VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG."

Transkript

1 VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN SIMCITY Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess samarbetspartner ( EA ). Licensen reglerar din användning av den här programvaran och all tillhörande dokumentation samt uppdateringar och uppgraderingar som ersätter eller kompletterar programvaran på ett eller annat sätt och som inte distribueras med en separat licens (sammantaget "programvaran"). Denna programvara är licensierad till dig, inte såld. Genom att installera eller använda programvaran godkänner du villkoren i den här licensen och samtycker till att binda dig till den. Avsnitt 2 nedan beskriver de data som EA kan använda sig av för att tillhandahålla tjänster och stöd i samband med programvaran. Installera inte programvaran om du inte samtycker till att datan används på det sättet. Avsnitt 15 nedan kräver att tvister ska överlämnas till bindande skiljedom på individuell basis. OM DU INSTALLERAR programvaran innebär det att du godtar samtliga villkor och förbehåll i denna licens. Om du inte godkänner samtliga villkor i licensen ska du inte installera eller använda programvaran. Återköpsrätt (gäller för personer som har köpt paketerad programvara från fysiska återförsäljningsställen i USA). Om du inte godtar villkoren i denna licens eller licensen till Origin-applikationen och inte har installerat eller använt programvaran kan du lämna tillbaka den till inköpsstället i utbyte mot pengar eller andra varor inom trettio (30) dagar från inköpsdatumet genom att följa anvisningarna för återköp på 1. Licensiering och användarvillkor. A. Licens. Genom detta köp ger EA dig en personlig, begränsad, ickeexklusiv licens till att installera och använda programvaran för ickekommersiellt bruk i enlighet med vad som anges i denna licens samt den medföljande dokumentationen. De rättigheter som du erhållit är avhängiga ditt samtycke till detta avtal. Kommersiell användning är förbjuden. Du är uttryckligen förbjuden att vidarelicensiera, hyra ut, leasa ut eller på annat sätt distribuera programvaran eller rätten att använda programvaran. Giltighetstiden för din licens börjar gälla det datum då du installerar eller på annat sätt använder programvaran och upphör det datum: (i) du gör dig av med programvaran, (ii) din prenumeration på

2 programvaran upphör, avbryts eller löper ut, eller (iii) EA upphäver denna licens. Din licens avslutas omedelbart om du försöker kringgå programvarans tekniska skydd. Ditt bruk av nättjänster i anslutning till programvaran styrs av ett frikopplat serviceavtal. Du kan läsa villkoren för serviceavtalet på En separat integritetspolicy reglerar insamling, lagring, användning och överföring av användarinformation. Integritetspolicyn kan läsas på B. Tekniska skyddsåtgärder. Till PC-versionen av den här programvaran används teknik för innehållsskydd som omfattas av Origins nätaktivering. För att kontrollera programvarans äkthet och verifiera din licens när du första gången använder programvaran på nya maskiner ("Autentiser" eller "Autentisering") krävs Internetanslutning och ett Origin-konto (EA), där EA:s servicevillkor för nätanvändare och integritetspolicy godkänts (som finns på installation av kundens Origin-applikation ( samt godkännande av Origins licensavtal för slutanvändare. Seriekoden som medföljer den här programvaran verifieras under äkthetsbevisningen. Endast ett EA-konto kan autentiseras per seriekod. Därmed kan den här programvaran inte överlåtas. EA förbehåller sig rätten att bedöma giltigheten hos din licens på nätet vid senare tillfällen. Det finns ingen begränsning för hur många maskiner som programvaran kan äkthetsbevisas på, men du kan inte starta och begagna programvaran på fler än fem (5) olika maskiner under en fortlöpande tjugofyratimmarsperiod. Om du inaktiverar eller på annat sätt manipulerar de tekniska skyddsåtgärderna kan programvaran sluta fungera som den ska, och du gör dig skyldig till ett väsentligt brott mot villkoren i denna licens. Behåll seriekoden du kan behöva den för att installera programvaran på andra maskiner. De tekniska skyddsåtgärderna i programvaran kan störa vissa applikationer, som t.ex., när sådan programvara eventuellt kan användas för att kringgå åtkomstkontrollsystemet på ett sätt som är förbjudet enligt Digital Millennium Copyright Act. C. Tillgång till onlinefunktioner och/eller tjänster. Ett Origin-konto (EA), godkännande av EA:s servicevillkor för nätanvändare ( och integritetspolicy ( samt registrering med serienumret som medföljer programvaran kan krävas för att få tillgång till onlinefunktioner och/eller tjänster. Det är endast med licensierad programvara som du har tillgång till onlinetjänster och/eller funktioner, inklusive nedladdningsbart innehåll, och tillgång till sådana funktioner är begränsat till dig och andra i ditt hushåll.

3 D. Ytterligare restriktioner. Din rätt att använda programvaran är begränsad till licensvillkoren ovan, och du har ingen annan rätt att kopiera, förevisa, försöka avaktivera, distribuera, uppföra, publicera, ändra, skapa verk av eller använda programvaran eller någon del av den utöver vad EA uttryckligen har godkänt. Såvida EA inte uttryckligen har godkänt det får du inte tillgängliggöra exemplar av programvaran på ett nätverk där den kan användas av andra användare. Du får inte göra programvaran tillgänglig i ett nätverk där den kan laddas ner av flertaliga användare. Du får inte ta bort eller förändra EA:s varumärken eller logotyper samt de rättsliga meddelanden som inkluderas i programvaran eller relaterade produkter. E. Förbehållna rättigheter. Du har fått en licens till programvaran och dina rättigheter följer denna licens. Förutom vad som uttryckligen anges i detta dokument förbehåller sig EA titel, intresse och alla rättigheter till programvaran (inklusive karaktärer, berättelse, bilder, fotografier, animationer, video, musik och text), samt all upphovsrätt, alla anknutna varumärken och övriga immaterialrättsliga rättigheter. Licensen är begränsad till EA:s immaterialrättsliga egendom och företagets licenstagare i Programvaran och inbegriper inte några andra rättigheter till patent eller immaterialrättslig egendom. Utöver vad som föreskrivs i lag får du inte dekompilera eller disassemblera programvaran eller någon av dess beståndsdelar och inte återskapa programkoden på något sätt. Du får inte ta bort, ändra eller dölja produktkännetecken, copyright eller andra meddelanden om immaterialrättslig egendom från programvaran. Alla rättigheter som inte uttryckligen överlåts i detta dokument tillhör EA. F. Dina bidrag. I utbyte mot din rätt att använda programvaran och i den utsträckning dina alster som skapats genom användande av programvaran ger skäl till upphovsrättsliga intressen, ger du härmed EA en exklusiv, icke tidsbegränsad, oåterkallelig, fullt överförbar och underlicensierbar världsomfattande licens till att använda dina alster på vilket sätt som helst och i alla syften i samband med programvaran och relaterade varor och tjänster, inklusive rätten att återge, kopiera, anpassa, förändra, uppföra, uppvisa, publicera, utsända, överföra eller på annat sätt, känt eller okänt, vidarebefordra till allmänheten och distribuera dina alster utan föregående varsel eller kompensation till dig av något slag under hela den tidsrymd som rätten till skydd av intellektuell egendom gäller enligt lag och internationella överenskommelser.. Du avsäger dig härmed all upphovsrätt, rätt till publicering, rykte eller anspråk med avseende på EA:s och andra spelares användning och nyttjande av sådana tillgångar i samband med programvaran och dess relaterade varor och tjänster enligt gällande lag. EA:s licensrätt och ovanstående friskrivning av moraliska rättigheter fortlöper även efter avslutande av denna licens.

4 G. Ingen garanti för programvarans funktion, force majeure. Du godkänner att på grund av datorteknikens komplexitet samt karaktären av online-spelen och spelande över globala kommunikationsnät som står utanför EA:s kontroll, kan inte EA garantera att programvaran och eventuella uppdateringar, uppgraderingar eller expansioner till programvaran kommer att kunna köras varaktigt eller utan avbrott på din dator. EA är inte ansvariga för förseningar, systemfel, systemavbrott eller problem, i synnerhet de av teknisk karaktär som sker på grund av rättsliga begränsningar eller andra omständigheter som står utanför dess kontroll, inbegripet men inte begränsat till tredje parts brottsliga verksamhet. 2. Samtycke till användning av data. EA är medveten om att du vill veta hur information om dig samlas in, används och delas, och vi uppskattar att du har förtroende för att vi gör detta aktsamt och förståndigt. Information om våra kunder är en viktig del av vår affärsverksamhet, och EA skulle aldrig sälja information där du kan identifieras till någon. Vi delar inte information som personligen identifierar dig utan ditt samtycke, förutom i sällsynta fall där offentliggörande krävs enligt lag eller för att stärka EA:s lagstadgade rättigheter. Medan du spelar detta spel kan EA eller dess samarbetspartners samla in och lagra data från din dator eller maskin. Den information som EA och dess samarbetspartners samlar in inkluderar teknisk och relaterad information avseende din dator (eller maskin) och ditt operativsystem (inbegripet IP-adresser och utrustnings-id) samt information om din programvaruanvändning (inbegripet men inte begränsat till framgångsrik installation och/eller borttagning av programvara), statistik avseende spelande och användning, systeminteraktion och kringutrustning. Om du spelar detta spel offline kommer dessa data att överföras till EA och dess samarbetspartners om och när tillgår onlinefunktioner och/eller onlinetjänster. EA och dess samarbetspartners kan använda denna information för att förbättra sina produkter och tjänster, för att tillhandahålla tjänster till och kommunicera med dig (inbegripet i marknadsföringssyfte), för att underlätta tillhandahållandet av programvaruuppdateringar, dynamiskt innehåll och programvarustöd samt på annat vis förhöja din upplevelse. GODTAR DU INTE DENNA INSAMLING OCH INFORMATIONSANVÄNDNING, INSTALLERA ELLER ANVÄND INTE PROGRAMVARAN. Dessa och alla andra data som tillhandahålls EA och/eller samlas in av EA i samband med din installation och användning av denna programvara samlas in, används, lagras och överförs av EA Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA i enlighet med EA:s integritetspolicy som finns tillgänglig på I de fall då något i detta avsnitt står i konflikt med eller är oförenligt med villkoren i EA:s integritetspolicy, ska villkoren i EA:s integritetspolicy gälla.

5 3. Samtycke till offentlig publicering av data. Om du använder programvara uppkopplat, såsom vid nätspel, kan EA med samarbetspartner samla in, använda, lagra, överföra och publicera statistisk spelrelaterad information (till exempel poäng, rankningar och utmaningsstatistik) eller identifiera innehåll som skapats och delas av dig med andra spelare. Data som kan identifiera dig personligen samlas in, används, lagras och överförs i enlighet med EA:s integritetspolicy som finns på 4. Uppsägning. Denna Licens gäller tills den avslutas. De rättigheter som tillkommer dig enligt denna licens upphör omedelbart och utan meddelande från EA om du inte uppfyller licensvillkoren. Vid licensens upphörande måste du genast sluta använda programvaran och förstöra alla kopior av programvaran som du förfogar över. Om EA säger upp licensen påverkar det inte EA:s övriga rättigheter eller möjligheter till kompensation enligt lag eller annan rätt. Avsnitten 4 14 i detta avtal gäller även efter detta avtals upphörande, oavsett anledning. 5. Begränsad garanti för inspelningsmedium. Det BEGRÄNSADE GARANTIÅTAGANDET FÖR INSPELNINGSMEDIA SOM ÅTFÖLJER DIN PROGRAMVARA INFOGAS NEDAN FÖR REFERENS. DENNA BEGRÄNSADE GARANTI GER DIG SÄRSKILDA LAGLIGA RÄTTIGHETER. DU KAN ÄVEN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER I ENLIGHET MED GÄLLANDE LAGAR, SOM VARIERAR FRÅN LAND TILL LAND. 6. Ansvarsfriskrivning. FÖRUTOM DET BEGRÄNSADE GARANTIÅTAGANDET FÖR INSPELNINGSMEDIUM, I TILLÄMPLIGA FALL, OCH FÖRESKRIFTERNA I DEN TILLÄMPLIGA LAGSTIFTNINGEN, I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING, LEVERERAS PRODUKTEN TILL DIG I BEFINTLIGT SKICK, INKLUSIVE DESS BRISTER, UTAN UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG, UTAN GARANTIER FÖR NÅGOT, INKLUSIVE PRESTANDA, OCH DU ANVÄNDER PRODUKTEN PÅ EGEN RISK. DU UPPBÄR HELA RISKEN I FRÅGA OM TILLRÄCKLIG KVALITET OCH PRESTANDA. EA OCH EA:S LICENSGIVARE (SAMMANTAGET KALLAT EA I DETTA AVSNITT OCH AVSNITT 6) UTFÄRDAR INGA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG HÄRMED SÅDANA, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SKICK, OAVBRUTEN ANVÄNDNING, SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER OCH ALLA EVENTUELLA GARANTIER SOM UPPSTÅR VID HANTERING, ANVÄNDNING ELLER HANDELSPRAXIS. EA KAN INTE GARANTERA ATT DU KOMMER ATT TYCKA OM PROGRAMVARAN, ATT PROGRAMVARAN UPPFYLLER DINA FÖRVÄNTNINGAR, ATT ANVÄNDANDET AV PROGRAMVARAN KOMMER VARA FELFRITT OCH INTE KOMMER ATT STÖRAS, ELLER ATT PROGRAMVARAN KOMMER ATT SAMVERKA ELLER VARA KOMPATIBEL MED PROGRAMVARA FRÅN TREDJE PART ELLER ATT FEL I PROGRAMVARAN KOMMER ATT ÅTGÄRDAS. INGA MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA REKOMMENDATIONER

6 FRÅN EA ELLER AUKTORISERAD PERSONAL SKA TOLKAS SOM EN GARANTIUTFÄSTELSE. I VISSA LÄNDER GÅR DET INTE ATT BEGRÄNSA ELLER UNDANTA UNDERFÖRSTÅDDA UTFÄSTELSER PÅ DETTA SÄTT, OCH I VISSA LÄNDER HAR KONSUMENTLAGSTIFTNING FÖRETRÄDE FRAMFÖR DENNA TYP AV FRISKRIVNINGAR, OCH DÄRFÖR ÄR DET INTE SÄKERT ATT OVANSTÅENDE UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR GÄLLER DIG. 7. Begränsat ansvar. I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING KOMMER EA, DESS DOTTERBOLAG OCH DESS SAMARBETSPARTNER INTE ATT KUNNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON FORM AV PERSONSKADA, SKADA PÅ EGENDOM, UTEBLIVNA INTÄKTER, EXTRAKOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSPRODUKTER ELLER ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, DATAFÖRLUST, FÖRLORAD GOODWILL, PRODUKTIONSSTOPP, DATORHAVERI, FUNKTIONSODUGLIGHET ELLER NÅGON ANNAN FORM AV DIREKTA ELLER INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA ELLER ALLMÄNNA SKADOR SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER ÄR KOPPLADE TILL DENNA PRODUKT, UTAN HÄNSYN TILL ANSVARSFÖRHÅLLANDEN I KONTRAKT ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE UNDERLÅTENHET ELLER LIKNANDE), ÄVEN OM EA HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL EN SÅDAN SKADA. INOM VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTS INTE ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR DÖDSFALL, PERSONSKADA, BEDRÄGLIGT ORIKTIG FRAMSTÄLLNING, VISSA AVSIKTLIGA ELLER FÖRSUMLIGA HANDLINGAR, BROTT MOT SPECIFIK LAGSTIFTNING, BEGRÄNSNING AV OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR VARFÖR VISSA ELLER ALLA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR OVAN KANSKE INTE GÄLLER DIG. EA:s sammanlagda skadeståndsansvar gentemot dig kommer under alla förhållanden (i den utsträckning som medges av tillämplig lagstiftning) inte att överstiga det belopp du betalat för programvaran. 8. Begränsningen och Friskrivningen från ansvar är bärande villkor i detta Licensavtal. Du samtycker till att de förbehåll i Licensen som begränsar EA:s ansvar är bärande i detta Licensavtal. Ovanstående begränsning av ansvar ska gälla även om ovanstående kompensation under det begränsade garantiåtagandet angående leveransmedium inte har uppfyllt sitt huvudsakliga syfte. 9. Separation och kvarstående. Om något villkor i denna licens befinns vara delvis olagligt eller delvis omöjligt att verkställa i enlighet med tillämplig lagstiftning kommer återstoden av villkoret kompletteras i enlighet med den ursprungliga formuleringens syfte, alltmedan samtliga övriga villkor i denna licens fortsatt kommer att äga full kraft. 10. Begränsade rättigheter för USA:s regering. Om du är en slutanvändare inom regeringen i USA gäller detta villkor dig. Den Programvara som tillhandahålls under denna Licens har utvecklats helt på privat bekostnad, enligt

7 definitionen i FAR avsnitt 2.101, DFARS avsnitt (a)(1) och DFARS avsnitt (eller motsvarande eller efterföljande myndighetsföreskrift därom), och tillhandahålls som handelsvara, kommersiell datorprogramvara och/eller dokumentation för kommersiell datorprogramvara. I enlighet med DFARS avsnitt och FAR avsnitt , och i den utsträckning som krävs under federal lagstiftning i USA, de minsta begränsade rättigheter som anges i FAR avsnitt (eller motsvarande eller efterföljande myndighetsföreskrift därom), ska all användning, modifiering, mångfaldigande, vidareleasing, framförande, uppvisning, avslöjande eller distribution därav av eller för USA:s regering, styras enbart av denna licens och ska vara förbjuden utom i den utsträckning som uttryckligen tillåts av denna licens. 11. Påbud om friskrivning. Du medger att ett brott mot detta licensavtal EA irreparabla skador som inte kan ersättas endast med skadeståndsbelopp och att EA äger rätt till ersättning utöver vad som medges enligt detta eller enligt tillämplig lagstiftning utan förbindelse, skadebevis eller annan säkerhet. 12. Lagrum. Om du bor i ett land som är medlem i Europeiska unionen: (i) Englands lagar, exklusive lagar som reglerar konflikter mellan lagstiftningar, reglerar denna licens och ditt användande av programvaran; och (ii) du samtycker uttryckligen till att den exklusiva domsrätten över en tvist med EA som gäller denna licens och/eller ditt användande av programvaran tillfaller Englands domstolar, och du samtycker vidare till att dessa domstolars domslut är bindande för sådan tvist. Om du bor i Republiken Korea: (i) Republiken Koreas lagar, exklusive lagar som reglerar konflikter mellan lagstiftningar, reglerar denna licens och ditt användande av programvaran och (ii) du samtycker uttryckligen till att den exklusiva domsrätten över en tvist med EA som gäller denna licens och/eller ditt användande av programvaran tillfaller Koreas domstolar och du samtycker vidare till att dessa domstolars domslut är bindande för sådan tvist. Om du bor någon annanstans gäller följande: (i) Kaliforniens lagstiftning, med undantag för de lagar som reglerar konflikter mellan lagstiftningar, styr denna licens och/eller din användning av programvaran och (ii) du medger uttryckligen att för alla krav och tvister som inte omfattas av det skiljedomsförfarande som beskrivs i avsnitt 14 nedan låta exklusiv jurisdiktion för samtliga krav och rättsåtgärder som är sprungna ur eller kopplade till denna licens och/eller ditt användande av programvaran råda hos de federala eller delstatliga domstolarna som styr över San Mateo County i Kalifornien och du samtycker uttryckligen till att dessa domstolar utövar personlig jurisdiktion. Observera att ditt uppförande också kan vara föremål för andra lokala lagar, delstatslagar, nationella lagar eller internationella lagar. Parterna accepterar att FN-konventionen om kontrakt vid internationell handel (Wien, 1980) inte är tillämplig på denna licens och inte kan åberopas vid tvister eller transaktioner som härrör från denna licens. 13. Export. Du samtycker till att följa USA:s lagar och andra tillämpliga lagar för kontroll av export och samtycker till att inte överföra programvaran till utländska

8 medborgare eller nationella destinationer som är förbjudna enligt sådana lagar utan att först inhämta, och därefter följa, alla erforderliga regeringsfullmakter. Du intygar härmed att du inte är en person som EA inte har rätt att handla med enligt tillämplig lagstiftning. 14. Fullständighet. Denna licens utgör det fullständiga avtalet mellan dig och EA med avseende på programvaran och ersätter alla tidigare eller gällande relevanta överenskommelser. Inga tillägg till eller ändringar av denna licens är bindande om tillägget eller ändringen inte godkänts skriftligen och undertecknats av EA. Bristande eller senfärdigt utövande av någon av parternas rättigheter eller förbehåll som definieras i denna licens ska inte påverka avtalets giltighet, och utövande av någon viss rättighet ska inte påverka möjligheten att utöva andra rättigheter i licensavtalet. Om det uppstår en konflikt mellan denna licens och relevanta köpavtal eller andra villkor ska villkoren i denna licens äga företräde. 15. Tvistlösning genom bindande skiljedom. Syftet med detta avsnitt är att tillhandahålla en effektivare metod för att lösa eventuella tvister mellan oss. Som avhandlas nedan, i punkt 15.f, kommer EA, om vi inte kan lösa våra tvister på informell väg och du vid skiljedom tilldelas en summa som överstiger EA:s senaste förslag om uppgörelse till dig, att betala dig 150 procent av skiljedomen, upp till dollar över din skiljedom. LÄS DETTA NOGA. DET PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER. A. De flesta användarfrågor kan lösas snabbt och tillfredsställande genom att du loggar in på vår kundtjänst med ditt konto på Om EA mot förmodan inte kan lösa en användarfråga på ett tillfredsställande sätt (eller om EA inte kan lösa en av dina frågor efter försök att göra det informellt), så godtar du och EA följande bindande förfarande för att lösa alla tvister mellan oss. Denna bestämmelse gäller alla konsumenter i lagens största möjliga utsträckning, men den exkluderar uttryckligen invånare i Quebec, Ryssland, Schweiz och medlemsstaterna i Europeiska unionen. Detta avtal ska tolkas i vid bemärkelse. Det omfattar alla tvister mellan oss ( Tvister ), inklusive, utan begränsning: (a) krav som uppstår ur relationen mellan oss, oavsett om det grundas på kontraktet, kränkning, lag, bedrägeri, förfarande eller annan juridisk bestämmelse; (b) krav som uppstod innan detta avtal eller annat tidigare avtal (inklusive, men inte begränsat till, krav relaterat till marknadsföring); (c) krav som som just nu är föremål för en pågående process för stämning i grupp där du inte är medlem i en certifierad grupp; och (d) krav som uppstår efter att detta avtal avslutats.

9 De enda tvister som inte omfattas av detta avsnitt är följande: 1) krav på genomdrivning eller skyddande gällande giltigheten av någon av dina eller EA:s (eller någon av EA:s licenstagares) immateriella äganderätt; 2) krav relaterat till, eller grundat på, utsago om stöld, piratkopiering, eller icke auktoriserad användning; 3) Dessutom ska ingenting i detta avtal förhindra någon av parterna att initiera en mindre skadedomstolsprocess. Genom att ingå detta avtal avsäger du och EA er uttryckligen rätten till juryrättegång eller att delta i stämning i grupp. I detta avsnitt avser hänvisningar till EA, du, och oss våra respektive filialer, dotterbolag, agenter, anställda, intresseföreträdare och efterträdande, liksom auktoriserade och icke auktoriserade användare eller förmånstagare av tjänster eller programvara under detta eller tidigare avtal mellan oss. Detta användaravtal bevisar ett utbyte i handel mellan stater, och därför styr Federal Arbitration Act tolkningen och upprätthållandet av detta avsnitt. Detta skiljedomsdokument är giltigt även efter att detta användaravtal har avslutats. B. Informella förhandlingar/meddelande om tvist. Du och EA godtar att förhandla alla tvister informellt innan skiljedom initieras. Sådana förhandlingar startar vid det första skriftliga meddelandet från den ena av parterna till den andra ( meddelande om tvist ). Notering om tvist måste: (a) inkludera hela namnet och kontaktinformationen för klagande; (b) beskriva grunden för tvisten; och (c) klargöra kompensationen som söks ("krav"). EA skickar sitt meddelande om tvist till din faktureringsadress (om du lämnat den till oss) eller till den e- postadress du lämnat till oss. Du skickar ditt meddelande om tvist till: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, USA, ATTENTION: Legal Department. C. Bindande skiljedom. Om du och EA inte kan lösa en tvist genom informella förhandlingar inom 30 dagar efter att meddelandet om tvist har mottagits kan du eller EA välja att tvisten ska lösas slutgiltigt och uteslutande genom bindande skiljedom. Om den ena parten väljer skiljedom är detta beslut bindande för den andra parten. DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT DU OCH EA GENOM DENNA BESTÄMMELSE AVSTÅR FRÅN RÄTTEN TILL EN DOMSTOLSPROCESS OCH JURYRÄTTEGÅNG. Tvisten ska påbörjas och fullföljas enligt de kommersiella tvisteregler som American Arbitration Association ( AAA ) fastställt och, om tillämpligt, AAA:s tilläggsprocedurer för konsumentrelaterade tvister ( AAA:s konsumentregler ), båda är tillgängliga på AAA:s webbplats Dina avgifter för tvisten och din del av skiljedomarens ersättning styrs av AAA:s regler och begränsas, om tillämpligt, av AAA:s konsumentregler. Om sådana kostnader avgörs vara orimligt höga av skiljedomaren, eller om du skickar EA ett meddelande om tvist till ovanstående adress som anger att du inte kan betala de avgifter som krävs för att initiera ett

10 skiljeförfarande, kommer EA omedelbart betala alla avgifter och utgifter för skiljedomen. Tvisten kan fullföljas personligen, genom tillhandahållande av dokument, via telefon eller över internet. På begäran av någon av parterna tillhandahåller skiljedomaren sitt beslut skriftligen med tillhörande motivering. Skiljedomaren måste följa tillämplig lag, och ersättningen kan utgå om detta inte sker. Du och EA kan processa i rätten för att driva fram tvisten, fortgå med pågående tvist, eller bekräfta, modifiera, frånträda eller ange bedömning för ersättningen som angetts av skiljedomaren. D. Restriktioner. Du och EA godtar att tvister begränsas till tvisten mellan dig som individ och EA. I den utsträckning lagen tillåter: (a) ingen tvist ska sammanfalla med en annan; (b) det finns ingen rätt eller auktoritet för någon tvist som ska bedömas på basis av stämning i grupp eller använda sig av procedurer för stämning i grupp; och (c) det finns ingen rätt eller auktoritet för någon tvist att tas upp i en pågående representativ kapacitet för allmänheten eller andra personer. DU OCH EA GODTAR ATT BÅDA PARTER ENDAST KAN LÄGGA FRAM KRAV MOT DEN ANDRA PARTEN I DIN ELLER DESS INDIVIDUELLA KAPACITET, OCH INTE SOM MÅLSÄGANDE ELLER MEDLEM I EN PÅGÅENDE PROCEDUR I GRUPP. Dessutom om inte du och EA kommer överens om något annat kan skiljedomaren inte konsolidera mer än en persons krav och inte på annat råda över någon form av representativ process eller kollektiv talan. Om detta särskilda villkor inte anses vara verkställbart ska hela detta skiljedomsavsnitt förklaras ogiltigt. E. Plats. Om du bor i USA äger skiljedomen rum på en plats som är rimlig för dig. För invånare utanför USA ska tvisten initieras av County of San Mateo, delstaten Kalifornien, USA, och du och EA godtar att följa den personliga jurisdiktionen i den domstolen för att, så att det ska vara möjligt att processa tvisten, fortgå med pågående tvist eller bekräfta, modifiera, frånträda eller ange bedömning för ersättningen som angetts av skiljedomaren. F. Avskrivning och advokatarvode. Om skiljedomarens beslut utfaller till din fördel beträffande de krav som du ställt gentemot EA och tilldömer dig en ersättning som är större i monetärt värde än EA:s senast skrivna förslag till uppgörelse innan överlämnandet till skiljedomaren kommer EA att: (a) Betala dig 150 procent av din skiljedomsersättning, upp till dollar över din skiljedomsersättning; och (b) Betala din advokat, om sådan finns, det advokatarvode (inklusive avgifter för expertvittne) som du eller din advokat rimligen får för undersökning, förberedelse, och processande av ditt krav i tvisten ("advokatarvodet"). Skiljedomaren kan avgöra och lösa tvister vad gäller betalning och ersättning av utlägg, utgifter och alternativ betalning samt advokatarvodet när som helst under

11 processen och på begäran av en av parterna inom fjorton (14) dagar efter skiljedomarens avgörande. Rätten till advokatarvode och utgifter enligt ovan kompletterar de rättigheter till advokatarvode och utgifter som du har enligt tillämplig lag, men du kan inte få dubbel ersättning för advokatarvode eller -kostnader. EA avsäger sig eventuella rättigheter att söka ersättning för advokatarvode och utgifter i samband med tvister mellan oss. G. Begränsning av skiljedomarens befogenhet. Skiljedomaren kan tilldela förklarande eller påbjudande ersättning endast till fördel för den individuella part som söker ersättning och endast i den utsträckning som är nödvändig för att ge den ersättning som är garanterad för denna parts individuella krav. H. Ändringar i avtalet. Oaktat eventuellt dokument i detta avtal som motsäger detta godtar vi att du om EA gör framtida ändringar till detta skiljedomsdokument (annat än en ändring av adressen för notering om tvist), kan avböja ändringarna genom att sända oss en skriftlig notering inom trettio (30) dagar efter ändringen till adressen för notering om tvist ovan. Genom att avböja framtida förändringar godtar du att du kommer att fullfölja varje tvist mellan oss enligt ordalydelsen i detta dokument.

12 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN SIMCITY-EU Detta slutanvändaravtal ( Licensen ) är ett avtal mellan dig och Electronic Arts Inc. ( EA ). Licensen reglerar din användning av den här programvaran och all anknuten dokumentation samt uppdateringar och uppgraderingar som ersätter eller kompletterar programvaran på ett eller annat sätt och som inte distribueras med en separat licens (sammantaget programvaran ). Denna programvara är licensierad till dig. Du äger inte programvaran. Genom att ladda ner, installera eller använda programvaran godkänner du villkoren i den här licensen och samtycker till att binda dig till den. Avsnitt 2 nedan beskriver de data som EA kan använda sig av för att tillhandahålla tjänster och stöd i samband med programvaran. Installera inte programvaran om du inte samtycker till att datan används på det sättet. 1. Licensiering och användarvillkor. A. Licens. I och med detta inköp ger EA dig en personlig, begränsad, ickeexklusiv licens för att installera och använda programvaran för ickekommersiellt bruk i enlighet med vad som anges i denna licens samt den medföljande dokumentationen. Dina erhållna rättigheter är avhängiga ditt samtycke till detta avtal. Kommersiell användning är förbjuden. Du är uttryckligen förbjuden att vidarelicensiera, hyra ut, leasa ut eller på annat sätt distribuera programvaran eller rätten att använda programvaran. Giltighetstiden för din licens inleds på det datum då du installerar eller på annat sätt använder programvaran och avslutas på det datum som inträffar först av för följande situationer: (i) du avyttrar programvaran, (ii) din prenumeration på programvaran upphör att gälla, avbryts eller löper ut, eller (iii) EA säger upp denna licens. B. Ytterligare restriktioner. Din rätt att använda programvaran är begränsad till licensvillkoren ovan i A och du har ingen annan rätt att kopiera, förevisa, försöka avaktivera, distribuera, uppföra, publicera, ändra, skapa verk av eller använda programvaran eller någon del av den utöver vad EA uttryckligen godkänner. Såvida EA inte uttryckligen har godkänt det får du inte tillgängliggöra exemplar av programvaran på ett nätverk där den kan användas av andra användare. Du får inte göra programvaran tillgänglig i ett nätverk där den kan laddas ner av flertaliga användare. Du får inte ta bort, ändra eller dölja produktidentifiering, upphovsrätt, varumärken eller logotyper, eller juridisk information som finns i programvaran eller tillhörande tillgångar. SIMCITY EULA

13 C. Förbehållna rättigheter. Du har fått en licens till programvaran och dina rättigheter följer denna licens. Förutom vad som uttryckligen anges i detta dokument förbehåller sig EA titel, intresse och alla rättigheter till programvaran (inklusive karaktärer, berättelse, bilder, fotografier, animationer, video, musik och text), samt all upphovsrätt, alla anknutna varumärken och övriga immaterialrättsliga rättigheter. Licensen är begränsad till EA:s immaterialrättsliga egendom och företagets licenstagare i Programvaran och inbegriper inte några andra rättigheter till patent eller immaterialrättslig egendom. Med undantag för där det uttrycks som ett undantag från förbuden enligt lagen i det land där du bor får du inte dekompilera, disassemblera eller bakåtkompilera programvaran eller någon del av den på något sätt. D. Tillgång till uppkopplade funktioner och tjänster. För att få tillgång till uppkopplade tjänster och/eller -funktioner kan ett Origin-konto (EA) krävas inbegripet (i) godkännande av EA:s servicevillkor för nätanvändare som styr din användning av uppkopplade tjänster i samband med programvaran (och som kan läsas på (ii) godkännande av EA:s integritetspolicy ( och (iii) registrering med serienkoden som medföljer programvaran. Det är endast med licensierad programvara som du har åtkomst till uppkopplade tjänster och/eller funktioner, inklusive nedladdningsbart innehåll och tillgång till sådana funktioner, och det är bara du och dina närmaste inom familjen och hushållet som har rätt till åtkomsten. E. Tekniska skyddsåtgärder. Licensen upphör omedelbart att gälla om du försöker kringgå de tekniska skydd som ingår i programvaran. Till PC-versionen av den här programvaran används teknik för innehållsskydd som omfattas av Origins nätaktivering. Som äkthetsbevis för programvaran och licensen varje gång du startar programvaran på en ny unik maskin ("äkthetsbevis" eller "äkthetsbevisning") behöver du en Internetanslutning och ett Origin-konto (EA) där du måste godta EA:s servicevillkor för nätanvändare och integritetspolicy (som finns på installera Origin-klientens applikation ( samt godkänna Origins licensavtal för slutanvändare. Seriekoden som medföljer den här programvaran verifieras under äkthetsbevisningen. Endast ett Origin-konto (EA) kan äkthetsbevisas för varje seriekod. Därmed kan den här programvaran inte överlåtas. EA förbehåller sig rätten att bedöma giltigheten hos din licens på nätet vid senare tillfällen. Det finns ingen begränsning för hur många maskiner som programvaran kan äkthetsbevisas på, men du kan inte starta och begagna programvaran på fler än fem (5) olika maskiner under en fortlöpande tjugofyratimmarsperiod. Om du inaktiverar eller på annat sätt manipulerar de tekniska skyddsåtgärderna kan programvaran SIMCITY EULA

14 sluta fungera som den ska, och du gör dig skyldig till ett väsentligt brott mot villkoren i denna licens. Du som är MAC-användare måste registrera din seriekod för att få åtkomst till de uppkopplade tjänsterna. Behåll seriekoden du kan behöva den för att installera programvaran på andra maskiner. De tekniska skyddsåtgärderna i denna programvara kan störa vissa tillämpningar såsom felsökningsprogram när sådan programvara möjligen skulle kunna användas för att kringgå kontrolltekniken för tillgång som förbjudits av lagstiftning i EU:s medlemsstater som genomför upphovsrättsdirektivet (artikel 6) i direktiv 2001/29/EG och annan tillämpar lokal lagstiftning i stater som inte är medlemmar i EU. F. Dina bidrag. I utbyte mot din rätt att använda programvaran och i den utsträckning dina bidrag under användandet av programvaran ger upphov till upphovsrättsliga intressen ger du härmed EA en exklusiv, icke tidsbegränsad, oåterkallelig, fullt överförbar och vidarelicensierbar världsomspännande licens och rätt till att använda dina bidrag på vilket sätt som helst och i alla syften i samband med programvaran och relaterat material, inklusive rätten att reproducera, kopiera, förändra, modifiera, uppföra, förevisa, publicera, utsända, överföra eller på annat sätt till allmänheten vidarebefordra materialet på alla befintliga och i framtiden möjliga sätt och distribuera dina bidrag utan föregående meddelande eller kompensation till dig. Om den givna rättens varaktighet måste vara tidsbegränsad i enlighet med lagarna i det land du bor i ska giltighetstiden vara den längsta möjliga för det skydd som ges till immateriella äganderättigheter i lagarna i det land du bor i eller i eventuella internationella konventioner. Du godkänner vidare att du inte kommer att hävda några ideella rättigheter med avseende på dina bidrag som licensierats till EA häri. Licensbeviljandet till EA fortlöper efter ett eventuellt upphörande av denna licens. G. Ingen garanti för programvarans funktion, force majeure. Du godkänner att på grund av datorteknikens komplexitet samt karaktären av online-spelen och spelande över globala kommunikationsnät som står utanför EA:s kontroll, kan inte EA garantera att programvaran och eventuella uppdateringar, uppgraderingar eller expansioner till programvaran kommer att kunna köras varaktigt eller utan avbrott på din dator. EA är inte ansvariga för förseningar, systemfel, systemavbrott eller problem, i synnerhet av teknisk karaktär som sker på grund av rättsliga begränsningar eller andra omständigheter som står utanför dess kontroll, inbegripet men inte begränsat till tredje parts brottsliga verksamhet. 2. Samtycke till användning av data. EA är medveten om att du vill veta hur information om dig samlas in, används och delas, och vi uppskattar att du har SIMCITY EULA

15 förtroende för att vi gör detta aktsamt och förståndigt. Information om våra kunder är en viktig del av vår affärsverksamhet, och EA skulle aldrig sälja information där du kan identifieras till någon. Vi delar inte information som personligen identifierar dig utan ditt samtycke, förutom i sällsynta fall där offentliggörande krävs enligt lag eller för att stärka EA:s lagstadgade rättigheter. Medan du spelar detta spel kan EA eller dess samarbetspartners samla in och lagra data från din dator eller maskin. Den information som EA och dess samarbetspartners samlar in inkluderar teknisk och relaterad information avseende din dator (eller maskin) och ditt operativsystem (inbegripet IPadresser och utrustnings-id) samt information om din programvaruanvändning (inbegripet men inte begränsat till framgångsrik installation och/eller borttagning av programvara), statistik avseende spelande och användning, systeminteraktion och kringutrustning. Om du spelar detta spel offline kommer dessa data att överföras till EA och dess samarbetspartners om och när tillgår onlinefunktioner och/eller onlinetjänster. EA och dess samarbetspartners kan använda denna information för att förbättra sina produkter och tjänster, för att tillhandahålla tjänster till och kommunicera med dig (inbegripet i marknadsföringssyfte), för att underlätta tillhandahållandet av programvaruuppdateringar, dynamiskt innehåll och programvarustöd samt på annat vis förhöja din upplevelse. GODTAR DU INTE DENNA INSAMLING OCH INFORMATIONSANVÄNDNING, INSTALLERA ELLER ANVÄND INTE PROGRAMVARAN. Dessa och alla andra data som tillhandahålls EA och/eller samlas in av EA i samband med din installation och användning av denna programvara samlas in, används, lagras och överförs av EA Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA i enlighet med EA:s integritetspolicy som finns tillgänglig på I de fall då något i detta avsnitt står i konflikt med eller är oförenligt med villkoren i EA:s integritetspolicy, ska villkoren i EA:s integritetspolicy gälla. 3. Samtycke till offentlig publicering av data. Om du använder programvara uppkopplat, såsom vid nätspel, kan EA med samarbetspartner samla in, använda, lagra, överföra och publicera statistisk spelrelaterad information (till exempel poäng, rankningar och utmaningsstatistik) eller identifiera innehåll som skapats och delas av dig med andra spelare. Data som kan identifiera dig personligen samlas in, används, lagras och överförs i enlighet med EA:s integritetspolicy som finns på 4. Uppsägning. Dina rättigheter enligt denna licens kommer upphöra att gälla (eller enligt EA:s bedömning kan tillfälligt upphävas) om du väsentligt bryter mot villkoren i denna licens. I lämpliga situationer där EA anser att ditt brott kan SIMCITY EULA

16 åtgärdas och skickar ett meddelande om detsamma, kommer denna licens upphöra att gälla om du inte åtgärdat ditt brott till EA:s tillfredsställande så snart som rimligen är möjligt (och i varje fall inom 14 dagar efter mottagandet av ett sådant meddelande). Dina rättigheter enligt denna licens upphör också att gälla om EA slutar ge stöd till programvaran (varvid EA kommer att använda rimliga insatser för att ge dig ett förhandsbesked inom en rimlig tid om stödets avslutande). Om licensen upphör att gälla av någon anledning måste du omedelbart sluta använda programvaran och ta bort alla kopior av programvaran du har i din ägo eller som är under din kontroll. Eventuellt upphörande av giltigheten eller tillfälligt upphävande av din användning av programvaran enligt detta avsnitt kommer inte att hindra eller begränsa oss eller dig från att vidta andra åtgärder enligt detta avtal eller på annat sätt. Avsnitten 4-10 i detta avtal gäller även efter detta avtals upphörande oavsett anledning. 5. Garanti för inspelningsmedium. INSPELNINGSMEDIET SOM MEDFÖLJER DIN PROGRAMVARA GARANTERAS VARA UTAN DEFEKTER I MATERIALET OCH TILLVERKNING UNDER DEN PERIOD FRÅN INKÖPSDATUMET SOM ANGES I DOKUMENTATIONEN SOM MEDFÖLJER INSPELNINGSMEDIET. DENNA GARANTI ÄR ETT TILLÄGG TILL OCH PÅVERKAR INTE DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER PÅ NÅGOT SÄTT. DENNA GARANTI GÄLLER INTE FÖR INSPELNINGSMEDIER SOM UTSATTS FÖR FELAKTIG ANVÄNDNING, SKADA ELLER ONÖDIGT SLITAGE. 6. Begränsat ansvar Detta avsnitt 6 anger både hela ditt och hela EA:s ekonomiska ansvar gentemot varandra för följande: Alla brott mot detta avtal hur de än uppkommer All användning som du gör av eller vidareförsäljning som du utför av programvaran eller den åtföljande dokumentationen eller av någon produkt eller tjänst som innehåller någon av programvaran eller den medföljande dokumentationen All representation, alla påståenden eller alla skadegörande handlingar eller underlåtelse (inbegripet försummelse) som följer av eller i samband med denna licens Inget i denna licens ska begränsa eller utesluta ditt eller EA:s ansvar för: Dödsfall eller personskada som orsakats av försummelse. SIMCITY EULA

17 Bedrägeri eller bedrägligt beteende Brott mot de villkor som följer av relevanta bestämmelser i de tillämpliga lagarna om försäljning av varor och konsumentskydd i det land du bor i Avsiktlig försummelse eller uppsåtligt fel Utan att det påverkar avsnitt 5.2, ska varken du eller EA under några omständigheter vara ansvariga gentemot varandra vare sig i kontrakt, för skadestånd (inbegripet försummelse) eller återbetalning, eller för brott mot lagstadgad skyldighet eller förvrängning, eller på annat sätt för följande: Förlorad inkomst Förlust av affärsinkomster eller kontrakt Avbrott i verksamhet Förlust av användning av pengar eller förväntade besparingar Förlust av information Förlust av möjlighet, goodwill eller rykte Förlust av, skada på eller förvanskning av uppgifter Alla indirekta skador eller följdskador av något slag, oavsett hur, som uppstår och som antingen orsakats av skadestånd (inbegripet försummelse), avtalsbrott eller på annat sätt. Förutsatt att detta avsnitt 6.4 inte förhindrar anspråk på förlust av eller skada på din materiella tillgång som faller inom villkoren i avsnitt 6 eller andra anspråk på direkt ekonomisk förlust som inte utesluts av någon av de uteslutna kategorierna som anges ovan i avsnitt Enligt avsnitt 6.2 och avsnitt 6.3 ska EA:s maximala sammanlagda skadeståndsansvar enligt eller i samband med denna licens, eller eventuellt avtal om säkerhet vare sig i avtal, skadestånd (inbegripet försummelse) eller på annat sätt under alla omständigheter begränsas till den faktiska summan som du betalade för programvaran. 7. Oberoende delar och giltighet. Om någon del av denna licens anses vara icke verkställbar i det land du bor i, godkänner vi och du att tolka denna del och resten av denna licens på ett sådant sätt som återspeglar dina och våra avsikter i SIMCITY EULA

18 denna licens så långt som möjligt. Dessutom, om någon del av denna licens anses vara icke verkställbar påverkar inte detta någon annan del av denna licens. 8. Lagrum. Lagarna i det land inom EU du bor i reglerar konflikter mellan lagstiftningar, reglerar denna licens och ditt användande av programvaran. Du samtycker uttryckligen till att den exklusiva domsrätten över en tvist med EA som gäller denna licens och/eller ditt användande av programvaran tillfaller domstolarna i det land du bor i, och du samtycker vidare till att dessa domstolars domslut är bindande för sådan tvist. 9. Fullständighet. Denna licens utgör hela avtalet mellan dig och EA med avseende på programvaran och ersätter eventuella tidigare avtal mellan dig och EA. 10. Tvistlösning. De flesta användarfrågor kan lösas snabbt och tillfredsställande genom att du loggar in på vår kundtjänst med ditt konto på I det osannolika fallet att EA inte kan lösa ett problem till din tillfredsställelse (eller om EA inte kan lösa ett problem som företaget har med dig efter försök att sköta det informellt) kan antingen du eller vi överlämna detta ärende till alternativ tvistlösning (såsom förlikning eller skiljeförfarande) efter skriftligt medgivande från den andra parten. SIMCITY EULA

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR FIFA 15-EU SOM GÄLLER FÖR DIG.

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR FIFA 15-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR FIFA 15-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA FIFA 15 Detta

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN BF2 Detta slutanvändaravtal ( Licensen ) är ett avtal mellan dig och Electronic Arts Inc. ( EA ). Licensen reglerar din användning av den här

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONELL LICENS PROMETHEAN LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA: PROFESSIONELL LICENS ( Licens ) V1.5 (december 2010) För ActivInspire ( Programvaran ) LAND: Landet där Du huvudsakligen vistas (om

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA)

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) Denna slutanvändarlicens ("Licens") är ett avtal mellan dig och Electronic Arts Inc. och dess dotterbolag ("EA").

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. 1. Omfattning 2. Tjänster 3. Registrering, lösenord 4. Rätten att

Läs mer

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB Villkor och krav för MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av INTERTEK Semko AB 17 september 2009 1 Artikel I. DEFINITIONER 1.1 Inom ramen för detta Avtal ska följande ord och uttryck ha den betydelse

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR FIFA 17-EU SOM GÄLLER FÖR DIG.

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR FIFA 17-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR FIFA 17-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARAVTAL FÖR PROGRAMVARA FIFA 17 OBSERVERA: AVSNITT

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PĹ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI VILLKOREN

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARAVTAL FÖR PROGRAMVARA FÖR ORIGIN -PROGRAMVARAN OCH RELATERADE TJÄNSTER

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARAVTAL FÖR PROGRAMVARA FÖR ORIGIN -PROGRAMVARAN OCH RELATERADE TJÄNSTER ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARAVTAL FÖR PROGRAMVARA FÖR ORIGIN -PROGRAMVARAN OCH RELATERADE TJÄNSTER Detta slutanvändarlicensavtal ( Licens ) styr din åtkomst till och användning av ORIGIN -programvaran

Läs mer

QTA Reader Version 1.13

QTA Reader Version 1.13 QTA Reader Version 1.13 Version 1.0 Innehållsförteckning Licensavtal (End User License Agreement, EULA)... 3 1 Introduktion 6 1.1 Systemkrav QTA Reader... 6 1.2 Manualen i pappersformat... 6 1.3 Mer information...

Läs mer

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR mypku Dessa allmänna användarvillkor ( Villkor ) anger de villkor som gäller mellan dig som användare ( Användaren ) och Nutricia Nordica Aktiebolag AB, org. nr. 556242-0348,

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se. HANDELSVILLKOR 1 ALLMÄN INFORMATION Försäljning från denna hemsida webshop.sivantos.se sker av Sivantos A/S ("Sivantos"), Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista med denna e-postadress: webshop.se@sivantos.com.

Läs mer

Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling

Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Du inleder detta Bidragsavtal för användargenererat innehåll ("Avtalet") med hänsyn till Viacom International Media

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Allmänt ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Dessa allmänna villkor ("Allmänna Villkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på AntiqNets webbplats ("Webbplatsen") samt övriga villkor som AntiqNet i vissa

Läs mer

Våra nuvarande leveranskostnader är följande och kan ändras när som helst: Vanlig posttjänst kommer att användas för att leverera din beställning.

Våra nuvarande leveranskostnader är följande och kan ändras när som helst: Vanlig posttjänst kommer att användas för att leverera din beställning. Regler och villkor DISOLUT / Laktase.se 1. Inledning Ägaren av denna webbplats är DISOLUT vars juridiska adress är Kolkrijst 55, 3828 EK, Hoogland, Nederländerna ("DISOLUT / 'vi' / 'oss' / 'vår'). Registreringsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA TERMER OCH VILLKOR FÖR INKÖP

ALLMÄNNA TERMER OCH VILLKOR FÖR INKÖP 1 ALLMÄNNA TERMER OCH VILLKOR FÖR INKÖP 1.- ALLMÄNT Här föreliggande Allmänna Termer och Villkor för Inköp ska styra varje av Recticel utfärdad Inköpsorder, enligt definition nedan, utom vad gäller inköp

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET )

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) VIKTIG INFORMATION: För att tillgå och/eller använda denna Cloud-tjänst

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

Integritetspolicy och Säkerhetsdeklaration

Integritetspolicy och Säkerhetsdeklaration Integritetspolicy och Säkerhetsdeklaration SENAST UPPDATERAD: 26 juli 2012 Vi respekterar integriteten av varje person som besöker våra webbplatser. Integritetspolicyn och Säkerhetsdeklarationen ("Integritetspolicyn")

Läs mer

Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare

Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare KUNDINFORMATION (Var vänlig kontrollera att alla upplysningar är korrekt ifyllda.) Utbildningsinstitution..... Inköpare namn...

Läs mer

Villkor för resenärer

Villkor för resenärer Villkor för resenärer Ladda ner i PDF-format Senast uppdaterad: 10 juni 2016 1. HomeAway (enligt definitionen nedan) är ett dotterbolag till Expedia, Inc. ( Expedia ) i USA. HomeAway Group (enligt definitionen

Läs mer

Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack

Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack Medline International Germany GmbH, Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7, D-47533 Kleve (i fortsättnignen Medline ) erbjuder sina kunder att använda

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium

Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium Bakgrund Ystad Gymnasium vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt verktyg i skolarbetet.

Läs mer

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016.

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Orkla Health AS, org. nr. 919 661 356 (Orkla Health) ger dig tillgång till Nutrilett Willpower Group på följande villkor.

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott

Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott 1 [9381] Det

Läs mer

SAP BUSINESSOBJECTS LICENSAVTAL VIKTIGT LÄS NOGGRANT

SAP BUSINESSOBJECTS LICENSAVTAL VIKTIGT LÄS NOGGRANT SAP BUSINESSOBJECTS LICENSAVTAL VIKTIGT LÄS NOGGRANT: DETTA ÄR EN JURIDISKT BINDANDE ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH SAP BUSINESSOBJECTS FÖR DEN SAP BUSINESSOBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT SOM MEDFÖLJER LICENSAVTALET,

Läs mer

Licensavtal. 1.0 Inledning, upplåtelse. 2.0 Kontaktpersoner för parterna. Box 5501 114 85 Stockholm. Monica Björk 08-783 8421

Licensavtal. 1.0 Inledning, upplåtelse. 2.0 Kontaktpersoner för parterna. Box 5501 114 85 Stockholm. Monica Björk 08-783 8421 Licensgivare: Byggmaterialindustrierna Service AB ( BMI ) Postadress: Box 5501 114 85 Stockholm Organisationsnummer: 556132-6157 Licenstagare: [Infoga firmanamn] ( Licenstagaren ) Postadress: Organisationsnummer:

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Allmänt 1.1 Om Advokatbyrån Gulliksson AB Advokatbyrån Gulliksson AB, org. nr 556 733 5319 (Gulliksson) är ett svenskt registrerat aktiebolag som

Läs mer

Allmänna Villkor för Bättre Läge

Allmänna Villkor för Bättre Läge Allmänna Villkor för Bättre Läge Gäller Fr.o.m 2016-01-12 1 Inledning 1.1Dessa allmänna villkor gäller då Svenska Stadsnät AB ( SSAB ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company Sida 1(5) 1.Villkor Dessa villkor gäller vid köp av tjänster och produkter från Norsk Bedriftstjeneste AS ("Mr Company") såvida inte villkoren ändras genom skriftligt avtal mellan Mr Company och Uppdragsgivaren.

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

Avtal om Tjänster anskaffade från en IBM Business Partner

Avtal om Tjänster anskaffade från en IBM Business Partner Avtal om Tjänster anskaffade från en IBM Business Partner Detta Avtal om Tjänster anskaffade från en IBM Business Partner ( Avtalet ) gäller för IBMs leverans av vissa IBM-tjänster och Produkterbjudanden

Läs mer

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen 60 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 15/Vol 04 382R3626 311282 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 384/ 1 RÅDETS FÖRORDNING ( EEG ) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande

Läs mer

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering LULIJO 07 Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering 1 ALLMÄNT OCH DEFINITIONER 1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller, om inte annat skriftligen har avtalats, mellan den som har åtagit

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN Antagna år 2009 av Svensk Plastindustriförening och Plast- och Kemibranscherna Tillämplighet. 1.Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Allmänna villkor (2016:1)

Allmänna villkor (2016:1) Allmänna villkor (2016:1) 1 Tillämpning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB tillhandahåller sina klienter. 1.2 När vi anlitas för att tillhandahålla

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde.

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde. 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna bestämmelser ( Bestämmelserna ) är utarbetade av Sveriges Managementkonsulter SMK AB, org. nr. 5561093617( SMK ). Användning av dessa allmänna bestämmelser får ske endast

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LÄS DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER INNAN DU INSTALLERAR OCH/ELLER ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARUPRODUKT FRÅN WILCOX ASSOCIATES, INC. PROGRAMVARULICENSEN ÄR

Läs mer

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro Konsumentprodukter Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald abonnemang licens Datum: Juni 2012 VIKTIGT: FÖLJANDE AVTAL ( AVTALET ) INNEHÅLLER

Läs mer

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Version 2014:2 1(5) Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Följande villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Morris AB ( Morris Law, vi, våra eller oss ) tillhandahåller till våra klienter.

Läs mer

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION Mellan Samtrafiken i Sverige AB och Trafikföretaget INNEHÅLL 1 PARTER... 3 2 DEFINITIONER... 3 3 BAKGRUND... 3 4 AVTALETS OMFATTNING... 4 5 FÖRVÄNTNINGAR...

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

rätten till mångfaldigande, marknadsföring och spridning för BoD-titlarna i tryckt format,

rätten till mångfaldigande, marknadsföring och spridning för BoD-titlarna i tryckt format, Förlagsavtal mellan Books on Demand GmbH In de Tarpen 42 22848 Norderstedt/TYSKLAND i fortsättningen BoD - och adress - nedan kallad förlag - tecknas följande avtal: 1 Giltighetsområde De i detta förlagsavtal

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en näringsidkare eller annan juridisk

Läs mer

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit (SDK) SP1 Novell(R) Licensavtal för program SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

AGENTAVTL 150728 Inledning 1. Upplåtelse 2. Nya produkter 3. Agentens behörighet 4. Försäljningsinsatser

AGENTAVTL 150728 Inledning 1. Upplåtelse 2. Nya produkter 3. Agentens behörighet 4. Försäljningsinsatser AGENTAVTL 150728 Inledning Detta avtal skall gälla mellan Faraday Zone AB nedan kallat Leverantören, med adress Saffransgatan 7 424 42 Angered och den till agent sökande som godkänt detta agentavtal med

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

Malmö by bike Användningsvillkor. Innehåll. Gäller från och med 1 januari 2016

Malmö by bike Användningsvillkor. Innehåll. Gäller från och med 1 januari 2016 Malmö by bike Användningsvillkor Gäller från och med 1 januari 2016 Innehåll Malmö by bike Användningsvillkor... 1 1 Inledning... 2 2 Rättigheter vi ger dig... 2 3 Ändringar av Avtalet... 2 4 Användning

Läs mer

Bilaga 17 Mall för operativt samverkansavtal med GSIT 2.0- leverantören Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag 2016-01-11

Bilaga 17 Mall för operativt samverkansavtal med GSIT 2.0- leverantören Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag 2016-01-11 Bilaga 17 Mall för operativt samverkansavtal med GSIT 2.0- leverantören Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en konsument ( Kund ) gör ett köp

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE. Kameo AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE. Kameo AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE Kameo AB 1. Vad gör Kameo?... 3 2. Definitioner... 3 3. Villkoren... 3 4. Medlemskap m.m.... 4 5. Låneauktioner... 6 6. Lånet... 8 7. Avgifter... 10 8. Betalningar... 10

Läs mer

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5 1/5 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 27 november 2009 1 Allmänt... 3 2 Prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande av Prenumeration...

Läs mer

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer:

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer: SvK1000, v3.3, 2014-03-26 AVTAL 2015/1169 EDI-avtal för el- och naturgasmarknaden PARTER Affärsverket svenska kraftnät ( Svenska kraftnät ) Box 1200 172 24 Sundbyberg Organisationsnummer: 202100-4284 Företagsnamn:..

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM 1. Bakgrund 1.1 Returpack har utarbetat ett system, nedan kallat Retursystemet, för återtagning och återvinning av aluminiumburkar

Läs mer

ArcSofts licensavtal för slutanvändare

ArcSofts licensavtal för slutanvändare ArcSofts licensavtal för slutanvändare LÄS FÖLJANDE VILLKOR ( Avtalet ) NOGA. PROGRAMVARAN (definieras nedan) SOM TILLHANDAHÅLLS AV ARCSOFT FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED DETTA AVTAL. OM DU INTE GODTAR

Läs mer

PRENUMERATIONSTJÄNSTER.

PRENUMERATIONSTJÄNSTER. SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 för VMware ("SLES för VMware") Licensavtal för SUSE-programvara LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT KÖPA, INSTALLERA OCH/ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 1. Specifikation av Tjänsten INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1. Referenser... 4 3. Tjänstebeskrivning... 4 3.1. Syftet med Tjänsten... 4 3.2.

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Installationskonfigurator

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Installationskonfigurator Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Installationskonfigurator Din integritet är viktig för oss Lexmark Sverige, en filial till Lexmark Nordic L.L.C. Vi inser behovet av lämpligt skydd

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

Villkor och bestämmelser för Sverige. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling )

Villkor och bestämmelser för Sverige. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling ) Villkor och bestämmelser för Sverige LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling ) Genom att delta i tävlingen godtar och samtycker varje deltagare (enligt definitionen

Läs mer

Cygrids Allmänna Bestämmelser

Cygrids Allmänna Bestämmelser Cygrids Allmänna Bestämmelser 1 Defenitioner 1.1 Cygrids Cygrids är en förkortning av det juridiska namnet på företaget Cygrids Communications AB med organisationsnummer 556552-0540. I avtalstexten nedan

Läs mer