Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden"

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden Tid: Tisdag den 5 februari 2013, kl. 13:30 Plats: Häradsgårdens samlingssal i Vagnhärad Gruppmöte majoriteten kl i lilla konferensrummet Gruppmöte Socialdemokraterna i samlingssalen Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2. Myndighetschef Per-Uno Nilsson och biståndshandläggare Sofia Carlström informerar om hemtjänstbeslut i särskilt boende 3. Äldreomsorgschef Mia Kihlstrand informerar om öppna jämförelser 4. Internkontrollplan 2013 VON 2013/3 5. Yttrande över revisionsrapport Granskning VON 2012/32 av äldreomsorgen 6. Delegationsbeslut VON 2013/1 7. Anmälningsärenden VON 2013/2 8. Information från vård- och omsorgschefen 9. Övriga frågor Martina Johansson ordförande Helena Håkansson sekreterare Anmärkning Utsända handlingar är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta kanslienheten.

2

3 Tjänsteskrivelse Vård- och omsorgsnämnden Dnr VON 2013/ Vård och omsorgskontoret Kajsa Fisk Tel Fax Internkontrollplan för Vård- och omsorgsnämndens verksamheter Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta vård- och omsorgsförvaltningens internkontrollplan avseende Ärende Med internkontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel. Internkontrollen syftar till att: Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs Minimera risker, säkra system och rutiner Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut Säkra en rättvisande redovisning Skydda politiker och personal från grundlösa misstankar Ansvarsfördelning I 6 kap. 1 och 7 kommunallagen framgår styrelsens och nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Revisorernas uppgifter framgår av 9 kap. 7. Enligt reglemente för intern kontroll framgår bl.a. följande: Styrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde, samt att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen.

4 Produktionschefen eller motsvarande inom nämnds verksamhetsområde ansvarar för att konkreta regler och anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll. Dessa regler ska antas av respektive nämnd. Verksamhetsansvariga chefer på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll, samt att informera övriga anställda om reglernas och anvisningars innebörd. Vidare har de att verka för att de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska rapporteras till närmaste chef. Kajsa Fisk Produktionschef Bilaga Internkontrollplan 2013

5 Internkontrollplan Bilaga 1 Nämnd/Förvaltning: Vård- och omsorgsnämnd/vård- och omsorg För tidsperiod: 2013 Kommunens Internkontrollreglemente och anvisningarna till detta, ligger till grund för denna plan. Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande. Rapportering ska ske skriftligt, se reglementet. Nedanstående förkortningar används i internkontrollplanen: Förkortningar: KC Kommunchef Ec Enhetschef PC Produktionschef ArK Arkivansvarig Ek Ekonomikontoret Nsekr Nämndsekreterare EkC Ekonomichef Psekr Personalsekreterare PeC Personalchef RA Redovisningsansvarig Ksekr Kommunsekreterare/Kanslichef SÄ Systemägaren MC Myndighetschef SF Systemförvaltare Nedanstående väsentlighets- och riskbedömning används i internkontrollplanen Följande kriterier ligger till grund för bedömning av väsentligheter och risker * Områdets påverkan på verksamhet * Områdets ekonomiska betydelse, postens storlek, ofta förekommande * Risk för människor * Kompetens och erfarenhet hos berörd personal 1 =låg risk/liten konsekvens 2 = Måttlig risk/konsekvens 3 =Hög risk/allvarlig konsekvens 1(1)

6 Nämnden Rutin/arbetsområde Kontrollmoment Ansvarig f kontr Metod Uppföljning Rapport Risk Konsekvens till Nämndkallelser, administration, lokaler, information Kallelser till nämnd skickas senast 5 dagar före sammanträdet till ledamöter och ersättare samt till övriga enligt sändlista. Nsekr Stickprov 1 gång/år PC 1 1 Rätt arvode till nämnden Rätt arvode till rätt person. Koll analyslista. Ksekr Komplett 1 gång/mån KC 1 1 Verkställande av fattade beslut Beslut fattade av Vård & Omsorgsnämnden verkställs. PC Komplett 1 gång/år PC 1 2 Delegering Att delegeringsordningen är relevant med avseende på Vård & Omsorgsnämndens organisation och befattningar m.m. Nsekr Komplett genomläsning av delegeringsordningen 1 gång/år PC 1 2 Styrdokument Styrdokument beredda/beslutade av Vård & Omsorgsnämnden hålls aktuella och lättillgängliga. PC Komplett genomgång av gällande styrdokument 1 gång/år Ksekr 2 1 Uppföljning av mål Genomgång huruvida verksamheterna följer nämndens mål PC/EC Komplett 1 gång/år PC 1 2 Ekonomi Rutin/arbetsområde Kontrollmoment Ansvarig f kontr Metod Uppföljning Rapport Risk Konsekvens till Attestrutin för skannade fakturor i IM Att endast personer i attestförteckningen är behöriga att attestera fakturor i IM. Ek Avstämning attestförtecknin g mot behörigheter i IM 1 gång/år EkC 1 2 Attestrutin Kontroll att befintlig attestförteckning är aktuell. Ek Komplett 1 gång/år PC 1 2 Kontroller av scannade fakturor Kontroll av att ekonomiska reglementet efterlevs gällande: mobiltelefonräkningar, representationskonton, leasingbilar, utbildningar samt kurser. Ek Stickprov 1 gång/år EkC 1 2 1(2)

7 Ärendehantering Rutin/arbetsområde Kontrollmoment Ansvarig f kontr Metod Uppföljning Rapport Risk Konsekvens till Dokumenthantering Aktuell dokumenthanteringsplan finns, är tillgänglig och relevant. ArK Komplett översyn och genomläsning av befintliga planer 1 gång/år PC, Nsekr 1 2 Arkivering och gallring Arkivering och gallring sker enligt fastställd dokumenthanteringsplan ArK Stickprov 1 gång/år PC 1 1 Personuppgiftslagen (PuL) Reglerna i personuppgiftslagen är kända och tillgängliga. MC Stickprov 1 gång/år PC 2 2 Personuppgiftslagen (PuL) Att förteckning enl. 39 PuL är uppdaterad och anmäld till PuLombud. MC Stickprov 1 gång/år PuLombud 2 1 Kvalitets- och ledningssystem Kvalitets- och ledningssystemet är aktuellt PC Komplett 1 gång/år PC 2 2 Handhavande av enskildas medel Kontroll och avstämning av redovisning skall dubbelattesteras Ec Stickprov 2 ggr/år PC 2 3 Personal Rutin/arbetsområde Kontrollmoment Ansvarig f kontr Metod Uppföljning Rapport t Risk Konsekvens Bisysslor Inventering av bisysslor PC Vid utv. 1 gång/år PeC 2 2 samtal Arbetsmiljö Riskanalys och handlingsplan Psekr Komplett 1 gång/år PC 3 2 Personalkostnader Rimlighetsbedömning av kostnader för resp. verksamhet. PeC Komplett Vid bokslut PC 1 3 Rätt lön Analyslista - Rätt lön till rätt person Ec Komplett 1 gång/mån PeC/PC 1 2 Informationssystem Rutin/arbetsområde Kontrollmoment Ansvarig f kontr Metod Uppföljning Rapport Risk Konsekvens till Gallring I verksamhetssystem enligt regler SF komplett 1 gång/år PC 1 2 HSA-Revision Enligt intern rutinbeskrivning Dnr 2010/17 SF komplett 1 gång/år PC 2 3 2(2)

8

9 Tjänsteskrivelse Dnr VON 2013/32 Vård och omsorgsnämnden Vård- och omsorgskontoret Kajsa Fisk Tel: Svar på revisionsrapport: Granskning av Äldreomsorgen Förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar: att överlämna framskrivet yttrande som svar till revisionen Sammanfattning Vård- och omsorgschefen har sammanställt ett yttrande till revisionen. Bakgrund Trosa kommuns revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC i uppdrag att granska om: 1) Vård- och omsorgsnämnden har ändamålsenliga planeringsförutsättningar 2) Vård- och omsorgsnämndens resursfördelningssystem är ändamålsenligt Den sammanfattande bedömningen är att planeringsförutsättningarna för vårdoch omsorgsnämnde inte är ändamålsenliga, men att det resursfördelningssystem som används är det. Bedömningen görs utifrån det faktum att de ekonomiska planeringsförutsättningarna inte alltid stämmer med realiteten nämnden står inför. På övergripande nivå har de demografiska förutsättningarna störst prioritet och på nämndsnivå är det de faktiska behoven som har högsta prioritet i planeringen. Enligt vad som framkommer har inget av dessa perspektiv något egentligt företräde före det andra, men med gemensamma förutsättningar skulle planeringen underlättas. Vidare framkommer att resursfördelningssystemet och det arbetssätt som råder i verksamheterna i allt väsentligt följer gällande lagstiftning och regelverk samt uppfyller de krav som ställs av socialstyrelsen.

10 Yttrande Initialt kan sägas att de slutsatser som dragits i mångt och mycket överensstämmer med förvaltningens syn på de förutsättningar vård- och omsorgsnämnden har att utgå ifrån. Systemens olika utgångspunkter kan leda till att resurstillgången inte är optimal utifrån faktiskt behov, eftersom förväntat behov inte speglar det faktiska omvårdnadsbehovet, vilket kan vara en svårighet att hantera. Det är å andra sidan mycket svårt, oavsett planeringssystem, att med någon stor precision kalkylera människors framtida behov av vård, stöd, service och omsorg. Strävan är dock självfallet att göra en så god estimering som möjligt. Rådande planeringssystem inrymmer även en viss flexibilitet, då det i samband med delårsbokslutet görs en avstämning samt en justering utifrån faktisk demografi, vilket betyder att nämnden kompenseras för fler antal äldre (80 +) ifrån en centralbuffert, alternativt betalar tillbaka vid färre antal. Vad avser nämndens resursfördelningssystem instämmer Vård- och omsorgsförvaltningen med ovanstående bedömning. Trosa Kommun ligger i framkant avseende individuell behovsbedömning samt bemanning efter behov, ett arbetssätt helt i enlighet med lagens intention och aktuella regelverk samt den föreskrift som fastställts av Socialstyrelsen (Meddelandeblad Nr 8/2012, juli 2012). För övrigt bör noteras att Rapporten innehåller faktafel under kap 4 Granskningsresultat (s 3) stycke 4. De kostnader som inte ingår i det beräknade dygnspriset belastar inte enheternas resultat. Det innebär att nattpersonalkostnader, måltidskostnader, intäkter för måltider, lokalhyra, kapitaltjänst samt intäkter avseende boende samt bidrag, belastar Vård och omsorgsförvaltningen men inte resultatenheterna. Revisionsrapportens bedömning är att de olika systemen är fullt funktionella vart och ett för sig men att det är problematiskt att förena de två. För att balansera förväntat omsorgsbehov med faktiskt behov har Vård- och omsorgsnämnden tilldelats tkr som buffert för detta. Utifrån det faktum att behoven inom äldreomsorgen är svåra att förutspå och för att balansera eventuella diskrepanser systemen emellan har Kommunfullmäktige beslutat att utöka nämndens buffert med ytterligare 1000 tkr inför Det betyder att nämnden totalt sett har tkr till sitt förfogande att parera mellanskillnader med och därmed säkerställa att individens behov fortsättningsvis ska styra beslutsbedömning och bemanning på våra särskilda boenden. Kajsa Fisk Vård- och omsorgschef

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Vård- och omsorgsnämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum Von 2013/1 Anmälan av delegeringsbeslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lägga anmälda beslut till handlingarna Beslutande Sofia Carlström Period: Löpnr/Diarienr Ärende och beslut Kontaktperson, Bifall Kontaktperson, Bifall Trygghetslarm, Bifall Matdistribution, Bifall Matdistribution, Bifall Matdistribution, Bifall Matdistribution, Bifall Datum

23 Dagverksamhet, Bifall Dagverksamhet, Bifall Anhörigbidrag, Bifall Anhörigbidrag, Bifall Anhörigbidrag, Bifall Korttidsboende, Bifall Korttidsboende, Bifall Korttidsboende, Bifall Korttidsboende, Bifall Korttidsboende, Bifall Korttidsboende, Bifall Särskilt boende, Bifall Korttidsboende, Bifall Korttidsboende, Bifall Särskilt boende, Bifall Korttidsboende, Bifall Korttidsboende, Bifall Särskilt boende, Bifall Korttidsboende, Bifall Korttidsboende, Bifall

24

25 Vård- och omsorgsnämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum Von 2013/2 Övriga anmälningsärenden Kommunfullmäktige , Revidering av budget (Dnr KS 2012/128) 98, Fortsatt utredning gällande indelningsändring avseende läns- och landstingsbyte för Trosa kommun. (Dnr KS 2012/124) Gemensamma nämnden för Vård Omsorg och Hjälpmedel i Sörmland (VOHJS) Kallelse till VOHJS nämnden den 31 januari Protokoll från VOHJS nämnden den 7 december Vård- och omsorgskontoret Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SOL per Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt LSS per

Allmänt om intern kontroll

Allmänt om intern kontroll Allmänt om intern kontroll Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning

Läs mer

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Februari 2013 Privata mede l Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-03-12 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 12 mars

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

ARBETSORDNING RISKHANTERING INOM GNOSJÖ KOMMUN... 2 ATTESTREGLEMENTE... 4 DRÖJSMÅLSRÄNTA, REGLER... 9 KRAVVERKSAMHET PÅ GNOSJÖ KOMMUN...

ARBETSORDNING RISKHANTERING INOM GNOSJÖ KOMMUN... 2 ATTESTREGLEMENTE... 4 DRÖJSMÅLSRÄNTA, REGLER... 9 KRAVVERKSAMHET PÅ GNOSJÖ KOMMUN... Ekonomiavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING RISKHANTERING INOM GNOSJÖ KOMMUN... 2 ATTESTREGLEMENTE... 4 DRÖJSMÅLSRÄNTA, REGLER... 9 KRAVVERKSAMHET PÅ GNOSJÖ KOMMUN.... 10 INTERN KONTROLL, REGLEMENTE...

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Revisionsrapport 6 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2011 Haninge kommun Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 12 december 2013, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Hantering av privata medel vid gruppboenden

Hantering av privata medel vid gruppboenden REVISIONSRAPPORT 2014-01-28 Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 13REK21 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Hantering av privata medel vid gruppboenden Granskningen De förtroendevalda revisorerna i har 2013

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Granskning av intern kontroll Huddinge kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1. Metod...4 3 Intern kontrollplan...5

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av avtalshantering. Staffanstorps kommun

Granskning av avtalshantering. Staffanstorps kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Gabriella Fredriksson September 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2.

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer