Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande"

Transkript

1 KUNGSBACKA MOT DOPNING OCH VÅLD Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande En enkätundersökning genomförd på träningsanläggningar i Kungsbacka kommun våren uniform KUB v., -- Fritid & Folkhälsa Livsstilsenheten Kungsbacka - Sveriges Kvalitetskommun Kungsbacka kommun 8 Kungsbacka Besöksadress Industrigatan, Kungsbacka Telefon -8 Fax -8 9

2 Sammanfattning () o Erbjudande om att prova/köpa dopningsmedel har % av männen och % av kvinnorna fått o Det var vanligast att få erbjudandet på gymmet, enligt knappt varannan man (%) och drygt var tredje kvinna (%) o Var femte man som hade blivit erbjuden att prova/köpa dopningsmedel fick erbjudandet i skolan. Det var lika vanligt att få erbjudandet i skolan som på krogen respektive på gatan o Inga kvinnor hade använt dopningsmedel. Bland männen hade % använt dopningsmedel. En dryg fjärdedel av alla män som använt dopningsmedel har gjort det de senaste tolv månaderna. Bakom användandet av dopningsmedel ligger främst en önskan som en snyggare kropp (%) samt större muskler (%), att uppnå bättre idrottsresultat var en inte lika viktig orsak (7%) o Internet var det vanligaste stället för männen att få tag på dopningsmedel (7%). Det var lika vanligt att männen fick tag på dopningsmedel i skolan som på gymmet (8%) o Andelen män som styrketränade ggr eller fler/v utgjordes av fler dopningsanvändare (%) än den andel män som styrketränade upp till ggr/v (%) o Mer än hälften de män som hade använt dopningsmedel hade också använt narkotika (%) o Var sjätte man (%) och var tionde kvinna (9%) hade någon gång använt narkotika. Alla kvinnorna och de flesta av männen (88%) som hade använt narkotika hade använt hasch/marijuana o Över hälften av både männen (%) respektive kvinnorna (%) använde kosttillskott minst ett par gånger i veckan. Två tredjedelar av männen (%) respektive en tredjedel av kvinnorna (%) hade någon gång använt kosttillskott. Kosttillskotten användes i första hand i muskelökande syfte. Över hälften av männen (%) respektive kvinnorna (%) fick tag på kosttillskotten i hälsokostaffären, endast var sjunde man respektive kvinna fick tag på kosttillskott på gymmet (%) o Fler än fyra av fem tillfrågade anser att det är viktig att gymmet arbetar aktivt för att förebygga dopning, men samtidigt anser drygt var tredje tillfrågad att det är upp till var och en att bestämma om hen vill använda dopningspreparat o Knappt varannan man respektive drygt var tredje kvinna kände till att gymmet de tränar på har en dopningspolicy

3 Inledning () Kungsbacka kommun arbetar mot dopning och våld. En del av arbetet innebär att medverka i PRODIS, Prevention av dopning i Sverige. Det finns ett behov av att kartlägga hur användningen av dopningsmedel, kosttillskott och narkotika ser ut i nuläget. Resultatet i föreliggande rapport utgör en baslinjemätning. Denna fungerar som referenspunkt för framtida mätningar av effekten av preventiva insatser. Metod Enkätundersökningen har genomförts inom ramen för PRODIS arbete. Enkäten togs fram i samarbete med Socialhögskolan i Lund. Enkäten bestod av 7 frågor och omfattade bakgrundsvariabler (ålder, kön, utbildningsbakgrund och sysselsättning), frågor kring omfattning av styrketräning, om och hur ofta annan form av träning bedrivs, erfarenhet av dopningsmedel samt frekvens av kosttillskottsanvändning. Frågor om narkotikabruk ställdes, likaså attitydfrågor om dopningsförebyggande åtgärder. Enkäten delades ut till styrketränande på privata, kommunala och föreningsdrivna träningsanläggningar i Kungsbacka kommun under februari-maj. Enkätutdelningen skedde vid två tillfällen, det ena under en vardag och det andra under en helgdag. Alla som vid dessa tillfällen besökte gymmet för att styrketräna uppmanades att besvara enkäten, som var anonym och frivillig. I föreliggande rapport görs jämförelser med det nationella resultatet*. Deltagande län/kommuner är förutom Kungsbacka kommun även Norrbottens län, Västernorrlands län, Stockholms län, Östergötlands län, Kronobergs län, Örebro län och Malmö stad *Det nationella resultatet finns i rapporten som kan läsas här:

4 Resultat () I Kungsbacka kommun deltog träningsanläggningar i undersökningen. 8 personer valde att besvara enkäten ( män och kvinnor). Majoriteten av respondenterna var 7- år. Fler män än kvinnor har blivit erbjudna att prova på och/eller köpa dopningsmedel. Tabell visar: % av männen och % av kvinnorna har blivit erbjudna att prova på och/eller köpa dopningsmedel. Det var vanligast bland männen att de erbjöds att prova på och/eller köpa dopningsmedel på gymmet (%). Det var lika vanligt att män erbjöds att prova på och/eller köpa dopningsmedel i skolan som på krogen och på gatan (ca %). De få kvinnor som blivit erbjudna att prova på och/eller köpa har blivit erbjudna i skolan (7%) eller på gymmet (%). Det var endast män som uppgav att de har använt dopningsmedel. Det är lika vanligt att få tag på dopningsmedel i skolan som på gymmet. De flesta får tag på preparaten på Internet. Önskan om en snyggare kropp ligger bakom dopningsanvändningen. Tabell visar: % av männen har använt dopningsmedel någon gång. Inga kvinnor rapporterade att de har använt dopningsmedel någon gång. nen har fått tag på dopningsmedel i första hand på Internet (7%). Det var lika vanligt att männen fick tag på dopningsmedel i skolan som på gymmet och på gatan (8%). Orsaken till att männen använde dopningsmedel var att de vill få en snyggare kropp (%). I andra hand var orsaken är att de vill få större muskler och bli starkare (%). I tredje hand använde männen dopningsmedel för att uppnå bättre idrottsresultat (7%). Av alla män i undersökningen som har använt dopningsmedel är det % som har gjort det under de tolv senaste månaderna, detta motsvarar en dryg fjärdedel (7%) av de män som någon gång använt dopningsmedel. Fler män än kvinnor använde kosttillskott. Tillskotten användes främst i muskelökande syfte. Över hälften av både männen och kvinnorna använde kosttillskott minst ett par gånger i veckan. Över hälften av männen och kvinnorna fick tag på kosttillskotten i hälsokostaffärer, endast var sjunde man respektive kvinna fick tag på kosttillskott på gymmet. Tabell visar: / av männen (%) respektive / av kvinnorna (%) har någon gång använt kosttillskott. Majoriteten av männen (8%) respektive kvinnorna (%) har använt kosttillskott i muskelökande syfte. Över / av männen (%) använde kosttillskott ett par gånger i veckan. Nästan lika många män använde kostillskott varje dag (%). Liknande frekventa användning av kosttillskott kunde ses bland kvinnorna (% använde det ett par gånger i veckan, 8% använde det varje dag). Fler än hälften av männen (%) respektive kvinnorna (%) fick tag på kosttillskott i hälsokostaffär. Endast var sjunde man (%) respektive kvinna (%) handlade sina kosttillskott på gymmet.

5 Var sjätte man och var tionde kvinna har använt narkotika. Alla kvinnor och de flesta av männen som brukat narkotika har valt att använda hasch/marijuana. () Tabell visar vidare: % av männen respektive 9% av kvinnorna har någon gång använt narkotika utan läkares inrådan. Fler än fyra av fem av alla tillfrågade ansåg att gym och träningsanläggningar ska arbeta aktivt mot dopning. Tabell visar: 8% av männen respektive 9% av kvinnorna ansåg att det är viktigt att gymmet arbetar aktivt för att motverka dopning. Drygt var tredje tillfrågad ansåg att det är upp till var och en att bestämma om man vill använda dopningspreparat. Knappt varannan man respektive drygt var tredje kvinna kände till den gemensamma dopningspolicyn som alla medverkande träningsanläggningar arbetar efter. Tabell 7 visar: Knappt varannan man (%) respektivedrygt var tredje kvinna (7%) kände till att gymmet jag tränar på har en policy mot dopning. Dopningsanvändningen var större bland de män som styrketränade ofta. Majoriteten av de män som använt dopningsmedel har också använt narkotika. Den nationella undersökningen har genomfört sambandsjämförelser kring träningsfrekvens och dopning samt dopning och narkotikabruk. Tabell och 7 i den nationella undersökningen visar att män som styrketränade ggr eller fler/v använde dopningsmedel oftare än de män som styrketränade upp till ggr/v. (% respektive % använde dopningsmedel), tabell. Mer än hälften av de män som använt dopningsmedel har också använt narkotika %, tabell 7.

6 Sammanställning () Nedan följer sammanställningen av resultatet för Kungsbacka kommun. Anmärkningsvärda siffror är färgmarkerade och har diskuterats i resultatet. Tabell. Antal och andel (%) bland män och kvinnor Bor med: själv partner föräldrar/ vårdnadshavare annat Sysselsättning: pågående gymnasieutbildning pågående högskoleutbildning arbetar 9 8 arbetslös 7 sjukskriven, pensionär 9 annat Utbildning grundskoleutbildning gymnasieutbildning högskoleutbildning

7 7 () Tabell. Antal och andel (%) bland män och kvinnor som svarat ja på frågorna Styrketränar på gym: aldrig mer sällan än en gång i veckan - gånger i veckan - gånger i veckan gånger i veckan eller mer 8 9 8, Tränar något annat än styrketräning aldrig mer sällan än en gång i veckan - gånger i veckan - gånger i veckan gånger i veckan eller mer Utövar idrott/ fysisk aktivitet utöver styrketräning ishockey fotboll handboll brottning body building body fitness 9 8 tyngdlyftning 7 styrketräning kampsport annat* 78 * gruppträning, golf, power walking etc. 9 9, 7 9

8 8 () Tabell. Antal och andel (%) bland män och kvinnor som svarat ja på frågorna Känner någon som använder dopningsmedel: 9 Någon gång blivit erbjuden att prova och/ eller köpa dopningsmedel: 8 Ställen man har blivit erbjuden att prova/ köpa dopningsmedel skolan arbetsplatsen gym krogen gatan 9 läkare internet annat ställe 9 9 7

9 9 () Tabell. Antal och andel (%) bland män och kvinnor som svarat ja på frågorna Någon gång använt anabola androgena steroider, tillväxthormon eller annat dopningsmedel utan läkares inrådan Användandet av dopningsmedel (aas anv) Prövat någon eller några gånger - gånger Fler än gånger 8 Ställen där man har fått tag på dopningsmedel (aas anv) skolan arbetsplatsen gym krogen gatan 8 läkare internet 7 annat Orsak till anv. dopningsmedel (aas anv) uppnå bättre idrottsresultat snyggare kropp större muskler 7 bli starkare orka träna mer 8 snabbare återhämtning från skador 8 annat 8 7 Använt anabola androgena steroider, tillväxthormon eller annat dopningsmedel under de senaste månaderna utan läkarens inrådan ( personer av totalt personer som någon gång använt dopningsmedel = 7%)

10 () Tabell. Antal och andel (%) bland män och kvinnor som svarat ja på frågorna Någon gång använt kosttillskott 7 Vilket/ vilka kosttillskott har man använt muskelökande prestationshöjande fettförbrännande annat 9 Användning av kosttillskott mer sällan än en gång i månaden en gång i månaden ett par gånger i månaden ett par gånger i veckan varje dag Ställen där man fick tag på kosttillskott hälsokostaffär gym vän egen import internet annat 7 9 Någon gång använt narkotika utan läkarens inrådan Använt narkotika: senaste månaderna 8 senaste dagarna hasch/marijuana 88 8 amfetamin 8 kokain 7 9 heroin hallucinogener ecstasy benzodiazepiner annat 7 7

11 Tabell. Antal och andel (%) bland män och kvinnor som instämmer helt eller delvis i påståendena. () Det är OK att genomföra oanmälda dopningstester av tränande på gym Det är rätt att stänga av tränande som använder anabola steroider eller andra otillåtna preparat Jag kan tänka mig att skriva på ett avtal då jag köper träningskort om att jag kan bli avstängd från gymmet om jag tar otillåtna preparat Det är viktigt att gymmet som jag tränar arbetar aktivt för att motverka dopning Det är upp till var och en att bestämma om man vill använda dopningspreparat Tabell 7. Antal och andel (%) bland män och kvinnor som svarat ja på frågorna. Gymmet jag tränar på har en policy mot dopning 7 7

12 Från den nationella undersökningen finns sambandsjämförelser mellan dopningsanvändning och träningsfrekvens av styrketräning respektive användning av narkotika. ()

13 Nationell jämförelse och diskussion () Det ser på det stora hela ut i Kungsbacka som det ser ut nationellt kring dopningsmedel, kosttillskott och narkotika. Det är fler män än kvinnor som har blivit erbjudna att prova/köpa dopningsmedel. I Kungsbacka har % av männen använt dopningsmedel. I nationellt perspektiv har -% av männen använt dopningsmedel. Ingen kvinna i Kungsbacka har uppgett att hon använt dopningsmedel. I övriga landet utgör kvinnorna -% av dopningsanvändarna. Det är i Kungsbacka som det är nationellt; önskan om en snyggare kropp och större muskler/att bli starkare ligger bakom dopningsanvändningen bland männen. Kungsbacka hamnar med näst högsta resultat i denna fråga. Att orsaken skulle vara att nå bättre idrottsresultat med hjälp av dopningsmedel stämmer inte in på de dopningsanvändande männen i Kungsbacka. I denna fråga hamnar Kungsbacka på delad sistaplats. Det kan funderas kring hur kroppsidealet ser ut bland de dopningsanvändande männen generellt och specifikt i Kungsbacka. Vidare kan det funderas kring hur kroppsidealen i Kungsbacka kan kopplas till kommunens socioekonomiska status. Precis som i övriga landet är dopningsanvändarna i Kungsbacka representerade i högre grad bland män som styrketränar ofta. Hälften av de män i Kungsbacka som använde dopningsmedel använde också narkotika. I övriga landet är denna siffra något högre. Narkotikaanvändningen bland männen i Kungsbacka ligger på % och i övriga landet på %. Bland kvinnorna i Kungsbacka är narkotikaanvändningen 9% och i övriga landet % (Nationella folkhälsoenkäten, FHI). Precis som i övriga landet är användningen av kosttillskott i Kungsbacka högre bland männen än bland kvinnorna. Ungefär två tredjedelar av männen respektive en tredjedel av kvinnorna har använt kosttillskott. I Kungsbacka uppger över hälften av männen respektive kvinnorna att de fick tag på kosttillskotten i hälsokostaffär och bara var sjunde man respektive kvinna fick tag på kosttillskott på gymmet. Detta kan möjligen ses som en positiv effekt av den successiva minskningen av utbudet av kosttillskott som gymmen i Kungsbacka aktivt har genomfört. Siffrorna är relativt låga trots att en träningsanläggning som baserar en stor del av sin verksamhet på kosttillskott och måltidsersättningar har deltagit i föreliggande undersökning. Majoriteten av de styrketränande männen och kvinnorna i Kungsbacka anser, i enlighet med det nationella resultatet, att det är viktigt att gymmet arbetar aktivt för att motverka dopning. Anmärkningsvärt är dock att var fjärde tillfrågad i Kungsbacka anser att det är upp till var och en att bestämma om hen vill använda dopningsmedel. Kan detta ses som ett uttryck för insikten att ansvaret för individens hälsa och välmående ligger på individen själv men att gymmet ska erbjuda förebyggande åtgärder? Möjligen kan det ses som ett uttryck för individualismen som kan påstås karakterisera den yngre generationen. Denna fundering härstammar ur att majoriteten av respondenterna i Kungsbacka var 7- år.

Har arbetet i PRODIS gett någon effekt? Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll.

Har arbetet i PRODIS gett någon effekt? Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll. Har arbetet i PRODIS gett någon effekt? Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll.se Stort tack till alla Er som gör ett fantastiskt arbete med

Läs mer

ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013

ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013 ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013 - en studie med fokus på missbruk och beroende samt problem för andra än brukaren relaterat till alkohol, narkotika, dopning och

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 12-2-22 1 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak... 12 Alkohol... 19 Narkotika... 27 Dopning och sniffning... 29

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Unga 14. Hur mår ungdomarna?

Unga 14. Hur mår ungdomarna? Unga 14 Hur mår ungdomarna? Innehåll Bakgrund... 3 Resultat, UNGA 14... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 9 Barns och ungas uppväxtvillkor... 12 Hälsa i skolan...

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Folkhälsoenkät Ung 213 En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Joakim Widén Statistiker Februari 214 Sammanfattning Folkhälsoenkät

Läs mer

Det är hårt att leva la dolce vita

Det är hårt att leva la dolce vita Det är hårt att leva la dolce vita en enkätundersökning om alkohol, narkotika och sexuellt riskbeteende i en grupp HBT personer i Stockholm Ylva Nork, Jonas Raninen och Håkan Leifman RAPPORT NR 45 Rapportens

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ NÄTET?

VAD HÄNDER PÅ NÄTET? Folkhälsans förbund r.f. VAD HÄNDER PÅ NÄTET? En kartläggning av finlandssvenska barns och ungdomars erfarenheter av andras och eget beteende på internet 2014 Stina Forsberg och Sarah Storm Innehåll Inledning...

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Kundundersökning Halmstad Arena Bad

Kundundersökning Halmstad Arena Bad Kundundersökning Halmstad Arena Bad Februari 2012 Foto: Fröken Fokus TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning 3 1.1 Halmstad Arena Bad 3 2. Syfte 4 3.Metod

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Fokus på utländsk bakgrund

Fokus på utländsk bakgrund Fokus på utländsk bakgrund Fokusrapport Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Metod och genomförande... 2 Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa... 2 Livsvillkor... 3 Familjeförhållanden... 3 I hemmet... 5 I

Läs mer

Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB

Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB År 2008 UTREDNINGSINSTITUTET Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB En undersökning med fokus på teknik, läsvana och läsupplevelse bland talbokslåntagare på folkbibliotek, länstaltidningsprenumeranter

Läs mer

Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa

Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa -resultat från en enkätstudie i Västerbotten 27 2 Inledning Totalkonsumtionen av alkohol i Sverige ökade

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd Jonas Raninen & Håkan Leifman Rapport 143 Barn till föräldrar i missbruksoch beroendevård en kartläggning

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Håkan Leifman, Jonas Raninen & Mia Sundelin Rapport 141 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1

Läs mer

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 December 2009 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 Postadress Förvaltning/71 205 06 Malmö Besöksadress Studentcentrum

Läs mer