ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR INKÖP (KEMIKALIER)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR INKÖP (KEMIKALIER)"

Transkript

1 1 ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR INKÖP (KEMIKALIER) 1.- ALLMÄNT Dessa allmänna villkor och bestämmelser för inköp ska reglera alla inköpsorder avseende kemikalier enligt nedanstående definition som görs av Recticel. Säljaren accepterar Inköpsorder på något av nedanstående sätt: (i) genom att acceptera Inköpsordern skriftligen eller (ii) genom annat beteende eller prestation som innebär att han tillstår förekomsten av ett avtal som avser det som är fråga om i Inköpsordern, däribland, men utan att vara begränsat till, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster. Accept begränsas uttryckligen till (i) dessa Allmänna villkor och bestämmelser för inköp, (ii) de Särskilda villkor och bestämmelser för inköp som görs tillämpliga enligt Inköpsordern samt (iii) de särskilda villkor som uttryckligen anges i Inköpsordern. Inköpsorder är begränsad till och förutsätter Säljarens accept av uteslutande dessa villkor och bestämmelser. Eventuella tillkommande eller andra villkor som föreslås av Säljaren, oavsett om så sker i dennes bekräftelse, faktura eller på annat sätt, avvisas uttryckligen av Recticel. Inköpsordern utgör inte en accept av något erbjudande från Säljaren. 2.- DEFINITIONER Med avseende på dessa allmänna villkor och bestämmelser för inköp ska följande termer ha den betydelse som anges nedan: "Recticel" ska avse direkt eller indirekt närstående bolag eller dotterbolag till Recticel NV/SA som utfärdar en inköpsorder. "Säljare" ska avse det företag till vilket Recticel skickar en inköpsorder. "Inköpsorder" ska avse den inköpsorder Recticel skickar till Säljaren. "Allmänna villkor och bestämmelser för inköp" ska avse föreliggande allmänna villkor och bestämmelser för inköp. "Särskilda villkor och bestämmelser för inköp" ska avse de särskilda villkor och bestämmelser för inköp som i inköpsordern sägs vara tillämpliga.

2 2 "Inköpsavtal" ska avse det avtal som ingås mellan Recticel och Säljaren genom den senares accept av Recticels inköpsorder. "Vara" ska avse kemikalie av vad slag det vara må, i den vidaste mening detta ord må ha, och som av Säljaren och Recticel förstås som sådan. 3.- AVTALSHANDLINGAR Alla inköpsorder som utfärdas av Recticel regleras enbart enligt (i) de Allmänna villkoren och bestämmelserna för inköp, (ii) de Särskilda villkor och bestämmelser för inköp till vilka uttryckligen hänvisas i Inköpsordern samt (iii) de särskilda villkor som uttryckligen anges i Inköpsordern. I händelse av bristande överensstämmelse mellan de särskilda villkoren i inköpsordern och de allmänna villkoren och bestämmelserna för inköp eller de särskilda villkoren och bestämmelserna för inköp, ska de särskilda villkoren i inköpsordern gälla i första hand. I händelse av bristande överensstämmelse mellan de allmänna villkoren och bestämmelserna för inköp och de särskilda villkoren och bestämmelserna för inköp ska de senare gälla i första hand. Det inköpsavtal som ingås av Recticel utgör den enda överenskommelsen mellan Recticel och Säljaren och äger företräde före varje tidigare skriftlig eller muntlig utfästelse eller överenskommelse. Eventuell därpå följande ändring måste göras skriftligen, dateras och undertecknas av både Recticel och Säljaren. 4.- PRISER De priser som fastställs i inköpsordern inbegriper förvaring, hantering, emballage, frakt, försäkring, transport jämte varje annan kostnad, utgift och avgift för Säljaren. Priserna kan inte höjas, inbegripet eventuell höjning som grundas på förändringar av råmaterial, ändrad utformning, bearbetning, emballeringseller leveransmetod eller dag eller plats för leverans. 5.- VARANS URSPRUNG På begäran av Recticel måste Säljaren tillhandahålla belägg för (i) materialtester som utförts på de råmaterial som använts jämte (ii) ett

3 3 ursprungsintyg för den inköpta varan. 6.- LEVERANS Tid och kvantitet har avgörande betydelse för inköpsavtalet. Säljaren är uttryckligen införstådd med att leverera de kvantiteter som fastställs i inköpsordern på den dag och plats som anges i inköpsordern. Säljaren ska omedelbart underrätta Recticel om varje förhållande som skulle kunna äventyra den tidsplan som fastställs i inköpsordern. Sådan underrättelse befriar inte Säljaren från dennes skyldighet att leverera på den dag som anges i inköpsordern. Om Säljaren på grund av eget agerande eller egen underlåtelse måste använda en snabbare leveransmetod för att uppfylla överenskommen leveransfrist ska han betala all tillkommande fraktkostnad utöver normal fraktkostnad. Säljaren ska betala eventuell kostnad Recticel åsamkas, inbegripet kostnad som debiteras Recticel av dess kunder Recticel, på grund av Säljarens underlåtelse att uppfylla expedierings- eller leveranskrav. Recticel är inte skyldigt att godta del-, överskjutande, tidig eller sen leverans. 7.- EMBALLAGE Säljaren ska vederbörligen packa, märka, etikettera och expediera inköpt vara enligt krav som uppställs av Recticel, fraktförare som berörs av befordran och leverans, transitländer och mottagarland. Innan och då inköpt vara expedieras ska Säljaren i tillräckligt god tid i förväg skriftligen varna Recticel för eventuellt farligt eller giftigt material, material förenat med fara eller material som omfattas av begränsningar och som utgör beståndsdel i eller del av den inköpta varan och likaså om eventuella särskilda anvisningar avseende hantering som fraktförare, Recticel och deras anställda måste upplysas om för att kunna vidta relevanta åtgärder vid hantering, transport, behandling, användning eller undanskaffande av inköpt vara, behållare eller emballage. Säljaren ska gottgöra och hålla Recticel skadeslöst för eventuella utlägg den senare ådrar sig till följd av olämplig emballering, märkning, etikettering eller expediering.

4 4 8.- KVALITET Säljaren ska utföra och upprätthålla verkningsfulla kvalitetssäkringsåtgärder. Säljaren ska använda ett system för kvalitetsstyrning enligt DIN EN ISO 9001:2000 eller annan i förekommande fall gällande eller relevant kvalitetsstandard. På begäran av Recticel ska Säljaren omgående tillhandahålla Recticel belägg för att ovan angivna kvalitetskrav uppfyllts. 9.- FARAN Faran för vara ska övergå från Säljaren till Recticel vid leverans av inköpt vara till Recticel på överenskommen plats för leverans GARANTI Säljaren utfäster sig uttryckligen att alla varor och tjänster som omfattas av inköpsordern, däribland, men utan begränsning till, varje intern och/eller extern komponent som av Säljaren integrerats i varan (a) ska uppfylla de specifikationer, ritningar, prover eller beskrivningar som tillhandahållits av Recticel och/eller den senaste tekniken avseende vid tidpunkten för leveransen gällande branschstandard, (b) ska respektera alla lagar, bestämmelser, fördrag och stadgor som är i kraft vid leveranstidpunkten, (c) ska hålla nöjaktig kvalitet, vara säljbar och vara lämpad för det ändamål för vilket vara av aktuellt slag vanligen tillhandahålls, (d) ska hålla nöjaktig kvalitet och vara lämpad för det ändamål för vilket varan inköps av Recticel samt (e) ska vara av gott material och god tillverkning, vara säljbar och fri från fel av varje slag, såväl synligt som dolt. Denna utfästelse ska fortsatt gälla efter att Recticel inspekterat, testat, accepterat eller betalat inköpt vara. Alla tjänster och allt arbete som utförs av Säljaren i Recticels lokaler ska respektera alla lokala, regionala, nationella och internationella lagar, bestämmelser, fördrag EU-förordningar och -direktiv jämte Recticels egna bestämmelser och föreskrifter. Utan att detta menligen inverkar på Recticels rätt att häva inköpsavtalet eller annan rätt till åtgärdande, ska Säljaren gottgöra och hålla Recticel skadeslöst för varje kostnad och skada denne direkt eller indirekt ådrar sig på grund av olämplig eller med fel behäftad vara, däribland, men utan

5 5 begränsning till, skada på miljö, egendom eller person som åsamkas Recticel eller något av dess dotterbolag eller närstående bolag, Recticels kunder eller tredje man, jämte någon hos dessa anställd. Denna garanti upplåtes för en tid av två år från leveransdagen. Säljaren ska omedelbart skriftligen underrätta Recticel om den förre blir medveten om ingrediens, komponent, utformning eller fel på inköpt vara som är eller kan bli skadlig för person, egendom eller miljö AVFALLSHANTERING Säljaren ska på egen bekostnad hantera, där så är relevant återvinna och avlägsna eventuellt avfall som uppstår som ett resultat av dennes emballering eller expediering av inköpt vara och ska göra detta enligt alla tillämpliga krav. Säljaren ansvarar gentemot Recticel för eventuellt ansvar han ådrar sig avseende hantering eller återvinning av sådant avfall ANSVARSKÄNNANDE OMSORG/MILJÖMEDVETENHET Säljaren förbinder sig att utöva vederbörlig omsorg och kontroll av hanteringen för att säkerställa att säkerhets-, arbetsmiljö- och miljökrav som är relevanta för levererad vara respekteras. För att säkerställa att inköpt vara förvaras, hanteras, brukas, transporteras, återvinns och undanskaffas på säkert sätt ska Säljaren tillhandahålla Recticel alla erforderliga upplysningar och anvisningar avseende sina produkter, jämte eventuellt stöd som Recticel rimligen kan kräva, däribland, men inte begränsat till, arbetsmiljö-, säkerhets- och miljöinformation. Endast Säljaren ska, på grundval av miljömedvetenhet och därtill hörande ansvarighet och för tydlighets skull, hållas ansvarig och vara ersättningsskyldig för eventuell skada på egendom eller person eller förfång som åsamkas miljön under hantering och leverns av beställd vara. Säljaren får under inga omständigheter hålla Recticel helt eller delvis ansvarig och/eller ersättningsskyldig eller yrka på gottgörelse från Recticel för att helt eller delvis täcka förlust som lidits på grund av yrkande som gjorts mot Säljaren för "miljöskada". Säljaren ska i sådant fall ersätta Recticel för varje kostnad den senare direkt eller indirekt åsamkas till följd av eventuell miljöskada eller därtill

6 6 relaterad skada, däribland, men utan begränsning till, skada på miljö, flora eller fauna, egendom eller person. Säljarens garanti i anslutning till miljön ska aldrig vara begränsad i tiden INSPEKTION För att verifiera att Säljaren uppfyller sina åligganden enligt inköpsavtalet ska Recticel äga rätt att under rimlig arbetstid få tillträde till Säljares anläggning för att inspektera anläggningen, vara, material, utrustning och varje annan egendom som tillhör Säljaren och som omfattas av inköpsordern. Kostnad för sådan inspektion ska bäras av Säljaren. Recticels inspektion av vara under tillverkning, före leverans eller under rimlig tid efter leverans ska inte utgöra accept av vara. Inspektion som utförs av Recticel befriar inte Säljaren från skyldighet att testa, inspektera och kontrollera inköpt varas kvalitet ÄNDRINGAR Recticel äger rätt att göra direkt ändring eller att få Säljaren att vidta ändring av utformning (däribland ritningar och specifikationer), bearbetning, emballerings- och expedieringsmetoder samt dag och plats för leverans avseende vara som omfattas av inköpsorder. Säljaren får inte utföra sådan ändring utan skriftligt medgivande i förväg från Recticel. Medan inköpsorder fullgörs får Säljaren inte utan skriftligt medgivande från Recticel i förväg vidta ändring av art, typ eller kvalitet avseende tjänst, råmaterial eller vara som används av Säljaren ÅTGÄRDANDE De rättigheter och den rätt till åtgärdande som tillkommer Recticel enligt dessa allmänna villkor och bestämmelser för inköp ska tillkomma jämte och utöver varje annat till buds stående rättsligt åtgärdande. Säljaren ska gottgöra och hålla Recticel skadeslöst för eventuell oförutsedd, följd- eller annan skada, däribland utebliven vinst, som orsakas av att Säljaren brister i något av sina åligganden eller utfästelser, däribland, men utan begränsning till, kostnad, utlägg eller förlust som

7 7 direkt eller indirekt åsamkas Recticel eller som den senare ådrar sig (a) vid inspektion, sortering, hantering, omarbetning, reparation eller ersättande av vara som inte uppfyller kraven, (b) till följd av produktionsavbrott, (c) vid genomförande av kampanj för återkallande, serviceåtgärd för kund på fältet eller annan korrigerande serviceåtgärd eller (d) som är ett resultat av personskada (inbegripet dödsfall) och/eller skada på egendom eller miljö vilken orsakas av vara som inte uppfyller kraven. Recticels skadeersättning inbegriper advokatarvode, utgifter och annat arvode till fackman, kostnad för uppgörelse och avgörande jämte annan administrativ kostnad och utgift som Recticel åsamkas SÄLJARENS EKONOMISKA STÄLLNING Recticel kan med omedelbar verkan häva inköpsavtalet, utan att vara ersättningsskyldig gentemot Säljaren, om någon av följande eller därmed jämförbara händelser inträffar: (i) Säljaren blir insolvent, (ii) Säljaren lämnar in frivillig ansökan om att försättas i konkurs, (iii) ansökan om konkurs görs mot Säljaren, (iv) Säljaren träder i likvidation, (v) konkursförvaltare eller god man utnämns för Säljaren eller (vi) Säljaren upphör eller hotar att upphöra med sin verksamhet AVTALETS UPPHÖRANDE Utan att inkräkta på tillämpligheten av ovanstående artikel kan Recticel säga upp hela eller en del av avtalet, utan någon ersättningsskyldighet gentemot Säljaren, om Säljaren a) bryter emot någon bestämmelse i inköpsavtalet, b) underlåter att fullgöra något av sina åligganden enligt inköpsavtalet eller c) har förklarat att han inte kommer att fullgöra sina åligganden. Recticel äger likaså rätt att när som helst och utan orsak genom skriftlig underrättelse om uppsägning till Säljaren säga upp utförandet av arbete enligt inköpsavtalet (eller del därav). Då Säljaren erhåller sådan underrättelse ska denne, om inte annat anvisas i underrättelsen, (a) omedelbart avbryta arbete enligt inköpsavtalet, (b) överlåta ägande rätten avseende och (c) leverera färdigt arbete till Recticel. Senast trettio dagar efter mottagandet av skriftlig underrättelse om uppsägning ska Säljaren framställa eventuellt krav avseende sina utlägg från dagen för uppsägningen och Recticel ska omgående i rimlig mån tillgodose sådant krav. Recticel ska betala för allt färdigt arbete som uppfyller inköpsorderns

8 8 krav. Recticel ska inte direkt eller på grund av krav som framställs av Säljarens underentreprenörer vara ersättningsskyldig för eventuell annan påstådd förlust eller kostnad. Oavsett eventuell indikation på motsatsen ska Recticels förpliktelser gentemot Säljaren vid uppsägning inte under några omständigheter vara högre än den förpliktelse Recticel skulle ha haft gentemot Säljaren om ingen uppsägning enligt Inköpsavtalet hade ägt rum BETALNING Alla fakturor avseende inköpt vara måste inbegripa inköpsorderns nummer, antalet delar i leveransen, antalet kartonger eller behållare i leveransen, numret på konossementet jämte andra uppgifter som må krävas av Recticel. Recticel ska betala kostnaden för inköp inom den tid som anges i de särskilda villkoren och bestämmelserna för inköp, förutsatt att varorna levererats senast denna dag. Om ingen särskild tidsperiod anges i tillämpliga Särskilda villkor och bestämmelser för inköp ska Recticel betala köpesumman senast 120 dagar efter fakturadatum, förutsatt att varorna levererats senast denna dag 19.- AVDRAG Recticel ska äga rätt att från belopp som Recticel ska erlägga i anslutning till inköpsavtalet dra av belopp som Säljaren är skyldig Recticel eller något av Recticels närstående bolag eller dotterbolag ÄGANDERÄTT Äganderätt till inköpt vara ska övergå till Recticel vid leverans. Varje utsträckning av Säljarens äganderätt är utesluten ÖVERLÅTELSE Säljaren får inte utan skriftligt medgivande från Recticel i förväg överlåta eller delegera någon av sina förpliktelser enligt inköpsavtalet. Om Recticel lämnat sitt medgivande till överlåtelse eller delegering är Säljaren, om inte annat uttryckligen skriftligen medgivits av Recticel, fortsatt ansvarig för

9 9 inköpt vara, däribland, men utan begränsning till, alla därtill hörande utfästelser och krav UNDERENTREPRENAD Säljaren får inte utan skriftligt medgivande från Recticel i förväg lägga ut någon av sina förpliktelser enligt inköpsavtalet på underentreprenad. Recticel ska under alla omständigheter äga rätt att när som helst innan eller efter att en underentreprenör eventuellt godkänns av Recticel, i eventuell underentreprenörs lokaler och i Säljarens lokaler, verifiera att vara eller tjänst som lagts ut på underentreprenad uppfyller de krav som specificerats. Sådan verifiering får inte av Säljaren brukas som bevis på att Recticel faktiskt kontrollerat underentreprenörens kvalitet. Recticels verifiering ska inte befria eller undanta Säljaren från ansvar för att tillhandahålla godtagbar vara eller tjänst och ska inte heller utesluta eventuellt senare avvisande av Recticel. Säljaren förblir fullt ut ansvarig för allt arbete som läggs ut på underentreprenad. Om Recticel godkänner att Säljaren lägger ut något av arbetet enigt ett inköpsavtal på underentreprenad, ska den senare säkerställa att underentreprenören accepterar att vara bunden av villkoren och bestämmelserna i inköpsavtalet IMMATERIELLA RÄTTIGHETER I alla fall då produkt ska tillverkas enligt utformning, process eller specifikation som tillhandahålls av Säljaren eller som anammas enligt dennes anvisning, ska denne gottgöra och hålla Recticel skadeslöst för varje krav och skadeståndsersättning för intrång i patent, varumärke, mönster, affärshemlighet eller egen process som är inbegripen i utformningen eller processen för sådan produkt. Varje idé, uppfinning, koncept, upptäckt, arbete med upphovsrätt, patent, mönster, copyright, varumärke, affärshemlighet, know-how eller annan immateriell rätt, oavsett om sådan är registrerad, som tillhör Recticel eller som utvecklas av Recticel i anslutning till inköpsavtalet ska förbli Recticels egendom med ensamrätt. Säljaren eller dennes underentreprenörer eller kunder ska inte utan Recticels skriftliga medgivande i förväg äga rätt att kopiera, reparera, bygga om eller konstruera om eller att låta kopiera, reparera, bygga om

10 10 eller konstruera om material som levereras enligt inköpsavtalet. Varje inköpt vara, verktyg (däribland fixturer, mätare, jiggar, mönster, gjutformar, formrum och formar, med alla därtill hörande bihang, anskaffningar och tillbehör) och alla data, uppfinningar och all information som skapas av Säljaren och betalas av Recticel enligt detta inköpsavtal, jämte alla immateriella rättigheter som därtill hör, utgör Recticel egendom med ensamrätt. Säljaren ska omgående omtala för och till Recticel överlåta alla sådana data, uppfinningar och all information. I den mån eventuellt särskilt arbete för visst ändamål. däribland, men utan begränsning till, programvara, skapas av Säljaren och betalas av Recticel enligt sådan order, ska sådant arbete anses utgöra legoarbete och i den mån sådant arbete inte är att kvalificera som legoarbete, ska Säljaren till Recticel överlåta alla rättigheter, all äganderätt och varje intresse i varje immateriell rättighet (avhändbara och moraliska rättigheter) som avser sådant RECTICELS EGENDOM All information och allt material (däribland exempelvis verktyg, emballage, dokumentation, standarder, specifikationer och prover) som direkt eller indirekt tillhandahålls Säljaren av Recticel eller av något närstående eller dotterbolag till detta för att fullgöra detta inköpsavtal, jämte alla verktyg, data, uppfinningar och immateriella rättigheter, ska utgöra och förbli Recticels egendom med ensamrätt. Ingen vara som tillverkas av Säljaren med hjälp av Recticels egendom får utan Recticels uttryckliga skriftliga tillåtelse användas för Säljarens eget bruk eller säljas till tredje man. Recticel garanterar inte att dess egendom är korrekt, tillgänglig eller lämpad. Säljaren är införstådd med att noggrant kontrollera och godkänna exempelvis alla verktyg, gjutformar och material som tillhandahålls av Recticel innan han använder sådan. Säljaren ska gottgöra Recticel för varje skada, kostnad och förlust och bära hela risken för dödsfall eller personskada eller skada på egendom som uppstår på grund av att Recticels egendom används. Recticel ska inte bära något ansvar gentemot Säljaren eller eventuell tredje man som via eller å Säljarens vägnar framställer krav avseende oförutsedd, följd- eller annan skada av vad slag det vara må som rör Recticels egendom. Recticels egendom ska på Säljarens bekostnad förvaras, underhållas, repareras och bytas av Säljaren. Den får inte användas för annat ändamål än för att fullgöra inköpsavtalet. På Recticels begäran ska allt material som tillhandahålls av Recticel eller av något av dess närstående bolag eller dotterbolag omedelbart av

11 11 Säljaren på Recticels bekostnad levereras till av Recticel angiven plats OBEROENDE Recticel och Säljaren utgör oberoende avtalsparter och inget i inköpsavtalet ska göra att endera parten för vad ändamål det vara må blir ombud för eller företrädare enligt lag för den andra. Inköpsavtalet medför inte någon rätt för endera parten eller behörighet att ta på sig eller skapa åtagande för den andra partens räkning eller å dennes vägnar. Säljaren ska ensam ansvara för all anställnings- och inkomstskatt, försäkringspremier, avgifter och utlägg denne ådrar sig i anslutning till fullgörandet av detta inköpsavtal. Recticel ansvarar inte för några åtaganden avseende Säljarens eller dennes underentreprenörers anställda eller ombud FÖRSÄKRING Säljaren ska under hela den tid inköpsavtalet fullgörs inneha full ansvarsförsäkring vars villkor är kutym inom den relevanta sektor där denne är verksam. På begäran av Recticel ska Säljaren omgående tillhandahålla Recticel försäkringsintyg eller försäkringsbrev som visar att detta krav är uppfyllt FORCE MAJEURE Parts försening med eller underlåtelse att fullgöra sina åligganden ska ursäktas om och i den utsträckning, detta orsakas av händelse eller företeelse som rimligen faller utom partens kontroll och som denne inte orsakat på grund av fel eller vårdslöshet. Detta inbegriper exempelvis naturkatastrof, sabotage, eldsvåda, översvämning, explosion, statlig åtgärd eller krig. Säljarens oförmåga att fullgöra på grund av eller försening som orsakas av Säljarens insolvens eller brist på ekonomiska resurser eller arbetsnedläggelse anses falla inom dennes kontroll. Ändrade kostnader eller ändrad tillgång på material eller komponenter utgör ingen ursäkt för Säljarens bristande fullgörande och denne ska bära dessa risker. Säljaren ska i samtliga fall (i) genast underrätta Recticel om händelse som sannolikt kommer att orsaka en försening, (ii) ge Recticels Inköpsorder

12 12 högsta prioritet vid tilldelning av tillgänglig kapacitet samt (iii) återuppta tillhandahållandet av prestationerna så snart orsaken till förseningen åtgärdats. Oaktat ovanstående och oavsett orsak till försening kan Recticel utan att ådra sig något ansvar gentemot Säljaren annullera Inköpsorder om Säljarens prestation försenas mer än 30 dagar SEKRETESS Om inte annat skriftligen anges av Recticel ska all information som på något sätt rör teknisk eller affärsrelaterad dokumentation, specifikationer, ritningar, formler, planer, data, verktyg, kunnande och prover som tillhandahålls eller förmedlas av Recticel eller något av dess närstående bolag anses vara konfidentiell, oavsett om sådan information är märkt eller anges vara konfidentiell. Säljaren är införstådd med att hantera all konfidentiell information som erhålls av Recticel strängt konfidentiellt, att bruka den endast för det ändamål den är avsedd och att inte röja den för eller tillåta att den röjs för annan. Säljaren får inte tillåta att någon information helt eller delvis, i anslutning till tjänst eller vara som tillhandahålls annan, utan Recticels skriftliga medgivande i förväg återges, förmedlas eller på något sätt brukas. Säljaren är uttryckligen införstådd med att sekretessåtagandet även ska vara bindande för Säljarens anställda, ombud, underentreprenörer och leverantörer. Sekretessåtagandet ska föreligga under hela den tid inköpsavtalet fullgörs och ska fortsätta att gälla i tre år därefter EFTERLEVNAD Säljaren ska själv och ensam ansvara för att alla gällande lokala, nationella och utländska lagar jämte rättsliga och tillsynsrelaterade krav avseende import, transport, förvaring och användning av de produkter som omfattas av inköpsavtalet efterlevs AVTALETS ODELBARHET Om något villkor i inköpsavtalet är ogiltigt eller inte verkställbart enligt någon lag, förordning eller annan rättskälla, ska detta villkor, i förekommande fall, anses omdanat eller struket, men endast i den utsträckning som krävs för att respektera gällande rätt. Resterande bestämmelser i inköpsavtalet ska fortsatt vara fullt ut gällande.

13 AVSTÅENDE Recticels underlåtelse att hävda avtalsbrott eller att utöva sina rättigheter med anledning av sådant avtalsbrott ska inte anses utgöra ett avstående från rätt att hävda eventuellt senare avtalsbrott GÄLLANDE RÄTT Dessa allmänna villkor och bestämmelser för inköp ska regleras enligt tysk rätt i den mån de gäller för ett Inköpsavtal av internationell natur. Nationell rätt är tillämplig på Inköpsavtal mellan företag som är ordnade och existerar enligt samma nationella rätt BEHÖRIG DOMSTOL Säljaren och Recticel är införstådda med att eventuell tvist som må uppstå på grund av eller i anslutning till Inköpsorder, Inköpsavtal eller dessa Allmänna villkor och bestämmelser för inköp ska avgöras av domstol i den stad där Recticel har sitt säte. Säljaren och Recticel är införstådda med att hänskjuta eventuell tvist till sådan domstol och med att alla krav och yrkanden som framställs avseende sådan tvist kan höras i och avgöras i sådan domstol.

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Dessa försäljningsvillkor ("Villkoren") gäller mellan kunden ("Kunden") och National Instruments Sweden

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem Sidan 1 av 7 Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem DETTA AVTAL ERSÄTTER TIDIGARE AVTAL MELLAN PARTERNA. Gäller fr om 2007-03-26. DEFINITIONER SBS avser företaget Scandinavia Booking

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Allmänna köpvillkor. 2. Beställning

Allmänna köpvillkor. 2. Beställning Allmänna köpvillkor 1. Omfattning Dessa Allmänna köpvillkor skall tillämpas för alla Valeos inköp oavsett om köpet avser verktyg, maskiner, utrustning, delar, råmaterial eller andra material eller tjänster

Läs mer

Allmänna villkor om Redovisningstjänster

Allmänna villkor om Redovisningstjänster Allmänna villkor om Redovisningstjänster version 2011:1 februari 2011 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de redovisningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Standardvillkor för köp av varor för ISS Facility Services AB Version 1.4:2013

Standardvillkor för köp av varor för ISS Facility Services AB Version 1.4:2013 Standardvillkor för köp av varor för 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 Standardvillkorens verkan Med standardvillkor menas dessa avtalsvillkor. Standardvillkoren skall gälla alla inköp av varor och produkter

Läs mer

1.2 Order och orderbekräftelse ska vara skriftliga. Accept av en order ska bekräftas på avsedd plats i order, om inte annat avtalats.

1.2 Order och orderbekräftelse ska vara skriftliga. Accept av en order ska bekräftas på avsedd plats i order, om inte annat avtalats. ALLMÄNNA INKÖPSVILLKOR 1. Omfattning; ingående av avtal 1.1 Dessa inköpsvillkor ska gälla för varor och tjänster som tillhandahålls av Leverantören, om inte annat avtalas. Inga andra standardvillkor, särskilt

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

WEBBHUSET AB:S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR INTERNET-TJÄNSTER

WEBBHUSET AB:S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR INTERNET-TJÄNSTER 1/6 WEBBHUSET AB:S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR INTERNET-TJÄNSTER 1. Avtalsvillkorens tillämpningsområde och ingående av avtal 1.1 Dessa avtalsvillkor ( Avtalsvillkor ) tillämpas på av Webbhuset Ab ( Webbhuset

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer