ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR INKÖP (KEMIKALIER)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR INKÖP (KEMIKALIER)"

Transkript

1 1 ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR INKÖP (KEMIKALIER) 1.- ALLMÄNT Dessa allmänna villkor och bestämmelser för inköp ska reglera alla inköpsorder avseende kemikalier enligt nedanstående definition som görs av Recticel. Säljaren accepterar Inköpsorder på något av nedanstående sätt: (i) genom att acceptera Inköpsordern skriftligen eller (ii) genom annat beteende eller prestation som innebär att han tillstår förekomsten av ett avtal som avser det som är fråga om i Inköpsordern, däribland, men utan att vara begränsat till, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster. Accept begränsas uttryckligen till (i) dessa Allmänna villkor och bestämmelser för inköp, (ii) de Särskilda villkor och bestämmelser för inköp som görs tillämpliga enligt Inköpsordern samt (iii) de särskilda villkor som uttryckligen anges i Inköpsordern. Inköpsorder är begränsad till och förutsätter Säljarens accept av uteslutande dessa villkor och bestämmelser. Eventuella tillkommande eller andra villkor som föreslås av Säljaren, oavsett om så sker i dennes bekräftelse, faktura eller på annat sätt, avvisas uttryckligen av Recticel. Inköpsordern utgör inte en accept av något erbjudande från Säljaren. 2.- DEFINITIONER Med avseende på dessa allmänna villkor och bestämmelser för inköp ska följande termer ha den betydelse som anges nedan: "Recticel" ska avse direkt eller indirekt närstående bolag eller dotterbolag till Recticel NV/SA som utfärdar en inköpsorder. "Säljare" ska avse det företag till vilket Recticel skickar en inköpsorder. "Inköpsorder" ska avse den inköpsorder Recticel skickar till Säljaren. "Allmänna villkor och bestämmelser för inköp" ska avse föreliggande allmänna villkor och bestämmelser för inköp. "Särskilda villkor och bestämmelser för inköp" ska avse de särskilda villkor och bestämmelser för inköp som i inköpsordern sägs vara tillämpliga.

2 2 "Inköpsavtal" ska avse det avtal som ingås mellan Recticel och Säljaren genom den senares accept av Recticels inköpsorder. "Vara" ska avse kemikalie av vad slag det vara må, i den vidaste mening detta ord må ha, och som av Säljaren och Recticel förstås som sådan. 3.- AVTALSHANDLINGAR Alla inköpsorder som utfärdas av Recticel regleras enbart enligt (i) de Allmänna villkoren och bestämmelserna för inköp, (ii) de Särskilda villkor och bestämmelser för inköp till vilka uttryckligen hänvisas i Inköpsordern samt (iii) de särskilda villkor som uttryckligen anges i Inköpsordern. I händelse av bristande överensstämmelse mellan de särskilda villkoren i inköpsordern och de allmänna villkoren och bestämmelserna för inköp eller de särskilda villkoren och bestämmelserna för inköp, ska de särskilda villkoren i inköpsordern gälla i första hand. I händelse av bristande överensstämmelse mellan de allmänna villkoren och bestämmelserna för inköp och de särskilda villkoren och bestämmelserna för inköp ska de senare gälla i första hand. Det inköpsavtal som ingås av Recticel utgör den enda överenskommelsen mellan Recticel och Säljaren och äger företräde före varje tidigare skriftlig eller muntlig utfästelse eller överenskommelse. Eventuell därpå följande ändring måste göras skriftligen, dateras och undertecknas av både Recticel och Säljaren. 4.- PRISER De priser som fastställs i inköpsordern inbegriper förvaring, hantering, emballage, frakt, försäkring, transport jämte varje annan kostnad, utgift och avgift för Säljaren. Priserna kan inte höjas, inbegripet eventuell höjning som grundas på förändringar av råmaterial, ändrad utformning, bearbetning, emballeringseller leveransmetod eller dag eller plats för leverans. 5.- VARANS URSPRUNG På begäran av Recticel måste Säljaren tillhandahålla belägg för (i) materialtester som utförts på de råmaterial som använts jämte (ii) ett

3 3 ursprungsintyg för den inköpta varan. 6.- LEVERANS Tid och kvantitet har avgörande betydelse för inköpsavtalet. Säljaren är uttryckligen införstådd med att leverera de kvantiteter som fastställs i inköpsordern på den dag och plats som anges i inköpsordern. Säljaren ska omedelbart underrätta Recticel om varje förhållande som skulle kunna äventyra den tidsplan som fastställs i inköpsordern. Sådan underrättelse befriar inte Säljaren från dennes skyldighet att leverera på den dag som anges i inköpsordern. Om Säljaren på grund av eget agerande eller egen underlåtelse måste använda en snabbare leveransmetod för att uppfylla överenskommen leveransfrist ska han betala all tillkommande fraktkostnad utöver normal fraktkostnad. Säljaren ska betala eventuell kostnad Recticel åsamkas, inbegripet kostnad som debiteras Recticel av dess kunder Recticel, på grund av Säljarens underlåtelse att uppfylla expedierings- eller leveranskrav. Recticel är inte skyldigt att godta del-, överskjutande, tidig eller sen leverans. 7.- EMBALLAGE Säljaren ska vederbörligen packa, märka, etikettera och expediera inköpt vara enligt krav som uppställs av Recticel, fraktförare som berörs av befordran och leverans, transitländer och mottagarland. Innan och då inköpt vara expedieras ska Säljaren i tillräckligt god tid i förväg skriftligen varna Recticel för eventuellt farligt eller giftigt material, material förenat med fara eller material som omfattas av begränsningar och som utgör beståndsdel i eller del av den inköpta varan och likaså om eventuella särskilda anvisningar avseende hantering som fraktförare, Recticel och deras anställda måste upplysas om för att kunna vidta relevanta åtgärder vid hantering, transport, behandling, användning eller undanskaffande av inköpt vara, behållare eller emballage. Säljaren ska gottgöra och hålla Recticel skadeslöst för eventuella utlägg den senare ådrar sig till följd av olämplig emballering, märkning, etikettering eller expediering.

4 4 8.- KVALITET Säljaren ska utföra och upprätthålla verkningsfulla kvalitetssäkringsåtgärder. Säljaren ska använda ett system för kvalitetsstyrning enligt DIN EN ISO 9001:2000 eller annan i förekommande fall gällande eller relevant kvalitetsstandard. På begäran av Recticel ska Säljaren omgående tillhandahålla Recticel belägg för att ovan angivna kvalitetskrav uppfyllts. 9.- FARAN Faran för vara ska övergå från Säljaren till Recticel vid leverans av inköpt vara till Recticel på överenskommen plats för leverans GARANTI Säljaren utfäster sig uttryckligen att alla varor och tjänster som omfattas av inköpsordern, däribland, men utan begränsning till, varje intern och/eller extern komponent som av Säljaren integrerats i varan (a) ska uppfylla de specifikationer, ritningar, prover eller beskrivningar som tillhandahållits av Recticel och/eller den senaste tekniken avseende vid tidpunkten för leveransen gällande branschstandard, (b) ska respektera alla lagar, bestämmelser, fördrag och stadgor som är i kraft vid leveranstidpunkten, (c) ska hålla nöjaktig kvalitet, vara säljbar och vara lämpad för det ändamål för vilket vara av aktuellt slag vanligen tillhandahålls, (d) ska hålla nöjaktig kvalitet och vara lämpad för det ändamål för vilket varan inköps av Recticel samt (e) ska vara av gott material och god tillverkning, vara säljbar och fri från fel av varje slag, såväl synligt som dolt. Denna utfästelse ska fortsatt gälla efter att Recticel inspekterat, testat, accepterat eller betalat inköpt vara. Alla tjänster och allt arbete som utförs av Säljaren i Recticels lokaler ska respektera alla lokala, regionala, nationella och internationella lagar, bestämmelser, fördrag EU-förordningar och -direktiv jämte Recticels egna bestämmelser och föreskrifter. Utan att detta menligen inverkar på Recticels rätt att häva inköpsavtalet eller annan rätt till åtgärdande, ska Säljaren gottgöra och hålla Recticel skadeslöst för varje kostnad och skada denne direkt eller indirekt ådrar sig på grund av olämplig eller med fel behäftad vara, däribland, men utan

5 5 begränsning till, skada på miljö, egendom eller person som åsamkas Recticel eller något av dess dotterbolag eller närstående bolag, Recticels kunder eller tredje man, jämte någon hos dessa anställd. Denna garanti upplåtes för en tid av två år från leveransdagen. Säljaren ska omedelbart skriftligen underrätta Recticel om den förre blir medveten om ingrediens, komponent, utformning eller fel på inköpt vara som är eller kan bli skadlig för person, egendom eller miljö AVFALLSHANTERING Säljaren ska på egen bekostnad hantera, där så är relevant återvinna och avlägsna eventuellt avfall som uppstår som ett resultat av dennes emballering eller expediering av inköpt vara och ska göra detta enligt alla tillämpliga krav. Säljaren ansvarar gentemot Recticel för eventuellt ansvar han ådrar sig avseende hantering eller återvinning av sådant avfall ANSVARSKÄNNANDE OMSORG/MILJÖMEDVETENHET Säljaren förbinder sig att utöva vederbörlig omsorg och kontroll av hanteringen för att säkerställa att säkerhets-, arbetsmiljö- och miljökrav som är relevanta för levererad vara respekteras. För att säkerställa att inköpt vara förvaras, hanteras, brukas, transporteras, återvinns och undanskaffas på säkert sätt ska Säljaren tillhandahålla Recticel alla erforderliga upplysningar och anvisningar avseende sina produkter, jämte eventuellt stöd som Recticel rimligen kan kräva, däribland, men inte begränsat till, arbetsmiljö-, säkerhets- och miljöinformation. Endast Säljaren ska, på grundval av miljömedvetenhet och därtill hörande ansvarighet och för tydlighets skull, hållas ansvarig och vara ersättningsskyldig för eventuell skada på egendom eller person eller förfång som åsamkas miljön under hantering och leverns av beställd vara. Säljaren får under inga omständigheter hålla Recticel helt eller delvis ansvarig och/eller ersättningsskyldig eller yrka på gottgörelse från Recticel för att helt eller delvis täcka förlust som lidits på grund av yrkande som gjorts mot Säljaren för "miljöskada". Säljaren ska i sådant fall ersätta Recticel för varje kostnad den senare direkt eller indirekt åsamkas till följd av eventuell miljöskada eller därtill

6 6 relaterad skada, däribland, men utan begränsning till, skada på miljö, flora eller fauna, egendom eller person. Säljarens garanti i anslutning till miljön ska aldrig vara begränsad i tiden INSPEKTION För att verifiera att Säljaren uppfyller sina åligganden enligt inköpsavtalet ska Recticel äga rätt att under rimlig arbetstid få tillträde till Säljares anläggning för att inspektera anläggningen, vara, material, utrustning och varje annan egendom som tillhör Säljaren och som omfattas av inköpsordern. Kostnad för sådan inspektion ska bäras av Säljaren. Recticels inspektion av vara under tillverkning, före leverans eller under rimlig tid efter leverans ska inte utgöra accept av vara. Inspektion som utförs av Recticel befriar inte Säljaren från skyldighet att testa, inspektera och kontrollera inköpt varas kvalitet ÄNDRINGAR Recticel äger rätt att göra direkt ändring eller att få Säljaren att vidta ändring av utformning (däribland ritningar och specifikationer), bearbetning, emballerings- och expedieringsmetoder samt dag och plats för leverans avseende vara som omfattas av inköpsorder. Säljaren får inte utföra sådan ändring utan skriftligt medgivande i förväg från Recticel. Medan inköpsorder fullgörs får Säljaren inte utan skriftligt medgivande från Recticel i förväg vidta ändring av art, typ eller kvalitet avseende tjänst, råmaterial eller vara som används av Säljaren ÅTGÄRDANDE De rättigheter och den rätt till åtgärdande som tillkommer Recticel enligt dessa allmänna villkor och bestämmelser för inköp ska tillkomma jämte och utöver varje annat till buds stående rättsligt åtgärdande. Säljaren ska gottgöra och hålla Recticel skadeslöst för eventuell oförutsedd, följd- eller annan skada, däribland utebliven vinst, som orsakas av att Säljaren brister i något av sina åligganden eller utfästelser, däribland, men utan begränsning till, kostnad, utlägg eller förlust som

7 7 direkt eller indirekt åsamkas Recticel eller som den senare ådrar sig (a) vid inspektion, sortering, hantering, omarbetning, reparation eller ersättande av vara som inte uppfyller kraven, (b) till följd av produktionsavbrott, (c) vid genomförande av kampanj för återkallande, serviceåtgärd för kund på fältet eller annan korrigerande serviceåtgärd eller (d) som är ett resultat av personskada (inbegripet dödsfall) och/eller skada på egendom eller miljö vilken orsakas av vara som inte uppfyller kraven. Recticels skadeersättning inbegriper advokatarvode, utgifter och annat arvode till fackman, kostnad för uppgörelse och avgörande jämte annan administrativ kostnad och utgift som Recticel åsamkas SÄLJARENS EKONOMISKA STÄLLNING Recticel kan med omedelbar verkan häva inköpsavtalet, utan att vara ersättningsskyldig gentemot Säljaren, om någon av följande eller därmed jämförbara händelser inträffar: (i) Säljaren blir insolvent, (ii) Säljaren lämnar in frivillig ansökan om att försättas i konkurs, (iii) ansökan om konkurs görs mot Säljaren, (iv) Säljaren träder i likvidation, (v) konkursförvaltare eller god man utnämns för Säljaren eller (vi) Säljaren upphör eller hotar att upphöra med sin verksamhet AVTALETS UPPHÖRANDE Utan att inkräkta på tillämpligheten av ovanstående artikel kan Recticel säga upp hela eller en del av avtalet, utan någon ersättningsskyldighet gentemot Säljaren, om Säljaren a) bryter emot någon bestämmelse i inköpsavtalet, b) underlåter att fullgöra något av sina åligganden enligt inköpsavtalet eller c) har förklarat att han inte kommer att fullgöra sina åligganden. Recticel äger likaså rätt att när som helst och utan orsak genom skriftlig underrättelse om uppsägning till Säljaren säga upp utförandet av arbete enligt inköpsavtalet (eller del därav). Då Säljaren erhåller sådan underrättelse ska denne, om inte annat anvisas i underrättelsen, (a) omedelbart avbryta arbete enligt inköpsavtalet, (b) överlåta ägande rätten avseende och (c) leverera färdigt arbete till Recticel. Senast trettio dagar efter mottagandet av skriftlig underrättelse om uppsägning ska Säljaren framställa eventuellt krav avseende sina utlägg från dagen för uppsägningen och Recticel ska omgående i rimlig mån tillgodose sådant krav. Recticel ska betala för allt färdigt arbete som uppfyller inköpsorderns

8 8 krav. Recticel ska inte direkt eller på grund av krav som framställs av Säljarens underentreprenörer vara ersättningsskyldig för eventuell annan påstådd förlust eller kostnad. Oavsett eventuell indikation på motsatsen ska Recticels förpliktelser gentemot Säljaren vid uppsägning inte under några omständigheter vara högre än den förpliktelse Recticel skulle ha haft gentemot Säljaren om ingen uppsägning enligt Inköpsavtalet hade ägt rum BETALNING Alla fakturor avseende inköpt vara måste inbegripa inköpsorderns nummer, antalet delar i leveransen, antalet kartonger eller behållare i leveransen, numret på konossementet jämte andra uppgifter som må krävas av Recticel. Recticel ska betala kostnaden för inköp inom den tid som anges i de särskilda villkoren och bestämmelserna för inköp, förutsatt att varorna levererats senast denna dag. Om ingen särskild tidsperiod anges i tillämpliga Särskilda villkor och bestämmelser för inköp ska Recticel betala köpesumman senast 120 dagar efter fakturadatum, förutsatt att varorna levererats senast denna dag 19.- AVDRAG Recticel ska äga rätt att från belopp som Recticel ska erlägga i anslutning till inköpsavtalet dra av belopp som Säljaren är skyldig Recticel eller något av Recticels närstående bolag eller dotterbolag ÄGANDERÄTT Äganderätt till inköpt vara ska övergå till Recticel vid leverans. Varje utsträckning av Säljarens äganderätt är utesluten ÖVERLÅTELSE Säljaren får inte utan skriftligt medgivande från Recticel i förväg överlåta eller delegera någon av sina förpliktelser enligt inköpsavtalet. Om Recticel lämnat sitt medgivande till överlåtelse eller delegering är Säljaren, om inte annat uttryckligen skriftligen medgivits av Recticel, fortsatt ansvarig för

9 9 inköpt vara, däribland, men utan begränsning till, alla därtill hörande utfästelser och krav UNDERENTREPRENAD Säljaren får inte utan skriftligt medgivande från Recticel i förväg lägga ut någon av sina förpliktelser enligt inköpsavtalet på underentreprenad. Recticel ska under alla omständigheter äga rätt att när som helst innan eller efter att en underentreprenör eventuellt godkänns av Recticel, i eventuell underentreprenörs lokaler och i Säljarens lokaler, verifiera att vara eller tjänst som lagts ut på underentreprenad uppfyller de krav som specificerats. Sådan verifiering får inte av Säljaren brukas som bevis på att Recticel faktiskt kontrollerat underentreprenörens kvalitet. Recticels verifiering ska inte befria eller undanta Säljaren från ansvar för att tillhandahålla godtagbar vara eller tjänst och ska inte heller utesluta eventuellt senare avvisande av Recticel. Säljaren förblir fullt ut ansvarig för allt arbete som läggs ut på underentreprenad. Om Recticel godkänner att Säljaren lägger ut något av arbetet enigt ett inköpsavtal på underentreprenad, ska den senare säkerställa att underentreprenören accepterar att vara bunden av villkoren och bestämmelserna i inköpsavtalet IMMATERIELLA RÄTTIGHETER I alla fall då produkt ska tillverkas enligt utformning, process eller specifikation som tillhandahålls av Säljaren eller som anammas enligt dennes anvisning, ska denne gottgöra och hålla Recticel skadeslöst för varje krav och skadeståndsersättning för intrång i patent, varumärke, mönster, affärshemlighet eller egen process som är inbegripen i utformningen eller processen för sådan produkt. Varje idé, uppfinning, koncept, upptäckt, arbete med upphovsrätt, patent, mönster, copyright, varumärke, affärshemlighet, know-how eller annan immateriell rätt, oavsett om sådan är registrerad, som tillhör Recticel eller som utvecklas av Recticel i anslutning till inköpsavtalet ska förbli Recticels egendom med ensamrätt. Säljaren eller dennes underentreprenörer eller kunder ska inte utan Recticels skriftliga medgivande i förväg äga rätt att kopiera, reparera, bygga om eller konstruera om eller att låta kopiera, reparera, bygga om

10 10 eller konstruera om material som levereras enligt inköpsavtalet. Varje inköpt vara, verktyg (däribland fixturer, mätare, jiggar, mönster, gjutformar, formrum och formar, med alla därtill hörande bihang, anskaffningar och tillbehör) och alla data, uppfinningar och all information som skapas av Säljaren och betalas av Recticel enligt detta inköpsavtal, jämte alla immateriella rättigheter som därtill hör, utgör Recticel egendom med ensamrätt. Säljaren ska omgående omtala för och till Recticel överlåta alla sådana data, uppfinningar och all information. I den mån eventuellt särskilt arbete för visst ändamål. däribland, men utan begränsning till, programvara, skapas av Säljaren och betalas av Recticel enligt sådan order, ska sådant arbete anses utgöra legoarbete och i den mån sådant arbete inte är att kvalificera som legoarbete, ska Säljaren till Recticel överlåta alla rättigheter, all äganderätt och varje intresse i varje immateriell rättighet (avhändbara och moraliska rättigheter) som avser sådant RECTICELS EGENDOM All information och allt material (däribland exempelvis verktyg, emballage, dokumentation, standarder, specifikationer och prover) som direkt eller indirekt tillhandahålls Säljaren av Recticel eller av något närstående eller dotterbolag till detta för att fullgöra detta inköpsavtal, jämte alla verktyg, data, uppfinningar och immateriella rättigheter, ska utgöra och förbli Recticels egendom med ensamrätt. Ingen vara som tillverkas av Säljaren med hjälp av Recticels egendom får utan Recticels uttryckliga skriftliga tillåtelse användas för Säljarens eget bruk eller säljas till tredje man. Recticel garanterar inte att dess egendom är korrekt, tillgänglig eller lämpad. Säljaren är införstådd med att noggrant kontrollera och godkänna exempelvis alla verktyg, gjutformar och material som tillhandahålls av Recticel innan han använder sådan. Säljaren ska gottgöra Recticel för varje skada, kostnad och förlust och bära hela risken för dödsfall eller personskada eller skada på egendom som uppstår på grund av att Recticels egendom används. Recticel ska inte bära något ansvar gentemot Säljaren eller eventuell tredje man som via eller å Säljarens vägnar framställer krav avseende oförutsedd, följd- eller annan skada av vad slag det vara må som rör Recticels egendom. Recticels egendom ska på Säljarens bekostnad förvaras, underhållas, repareras och bytas av Säljaren. Den får inte användas för annat ändamål än för att fullgöra inköpsavtalet. På Recticels begäran ska allt material som tillhandahålls av Recticel eller av något av dess närstående bolag eller dotterbolag omedelbart av

11 11 Säljaren på Recticels bekostnad levereras till av Recticel angiven plats OBEROENDE Recticel och Säljaren utgör oberoende avtalsparter och inget i inköpsavtalet ska göra att endera parten för vad ändamål det vara må blir ombud för eller företrädare enligt lag för den andra. Inköpsavtalet medför inte någon rätt för endera parten eller behörighet att ta på sig eller skapa åtagande för den andra partens räkning eller å dennes vägnar. Säljaren ska ensam ansvara för all anställnings- och inkomstskatt, försäkringspremier, avgifter och utlägg denne ådrar sig i anslutning till fullgörandet av detta inköpsavtal. Recticel ansvarar inte för några åtaganden avseende Säljarens eller dennes underentreprenörers anställda eller ombud FÖRSÄKRING Säljaren ska under hela den tid inköpsavtalet fullgörs inneha full ansvarsförsäkring vars villkor är kutym inom den relevanta sektor där denne är verksam. På begäran av Recticel ska Säljaren omgående tillhandahålla Recticel försäkringsintyg eller försäkringsbrev som visar att detta krav är uppfyllt FORCE MAJEURE Parts försening med eller underlåtelse att fullgöra sina åligganden ska ursäktas om och i den utsträckning, detta orsakas av händelse eller företeelse som rimligen faller utom partens kontroll och som denne inte orsakat på grund av fel eller vårdslöshet. Detta inbegriper exempelvis naturkatastrof, sabotage, eldsvåda, översvämning, explosion, statlig åtgärd eller krig. Säljarens oförmåga att fullgöra på grund av eller försening som orsakas av Säljarens insolvens eller brist på ekonomiska resurser eller arbetsnedläggelse anses falla inom dennes kontroll. Ändrade kostnader eller ändrad tillgång på material eller komponenter utgör ingen ursäkt för Säljarens bristande fullgörande och denne ska bära dessa risker. Säljaren ska i samtliga fall (i) genast underrätta Recticel om händelse som sannolikt kommer att orsaka en försening, (ii) ge Recticels Inköpsorder

12 12 högsta prioritet vid tilldelning av tillgänglig kapacitet samt (iii) återuppta tillhandahållandet av prestationerna så snart orsaken till förseningen åtgärdats. Oaktat ovanstående och oavsett orsak till försening kan Recticel utan att ådra sig något ansvar gentemot Säljaren annullera Inköpsorder om Säljarens prestation försenas mer än 30 dagar SEKRETESS Om inte annat skriftligen anges av Recticel ska all information som på något sätt rör teknisk eller affärsrelaterad dokumentation, specifikationer, ritningar, formler, planer, data, verktyg, kunnande och prover som tillhandahålls eller förmedlas av Recticel eller något av dess närstående bolag anses vara konfidentiell, oavsett om sådan information är märkt eller anges vara konfidentiell. Säljaren är införstådd med att hantera all konfidentiell information som erhålls av Recticel strängt konfidentiellt, att bruka den endast för det ändamål den är avsedd och att inte röja den för eller tillåta att den röjs för annan. Säljaren får inte tillåta att någon information helt eller delvis, i anslutning till tjänst eller vara som tillhandahålls annan, utan Recticels skriftliga medgivande i förväg återges, förmedlas eller på något sätt brukas. Säljaren är uttryckligen införstådd med att sekretessåtagandet även ska vara bindande för Säljarens anställda, ombud, underentreprenörer och leverantörer. Sekretessåtagandet ska föreligga under hela den tid inköpsavtalet fullgörs och ska fortsätta att gälla i tre år därefter EFTERLEVNAD Säljaren ska själv och ensam ansvara för att alla gällande lokala, nationella och utländska lagar jämte rättsliga och tillsynsrelaterade krav avseende import, transport, förvaring och användning av de produkter som omfattas av inköpsavtalet efterlevs AVTALETS ODELBARHET Om något villkor i inköpsavtalet är ogiltigt eller inte verkställbart enligt någon lag, förordning eller annan rättskälla, ska detta villkor, i förekommande fall, anses omdanat eller struket, men endast i den utsträckning som krävs för att respektera gällande rätt. Resterande bestämmelser i inköpsavtalet ska fortsatt vara fullt ut gällande.

13 AVSTÅENDE Recticels underlåtelse att hävda avtalsbrott eller att utöva sina rättigheter med anledning av sådant avtalsbrott ska inte anses utgöra ett avstående från rätt att hävda eventuellt senare avtalsbrott GÄLLANDE RÄTT Dessa allmänna villkor och bestämmelser för inköp ska regleras enligt tysk rätt i den mån de gäller för ett Inköpsavtal av internationell natur. Nationell rätt är tillämplig på Inköpsavtal mellan företag som är ordnade och existerar enligt samma nationella rätt BEHÖRIG DOMSTOL Säljaren och Recticel är införstådda med att eventuell tvist som må uppstå på grund av eller i anslutning till Inköpsorder, Inköpsavtal eller dessa Allmänna villkor och bestämmelser för inköp ska avgöras av domstol i den stad där Recticel har sitt säte. Säljaren och Recticel är införstådda med att hänskjuta eventuell tvist till sådan domstol och med att alla krav och yrkanden som framställs avseende sådan tvist kan höras i och avgöras i sådan domstol.

ALLMÄNNA TERMER OCH VILLKOR FÖR INKÖP

ALLMÄNNA TERMER OCH VILLKOR FÖR INKÖP 1 ALLMÄNNA TERMER OCH VILLKOR FÖR INKÖP 1.- ALLMÄNT Här föreliggande Allmänna Termer och Villkor för Inköp ska styra varje av Recticel utfärdad Inköpsorder, enligt definition nedan, utom vad gäller inköp

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNING

ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNING 1 ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNING 1.- ALLMÄNT Dessa allmänna villkor och bestämmelser för försäljning ska reglera varje försäljning, leverans och anbud av Recticel (Anbudet). Om inte

Läs mer

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE.

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Allmänna leveransvillkor 1.Nedanstående allmänna leveransvillkor ska förutsatt

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1)

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) 1. TILLÄMPNING 1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Villkoren ) gäller för samtliga leveranser av produkter ( Produkter ), konsulttjänster ( Konsulttjänster )

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG Mellan (nedan kallad Uppdragsgivaren), org nr.. med adress och (nedan kallad Konsulten), org nr... med adress.. har denna dag träffats följande avtal: 1 Uppdragets

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT)

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT) VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT) Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören )

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

1. Tillämpning. 2. Erbjudanden. 3. Order och Avtal. 4. Material och hållbarhet

1. Tillämpning. 2. Erbjudanden. 3. Order och Avtal. 4. Material och hållbarhet 1. Tillämpning Dessa bestämmelser skall utgöra en integrerad del av alla avtal rörande försäljning av varor som ingås av Nordic Flanges Group (nedan Nordic Flanges). Avvikande villkor som anges av köparen

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor för tillhandahållande av tjänster ( Villkoren ) ska gälla för alla tjänster KGH utför åt Kunden såvida KGH

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Allmänna villkor för tillhandahållande av Bitstream

Allmänna villkor för tillhandahållande av Bitstream 1 (6) Innehåll 1. Avtalets omfattning... 1 2. Beställning och leverans... 1 3. Network Sales tillhandahållande av Produkten... 1 4. Kundens användning av Produkten... 2 5. Priser och avgifter och betalningsvillkor...

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR ALLMÄNNA HYRESVILLKOR - vid hyra av container 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor skall gälla för hyresavtalet mellan table uthyrning och catering i Stockholm AB, 556811-5645, ( table.se ) och

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN Antagna år 2009 av Svensk Plastindustriförening och Plast- och Kemibranscherna Tillämplighet. 1.Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när

Läs mer

I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse:

I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse: Sälj/Leveransvillkor Allmänna leveransvillkor Definitioner I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse: Med Bolaget avses Aqua Line Pipe Systems AB med organisationsnummer

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

LJUSREKLAMFÖRBUNDET. Ljusreklamförbundet s allmänna bestäm m el s er för konsultuppdra g

LJUSREKLAMFÖRBUNDET. Ljusreklamförbundet s allmänna bestäm m el s er för konsultuppdra g LJUSREKLAMFÖRBUNDET Ljusreklamförbundet s allmänna bestäm m el s er för konsultuppdra g 1. Inledning och tillämplighet 1.1 Ljusreklamförbundet är en branschorganisation för företag som marknadsför, konstruerar,

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

1/5. Alternativt skall Leverantören vid detta Avtals undertecknande uppvisa en plan för implementering av ovan nämnda standarder.

1/5. Alternativt skall Leverantören vid detta Avtals undertecknande uppvisa en plan för implementering av ovan nämnda standarder. 1/5 Allmänna Villkor SwCG 2016 1. Definitioner Avtal: Detta dokument. Kontrakt: Avtal eller annan handling t.ex Partneravtal eller Alliansavtal, som har undertecknats av både SwCG och Leverantören och

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling Sid 1 (5) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Konsulttjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (5) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilda åtaganden 2 3

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

Allmänna Villkor för Bättre Läge

Allmänna Villkor för Bättre Läge Allmänna Villkor för Bättre Läge Gäller Fr.o.m 2016-01-12 1 Inledning 1.1Dessa allmänna villkor gäller då Svenska Stadsnät AB ( SSAB ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION Mellan Samtrafiken i Sverige AB och Trafikföretaget INNEHÅLL 1 PARTER... 3 2 DEFINITIONER... 3 3 BAKGRUND... 3 4 AVTALETS OMFATTNING... 4 5 FÖRVÄNTNINGAR...

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

AVTAL nr 2011/43-01:01

AVTAL nr 2011/43-01:01 Mellan Sveriges Television AB, org nr 556033-4285, 105 10 Stockholm (nedan kallat SVT ) och [ ], org nr [ ], [ ] (nedan kallad Uppdragstagaren ) har träffats följande AVTAL nr 2011/43-01:01 1. Bakgrund

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

STONERIDGE NORDIC AB STANDARDVILLKOR OCH BESTÄMMELSER. Avseende SIM korts användning och dess koppling till mottagande system

STONERIDGE NORDIC AB STANDARDVILLKOR OCH BESTÄMMELSER. Avseende SIM korts användning och dess koppling till mottagande system STONERIDGE NORDIC AB STANDARDVILLKOR OCH BESTÄMMELSER Avseende SIM korts användning och dess koppling till mottagande system Nedan återfinns de villkor och bestämmelser (Villkor och bestämmelser) som reglerar

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och leveransvillkor 1 Allmänna Försäljnings- och leveransvillkor Om annat ej överenskommits skriftligt, gäller följande villkor för anbud och leveranser. Ändringar skall göras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Läs mer

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer]

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] MALL 1(8) Avtal om samarbete mellan [Part A]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer], med adress [adress]; och [Part B]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] med adress [adress];

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

REKLAMFILMSPRODUKTIONSAVTAL

REKLAMFILMSPRODUKTIONSAVTAL REKLAMFILMSPRODUKTIONSAVTAL Följande avtal har ingåtts om produktion av reklamfilm samt rättighetsöverlåtelse av reklamfilmen ( Avtalet ) mellan: Annonsören : org. nr och Produktionsbolaget : org. nr 1.

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer