Kosttillskott. Examensarbete 15hp. Kartläggning av användandet av kosttillskott på gym

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kosttillskott. Examensarbete 15hp. Kartläggning av användandet av kosttillskott på gym"

Transkript

1 Examensarbete 15hp Kosttillskott Kartläggning av användandet av kosttillskott på gym Författare: Handledare: Examinator Termin: Kurskod: Kjellberg, Sebastian Axelsson, Ida Ahnesjö, Jonas Bergman, Patrick VT IV10E

2

3 Sammanfattning Studien syftar till att undersöka användandet av kosttillskott och kunskaperna om desamma på gym. En enkätundersökning har genomförts med 73 svarande varav 39 (53,4 %) var män och 34 (46,6 %) var kvinnor. Av deltagarna i undersökningen tog 53,4 % (n=39) kosttillskott. Större andel av männen, 64,1 % (n=25), än av kvinnorna, 41,2 % (n=14) tog kosttillskott. 69,2 % (n=27) av de som tränade för att bygga muskler tog samtidigt kosttillskott. 63 % (n=17) av dessa tog också kosttillskott för att öka sin muskelmassa. 69,2 % (n=27) av kosttillskottsanvändarna tränar för att bygga muskler. Det var ingen skilland på medianvärdet mellan männen och kvinnorna på kunskapsfrågorna om kosttillskott (p=0,273). Det fanns inte heller någon skillnad mellan de som använde kosttillskott och de som inte använde kosttillskott i medianvärdet på kunskapsfrågorna (p=0,542) Slutsatser: Undersökningen visar att de som tränar för att bygga muskler tar kosttillskott i större utsträckning än de som tränar för motion eller sin idrott. Bland folk som tränar på gym är det ingen skillnad i kunskaperna om kosttillskott mellan de som äter kosttillskott och de som inte äter kosttillskott. Det är ingen skillnad mellan kunskaperna om kottillskott mellan män och kvinnor. Nyckelord: Kosttillskott, gym, kunskap

4

5 Innehåll 1. BAKGRUND INLEDNING FORSKNING SYFTE FRÅGESTÄLLNINGAR: METOD URVAL ENKÄTEN Upplägg Frågor ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN OCH BEMÖTANDE DATABEHANDLING PILOTSTUDIE RESULTAT SAMMANSTÄLLNING ÖVER UNDERSÖKNINGENS GRUNLÄGGANDE FRÅGOR ANLEDNING TILL ANVÄNDANDET AV KOSTTILLSKOTT I FÖRHÅLLANDE TILL KÖN SAMBANDET MELLAN ANLEDNINGEN TILL ANVÄNDANDE AV KOSTTILLSKOTT OCH ANLEDNINGEN TILL TRÄNING PÅ GYM FREKVENS AV TRÄNING I FÖRHÅLLANDE TILL KÖN OCH ANVÄNDANDET AV KOSTTILLSKOTT MEDIANVÄRDEN FÖR ANTAL RÄTT PÅ SANT ELLER FALSKT DISKUSSION ANLEDNING TILL KOSTTILLSKOTTSANVÄNDANDE KUNSKAPER OM KOSTTILLSKOTT KOSTTILLSKOTT I FRAMTIDEN SLUTSATSER REFERENSER... 34

6 BILAGOR... 1 BILAGA 1 - PILOTENKÄT... 1 BILAGA 2 - ENKÄT... 5 BILAGA 3 - RÄTT SVAR - ENKÄT... 9

7 1. Bakgrund 1.1 Inledning Användandet av kosttillskott är en omdebatterad fråga (Life 2010; Livsmedelsverket 2003; Livsmedelsverket 2011; Riksidrottsförbundet 2011; Riksidrottsförbundet 2012; WADA 2008). Åsikterna går isär om huruvida kosttillskott bör vara legitimt eller inte. Vissa anser att kosttillskott är helt onödigt och att en allsidig kost täcker alla behov. De största av dessa aktörer är Livsmedelsverket, Riksidrottsförbundet samt den internationella anti-dopingbyrån, WADA, som uttryckligen tar avstånd från kosttillskott och anser att de ämnen som tillförs via kosttillskott lika gärna kan tas in via en välbalanserad kost (Livsmedelsverket 2003; Riksidrottsförbundet 2011; WADA 2008). Andra menar att kosttillskott är ett viktigt komplement för alla, oavsett aktivitetsgrad. Life, som är en stor kedja med hälsokostbutiker, påstår i sin kampanj från 2010 att alla bör komplettera sin kost med kosttillskott. De påstår att livsmedel idag har mycket mindre näring än för 70 år sedan (Life 2010). Life har för denna kampanj blivit stämda av Livsmedelsverket då de anser att den är grovt vilseledande. Det finns nämligen internationella lagar som styr vad man får påstå om ett livsmedel och dess effekter. Om det inte finns tillräckligt med vetenskapliga underlag för att påståendet stämmer kan man bli anmäld till EU. (European comission 2012) Trots rekomendationerna från Livsmedelsverket och deras stämning av Life är kosttillskottsmarknaden på stark uppgång. Idag finns en mängd olika återförsäljare av kosttillskott i Sverige både som fysiska- och internetbaserade butiker. De största av dessa har mellan åren 2007 och 2010 ökat sin 7

8 omsättning med över 50 % från ca. 436 miljoner kronor till ca. 665 miljoner kronor (Affärsdata, 2012). 1.2 Forskning Att omsättningssiffrorna för kosttillskottsindustrin har ökat är ett resultat av en ökad kosttillskottsanvändning. Men hur ser det egentligen ut på gymmen? Flera studier visar att många som tränar på gym använder någon form av kosttillskott. Enligt denna forskning tillhör proteinpulver, kreatin, gainer samt multivitamin de vanligaste formerna. (Froiland, et al. 2004; Bianco, et al. 2011; Sanchez Oliver, et al. 2011). Forskningen visar också att fler män än kvinnor tar någon form av kosttillskott (Bianco, et al. 2011). Angående proteintillskott och dess effekter har flera olika studier gjorts. (bl.a. Ferguson-Stegall, et al. 2010; Wolfe, 2000). Precis vilka effekter intag av proteintillskott har i samband med träning har inte fullt ut kunnat bevisas. Forskning visar dock att det har en effekt på proteinnedbrytningen och proteinsyntesen. Intag av protein innan och/eller efter ett träningspass minskar proteinnedbrytningen och ökar proteinsyntesen. Intag av protein tillsammans med kolhydrater i samband med träning har också visat sig ha en minskande effekt på proteinnedbrytningen. (Jeunkendrup & Gleeson 2007) Ett antal undersökningar om användning av kosttillskott på olika gym har gjorts (Sanchez Oliver, et al. 2011; Bianco, et al. 2011). Dessa studier visar att en stor del av de som tränar på gym använder sig av just proteintillskott och ofta i kombination med någon annan form av kosttillskott som kreatin eller kolhydrater. 8

9 Dessa undersökningar berör också hur testpersonerna har kommit i kontakt med kosttillskotten. Det vill säga vilken källa de har till sin kunskap om kosttillskott. Det visar sig att många litar på vänner, familj och gyminstruktörer när det kommer till att välja kosttillskott. Väldigt få rådfrågar läkare, dietist eller liknande som har större kunskap inom området. (Bianco, et al. 2011; Froiland et al. 2004; Jessri et al. 2010) Froiland et al. (2004) har gjort en enkätundersökning om användandet av kosttillskott hos ungdomar på college som utövade olika sporter. Undersökningen skulle studera vilka kosttillskott som användes, varifrån de som tog kosttillskott fick sin information samt anledningen till att de använde kosttillskott. Respondenterna fick själva definiera vad de ansåg som kosttillskott och inte. Av de 207 respondenter som deltog i studien använde 89 % någon form av kosttillskott. De kosttillskott som användes mest var proteinpulver, kreatin, gainer (en blandning av kolhydrater och proteiner som ökar återhämtningen efter ett träningspass) samt multivitamin. Studien visade också att det är en skillnad mellan kvinnor och män i anledningen till användandet av kosttillskott. De flesta kvinnorna i studien använde kosttillskott för att förbättra sin hälsa eller för att komplettera sin kost. Männen å andra sidan tog kosttillskott för att öka sin prestation eller för att bygga muskler. När det kom till respondenternas informationskällor var det få som svarade att de hade rådfrågat läkare eller dietist. De flesta litade på familj och vänner eller tränare. Kunskaperna om kosttillskott har studerats av Jessri et al. (2010). De har undersökt hur mycket iranska basket- och fotbollsspelare kan om olika kosttillskott. Studien genomfördes 9

10 med hjälp av en enkätundersökning. Enkäten bestod av två delar där den första bestod av grundläggande frågor och den andra av frågor rörande kunskaperna om idrottsnutrition. Enkätens andra del var indelad i subkategorierna: näringsämnen, vätska/uttorkning, viktontroll och kosttillskott. Av dessa subkategorier var kosttillskott den kategori där kunskaperna var lägst. En sammanställning som Livsmedelsverket (2011 (2)) har gjort visar att höga doser av vitaminer och mineraler med antioxidativa effekter kan ha skadliga effekter på hälsan. De har studerat ett flertal undersökningar som har försökt påvisa vilka effekter dessa ämnen kan ha på kroppen. Av studien har de fått fram att ett intag som överstiger det rekomenderade dagliga intaget (RDI) av dessa ämnen bl.a kan leda till ökad risk för kroniska sjukdomar (ex. hjärt-kärlsjukdomar och cancer) (Livsmedelsverket 2011 (2)). Denna studie bygger bl.a. på en undersökning av Melhus et al. (1998) som bevisade att en överdosering av A-vitamin kan leda till benskörhet. Resultatet av denna forskning gjorde att de ADdroppar som tidigare gavs till svenska barn numera är ersatta av enbart D-vitamin. (Andersson 2009; Melhus et al. 1998) Shephard & Shek (1998) redogör för hur olika former av kosttillskott kan rubba immunbalansen hos idrottande människor. De skriver att kosttillskott av olika slag kan vara bra för vissa idrottare om man vet hur de ska användas. Feldoseringar av desamma kan dock ge negativa konsekvenser på immunförsvaret. De menar också att man, istället för att ta kosttillskott, bör fokusera på en välbalanserad diet. Livsmedelsverket kommer, i sin studie, fram till precis samma slutsats; en välbalanserad kost ger tillräckligt med näringsämnen för att täcka upp för RDI. Deras studie visar 10

11 också att en överdriven dosering inte medför några positiva hälsovinster utan rentav kan vara skadligt. (Shephard & Shek 1998; Livsmedelsverket 2011 (2)) Riksidrottsförbundet (2011) är inne på samma linje som ovanstående vad det gäller eventuella faror med kosttillskott. De varnar för att många av de preparat som finns inte är tillräckligt kontrollerade och egentligen inte borde klassas som kosttillskott enligt Livsmedelsverkets ordinationer. De menar att eftersom många kostillskott är så dåligt kontrollerade finns det en risk att de innehåller dopingklassade preparat. Flera fall av idrottare som tagit någon form av kosttillskott och senare åkt fast för doping finns, såväl i Sverige som utomlands (Riksidrottsförbundet 2011; Riksidrottsförbundet 2012; WADA 2008). Såväl Riksidrottsförbundet (2011) som den internationella antidopingbyrån, WADA (2008), påpekar även att de avråder alla aktiva från att ta kosttillskott. (Riksidrottsförbundet 2011; Riksidrottsförbundet 2012; WADA 2008). Vad vet då de som tränar på gym egentligen om kosttillskott? Har de som använder kosttillskott mer kunskaper än de som inte gör det? Eller är det tvärtom? Om kunskap inom området saknas kan denna undersökning hjälpa till med att fylla ett behov genom att synliggöra brist på kunskap bland de som tränar på gym. Genom att på gymmen ge lättillgänglig information om kosttillskott skulle kunskapen öka. Med ökad kunskap om kosttillskott skulle debatten kunna få ett slut. 11

12 2. Syfte Att undersöka kostillskottsanvändandet och kunskaperna om kosttillskott hos personer som tränar på gym. 2.1 Frågeställningar: Varför använder de som tränar på gym kosttillskott? Finns det något samband mellan kosttillskottsanvändandet och frekvensen på träning? Skiljer sig användandet av kosttillskott åt beroende på vilket syfte träningen har? Finns det någon skillnad mellan könen och i vilken utsträkning de använder kosttillskott? Finns det en skillnad i kunskapsnivån om kosttillskott mellan de som använder kosttillskott och de som inte använder det? Finns det en skillnad i kunskapsnivån om kosttillskott mellan könen? 12

13 3. Metod En enkätundersökning angående användandet av kosttillskott hos de som tränar på gym har genomförts. Studien har avsett att undersöka hur användandet av kosttillskott skiljer sig åt beroende på hur och varför man tränar. Den har dessutom undersökt hur kunskaperna om olika kosttillskott ser ut. 3.1 Urval Undersökningen har utförts på olika gym i Nybro och Kalmar. Då urvalet skulle bli så stort och varierat som möjligt skulle alla tillgängliga gym inom dessa två städer inkluderas. Innan besöken genomfördes gjordes en kontroll med det aktuella gymmet för att få ett godkännande på att genomföra studien där. En enkät, som skulle godkännas av föreståndaren, medtogs vid varje tillfälle för att undvika missförstånd. Totalt fyra av sju gym godkände, utan omsvep, att undersökningen kunde göras där. Ett gym svarade tydligt nej och ytterligare två gav otydliga svar. Dessa tre blev då borträknade och inkluderas inte i undersökningen. Alltså ingick totalt fyra olika gym i undersökningen. Då dessa fyra inriktar sig mot olika målgrupper nådde undersökningen på detta vis ut till en större del av populationen jämfört med om bara ett gym inkluderats. Väl inne på gymmen gjordes en analys över miljön och därefter letades en strategisk plats för ändamålet upp. Denna plats var ett viktigt val eftersom alla enkäter skulle delas ut och fyllas i just där. Alla platser hade vissa kriterier som skulle uppfyllas för att godkännas: det skulle vara ett ställe där de allra flesta besökare passerade på sin väg in eller ut ur gymmet, det skulle finnas möjlighet att sitta ner vid ett bord för att underlätta för 13

14 deltagarna när de skulle svara på enkäterna och det skulle uppfattas som en lugn och trygg plats. Dessa kriterier sattes upp för att minska bortfallet och för att öka testpersonernas vilja att delta i undersökningen. Det sågs också som viktigt att de som hade genomfört ett träningspass skulle få möjlighet att vila upp sig under tiden som de deltog i undersökningen. En annan faktor bakom valet till plats var att ingen skulle störas under sitt träningspass. De skulle istället få möjlighet att svara antingen innan eller efter passet. 3.2 Enkäten Då denna studie baserats på en enkätundersökning var det av stor vikt att det tydligt definierades vad som menades med olika begrepp för att minimera misstolkningarna. Enkäten skulle vara enkelt utformad för att den skulle gå snabbt att svara på. Anledningen till detta var att respondenterna troligtvis skulle vara inne i ett träningspass och därmed varken ha tid eller fokus för att genomföra en krånglig enkät (se bilaga 2). Alla uppgifter i enkäten behandlades konfidentiellt och delagarna var anonyma Upplägg Enkäten är upplagd så att den inleds med neutrala och grundläggande frågor för att få den bakgrundsinformation som behövs. Därefter följer de frågor som är ämnade att ge svar på undersökningens syfte och frågeställningar. Detta överrensstämmer med vad Patel & Davidson (2003) anser vara en bra struktur på en enkät. Alla deltagare har fått svara på exakt samma frågor. Frågorna har stängda svarsalternativ och testdeltagarna ombedes att 14

15 enbart ge ett svar på varje fråga för att det skulle gå att generalisera. Detta ger, enligt riktlinjerna från Patel & Davidsson (2003) och Trost (2007), undersökningen hög grad av strukturering och standardisering. Enkäten bestod av följande variabler: Kön Ålder Träningsfrekvens Anledningen till gymträning Användande av kosttillskott Syftet med användandet av kosttillskott Vilka kosttillskott som används Sant eller Falskt påståenden om olika populära kosttillskott och dess verkan (se bilaga 2) Enkäten bestod av tre sidor varav den första var ett missiv med förklaring till undersökningen, information om enkäten samt vilka som utför undersökningen. Den andra sidan bestod av tre till fem frågor beroende på vad testpersonen svarar. Deltagaren ombeddes att endast ange ett alternativ på varje fråga för att sammanställningen av den data som samlats in skulle bli okomplicerad. På den tredje sidan fanns kunskapsfrågor om kosttillskott i form av påståenden där respondenten fick svara sant eller falskt Frågor På frågan om hur ofta man tränar på gym fanns fem olika alternativ att välja mellan; 1 2 ggr/vecka, 3 4 ggr/vecka, 5 6 ggr/vecka, mer sällan och oftare. 15

16 Den andra frågan handlade om anledningen till att respondenten tränar på gym. På den här frågan fanns tre alternativ; För att bygga muskler, Hälsovinster och För min idrott. Undersökningen handlar egentligen om att studera hur de som tränar för att bygga muskler skiljer sig från de andra i fråga om kosttillskottsanvändning och kunskaper om desamma. Trots detta finns det alltså tre olika alternativ på frågan. Anledningen till detta val var att underlätta för respondenterna. Resultaten på frågan har sammanställts genom att kategorierna; Hälsovinster och För min idrott slagits ihop. Denna gemensamma kategori har använts för att jämföras med de som tränar för att bygga muskler. Den tredje frågan på enkäten ställdes för att undersöka om testpersonen använde något kosttillskott. Om deltagaren svarade Nej på denna fråga behövde han/hon inte svara på de två följande frågorna utan fick istället hoppa direkt till nästa sida. Om de däremot svarade Ja fick de i nästa fråga besvara varför med hjälp av följande alternativ; För ökad prestation, För hälsovinster, För ökad muskelmassa, eller Annan anledning. Om de på denna fråga svarade Annan anledning fick de också skriva vilken denna anledning var. På sista frågan på den andra sidan fick deltagarna svara på vilka kosttillskott de använde. Denna fråga var, precis som alla andra, frivillig och deltagaren behövde alltså inte svara om han/hon inte ville. Tanken med frågan var att fastställa vilket kosttillskott som användes mest frekvent. Denna fråga gav också respondenten utrymme att uttrycka sig fritt på en fråga även om frågan i sig inte var av stor vikt för själva undersökningen. Konfidentialiteten var kanske allra viktigast 16

17 på den här frågan. I det fall att någon hade använt ett otillåtet preparat skulle varken författarna eller någon annan kunna läsa ut vem testpersonen var. Alltså skulle inga svar, på något sätt, komma på villovägar. Den tredje sidan på enkäten bestod av påståenden med Sant eller Falskt alternativ. Dessa påståenden var till för att undersöka hur mycket deltagarna visste om olika kosttillskott och dess effekter. Påståendena valdes ut efter en noggrann genomgång över vilka kosttillskott som är mest förekommande samt forskning om dess effekter (Gomez-Cabrera, et al. 2008; Tang, et al. 2007; De Palo, et al. 2001; Williams; Branch, (1998); Jeukendrup & Gleeson, 2007). Svaren på denna sida har sedan använts för att jämföra resultaten mellan de olika grupper som skapats i undersökningen. 3.3 Etiska ställningstaganden och bemötande Alla som deltog i undersökningen var anonyma och de enda som kom i kontakt med enkäterna förutom deltagarna var författarna. De gym som svarade nej på förfrågningen om undersökningen fick genomföras där respekterades och uteslöts från undersökningen. Alla personer som förfrågades att svara på enkäten bemöttes med en inledande hälsning. Därefter fick de en förfrågan om de hade tid att avsätta några minuter för att svara på en enkät samt en kort förklaring om vad undersökningen gick ut på. Ingen skulle på något sätt känna sig tvingad att svara på enkäten. Då någon svarade nej respekterades detta och personen uteslöts direkt från undersökningen. En ambition i 17

18 undersökningen var att alltid bemöta folk genom att vara trevliga och beredda att svara på frågor. Utdelandet av enkäterna gjordes av författarna själva. Alla som kom förbi blev tillfrågade att delta men vissa valde att avböja. Oftast var anledningen brist på tid. Dessa bortsågs ifrån och ingår inte i undersökningen. De kosttillskott som används har inte studerats närmare då undersökningen enbart handlat om att undersöka användandet av kosttillskott och inte vilka effekter dessa har. Samtliga testdeltagare har fått veta vad undersökningen handlar om och att det inte är någon jakt på doping. Genom att på detta sätt lugna de som, eventuellt, tar något olagligt är det tänkt att höja deltagandet i undersökningen. Tanken var inte att skrämma iväg någon utan tvärtom att få med så många som möjligt i undersökningen och därmed öka trovärdigheten för resultaten. 3.4 Databehandling Vid sammanställningen av de data som samlades in användes statistikprogrammet SPSS 20 (Wahlgren, 2008). De uträkningar som gjordes gällde: Anledningen till att respondenterna tränade på gym. Träningsfrekvens Om de använde kosttillskott Varför de tog kosttillskott Det som studerades var: Hur många som tog kosttillskott i relation till kön Frekvensen på träning mellan de som tog kosttillskott och de som inte tog kosttillskott 18

19 Medianvärde på antal rätt på Sant eller Falskt för de båda könen Antal rätt på Sant eller Falskt bland de som använde kosttillskott jämfört med de som inte använde kosttillskott Anledningen till att respondenterna tog kosttillskott Anledningen till träning på gym och anledningen till kosttillskottsanvändande Chi-2 test gjordes för: att undersöka om de som bygger muskler tar kosttillskott i större utsträckning än övriga. att undersöka om det fanns ett samband mellan respondenternas svar på frågorna om anledningen till kosttillskottsanvändning och anledningen till gymträning. samtliga påståenden för att utläsa eventuella skillnader. Dels mellan könen och dels mellan de som använde kosttillskott och de som inte gjorde det. Detta gjordes för att specifikt kunna se var/hur kunskaperna om kosttillskott skiljde sig. Ett Mann-Whitney U Test gjordes för att räkna ut signifikansen för de eventuella skillnader som upptäcktes på resultaten på Sant eller Falskt. 3.5 Pilotstudie Innan själva undersökningen startades genomfördes en pilotstudie med 18 svarande. Pilotstudien bestod av samma upplägg som huvudstudien med en sida med grundfrågor och en sida med kunskapsfrågor (se bilaga 1). Denna gav 19

20 intressanta resultat och visade att undersökningen, med vissa mindre justeringar, var högst genomförbar. Den antydde bl.a att det fanns en skillnad i kunskapsnivå om kosttillskott mellan de som använde kosttillskott och de som inte gjorde det. I gruppen som använde kosttillskott låg medelresultatet på 9,6/18 korrekta svar att jämföra med gruppen som inte tog något kosttillskott där medelresultatet var 8,1/18 rätt. Detta visade alltså på en potentiell kunskapsskillnad som i sin tur skulle kunna vara en anledning till om de som tränar på gym använder kosttillskott eller inte. 20

21 4. Resultat 4.1 Sammanställning över undersökningens grunläggande frågor Undersökningen omfattade 73 respondenter varav 53,4 % (n=39) var män och 46,6 % (n=34) var kvinnor (Se Tabell 1). Det vanligaste svaret i träningsfrekvens var 3-4 ggr/vecka (49,3 %). Spridningen var ungefär lika stor åt båda hållen vilket innebär att lika många tränade mindre än 3-4ggr/vecka (n=18) som mer än 3-4 ggr/vecka (n=19) (Se Tabell 1). Kategorierna hälsovinster (39,7 %, n=29) och för min idrotts skull (11 %, n=8) på frågan varför tränar du på gym slogs ihop till en egen kategori, övriga (50,7 %, n=37). Denna kategori jämfördes sedan med de som tränade för att bygga muskler (49,3 %, n=36). Undersökningen bestod alltså av i princip lika stor del muskelbyggare som övriga (Se Tabell 1). 53,4 % (n= 39) av testdeltagarna använde någon form av kosttillskott. I undersökningen var det större andel män, 64,1 % (n=25), än kvinnor, 41,2 % (n=14) som använde någon form av kosttillskott (Se Tabell 1). 21

22 Tabell 1. Tabellen visar vad respondenterna svarade på de olika frågorna i enkäten. Procentsatserna visar hur stor del av varje grupp som angav det aktuella alternativet på varje fråga. Kvinnor (n=34) Män (n=39) Poolade (n=73) Medianålder Träningsfrekvens (%) < 1 2,9 5,1 4,1 1 till 2 34,2 10,3 20,5 3 till 4 50,0 48,7 49,3 5 till 6 14,7 33,3 24,7 > 6 0,0 2,6 1,4 Varför gymträning (%) Bygga muskler 29,4 66,7 49,3 Motion 61,8 20,6 39,7 För min idrott 8,9 12,8 11 Äter du kosttillskott? Ja 41,2 64,1 53,4 Nej 58,8 35,9 46,6 22

23 4.2 Anledning till användandet av kosttillskott i förhållande till kön Av de 39 respondenter som tog kosttillskott i undersökningen var 64,1 % (n=25) män och 35,9 % (n=14) var kvinnor. Skillnaden bland männen och kvinnorna i anledningen till kosttillskottsanvändningen var klart mest märkbar bland de som tog kosttillskott för att öka sin muskelmassa. 77,8 % (n=14) av de som tog kosttillskott för att öka sin muskelmassa var män. 22,2 % (n=4) i denna grupp var kvinnor (p=0,018) (Se tabell 2). Tabell 2. Tabellen visar anledningen till att respondenterna använde kosttilllskott. Siffrorna visar vad männen respektive kvinnorna svarade. Varför kosttillskott? Män Kvinnor Totalt Ökad prestation Hälsovinster Ökad muskelmassa Annan anledning Totalt

24 4.3 Sambandet mellan anledningen till användande av kosttillskott och anledningen till träning på gym. De som tränade för att bygga muskler tog kosttillskott i större utsträckning, 69,2% (p=0,003, n=27), än övriga, 30,8 % (p=0,033, n=12). Bland de som tränade för att bygga muskler och tog kosttillskott var det 63 % (p=0,178, n=17) som tog kosttillskott för att öka sin muskelmassa. Bland de som tränade för sin motion eller idrotts skull var det 8,3 % (p=0,004, n=1) som tog kosttillskott för att öka sin muskelmassa. De som tog kosttillskott för att öka muskelmassan (n=18) tränade också för att bygga muskler (p= 0,000, n=17) (Se tabell 3). De som inte tog kosttillskott (n=34) tränade inte för att bygga muskler (p=0,006). Tabell 3. Tabellen visar sambandet mellan anledningen till användandet av kosttillskott och anledningen till gymträning. Siffrorna symboliserar svaren hos de respondenter som använde kosttillskott. Varför kosttillskott? Totalt Ökad prestation Hälsovinst Ökad muskelmassa Annan anledning Varför gym? Bygga muskler Övriga Totalt

25 4.4 Frekvens av träning i förhållande till kön och användandet av kosttillskott. Spridningen i träningsfrekvens var mindre för de som åt kosttillskott jämfört med de som inte gjorde det. Det var också tydligt att de som använde kosttillskott tränade i snitt fler gånger per vecka än de som inte använde kosttillskott (Se Figur 1 & 2). Figur 1, panel A & B. Figurerna visar träningsfrekvensen beroende på om testpersonerna använde kosttillskott eller inte. Första figuren representerar de som tar kosttillskott och andra figuren representerar de som inte tar kosttillskott. 25

26 4.5 Medianvärden för antal rätt på Sant eller Falskt Medianvärdet för antal rätt på Sant eller Falskt var samma för männen, 10/16, som för kvinnorna, 10/16 (p=0,273). Det skiljde sig inte heller mellan de som tog kosttillskott, 10/16, och de som inte tog kosttillskott, 10/16 (p=0,542). En undersökning med fler deltagare skulle kunna bekräfta dessa resultat. På frågorna L; En blandning av protein och kolhydrater ger bästa effekt vid återhämtningen efter träning och E; Proteintillskott bör intas inom en halvtimme efter träningspasset för optimal effekt, fanns de största skillnaderna i kunskaperna mellan män och kvinnor. På fråga L skiljde sig kunskaperna åt (p=0,005) på så vis att 94,9 % (n=37) av männen svarade rätt på frågan medan 70,6 % (n=24) av kvinnorna hade rätt svar. På fråga E var skillnaden inte lika stor (p=0,059). 76,5 % (n=26) av kvinnorna svarade rätt på frågan och 92,3 % (n=26) av männen hade rätt (Se Tabell 4). Även i jämförelsen mellan de som använde kosttillskott och de som inte gjorde det var skillnaden störst på frågorna E och L men också på fråga O; Muskelmassan ökar vid användning av kreatin bl.a. för att det binder vatten i muskeln. På fråga E svarade 76,5 % (n=26) av de som inte tog kosttillskott rätt på frågan medan 92,3 % (n=36) av de som tog kosttillskott hade rätt (p=0,059). På fråga L svarade 94,9 % (n=37) av kosttillskottsanvändarna rätt på frågan medan 70,6 % (n=24) av de som inte använde kosttillskott svarade rätt (p=0,005). På fråga O svarade 71,8 % (n=28) av de som tog kosttillskott rätt medan 50 % (n=17) av de som inte tog något kosttillskott svarade rätt (p=0,056) (Se Tabell 4). 26

27 De påståenderna där flest hade svarat rätt handlade om protein och/eller kolhydrater. De frågor där flest hade svarat fel handlade om c-vitamin, kreatin och protein (Se Tabell 4). Tabell 4. Tabellen visar antalet rätt på de olika Sant eller Falsktpåståendena i relation till kön och användande av kosttillskott. Bokstäverna symboliserar de olika påståendena (se bilaga 2) och siffrorna bredvid visar antalet i de olika grupperna som svarade rätt på påståendet. Fråga Män (n=39) Kvinnor (n=34) Signifikans Tar kosttillskott (n=39) Tar inte kosttillskott (n=34) Signifikans A p=0, p=0,887 B p=0, p=0,370 C p=0, P=0,233 D p=0, p=0,835 E p=0, p=0,059 F p=0, p=0,654 G p=0, p=0,541 H p=0, p=0,719 I p=0, p=0,515 J p=0, p=0,775 K p=0, p=0,442 L p=0,005 *** p=0,005 *** M p=0, p=0,121 N 7 5 p=0, p=0,372 O p=0, p=0,056 P 6 3 p=0, p=0,395 27

28 5. Diskussion Att många som tränar på gym använder kosttillskott visar tidigare studier av Froiland et al. (2004), Bianco et al. (2011) och Sanchez et al. (2011). Denna undersökning bekräftar därför resultatet på dessa studier. Över hälften (53,4 %) av respondenterna i denna undersökning använde kosttillskott. Livsmedelsverket (2003) skriver i sina föreskrifter: kosttillskott bör inte användas som ett alternativ till en varierad kost samt Märkningen och presentationen av kosttillskott får inte innehålla något påstående eller någon antydan som innebär att en allsidig och varierad kost inte i allmänhet kan ge tillräckliga mängder näringsämnen. De menar alltså att kosttillskott, i allmänhet, är onödigt. För de allra flesta räcker det att äta välbalanserad kost för att få i sig alla näringsämnen som behövs. De menar till och med att vissa näringsämnen som finns i kosttillskott kan ha skadliga effekter om man överskrider RDI. (Livsmedelsverket 2003; Livsmedelsverket 2011 (1); Melhus et al. 1998) Även Riksidrottsförbundet (2011) och WADA (2008) är inne på samma spår och påpekar att kosttillskott inte bör rekomenderas till aktiva idrottare. Trots dessa rekomendationer visar denna undersökning att många (53,4 % (n=39) av de som tränar på gym använder någon form av kosttillskott. Undersökningen är visserligen bara genomförd på gym men den representerar ändå en stor del av populationen. Livsmedelsverkets rekomendationer har alltså inte nått full genomslagskraft än så länge. Eftersom återförsäljarna av kosttillskott dessutom ökar sin omsättning stadigt (Affärsdata, 2012) tyder det på att användandet fortfarande växer. Detta visar i sin tur antingen att 28

PRODUKTER. Distributors of Ultimate Nutrition Sweden and Finland.

PRODUKTER. Distributors of Ultimate Nutrition Sweden and Finland. PRODUKTER ULTIMATE N AMINO ACIDS ULTIMATE NUTRITION AMINO2002 100tabs 532014-020 Neutral 330tabs 532015-020 Neutral Rena aminosyror i en lättupptaglig form. Perfekt för dig som inte gillar proteindrinkar.

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande En sammanställning av resultat från,,,,, Kronobergs län,, och. Sammanfattning procent av männen som tränar på gym uppgav

Läs mer

De farliga kosttillskotten

De farliga kosttillskotten De farliga kosttillskotten Johan Öhman Föreläsare och utbildare i dopnings- och kosttillskottsfrågor, Bosse och Johan Utbildning. Medförfattare till handbok i antidopingarbetet Ren träning En handbok kring

Läs mer

Träningsmyter Niklas Psilander Doktorand KI/GIH Fystränare

Träningsmyter Niklas Psilander Doktorand KI/GIH Fystränare Träningsmyter Niklas Psilander Doktorand KI/GIH Fystränare - Niklas Psilander - 39 år - Bor i Täby - Familj: Maria, Gustav, Erik och David - Forskare på GIH samt fystränare inom både styrka och kondition

Läs mer

Kosttillskott. Examensarbete 15hp. Användandet av kosttillskott bland olika idrotter

Kosttillskott. Examensarbete 15hp. Användandet av kosttillskott bland olika idrotter Examensarbete 15hp Kosttillskott Användandet av kosttillskott bland olika idrotter Författare: Tim Storbjörk Handledare: Jörgen Tannerstedt Examinator: Patrick Bergman Termin: VT 2013 Kurskod: 2IV10E 2

Läs mer

Kosttillskott En måltidsform?

Kosttillskott En måltidsform? Örebro universitet Restaurang- och hotellhögskolan Kosttillskott En måltidsform? Datum: 2013-06-06 Kurs: Må1607, Examensarbete Författare: Robin Larsson & Richard Prahl Handledare: Marianne Pipping Ekström

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande KUNGSBACKA MOT DOPNING OCH VÅLD Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande En enkätundersökning genomförd på träningsanläggningar i Kungsbacka kommun våren uniform

Läs mer

Protein. Struktur. Enzymer. Transport. kanaler och pumpar PROTEINER. Hormoner. syrabasbalans. Antikroppar. Vätskebalans

Protein. Struktur. Enzymer. Transport. kanaler och pumpar PROTEINER. Hormoner. syrabasbalans. Antikroppar. Vätskebalans Proteiner Protein Struktur Transport Enzymer kanaler och pumpar PROTEINER Hormoner syrabasbalans Vätskebalans Antikroppar Proteinbehov hos idrottare Ökad muskeltillväxt, både b styrkeidrotter och uthållighet

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande KOST. och riktlinjer gällande tillskott och ätstörningar

Simklubben Elfsborgs policy gällande KOST. och riktlinjer gällande tillskott och ätstörningar Simklubben Elfsborgs policy gällande KOST och riktlinjer gällande tillskott och ätstörningar 1 Denna kostpolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten i Simklubben Elfsborg

Läs mer

Multivitaminer och bröstcancerrisk

Multivitaminer och bröstcancerrisk Multivitaminer och bröstcancerrisk Peter Wilhelmsson, Näringsmedicinare, IFM kliniken, Falun Det har varit en del mediauppståndelse kring den svenska studie som presenterades i tidskriften "American Journal

Läs mer

Opinionsundersökning. Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott. Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo.

Opinionsundersökning. Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott. Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo. Opinionsundersökning Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo.se, 0765 36 6 1 Bakgrund och syfte Svensk Egenvård vill undersöka svenskarnas kostvanor,

Läs mer

Upptäcka ätstörningar och Energitillgänglighet. Emma Lindblom www.emmalindblom.com

Upptäcka ätstörningar och Energitillgänglighet. Emma Lindblom www.emmalindblom.com Upptäcka ätstörningar och Energitillgänglighet Emma Lindblom www.emmalindblom.com Vem jag är! Bachleor & Master: Exercise Science Post bacc: Nutrtition Certified Sport Dietitian Registered Dietitian Leg.

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012 Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie Yibrah Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie

Läs mer

Ät rätt för bättre prestation

Ät rätt för bättre prestation Ät rätt för bättre prestation En studie om motionärers matvanor före och efter träning Eat right for better performance A study about exercisers eating habits pre and post workout Max Ehrén & Jibril Youssef

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Måltidersättning och viktreduktion

Måltidersättning och viktreduktion Stockholms Obesitasdagar 12-13 maj 2011 Måltidersättning och viktreduktion Anna Hägg Leg. Dietist Överviktscentrum Definitoner av och regler kring Livsmedel för viktminskning Studier om måltidsersättning

Läs mer

Lina Strömvall. Tove Thegerström. Leg Dietist Lic Personlig Tränare Idrottsmedicin Gruppträningsinstruktör Löpcoach

Lina Strömvall. Tove Thegerström. Leg Dietist Lic Personlig Tränare Idrottsmedicin Gruppträningsinstruktör Löpcoach Träna Vila Näring Lagom? Lagom? Lina Strömvall Tove Thegerström Leg Dietist Lic Personlig Tränare Idrottsmedicin Gruppträningsinstruktör Löpcoach Egna idrotter: Kampsport, vintersim, dans, gym, gruppträning,

Läs mer

Offentlig kontroll av kosttillskott i Vellinge kommun 2012-2013

Offentlig kontroll av kosttillskott i Vellinge kommun 2012-2013 2013-09-19 Tillväxt och samhällsbyggnad Jonas Leo Jonas Andermyr Dnr 2013/1731 Miljö och Byggnadsnämnden Offentlig kontroll av kosttillskott i kommun 2012-2013 Postadress VELLINGE KOMMUN 235 81 Besöksadress

Läs mer

Användningen av ProShape vid fysisk aktivitet

Användningen av ProShape vid fysisk aktivitet Hur du använder den patenterade aminosyrakombinationen MAP TM för att få ut mer av din fysiska träning. MAP utvecklades av International Nutrition Research Center och är nu tillgänglig genom Royal BodyCare

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets kostpolicy

policy Riksidrottsförbundets kostpolicy policy Riksidrottsförbundets kostpolicy En formel 1-bil och en moped måste ha olika bränsle för att fungera. Likadant är det med kroppen. Alla som motionerar, tränar eller tävlar vill givetvis få ut så

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

3 livsmedel du kan äta sent (och som förbränner fett)

3 livsmedel du kan äta sent (och som förbränner fett) 1 3 livsmedel du kan äta sent (och som förbränner fett) Copyright www.maxadinfettforbranning.se LEGAL DISCLAIMER Den information som presenteras i denna rapport är på intet sätt avsedd som medicinsk rådgivning

Läs mer

Bakomliggande orsaker till användandet av kosttillskott

Bakomliggande orsaker till användandet av kosttillskott Bakomliggande orsaker till användandet av kosttillskott En enkätstudie om användning och attityder till kosttillskott Kajsa Johansson Sara Müller 2012 Praktik med examensarbete i idrottspedagogik, 15 hp

Läs mer

Kost och Träning vid Diabetes 2013 03 21. Fysisk aktivitet. Fysiologi. I praktiken 10,0 3,9 10,0 3,9

Kost och Träning vid Diabetes 2013 03 21. Fysisk aktivitet. Fysiologi. I praktiken 10,0 3,9 10,0 3,9 Kost och vid Diabetes 2013 03 21 Robin Bryntesson Vardagsmotionär eller tävlingsidrott Hur lyckas man med detta när man har diabetes? Fysisk aktivitet Problem vid diabetes Fysiologi Hur sköter kroppen

Läs mer

VAD SKA DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING? Nacka GFs rekommendationer

VAD SKA DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING? Nacka GFs rekommendationer VAD SKA DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING? Nacka GFs rekommendationer VAD BÖR DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING Det här materialet har kommit till efter diskussioner i styrelsen om barns behov av

Läs mer

Forma kroppen. och maximera din prestation. Av: Nicklas Neuman Jacob Gudiol. Om kost och träning på vetenskaplig grund

Forma kroppen. och maximera din prestation. Av: Nicklas Neuman Jacob Gudiol. Om kost och träning på vetenskaplig grund Forma kroppen och maximera din prestation Om kost och träning på vetenskaplig grund Av: Nicklas Neuman Jacob Gudiol Viktförändring påverkar fett- och muskelmassa Eftersom muskelbalansen är beroende av

Läs mer

Teoripass 1 Kost. Syfte Syftet med lektionen är att försöka medvetandegöra eleverna på:

Teoripass 1 Kost. Syfte Syftet med lektionen är att försöka medvetandegöra eleverna på: Teoripass 1 Kost Inledning Vikten gällande kost i dagens samhälle har aldrig varit större än den är idag. Människor blir mer och mer medvetna om vad de stoppar i sig, men det finns även de som tror att

Läs mer

Användande av och attityder kring dopning och kosttillskott

Användande av och attityder kring dopning och kosttillskott Utvecklingsavdelningen Datum Amanda Nordlie, student 2014-05-19 Användande av och attityder kring dopning och kosttillskott - En kartläggning från sex träningsanläggningar i Nyköping Postadress Nyköpings

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation 4. Samla energi för bättre prestation Det är samspelet mellan träning, vila, mat och dryck som gör att du får tillräcklig energi för att prestera bättre. Glömmer du något av detta kan du aldrig prestera

Läs mer

Prestationstriangeln

Prestationstriangeln Prestationstriangeln TRÄNA VILA Obalans i triangeln = Försämrad prestationsförmåga - Trötthet - Sjukdom / Skador -Näringsbrist - Överträning ÄTA Energibalans UTTAG INTAG Ät regelbundet och fyll alltid

Läs mer

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen.

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Upprätthåller din hunds rörlighet för att få ut det mesta av livet. En guide från din veterinär och Nestlé Purina. Ledmobilitet GAD (dog UPPRÄTTHÅLLER HÄLSAN

Läs mer

Fuska inte med antalet reps. Orkar du inte 10-12st så är vikterna för tunga. Skynda långsamt, så undviker du skador

Fuska inte med antalet reps. Orkar du inte 10-12st så är vikterna för tunga. Skynda långsamt, så undviker du skador Styrketräning Styrketräning är en bra motionsform som passar de flesta, stora som små, män som kvinnor. Genom att styrketräna stärker du din kropp och minskar risken för skador i det vardagliga livet.

Läs mer

hälsa eller ohälsa? Pre-workout: healthy or unhealthy? Linnéa Karlberg

hälsa eller ohälsa? Pre-workout: healthy or unhealthy? Linnéa Karlberg Pre-workout: hälsa eller ohälsa? Pre-workout: healthy or unhealthy? Linnéa Karlberg Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Idrottsvetenskap II Fördjupningsarbete, 7.5 hp Handledare: Stefan Wagnsson

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

2013-05-06 SIDAN 1 PROJEKT 2012. Stockholms stad

2013-05-06 SIDAN 1 PROJEKT 2012. Stockholms stad SIDAN 1 PROJEKT 2012 Stockholms stad Innehåll Projekt 2012 Arbetssätt Resultat av projektet Aktuellt i framtiden SIDAN 2 Projektets omfattning Viktminskningsprodukter och prestationshöjande produkter Fokus

Läs mer

Allmän näringslära 6/29/2014. Olika energikällor gör olika jobb. Vad som påverkar vilken energikälla som används under tävling och träning:

Allmän näringslära 6/29/2014. Olika energikällor gör olika jobb. Vad som påverkar vilken energikälla som används under tävling och träning: 2014-06-16 Sabina Bäck 1 Näringslära = den totala processen av intag, matsmältning, upptag, ämnesomsättning av maten samt det påföljande upptaget av näringsämnena i vävnaden. Näringsämnen delas in i: Makronäringsämnen

Läs mer

Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när)

Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) - i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. 20 mars 2014 Maja Berggren och Margareta Söderstedt Sammanfattning Under 2013 och början

Läs mer

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG Energipasta SPORT X Vätskebalans Aptus PROSPORT DOG Produktbeskrivning Aptus Pro Sport är en koncentrerad energipasta anpassad för tillfällen när hunden arbetar

Läs mer

3 livsmedel du kan äta sent (och som förbränner fett)

3 livsmedel du kan äta sent (och som förbränner fett) 1 3 livsmedel du kan äta sent (och som förbränner fett) Copyright www.maxadinfettforbranning.se LEGAL DISCLAIMER Den information som presenteras i denna rapport är på intet sätt avsedd som medicinsk rådgivning

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration Ägg Vägledning för näringsdeklaration Livsmedelsverket har analyserat och fastställt nya näringsvärden för konventionella och ekologiska ägg. De nya näringsvärdena ersätter tidigare värden, vid näringsdeklaration

Läs mer

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Are bananas for monkeys?

Are bananas for monkeys? Are bananas for monkeys? Motionärers vanor kring återhämtningsmål Jessica Olofsson & Julia Pettersson Uppsats/Examensarbete: Program/kurs: Nivå: Termin/år: Handledare: Examinator: 15 hp Kost- och Friskvårdsprogrammet,

Läs mer

Vad får vi för svar när vi frågar om barn och ungas psykiska hälsa. En jämförelse mellan likartade frågor i två enkäter.

Vad får vi för svar när vi frågar om barn och ungas psykiska hälsa. En jämförelse mellan likartade frågor i två enkäter. Vad får vi för svar när vi frågar om barn och ungas psykiska hälsa. En jämförelse mellan likartade frågor i två enkäter Anna Carlgren Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011 Många undersökningar görs

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås?

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Anita Wisén Forskargruppen sjukgymnastik Institutionen för hälsa, vård och samhälle Vad är fysisk aktivitet och träning? Intensitet

Läs mer

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning?

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Syfte och bakgrund Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur ledare i de 500 bolagen med störst omsättning i Sverige upplever

Läs mer

Du ansvarar för dina kosttillskott

Du ansvarar för dina kosttillskott Du ansvarar för dina kosttillskott Till dig som tillverkar eller säljer kosttillskott I detta informationsblad kan du som livsmedelsföretagare läsa om kosttillskott. Informationen ger en överblick över

Läs mer

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning 1 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND... 3 2. METOD... 3 3. RESULTAT... 3 3.1 TRÄNINGSTID... 4 3.2 MOTIV TILL TRÄNING... 6 3.3 VAL AV TRÄNINGSPASS...

Läs mer

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT!

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! För att orka prestera måsta du tanka kroppen med rätt mat! Som fotbollsspelare och idrottare behöver vi få i oss mat från alla energikällor men framför

Läs mer

"Hur du blir av med ditt SOCKERSUG på 12 veckor eller mindre" www.maxadinfettforbranning.se

Hur du blir av med ditt SOCKERSUG på 12 veckor eller mindre www.maxadinfettforbranning.se 1 "Hur du blir av med ditt SOCKERSUG på 12 veckor eller mindre" Copyright www.maxadinfettforbranning.se LEGAL DISCLAIMER Den information som presenteras i denna rapport är på intet sätt avsedd som medicinsk

Läs mer

Bra mat ger bra prestationer! Lotta Peltoarvo Kostrådgivare beteendevetare strategisk hälsokonsult

Bra mat ger bra prestationer! Lotta Peltoarvo Kostrådgivare beteendevetare strategisk hälsokonsult Bra mat ger bra prestationer! Lotta Peltoarvo Kostrådgivare beteendevetare strategisk hälsokonsult Att äta för f r prestation Kroppen är r ditt verktyg och viktigaste instrument för f r att bli bra. Mat

Läs mer

God Jul! Personalen på Gymgrossisten. önskar. Massor av julkappar inne i katalogen!

God Jul! Personalen på Gymgrossisten. önskar. Massor av julkappar inne i katalogen! God Jul! önskar Personalen på Gymgrossisten Massor av julkappar inne i katalogen! GOD JUL! GOD JUL! GOD JUL! GOD JUL! GOD JUL! GOD JUL! GOD JUL! GOD JUL! Varför inte ge bort lite hälsa och välmående till

Läs mer

BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare

BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare Tränare och fysansvariga strävar efter att uppnå det bästa de kan med sina idrottsmän och idrottskvinnor. Att välja pålitliga och hälsosamma kosttillskott

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Riksomfattande leverantörsförening för egenvårdsprodukter Svensk Egenvård är en leverantörsförening Medlemmar i Svensk Egenvård är leverantörer som

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Umeå Universitet 041025 Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Grupp 3: Christina Grahn, dit01cgn@cs.umu.se Dan Kindeborg, di01dkg@cs.umu.se David Linder, c01dlr@cs.umu.se Frida Bergman, dit01fbn@cs.umu.se

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Proteinhajpen behov eller påhitt? Anki Sundin M.Sc. Nutrition (nutritionist/näringsfysiolog) SSE MBA

Proteinhajpen behov eller påhitt? Anki Sundin M.Sc. Nutrition (nutritionist/näringsfysiolog) SSE MBA Proteinhajpen behov eller påhitt? Anki Sundin M.Sc. Nutrition (nutritionist/näringsfysiolog) SSE MBA Anki Sundin SSE MBA M.Sc. Nutrition Författare och föreläsare Konsult inom CSV-strategi och näringslära

Läs mer

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind NÄRINGSLÄRA www.almirall.com Solutions with you in mind ALLMÄNNA RÅD Det har inte vetenskapligt visats att en särskild diet hjälper vid MS, inte heller att några dieter är effektiva på lång sikt. Nuvarande

Läs mer

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Fysisk hälsa Den fysiska hälsan är hur våra kroppar mår Den fysiska hälsan är till exempel sjukdom Fysisk hälsa kan även vara kosten vi får i oss. Kosten har en stor inverkan

Läs mer

Tio goda råd - Tio kostråd för dig som är lite äldre.

Tio goda råd - Tio kostråd för dig som är lite äldre. Tio goda råd - Tio kostråd för dig som är lite äldre. Kost- och Nutritionsprojekt inom TioHundra 2008 inledde TioHundra ett projekt bland äldre- ordinär- och demensboenden i Norrtälje kommun. Projektets

Läs mer

Har arbetet i PRODIS gett någon effekt? Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll.

Har arbetet i PRODIS gett någon effekt? Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll. Har arbetet i PRODIS gett någon effekt? Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll.se Stort tack till alla Er som gör ett fantastiskt arbete med

Läs mer

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION Goda råd om mat vid KOL 1 KOL & NUTRITION Innehåll Varför bör man ha koll på maten när man har KOL? 3 Varför är fett så viktigt? 4 Vilken betydelse har protein? 5 Vad kan du tänka på när det gäller kosten?

Läs mer

a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2 dieten, eller...? a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2, eller...?

a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2 dieten, eller...? a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2, eller...? Nyhetsbrev, december 2013. Hej! Låt dig inte hajpas av alla nya dieter! De kommer och går, men näringsläran består. Tänk på att äta näringsriktigt istället, så att du är frisk även om några år! Här får

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Kost för idrottare Träningslära 1

Kost för idrottare Träningslära 1 Kost för idrottare Träningslära 1 Undervisningen i kursen ska innehålla: Närings- och kostkunskap för prestation och hälsa Betydelsen av återhämtning och vila för prestation, välbefinnande och hälsa Lektionsinnehåll

Läs mer

Allmänhetens kunskap om kosttillskott

Allmänhetens kunskap om kosttillskott Allmänhetens kunskap om kosttillskott Preliminär rapport Synovate 008 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Livsmedelsverket genomfört en undersökning bland allmänheten om deras kunskap om kosttillskott.

Läs mer

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare Ungdomarna i STOPP ett projekt mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering Inledning Under våren 2010 beslutade Inga Johansson

Läs mer

Säter/Skedvi Hockey 2012-01-13 Kostföreläsning:

Säter/Skedvi Hockey 2012-01-13 Kostföreläsning: Säter/Skedvi Hockey 2012-01-13 Kostföreläsning: Utgångsläge: När det gäller att orka med den tuffa barmarksträning/försäsongsträning som krävs av er innan isträning och matcher drar igång men även under

Läs mer

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon Efalex Hälsa för hjärna och ögon Hälsa för hjärna och ögon med omega-3 Essentiella fettsyror är livsnödvändiga för vår hälsa. Vi kan inte tillverka de själva, utan de måste tillföras via vår kost. Fettsyror

Läs mer

Kostråd för idrott. En vägledning för bättre kost inom idrotten

Kostråd för idrott. En vägledning för bättre kost inom idrotten Kostråd för idrott En vägledning för bättre kost inom idrotten Kostråd till handbollsspelare Aktiva idrottare utsätts ofta för ett stort flöde av reklam och tips hur man ska äta och vilka preparat man

Läs mer

+ kolhydrater. 1. Fundera över och beskriv gruppens frukostvanor! Äter ni frukost? Varför/varför inte? Vad äter ni? Vem fixar frukost? etc.

+ kolhydrater. 1. Fundera över och beskriv gruppens frukostvanor! Äter ni frukost? Varför/varför inte? Vad äter ni? Vem fixar frukost? etc. + kolhydrater 1. Fundera över och beskriv gruppens frukostvanor! Äter ni frukost? Varför/varför inte? Vad äter ni? Vem fixar frukost? etc. 2. Läs om frukostar på sid 8 11. Sammanfatta det viktigaste för

Läs mer

Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbetsfysiologi. Exercise physiology

Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbetsfysiologi. Exercise physiology Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology Ingvar Holmér Chuansi Gao Kalev kuklane Ergonomienheten Designvetenskaper Lunds tekniska högskola Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology 7,5 hp

Läs mer

Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Resultat av Socialstyrelsens webbenkät 14 september 7 november 2011 2011-11-08 Om enkäten Enkäten har genomförts som en webbenkät under perioden 14 september

Läs mer

Teori Kost och Kondition. År 6 ht -13

Teori Kost och Kondition. År 6 ht -13 Teori Kost och Kondition År 6 ht -13 KOST OCH KONDITION l Din kropp behöver regelbundet mat för att du ska må bra och orka med skola, fritids och eftermiddagsaktiviteter. Om du äter tre huvudmål per dag

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Ren Idrott Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 15 till 28 maj 2013 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post.

Läs mer

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Dagens föreläsning Inledning om Livsmedelsverket Nya Nordiska Näringsrekommendationer Resultat från Riksmaten Kostråd Stöd till hälso - och sjukvården Livsmedelsverket

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Numeta G16E, Numeta G19E 23.3.2015, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2. Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1. Information om sjukdomsförekomst En del av de patienter

Läs mer

Kostens betydelse för prestation i ett juniorlag

Kostens betydelse för prestation i ett juniorlag Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Kostens betydelse för prestation i ett juniorlag Andreas Svedberg Handledare: Ulf Hall 2013 05 21 Sammanfattning För att kunna prestera bra som hockeyspelare, både på

Läs mer

Att slarva med proteinet är det värsta man kan göra om man vill lägga på sig kvalitativ muskelmassa eller återhämta sig snabbt.

Att slarva med proteinet är det värsta man kan göra om man vill lägga på sig kvalitativ muskelmassa eller återhämta sig snabbt. Dalarnas Skidförbund Alpina Vårtinget 2011-05-14 Sammanfattning-Kost Utgångsläge: När man i unga år tränar och tävlar för att förbättra sig inom sin idrott är det oerhört viktigt att man tar framförallt

Läs mer

Protein en livsviktig byggsten

Protein en livsviktig byggsten Protein en livsviktig byggsten Ingvar Bosaeus Enheten för klinisk nutrition Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg KSLA 2015-02-19 Aminosyra Alpha Amino- grupp Fredrik Bertz Karboxyl- grupp 20 aa

Läs mer

Åsa Bokenstrand, hälsoutvecklare idrottsnutritionist

Åsa Bokenstrand, hälsoutvecklare idrottsnutritionist Åsa Bokenstrand, hälsoutvecklare idrottsnutritionist Grundläggande näringslära Energiintag och fördelning kopplat till prestation Trenddieter kopplat till prestation Train low, compete high Egna erfarenheter

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Förebyggande arbete mot dopning erfarenhete från nationellt och internationellt arbete. Presentation Drogfokus den 24/10-2012

Förebyggande arbete mot dopning erfarenhete från nationellt och internationellt arbete. Presentation Drogfokus den 24/10-2012 Förebyggande arbete mot dopning erfarenhete från nationellt och internationellt arbete. Presentation Drogfokus den 24/10-2012 STAD STAD funnits sedan 1995, en sektion inom Centrum för psykiatriforskning

Läs mer

Förbud att sälja livsmedel med höga vitamin- och mineralhalter, Kenkou Selfcare AB

Förbud att sälja livsmedel med höga vitamin- och mineralhalter, Kenkou Selfcare AB ECOS268 ver.1.0, 2013-09-17 ECOS_L_förbud_nedkylning Maria Sandfur 021-391379 maria.sandfur@vasteras.se BESLUT ENLIGT DELEGERINGSORDNING Dnr 14:3322-Mhf80 Kenkou Selfcare Rolf Forslund Kvistbergavägen

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Bilaga 1. Undersökning Hantverkare. Bild 1: Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv.

Bilaga 1. Undersökning Hantverkare. Bild 1: Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv. Bilaga Undersökning Hantverkare Bild : Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv. Inledning Syftet med undersökningen var att ta reda på vad de hantverkare som nu

Läs mer

Varför skall vi träna/röra på oss?

Varför skall vi träna/röra på oss? Varför skall vi träna/röra på oss? Människan har utvecklats i miljoner år och alltid varit tvungen att vara väldigt rörlig för att hålla sig vid liv. Under de senaste 100 åren har vi blivit allt mer stillasittande

Läs mer

STOR VINTERREA. Februari 2009. » Nya produkter från Star Nutrition» Heta erbjudanden» Kolhydrater - ett måste för massiva muskler!

STOR VINTERREA. Februari 2009. » Nya produkter från Star Nutrition» Heta erbjudanden» Kolhydrater - ett måste för massiva muskler! Februari 2009 David Henry, Team Muscletech STOR VINTERREA» Nya produkter från Star Nutrition» Heta erbjudanden» Kolhydrater - ett måste för massiva muskler! ÅRETS GLÖDHETA REA! 19:- 19:- / STYCK Promax

Läs mer

PROJEKT. Butiker del 1 2014 2014-10-22

PROJEKT. Butiker del 1 2014 2014-10-22 PROJEKT Butiker del 1 2014 2014-10-22 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Butiker del 1, 2014

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

helena nyblom Legitimerad läkare, medicine doktor Supermat vägen till ett friskare liv

helena nyblom Legitimerad läkare, medicine doktor Supermat vägen till ett friskare liv Supermat helena nyblom Legitimerad läkare, medicine doktor Supermat vägen till ett friskare liv Innehåll Inledning 6 Att välja rätt mat 8 Antioxidanter och fria radikaler 10 Regnbågsmat 14 Fettfobi 20

Läs mer

Kosttillskott. projekt märkning. miljöförvaltningen

Kosttillskott. projekt märkning. miljöförvaltningen miljöförvaltningen postadress 501 80 Borås besöksadress Sturegatan 42 tfn 033-35 30 00 e-post miljo@boras.se webbplats Livsmedelskontroll boras.se/livsmedel Kosttillskott projekt märkning Bakgrund Försäljningen

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer