QTA Reader Version 1.13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "QTA Reader Version 1.13"

Transkript

1 QTA Reader Version 1.13 Version 1.0

2 Innehållsförteckning Licensavtal (End User License Agreement, EULA) Introduktion Systemkrav QTA Reader Manualen i pappersformat Mer information QTA Tracer System - översikt QTA Reader funktion Installation 7 3 Användning Skanna tracern med telefonen Reader data - Time remaining Reader data Tracer info Reader data Blood bag info

3 Licensavtal (End User License Agreement, EULA) LÄS TRIDENTIFYS LICENSAVTAL ("EULA avtalet") NOGGRANT INNAN DU FORTSÄTTER. DETTA ÄR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN Tridentify AB ("Tridentify") OCH DIG ("Du" eller "Användaren"), TILLSAMMANS MED EVENTUELLT RELATERADE KONTOHAVARE SOM GAV DIG TILLGÅNG TILL PROGRAMVARAN ("Kontohavaren"). TRIDENTIFY LICENSIERAR DENNA PROGRAMVARA, SÅSOM DU MOTTOG DEN, T.EX. GENOM NEDLADDNING VIA INTERNET, SOM EN DEL AV EN PRODUKT, ENHET ELLER UTRUSTNING ELLER PÅ ETT FÖR ÖVERFÖRING AV PROGRAMVARA AVSETT MEDIE, INKLUSIVE ALLA DATABASER, DATA OCH DOKUMENTATION SOM DETTA INNEHÅLLIT ("Programvaran") TILL DIG ENDAST UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT DU ACCEPTERAR ALLA VILLKOR I DETTA AVTAL. GENOM ATT LADDA NER, BESÖKA ELLER ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER DU ALLA VILLKOR I DETTA AVTAL OCH ACCEPTERAR ATT FÖLJA DESS BESTÄMMELSER ENLIGT DETTA BÅDE FÖR DIG SJÄLV OCH FÖR NÄRSTÅENDE KONTOHAVARES RÄKNING, SOM DU GENOM DIN ANSTÄLLNING ELLER UPPDRAG REPRESENTERAR OCH HAR BEHÖRIGHET ATT FÖRETRÄDA. OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTA AVTAL HAR DU INTE TILLÅTELSE ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN OCH DU FÅR DÅ INTE LADDA NED, BESÖKA ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN. 1. Licens. Tridentify tillhandahåller, och användare och alla relaterade kontohavare accepterar härmed en icke-exklusiv, icke överförbar, återkallelig licens att använda Programvaran på de villkor som anges i detta licensavtal. Om Programvaran tillhandahålls på digitalt, kan användaren och alla relaterade kontohavare göra en kopia av Programvaran i endast för säkerhetskopiering. Säkerhetskopian måste innehålla all information om copyright som finns på originalet. Om Programvaran tillhandahålls via Internet, så omfattar den här licensen tillgång till servrar som kontrolleras av Tridentify ("Servrar") endast i syfte att komma åt programvaran. Du får inte själv, eller genom någon tredje part eller kontohavare göra något av följande och du får inte heller tillåta att någon tredje part som du har ett företag tillsammans med eller personlig relation till gör något av följande: (A) kopiera Programvaran, förutom det som uttryckligen anges ovan, (B) modifiera eller skapa program baserat på Programvaran, (C) dekompilera, ta isär eller dekonstruera programvaran helt eller delvis, (D) inaktivera eller kringgå någon skyddsmekanism relaterad till Programvaran, (E) sälja, licensiera, underlicensiera, leasa, hyra ut, distribuera, avslöja, ge åtkomst till eller överföra någon del av Programvaran till tredje part, oavsett om det sker med vinstsyfte eller ideellt, eller utan att begränsa allmängiltigheten av det föregående, distribuera programvaran på något media, göra Programvaran tillgänglig för allmänheten eller tredje part, över nätverk, elektroniska anslagstavlor, webbplatser, eller på annat sätt låta någon tredje part att använda Programvaran; (F) publicera eller på annat sätt kommunicera en sammanfattning av eller information om, Programvarans prestanda till tredje part utan ett föregående skriftligt medgivande från Tridentify, (G) exportera, re-rexportera, ladda ner eller på annat sätt använda Programvaran i strid några lagar eller förordningar, inklusive US Department of Commerce Export Administrations föreskrifter och andra tillämpliga lagar, eller (H) använda programvaran där fel kan leda till eventuell förlust av liv eller katastrofal skada på egendom. 2. Uppsägning. Användaren kan säga upp detta EULA avtal när som helst genom att meddela Tridentify skriftligen. Tridentify kan efter eget gottfinnande säga upp detta EULA avtalet när som helst, med eller utan att i förväg meddela detta i händelse av att Användaren inte följer villkoren i detta EULA avtal, genom att avaktivera Användarens användarnamn och lösenord eller avbryta driften av systemet. Tridentify förbehåller sig rätten att säga upp detta EULA avtal, eller att ändra eller upphäva tjänster och / eller produkterbjudanden associerade med Programvaran, när som helst utan föregående notifikation till Användaren. Uppsägning av detta licensavtal mellan en användare och Tridentify handlar endast om att avbryta Användarens personliga tillgång till Programvaran och sådan uppsägning skall inte syfta till att säga upp detta EULA avtal eller andra avtal med anknytning till Programvaran mellan en relaterad Kontohavare och Tridentify. 3. Upphovsrätt och begränsningar. Programvaran, inklusive all text och annat innehåll däri ("Innehåll") tillhör Tridentify eller dess licensgivare, och skyddas av upphovsrätt och annan immaterialrätt. Med undantag för de rättigheter som uttryckligen beviljas ovan, inklusive eventuella relaterade kontohavare, ges ingen rätt till, eller erkännande i/till Programvaran eller innehåll, inte heller någon upphovsrätt eller rätt till patent, varumärke, affärshemlighet eller annan immateriell egendom eller äganderätt. Tridentify behåller den enda och exklusiva äganderätten till alla delar av programvaran och dess innehåll, och alla kopior därav, all användarinformation, inklusive fulla rättigheter som kontohavaren härmed tilldelar Tridentify för eventuella ändringar som Användaren eller Kontohavare gör med Programvaran, oavsett om dessa ändringar är tillåtna. Inget av Innehållet får reproduceras, transkriberas, lagras i ett arkiveringssystem, översättas till något talat språk eller datorspråk, återutsändas i någon form eller på något sätt (elektroniskt, mekaniskt, fotokopiering, inspelat eller på annat sätt), återförsäljas, eller omfördelas utan ett föregående skriftligt medgivande från Tridentify, förutom att användaren själv kan återge begränsade utdrag av innehållet som erhållits från Tridentify så som källor eller databaser för personligt bruk, förutsatt att varje sådan kopia innehåller ett meddelande om upphovsrätt enligt följande: "Copyright by Tridentify AB. All rights reserved." 4. Innehåll från Tridentify. Även då stor omsorg har lagts ned på att organisera och presentera innehållet så garanterar inte Tridentify dess korrekthet, noggrannhet eller aktualitet, bland annat med avseende på eventuella produktbeskrivningar, priser, eller annan information om medicintekniska produkter. Tridentify utför inte någon oberoende analys eller utredning av de produktbeskrivningar eller annat innehåll i programmet. Tridentify har inte, och frånsäger sig uttryckligen, någon skyldighet att inhämta och inkludera någon annan information än den som ges i produktens innehåll. Det bör förstås som att genom att göra detta material tillgängligt, så rekomenderar eller förespråkar inte Tridentify användningen av den/de produkter som beskrivs i Innehållet, inte heller är Tridentify ansvarig för felaktig användning av denna produkt på grund eller som konsekvens av eventuella tryckfel eller andra felaktigheter. Ytterligare produktinformation kan erhållas från tillverkaren. 5. Professionell bedömning. Innehållet är ingen ersättning för den enskilda patientbedömningen som grundar sig på vårdgivarens undersökning av varje patient och behandling av laboratoriedata och andra faktorer som är unika för patienten. Programvaran bör användas som ett verktyg för att hjälpa användaren och alla relaterade kontohavare att nå eller förstå diagnostiska och kliniska beslut, men med en medvetenhet om att individuella och unika omständigheter kan 3

4 leda till att användaren, användarens Kontohavare fattar beslut om alternativ som inte presenteras i Programvaran. 6. Begränsad ersättning. Användare, inklusive alla relaterade kontohavare erkänner uttryckligen och accepterar att användningen av Programvaran, dess innehåll och servrar ske på användarens, inklusive tillhörande kontohavares, egen risk. Tridentify utövar inte direkt eller indirekt läkaryrket eller sjukvård och tar inget ansvar för innehållet i programvaran. Användaren, inklusive tillhörande kontohavare, tar fullt ansvar för lämplig användning av den medicinsk information som finns i programvaran och samtycker till att hålla Tridentify och dess tredjepartsleverantörer, skadeslösa från alla anspråk eller åtgärder till följd av användarens, inklusive all tillhörande kontohavare, användning av programvaran eller innehållet. Användaren och tillhörande Kontohavaren godkänner att försvara, gottgöra och hålla Tridentify, dess dotterbolag och tredjepartsleverantörer från och mot alla anspråk, förluster, skador, kostnader och utgifter, inklusive advokatkostnader, som uppstår vid deras användning av programvaran, innehållet och servrarna 7. Programvara från tredje part, hårdvara och innehåll. Programvaran kan förses med tredje part plug-ins eller annan tredje part, eller denna programvara kan tillhandahållas som en plug-in för, eller på annat sätt i samband med tredje part. Användning av sådan programvara från tredje part kommer att regleras av den tillämpliga licensavtal, om någon, med en sådan tredje part. För mjukvara, hårdvara eller innehåll som erhållits från tredje part licensgivare, användaren och all relaterad Kontohavare är ensam ansvarig för att uppfylla alla upphovsrättsliga begränsningar och kallas publikationen uppgifter som förekommer i bibliografiska citeringar, liksom till copyright meddelanden visas i de ursprungliga publikationerna. TRIDENTIFY ANSVARAR INTE FÖR TREDJE PART mjukvara, hårdvara eller INNEHÅLL och har ingen som helst ansvar för FÖR DIN ANVÄNDNING AV SÅDAN TREDJE PART mjukvara, hårdvara eller INNEHÅLL OCH LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG MED AVSEENDE PÅ SÅDAN TREDJE PART mjukvara, hårdvara eller INNEHÅLL. 8. Uteslutning av garantier. Även stor omsorg har vidtagits för att säkerställa riktigheten av programvaran och innehållet, tar Tridentify inget ansvar för detta. All programvara, tjänster och innehåll TILLHANDAHÅLLS "SOM DEN ÄR" OCH "SOM TILLGÄNGLIG". FÖRUTOM DÄR DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG TRIDENTIFY friskriver sig uttryckligen UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, INTRÅNG, ATT PROGRAMVARAN, INNEHÅLLET, eller utförande av servrarna UPPFYLLER ANVÄNDARENS, inbegripet sådana kontoinnehavarens, KRAV, ATT PROGRAMVARAN ELLER servrar UTAN AVBROTT ELLER FELFRITT, ELLER om användning eller RESULTATET AV ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN (inklusive relaterad dokumentation ), innehållet eller servrar i FORM AV RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER ANNAT. ALLA SÅDANA UTFÄSTELSER, GARANTIER OCH VILLKOR utesluts. Inga säljare eller annan representant för någon part involverad i distribution av programvaran har rätt att göra några garantier med avseende på Programvaran, innehållet eller de servrar utöver de som ingår i detta EULA-avtalet. Muntliga uttalanden inte utgör garantier får inte åberopas av användaren och är inte en del av detta EULA-avtalet. 9. Ansvarsbegränsning. FÖRUTOM DÄR DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG, UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, KOMMER TRIDENTIFY ELLER ANNAN part inblandad i skapandet, produktion, marknadsföring, eller marknadsföring av PROGRAMVARAN, innehållet eller servrarna, VARA ANSVARIG FÖR NÅGRA TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, INDIREKTA, tillit, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE FÖRLORADE DATA, AVBROTT, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, förlorade intäkter eller förlorade inkomster, GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DENNA LICENS ELLER PROGRAMVARAN, innehållet eller servrarna, ÄVEN OM TRIDENTIFY eller sådana andra PART HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. Under inga omständigheter kommer den totala ansvar Tridentify eller sådan annan part för alla skador överstiger licensavgifter betalas av användaren eller någon närstående kontohavaren för Programvaran för den nuvarande mandatperioden för detta EULA avtal. 10. Enda kompensation. Förutom i den utsträckning förbjudet enligt lag, om Tridentify inte uppfyller sina åtaganden enligt detta EULA avtal, skall den antingen korrigera bristande efterlevnad eller, efter eget gottfinnande säga upp detta EULA avtalet genom förvarning. Denna klausul uttrycker din enda och exklusiva gottgörelse i samband med bristande efterlevnad av Tridentify. 11. Beta-release versioner. I händelse av att Programvaran är en betaversion ("beta-version"), ska villkoren i denna punkt också/eller i stället tillämpas för de övriga villkoren i detta EULA avtal. Din licens, inklusive närstående kontohavarens licens, för att använda beta-versionen löper ut i slutet av den period som gäller för programvaran eller om ingen sådan period är indikerad, 120 dagar efter installationen. Beta-versionen kan upphöra att fungera. Beta-versionen kan innehålla mer, färre eller annorlunda funktioner än det som kommer finnas i den kommersiella lanseringen vilken motsvarar betaversion som Tridentify planera att/eller distribuerar. Tridentify förbehåller sig rätten att när som helst undanhålla lanseringen av en kommersiell version som motsvarar beta-versionen, eller om Tridentify släpper en sådan kommersiell version, ändra funktioner, specifikationer, kapacitet, funktioner, licensvillkor, datum för release, allmän tillgänglighet, eller andra egenskaper hos sådan kommersiell version. Användare, inklusive kontohavaren, erkänner och förstår att betaversionen inte är lämplig för professionell användning och kan innehålla fel som påverkar dess funktion. 12. Skydd och säkerhet. Användaren, inklusive relaterade kontohavare, skall vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att ingen obehörig ska ha tillgång till programvaran. Användaren, inklusive relaterade kontohavare, skall inte avslöja, licensiera, överlåta eller överföra till någon tredje part användarnamn och lösenord som registrerats eller getts till användaren. Användaren, inklusive associerade kontohavare, förstår användarnamn och lösenord kan krävas före varje användning av Programvaran. Programvaran och dess innehåll är Tridentify värdefulla egendom, obehörig användning eller avslöjande skulle irreparabelt skada Tridentify. Vid kännedom att någon obehörigen innehar eller använder sig av eller har tillgång till Programvaran, skall du eller annan representant för kontohavaren, snarast meddela Tridentify därom och snarast överlämna detaljerna gällande sådan händelse, hjälpa till att förhindra en upprepning därav, och samarbeta till fullo i tvist eller andra förhandlingar som vidtagits för att skydda Tridentifys rättigheter. 13. Allmänt. Om av någon anledning någon bestämmelse i detta Licensavtal bedöms vara ogiltig eller ogenomförbar i enligt med lag eller dom vid en behörig domstol, skall denna bestämmelse tolkas så att denna bestämmelse i så stor 4

5 utsträckning som tillåts av lag och övriga bestämmelser ska fortsätta gälla med full kraft och effekt. Detta licensavtal och alla relaterade affärstransaktioner skall regleras av den materiella rätten i Sverige. Parterna är överens om att Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (1980), i dess ändrade lydelse, uttryckligen undantas från tillämpning av detta avtal. Alla tvister, meningsskiljaktigheter eller anspråk med anledning av eller i samband med detta avtal, eller överträdelse, uppsägning eller ogiltighet därav, skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande i vid Stockholms Handelskammare. Skiljeförfarandet skall föras på svenska och äger rum i Stockholm, Sverige. Kommunala-, Landstings- och Statliga slutanvändare anskaffar ansökan, ansökningshandlingar och innehåll endast med de rättigheter som anges däri. Detta licensavtal utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på ämnet och ersätter alla tidigare avtal, muntliga eller skriftliga, och alla andra meddelanden som rör detta ämne. Ingen ändring eller modifiering av någon bestämmelse i detta Licensavtal träder i kraft om det inte anges i ett dokument som uttryckligen ändrar detta Licensavtal och att båda parter accepterar att detta. Tridentify kan ändra dessa villkor i detta Licensavtal från tid till annan genom att lägga upp reviderade villkor på och alla sådana förändringar kommer att vara gälla från och med nästa gång du besöker siten eller efter 30 dagar, beroende på vilket som inträffar först. Detta licensavtal är personligt för Användaren och den relaterade kontohavare. De rättigheter och skyldigheter som ingår här kan inte tilldelas någon annan part. 5

6 1 Introduktion QTA Reader ger användaren tillgång till QTA tracer data genom att skanna tracern med en iphone 4s or senare. 1.1 Systemkrav QTA Reader iphone 4S eller senare med den kostnadsfria applikationen QTA Reader installerad. 1.2 Manualen i pappersformat För att få ut manualen i pappersformat så används utskriftsfunktionen i PDF läsaren som använts för att öppna denna manual. 1.3 Mer information För mer information om QTA Tracer System gå till länken: QTA Tracer System - översikt QTA Tracer System består av en PC installerad med QTA Tracer System, en Bluetooth 4.0 USB dongle, en streckkodsläsare och QTA Tracers. Figur 1 visar QTA Tracer Systemet. Figur 1. QTA Tracer System - översikt 1.5 QTA Reader funktion QTA Reader ger användaren enkel tillgång till QTA Tracer data. Med en iphone 4S eller senare med den kostnadsfria applikationen QTA Reader installerat kan användaren skanna en tracers streckkod för att hämta tracer data - status, utgångsdatum, blodpåseinfo etc. 6

7 2 Installation Besök Apple App Store för att ladda ned och installera den kostnadsfria appen QTA Reader. 3 Användning QTA Reader ger dig möjligheten att kolla tracer status var och när som helst. 3.1 Skanna tracern med telefonen Öppna QTA Reader-applikationen på din iphone. 1. Positionera den röda rutan på skärmen over tracerns streckkod. 2. Så snart Readern känner igen streckkoden skannas den 3. Rör på tracern för att aktivera Bluetooth-sändning 4. QTA Reader visar ett meddelande frågar om du vil parkoppla tracern med din iphone (Bluetooth Pairing Request). Klicka på Pair 5. Readern kopplar upp sig och laddar ned data Figure 2. QTA Reader skärmbilder: Positionera Readern över streckkoden, Kopplar upp mot tracer, Parkoppla Reader med Tracer, Laddar ned data från tracer 7

8 Figure 3. QTA Reader Data display 3.2 Reader data - Time remaining "Återstående tid" listar (i dagar, timmar och minuter) den tid som är kvar innan produkten når utgångsdatum. Den visar den tid som återstår för varje temperaturintervall tracern har konfigurerats för i QTA Access Point Configurator 8

9 3.3 Reader data Tracer info Tracer info inkluderar: ID = tracer Id Blood valid: Grön bock betyder att logg initierats och att blod är giltigt. Rött x betyder att tracern Väntar på start eller att blodet är ogiltigt. Released from quarantine: Grön bock = frisläppt från karantän. Rött x = inte frisläppt. Status: Visar tracerstatus. RUNNING: tracer initierad och temperatur loggas. WAIT FOR START: tracer initierad och temperatur loggas, men påverkar ännu inte livslängden. (Se Start log in temp below och Start log timeout in minutes i QTA Access Point Configurator användarmanual.) CONFIGURATION: Tracern är i konfigurationsläge. Intiering inte slutförd. Tracern behöver initieras på nytt. ERROR: Tracer fungerar inte som den ska eller batteri uttömt. Returnera till blodcentralen. Min temp: visar minimum temperatur som uppnåtts Max temp: visar maximum temperatur som uppnåtts Battery level: visar i % hur mycket av batteriets livslängd som återstår. 3.4 Reader data Blood bag info Visar Tappningsnummer, Blodgrupp, Produktkod, Tappningsdatum och Utgångsdatum (tryckt på blodpåsen). Utgångsdatumet här är det beräknade utgångsdatumet vid tappningen - inte det utgångsdatum som kontinuerligt beräknas av tracern. 9

QTA Check-in Node version 1.2.15

QTA Check-in Node version 1.2.15 QTA Check-in Node version 1.2.15 Version 1.0 2014-08-11 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 1.1 Systemkrav QTA Check-in Node... 3 1.2 Manualen i pappersformat... 3 1.3 Mer information... 3 1.4 Licensavtal

Läs mer

Användarmanual QTA Access Point Configurator Version 1.0.1.0

Användarmanual QTA Access Point Configurator Version 1.0.1.0 QTA Access Point Configurator Version 1.0.1.0 Version 1.0 0402 2014-10-30 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Systemkrav... 3 1.5 Manualen i pappersformat...

Läs mer

Användarmanual QTA Access Point Configurator Version 1.0.1.3

Användarmanual QTA Access Point Configurator Version 1.0.1.3 QTA Access Point Configurator Version 1.0.1.3 Version 1.0 0402 2015-10-27 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Systemkrav... 3 1.5 Manualen i pappersformat...

Läs mer

Användarmanual. version 1.0 med. QTA Access Point. version 1.0.1.4 2015-12-14

Användarmanual. version 1.0 med. QTA Access Point. version 1.0.1.4 2015-12-14 version 1.0 med QTA Access Point version 1.0.1.4 0402 2015-12-14 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Systemkrav... 3 1.5 Manualen i pappersformat...

Läs mer

Installationsguide Uppdaterad

Installationsguide Uppdaterad Installationsguide 2014-08-11 Version 1.0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 1.1 Systemkrav... 3 1.2 Manualen i pappersformat... 3 1.3 Mer information... 3 1.2 Licensavtal (End User License Agreement,

Läs mer

Användarmanual. version 1.0 med QTA Access Point version

Användarmanual. version 1.0 med QTA Access Point version version 1.0 med QTA Access Point version 1.0.0.8 0402 2014-01-17 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Systemkrav... 3 1.5 Licensavtal (End User License

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONELL LICENS PROMETHEAN LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA: PROFESSIONELL LICENS ( Licens ) V1.5 (december 2010) För ActivInspire ( Programvaran ) LAND: Landet där Du huvudsakligen vistas (om

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PĹ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI VILLKOREN

Läs mer

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. 1. Omfattning 2. Tjänster 3. Registrering, lösenord 4. Rätten att

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB Villkor och krav för MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av INTERTEK Semko AB 17 september 2009 1 Artikel I. DEFINITIONER 1.1 Inom ramen för detta Avtal ska följande ord och uttryck ha den betydelse

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

Start-Up Customization Applikation för TI-83 Plus

Start-Up Customization Applikation för TI-83 Plus TI Start-Up Customization Applikation för TI-83 Plus Komma igång Börja här Hur Anpassa Start-Up med en bild Anpassa Start-Up med ett program Anpassa Start-Up med en applikation Stänga av Start-Up Customization

Läs mer

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET )

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) VIKTIG INFORMATION: För att tillgå och/eller använda denna Cloud-tjänst

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR FIFA 15-EU SOM GÄLLER FÖR DIG.

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR FIFA 15-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR FIFA 15-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA FIFA 15 Detta

Läs mer

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR mypku Dessa allmänna användarvillkor ( Villkor ) anger de villkor som gäller mellan dig som användare ( Användaren ) och Nutricia Nordica Aktiebolag AB, org. nr. 556242-0348,

Läs mer

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LÄS DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER INNAN DU INSTALLERAR OCH/ELLER ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARUPRODUKT FRÅN WILCOX ASSOCIATES, INC. PROGRAMVARULICENSEN ÄR

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG.

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN

Läs mer

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc.

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc. Användar Guide Android TM är ett varumärke av Google Inc. - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NEO X5mini. Följ denna guide för att ställa in din enhet. MINIX NEO X5mini är en revolutionerande smart media

Läs mer

Cygrids Allmänna Bestämmelser

Cygrids Allmänna Bestämmelser Cygrids Allmänna Bestämmelser 1 Defenitioner 1.1 Cygrids Cygrids är en förkortning av det juridiska namnet på företaget Cygrids Communications AB med organisationsnummer 556552-0540. I avtalstexten nedan

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Allmänt ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Dessa allmänna villkor ("Allmänna Villkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på AntiqNets webbplats ("Webbplatsen") samt övriga villkor som AntiqNet i vissa

Läs mer

Skicka drivrutin. Administratörshandbok

Skicka drivrutin. Administratörshandbok Skicka drivrutin Administratörshandbok Januari 2013 www.lexmark.com Översikt 2 Översikt Med Skicka drivrutin kan du enkelt hämta en skrivardrivrutin för en specifik skrivarmodell. Programmet skickar ett

Läs mer

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro Konsumentprodukter Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald abonnemang licens Datum: Juni 2012 VIKTIGT: FÖLJANDE AVTAL ( AVTALET ) INNEHÅLLER

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok Säkra pausade utskriftsjobb Administratörshandbok April 2013 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt... 3 Konfigurera säkra pausade utskriftsjobb... 4 Konfigurera och säkra programmet...4 Använda

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LD-1W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LD-1W instruktionsbok (information,

Läs mer

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016.

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Orkla Health AS, org. nr. 919 661 356 (Orkla Health) ger dig tillgång till Nutrilett Willpower Group på följande villkor.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

SAP BUSINESSOBJECTS LICENSAVTAL VIKTIGT LÄS NOGGRANT

SAP BUSINESSOBJECTS LICENSAVTAL VIKTIGT LÄS NOGGRANT SAP BUSINESSOBJECTS LICENSAVTAL VIKTIGT LÄS NOGGRANT: DETTA ÄR EN JURIDISKT BINDANDE ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH SAP BUSINESSOBJECTS FÖR DEN SAP BUSINESSOBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT SOM MEDFÖLJER LICENSAVTALET,

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

Din manual NAVMAN B10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1220701

Din manual NAVMAN B10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1220701 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN B10. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVMAN B10 instruktionsbok (information,

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

Vägledning till Autodesk Subscription Center

Vägledning till Autodesk Subscription Center Vägledning till Autodesk Subscription Center Utarbetad av NTI CADcenter AB augusti 2009 Gå in på internetadressen: http://subscription.autodesk.com som ser ut så här: Skriv in ditt användarnamn och lösenord

Läs mer

Våra nuvarande leveranskostnader är följande och kan ändras när som helst: Vanlig posttjänst kommer att användas för att leverera din beställning.

Våra nuvarande leveranskostnader är följande och kan ändras när som helst: Vanlig posttjänst kommer att användas för att leverera din beställning. Regler och villkor DISOLUT / Laktase.se 1. Inledning Ägaren av denna webbplats är DISOLUT vars juridiska adress är Kolkrijst 55, 3828 EK, Hoogland, Nederländerna ("DISOLUT / 'vi' / 'oss' / 'vår'). Registreringsnummer

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Produktinformation för Sun Enterprise 420R

Produktinformation för Sun Enterprise 420R Produktinformation för Sun Enterprise 420R Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA 650 960-1300 Fax 650 969-9131 Artikelnummer: 806-1706-10 Januari 2000, utgåva A Skicka

Läs mer

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL INNEHÅLL 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Checklista... 3 1.2 Lägg till användare... 3 1.3 Registrera VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivera abonnemang samt knyt användare och datorer till abonnemang... 4 1.5 Användarnamn

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

LotusLive. Sametime-chatt i LotusLive och LotusLive Meetings-mobil Användarhandbok

LotusLive. Sametime-chatt i LotusLive och LotusLive Meetings-mobil Användarhandbok LotusLive Sametime-chatt i LotusLive och LotusLive Meetings-mobil Användarhandbok LotusLive Sametime-chatt i LotusLive och LotusLive Meetings-mobil Användarhandbok Anmärkning Innan du använder den här

Läs mer

ArcSofts licensavtal för slutanvändare

ArcSofts licensavtal för slutanvändare ArcSofts licensavtal för slutanvändare LÄS FÖLJANDE VILLKOR ( Avtalet ) NOGA. PROGRAMVARAN (definieras nedan) SOM TILLHANDAHÅLLS AV ARCSOFT FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED DETTA AVTAL. OM DU INTE GODTAR

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Allmänt 1.1 Om Advokatbyrån Gulliksson AB Advokatbyrån Gulliksson AB, org. nr 556 733 5319 (Gulliksson) är ett svenskt registrerat aktiebolag som

Läs mer

Avtal om Tjänster anskaffade från en IBM Business Partner

Avtal om Tjänster anskaffade från en IBM Business Partner Avtal om Tjänster anskaffade från en IBM Business Partner Detta Avtal om Tjänster anskaffade från en IBM Business Partner ( Avtalet ) gäller för IBMs leverans av vissa IBM-tjänster och Produkterbjudanden

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling

Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Du inleder detta Bidragsavtal för användargenererat innehåll ("Avtalet") med hänsyn till Viacom International Media

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning)

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning) Licensavtal Villkor för användning: (lokal användning) Läs igenom följande villkor för användning noga. Dessa bestämmelser och villkor ('Villkor för användning') är ett juridiskt bindande avtal mellan

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-3W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv:

Läs mer

Allmänna villkor (2016:1)

Allmänna villkor (2016:1) Allmänna villkor (2016:1) 1 Tillämpning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB tillhandahåller sina klienter. 1.2 När vi anlitas för att tillhandahålla

Läs mer

Integritetspolicy och Säkerhetsdeklaration

Integritetspolicy och Säkerhetsdeklaration Integritetspolicy och Säkerhetsdeklaration SENAST UPPDATERAD: 26 juli 2012 Vi respekterar integriteten av varje person som besöker våra webbplatser. Integritetspolicyn och Säkerhetsdeklarationen ("Integritetspolicyn")

Läs mer

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit (SDK) SP1 Novell(R) Licensavtal för program SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA RX-4. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA RX-4 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarguide för anslutning till Treserva och TES 2016-02-29. Användarguide för anslutning till Treserva och TES

Användarguide för anslutning till Treserva och TES 2016-02-29. Användarguide för anslutning till Treserva och TES Användarguide för anslutning till Treserva och TES Innehållsförteckning Systemkrav... 3 Symantec VIP Access... 4 För tvåfaktorsautentisering via mobiltelefon... 4 För två-faktorsautentisering via dator...

Läs mer

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Version 2014:2 1(5) Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Följande villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Morris AB ( Morris Law, vi, våra eller oss ) tillhandahåller till våra klienter.

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store.

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store. Installation av Sjökort för MarineNavigator via nedladdning Denna instruktion är för nedladdning av sjökort/kartor till Androidappen MarineNavigator (som kan köpas på Google Play Store, priset på appen

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google är ett varumärke som

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

INSTALLATIONS GUIDE MyWay Navigator

INSTALLATIONS GUIDE MyWay Navigator INSTALLATIONS GUIDE MyWay Navigator Version 1.02 30.8.2007 MIN LICENSKOD: 1 1. Installations Guide Steg för steg Tack för ett utmärkt val av en utrustning som ni kommer att ha mycket nöje och nytta av

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack

Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack Medline International Germany GmbH, Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7, D-47533 Kleve (i fortsättnignen Medline ) erbjuder sina kunder att använda

Läs mer

Elmia Mässkatalog för PocketPC

Elmia Mässkatalog för PocketPC Elmia Mässkatalog för PocketPC Version 1.1 Licensinformation... 2 Systemkrav... 2 Installation... 2 Kom igång... 3 Utställare A-Ö... 4 Sök utställare... 5 Sök Produkt... 6 Företagsinformation... 7 Mina

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering LULIJO 07 Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering 1 ALLMÄNT OCH DEFINITIONER 1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller, om inte annat skriftligen har avtalats, mellan den som har åtagit

Läs mer

Bilaga 1. Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö. 1. Bakgrund

Bilaga 1. Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö. 1. Bakgrund v1.5 maj 2015 Bilaga 1 Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö 1. Bakgrund Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag org. nr. 516401-8615

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

HP teknisk programvarusupport

HP teknisk programvarusupport HP teknisk programvarusupport HP Technology Services avtalstjänster Teknisk information HP teknisk programvarusupport erbjuder omfattande fjärrsupporttjänster för HP:s programvaruprodukter och utvalda

Läs mer

Presenterar. Mustek Systems, Inc.

Presenterar. Mustek Systems, Inc. Presenterar Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 5140. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 5140 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NOKIA TME-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828552

Din manual NOKIA TME-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828552 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA TME-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA TME-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Snabbstartsguide

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Snabbstartsguide WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2 Snabbstartsguide 1 1. Viktigt information om säkerhet och hantering - Denna produkt är lämplig för användning i icke-tropiska områden under 2 000 meters höjd, vilket indikeras

Läs mer

Hur BitTorrent fungerar

Hur BitTorrent fungerar Hur BitTorrent fungerar dator8.info Introduktion till hur BitTorrent fungerar BitTorrent är ett protokoll som möjliggör snabb nedladdning av stora filer med minst Internet bandbredd. Det kostar inget att

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer