PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING"

Transkript

1 VERSION 1 PROFESSIONELL LICENS PROMETHEAN LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA: PROFESSIONELL LICENS ( Licens ) V1.5 (december 2010) För ActivInspire ( Programvaran ) LAND: Landet där Du huvudsakligen vistas (om Licensinnehavaren är en fysisk person) eller där Du huvudsakligen bedriver Din affärsverksamhet (i alla övriga fall). Den här Licensen ingås mellan slutanvändaren ( Du eller Licensinnehavaren ) och om landet i fråga är USA, Kanada eller territorium som tillhör USA Promethean, Inc. I Storbritannien och alla andra länder ingås avtalet mellan ovan beskrivna juridiska person och Promethean Limited ( Promethean ). Genom att godkänna villkoren för Licensen enligt bestämmelserna som anges nedan godkänner Du att installera och använda Programvaran enligt villkoren som anges i detta avtal. LÄS DET HÄR LICENSAVTALET NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT INSTALLERA PROGRAMVARAN GODKÄNNER DU LICENSVILLKOREN. INSTALLERA INTE PROGRAMVARAN OM DU INTE GODKÄNNER LICENSVILLKOREN. NOTERA ÄVEN ATT DET I VISSA LÄNDER KAN FÖREKOMMA LANDSSPECIFIKA BEGRÄNSNINGAR SOM PÅVERKAR LICENSEN IBLAND. GÅ IN PÅ WEBBPLATSEN FÖR ATT KONTROLLERA OM DET FINNS BEGRÄNSNINGAR FÖR DET LAND DÄR DU ÄMNAR ANVÄNDA PROGRAMVARAN. 1. Allmänt. Denna Licens ger Dig en icke-överföringsbar, icke-exklusiv, royaltyfri rätt att använda Programvaran, tillsammans med alla dokument och allt tillhörande material som Promethean tillhandahåller som en del av Programvaran, under den stipulerade tiden och i landet vari Du befinner Dig. Programvara avser alla dokument, allt tillhörande material till Programvaran, och alla kommande revideringar av Programvaran eller tillhörande material som tillhandahålls av Promethean eller för Prometheans räkning. Den här Programvaran får inte säljas tillsammans med någon annan produkt som säljs av tredje part eller erbjudas till försäljning separat eller tillsammans med några andra produkter som säljs av tredje part. 2. Immateriella rättigheter. Namnet och äganderätten till Programvaran samt alla patent, upphovsrätten, bakomliggande affärshemligheter och övriga immateriella rättigheter i och kring Programvaran eller någon av de ingående delarna, överförs inte till Dig utan förblir i Prometheans eller tredje parts ägo. Programvaran är konfidentiell och tillhör Promethean och/eller dess tredjepartslicensinnehavare, och Du åläggs att även hålla materialet konfidentiellt. Du får inte yppa konfidentiell information om Programvaran eller distribuera eller på annat sätt göra Programvaran, eller någon del eller kopia därav, tillgänglig (inklusive databasstrukturer och meddelandeformat), till tredje part utan föregående skriftligt medgivande av Promethean. Du ska hålla Programvaran i säkert förvar, och förhindra obehörig åtkomst, kopiering eller användning av densamma. Du äger skyldighet att omedelbart meddela Promethean om det kommer till Din kännedom att någon obehörig person (fysisk eller juridisk) använder Programvaran utan licens. 3. Tillåten användning och begränsningar. 3.1 Enskild användare: Promethean levererar en kopia av Programvaran för användning av Dig på en enskild dator i enlighet med villkoren i detta Licensavtal. Programvaran får inte användas på eller överföras till en annan dator, förutom att den kan överföras till en annan dator i händelse av att den ursprungliga datorn inte fungerar. Det är tillåtet att installera Programvaran och använda den för förberedande bruk på en annan dator. Du får inte underlicensiera, låna ut, hyra ut eller överföra eller på annat sätt göra Programvaran tillgänglig för tredje part utan föregående skriftligt medgivande från Promethean. 3.2 Flera användare: Om Du har köpt Programvaran från Prometheans partner eller om Du har köpt Programvaran direkt från Promethean (och Licensinnehavaren inte är en fysisk person), tillhandahåller Promethean en kopia av Programvaran för användning av det antal användare som anges i Ditt avtal med Promethean ( Prometheanavtalet ) eller Ditt avtal med Prometheans partner ( Prometheans partneravtal ). Programvaran ska användas av Dig i enlighet med villkoren i detta Licensavtal på datorer som befinner sig på platsen som Du har angett i Prometheans partneravtal eller Promethean-avtalet ( Platsen ). En Fleranvändarlicens innebär att Programvaran kan installeras upp till fem (5) gånger på det antal datorer på Platsen som anges i Ditt Promethean-partneravtal eller i Promethean-avtalet, eller på användarens egen dator vare sig den finns på Platsen eller inte, alltid förutsatt att Programvaran inte laddas ned till fler datorer än vad Licensen omfattar. Om det t.ex. finns en Fleranvändarlicens på en skola för tio enheter så innebär det att Programvaran kan laddas ned till 50 datorer på den skolan. 3.3 Samtidig användning: Programvaran får användas på Platsen samtidigt förutsatt att Programvaran inte används på fler enheter än Du har licenser för enligt villkoren i Promethean-avtalet eller i Promethean-partneravtalet. Om Licensen exempelvis gäller för tio enheter kan Programvaran laddas ned till 50 enheter, men får bara användas på tio enheter vid ett och samma tillfälle.

2 3.4 Ingen överföring eller underlicensering: Programvaran får inte användas på eller överföras till någon dator som inte i vanliga fall finns på Platsen, förutom att Programvaran kan överföras till andra datorer på en tillfällig plats om Platsen av någon anledning inte är tillgänglig, t.ex. på grund av force majeure eller ett datorfel. När anställningen upphör för någon inom Licenstagarens organisation måste Programvaran tas bort från den anställdes dator, och kopior av Programvaran returneras till Licensinnehavaren. Du får inte underlicensiera, låna ut, hyra ut eller överföra eller på annat sätt göra Programvaran tillgänglig för tredje part utan föregående skriftligt medgivande av Promethean. 3.5 Paketköp: Om Du har köpt Programvaran tillsammans med ( Paketköp ) ActivBoard, ActivPanel eller tillsammans med uppsättningar om 25/32 ActivExpression- eller ActiVote-enheter ( Promethean-enhet ) tillkommer ingen ytterligare avgift för Programvaran. Avtalet träder i dylika fall i kraft när Du erlägger avgiften för Prometheanenheten. I paragraf 5 i för det här Licensavtalet, avses med avgift den sammanlagda avgift Du erlägger när Du köper Promethean-enheten tillsammans med Programvaran. Vid Paketköp av en ActivBoard eller ActivPanel får Du en Enanvändarlicens som endast tillåter Dig att använda Programvaran tillsammans med den Promethean ActivBoard-tavla eller den Promethean ActivPanel som ingick i köpet. Den här begränsningen gäller inte något Paketköp av ActivExpression- och ActiVote-satser, förutsatt att Programvaran endast används tillsammans med Prometheans ActivExpression- och ActiVote-satser. 3.6 Reproduktion av övrigt material: Programvaran får användas för att reproducera och ändra material endast i enlighet med tillämplig lag. All övrig reproduktion och ändring är förbjuden. Om Du är osäker på om Du har rätt att kopiera eller ändra hela eller delar av materialet, bör Du ta kontakt med en juridisk rådgivare. 3.7 Användning med maskinvara: Det är tillåtet att använda Programvaran tillsammans med en projektor eller tillsammans med en skrivtavla eller interaktiv tavla av annat fabrikat, utan att denna enhet ansluts till någon interaktiv Promethean-enhet (t.ex. ActivBoard, ActivPanel eller ActivHub). Programvaran har dock utformats för optimal prestanda tillsammans med interaktiva enheter från Promethean, och inga garantier eller utfästelser ges från Promethean beträffande prestanda när Programvaran används tillsammans med produkter från andra tillverkare. OBSERVERA ATT GARANTIN ENLIGT PARAGRAF 8.2 INTE GÄLLER NÄR PROGRAMVARAN ANVÄNDS TILLSAMMANS MED PRODUKTER ELLER PROGRAMVARA FRÅN ANDRA TILLVERKARE. 3.8 Begränsningar för säkerhetskopiering: Du får inte kopiera, eller tillåta tredje part att kopiera Programvaran, förutom för att göra ett rimligt antal kopior som endast används för test, säkerhetskopia eller arkivering, förutsatt att alla meddelanden om upphovsrätt och äganderätt som finns på originalet också överförs till kopian. 3.9 Dekompilering: Du får inte ändra, dekompilera, plocka isär eller på annat sätt bakåtkompilera Programvaran eller framställa program som härrör från Programvaran. Om Du befinner Dig i Storbritannien får Du endast utöva de rättigheter som beviljas under avsnitt 50 i Storbritanniens Copyright Designs and Patents Act från 1988 om Du först har bett att få informationen från Promethean, och Promethean har vägrat att tillhandahålla den. 4. Uppdateringar. Om en Programvaruuppdatering fullständigt ersätter (hel installation) tidigare licensierad version av Programvaran, får Du inte använda båda versionerna samtidigt, och Du får inte heller överföra dem separat. Nya programvaruversioner licensieras separat. 5. Kopior som ej är avsedda för återförsäljning samt utvärderingskopior. Programvara som märkts eller på annat sätt distribuerats till Dig som ett erbjudande får oaktat vad som nämns i övriga licensavsnitt endast användas för demonstrations-, test- och utvärderingssyften och får inte säljas vidare eller överföras. 6. Samtycke till användning av data. Du godkänner att Promethean och dess dotterbolag får samla in och använda teknisk information och relaterad information, däribland teknisk information om Din dator, Ditt system, Din programvara och kringutrustning, som samlas periodvis för att underlätta Programvaruuppdateringar, produktsupport och övriga tjänster till Dig (i förekommande fall) som har med Programvaran att göra, och för att verifiera att villkoren i det här Licensavtalet uppfylls. Promethean kan använda den här informationen i produktförbättringssyfte och för att tillhandahålla tjänster och funktioner, förutsatt att Du eller dina användare inte kan identifieras. 7. Export. Du samtycker till att inte exportera Programvaran, eller återexportera eller sälja den vidare från landet utan att följa alla tillämpliga exportlagar och -bestämmelser. Om Du befinner Dig i USA, eller områden som tillhör USA, betraktas den här Programvaran som kommersiell datorprogramvara och dokumentation för kommersiell datorprogramvara endast under förutsättning att rättigheterna som specificeras i det här Licensavtalet, tillhandahålls användarna på sedvanligt sätt av Promethean i enlighet med FAR (a) och (b) (oktober 1995) eller DFARS (a) (juni 1995) där så är tillämpligt. 8. Begränsad garanti och friskrivning. 8.1 Programvara: Promethean garanterar att Programvaran fungerar i enlighet med de av Promethean stipulerade specifikationerna för Programvaran under en period av nittio (90) dagar med start från det datum Du hämtade den. PROMETHEANS EGET ANSVAR OCH DIN ENDA KOMPENSATION BEGRÄNSAS TILL RIMLIGA INSATSER FRÅN PROMETHEANS SIDA ATT ANTINGEN ÅTGÄRDA DESSA AVVIKELSER, ELLER ATT UTAN KOSTNAD FÖR DIG TILLHANDAHÅLLA EN KORREKT VERSION AV PROGRAMVARAN. DETTA GÄLLER UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT DU RAPPORTERAR SÅDANA AVVIKELSER TILL PROMETHEAN FÖRE UTGÅNGEN AV DEN INNEVARANDE

3 GARANTIPERIODEN. DU GODTAR ATT PROMETHEAN INTE HÅLLS ANSVARIG FÖR NÅGRA PÅSTÅDDA DEFEKTER ELLER AVVIKELSER OM SÅDANA DEFEKTER OCH AVVIKELSER HÄRRÖR FRÅN: (I) DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN PÅ ANNAT SÄTT ÄN VAD SOM ANGES I DESSA VILLKOR, ELLER (II) MODIFIERINGAR I PROGRAMVARAN SOM GJORTS AV ANDRA PARTER ÄN PROMETHEAN, ELLER (III) SKADOR SOM BEROR PÅ FELAKTIG ANVÄNDNING ELLER FÖRSUMMELSE. PROMETHEAN GARANTERAR INTE ATT (A) PROGRAMVARAN KAN KÖRAS UTAN AVBROTT ELLER ÄR FELFRI, (B) ALLA FEL KOMMER ATT AVHJÄLPAS, ELLER (C) PROGRAMVARAN UPPFYLLER DINA SPECIFIKA KRAV ELLER FUNGERAR MED ALL ANNAN MASKINVARA ELLER PROGRAMVARA ÄN VAD SOM ANGETTS AV PROMETHEAN ELLER DESS AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE. 8.2 PROMETHEAN GARANTERAR INTE PROGRAMVARANS PRESTANDA NÄR DEN ANVÄNDS MED PRODUKTER FRÅN TREDJE PART. 8.3 VARKEN PROMETHEAN ELLER NÅGON AV DESS TREDJEPARTSLICENSUTGIVARE ELLER - LEVERANTÖRER FRAMSTÄLLER NÅGON ANNAN FORM AV GARANTI GÄLLANDE PROGRAMVARAN, INKLUSIVE UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM UPPFYLLANDE AV KVALITET, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, OCH ICKE-INTRÅNG I TREDJEPARTSRÄTTIGHETER, OCH FRISKRIVER SIG HÄRMED UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA ANDRA GARANTIER. VISSA JURISDIKTIONER UTANFÖR USA TILLÅTER INTE ATT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER UNDANTAS, VARFÖR BEGRÄNSNINGARNA OVAN KANSKE INTE GÄLLER DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER. DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN JURISDIKTION TILL JURISDIKTION. 9. BEGRÄNSNING AV ANSVAR. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, KAN VARKEN PROMETHEAN ELLER DESS TREDJEPARTSLICENSGIVARE ELLER -LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER SPECIELLA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM HÄRRÖR FRÅN, ELLER UPPSTÅR I ANSLUTNING TILL, DENNA LICENS, ELLER SOM FÖLJD AV ATT PROGRAMVARAN ANVÄNDS, ÄVEN OM MEDDELANDE OM ATT RISK FÖR SÅDANA SKADOR FÖRELIGGER HAR LÄMNATS. PROMETHEAN OCH DESS TREDJEPARTSLICENSGIVARES OCH LEVERANTÖRERS ERSÄTTNINGSSANSVAR BEGRÄNSAS TILL DE FAKTISKA KOSTNADER SOM DU HAR ERLAGT FÖR PROGRAMMET I FRÅGA. I HÄNDELSE AV ATT PROGRAMVARAN LEVERERATS UTAN KOSTNAD BEGRÄNSAS PROMETHEANS OCH TREDJEPARTSLICENSGIVARNAS ERSÄTTNINGSANSVAR EMELLERTID TILL: 9.1 ett belopp om 10,00 GBP (tio pund sterling) om Programvaran levereras till Dig i Storbritannien, eller 9.2 ett belopp om 10,00 USD (tio US-dollar) om Programvaran levereras till Dig i USA eller i Kanada eller i territorier som tillhör USA, eller 9.3 ett belopp som motsvarar 10,00 USD (tio US-dollar) om Programvaran levereras till Dig i ett annat land. 10. Upphörande Denna Licens träder i kraft när Du godkänner den i enlighet med villkoren som anges häri, och upphör att gälla (beroende på vad som inträffar först): när Du helt slutar att använda Programvaran, eller det datum Du bryter mot något av villkoren i det här Licensavtalet (i dessa fall upphör Licensavtalet automatiskt att gälla) Du samtycker till att förstöra alla kopior av Programvaran som Du har i Din ägo eller kontrollerar när Licensen upphör. Ovan angivna avsnitt om konfidentiell information, begränsningar av garantin och begränsningar av skyldigheter gäller även om Licensen upphör. 11. Tredjepartsprogramvara och programvara med öppen källkod Programvaran har skapats med källkod som är tillgänglig via olika öppna källprojekt och via specifika proprietära program som tillhör tredje part. Programvaran med öppen källkod finns tillgänglig under villkoren för GNU Lesser General Public Licence. En kopia av dessa finns på Parterna nedan har bidragit till olika delar av Programvaran, och avseende Adobe, har sådana program gjorts tillgängliga i enlighet med aktuella licensvillkor för relevant programvara från gång till gång. Promethean ansvarar inte för användning av någon programvara med öppen källkod. Skriv till följande adress för att få källkoden för biblioteket: Product Management Promethean Limited Promethean House Lower Philips Road Blackburn, BB1 5TH

4 Storbritannien Promethean Limited strävar efter att identifiera och nämna alla som har bidragit till denna Programvara. Delar av detta program: Trolltech Inc xlslib-bibliotek under LGPL Beman Dawes, Daniel Frey och David Abrahams (programvara och förbättrade bibliotek) Gilles Vollant programvara Vision Objects S.A Med ensamrätt Den här produkten innehåller programvaran Adobe Shockwave Player och Adobe Flash Player från Adobe Systems Inc., Adobe Systems Inc. Med ensamrätt. Adobe, Shockwave och Flash är varumärken som tillhör Adobe Systems Inc Programvaran kan även inkludera och/eller åtföljas av andra tredjepartsprogramvaror och -innehåll ( Tredjepartsmaterial ) som kan kräva ett separat slutanvändarlicensavtal med tredje part. En del Tredjepartsmaterial tillhandahålls i enlighet med villkoren i respektive licenser, vars villkor kan skilja sig från eller innehålla mer än villkoren i den här Licensen. Om dylika licenser står i konflikt med några av Dina rättigheter eller skyldigheter under den här Licensen, råder villkoren i licensen till Tredjepartsmaterialen. När Du godkänner den här Licensen godkänner Du även licensvillkoren för dylika gratisprogram. Promethean varken rekommenderar eller gör reklam för några produkter eller tjänster som tillhandahålls av de tredje parter som tillhandahåller Tredjepartsmaterial. Du bekräftar att det är Din skyldighet att läsa, godkänna och följa alla villkor för allt dylikt Tredjepartsmaterial. 12. Överlåtelse Du äger inte rätt att överföra eller överlåta denna Licens eller Din rätt att använda Programvaran utan skriftligt medgivande från Promethean. Om medgivande ej har inhämtats är alla dylika försök utan kraft och verkan Promethean kan överlåta denna Licens till ett dotterbolag som tillhör Promethean när som helst under perioden I enlighet med vad som nämndes ovan kommer Licensen att vara bindande för parterna och deras respektive efterföljare. 13. Fullständigt avtal. Denna Licens utgör det fullständiga avtal som ingås mellan parterna gällande användning av programmet, och ersätter tidigare gällande programanvändningsavtal. Inga ändringar eller modifieringar av denna Licens är bindande såvida de inte är skriftliga och undertecknade av Promethean. Parterna i detta avtal bekräftar att de har begärt att Licensen och alla tillhörande dokument ska avfattas på engelska. 14. Lagstiftning I USA, Kanada eller i territorier som tillhör USA lyder avtalet helt under delstaten Georgias lagstiftning, och alla tvister som uppstår rörande avtalet (exempelvis anklagelser om kontraktsbrott och civilrättsliga kränkningar) behandlas i enlighet med Georgias lagstiftning, vilken har tolkningsföreträde I alla andra länder lyder avtalet under brittisk jurisdiktion, och alla tvister ska underställas de brittiska domstolarna Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella försäljningar av varor är ej tillämplig på detta avtal. 15. Avskiljning. Om något av villkoren i denna Licens strider mot gällande lagar, åsidosätts eller ändras villkoret i den utsträcknings som krävs för att avtalet ska äga laga kraft inom jurisdiktionen, samtidigt som den ekonomiska effekten av ifrågavarande villkor ska vara densamma. Övriga villkor förblir oförändrade. 16. Rubriker. Avsnittsrubrikerna i detta Licensavtal används för att skapa översikt, och är på intet sätt att betrakta som definitioner eller begränsningar av avtalets tillämplighet. De saknar helt betydelse för Licensavtalets giltighet. 17. Hjälp. Om Du har frågor om villkoren för den här Licensen och/eller om användningen av Programvaran är Du välkommen att kontakta det företag som sålde Programvaran eller från vilket Du gjorde Paketköpet.

5 VERSION 2 PROFESSIONELL LICENS PROMETHEAN LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA: PROFESSIONELL LICENS ( Licens ) V1.5 (december 2010) För ActivInspire ( Programvaran ) för vissa regioner, enligt vad som anges på LAND: Landet där Du huvudsakligen vistas (om Licensinnehavaren är en fysisk person) eller där Du huvudsakligen bedriver Din affärsverksamhet (i alla övriga fall). Den här Licensen ingås mellan slutanvändaren ( Du eller Licensinnehavaren ) och om landet i fråga är USA, Kanada eller territorium som tillhör USA Promethean, Inc. I Storbritannien och alla andra länder ingås avtalet mellan ovan beskrivna juridiska person och Promethean Limited ( Promethean ). Genom att godkänna villkoren för Licensen enligt bestämmelserna som anges nedan godkänner Du att installera och använda Programvaran enligt villkoren som anges i detta avtal. LÄS DET HÄR LICENSAVTALET NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT INSTALLERA PROGRAMVARAN GODKÄNNER DU LICENSVILLKOREN. INSTALLERA INTE PROGRAMVARAN OM DU INTE GODKÄNNER LICENSVILLKOREN. NOTERA ÄVEN ATT DET I VISSA LÄNDER KAN FÖREKOMMA LANDSSPECIFIKA BEGRÄNSNINGAR SOM PÅVERKAR LICENSEN IBLAND. GÅ IN PÅ WEBBPLATSEN FÖR ATT KONTROLLERA OM DET FINNS BEGRÄNSNINGAR FÖR DET LAND DÄR DU ÄMNAR ANVÄNDA PROGRAMVARAN. 1. Allmänt. Denna Licens ger Dig en icke-överföringsbar, icke-exklusiv, royaltyfri rätt att använda Programvaran, tillsammans med alla dokument och allt tillhörande material som Promethean tillhandahåller som en del av Programvaran, under den stipulerade tiden och i landet vari Du befinner Dig. Alla dokument, allt tillhörande material i Programvaran och alla kommande revideringar av Programvaran eller tillhörande material tillhandahålls av Promethean eller för Prometheans räkning. Den här Programvaran får inte säljas tillsammans med någon annan produkt som säljs av tredje part eller erbjudas till försäljning separat eller tillsammans med några andra produkter som säljs av tredje part. 2. Immateriella rättigheter. Namnet och äganderätten till Programvaran samt alla patent, upphovsrätten, bakomliggande affärshemligheter och övriga immateriella rättigheter i och kring Programvaran eller någon av de ingående delarna, överförs inte till Dig utan förblir i Prometheans eller tredje parts ägo. Programvaran är konfidentiell och tillhör Promethean och/eller dess tredjepartslicensinnehavare, och Du åläggs att även hålla materialet konfidentiellt. Du får inte yppa konfidentiell information om Programvaran eller distribuera eller på annat sätt göra Programvaran, eller någon del eller kopia därav, tillgänglig (inklusive databasstrukturer och meddelandeformat), till tredje part utan föregående skriftligt medgivande av Promethean. Du ska hålla Programvaran i säkert förvar, och förhindra obehörig åtkomst, kopiering eller användning av densamma. Du äger skyldighet att omedelbart meddela Promethean om det kommer till Din kännedom att någon obehörig person (fysisk eller juridisk) använder Programvaran utan licens. 3. Tillåten användning och begränsningar. 3.1 Enskild användare: Promethean levererar en kopia av Programvaran för användning av Dig på en enskild dator i enlighet med villkoren i detta Licensavtal. Programvaran får inte användas på eller överföras till en annan dator, förutom att den kan överföras till en annan dator i händelse av att den ursprungliga datorn inte fungerar. Det är tillåtet att installera Programvaran och använda den för förberedande bruk på en annan dator. Du får inte underlicensiera, låna ut, hyra ut eller överföra eller på annat sätt göra Programvaran tillgänglig för tredje part utan föregående skriftligt medgivande från Promethean. 3.2 Flera användare: Om Du har köpt Programvaran från Prometheans partner eller om Du har köpt Programvaran direkt från Promethean (och Licensinnehavaren inte är en fysisk person), tillhandahåller Promethean en kopia av Programvaran för användning av det antal användare som anges i Ditt avtal med Promethean ( Prometheanavtalet ) eller Ditt avtal med Prometheans partner ( Prometheans partneravtal ). Programvaran ska användas av Dig i enlighet med villkoren i detta Licensavtal på datorer som befinner sig på platsen som Du har angett i Prometheans partneravtal eller Promethean-avtalet ( Platsen ). En Fleranvändarlicens tillåter att Programvaran installeras på det antal datorer på Platsen som anges i Ditt Promethean-partneravtal eller i Promethean-avtalet, alltid förutsatt att Programvaran inte laddas ned till fler enheter än vad licensen omfattar. Om det t.ex. finns en Fleranvändarlicens på en skola för tio enheter så innebär det att Programvaran kan laddas ned till 10 datorer på den skolan. 3.3 Ingen överföring eller underlicensering: Programvaran får inte användas på eller överföras till någon dator som inte i vanliga fall finns på Platsen, förutom att Programvaran kan överföras till andra datorer på en tillfällig plats om Platsen av någon anledning inte är tillgänglig, t.ex. på grund av force majeure eller ett datorfel. När anställningen upphör för någon inom Licenstagarens organisation måste Programvaran tas bort från den anställdes dator, och kopior av Programvaran returneras till Licensinnehavaren. Du får inte underlicensiera, låna ut, hyra ut eller överföra eller på annat sätt göra Programvaran tillgänglig för tredje part utan föregående skriftligt medgivande av Promethean.

6 3.4 Paketköp: Om Du har köpt Programvaran tillsammans med ( Paketköp ) ActivBoard, ActivPanel eller tillsammans med uppsättningar om 25/32 ActivExpression- eller ActiVote-enheter ( Promethean-enhet ) tillkommer ingen ytterligare avgift för Programvaran. Avtalet träder i dylika fall i kraft när Du erlägger avgiften för Prometheanenheten. I paragraf 5 i för det här Licensavtalet, avses med avgift den sammanlagda avgift Du erlägger när Du köper Promethean-enheten tillsammans med Programvaran. Vid Paketköp av en ActivBoard eller ActivPanel får Du en Enanvändarlicens som endast tillåter Dig att använda Programvaran tillsammans med den Promethean ActivBoard-tavla eller den Promethean ActivPanel som ingick i köpet. Den här begränsningen gäller inte något Paketköp av ActivExpression- och ActiVote-satser, förutsatt att Programvaran endast används tillsammans med Prometheans ActivExpression- och ActiVote-satser. 3.5 Reproduktion av övrigt material: Programvaran får användas för att reproducera och ändra material endast i enlighet med tillämplig lag. All övrig reproduktion och ändring är förbjuden. Om Du är osäker på om Du har rätt att kopiera eller ändra hela eller delar av materialet, bör Du ta kontakt med en juridisk rådgivare. 3.6 Användning med maskinvara: Det är tillåtet att använda Programvaran tillsammans med en projektor eller tillsammans med en skrivtavla eller interaktiv tavla av annat fabrikat, utan att denna enhet ansluts till någon interaktiv Promethean-enhet (t.ex. ActivBoard, ActivPanel eller ActivHub). Programvaran har dock utformats för optimal prestanda tillsammans med interaktiva enheter från Promethean, och inga garantier eller utfästelser ges från Promethean beträffande prestanda när Programvaran används tillsammans med produkter från andra tillverkare. OBSERVERA ATT GARANTIN ENLIGT PARAGRAF 8.2 INTE GÄLLER NÄR PROGRAMVARAN ANVÄNDS TILLSAMMANS MED PRODUKTER ELLER PROGRAMVARA FRÅN ANDRA TILLVERKARE. 3.7 Begränsningar för säkerhetskopiering: Du får inte kopiera, eller tillåta tredje part att kopiera Programvaran, förutom för att göra ett rimligt antal kopior som endast används för test, säkerhetskopia eller arkivering, förutsatt att alla meddelanden om upphovsrätt och äganderätt som finns på originalet också överförs till kopian. 3.8 Dekompilering: Du får inte ändra, dekompilera, plocka isär eller på annat sätt bakåtkompilera Programvaran eller framställa program som härrör från Programvaran. Om Du befinner Dig i Storbritannien får Du endast utöva de rättigheter som beviljas under avsnitt 50 i Storbritanniens Copyright Designs and Patents Act från 1988 om Du först har bett att få informationen från Promethean, och Promethean har vägrat att tillhandahålla den. 4. Uppdateringar. Om en Programvaruuppdatering fullständigt ersätter (hel installation) tidigare licensierad version av Programvaran, får Du inte använda båda versionerna samtidigt, och Du får inte heller överföra dem separat. Nya programvaruversioner licensieras separat. 5. Kopior som ej är avsedda för återförsäljning samt utvärderingskopior. Programvara som märkts eller på annat sätt distribuerats till Dig som ett erbjudande får oaktat vad som nämns i övriga licensavsnitt endast användas för demonstrations-, test- och utvärderingssyften och får inte säljas vidare eller överföras. 6. Samtycke till användning av data. Du godkänner att Promethean och dess dotterbolag får samla in och använda teknisk information och relaterad information, däribland teknisk information om Din dator, Ditt system, Din programvara och kringutrustning, som samlas periodvis för att underlätta Programvaruuppdateringar, produktsupport och övriga tjänster till Dig (i förekommande fall) som har med Programvaran att göra, och för att verifiera att villkoren i det här Licensavtalet uppfylls. Promethean kan använda den här informationen i produktförbättringssyfte och för att tillhandahålla tjänster och funktioner, förutsatt att Du eller dina användare inte kan identifieras. 7. Export. Du samtycker till att inte exportera Programvaran, eller återexportera eller sälja den vidare från landet utan att följa alla tillämpliga exportlagar och -bestämmelser. Om Du befinner Dig i USA, eller områden som tillhör USA, betraktas den här Programvaran som kommersiell datorprogramvara och dokumentation för kommersiell datorprogramvara endast under förutsättning att rättigheterna som specificeras i det här Licensavtalet, tillhandahålls användarna på sedvanligt sätt av Promethean i enlighet med FAR (a) och (b) (oktober 1995) eller DFARS (a) (juni 1995) där så är tillämpligt. 8. Begränsad garanti och friskrivning. 8.1 Programvara: Promethean garanterar att Programvaran fungerar i enlighet med de av Promethean stipulerade specifikationerna för Programvaran under en period av nittio (90) dagar med start från det datum Du hämtade den. PROMETHEANS EGET ANSVAR OCH DIN ENDA KOMPENSATION BEGRÄNSAS TILL RIMLIGA INSATSER FRÅN PROMETHEANS SIDA ATT ANTINGEN ÅTGÄRDA DESSA AVVIKELSER, ELLER ATT UTAN KOSTNAD FÖR DIG TILLHANDAHÅLLA EN KORREKT VERSION AV PROGRAMVARAN. DETTA GÄLLER UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT DU RAPPORTERAR SÅDANA AVVIKELSER TILL PROMETHEAN FÖRE UTGÅNGEN AV DEN INNEVARANDE GARANTIPERIODEN. DU GODTAR ATT PROMETHEAN INTE HÅLLS ANSVARIG FÖR NÅGRA PÅSTÅDDA DEFEKTER ELLER AVVIKELSER OM SÅDANA DEFEKTER OCH AVVIKELSER HÄRRÖR FRÅN: (I) DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN PÅ ANNAT SÄTT ÄN VAD SOM ANGES I DESSA VILLKOR, ELLER (II) MODIFIERINGAR I PROGRAMVARAN SOM GJORTS AV ANDRA PARTER ÄN PROMETHEAN, ELLER (III) SKADOR SOM BEROR PÅ FELAKTIG ANVÄNDNING ELLER FÖRSUMMELSE. PROMETHEAN GARANTERAR INTE ATT (A) PROGRAMVARAN KAN KÖRAS UTAN AVBROTT ELLER ÄR FELFRI, (B) ALLA FEL KOMMER ATT AVHJÄLPAS, ELLER (C) PROGRAMVARAN UPPFYLLER DINA SPECIFIKA KRAV ELLER FUNGERAR MED ALL ANNAN

7 MASKINVARA ELLER PROGRAMVARA ÄN VAD SOM ANGETTS AV PROMETHEAN ELLER DESS AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE. 8.2 PROMETHEAN GARANTERAR INTE PROGRAMVARANS PRESTANDA NÄR DEN ANVÄNDS MED PRODUKTER FRÅN TREDJE PART. 8.3 VARKEN PROMETHEAN ELLER NÅGON AV DESS TREDJEPARTSLICENSUTGIVARE ELLER - LEVERANTÖRER FRAMSTÄLLER NÅGON ANNAN FORM AV GARANTI GÄLLANDE PROGRAMVARAN, INKLUSIVE UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM UPPFYLLANDE AV KVALITET, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, OCH ICKE-INTRÅNG I TREDJEPARTSRÄTTIGHETER, OCH FRISKRIVER SIG HÄRMED UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA ANDRA GARANTIER. VISSA JURISDIKTIONER UTANFÖR USA TILLÅTER INTE ATT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER UNDANTAS, VARFÖR BEGRÄNSNINGARNA OVAN KANSKE INTE GÄLLER DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER. DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN JURISDIKTION TILL JURISDIKTION. 9. BEGRÄNSNING AV ANSVAR. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, KAN VARKEN PROMETHEAN ELLER DESS TREDJEPARTSLICENSGIVARE ELLER -LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER SPECIELLA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM HÄRRÖR FRÅN, ELLER UPPSTÅR I ANSLUTNING TILL, DENNA LICENS, ELLER SOM FÖLJD AV ATT PROGRAMVARAN ANVÄNDS, ÄVEN OM MEDDELANDE OM ATT RISK FÖR SÅDANA SKADOR FÖRELIGGER HAR LÄMNATS. PROMETHEAN OCH DESS TREDJEPARTSLICENSGIVARES OCH LEVERANTÖRERS ERSÄTTNINGSSANSVAR BEGRÄNSAS TILL DE FAKTISKA KOSTNADER SOM DU HAR ERLAGT FÖR PROGRAMMET I FRÅGA. I HÄNDELSE AV ATT PROGRAMVARAN LEVERERATS UTAN KOSTNAD BEGRÄNSAS PROMETHEANS OCH TREDJEPARTSLICENSGIVARNAS ERSÄTTNINGSANSVAR EMELLERTID TILL: 9.1 ett belopp om 10,00 GBP (tio pund sterling) om Programvaran levereras till Dig i Storbritannien, eller 9.2 ett belopp om 10,00 USD (tio US-dollar) om Programvaran levereras till Dig i USA eller i Kanada eller i territorier som tillhör USA, eller 9.3 ett belopp som motsvarar 10,00 USD (tio US-dollar) om Programvaran levereras till Dig i ett annat land. 10. Upphörande Denna Licens träder i kraft när Du godkänner den i enlighet med villkoren som anges häri, och upphör att gälla (beroende på vad som inträffar först): när Du helt slutar att använda Programvaran, eller det datum Du bryter mot något av villkoren i det här Licensavtalet (i dessa fall upphör Licensavtalet automatiskt att gälla) Du samtycker till att förstöra alla kopior av Programvaran som Du har i Din ägo eller kontrollerar när Licensen upphör. Ovan angivna avsnitt om konfidentiell information, begränsningar av garantin och begränsningar av skyldigheter gäller även om Licensen upphör. 11. Tredjepartsprogramvara och programvara med öppen källkod Programvaran har skapats med källkod som är tillgänglig via olika öppna källprojekt och via specifika proprietära program som tillhör tredje part. Programvaran med öppen källkod finns tillgänglig under villkoren för GNU Lesser General Public Licence. En kopia av dessa finns på Parterna nedan har bidragit till olika delar av Programvaran, och avseende Adobe, har sådana program gjorts tillgängliga i enlighet med aktuella licensvillkor för relevant programvara från gång till gång. Promethean ansvarar inte för användning av någon programvara med öppen källkod. Skriv till följande adress för att få källkoden för biblioteket: Product Management Promethean Limited Promethean House Lower Philips Road Blackburn, BB1 5TH Storbritannien Promethean Limited strävar efter att identifiera och nämna alla som har bidragit till den här Programvaran. Delar av detta program: Trolltech Inc

8 xlslib-bibliotek under LGPL Beman Dawes, Daniel Frey och David Abrahams (programvara och förbättrade bibliotek) Gilles Vollant programvara Vision Objects S.A Med ensamrätt Den här produkten innehåller programvaran Adobe Shockwave Player och Adobe Flash Player från Adobe Systems Inc., Adobe Systems Inc. Med ensamrätt. Adobe, Shockwave och Flash är varumärken som tillhör Adobe Systems Inc Programvaran kan även inkludera och/eller åtföljas av andra tredjepartsprogramvaror och -innehåll ( Tredjepartsmaterial ) som kan kräva ett separat slutanvändarlicensavtal med tredje part. En del Tredjepartsmaterial tillhandahålls i enlighet med villkoren i respektive licenser, vars villkor kan skilja sig från eller innehålla mer än villkoren i den här Licensen. Om dylika licenser står i konflikt med några av Dina rättigheter eller skyldigheter under den här Licensen, råder villkoren i licensen till Tredjepartsmaterialen. När Du godkänner den här Licensen godkänner Du även licensvillkoren för dylika gratisprogram. Promethean varken rekommenderar eller gör reklam för några produkter eller tjänster som tillhandahålls av de tredje parter som tillhandahåller Tredjepartsmaterial. Du bekräftar att det är Din skyldighet att läsa, godkänna och följa alla villkor för allt dylikt Tredjepartsmaterial. 12. Överlåtelse Du äger inte rätt att överföra eller överlåta denna Licens eller Din rätt att använda Programvaran utan skriftligt medgivande från Promethean. Om medgivande ej har inhämtats är alla dylika försök utan kraft och verkan Promethean kan överlåta denna Licens till ett dotterbolag som tillhör Promethean när som helst under perioden I enlighet med vad som nämndes ovan kommer Licensen att vara bindande för parterna och deras respektive efterföljare. 13. Fullständigt avtal. Denna Licens utgör det fullständiga avtal som ingås mellan parterna gällande användning av programmet, och ersätter tidigare gällande programanvändningsavtal. Inga ändringar eller modifieringar av denna Licens är bindande såvida de inte är skriftliga och undertecknade av Promethean. Parterna i detta avtal bekräftar att de har begärt att Licensen och alla tillhörande dokument ska avfattas på engelska. 14. Lagstiftning I USA, Kanada eller i territorier som tillhör USA lyder avtalet helt under delstaten Georgias lagstiftning, och alla tvister som uppstår rörande avtalet (exempelvis anklagelser om kontraktsbrott och civilrättsliga kränkningar) behandlas i enlighet med Georgias lagstiftning, vilken har tolkningsföreträde I alla andra länder lyder avtalet under brittisk jurisdiktion, och alla tvister ska underställas de brittiska domstolarna Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella försäljningar av varor är ej tillämplig på detta avtal. 15. Avskiljning. Om något av villkoren i denna Licens strider mot gällande lagar, åsidosätts eller ändras villkoret i den utsträcknings som krävs för att avtalet ska äga laga kraft inom jurisdiktionen, samtidigt som den ekonomiska effekten av ifrågavarande villkor ska vara densamma. Övriga villkor förblir oförändrade. 16. Rubriker. Avsnittsrubrikerna i detta Licensavtal används för att skapa översikt, och är på intet sätt att betrakta som definitioner eller begränsningar av avtalets tillämplighet. De saknar helt betydelse för Licensavtalets giltighet. 17. Hjälp. Om Du har frågor om villkoren för den här Licensen och/eller om användningen av Programvaran är Du välkommen att kontakta det företag som sålde Programvaran eller från vilket Du gjorde Paketköpet.

SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8

SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8 SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8 Detta är slutanvändarlicensavtalet för Prometheans programvara ActivInspire Professional Edition ( programvaran

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare

ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare Detta ActivEngage licens- och supporttjänstavtal (fortsättningsvis kallat avtalet ) ingås mellan användaren av ActivEngage-programvaran (fortsättningsvis

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PĹ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI VILLKOREN

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LÄS DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER INNAN DU INSTALLERAR OCH/ELLER ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARUPRODUKT FRÅN WILCOX ASSOCIATES, INC. PROGRAMVARULICENSEN ÄR

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG.

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN

Läs mer

ArcSofts licensavtal för slutanvändare

ArcSofts licensavtal för slutanvändare ArcSofts licensavtal för slutanvändare LÄS FÖLJANDE VILLKOR ( Avtalet ) NOGA. PROGRAMVARAN (definieras nedan) SOM TILLHANDAHÅLLS AV ARCSOFT FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED DETTA AVTAL. OM DU INTE GODTAR

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

QTA Reader Version 1.13

QTA Reader Version 1.13 QTA Reader Version 1.13 Version 1.0 Innehållsförteckning Licensavtal (End User License Agreement, EULA)... 3 1 Introduktion 6 1.1 Systemkrav QTA Reader... 6 1.2 Manualen i pappersformat... 6 1.3 Mer information...

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET )

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) VIKTIG INFORMATION: För att tillgå och/eller använda denna Cloud-tjänst

Läs mer

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB Villkor och krav för MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av INTERTEK Semko AB 17 september 2009 1 Artikel I. DEFINITIONER 1.1 Inom ramen för detta Avtal ska följande ord och uttryck ha den betydelse

Läs mer

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. 1. Omfattning 2. Tjänster 3. Registrering, lösenord 4. Rätten att

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR FIFA 15-EU SOM GÄLLER FÖR DIG.

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR FIFA 15-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR FIFA 15-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA FIFA 15 Detta

Läs mer

SAP BUSINESSOBJECTS LICENSAVTAL VIKTIGT LÄS NOGGRANT

SAP BUSINESSOBJECTS LICENSAVTAL VIKTIGT LÄS NOGGRANT SAP BUSINESSOBJECTS LICENSAVTAL VIKTIGT LÄS NOGGRANT: DETTA ÄR EN JURIDISKT BINDANDE ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH SAP BUSINESSOBJECTS FÖR DEN SAP BUSINESSOBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT SOM MEDFÖLJER LICENSAVTALET,

Läs mer

PRENUMERATIONSTJÄNSTER.

PRENUMERATIONSTJÄNSTER. SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 för VMware ("SLES för VMware") Licensavtal för SUSE-programvara LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT KÖPA, INSTALLERA OCH/ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit (SDK) SP1 Novell(R) Licensavtal för program SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI

Läs mer

HP teknisk programvarusupport

HP teknisk programvarusupport HP teknisk programvarusupport HP Technology Services avtalstjänster Teknisk information HP teknisk programvarusupport erbjuder omfattande fjärrsupporttjänster för HP:s programvaruprodukter och utvalda

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA)

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) Denna slutanvändarlicens ("Licens") är ett avtal mellan dig och Electronic Arts Inc. och dess dotterbolag ("EA").

Läs mer

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016.

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Orkla Health AS, org. nr. 919 661 356 (Orkla Health) ger dig tillgång till Nutrilett Willpower Group på följande villkor.

Läs mer

Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling

Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Du inleder detta Bidragsavtal för användargenererat innehåll ("Avtalet") med hänsyn till Viacom International Media

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Skicka drivrutin. Administratörshandbok

Skicka drivrutin. Administratörshandbok Skicka drivrutin Administratörshandbok Januari 2013 www.lexmark.com Översikt 2 Översikt Med Skicka drivrutin kan du enkelt hämta en skrivardrivrutin för en specifik skrivarmodell. Programmet skickar ett

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR BLACKBERRY-LÖSNING

LICENSAVTAL FÖR BLACKBERRY-LÖSNING LICENSAVTAL FÖR BLACKBERRY-LÖSNING VAR VÄNLIG LÄS DETTA DOKUMENT NOGGRANT INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. DETTA AVTAL INNEHÅLLER BESTÄMMELSER SOM BEGRÄNSAR ELLER UTESLUTER RIM:s ANSVAR

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Kontakta Visma Spcs för information kring licenser vad gäller till exempel flera arbetsställen, koncerner, hosting och/eller ASP-lösningar.

Kontakta Visma Spcs för information kring licenser vad gäller till exempel flera arbetsställen, koncerner, hosting och/eller ASP-lösningar. Licens- och servicevillkor - standardavtal för Visma Spcs produkter Visma Spcs AB (556252-9155) 2012-09-20 Detta är ett avtal mellan licensinnehavaren, i avtalet benämnd kunden, och Visma Spcs. Tillägg

Läs mer

Cygrids Allmänna Bestämmelser

Cygrids Allmänna Bestämmelser Cygrids Allmänna Bestämmelser 1 Defenitioner 1.1 Cygrids Cygrids är en förkortning av det juridiska namnet på företaget Cygrids Communications AB med organisationsnummer 556552-0540. I avtalstexten nedan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

Start-Up Customization Applikation för TI-83 Plus

Start-Up Customization Applikation för TI-83 Plus TI Start-Up Customization Applikation för TI-83 Plus Komma igång Börja här Hur Anpassa Start-Up med en bild Anpassa Start-Up med ett program Anpassa Start-Up med en applikation Stänga av Start-Up Customization

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Allmänt ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Dessa allmänna villkor ("Allmänna Villkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på AntiqNets webbplats ("Webbplatsen") samt övriga villkor som AntiqNet i vissa

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro Konsumentprodukter Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald abonnemang licens Datum: Juni 2012 VIKTIGT: FÖLJANDE AVTAL ( AVTALET ) INNEHÅLLER

Läs mer

Licensavtal för slutanvändare

Licensavtal för slutanvändare Licensavtal för slutanvändare Programvaran som finns i din Garmin-produkt ( Programvaran ) ägs av Garmin Ltd. eller dess dotterbolag ( Garmin ). Kartor från tredje part som är integrerade i eller medföljer

Läs mer

ALLMÄNNA TERMER OCH VILLKOR FÖR INKÖP

ALLMÄNNA TERMER OCH VILLKOR FÖR INKÖP 1 ALLMÄNNA TERMER OCH VILLKOR FÖR INKÖP 1.- ALLMÄNT Här föreliggande Allmänna Termer och Villkor för Inköp ska styra varje av Recticel utfärdad Inköpsorder, enligt definition nedan, utom vad gäller inköp

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR mypku Dessa allmänna användarvillkor ( Villkor ) anger de villkor som gäller mellan dig som användare ( Användaren ) och Nutricia Nordica Aktiebolag AB, org. nr. 556242-0348,

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

Avtal om Tjänster anskaffade från en IBM Business Partner

Avtal om Tjänster anskaffade från en IBM Business Partner Avtal om Tjänster anskaffade från en IBM Business Partner Detta Avtal om Tjänster anskaffade från en IBM Business Partner ( Avtalet ) gäller för IBMs leverans av vissa IBM-tjänster och Produkterbjudanden

Läs mer

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering LULIJO 07 Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering 1 ALLMÄNT OCH DEFINITIONER 1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller, om inte annat skriftligen har avtalats, mellan den som har åtagit

Läs mer

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company Sida 1(5) 1.Villkor Dessa villkor gäller vid köp av tjänster och produkter från Norsk Bedriftstjeneste AS ("Mr Company") såvida inte villkoren ändras genom skriftligt avtal mellan Mr Company och Uppdragsgivaren.

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

Ovan angivna ansvarsbegränsningar omfattar såväl Hogia som återförsäljare knutna till Hogia genom avtal.

Ovan angivna ansvarsbegränsningar omfattar såväl Hogia som återförsäljare knutna till Hogia genom avtal. Licensavtal Avtal allmänna villkor Detta avtal avseende nyttjanderätten av levererad Programvara ( Programvaran ) gäller mellan det bolag inom Hogia-koncernen (detta bolag benämns nedan Hogia ) med vilket

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare

Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare KUNDINFORMATION (Var vänlig kontrollera att alla upplysningar är korrekt ifyllda.) Utbildningsinstitution..... Inköpare namn...

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Installationshandbok för SunForum 3.2

Installationshandbok för SunForum 3.2 Installationshandbok för SunForum 3.2 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 U.S.A. 650-960-1300 Artikelnummer 816-0875-10 Maj 2001, utgåva A1 Skicka kommentarer rörande den

Läs mer

Villkor och bestämmelser för Sverige. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling )

Villkor och bestämmelser för Sverige. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling ) Villkor och bestämmelser för Sverige LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling ) Genom att delta i tävlingen godtar och samtycker varje deltagare (enligt definitionen

Läs mer

Information om utgåvan. Information om licens. Säkerhetsinformation. Var försiktig! och varningar. Information om elektronisk strålning

Information om utgåvan. Information om licens. Säkerhetsinformation. Var försiktig! och varningar. Information om elektronisk strålning om utgåvan Varumärken om licens Säkerhetsinformation Var försiktig! och varningar om elektronisk strålning Energy Star om laser 1 om utgåvan 2 Maj 2001 Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser

Läs mer

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA, HÄMTA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER NI VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM NI INTE GODKÄNNER

Läs mer

2005-06-02 1 Open Source-licenser

2005-06-02 1 Open Source-licenser 2005-06-02 1 Open Source-licenser Open Source-licenser NEA Nätverket för Elektroniska Affärer Advokat Sofia Geilert 2005-06-02 2 Open Source-licenser Open Source-licenser Antal olika licenser för open

Läs mer

SVENSKA. APPLE INC. PROGRAMLICENSAVTAL FÖR OS X MAVERICKS För användning på Apple-märkta datorer

SVENSKA. APPLE INC. PROGRAMLICENSAVTAL FÖR OS X MAVERICKS För användning på Apple-märkta datorer SVENSKA APPLE INC. PROGRAMLICENSAVTAL FÖR OS X MAVERICKS För användning på Apple-märkta datorer LÄS NOGA IGENOM DETTA PROGRAMLICENSAVTAL ( AVTALET ) INNAN DU ANVÄNDER APPLE- PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA

Läs mer

Budstransporter. Licensvillkor 1 mars 2016. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. 1 Definitioner. 2 Rättigheterna till Bra Miljöval

Budstransporter. Licensvillkor 1 mars 2016. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. 1 Definitioner. 2 Rättigheterna till Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Budstransporter Licensvillkor 1 mars 2016 ALLMÄNNA VILLKOR 2016-03-01 1 Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

Integritetspolicy och Säkerhetsdeklaration

Integritetspolicy och Säkerhetsdeklaration Integritetspolicy och Säkerhetsdeklaration SENAST UPPDATERAD: 26 juli 2012 Vi respekterar integriteten av varje person som besöker våra webbplatser. Integritetspolicyn och Säkerhetsdeklarationen ("Integritetspolicyn")

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

Teknisk support. Knowledgebase. Webchat

Teknisk support. Knowledgebase. Webchat Teknisk support Vår målsättning är att ge dig de bästa produkterna och den bästa servicen genom att tillhandahålla ett omfattande paket med eservice-alternativ, som kompletteras med telefonsupport. Med

Läs mer

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5 1/5 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden

Läs mer

Våra nuvarande leveranskostnader är följande och kan ändras när som helst: Vanlig posttjänst kommer att användas för att leverera din beställning.

Våra nuvarande leveranskostnader är följande och kan ändras när som helst: Vanlig posttjänst kommer att användas för att leverera din beställning. Regler och villkor DISOLUT / Laktase.se 1. Inledning Ägaren av denna webbplats är DISOLUT vars juridiska adress är Kolkrijst 55, 3828 EK, Hoogland, Nederländerna ("DISOLUT / 'vi' / 'oss' / 'vår'). Registreringsnummer

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO VIKTIGT - LÄS NOGGRANT: GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA, LADDA NER, ÅTKOMMA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODTAR NI OCH BLIR BUNDEN AV VILLKOREN

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se. HANDELSVILLKOR 1 ALLMÄN INFORMATION Försäljning från denna hemsida webshop.sivantos.se sker av Sivantos A/S ("Sivantos"), Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista med denna e-postadress: webshop.se@sivantos.com.

Läs mer

Allmänna Villkor för Bättre Läge

Allmänna Villkor för Bättre Läge Allmänna Villkor för Bättre Läge Gäller Fr.o.m 2016-01-12 1 Inledning 1.1Dessa allmänna villkor gäller då Svenska Stadsnät AB ( SSAB ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Läshjälp och ordlista

Läshjälp och ordlista Läshjälp och ordlista för licensavtalet avseende den Svenska Nationella Releasen av Snomed CT [1 juli 2015] 1. INLEDNING Socialstyrelsen ansvarar för licensieringen av den Svenska Nationella Releasen av

Läs mer

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok Bluetooth-sammankoppling Användarhandbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USAregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Varumärket

Läs mer

säker, smart, skyddad

säker, smart, skyddad säker, smart, skyddad sv Säkerhet, föreskrifter och juridisk information Batterianvändning och säkerhet Batterianvändning och säkerhet Varning: Din mobila enhet innehåller ett batteri som endast får tas

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service")

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad INBD-service) Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service") i. Översikt över INBD-service Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag innebär

Läs mer

Handbok Artikulate. Andreas Cord-Landwehr Ondrila Gupta Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Artikulate. Andreas Cord-Landwehr Ondrila Gupta Översättare: Stefan Asserhäll Andreas Cord-Landwehr Ondrila Gupta Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Inlärningsmetodiken.................................... 5 1.2 De första stegen i Artikulate................................

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer:

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer: SvK1000, v3.3, 2014-03-26 AVTAL 2015/1169 EDI-avtal för el- och naturgasmarknaden PARTER Affärsverket svenska kraftnät ( Svenska kraftnät ) Box 1200 172 24 Sundbyberg Organisationsnummer: 202100-4284 Företagsnamn:..

Läs mer

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP Services Teknisk information HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service omfattar installation

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Uniblue rekommenderar att du sparar en kopia av detta avtal.

Uniblue rekommenderar att du sparar en kopia av detta avtal. Licensavtal OBS! DENNA VERSION TILLHANDAHÅLLS ENBART I INFORMATIONSSYFTE. I HÄNDELSE AV KONFLIKT MELLAN DENNA OCH DEN ENGELSKA VERSIONEN AV AVTALET, ÄR DET DEN ENGELSKA VERSIONEN SOM GÄLLER. Detta licensavtal

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Bil- och småhusförsäkringar

Bil- och småhusförsäkringar Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Bil- och småhusförsäkringar Licensvillkor 2011 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

Produktinformation för Sun Enterprise 420R

Produktinformation för Sun Enterprise 420R Produktinformation för Sun Enterprise 420R Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA 650 960-1300 Fax 650 969-9131 Artikelnummer: 806-1706-10 Januari 2000, utgåva A Skicka

Läs mer