2. BEVILJANDE AV LICENS:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. BEVILJANDE AV LICENS:"

Transkript

1 SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I LICENSAVTALET. OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN I LICENSAVTALET HAR DU INTE RÄTT ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN. 1. DEFINITIONER: 1.1 Med Dokumentation avses handböcker och bruksanvisningar för Programvaran från SMART Technologies Inc. (SMART) i pappersformat eller elektronisk form. 1.2 Med SMART-produkt avses alla SMART-produkter som kräver programvara för att SMART-produkt skall kunna köras, inklusive den interaktiva skrivtavlan SMART Board, den interaktiva pennaktiverade displayen Sympodium, den interaktiva digitala skylten Actalyst och/eller den trådlösa Slate-enheten AirLiner och andra SMART-produkter som introduceras av SMART med jämna mellanrum. 1.3 Med Programvara avses programvara och inbyggd programvara från SMART som består av datorprogram i objektskodform (inklusive alla uppgraderingar, versioner, databaser och förbättringar) som levereras till Slutanvändaren och alla exemplar av dessa enligt Licensavtalet. Programvaran skall också omfatta varje programvara från tredje part som levereras till Slutanvändaren från SMART. 1.4 Med Användning och Använda avses att direkt eller indirekt installera, ladda, köra, bereda sig åtkomst till, utnyttja, lagra eller visa Programvaran. 2. BEVILJANDE AV LICENS: 2.1 Allmänt. Licensavtalet är en juridisk överenskommelse mellan Slutanvändaren (antingen en enskild individ eller en juridisk person) och SMART Technologies Inc. (SMART) för Användning av Programvaran. Programvaran skyddas av upphovsrättslagstiftning och internationella upphovsrättliga konventioner samt andra immaterialrättsliga lagar och konventioner. De rättigheter som beviljas i Licensavtalet är begränsade till SMARTs och dess licensgivares immateriella rättigheter till Programvaran och omfattar inte några andra patent eller immateriella rättigheter. Programvaran säljs inte, den licensieras, enligt villkoren och begränsningarna i Licensavtalet. Slutanvändaren innehar de media som Programvaran är inspelad på, men SMART och/eller SMARTs licensgivare behåller äganderätten till Programvaran. Villkoren i Licensavtalet omfattar alla programvaruuppgraderingar som tillhandahålls av SMART och som ersätter och/eller kompletterar den ursprungliga Programvaran. Om en separat licens skulle medfölja en sådan uppgradering gäller däremot villkoren i det licensavtalet. 2.2 Beviljande av licens. SMART beviljar och Slutanvändaren accepterar en ickeexklusiv, ej överförbar licens att Använda Programvaran tillsammans med SMARTprodukt med följande begränsningar: (a) Begränsningar i licensen. Under den tid som Slutanvändaren innehar SMARTprodukt får Slutanvändaren Använda Programvaran (i) på ett obegränsat antal datorer som ägs och kontrolleras av Slutanvändaren och (ii) om Slutanvändaren har anställda, konsulter eller elever, på ett obegränsat antal datorer som ägs

2 - 2 - direkt av Slutanvändarens anställda, konsulter eller elever, under den tid de är Slutanvändarens anställda, konsulter eller elever. (b) Kopior: Slutanvändaren får framställa en kopia av Programvaran i maskinläsbar form endast i säkerhetskopieringssyfte, förutsatt att säkerhetskopian innehåller alla varumärkes-, upphovrätts- eller andra immaterialrättsmeddelanden som finns på det ursprungliga mediet. Slutanvändaren får endast kopiera Dokumentationen för interna ändamål. Slutanvändaren har inte rätt att i kommersiellt syfte distribuera kopior av Programvaran eller någon av dess komponenter. (c) Förbehåll av rättigheter. SMART förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i Licensavtalet. (d) Användning på konkurrerande produkter. Om Slutanvändaren avser att använda Programvaran med en interaktiv skrivtavla eller en berörings- eller pennstyrd digitaliserad enhet från tredje part (en Konkurrerande produkt ), måste Slutanvändaren förvärva en Programvarulicens för Konkurrerande produkt från SMART. (e) Programvarulicens för Konkurrerande produkt. Slutanvändaren måste inneha en SMART-produkt för att vara berättigad till beviljande av en Programvarulicens för Konkurrerande produkt från SMART. Slutanvändaren måste meddela SMART serienumret för den Konkurrerande produkten (produkterna) för att SMART skall kunna framställa en licensnyckel med vilken Slutanvändaren kan aktivera Programvarulicensen för Konkurrerande produkt. Programvarulicensen för Konkurrerande produkt är således ej överförbar och Programvaran får inte Användas på en Konkurrerande produkt (produkter) för vilken (vilka) Slutanvändaren inte tillhandahållit SMART ett serienummer. (f) Slutanvändarens ändringar och förbättringar. Slutanvändaren har inte rätt att modifiera, förbättra, anpassa eller ändra Programvaran eller framställa härledda alster utifrån Programvaran utan föregående skriftligt medgivande från SMART. (g) Förbud mot reverse engineering. Slutanvändaren har inte rätt att utföra reverse engineering på, omkompilera, översätta, dekompilera, ta isär koden för, ändra, framställa härledda alster utifrån eller på annat sätt försöka härleda källkoden från Programvaran (eller Programvarans underliggande begrepp, algoritmer, struktur eller organisation) eller någon av dess komponenter i något syfte, inklusive för att i något avseende utforska tekniken häri. Slutanvändaren får vidta sådana åtgärder förutsatt att sådana åtgärder är begränsade till den minsta omfattning som krävs för att möjliggöra samverkan med andra fristående utvecklade datorprogram och endast i den minsta omfattning som sådana åtgärder uttryckligen och strikt tillåts enligt tillämplig lag, oaktat föregående begränsningar. (h) Överlåtelse. Slutanvändaren har inte rätt att hyra ut, leasa ut, vidarelicensiera, distribuera eller tillhandahålla Programvaran eller någon av dess komponenter till tredje part.

3 - 3 - (i) Tillämpliga lagar. Slutanvändaren måste följa all tillämplig lagstiftning avseende användningen av Programvaran och dess komponenter. (j) Upphovsrättsmeddelanden. Slutanvändaren måste se till att samtliga varumärkes-, upphovsrätts- och andra immaterialrättsmeddelanden alltid finns kvar på alla kopior av Programvaran. (k) Länkar till tredje parts webbplatser. Länkar till tredje parts webbplatser tillhandahålls endast för test- och demonstrationsändamål. SMART godkänner eller marknadsför inte produkter eller tjänster som erbjuds på sådana webbplatser. (l) Upphovsrätt till innehåll. All äganderätt och alla immateriella rättigheter till innehåll som kan införlivas genom användning av SMART-produkt tillhör respektive innehållsinnehavare och kan skyddas av tillämplig upphovsrättslagstiftning eller andra immaterialrättsliga lagar och konventioner. Licensen beviljar dig ingen rätt att använda sådant innehåll. 2.3 Behörig Användning av Programvara. Slutanvändaren erkänner att fortsatt integritet för Programvaran och SMARTs uppfyllande av sina skyldigheter som beskrivs i Licensavtalet förutsätter att Användningen och underhållet av Programvaran sker på behörigt sätt. Användning och underhåll på behörigt sätt innebär att Slutanvändaren skall (a) installera alla uppgraderingar och versioner som gjorts tillgängliga av SMART (b) använda Programvaran enligt den Dokumentation som tillhandahålls av SMART och enligt villkoren i Licensavtalet (c) följa SMARTs anvisningar för installation av nya versioner och för korrigering och undvikande av programfel i Programvaran. 3. LEVERANS OCH INSTALLATION: 3.1 Leverans. Såvida inte Programvaran sänds tillsammans med SMART-produkt kommer Programvaran att levereras F.C.A. (Incoterms 2000) SMARTs tillverkningsort. Slutanvändaren är införstådd med och accepterar att installationen av Programvaran huvudsakligen är Slutanvändarens ansvar. 3.2 Godkännande. Slutanvändaren accepterar att Programvaran skall anses levererad och godkänd efter leverans eller mottagningsbevis för Programvaran och/eller SMART-produkt. 4. Supporttjänster. SMART kan efter eget gottfinnande erbjuda Slutanvändaren supporttjänster (Supporttjänster) i anslutning till Programvaran. Om Supporttjänster erbjuds är dessa begränsade till den aktuella versionen samt den senast föregående versionen av Programvaran. Användningen av eventuella Supporttjänster omfattas av SMARTs riktlinjer och program som beskrivs i Dokumentationen och/eller i annat av SMART tillhandahållet material, som regelbundet uppdateras av SMART. All kompletterande programvara eller inbyggd programvara som Slutanvändaren tillhandahålls som en del av Supporttjänsterna skall anses vara en del av Programvaran och därmed omfattas av villkoren i Licensavtalet.

4 ERSÄTTNING, ÄNDRING OCH UPPGRADERING AV PROGRAMVARAN: SMART förbehåller sig rätten att när som helst ersätta, ändra eller uppgradera Programvaran eller någon av dess komponenter genom att erbjuda Slutanvändaren en ersättningsversion, en ändrad version eller en uppgradering av Programvaran eller någon av dess komponenter, samt att debitera Slutanvändaren för ersättningen, ändringen eller uppgraderingen. Alla ersättningar, ändringar eller uppgraderingar av Programvaran eller någon av dess komponenter som erbjuds Slutanvändaren av SMART skall anses vara en del av Programvaran och därmed omfattas av villkoren i Licensavtalet. Om SMART erbjuder en ersättningsversion, en ändrad version eller en uppgradering av Programvaran gäller följande: (a) Slutanvändaren får endast fortsätta Använda Programvaran under förutsättning att Slutanvändaren accepterar ersättningsversionen, den ändrade versionen eller uppgraderingen av Programvaran och eventuella medföljande slutanvändarlicensavtal. (b) Om Programvaran ersätts, ändras eller uppgraderas får Slutanvändaren inte längre använda tidigare versioner av Programvaran. 6. UPPSÄGNING: Oaktat eventuella övriga rättigheter kan SMART välja att säga upp Licensavtalet om Slutanvändaren inte uppfyller villkoren i Licensavtalet. Om detta sker måste Slutanvändaren omedelbart sluta använda Programvaran, förstöra alla kopior av Programvaran och samtliga komponenter och på begäran tillhandahålla ett skriftligt intyg (affidavit) på att Slutanvändaren gjort detta. 7. EXPORTBEGRÄNSNINGAR: Slutanvändaren förbinder sig att inte exportera eller återexportera Programvaran, någon av dess komponenter eller någon process eller tjänst som är en direkt produkt av Programvaran (benämns gemensamt Begränsade komponenter ) till något land, någon person eller någon organisation som omfattas av exportrestriktioner i Kanada eller USA. Slutanvändaren förbinder sig uttryckligen att inte exportera eller återexportera någon av de Begränsade komponenterna (i) till ett land som Kanada eller USA har förbjudit eller begränsat export av varor eller tjänster till, eller till en medborgare i något av dessa länder, oavsett var han eller hon är bofast, vars avsikt är att överföra eller transportera de Begränsade komponenterna till något av dessa länder (ii) till en person eller en organisation som Slutanvändaren vet, eller har anledning att tro, kommer att använda de Begränsade komponenterna för att utforma, utveckla eller producera kärnvapen, kemiska vapen eller biologiska vapen, eller (iii) till en person eller en organisation som av regeringsmyndighet i Kanada eller USA har förbjudits att delta i exporttransaktioner med Kanada eller USA. Slutanvändaren intygar att ingen ämbetsman från regeringen i Kanada eller USA har upphävt, återkallat eller nekat Slutanvändarens exporträttigheter. 8. BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER FÖR DEN AMERIKANSKA REGERINGEN: Programvaran är ett Commercial Item, så som denna term definieras i 48 CFR 2.101, som består av Commercial Computer Software och Commercial Computer Software Documentation, så som dessa termer används i 48 CFR eller 48 CFR , vilketdera som är tillämpligt. Enligt 48 CFR eller 48 CFR , vilketdera som är tillämpligt, licensieras Commercial Computer Software och Commercial Computer Software Documentation till slutanvändare hos regeringen i

5 - 5 - USA (a) endast som Commercial Items och (b) med endast de rättigheter som beviljas alla andra slutanvändare enligt villkoren häri. 9. INGEN GARANTI: PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH ALL ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN SKER PÅ SLUTANVÄNDARENS EGEN RISK. MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG FRISKRIVER SIG SMART OCH DESS LEVERANTÖRER ALLA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER AVSEENDE SMART-PRODUKT OCH DESS KOMPONENTER SAMT TILLHANDAHÅLLANDE AV ELLER UNDERLÅTENHET ATT TILLHANDAHÅLLA SUPPORTTJÄNSTER. SMART GARANTERAR INTE ATT PROGRAMVARAN FUNGERAR AVBROTTSFRITT ELLER FELFRITT. DENNA BEGRÄNSADE GARANTI GER SLUTANVÄNDAREN SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER. SLUTANVÄNDAREN KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR BEROENDE PÅ DOMSRÄTT. 10. INGET ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR: MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG ANSVARAR SMART OCH DESS LEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR SÄRSKILDA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA LIKNANDE SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, PERSONSKADA, EGENDOMSSKADA, UTEBLIVEN VINST, DRIFTSAVBROTT, FÖRLUST AV VERKSAMHETSINFORMATION, SEKRETESSBROTT, SKADA ORSAKAD AV BRISTANDE UPPFYLLELSE AV EN FÖRPLIKTELSE, INKLUSIVE MED ANLEDNING AV GOD TRO ELLER SKÄLIG AKTSAMHET, SKADA ORSAKAD AV VÅRDSLÖSHET SAMT LIKNANDE EKONOMISKA SKADOR) TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV ELLER OMÖJLIGHET ATT ANVÄNDA SMART-PRODUKT, PROGRAMVARAN ELLER NÅGON AV DESS KOMPONENTER ELLER TILLHANDAHÅLLANDE AV ELLER UNDERLÅTENHET ATT TILLHANDAHÅLLA SUPPORTTJÄNSTER, OAVSETT OM ORSAKEN ÄR KONTRAKT, HANDLINGAR SOM GER RÄTT TILL UTOMOBLIGATORISKT SKADESTÅNDSANSVAR, OAKTSAMHET, ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ANNAT, ÄVEN OM SMART ELLER NÅGON AV DESS LEVERANTÖRER ELLER LICENSGIVARE HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. I VISSA DOMSRÄTTER TILLÅTS INTE FRISKRIVNING FRÅN ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING GÄLLER DÄRFÖR KANSKE INTE FÖR SLUTANVÄNDAREN. 11. ANSVARSBEGRÄNSNING: OAVSETT OMSTÄNDIGHETER SKALL SMARTS TOTALA ANSVAR OCH SLUTANVÄNDARENS ENDA RÄTT TILL PÅFÖLJD ENLIGT LICENSAVTALET INTE ÖVERSKRIDA TIO (10) KANADENSISKA DOLLAR. 12. SMARTS LEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE: ALLA ANSVARSFRISKRIVNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE SMARTS ANSVAR ELLER SKADESTÅNDSSKYLDIGHET ENLIGT LICENSAVTALET SKALL TOLKAS TILL SMARTS FÖRDEL OCH TILL FÖRDEL FÖR SMARTS

6 - 6 - LEVERANTÖRER, LICENSGIVARE, ANSTÄLLDA OCH ENTREPRENÖRER, UTAN BEGRÄNSNING I ANDRA FÖRSVARSMÖJLIGHETER SOM SÅDANA LEVERANTÖRER, LICENSGIVARE, ANSTÄLLDA OCH ENTREPRENÖRER KAN HA. SLUTANVÄNDAREN ACCEPTERAR ATT FRISKRIVA SÅDANA PARTER FRÅN ANSVAR ELLER SKADESTÅNDSSKYLDIGHET I ENLIGHET MED SÅDANA ANSVARSFRISKRIVNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE ANSVAR ELLER SKADESTÅNDSSKYLDIGHET I SAMMA UTSTRÄCKNING SOM DESSA VILLKOR GÄLLER FÖR SMART. 13. ALLMÄNT 13.1 Sekretess. Slutanvändaren är medveten om att Programvaran innehåller konfidentiell information från SMART och/eller dess leverantörer och licensgivare. I den utsträckning Slutanvändaren har tillgång till sådan information accepterar Slutanvändaren att använda informationen endast för tillåten Användning av SMART-produkt. Slutanvändaren accepterar vidare att inte röja sådan konfidentiell information för tredje part och att skydda sådan konfidentiell information i samma utsträckning som Slutanvändaren skyddar sin egen konfidentiella information, men med inte mindre än rimlig aktsamhet. Programvara som licensieras enligt Licensavtalet skall också betraktas som konfidentiell information och, så som uttryckligen tillåts häri, inte avslöjas för tredje part Domstolsföreläggande. I den händelse Slutanvändaren skulle bryta mot något av villkoren i Licensavtalet är Slutanvändaren medveten om att SMART inte kan få tillräcklig gottgörelse genom pengar eller skadestånd. SMART har därför rätt att erhålla ett domstolsföreläggande mot sådant brott från lämplig domstol i tillämplig domsrätt, omedelbart när detta begärs, utan att en skuldsedel upprättas. SMARTs rätt till domstolsföreläggande skall inte begränsa dess rätt att utforska ytterligare möjligheter till gottgörelse Överlåtelse. Slutanvändaren har inte rätt att överlåta Licensavtalet eller någon av Slutanvändarens rättigheter enligt Licensavtalet (enligt lag eller på annat sätt) utan föregående skriftligt medgivande från SMART, vilket kan nekas utan meddelande om orsak. För att uppfylla syftet med detta avsnitt skall en överlåtelse eller överföring innefatta samtliga ändringar i Slutanvändarens majoritetsintresse, inklusive sammanslagning eller annan överlåtelse av röstningsberättigande värdepapper. SMART kan överlåta Licensavtalet utan Slutanvändarens medgivande. Enligt föregående villkor skall Licensavtalet vara bindande och gälla till förmån för dess parter och deras respektive juridiska ombud, efterträdare och behöriga övertagare Ändringar. För att en ändring av Licensavtalet skall vara bindande måste den göras skriftligt och undertecknas av auktoriserat ombud för den part som ändringen är ämnad att påverka Språk. En eventuell översättning av Licensavtalet har gjorts för behov på den lokala marknaden, och i den utsträckning det finns en konflikt mellan den engelska

7 - 7 - versionen och en översatt version skall den engelska versionen av Licensavtalet gälla Gällande lag. Licensavtalet omfattas av lagstiftningen i Province of Alberta i Kanada. Med undantag av vad som följer av tvingande lag accepterar parterna dessutom oåterkalleligen att alla rättstvister som rör Licensavtalet, Programvaran eller SMART-produkt skall föras inför regional domstol i Province of Alberta eller i federal domstol i Kanada, enligt vad som bedöms lämpligt från fall till fall. Slutanvändaren accepterar att inte hävda att Slutanvändaren inte lyder under dessa domstolars domsrätt, att domsrättsorten är olämplig eller att forumet är opassande eller framföra liknande invändningar, yrkanden eller argument. Licensavtalet skall inte omfattas av Förenta nationernas konvention om avtal för internationell handel med varor, vars tillämpning härmed uttryckligen undantas Avtalet i dess helhet. Licensavtalet utgör hela överenskommelsen och Licensavtalet mellan parterna och gäller framför alla tidigare eller samtidiga utfästelser, förhandlingar, anbudsdokument, förslag, överenskommelser och licensavtal mellan parterna beträffande samma ämnet som för Licensavtalet. Om något av villkoren i Licensavtalet befinns vara ogiltigt skall resten av Licensavtalet fortsätta att gälla med full verkan Avsägelse. Om en part avstår från att utnyttja någon rättighet enligt detta Licensavtalet skall detta inte hindra att parten utnyttjar denna rättighet eller någon annan rättighet i framtiden Force Majeure. Endera partens bristande uppfyllande av förpliktelserna häri skall inte anses som ett brott mot Licensavtalet om brottet beror på brand, strejk, krig, oroligheter, terrorhandlingar, myndigheters bestämmelser, naturkatastrofer eller andra liknande orsaker som ligger utanför rimlig påverkan av den part som åberopar force majeure Frågor. Om Slutanvändaren har frågor om Licensavtalet eller om Slutanvändaren vill kontakta SMART, skriver Slutanvändaren till följande adress: SMART Technologies Inc. Suite 300, th Avenue SW CALGARY, AB KANADA T3C 0M Meddelanden. Varje meddelande enligt dessa villkor skall sändas skriftligt till den andra partens kontorsadress eller till en annan part och adress som denna part senast uppgett skriftligen. Meddelande till SMART skall sändas till Attention: Legal Department Publicering. I beaktande av det/de Licensavtal som beviljas häri kan SMART (a) uppge Slutanvändaren i en publicerad lista över SMART-slutanvändare, (b) utfärda pressmeddelanden där allmänna uppgifter om Slutanvändarens köp av SMART-produkter ingår (men inte röja beloppen i Slutanvändarens anbud utan Slutanvändarens föregående medgivande) samt (c) beskriva Slutanvändarens framgångsrika användning av Programvaran och SMART-produkt (i tillämpliga fall) i publicerade artiklar. Slutanvändaren kan på begäran granska sådant material före publicering Fortsatt giltighet efter avtalets upphörande. De förpliktelser som anges i avsnitt 2.2(e), 5, 5, 7, 9, 9, 10, 13 och 13.4.

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONELL LICENS PROMETHEAN LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA: PROFESSIONELL LICENS ( Licens ) V1.5 (december 2010) För ActivInspire ( Programvaran ) LAND: Landet där Du huvudsakligen vistas (om

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PĹ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI VILLKOREN

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB Villkor och krav för MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av INTERTEK Semko AB 17 september 2009 1 Artikel I. DEFINITIONER 1.1 Inom ramen för detta Avtal ska följande ord och uttryck ha den betydelse

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

SAP BUSINESSOBJECTS LICENSAVTAL VIKTIGT LÄS NOGGRANT

SAP BUSINESSOBJECTS LICENSAVTAL VIKTIGT LÄS NOGGRANT SAP BUSINESSOBJECTS LICENSAVTAL VIKTIGT LÄS NOGGRANT: DETTA ÄR EN JURIDISKT BINDANDE ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH SAP BUSINESSOBJECTS FÖR DEN SAP BUSINESSOBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT SOM MEDFÖLJER LICENSAVTALET,

Läs mer

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. 1. Omfattning 2. Tjänster 3. Registrering, lösenord 4. Rätten att

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

QTA Reader Version 1.13

QTA Reader Version 1.13 QTA Reader Version 1.13 Version 1.0 Innehållsförteckning Licensavtal (End User License Agreement, EULA)... 3 1 Introduktion 6 1.1 Systemkrav QTA Reader... 6 1.2 Manualen i pappersformat... 6 1.3 Mer information...

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

ArcSofts licensavtal för slutanvändare

ArcSofts licensavtal för slutanvändare ArcSofts licensavtal för slutanvändare LÄS FÖLJANDE VILLKOR ( Avtalet ) NOGA. PROGRAMVARAN (definieras nedan) SOM TILLHANDAHÅLLS AV ARCSOFT FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED DETTA AVTAL. OM DU INTE GODTAR

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit (SDK) SP1 Novell(R) Licensavtal för program SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR FIFA 15-EU SOM GÄLLER FÖR DIG.

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR FIFA 15-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR FIFA 15-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA FIFA 15 Detta

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG.

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN

Läs mer

Licensavtal. 1.0 Inledning, upplåtelse. 2.0 Kontaktpersoner för parterna. Box 5501 114 85 Stockholm. Monica Björk 08-783 8421

Licensavtal. 1.0 Inledning, upplåtelse. 2.0 Kontaktpersoner för parterna. Box 5501 114 85 Stockholm. Monica Björk 08-783 8421 Licensgivare: Byggmaterialindustrierna Service AB ( BMI ) Postadress: Box 5501 114 85 Stockholm Organisationsnummer: 556132-6157 Licenstagare: [Infoga firmanamn] ( Licenstagaren ) Postadress: Organisationsnummer:

Läs mer

Start-Up Customization Applikation för TI-83 Plus

Start-Up Customization Applikation för TI-83 Plus TI Start-Up Customization Applikation för TI-83 Plus Komma igång Börja här Hur Anpassa Start-Up med en bild Anpassa Start-Up med ett program Anpassa Start-Up med en applikation Stänga av Start-Up Customization

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

PRENUMERATIONSTJÄNSTER.

PRENUMERATIONSTJÄNSTER. SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 för VMware ("SLES för VMware") Licensavtal för SUSE-programvara LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT KÖPA, INSTALLERA OCH/ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS

Läs mer

Bilaga 1. Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö. 1. Bakgrund

Bilaga 1. Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö. 1. Bakgrund v1.5 maj 2015 Bilaga 1 Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö 1. Bakgrund Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag org. nr. 516401-8615

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA, HÄMTA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER NI VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM NI INTE GODKÄNNER

Läs mer

Allmänna Villkor för Bättre Läge

Allmänna Villkor för Bättre Läge Allmänna Villkor för Bättre Läge Gäller Fr.o.m 2016-01-12 1 Inledning 1.1Dessa allmänna villkor gäller då Svenska Stadsnät AB ( SSAB ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Skicka drivrutin. Administratörshandbok

Skicka drivrutin. Administratörshandbok Skicka drivrutin Administratörshandbok Januari 2013 www.lexmark.com Översikt 2 Översikt Med Skicka drivrutin kan du enkelt hämta en skrivardrivrutin för en specifik skrivarmodell. Programmet skickar ett

Läs mer

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering LULIJO 07 Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering 1 ALLMÄNT OCH DEFINITIONER 1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller, om inte annat skriftligen har avtalats, mellan den som har åtagit

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Open Value Subscription Avtal

Open Value Subscription Avtal Open Value Subscription Avtal Myndighet Avtalets nummer Föregående avtalsnummer Detta Open Value Subscription Avtal ingås mellan Kunden och Microsoft från och med ikraftträdandedatumet. Kundinformation

Läs mer

Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack

Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack Medline International Germany GmbH, Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7, D-47533 Kleve (i fortsättnignen Medline ) erbjuder sina kunder att använda

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

ALLMÄNNA TERMER OCH VILLKOR FÖR INKÖP

ALLMÄNNA TERMER OCH VILLKOR FÖR INKÖP 1 ALLMÄNNA TERMER OCH VILLKOR FÖR INKÖP 1.- ALLMÄNT Här föreliggande Allmänna Termer och Villkor för Inköp ska styra varje av Recticel utfärdad Inköpsorder, enligt definition nedan, utom vad gäller inköp

Läs mer

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION Mellan Samtrafiken i Sverige AB och Trafikföretaget INNEHÅLL 1 PARTER... 3 2 DEFINITIONER... 3 3 BAKGRUND... 3 4 AVTALETS OMFATTNING... 4 5 FÖRVÄNTNINGAR...

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI

Läs mer

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro Konsumentprodukter Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald abonnemang licens Datum: Juni 2012 VIKTIGT: FÖLJANDE AVTAL ( AVTALET ) INNEHÅLLER

Läs mer

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok Säkra pausade utskriftsjobb Administratörshandbok April 2013 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt... 3 Konfigurera säkra pausade utskriftsjobb... 4 Konfigurera och säkra programmet...4 Använda

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT

LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT: DETTA LICENSAVTAL ÄR EN JURIDISK ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS FÖR DEN BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en näringsidkare eller annan juridisk

Läs mer

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET )

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) VIKTIG INFORMATION: För att tillgå och/eller använda denna Cloud-tjänst

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010

DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010 Nedan finns två separata uppsättningar licensvillkor. Endast en uppsättning gäller för dig. Om du använder

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016.

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Orkla Health AS, org. nr. 919 661 356 (Orkla Health) ger dig tillgång till Nutrilett Willpower Group på följande villkor.

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

SVENSKA. APPLE INC. PROGRAMLICENSAVTAL FÖR OS X MAVERICKS För användning på Apple-märkta datorer

SVENSKA. APPLE INC. PROGRAMLICENSAVTAL FÖR OS X MAVERICKS För användning på Apple-märkta datorer SVENSKA APPLE INC. PROGRAMLICENSAVTAL FÖR OS X MAVERICKS För användning på Apple-märkta datorer LÄS NOGA IGENOM DETTA PROGRAMLICENSAVTAL ( AVTALET ) INNAN DU ANVÄNDER APPLE- PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA

Läs mer

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company Sida 1(5) 1.Villkor Dessa villkor gäller vid köp av tjänster och produkter från Norsk Bedriftstjeneste AS ("Mr Company") såvida inte villkoren ändras genom skriftligt avtal mellan Mr Company och Uppdragsgivaren.

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Köpare och Säljare benämns nedan gemensamt Parterna.

Köpare och Säljare benämns nedan gemensamt Parterna. KÖPEAVTAL FÖR LÄROMEDEL LÄSÅRET 2016-2017 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Köpare ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat land: )]

Läs mer

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LÄS DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER INNAN DU INSTALLERAR OCH/ELLER ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARUPRODUKT FRÅN WILCOX ASSOCIATES, INC. PROGRAMVARULICENSEN ÄR

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN - FILEMAKER PRO VIKTIGT - LÄS NOGGRANT: GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA, LADDA NER, ÅTKOMMA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODTAR NI OCH BLIR BUNDEN AV VILLKOREN

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

Ovan angivna ansvarsbegränsningar omfattar såväl Hogia som återförsäljare knutna till Hogia genom avtal.

Ovan angivna ansvarsbegränsningar omfattar såväl Hogia som återförsäljare knutna till Hogia genom avtal. Licensavtal Avtal allmänna villkor Detta avtal avseende nyttjanderätten av levererad Programvara ( Programvaran ) gäller mellan det bolag inom Hogia-koncernen (detta bolag benämns nedan Hogia ) med vilket

Läs mer

SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8

SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8 SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8 Detta är slutanvändarlicensavtalet för Prometheans programvara ActivInspire Professional Edition ( programvaran

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Allmänt ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Dessa allmänna villkor ("Allmänna Villkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på AntiqNets webbplats ("Webbplatsen") samt övriga villkor som AntiqNet i vissa

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Allmänt 1.1 Om Advokatbyrån Gulliksson AB Advokatbyrån Gulliksson AB, org. nr 556 733 5319 (Gulliksson) är ett svenskt registrerat aktiebolag som

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM 1. Bakgrund 1.1 Returpack har utarbetat ett system, nedan kallat Retursystemet, för återtagning och återvinning av aluminiumburkar

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS

LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS VIKTIGT! LÄS NOGGRANT DETTA LICENSAVTAL ÄR EN JURIDISK ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS FÖR DEN BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT SOM MEDFÖLJER LICENSAVTALET,

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Allmänna villkor för tjänsteleverantör i Rakel

Allmänna villkor för tjänsteleverantör i Rakel Datum 2014-09-12 Diarienr 2014-1049 1 (17) Allmänna villkor för tjänsteleverantör i Rakel - ANSLUTNING PÅ UPPDRAG AV KUND 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 2 2. Behörig Kontaktperson och Behörig Beställare...

Läs mer

Cygrids Allmänna Bestämmelser

Cygrids Allmänna Bestämmelser Cygrids Allmänna Bestämmelser 1 Defenitioner 1.1 Cygrids Cygrids är en förkortning av det juridiska namnet på företaget Cygrids Communications AB med organisationsnummer 556552-0540. I avtalstexten nedan

Läs mer

rätten till mångfaldigande, marknadsföring och spridning för BoD-titlarna i tryckt format,

rätten till mångfaldigande, marknadsföring och spridning för BoD-titlarna i tryckt format, Förlagsavtal mellan Books on Demand GmbH In de Tarpen 42 22848 Norderstedt/TYSKLAND i fortsättningen BoD - och adress - nedan kallad förlag - tecknas följande avtal: 1 Giltighetsområde De i detta förlagsavtal

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra 2010 Sidan 1 av 6 Kap 2. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Mellan 1. TioHundranämnden

Läs mer

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR mypku Dessa allmänna användarvillkor ( Villkor ) anger de villkor som gäller mellan dig som användare ( Användaren ) och Nutricia Nordica Aktiebolag AB, org. nr. 556242-0348,

Läs mer

INSTABOX ALLMÄNNA VILLKOR Gäller fr.o.m. 22 oktober 2015

INSTABOX ALLMÄNNA VILLKOR Gäller fr.o.m. 22 oktober 2015 INSTABOX ALLMÄNNA VILLKOR Gäller fr.o.m. 22 oktober 2015 1 TILLÄMPLIGHET 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) är tillämpliga då Instabox AB, 556831-5393, Sandelsgatan 27, 115 34 Stockholm

Läs mer

Kontakta Visma Spcs för information kring licenser vad gäller till exempel flera arbetsställen, koncerner, hosting och/eller ASP-lösningar.

Kontakta Visma Spcs för information kring licenser vad gäller till exempel flera arbetsställen, koncerner, hosting och/eller ASP-lösningar. Licens- och servicevillkor - standardavtal för Visma Spcs produkter Visma Spcs AB (556252-9155) 2012-09-20 Detta är ett avtal mellan licensinnehavaren, i avtalet benämnd kunden, och Visma Spcs. Tillägg

Läs mer

FUNKTIONSHYRA 36 MÅNADER

FUNKTIONSHYRA 36 MÅNADER FUNKTIONSHYRA 36 MÅNADER Avtal om betalterminal. Mellan Babs Paylink AB, härefter kallat Paylink och nedanstående firma, härefter kallad Kunden, har följande avtal träffats angående hyra av betalterminal.

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 13.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 335/99 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM

Läs mer

Användarhandbok för Windows v6

Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6.1 Klassning: Publik Innehåll Net id OEM... 3 Net id PKI-klientprogramvara... 3 Licensavtal... 3 Upphovsrätt...

Läs mer

säker, smart, skyddad

säker, smart, skyddad säker, smart, skyddad sv Säkerhet, föreskrifter och juridisk information Batterianvändning och säkerhet Batterianvändning och säkerhet Varning: Din mobila enhet innehåller ett batteri som endast får tas

Läs mer

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 9 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör att

Läs mer

QLIK PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR ANVÄNDARE

QLIK PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR ANVÄNDARE QLIK PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR ANVÄNDARE VIKTIGT: LADDA INTE NED OCH ANVÄND INTE DENNA PROGRAMVARA FÖRRÄN DU ( LICENSTAGAREN ) HAR LÄST OCH SAMTYCKER TILL VILLKOREN I DETTA AVTAL. GENOM ATT KLICKA PÅ

Läs mer

Allmänna villkor (2016:1)

Allmänna villkor (2016:1) Allmänna villkor (2016:1) 1 Tillämpning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB tillhandahåller sina klienter. 1.2 När vi anlitas för att tillhandahålla

Läs mer

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO ADVANCED LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO ADVANCED LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO ADVANCED LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA VIKTIGT - LÄS NOGGRANT: GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA, LADDA NER, ÅTKOMMA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODTAR NI

Läs mer

Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling

Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Du inleder detta Bidragsavtal för användargenererat innehåll ("Avtalet") med hänsyn till Viacom International Media

Läs mer

Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare

Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare KUNDINFORMATION (Var vänlig kontrollera att alla upplysningar är korrekt ifyllda.) Utbildningsinstitution..... Inköpare namn...

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR BLACKBERRY-LÖSNING

LICENSAVTAL FÖR BLACKBERRY-LÖSNING LICENSAVTAL FÖR BLACKBERRY-LÖSNING VAR VÄNLIG LÄS DETTA DOKUMENT NOGGRANT INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. DETTA AVTAL INNEHÅLLER BESTÄMMELSER SOM BEGRÄNSAR ELLER UTESLUTER RIM:s ANSVAR

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS

LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS VIKTIGT - LÄS NOGA: DETTA ÄR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS GÄLLANDE BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARA OCH FUNGERAR SOM ETT TILLÄGG TILL DET HÄR PROGRAMVARULICENSAVTALET,

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA)

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) Denna slutanvändarlicens ("Licens") är ett avtal mellan dig och Electronic Arts Inc. och dess dotterbolag ("EA").

Läs mer

Affiliate Avtal 2012-01-12

Affiliate Avtal 2012-01-12 Affiliate Avtal 2012-01-12 ingås mellan Karatbars International GmbH Königstraße 52 D - 70173 Stuttgart HRB 739615 Ombud: Karatbars International GmbH kallad vidare "Säljaren" och / född:, bostadsadress:...,

Läs mer