möjligt i

3 flervetenskaplig samverkan. Socialt ansvarstagande Övergripande mål Den sociala dimensionen inom hållbar utveckling ska bli en naturlig del av hållbarhetsarbetet vid Högskolan i Borås, såväl för organisationen som inom utbildning och forskning. Utredningsmål För att möjliggöra en utveckling mot ett ledningssystem för hållbar utveckling ska ett arbetssätt som stödjer en integrering av den sociala dimensionen i förbättringsarbetet påbörjas. Kopplingen till området lika villkor, och dess integrering i styrdokument rörande högskolans arbete med hållbar utveckling, ska utredas. I syfte att utveckla samverkan med olika samhällsaktörer i positiv riktning ska den externa kommunikationen/ informationen kring hållbar utveckling, med ökat fokus på socialt ansvarstagande, ses över och utvecklas. Handlingsplan och åtgärder Följande aktiviteter och åtgärder utifrån mål och handlingsplaner har genomförts under året. Tjänsteresor -Information/styrning gällande att följa riktlinjer för resor och möten i tjänsten. -Uppföljning av koldioxidutsläpp per institution/enhet -Projekt för att öka användningen av distansmöten -Utbildningar i webbkonferensteknik, inredning av webkonferensrum och inköp av busskort för att främja kollektiva transportalternativ -Framtagande av målgruppsenkät och handlingsplan inom ramen för ett nystartat projekt gällande resfria möten -Utbyte av högskolans transportbil till en elbil Energianvändning -Kampanjer kring energibesparande åtgärder -Löpande utbyte av högskolans belysning till mer energieffektiva alternativ (tex LED-belysning) -Installering av närvarostyrd ventilation och belysning i Simonsland -Implementerad rutin för inköp av energieffektiv utrustning utifrån miljöstyrningsrådets kriterier -Kontrakt med ny hyresvärd i enlighet med energimyndighetens krav på att hyra energieffektiva byggnader -Löpande identifiering och genomförande av energieffektiviserande åtgärder på övriga hyrda fastigheter, i samarbete med fastighetsägarna Forskning -Inrapportering av publikationer inom hållbar utveckling via bibliotekets digitala publiceringsverktyg, efter förankring bland forskarna -Forskningsprojekt med perspektivet hållbar utveckling har genomförts inom prioriterade forskningsområden.

4 -Textilhögskolans medverkan i att utveckla ett miljöindex för kläder och skor. Indexet tas fram av Sustainable Apparel Coalition (SAC), en sammanslutning av världens största kläd- och sportföretag. -Forskningsseminarier på temat hållbar utveckling på institutionsnivå -Diskussioner i rektors professorsgrupp gällande integrationen av hållbar utveckling i forskningen Utbildning Revidering av kriterier för diplomering av HU-kurser -Genomgång av kurser och kursplaner på institutionsnivå i syfte att nominera kurser som integrerat hållbar utveckling i linje med fastställda kriterier -Bedömning och diplomering av HU-kurser -Beaktande av hållbar utveckling i uppsatsprocessen -Framtagande av marknadsföringsplan gällande kommunikation av HUdiplomerade kurser, främst gentemot studenterna -Genomförande av kvalitetsaudits, med en stående punkt kring integrering av hållbar utveckling i utbildningen -Löpande aktiviteter på institutionsnivå, bland annat föreläsning och workshop med personal på VHB kring Göteborgs Universitets integrering av hållbar utveckling inom vårdutbildningen Socialt ansvarstagande Aktiviteter för att stödja utredningsmålen har genomförts, bland annat ett påbörjat arbete med att integrera lika villkor i miljöledningssystemets rutiner Exempel på aktiviteter i övrigt under året Genomförande av en hållbarhetsdag för all personal i samarrangemang med en av högskolan anordnad internationell FN-konferens i resursåtervinning. -Seminarieserie på temat För och emot hållbarhetsdilemman i vardagen och i samhällsdebatten, med debatter kring bl.a. hållbarhetsredovisningars betydelse, inkluderande medborgarskap och ett konsumtionskritiskt perspektiv på sociala medier. -Högtider för att uppmärksamma diplomerade HU-kurser, varav den ena i samarrangemang med det årliga Fairtrade-fikat, till vilket Högskolans rektor bjöd in all personal och studenter -Medlemskap i CSR Västsverige samt samarbete med Miljöbron och Sven Erikssonsgymnasiet inom utbildningsområdet Exempel på studentdrivna aktiviteter: -Planering och genomförande (januari 2014) av en internationell forskningskonferens i Barcelona inom bibliotek- och informationsvetenskap på temat hållbar utveckling -Klädbytardag, arrangerad av studentorganisationen TEXAS på Textilhögskolan -Ledarskap för VGR-överenskommelsen Klimatsmart livsstil studenter som klimatambassadörer

5 Måluppfyllelse Målperioden är Direkta aspekter: Tjänsteresor och energi Energiförbrukningen per kvm har minskat med 2,4% under året och sammanlagt med 9,4% för målperioden, att jämföra med uppsatt mål om en minskning med 10%. Det totala koldioxidutsläppen från energiförbrukningen har minskat med knappt 9% under året. Noteras bör att de fastigheter som högskolan hyr är mycket energieffektiva, och andelen förnyelsebar energi ligger nära 100%. Koldioxidutsläppen från tjänsteresor, som relativt sett är betydande, har per årsarbetskraft minskat med 4,9% år 2013 och med totalt 22,7 % under , vilket ska jämföras med uppsatt mål om en minskning med totalt 5% för samma period. Det är främst ett minskat flygresande som bidragit till utsläppsminskningen. Antalet korta flygresor < 50 mil under har minskat med drygt 40 %, vilket inte helt uppnår målet om en halvering. Det totala koldioxidutsläppet från bilresande minskade marginellt under året men med ca 17% för målperioden. Indirekta aspekter: Utbildning och forskning Målen för ökad integration av hållbar utveckling i utbildning kan i huvudsak anses ha uppfyllts. I samtliga utbildningar behandlas aspekter av hållbar utveckling. Under 2013 har en bedömargrupp, med prorektor som ordförande, granskat kursplaner och examinationsmoment för 14 nominerade kurser, varav 6 har diplomerats. Målet att varje utbildningsprogram skulle innehålla minst en diplomerad kurs vid 2013 års utgång har dock inte uppfyllts, vilket snarast kan förklaras av de högt ställda diplomeringskraven. Bedömningskriterierna, inklusive krav på målformuleringar i kursplaner och examination av dessa mål, har bidragit till en kvalitativ utvekling av HU-integreringen som knappast hade kunnat uppnås om det kvantitativa målet prioriterats. Diplomen har varit eftertraktade, och responsen kring denna process, såväl internt som bland andra lärosäten, har varit positiv. Resultatet av en årligen genomförd studentenkät visar att studenterna i högre utsträckning anser att det är viktigt med en integration av hållbar utveckling i utbildning och forskning och att den faktiska förekomsten av diskussioner kring begreppet hållbar utveckling i utbildningen ökat. Antalet inrapporterade forskningspublikationer inom hållbar utveckling har ökat inom forskningsprofilerna och totalt från 239 till 312 år Inrapporteringen är ett led i processen att identifiera och följa upp den forskning som bedrivs inom hållbar utveckling. Att definiera och avgränsa vad som är forskning inom hållbar utveckling är dock problematisk. Forskning och forskningsprojekt inom hållbar utveckling utgör en betydelsefull och successivt ökande andel av forskningsverksamheten, bl.a. genom den internationella forskningsmiljön resursåtervinning och forskning kring sociala medier, inkludering i samhället och i utbildningen, återvinning/återbruk av textilier och hållbar stadsutveckling; det sistnämnda ett flervetenskapligt samverkansprojekt mellan forskare på högskolan, SP och Borås stad med koppling till såväl utbildning som forskning. Projektet involverar samtliga institutioner och bidrar till en spridning av hållbar utveckling på alla nivåer. Exempel på forskningsprojekt i

6 övrigt är Hållbarhet och expansion för konkurrenskraft inom modebranschen, Redovisning för hållbar handel, Hållbar distanshandel, Sustainability as integrated brand value, Borrowing and consumption the future of library collections for sustainable communities. Högskolan ansvarade för den internationella FN-konferensen i resursåtervinning i Borås 2013, med den senaste forskningen inom resursåtervinning och hållbar stadsutveckling. Konferensen avslutades med en paneldebatt kring innebörden av hållbar stadsutveckling för högskolans olika forskningsinriktningar. Nämnas bör också Textilhögskolans medverkan i Sustainable Apparel Coalition (SAC) gällande utvecklandet av ett miljöindex. Kunskap och utbildning För nyanställd personal finns återkommande introduktionsutbildningar som inkluderar ett moment som berör högskolans miljöledningsarbete och innebörden av hållbar utveckling. I den högskolepedagogiska utbildningen för lärare, som genomförs årligen, ingår ett dialogseminarium kring förhållningssätt till hållbar utveckling. Utbildning i distansteknik erbjuds via enheten Bibliotek och läranderesurser och inom ramen för högskolepedagogisk utbildning för lärare. Under året har 90 anställda deltagit i workshoptillfällen i webbkonferensteknik. För ansvariga inom olika funktionsområden har utbildning anordnats bland annat i intern miljörevision och lagefterlevnad samt genom nätverksträffar och seminarier, t.ex. Kemikalier i vardagen Miljöombud på enhets-/institutionsnivå informerar löpande om det pågående miljöledningsarbetet och ett antal aktiviteter har genomförts för att ge de anställda en ökad medvetenhet och kunskap om verksamhetens miljöpåverkan och innebörden av hållbar utveckling, bl.a vid s k Lounge talks, som anordnats i biblioteket. IT för minskad energianvändning Högskolans största fastighetsägare (Akademiska Hus) har under hösten infört styrning av ledbelysning i allmänna utrymmen (korridorer, trapphus). Belysningen i trapphus kvällstid har också begränsats. Dessa två åtgärder beräknas ge en energibesparing på kwh/år. För att minska energiförbrukningen har den nya fastighetsägaren för textilhögskolans installerat en solcellsanläggning på 770 m² samt närvarostyrning på ventilation och belysning. Textilhögskolans nya fastighetsägare (Kanico) räknar med att fastigheten blir Green Building-certifierad under IT för minskat antal tjänsteresor Högskolan har startat projektet Resfria möten för att vidareutveckla det hittills framgångsrika arbetet med att öka användningsgraden av distansteknik. Tekniken har fortsatt utvecklats och en ny webbsida för projektet har tagits fram som utbildningsstöd för personalen. På institutionsnivå används system för resfria möten allt mer frekvent. Adobe connect används även vid ett flertal institutioner

7 för distansundervisning, och särskilda konferenslokaler har inretts med syftet att underlätta användandet av tekniken.

8 Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter Antal årsarbetskrafter och kvadratmeter Antal årsarbetskrafter: 582 Antal kvadratmeter lokalyta: Tjänsteresor och övriga transporter Utsläpp av koldioxid Kg CO 2 Totalt Kg CO 2/årsarbetskraft Flygresor under 50 mil Bilresor Tågresor 1,41 1,00 1,33 0,002 0,002 0,002 Bussresor ,00 0,00 0,00 Maskiner och övriga fordon Sammanlagt ovan Flygresor över 50 mil Beskrivning av insamlat resultat Koldioxidutsläppen från tjänsteresor, som relativt sett är betydande, har under året minskat med totalt 9% och per årsarbetskraft med 5%. Det är främst ett minskat flygresande på längre sträckor som bidragit till utsläppsminskningen, men även minskade utsläpp från flygresande på korta sträckor och bilresande, totalt för målperioden , har varit betydelsefulla. Det positiva resultatet gällande utsläpp från tjänsteresor kan förklaras av tydliga och strikta riktlinjer samt en ökande medvetenhet och kunskap hos personalen. Den frekventa användningen av och utbildningen i distansverktyget Adobe Connect bland såväl personal som studenter styrker detta. Schablon för att beräkna koldioxidutsläpp från buss saknas i Naturvårdsverkets mall. Hur uppgifterna är framtagna Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter Schablonlista som Naturvårdsverket tillhandahåller

9 2. Energianvändning Energianvändning i lokaler kwh totalt Verksamhetsel Fastighetsel Värme Kyla Totalt kwh/årsarbetskraft kwh/m Verksamhetsel Fastighetsel Värme Kyla Totalt Energianvändning utanför lokaler kwh totalt El 0 Normalårskorrigering Värmeförbrukningen är normalårskorrigerad. Förnybar energi Verksamhetsel 100 % 100 % 100 % Fastighetsel 100 % 100 % 89 % Värme 96 % 95 % 89 % Kyla 100 % 65 % 100 % Utanför lokaler % % % Totalt 99 % 95 % 94 % Beskrivning av insamlat resultat Under 2013 har Högskolan i Borås energianvändning/kvm minskat med 2,4%, vilket är över förväntan, då det under året inträffade händelser som påverkade energiförbrukningen negativt. Under tidig vår medförde byggnationen av en gångbro mellan två byggnader att värmeförbrukningen och elförbrukningen ökade.

10 Fastighetsägaren (Akademiska Hus) satte en elmätare på elförbrukningen vid bygget, vilken visade att bygget medförde en extra energiförbrukning på 30 MWh, vilket är inkluderat i redovisade siffror. Andra orsaker till att energiförbrukningen ökade under det första halvåret är värmeläckage från en ventil på fjärrvärmen och ett vattenläckage. Sommaren 2013 flyttade Textilhögskolans verksamhet till nya lokaler. Flytten innebar ett avbrott i användandet av lokaler med maskinell utrustning under en viss tid och också vissa injusteringsproblem. Detta innebär att energiförbrukningen år 2013 inte är helt jämförbar med ett normalår. På grund av problem med kyla i vissa lokaler/kontorsrum har det på flera institutioner införskaffats extra värmeelement. Fastighetsägaren jobbar konstant med problemet, men har hittills inte identifierat någon egentlig felaktighet. Fler dragskåp har dessutom installerats vid Ingenjörshögskolan. Under hösten 2013 har Högskolan intensifierat samarbetet med Akademiska Hus för att minska energiförbrukningen ytterligare. Samarbetet innebär bl.a. att vissa gemensamma aktiviteter genomförts och planeras att genomföras, exempelvis nattvandringar för att identifiera förbättringsåtgärder. Det är oklart hur stor påverkan Textilhögskolans flytt har haft på energiförbrukningen, då verksamheten dessutom har utökats i samband med flytten. Det är även oklart hur mycket injusteringsperioden har påverkat energiförbrukningen. Högskolan kommer under 2014 att ha särskild bevakning på energiförbrukningen i Textilhögskolans lokaler. I och med Textilhögskolans flytt har antalet kvadratmeter ökat under året. Första halvåret hyrde högskolan kvm, och andra halvåret kvm. Vi har därför räknat ut ett medeltal för antalet kvadratmeter. Uppgifter om andelen förnybar energi för värme och kyla har i år inhämtats från Borås Energi och Miljö. Tidigare år har högskolan beräknat denna utifrån en egen kalkyl som tar hänsyn till att sopförbränning inte är en förnyelsebar energikälla i strikt mening, vilket inte beaktats i Borås Energi och Miljös beräkningsmodell. Då beräkningen har varit komplicerad har vi för 2013 valt att återgå till Borås Energi och Miljös beräkning, vilket leder till viss brist på jämförbarhet mellan åren. Uppdelningen mellan verksamhetsel och fastighetsel i Akademiska Hus lokaler är endast en schablon, vilket innebär att åtgärder som görs för att minska elförbrukningen påverkar både verksamhetselen och fastighetselen. I dagsläget kan högskolan inte göra något åt detta men dialoger förs kontinuerligt med fastighetsägaren i syfte att finna en lämplig lösning för att kunna mäta detta separat. Hur uppgifterna är framtagna Leverantörsuppgifter

11 3. Miljökrav i upphandling Antal upphandlingar med miljökrav Antal st Anskaffningar med miljökrav Anskaffningar totalt Andel anskaffningar med miljökrav 40 % 50 % % Värde av upphandlingar med miljökrav Värde kr Anskaffningar med miljökrav Anskaffningar totalt Andel anskaffningar med miljökrav 64 % 63 % % Beskrivning av insamlat resultat Högskolan i Borås har avgränsat redovisningen i enlighet med tidigare förtydligande från Naturvårdsverket. Registrerade anskaffningar i betydelsen upphandlingar över gränsvärdet för särskilt upphandlingsförfarande utförda av myndigheten är de som redovisas. Det låga antalet upphandlingar beror på att Högskolan i Borås till största delen avropar från statliga avtal samt ingår i ett upphandlingssamarbete med Göteborgs Universitet. Högskolan har under året tagit fram en rutin för miljöanpassad upphandling. Syftet med rutinen är att tydliggöra att högskolan ska upphandla miljöanpassade varor och tjänster. I rutinen hänvisar högskolan även till Miljöstyrningsrådets hemsida vid framtagande av miljökrav. Avseende inköp har högskolan en centraliserad inköpsfunktion för datorer/itprodukter, inredning, papper, kontorsmaterial, engångsartiklar, belysning etc. som innebär att avtalstroheten gentemot ramavtalen är högre än om inköpen skett decentraliserat. Varje institution/enhet gör mer specifika inköp för den egna verksamheten och ska då beakta miljöaspekten enligt HBs inköpspolicy. Högskolan i Borås avgränsar redovisningen till att gälla upphandlingar enligt ovan. Detta då Högskolan ännu inte har något komplett system för redovisning/ uppföljning av samtliga inköp. Detta kommer att åtgärdas genom det pågående införandet av ett e-handelssystem som med viss fördröjning successivt nu införs. Hur uppgifterna är framtagna Eget uppföljningssystem

12 4. Frivilliga frågor Frågor om policy Har myndigheten ett internt styrande dokument för IT och miljö? Nej Frågor om IT-anskaffning Andel IT-anskaffningar där miljökrav ställs av det totala antalet ITanskaffningar per år Andel (%) % % % Värde (Skr) Skr Skr Skr Hur är dessa uppgifter framtagna? Vilken typ av miljöhänsyn har tagits vid IT-anskaffningar? Hur är dessa uppgifter framtagna? Frågor om energianvändning Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt och per årsarbetskraft uppdelat på kwh kwh/årsarbetskraft PC-arbetsplats Skrivare Servrar och Serverrum Hur är dessa uppgifter framtagna?

13 Frågor om resfria möten Antal resfria möten totalt och per årsarbetskraft Antal Antal/årsarbetskraft Resfria möten Hur är dessa uppgifter framtagna? Frågor om förklaring till resultatet Beskriv insamlat resultat

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja, ISO14001 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Högskolan i Gävle ska arbeta

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket 2013-02-13 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1 Diarenr: Akademi 1 Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016: A1_fd_THS Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling Högskolegemensamma mål för hållbar

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2012 1 Hållbarhet finns i vårt DNA Den övergripande visionen för vårt hållbarhetsarbete är att ta en ledande roll i att utveckla för branschen relevanta hållbarhetsfrågor. Detta

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009 Riksantikvarieämbetets Miljöutredning 2009 Innehåll Sammanfattning... 4 Genomförande... 5 Bakgrund... 5 Projektet... 5 Projektets mål... 6 Arbetssätt... 6 Omfattning... 7 Direkta miljöaspekter... 8 Tjänsteresor...

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll och inledning Fastigheten Kranen 9 på Dockan i Malmö. Byggnaden fick Malmö Stadsbyggnadspris 2002. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Miljöledning i staten 2010. En redovisning

Miljöledning i staten 2010. En redovisning Miljöledning i staten 2010 En redovisning rapport 6422 april 2011 En redovisning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014 2014-02-03 Sabina Nilsson POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

En mer miljöanpassad offentlig upphandling. förslag till handlingsplan

En mer miljöanpassad offentlig upphandling. förslag till handlingsplan En mer miljöanpassad offentlig upphandling förslag till handlingsplan RAPPORT 5520 DECEMBER 2005 En mer miljöanpassad offentlig upphandling förslag till handlingsplan NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport Granskningsprojekt Följsamhet till s resepolicy Revisionsrapport KPMG AB Olof Eriksson Eric Rydén KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll Sammanfattning

Läs mer

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Vad är hållbar utveckling? För oss på Stångåstaden innebär det en ständigt pågående process som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer