ALLMÄNNA TERMER OCH VILLKOR FÖR INKÖP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA TERMER OCH VILLKOR FÖR INKÖP"

Transkript

1 1 ALLMÄNNA TERMER OCH VILLKOR FÖR INKÖP 1.- ALLMÄNT Här föreliggande Allmänna Termer och Villkor för Inköp ska styra varje av Recticel utfärdad Inköpsorder, enligt definition nedan, utom vad gäller inköp av kemikalier, vilket lyder under särskilda termer och villkor. Säljaren accepterar Inköpsordern genom att göra något av följande: (i) accepterar Inköpsordern skriftligt, eller (ii) något annat handlande som erkänner existensen av ett kontrakt beträffande det Inköpsordern avser, däribland men inte begränsat till skickande av varorna eller utförandet av tjänster. Accept är uttryckligen begränsad till (i) dessa Allmänna Termer och Villkor för Inköp, (ii) de Särskilda villkor och bestämmelser för inköp som görs tillämpliga enligt Inköpsordern samt (iii) de särskilda villkor som uttryckligen anges i Inköpsordern. Inköpsordern är begränsad till och uteslutande beroende av Säljarens accept av dessa termer och villkor. Några tillkommande eller annorlunda termer som föreslås av Säljaren, i Säljarens ordererkännande, faktura eller på annat sätt, förkastas uttryckligen av Recticel. Inköpsordern utgör inte ett accepterande av en Säljares anbud. 2.- DEFINITIONER För här föreliggande Allmänna Termer och Villkor för Inköp, har här uppräknade termer den nedan definierade betydelsen: Med Recticel ska förstås det till Recticel N.V./S.A. direkt eller indirekt anslutna företag eller dotterbolag vilket utfärdar en inköpsorder; Med Säljare ska förstås det företag till vilket en inköpsorder sänds av Recticel. Med Inköpsorder ska förstås den inköpsorder som sänds av Recticel till Säljaren. Med Allmänna Termer och Villkor för Inköp ska förstås här föreliggande allmänna termer och villkor för inköp.

2 2 Med Särskilda Termer och Villkor för Inköp ska förstås de särskilda termer och villkor för inköp, vilka sägs vara tillämpliga i Inköpsordern. Med Inköpskontrakt ska förstås det avtal som slutits mellan Recticel och Säljaren genom Säljarens accept av Recticels Inköpsorder. 3.- KONTRAKTSENLIGA DOKUMENT Alla Inköpsorder som utfärdas av Recticel styrs uteslutande av (i) Allmänna Termer och Villkor för Inköp, (ii) de Särskilda Termer och Villkor för Inköp som det uttryckligen hänvisas till i Inköpsordern samt (iii) de särskilda villkor som uttryckligen anges i Inköpsordern. I händelse av avvikelser mellan Inköpsorderns särskilda villkor och Allmänna Termer och Villkor för Inköp eller Särskilda Termer och Villkor för Inköp, ska Inköpsorderns särskilda villkor råda. I händelse av avvikelser mellan Allmänna Termer och Villkor för Inköp och Särskilda Termer och Villkor för Inköp, ska Särskilda Termer och Villkor för Inköp råda. Det Inköpskontrakt som gjorts av Recticel utgör hela överenskommelsen mellan Recticel och Säljaren och ersätter alla tidigare skrivna eller muntliga framställningar och överenskommelser. Varje följande ändring måste vara skriftlig, daterad och underskriven av både Recitel och Säljaren. 4.- PRISER De i Inköpsordern åsatta priserna innefattar förvaring, hantering, förpackning, frakt, försäkring, transport och alla andra utgifter, kostnader och av Säljaren debiterade omkostnader. Priser kan inte bli föremål för höjningar, inberäknat höjningar baserade på ändringar i råmaterial, design, tillverkning, förpacknings- eller transportmetoder, datum eller plats för leveransen.

3 3 5.- LEVERANS Tider och kvantiteter är väsentliga i Inköpskontraktet. Säljaren förbinder sig uttryckligen att leverera de kvantiteter som anges i Inköpsordern vid på den tid och plats som anges i Inköpsordern. Säljaren ska omedelbart underrätta Recticel om varje situation som kan äventyra den i Inköpsordern utsatta tidsplanen. Sådan underrättelse fritar inte Säljaren från dennes skyldighet att leverera vid den i Inköpsordern utsatta tidpunkten. Säljaren ska stå för alla extra transportkostnader utöver normala transportkostnader om Säljaren, beroende på eget agerande eller försummelser, tvingas använda ett påskyndat transportsätt för att uppfylla överenskomna leveransdatum. Säljaren ska betala alla kostnader Recticel ådragit sig, inberäknat kostnader som debiterats Recticel av Recticels kunder, som ett resultat av Säljarens misslyckande att uppfylla transport- eller leveranskraven. Recticel är inte förpliktad att acceptera delleveranser eller överleveranser, eller för tidiga eller för sena leveranser. 6.- EMBALLAGE Om Inköpsordern rör varor som kräver installation ska Säljaren säkerställa att Säljarens experter är tillgängliga på leveransdagen för att utföra installationen av inköpta varor och att dessa experter förblir tillgängliga tills Recticel och Säljaren är överens om att levererade varor vederbörligen fungerar. Säljaren ska också säkerställa att Säljarens experter är tillgängliga så länge som krävs efter att installationen slutförts, för att vederbörligen informera Recticels anställda om hur de levererade varorna används, underhålls och repareras. Säljaren ska vederbörligen emballera, märka, etikettera och expediera inköpta varor i överensstämmelse med krav som uppställs av Recticel, av de fraktförare som berörs av befordran och leverans, av transitländer och av mottagarlandet. Innan och vid tidpunkten då inköpta varor expedieras ska Säljaren skriftligen ge Recticel tillräcklig förvarning om farligt eller giftigt material, material som är förenat med fara eller material med några förbehåll som på något sätt utgör del av de inköpta varorna, åtföljt av eventuellt nödvändiga särskilda anvisningar för handhavandet som krävs för att upplysa fraktförare, Recticel och dess anställda om vilka relevanta åtgärder som ska vidtas vid hantering, transport, bearbetning, användning och undanskaffande av inköpta varor, behållare och emballage.

4 4 Säljaren ska gottgöra och hålla Recticel skadeslöst för eventuell kostnad detta ådrar sig på grund av oriktig förpackning, märkning, etikettering eller transport. 7.- EFTERMARKNADSSERVICE Säljaren är uttryckligen införstådd med att på begäran av Recticel genast utföra erforderligt underhåll och reparation avlevererade varor och, i förekommande fall, garantera att erforderliga reservdelar levereras till rimlig kostnad och detta under en tid av minst fem år efter leverans. 8.- RISK Risken för förlust ska övergå från Säljaren till Recticel i och med leveransen av de inköpta varorna till Recticel till den överenskomna leveransadressen. 9.- GARANTI Säljaren garanterar uttryckligen att alla varor och tjänster som omfattas av Inköpsordern, utan begränsning innefattande alla interna och/eller externa komponenter som av Säljaren finns integrerade i varorna, (a) är i överensstämmelse med de specifikationer, ritningar, prover eller beskrivningar som framlagts till eller av Recticel och/eller de aktuella industriella standards som gäller vid leveranstidpunkten, (b) är i överensstämmelse med alla lagar och bestämmelser som gäller vid leveranstidpunkten, (c) är av tillfredsställande kvalitet och passande till det ändamål till vilket varor av det slaget vanligtvis tillhandahålls, (d) är av tillfredsställande kvalitet och passande till det ändamål till vilket varorna har köpts in av Recticel, och (e) är av gott material och utförande, redo för marknaden, och i avsaknad av några defekter, uppenbara eller dolda. Dessa garantier ska överleva inspektion, test, accept, eller betalning av de inköpta varorna av Recticel. Alla av Säljaren inom Recticels lokaler utförda tjänster och arbeten ska vara i överensstämmelse med alla lokala, regionala, nationella och internationella lagar och förordningar, fördrag, EU-förordningar och -direktiv samt med Recticels egna regler och bestämmelser.

5 5 Utan att inverka på Recticels rätt att avsluta Inköpskontraktet, och på varje annan skadeersättning, ska Säljaren gottgöra och hålla Recticel skadeslöst för varje kostnad och skada Recticel ådragit sig direkt eller indirekt till följd av olämplig eller defekt vara, inberäknat men inte begränsat till skador på egendom eller personer som förorsakats Recticel eller något av dess anslutna företag eller dotterbolag, Recticels kunder, eller tredje man, liksom till någon av deras anställda. Garantin ska gälla för en tid på två år från leveransdatum. Säljaren ska omedelbart skriftligen informera Recticel om Säljaren blir medveten om någon beståndsdel, komponent, konstruktionsdetalj eller defekt hos de inköpta varorna som är eller kan bli farlig för människor eller egendom INSPEKTION Recticel har rätt att få tillträde till vilken lokal som helst hos Säljaren under rimlig affärstid för att inspektera lokalerna, varorna, material, utrustning, och annan Säljarens egendom som täcks av Inköpsordern i syfte att verifiera att Säljaren uppfyller sina skyldigheter under Inköpskontraktet. Kostnaderna för sådan inspektion ska bäras av Säljaren. Recticels inspektion av varorna, vare sig under tillverkning, före leverans eller inom rimlig tid efter leverans, utgör inte någon accept av vare sig varor i arbete eller färdiga varor. En av Recticel utförd inspektion fritar inte Säljaren från skyldigheten att testa, inspektera och kontrollera kvaliteten på de inköpta varorna ÄNDRINGAR Recticel har rätt till direkta ändringar, eller kan föranleda Säljaren att göra ändringar, vad avser design (inberäknat ritningar och specifikationer), tillverkning, förpacknings- och transportmetoder, samt leveransdatum och leveransadress för de varor som Inköpsordern avser. Säljaren ska inte företa sådana ändringar utan att i förväg ha inhämtat Recticels skriftliga samtycke.

6 6 Under utförande av Inköpsordern, ska Säljaren inte utan skriftligt medgivande från Recticel i förväg företa några ändringar till natur, typ, eller kvalitet avseende tjänster, råmaterial, eller varor som används av Säljaren SKADEERSÄTTNINGAR De rättigheter och skadeersättningar som förbehålls Recticel i här föreliggande Allmänna Termer och Villkor för Inköp ska vara kumulativa och läggas till alla andra till buds stående legala skadeersättningar. Säljaren ska ersätta och hålla Recticel skadeslöst för oförutsedda eller betydande eller andra skador, inberäknat förlorad vinst, som förorsakats av Säljarens brott mot sina skyldigheter och utfästelser, inberäknat men inte begränsat till kostnader, utgifter och förluster som Recticel ådragit sig eller lidit direkt eller indirekt (a) genom inspektion, sortering, hantering, omarbetning, reparation eller utbyte av ej överensstämmande varor, (b) på grund av produktionsstopp, (c) återkallandekampanjer, fältserviceaktioner för kunder eller andra korrektiva serviceaktioner, eller (d) som resultat av personskador (däribland dödsfall) och/eller egendomsskador orsakade av ej överensstämmande varor. Recticels skadeersättningar innefattar honorar till advokater, utlägg och andra professionella honorar, uppgörelser och rättegångskostnader, samt andra administrativa kostnader och utlägg som Recticel ådragit sig SÄLJARENS FINANSIELLA STÄLLNING Inköpskontraktet kan avslutas av Recticel med omedelbar verkan utan förpliktelser gentemot Säljaren om något av följande eller därmed jämförbara fall skulle inträffa: (i) Säljaren blir insolvent, (ii) Säljaren lämnar frivilligt in en anhållan att bli försatt i konkurs; (iii) en anhållan om konkurs lämnas in gentemot Säljaren, (iv) Säljaren träder i likvidation, (v) en konkursförvaltare eller förtroendeman utses för Säljaren, (vi) Säljaren upphör eller hotar att upphöra med sin verksamhet AVSLUTANDE Utan förfång vad beträffar föregående Artikel, kan Recticel avsluta hela eller delar av Inköpskontraktet, utan förpliktelser gentemot Säljaren, om Säljaren:

7 7 a) bryter mot någon av termerna i Inköpskontraktet; b) brister i att utföra någon av sina skyldigheter under Inköpskontraktet; c) har förklarat sig inte komma att utföra sina skyldigheter. Recticel är också berättigat att avsluta utförandet av arbete under Inköpskontraktet (eller någon del därav) när som helst utan orsak efter att skriftligen ha meddelat Säljaren. Vid mottagandet av sådant meddelande ska Säljaren, såvida meddelandet inte annorlunda anvisar, (a) omedelbart avbryta arbete under Inköpskontraktet,(b) överföra äganderätten och (c) till Recticel leverera det arbete som är avslutat. Inom trettio dagar efter mottagande av det skriftliga meddelandet om avslutande ska Säljaren ha framställt varje fordran för sina utgifter räknat från dagen för avslutandet och Recticel ska ofördröjligen lämna skälig betalning för fordringen. Recticel ska betala för allt avslutat arbete som överensstämmer med kraven i Inköpsordern. Recticel ska inte vara ansvarig gentemot Säljaren, direkt eller med anledning av fordringar från Säljarens underleverantörer, för några andra anförda förluster eller kostnader. Oaktat någonting som motsäger detta, ska Recticels förpliktelser gentemot Säljaren vid avslutandet inte i något fall överskrida de förpliktelser Recticel skulle ha haft gentemot Säljaren om upphörandet inte skett enligt Inköpsavtalet BETALNING Alla fakturor för de inköpta varorna måste referera till Inköpsordernumret, antal delar i leveransen, antal kollin eller containers i leveransen, leveransnota eller lastningsnummer, och annan av Recticel fordrad information. Recticel ska betala inköpsbeloppet inom den tidsperiod som finns angiven i tillämpliga Särskilda Termer och Villkor för Inköp, förutsatt att de inköpta varorna levererats vid angiven tidpunkt. Anges ingen särskild tidpunkt i tillämpliga Särskilda villkor och bestämmelser för inköp ska Recticel erlägga köpeskillingen senast 120 dagar från fakturadatum, förutsatt att varorna levererats senast denna dag KOMPENSATION Recticel ska ha rätt att utjämna belopp som Säljaren är skyldig Recticel eller något av dess anslutna företag eller dotterbolag mot belopp som Recticel är skyldig i anslutning till Inköpskontraktet.

8 ÄGANDERÄTT Äganderätten till de inköpta varorna ska övergå till Recticel i och med leveransen. Något förlängt kvarhållande vid Säljarens äganderätt är uteslutet UPPDRAG Säljaren ska inte avträda eller delegera sina skyldigheter under Inköpskontraktet utan Recticels föregående skriftliga medgivande. i händelse av någon av Recticel godkänd tilldelning eller delegering av uppdrag, ska Säljaren förblir ansvarig för de inköpta varorna, inberäknat, utan begränsning, alla därtill hörande garantier och fordringar, såvida inte på annat sätt skriftligen överenskommits med Recticel UNDERLEVERERING Säljaren ska inte lägga ut några av sina skyldigheter under Inköpskontraktet på underleverantörer utan Recticels föregående skriftliga medgivande. i alla händelser ska Recticel ha rätt att verifiera i en underleverantörs lokaler och i Säljarens lokaler att den utlagda produkten eller tjänsten överensstämmer med de angivna fordringarna när som helst före eller efter det att en underleverantör godkänts eller inte godkänts av Recticel. Sådan verifiering ska inte utnyttjas av säljaren som bevis på att Recticel faktiskt kontrollerat underleverantörens kvalitet. Recticels verifiering ska inte fritaga eller undanta Säljaren från ansvaret att tillhandahålla acceptabla varor och tjänster, inte heller ska det utesluta efterföljande underkännande av Recticel. Säljaren förblir till fullo ansvarig för allt till underleverantörer utlagt arbete. Om Recticel godkänner utläggande till underleverantörer av visst arbete under Inköpskontraktet, ska Säljaren säkerställa att underleverantören samtycker till att vara bunden av Inköpskontraktets termer och villkor.

9 INTELLEKTUELL EGENDOM I samtliga fall då produkter ska tillverkas efter ritningar, och tillverkningsprocesser eller specifikationer tillhandahålls eller modifieras av Säljaren, ska Säljaren, vid konstruktion eller tillverkning av sådana produkter, gottgöra och hålla Recticel skadeslöst och bespara och skydda det från och mot alla krav och skadeanspråk för kränkning av patent, varumärke, design, affärshemlighet eller patenterad tillverkningsmetod. Vilken som helst idé, uppfinning, koncept, upptäckt, författad text, patent, design, copyright, varumärke, affärshemlighet, know-how eller annan intellektuell egendom, registrerad eller inte, som ägs av Recticel, eller som utvecklats av Recticel i samband med Inköpskontraktet, förblir uteslutande Recticels egendom. Säljaren och Säljarens underleverantörer har inte rätt att kopiera, reparera, bygga om, eller konstruera om, ej heller till att ha kopierat, reparerat, byggt om, eller konstruerat om, de varor som levereras under Inköpskontraktet, utan Recticels föregående skriftliga medgivande. Alla inköpta varor, verktyg (inberäknat fixturer, mätinstrument, jiggar, mönster, gjutgods, färgämnen och gjutformar, med alla sig därtill hänförande tillhörigheter, tillträden och tillbehör), och alla andra data, inventioner och information skapad av Säljaren och betald av Recticel under Inköpskontraktet, tillsammans med alla därtill hörande rättigheter till intellektuell egendom, är Recticels särskilda och uteslutande egendom. Säljaren ska omgående redovisa och delge Recticel alla sådana data, inventioner och information. i den mån några arbeten skapas speciellt för detta ändamål av Säljaren och betalas av Recticel under denna Inköpsavtal, inberäknat, utan begränsning, programvara, ska sådana arbeten betraktas som arbeten gjorda att hyras ut, och i den mån som sådana arbeten inte kan betraktas som arbeten gjorda att hyras ut, ska Säljaren till Recticel överlåta alla rättigheter, äganderätt och anspråk på all intellektuell egendom (överlåtbara och moraliska rättigheter) däri RECTICELS EGENDOM All information och all materiel (däribland till exempel, verktyg, förpackning, dokument, standards, specifikationer, och prover) som tillhandahållits Säljaren av Recticel eller något av dess anslutna företag eller dotterbolag, antingen direkt eller indirekt, för utförande av Inköpskontraktet, tillsammans med verktyg, data, inventioner, och rättigheter till intellektuell egendom, är

10 10 och förblir Recticels särskilda och uteslutande egendom. Ingen av de varor som tillverkats av Säljaren med användande av Recticels egendom får användas för Säljarens eget bruk eller säljas till tredje man utan Recticels uttryckliga skriftliga godkännande. Recticel garanterar inte precisionen, tillgängligheten eller lämpligheten hos sin egendom. Säljaren samtycker till att innan de används noggrant kontrollera och godkänna, till exempel, alla verktyg, färgprover eller material som tillhandahålls av Recticel. Säljaren ska gottgöra Recticel för varje skada, kostnad och förlust och bära hela risken för dödsfall eller personskador eller skador på egendom som uppstår med anledning av användandet av Recticels egendom. Recticel har inga skyldigheter gentemot Säljaren eller tredje man som hos eller genom Säljaren gör gällande oväsentliga eller betydande eller andra skadeanspråk hänförande sig till Recticels egendom, av vilket slag de vara månde. Recticels egendom ska förvaras, underhållas, repareras och bytas ut av Säljaren på Säljarens bekostnad. Den ska inte användas till något ändamål annat än slutförandet av Inköpskontraktet. På Recticels begäran ska all materiel som tillhandahållits av Recticel eller något av dess anslutna företag eller dotterbolag för slutförande av Inköpskontraktet omgående levereras av Säljaren till Recticel på Recticels bekostnad till av Recticel anvisad plats OBEROENDE Recticel och Säljaren är oberoende kontraktsparter och ingenting i Inköpskontraktet gör någondera parten till agent eller laglig representant för den andre för något ändamål. Inköpskontraktet ger inte någondera parten någon auktoritet att anta eller skapa någon skyldighet på den andres vägnar eller i den andres namn. Säljaren ska vara uteslutande ansvarig för alla sociala avgifter och inkomstskatter, försäkringspremier, omkostnader och andra utgifter som Säljaren ådrar sig i samband med utförandet av Inköpskontraktet. Recticel är inte ansvarig för några skyldigheter vad beträffar Säljarens eller dess underleverantörers anställda eller agenter.

11 FÖRSÄKRING För den tid utförandet av Inköpskontraktet varar, ska Säljaren upprätthålla full täckning av sådan ansvarsförsäkring som är bruklig inom den bransch där Säljaren är verksam. På Recticels begäran ska Säljaren omgående tillhandahålla Recticel försäkringscertifikat eller försäkringsbrev som visar att detta krav är uppfyllt FORCE MAJEURE Förseningar eller misslyckanden av endera parten att utföra sina skyldigheter ska ursäktas om, och i den mån som, det orsakas av händelser eller tilldragelser bortom partens rimliga kontroll och utan skuld eller försummelse. För att ge exempel, innefattas häri naturkatastrofer, sabotage, brand, översvämning, explosion, myndighetsåtgärder eller krig. Säljarens oförmåga till verkställande som ett resultat av, eller förseningar orsakade av, Säljarens insolvens eller brist på finansiella medel bedöms ligga inom Säljarens kontroll. Förändrade priser eller tillgänglighet på material och komponenter ska inte vara en ursäkt för Säljarens prestation; och Säljaren tar på sig dessa risker. Säljaren ska i samtliga fall (i) genast underrätta Recticel om händelse som sannolikt kommer att orsaka en försening, (ii) ge Recticels Inköpsorder högsta prioritet vid tilldelning av tillgänglig kapacitet samt (iii) återuppta tillhandahållandet av prestationerna så snart orsaken till förseningen åtgärdats. Oaktat ovanstående och oavsett orsak till försening kan Recticel utan att ådra sig något ansvar gentemot Säljaren annullera Inköpsorder om Säljarens prestation försenas mer än 30 dagar SEKRETESS Såvida annat inte skriftligt stipulerats av Recticel, ska all information som på något sätt hänför sig till tekniska eller kommersiella dokument, specifikationer, ritningar, formler, planer, data, verktyg, know-how, eller prover som härstammar från eller sänts av Recticel eller något av dess anslutna företag, vara konfidentiell, oavsett om sådan information är märkt eller identifierad som konfidentiell.

12 12 Säljaren samtycker till att hålla all konfidentiell information som erhållits från Recticel i strängaste förtroende, att använda den uteslutande för det ändamål den har överlämnats, och att inte yppa den eller tillåta att den yppas för andra. Säljaren ska inte tillåta att någon information reproduceras, förmedlas vidare eller på något sätt används, helt eller delvis, i samband med tjänster eller varor som levereras till andra, utan Recticels föregående skriftliga medgivande. Säljaren samtycker uttryckligen till att skyldigheten till sekretess också ska vara bindande för Säljarens anställda, agenter, underleverantörer och leverantörer. Skyldigheten till sekretess ska bestå under hela den tid som krävs för utförandet av Inköpskontraktet och ska fortsätta under en period av tre år därefter ÖVERENSSTÄMMELSE Säljaren ensam och uteslutande ska vara ansvarig för överensstämmelsen med alla tillämpliga lokala, nationella och andra länders lagar, lagstadgade och reglerande fordringar för import, transport, förvaring och användning av de produkter som omfattas av Inköpskontraktet AVSKILJBARHET Om någon term i Inköpskontraktet är utan laga kraft eller otillämpbar under viss lag, bestämmelse, eller annan lagkälla, ska termen omformuleras eller uteslutas, vilket som är fallet, men endast i den mån det är nödvändigt för att efterkomma tillämplig lag. De återstående bestämmelserna i Inköpskontraktet ska förbli i full kraft och effekt AVSTÅENDE Recticels misslyckande att upprätthålla respekten för kontraktsbrott eller att utöva sina rättigheter inför sådant brott ska inte anses som ett avstående från sådana rättigheter att övervaka framtida kontraktsbrott GÄLLANDE RÄTT Dessa allmänna villkor och bestämmelser för inköp ska regleras enligt tysk

13 13 rätt i den mån de gäller för ett Inköpsavtal av internationell natur. Nationell rätt är tillämplig på Inköpsavtal mellan företag som är ordnade och existerar enligt samma nationella rätt BEHÖRIG DOMSTOL Säljaren och Recticel är införstådda med att eventuell tvist som må uppstå på grund av eller i anslutning till Inköpsorder, Inköpsavtal eller dessa Allmänna villkor och bestämmelser för inköp ska avgöras av domstol i den stad där Recticel har sitt säte. Säljaren och Recticel är införstådda med att hänskjuta eventuell tvist till sådan domstol och med att alla krav och yrkanden som framställs avseende sådan tvist kan höras i och avgöras i sådan domstol.

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN Antagna år 2009 av Svensk Plastindustriförening och Plast- och Kemibranscherna Tillämplighet. 1.Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när

Läs mer

Allmänna Villkor för Bättre Läge

Allmänna Villkor för Bättre Läge Allmänna Villkor för Bättre Läge Gäller Fr.o.m 2016-01-12 1 Inledning 1.1Dessa allmänna villkor gäller då Svenska Stadsnät AB ( SSAB ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Kompaktlaminat. skärmväggar och laminatskåp. kompaktlaminat

Kompaktlaminat. skärmväggar och laminatskåp. kompaktlaminat Kompaktlaminat 2 Kompaktlaminat skärmväggar och laminatskåp Kompaktlaminat passar för miljöer med höga krav på vatten- och slagtålighet, kemikalieresistens och värmeokänslighet. Materialet är så hårt att

Läs mer

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde.

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde. 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna bestämmelser ( Bestämmelserna ) är utarbetade av Sveriges Managementkonsulter SMK AB, org. nr. 5561093617( SMK ). Användning av dessa allmänna bestämmelser får ske endast

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR INKÖP (KEMIKALIER)

ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR INKÖP (KEMIKALIER) 1 ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR INKÖP (KEMIKALIER) 1.- ALLMÄNT Dessa allmänna villkor och bestämmelser för inköp ska reglera alla inköpsorder avseende kemikalier enligt nedanstående definition

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION Mellan Samtrafiken i Sverige AB och Trafikföretaget INNEHÅLL 1 PARTER... 3 2 DEFINITIONER... 3 3 BAKGRUND... 3 4 AVTALETS OMFATTNING... 4 5 FÖRVÄNTNINGAR...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

AGENTAVTL 150728 Inledning 1. Upplåtelse 2. Nya produkter 3. Agentens behörighet 4. Försäljningsinsatser

AGENTAVTL 150728 Inledning 1. Upplåtelse 2. Nya produkter 3. Agentens behörighet 4. Försäljningsinsatser AGENTAVTL 150728 Inledning Detta avtal skall gälla mellan Faraday Zone AB nedan kallat Leverantören, med adress Saffransgatan 7 424 42 Angered och den till agent sökande som godkänt detta agentavtal med

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Anders Olausson

MA-Skåne Inköpare Anders Olausson MA-Skåne Inköpare Anders Olausson Datum 046-15 35 73 2005-12-20 1 (6) anders.olausson@skane.se Diarienr MA/050080 RAMAVTAL Avtalsnr: MA/050080, Finansiell Leasingtjänst till Region Skånes fordon Leverantör:

Läs mer

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering LULIJO 07 Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering 1 ALLMÄNT OCH DEFINITIONER 1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller, om inte annat skriftligen har avtalats, mellan den som har åtagit

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM 1. Bakgrund 1.1 Returpack har utarbetat ett system, nedan kallat Retursystemet, för återtagning och återvinning av aluminiumburkar

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06

Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06 Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom G-Tre Säkerhetsteknik Koncernen tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

Bilaga 1 Specifikation Tilläggstjänster SOS Alarm och Räddningstjänsten Dals Ed har överenskommit om följande Tilläggstjänster enligt punkt 2.3 i Samarbetsavtal 82537SOS Tilläggstjänst (tjänstekod) Fullinformation

Läs mer

Försäkringsvillkor. ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringsvillkor. ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsvillkor ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring ZS 61:1 - Allmänna villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige benämns nedan i försäkringsvillkoret som

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en konsument ( Kund ) gör ett köp

Läs mer

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster Avtal Säkerhetstjänster Avtalsbilaga D.1 Integration - Mall för avropsavtal Rev.2.1 Senast ändrad Avtalsbilaga D.1 Integration Mall för avropsavtal avseende Stödtjänster för Säkerhetstjänster Detta dokument

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer:

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer: SvK1000, v3.3, 2014-03-26 AVTAL 2015/1169 EDI-avtal för el- och naturgasmarknaden PARTER Affärsverket svenska kraftnät ( Svenska kraftnät ) Box 1200 172 24 Sundbyberg Organisationsnummer: 202100-4284 Företagsnamn:..

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en näringsidkare eller annan juridisk

Läs mer

Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge

Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge Avtalsparter: Uppdragsgivare: Landstinget Blekinge Postadress: Wämö Center Postort: 371 81 KARLSKRONA E-post: Organisationsnummer: 232100-0081 Kontaktperson:

Läs mer

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Datum Tel 046-15 35 38 2009-03-09 torleif.stenberg@skane.se Diarienr 0802545 Sidan 1(8) AVTAL Avtalsnr: 0802545-4.3, Personbilar, service mm för Region Skåne Leverantör:

Läs mer

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB Villkor och krav för MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av INTERTEK Semko AB 17 september 2009 1 Artikel I. DEFINITIONER 1.1 Inom ramen för detta Avtal ska följande ord och uttryck ha den betydelse

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE. Kameo AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE. Kameo AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE Kameo AB 1. Vad gör Kameo?... 3 2. Definitioner... 3 3. Villkoren... 3 4. Medlemskap m.m.... 4 5. Låneauktioner... 6 6. Lånet... 8 7. Avgifter... 10 8. Betalningar... 10

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01 Bilaga B3a ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01 1 AVTALSDOKUMENTATION Avtalet mellan SMHI och Konsulten avseende det enskilda konsultuppdraget består av Leveransavtal med bilagor. Leveransavtal

Läs mer

Köpare och Säljare benämns nedan gemensamt Parterna.

Köpare och Säljare benämns nedan gemensamt Parterna. KÖPEAVTAL FÖR LÄROMEDEL LÄSÅRET 2016-2017 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Köpare ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat land: )]

Läs mer

Cygrids Allmänna Bestämmelser

Cygrids Allmänna Bestämmelser Cygrids Allmänna Bestämmelser 1 Defenitioner 1.1 Cygrids Cygrids är en förkortning av det juridiska namnet på företaget Cygrids Communications AB med organisationsnummer 556552-0540. I avtalstexten nedan

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m.

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. AVTAL Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. Parter Mellan Julia Hultgren Företagskläder AB, Box 1273, 621 23 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m.

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. AVTAL Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. Parter Mellan Björcks Borås AB, Barnhemsgatan 15, 506 48 BORÅS nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar

AVTAL. Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar AVTAL Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar Parter Mellan Athena Nordic AB, Box 470, 791 16 FALUN nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal träffats.

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

FUNKTIONSHYRA 36 MÅNADER

FUNKTIONSHYRA 36 MÅNADER FUNKTIONSHYRA 36 MÅNADER Avtal om betalterminal. Mellan Babs Paylink AB, härefter kallat Paylink och nedanstående firma, härefter kallad Kunden, har följande avtal träffats angående hyra av betalterminal.

Läs mer

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84.

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, 212000-0746 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. 1 Överlåtelseförklaring

Läs mer

2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland

2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland 1 (13) 2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland År 2014 Kontraktsnr/dnr DU-UPP12-189 2 (13) 1 Parter Detta kontrakt har träffats mellan Landstinget Västmanland, Vårdvalsenheten, 721 89 Västerås,

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003 Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2003-02-21 2002/2916 Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor 1 Konsumentverket/KO och Däckspecialisternas Riksförbund (DRF) har träffat en överenskommelse

Läs mer

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten.

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten. Parter Mellan, Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, Postadress, nedan kallad leverantören och Motala kommun org.nr 212000-2817, 591 86 Motala, nedan kallad beställaren, har följande avtal träffats.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 03-23 Torrbatterier

AVTAL. Ramavtal, 03-23 Torrbatterier AVTAL Ramavtal, 03-23 Torrbatterier Parter Mellan Aura Light AB, Box 508, 371 23 KARLSKRONA, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal träffats.

Läs mer

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster.

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster. 1 Avtalsparter Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats. 1.1 Köparen 212000-2627 Skolgatan 31 901 84 Umeå 1.2 Säljaren Organisationsnummer Företagsnamn Adress Postadress

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se. HANDELSVILLKOR 1 ALLMÄN INFORMATION Försäljning från denna hemsida webshop.sivantos.se sker av Sivantos A/S ("Sivantos"), Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista med denna e-postadress: webshop.se@sivantos.com.

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande Lag (SFS 1999:116 om skiljeförfarande Skiljeavtalet 1 Tvister i frågor som parterna kan träffa förlikning om får genom avtal lämnas till avgörande av en eller flera skiljemän. Ett sådant avtal kan avse

Läs mer

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia 1 Parter Laponiatjuottjudus Box 14 962 21 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk Org. nr. 8024626965 Nedan Beställaren och Leverantör Namn och adress Nedan Leverantören

Läs mer

RAMAVTAL avseende teknisk service och installation av vitvaror.

RAMAVTAL avseende teknisk service och installation av vitvaror. RAMAVTAL avseende teknisk service och installation av vitvaror. 1 Detta ramavtal ( Avtalet ) har denna dag träffats mellan (B) (E) Landsona stad Org.nr : 212000-1140 ( B ) och [Alfa AB], org nr [123456-1122],

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING I BUNKEFLOSTRAND

BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING I BUNKEFLOSTRAND BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING I BUNKEFLOSTRAND BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING Denna beställning avser en fiberinstallation till er fastighet och bör kopieras och förvaras

Läs mer

Ett brett sortiment fästelement

Ett brett sortiment fästelement Ett brett sortiment fästelement Brett sortiment Marknadens bredaste sortiment? Vi kan skaffa fram allt från minsta mutter till största skruv, från jordens alla hörn, snabbt. Snabba, exakta leveranser Vi

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 102-02, Fotoartiklar, fotoutrustning och vissa fototjänster

AVTAL. Ramavtal, 102-02, Fotoartiklar, fotoutrustning och vissa fototjänster AVTAL Ramavtal, 102-02, Fotoartiklar, fotoutrustning och vissa fototjänster Parter Mellan Scandinavian Photo AB, Tallvägen 34, 564 24 BANKERYD, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY,

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FINSK TIMMERHUSINDUSTRI 3/2010

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FINSK TIMMERHUSINDUSTRI 3/2010 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FINSK TIMMERHUSINDUSTRI 3/2010 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTKÖP OCH MONTERING AV TIMMERHUSPAKET OCH TIMMERPRODUKTER Denna anvisning innehåller allmänna avtalsvillkor för konsumentköp

Läs mer

FUNKTIONSHYRA 36 MÅNADER

FUNKTIONSHYRA 36 MÅNADER FUNKTIONSHYRA 36 MÅNADER Avtal om betalterminal. Mellan Babs Paylink AB, härefter kallat Paylink och nedanstående firma, härefter kallad Kunden, har följande avtal träffats angående hyra av betalterminal.

Läs mer

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695.

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695. Avtal avseende uppdrag för Diarienummer POSTEN FRIMÄRKEN Parter Posten Meddelande AB nedan kallad Posten Organisationsnr 556711-5695 nedan kallad Uppdragstagaren Organisationsnr Enhet Posten Frimärken

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal 1 Definition av uppdraget 1. 1.1 Aura Light och Kinsman har inlett ett icke

Läs mer

Startpaket 12 månader

Startpaket 12 månader Startpaket 12 månader Avtal om mobilkassa och betalterminal. Mellan Babs Paylink AB, härefter kallat Paylink och nedanstående företag, härefter kallad Kunden, har följande avtal träffats angående hyra

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) Mellan nedan angivna parter har följande överenskommelse upprättats. Värmdö Kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Organisationsnummer 212000-0035

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT

UPPHANDLINGSKONTRAKT Sidan 1 av 5 UPPHANDLINGSKONTRAKT 116-03 Finansiella tjänster 1 Parter Mellan Nordea Bank Sverige AB, organisationsnummer 502010-5523, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, organisationsnummer

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Södertälje kommun (2000-0159) nedan kallad Beställaren, och Leverantören (xxxxxx-xxxx)nedan kallad Leverantören har följande

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHET

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHET Skåne läns landsting, org nr 232100-0255, 291 89 Kristianstad ( Region Skåne ) och Hälsomedicinskt Centrum, företag under bildande vilket kommer att ägas gemensamt av Peter Bosson 561121-3975 samt Anders

Läs mer

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5 1/5 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare

Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare KUNDINFORMATION (Var vänlig kontrollera att alla upplysningar är korrekt ifyllda.) Utbildningsinstitution..... Inköpare namn...

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

Uppköp av smör för intervention

Uppköp av smör för intervention Jordbruksverkets vägledning Uppköp av smör för intervention Interventionsenheten Februari 2006 VG2:26 Jordbruksverkets vägledningar finns på Internet: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONELL LICENS PROMETHEAN LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA: PROFESSIONELL LICENS ( Licens ) V1.5 (december 2010) För ActivInspire ( Programvaran ) LAND: Landet där Du huvudsakligen vistas (om

Läs mer

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) Innehållsförteckning...1 3.1 Avtalsform...2 3.2 Avtalspart...2 3.3 Avtalsomfattning...2 3.4 Detta avtal omfattar Speciallaboratorier...2 3.5 Kontaktpersoner...2

Läs mer

Avtalsvillkor. 1 Inledning. 2 Definitioner. 3 Villkorens tillämpningsområde. 4 Kvalificeringsvillkor. Egendeklaration av registrerade produkter

Avtalsvillkor. 1 Inledning. 2 Definitioner. 3 Villkorens tillämpningsområde. 4 Kvalificeringsvillkor. Egendeklaration av registrerade produkter Avtalsvillkor 1 Inledning BASTA-systemets syfte är att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter. Produkter som registreras i BASTA-systemet får inte innehålla ämnen med egenskaper enligt avtalade

Läs mer

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 Bilaga 3 sida 1 (9) Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 2011-[ ] Bilaga 3 sida 2 (9) Innehållsförteckning A Allmänna

Läs mer