Internt PM. Framtidens Vårdförbund. Kvalitetskriterier Påverkan. Uppdragsgivare: Förbundsstyrelsen Vårdförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internt PM. Framtidens Vårdförbund. Kvalitetskriterier Påverkan. Uppdragsgivare: Förbundsstyrelsen Vårdförbundet"

Transkript

1 Framtidens Vårdförbund Kvalitetskriterier Påverkan Uppdragsgivare: Förbundsstyrelsen Vårdförbundet Projektdeltagare: Christina Jacob, Johan Almbrandt, Janet Parmvi, Merja Nyholm, Gun Lundström och Cecilia Sandahl Inledning: Vårdförbundet ska vara det vinnande laget för våra nuvarande och framtida medlemmar. Vårdförbundet har vision, mål, strategier, kvalitetskriterier och kommunikationsplattform men ingen plan för hur vi ska verkställa och vilken kunskap och kompetens vi behöver. Vi har kommit fram till att vi måste skrota ineffektiva strukturer och riva mossiga hierarkier även inom vår egen organisation. (Precis som det vi arbetar för att man ska göra i vården.) Vi måste istället arbeta i moderna stöd- och styrprocesser och komplettera varandras kunskap och kompetens. Exempelvis behöver vi en marknadsförings/medlemsrekryterings/analysavdelning och en opinions/påverkansgrupp. Vi behöver införa moderna arbetssätt. Tusen blommor ska blomma men vi vill inte att hela havet ska storma. Organisationen måste vara riggad för att driva ärenden och utvecklingen effektivt samt kunna ta emot alla goda idéer. 1(14)

2 Varje enskild förtroendevald är den viktigaste nyckelspelaren. Hen är bärare av varumärket Vårdförbundet inför medlemmen och arbetsgivaren, politikern och makthavaren där de lokala besluten fattas. Vi måste göra uppdraget så attraktivt att vi har en kö. Vi ser webben som navet i kommunikationen. Sociala medier, som Facebook, Twitter och Youtube blir allt viktigare, och vi behöver finnas där medlemmarna är och svara på frågor, föra ut våra budskap och sprida vår politik. Facebook och Twitter ger också stora möjligheter att nätverka samt kommunicera med beslutsfattare och andra opinionsbildare. Vi måste också inse att våra medlemmar många gånger hämtar sin information och kommunicerar genom andra kanaler. Personliga möten, medlemsmöten och informationsmöten liksom tidningen Vårdfokus är också centrala kanaler. Men vår främsta påverkansmöjlighet är självklart genom opinionsbildning i press, radio och tv. Det är där vi når medlemmar såväl som förtroendevalda, arbetsgivare, makthavare, politiker och allmänheten. Vår ordförande är vår främsta bärare av varumärket. Organisationen behöver experter i tillräcklig omfattning för att stärka och stödja varumärket nationellt, regionalt och lokalt. Vi är övertygade om att det finns outnyttjad kompetens inom organisationen. Vår första rekommendation är att göra en kunskapsinventering. I vårt arbete med kriterierna hade vi inledningsvis en diskussion om deras innehåll och betydelse. För att få med alla perspektiv behövde vi dela det fjärde kriteriet i två. Metoden för att bevaka och besvara uppgiftens alla delfrågor blev att föra in resultatet av våra idéer i en matris som redovisas här i rapporten Gruppen anser att påverkanskriterierna är avgörande för framtidens Vårdförbund. Våra diskussioner har omfattat allt från tre enkla budskap till styrning av utbildningars innehåll. Högskolorna måste ta ansvar för att utbilda professionerna som auktoriteter. Vi måste ta ansvar för att skapa ETT Vårdförbund. Vi ser ett värde i att alla yrkesföreningar, riksföreningar och Vårdförbundet går samman. 2(14)

3 Till varje kriterium har vi funnit en mening/påstående som sammanfattar det som vi sett som viktigt i just det kriteriet: 1: Vårdförbundet är en auktoritet inom frågor som rör de fyra professionerna och vårdens utveckling. Vi blir bara auktoriteter om vi själva agerar och omvärlden betraktar oss som sådana 2: Vårdförbundet har gemensamma strategier. Vårdförbundets auktoritet har ETT ansikte 3: Vårdförbundet stärker medlemmar att påverka och agera utifrån deras kunskap och situation i vården. Medlemmar känner att de är en del i ett vinnande lag 4a: Vårdförbundet syns i medier. Vi är en proaktiv aktör som alltid efterfrågas 4b: Vårdförbundet är med och påverkar där besluten avgörs nationellt, regionalt och lokalt. Vi är en proaktiv aktör som alltid efterfrågas 3(14)

4 1. Vårdförbundet är en auktoritet inom frågor som rör de fyra professionerna och vårdens utveckling Vi blir bara auktoriteter om vi själva agerar och omvärlden betraktar oss som sådana Vad - konkret kvalitetskriterier Vi måste bli tydliga och konkret kunna beskriva allt vi gör och all den kunskap våra fyra professioner tillför vården och dess utveckling. Vi måste bli tydliga och konkret kunna beskriva allt vi gör och all den kunskap våra fyra professioner tillför vården och dess utveckling. Vi måste bli tydliga och konkret kunna beskriva allt vi gör och all den kunskap våra fyra professioner tillför vården och dess utveckling. Aktivitet (hur/när) Vi tycker att yrkesföreningarna och all deras kunskap bör integreras i Vårdförbundet. Som det är idag blir det otydligt och ineffektivt. Auktoriteten blir dessutom diffus. Vi behöver rensa bort det som inte är värdeskapande för medlemmar. Vårdförbundet måste se över vad vi lägger energin på. Exempelvis rapporter, broschyrer, pm, analyser och rutiner som inte stärker auktoriteten. Det måste finnas moment i alla yrkesutbildningar och i basutbildning för förtroendevalda som stärker den enskildes självbild som auktoritet inom professionen. Detta är obligatoriskt. Kompetensbehov (stöd) Den kompetens som finns i yrkesföreningarna kan fungera som kunskapslyft i Vårdförbundet. Kunskapen som finns i yrkesföreningarna får en större arena. Vi måste ändra arbetsmetoder och exempelvis arbeta enligt LEAN och KASAM. Begripligt, hanterbart och meningsfullt. Skickliga pedagoger, föreläsare och förebilder. Med exempelvis storytelling som arbetsmetodik. Nyckeltal mätbart Vårdförbundets professioner har även i fortsättningen högt/högst förtroende hos människor i Sverige enligt Förtroendebarometern. Då mäter man tiden som frigörs vid genomförande av detta arbetssätt. Hur många medlemmar beskriver sig som en auktoritet. 4(14)

5 2. Vårdförbundet har gemensamma strategier Vårdförbundets auktoritet har ett ansikte Vad - konkret kvalitetskriterier Ett förbund med nationellt perspektiv och lokal förankring Ett förbund med nationellt perspektiv och lokal förankring Aktivitet (hur/när) Kompetensbehov (stöd) Nyckeltal mätbart Vi behöver en gemensam basutbildning för både förtroendevalda och anställda med lokal touch. De förtroendevalda på arbetsplatsen är bärare av Vårdförbundet. För den enskilda medlemmen är relationen till den förtroendevalda på jobbet den allra viktigaste länken till förbundet. Det måste framgå klart och tydligt på exempelvis en affisch vem som är förtroendevald. Vi måste också få flera kontaktytor mellan förtroendevalda och olika delar av Vårdförbundet: professionellt och geografiskt. Se projektplanen för Vårdförbundets chef- och ledarmedlemmar som är en del i verksamhetsplanen för Kvalitetssäkra basutbildningarna. Webbportal för förtroendevalda. Se projektplanen för Vårdförbundets chef- och ledarmedlemmar. Exempelvis genom certifierade chefscoacher och ny organisation för chefer och ledare. Utvärdera utbildningarna. Hur uppfattar medlemmar Vårdförbundet. Se projektplanen för Vårdförbundets chef- och ledarmedlemmar. 5(14)

6 Ett förbund med nationellt perspektiv och lokal förankring Ett förbund med nationellt perspektiv och lokal förankring Ett förbund med nationellt perspektiv och lokal förankring Det ska vara enkelt att nå Vårdförbundet Det ska vara enkelt att nå Vårdförbundet Vi ska förstärka det gemensamma snarare än att peka på olikheterna runtom i landet. En gång om året möte med fokus på frågor som rör ett Vårdförbund. Detta ska turnera runt som en stafett. Arbeta i processer istället för i ärenden. Samarbeta med kolleger för att utbyta/byta perspektiv i en ständigt lärande organisation. Det är viktigt med ömsesidig kommunikation från alla delar i landet. Ombudsmännen behöver ett gemensamt kunskapsunderlag, utbildning, ständig påfyllning, en lärande organisation och gemensamma strategier i viktiga frågor. Återkoppling inom ett dygn måste absolut ske. Det kan standardiseras och automatiseras. Google och andra sökmotorer ska generera Vårdförbundsträffar när man Vi behöver mixade planeringsgrupper med olika kunskap och kompetens från olika delar i organisationen och landet. Gruppen får i uppdrag att utforma innehållet i aktiviteten som förs vidare i form av en stafett. En person från föregående planeringsgrupp följer med för att skapa kontinuitet, en lärandeprocess och ETT förbund. Processledarutbildning. Processledare. Nya ombudsmän behöver utbildning i vad som förväntas av en ombudsman i uppdraget. Ett gott teknikstöd. Behövs tydlig information. Påminnelse om gällande policy. Utveckla automatiseringen. Vi måste ha personal med kunskap om hur viktigt det här är. Utvärdering i form av enkäter. Följer upp och utvärderar. Användarundersökningar 6(14)

7 Webben är navet i vår kommunikation. Sociala medier, som Facebook, Twitter och Youtube blir allt viktigare, och vi behöver finnas där medlemmarna är och svara på frågor, föra ut våra budskap och sprida vår politik. Facebook och Twitter ger också stora möjligheter att nätverka samt kommunicera med beslutsfattare och andra opinionsbildare. Vi måste också inse att våra medlemmar många gånger hämtar sin information och kommunicerar genom andra kanaler. Personliga möten, medlemsmöten och informationsmöten liksom tidningen Vårdfokus är också centrala kanaler. söker på hälso- och sjukvårdsrelaterade ord. Nu kommer man inte ens till Vårdförbundets webb när man söker på sjuksköterska. Utbildning, spets för de som hanterar webben och sociala medier. Kan ligga på administratörer med webbehörighet runtom i landet. Kan hantera sidor från flera avdelningar. De som är intresserade och har kunskap kan bli regionala webbredaktörer (viktigt med tydlig titel). Spaningsuppdrag på IT-området så att vi ligger i framkant när det gäller innehåll, teknik och innovation. Unika besökare. Om det är möjligt se vilka det är som besöker. Exempel: om en journalist eller mediechef läser en nyhet på vår webb och exempelvis gör ett inslag i Rapport når det en miljon tittare vilket är något helt annat än besökarna på vår webb. Antalet besökare, gillatryck och följare på Facebook och Twitter kan också mätas. Webben är navet i vår kommunikation. Sociala medier, som Facebook, Twitter och Youtube blir allt viktigare, Vi ska ha en attraktiv och modern webbplats som synliggör att vi är vassa och synliga i samhällsdebatten. En Se ovan 7(14)

8 och vi behöver finnas där medlemmarna är och svara på frågor, föra ut våra budskap och sprida vår politik. Facebook och Twitter ger också stora möjligheter att nätverka samt kommunicera med beslutsfattare och andra opinionsbildare. Vi måste också inse att våra medlemmar många gånger hämtar sin information och kommunicerar genom andra kanaler. Personliga möten, medlemsmöten och informationsmöten liksom tidningen Vårdfokus är också centrala kanaler. Strategi för enhetlig kommunikation och marknadsföring. Strategi för enhetlig kommunikation och marknadsföring. tydlig medlemsknapp. Den ska bjuda in till att skriva inlägg, till samtalet. Men vi ska ha en säker webb. Inläggen ska vara professionella. Kommunikationen är öppen för inlägg Det som skrivs vid andra tider ligger på vänt och publiceras under kontorstid. Skälet till detta är att vi vill ha en webbplats som speglar professionen och auktoriteten. Vi vill se ett joursystem för Facebook och Twitter någon har ansvar på rullande schema för att kolla inlägg. Skapa sug efter allt det Vårdförbundet producerar, t ex profilprodukter och broschyrer. Bättre lansering internt. Behövs också bättre synkronisering mellan det som produceras och den lokala förankringen. Vi ska ha rätt material i rätt tid Anställda lokalt med kommunikationsutbildning. Spetskompetens mer geografiskt spridd men det behöver inte vara på varje lokalavdelning utan stöd kan ske med hjälp av modern teknik. Förutom en kommunikationsenhet behövs en marknadsavdelning som även arbetar med medlemsrekrytering och analys. Och en opinions- och påverkansgrupp med mix av förtroendevalda och anställda. Teknikstöd för att optimera Hyllvärmare ska inte finnas. Antalet nya medlemmar mäts. 8(14)

9 på rätt plats. Det måste bli tidsmässigt görligt för lokalavdelningarna att genomföra nationella kampanjer. Vi ska ha en organisation som välkomnar goda idéer, både från medlemmar, förtroendevalda och anställda. Innovationslåda. efterfrågan, lagerhållning och leveranser. Med exempelvis scannerteknik och print on demand. 9(14)

10 3. Vårdförbundet stärker medlemmar att påverka och agera utifrån deras kunskap och situation i vården Medlemmar känner att de är en del i ett vinnande lag Vad - konkret kvalitetskriterier Varför vara med i Vårdförbundet. Hur stärks självkänslan. Närhet till medlemmar. Medlemmen har en självklar plats som auktoritet. De kommunicerar professionens betydelse kopplad till vårdens utveckling, struktur och patientsäkerhet. Medlemmar ställer krav på god löneutveckling och goda anställningsvillkor. Närhet till medlemmar. Medlemmen har en självklar plats som auktoritet. De kommunicerar professionens betydelse kopplad till vårdens utveckling, struktur och patientsäkerhet. Medlemmar Aktivitet (hur/när) Tre korta kärnfulla budskap om varför man ska vara med i Vårdförbundet. Fyra budskap som stärker självkänslan för våra professioner. Förtroendevalda på arbetsplatsen och medarbetare i Vårdförbundet är bärare av varumärket. För den enskilda medlemmen är relationen till den förtroendevalda på jobbet den allra viktigaste länken till förbundet. Den personen måste stärka medlemmar så att de vågar framträda. Utmana arbetsgivarna. Kompetensbehov (stöd) Kommunikatörer och ta till vara medlemmars och alla andras idéer. Innovationslåda. Pristävling. Använda exempelvis Sensus för att utbilda i retorik och kommunikation. Medieutbildning. Interaktiva utbildningar och information på vår webbplats. Statistik, exempel, budskap, omvärldsbevakning och argument. Mer resurser till jurister som driver arbetsrättsliga frågor hela vägen ut regionalt. Nyttja regional spetskompetens. Nyckeltal mätbart Hur många känner till budskapen? Öka antalet förtroendevalda. Medlemmars mediegenomslag. Vårdförbundets professioner har även i fortsättningen högt/högst förtroende hos människor i Sverige enligt Förtroendebarometern. Man står på kö för att få vara med i det vinnande laget. Många vill bli förtroendevalda. Resultat i lönerevisioner. Positiva utfall för Vårdförbundet i tvister. Även att vi överhuvudtaget driver frågor långt och får uppmärksamhet. 10(14)

11 ställer krav på god löneutveckling och goda anställningsvillkor. Väcka lust hos medlemmar att vilja var med och komma med idéer och förslag. Inte bara central kommunikation ut lokalt utan även tvärtom. Vårdförbundet ska ha tillräckligt stor kostym för att attrahera disputerade, forskare och chefer. Välkomna inspirera och motivera till samarbete. Nätverksbyggande. Vårdförbundet ska vara den självklara kollegiala mötesplatsen för disputerade, forskare och chefer. Vi ska bidra till den kompetens alla har behov av. Samgående med yrkesföreningar och riksföreningar. Fler medlemmar som är disputerade, forskare och chefer. Tillgång till viktiga arenor som exempelvis Vårdens ledarskapsakademi, Global leadership, LNN Ledarskap i Norden. 11(14)

12 4a. Vårdförbundet syns i medier Vi är en proaktiv aktör som alltid efterfrågas Vad - konkret kvalitetskriterier Ordföranden är den starka symbolen för Vårdförbundet. Vice ordföranden och avdelningsordföranden är också viktiga symboler för Vårdförbundet. Aktivitet (hur/när) Att ordföranden syns i traditionella medier är den starkaste formen av påverkan vi har - sänder budskap till medlemmar, beslutsfattare, politiker, arbetsgivare och allmänheten. Att de syns i traditionella medier är den starkaste formen av påverkan vi har regionalt och lokalt - sänder budskap till medlemmar, beslutsfattare, politiker, arbetsgivare och allmänheten. Lokala avdelningar ska ha media- och kommunikation som en del i den dagliga verksamheten. Det behövs en kommunikationsstrategi (den kan ha tagits fram nationellt men vara lokalt anpassad) Kompetensbehov (stöd) En stab av experter i tillräcklig omfattning för att även täcka regionala och lokala behov samt stöd till förbundsstyrelse, avdelningsordföranden, anställda, förtroendevalda och medlemmar. Uppdraget är att bära varumärket, men det ska vara mänskligt. Samma typ av stöd som ovan. Lämpligt med en sammanhållen organisation. Nyckeltal mätbart Genomslag i medier. Vilka effekter får genomslaget? Genomslag i medier. Vilka effekter får genomslaget? Politiska beslut. Yrke, värde, lön. 12(14)

13 Medlemmar Traditionella medier, webben, sociala medier; Facebook, Twitter, Youtube, bloggar Ett antal medlemmar per yrke och avdelning samt chefer, ledare, forskare, disputerade, studenter och pensionärer tränas i att bli synliga auktoriteter för våra fyra professioner som kan uttrycka sig i medier. Detta ska vara något attraktivt. Man söker till uppdraget som leder till en attraktiv utbildning. Driva ett aktivt opinionsbildande arbete. Ligga i framkant, steget före och inte vara så reaktiv. Även om man också måste svara på frågor i dagsaktuella skeenden. Medieutbildning. Tillgång till stöd enligt ovan. Professionellt förhållningssätt. Behövs utbildning i såväl traditionella medier som sociala medier. Traditionell medieutbildning. Interaktiva utbildningar och information på vår webbplats. Statistik, exempel, budskap och argument. Genomslag i medier. Antal besökare/unika träffar på webben, Youtube. Gilla på Facebook. Följare på Twitter. Hur mycket diskussion som pågår i kommentarsfälten. Hur stort är engagemanget? 13(14)

14 4b. Vårdförbundet är med och påverkar där besluten avgörs nationellt, regionalt och lokalt Vi är en proaktiv aktör som alltid efterfrågas Vad - konkret kvalitetskriterier Detsamma som i punkt 4a gäller även här. Men chefer och ledare är också en nyckelgrupp som får tillgång till andra beslutsrum. Även förtroendevalda och anställda är viktiga i nätverkande. Aktivitet (hur/när) De personliga mötena mellan ordförande, vice ordföranden och avdelningsordförande och politiker, beslutsfattare och arbetsgivare är avgörande. Chefer och ledare nätverkar och får tillgång till arenor där vårdens organisation skapas och utvecklas. Nätverkande. Identifiera beslutsfattare och beslutsprocesser. Analysera. Remissförfarande. Kompetensbehov (stöd) Kunskap i att bygga och underhålla nätverk. Retorikutbildning. Argumentationsstöd. Mingelteknik. Ledarskapsutbildning. Hissbudskap. Certifierade chefscoacher. Utveckla teknik för telefoncoachning i grupp. Disputerade som ger råd och agerar som mentorer till andra som ska börja forska. Nyckeltal mätbart Politiska resultat som gagnar Vårdförbundets medlemmar. Tillgång till viktiga arenor som exempelvis Vårdens ledarskapsakademi, Global leadership, LNN Ledarskap i Norden. 14(14)

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud

Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud Redovisning Del 1 Redovisning från arbetsmöte 2012-01-31 Grupp 1 Påverkan Rollen som f-vald behöver förändras och inriktas mer till coacher

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2012 INNEHÅLL 1. ELVA SAKER ATT TÄNKA PÅ 3 1.1 VAR FINNS DINA KUNDER 3 1.2 FÖRSTÅ KANALEN 3 1.3 VAD SÄGS OM DITT VARUMÄRKE?

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet Fackförbundet ST STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 Rätt jobb för dig Äntligen! Du har hittat drömjobbet och allt verkar stämma! Med de kvalifikationer du har borde det inte vara

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Att förändra välfärden

Att förändra välfärden Att förändra välfärden nedtecknade erfarenheter av samverkan som medel Från försöksverksamheter med finansiell och politisk samordning. 1 Finansiell samordning?... det är när ett plus ett plus ett plus

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer