KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2008 -"

Transkript

1 KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN

2 I den här broschyren finns en kortfattad in formation om kör- och vilotidsregler i EU för fordon och for dons kombina tio ner med en sammanlagd totalvikt på mer än 3,5 ton samt bussar oavsett vikt. Broschyren innehåller också infor ma tion om hur digitala och analoga färdskrivare ska användas. I slutet av broschyren finns även en kort samman fatt ning av väg arbets tids lagen. Broschyren riktar sig främst till förare och arbets givare i transportbranschen, men den vänder sig även till aktörer som planlägger eller köper transporter, exempel vis speditörer, industrier och resebyråer. För godstransporter med fordon och fordonskombinationer med en sammanlagd totalvikt på 3,5 ton eller mindre samt för taxi gäller natio nella regler om vilo tider. Information om dessa finns samlade i broschyren Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter som kan beställas från Vägverket. 2

3 Därför regler för kör- och vilotider Alla som arbetar med vägtransporter ska ha goda arbets förhållanden. De ska ha rätt till regelbunden vila och de ska aldrig behöva köra orimligt långa arbetspass. Därför finns det regler för kör- och vilotider. Reglerna har tre huvudsyften:» De ska säkerställa en sund konkurrens mellan aktörerna i vägtransportsektorn.» De ska ge förarna en god social situation.» De ska bidra till ökad trafik säkerhet. EU har gemensamma regler när det gäller kör- och vilo tider för vägtransporter med fordon eller fordonskombinationer som har en totalvikt över 3,5 ton. De gäller även bussar oavsett vikt. Reglerna omfattar alla medlemsländer och tillämpas även i EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge. Regelverket gäller från och med den 11 april 2007 i EU, medan EESländ erna kan tillkomma något senare. I övriga Europa och i stora delar av Asien tillämpas de så kallade AETR-reglerna. Dessa regler liknar det regelverk som gällde inom EU fram till 11 april 2007, alltså Rådets förordning (EEG) nr 3820/85. Mer information Det finns ett antal undantag från reglerna och dessa beskrivs i de fullständiga författningstexterna och i den PM som finns att läsa på Vägverkets hemsida under Bestämmelserna om kör- och vilotider kan studeras i följande regeltexter:» Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 som handlar om kör- och vilotider.» Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 som handlar om färdskrivare vid vägtransporter.» SFS 2004:865 som bland annat handlar om vilka nationella undantag som antagits i Sverige samt hur kontroller av kör- och vilotider samt färdskrivare ska hanteras i Sverige. 3

4 Här gäller de olika reglerna för kör- och vilotider Det regelverk för kör- och vilotider som beslutats på EU-nivå gäller i EU:s medlemsländer. Samma regelverk gäller också i EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge, ibland med viss fördröjning. I övriga Europa gäller AETR-reglerna. De gäller också i flera länder i Asien. AETR är en FN-överenskommelse om arbetsförhållanden för fordonsförare som kör i internationell trafik. Vid körning helt eller delvis utanför EU och EES gäller AETR-reglerna på hela turen, förutsatt att transporten körts till, från eller genom ett land som ingår i AETR-överenskommelsen. AETR-reglerna motsvarar i stort sett de regler som gällde i EU-länderna före 11 april Vid körning inom ett land som inte är med i EU, EES eller AETR gäller det landets egna bestämmelser. Schweiz betraktas enligt sig själva, FN och bland annat av Sverige som ett AETR-land, medan Kommissionen betraktar Schweiz som ett EU-land. Därför kan olika tolkningar om vad som gäller för transport till/från och genom Schweiz förekomma i länder utanför Sverige. 4

5 EU-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. EES-länderna är: Island, Liechtenstein och Norge. AETR-länderna är: Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Kazakstan, Kroatien, Makedonien, Moldavien, Monaco*, Montenegro, Ryssland, San Marino, Schweiz, Serbien, Turkiet, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland. *från och med 14 december 2008 Nationella regler exempelvis i: Georgien. Förteckningen över länder gäller förhållandena den 1 oktober

6 Körtider, raster och vilotider DEFINITIONER I bestämmelserna om kör- och vilotider används en rad olika begrepp. De vanligaste definieras så här: Förare Den som kör fordonet eller den som följer med i tjänsten för att vid behov köra. Körtid Tid som registreras som körning i färdskrivaren eller manuellt av föraren då utrustningen tillfälligt är ur funktion. Körperiod Den sammanlagda körtiden från det att föraren börjar köra efter en viloperiod eller en rast till dess att föraren tar en viloperiod eller en rast. Annat arbete Allt annat arbete för samma eller en annan arbetsgivare inom eller utom transportområdet. Rast Tid avsedd endast för återhämtning i samband med en körperiod. Vila Oavbruten tidsperiod då föraren fritt förfogar över sin tid. Dygnsvila Tidsperiod då föraren fritt förfogar över sin tid och som kan vara normal dygnsvila eller reducerad dygnsvila. Vecka Från måndag kl till söndag kl Veckovila Tidsperiod under veckan då föraren fritt förfogar över sin tid och som kan vara normal veckovila eller reducerad veckovila. Multibemanning Bemanning av ett fordon där minst två förare medföljer fordonet för att köra det. Närvaron av minst två förare är frivillig under den första timmen av multibemanning, men obligatorisk för den återstående perioden. Tillgänglighet Tid då föraren är tillgänglig men inte utför arbete. Exempel på det är när föraren följer med fordonet på tåg eller färja, väntetid vid statsgränser samt när en förare medföljer vid multibemanning. (Fullständig information finns i direktivet 2002/15/EG, artikel 3 b.) 6

7 KÖRTID Körtiden får vara längst 9 timmar per dag. Högst två gånger i veckan får körtiden utsträckas till 10 timmar. Maximal körtid per vecka är 56 timmar. Under två på varandra följande veckor får den totala kör tiden vara högst 90 timmar. KÖRPERIOD En körperiod får omfatta en körtid på högst 4,5 timmar. Körperioden får vara oavbruten eller avbruten. ANNAT ARBETE I begreppet annat arbete ingår allt annat arbete än körning. Som annat arbete räknas också att förflytta sig från hemmet eller arbetsplatsen till en annan plats för att ta över ett fordon. Om förflyttningen sker med ett fordon som omfattas av kör- och vilotidsreglerna ska färdskriv a ren användas och förflyttningen registreras som körning. Samma sak gäller för returresan. RAST Minst 45 minuters rast ska tas under eller omedelbart efter en körperiod på maximalt 4,5 timmar. Rasten kan tas ut i sin helhet eller delas i två delar. Den första delen måste då vara minst 15 minuter och den sista delen måste vara minst 30 minuter. Efter totalt minst 45 minuters rast påbörjas alltid en ny körperiod på högst 4,5 timmar. DYGNSVILA Under varje 24-timmarsperiod ska föraren ta en samman hängande normal dygnsvila på minst 11 timmar. Dygnsvilan får reduceras till som minst 9 timmar högst tre gånger mellan två veckovilor, och då utan krav på kompensation. En normal dygnsvila kan också delas i två delar. Den första perioden måste då bestå av minst 3 timmars sammanhängande vila och den andra perioden av minst 9 timmars sammanhängande vila per 24-timmarsperiod. Föraren kan, om han medföljer ett fordon som transporteras med färja eller tåg, 7

8 avbryta en normal dygnsvila två gånger för att ägna sig åt andra aktiviteter, som exempelvis köra ombord eller köra av ett tåg eller en färja. Sådana avbrott får dock inte vara längre än en timme sammanlagt. Sedan kompletterar man dygnsvilan så att den totala vilotiden uppgår till minst den längd på viloperioden som avbröts, (11 timmar eller timmar). En reducerad dygnsvila (en viloperiod om minst 9 men mindre än 11 timmar) får inte avbrytas. Definitionen enligt EG-förordning nr 561/2006 av en normal dygnsvila är en sammanhängande viloperiod om minst 11 timmar. Till normal dygnsvilan räknas även den delade dygnsvilan som består av minst 3 timmars sammanhängande vila och den andra perioden av minst 9 timmars sammanhängande vila. VECKOVILA Den normala veckovilan är en viloperiod på minst 45 timmar. Veckovilan kan förkortas till som minst 24 timmar varannan vecka (= reducerad veckovila). Tar man en reducerad veckovila i stället för en normal veckovila (minst 45 timmar) ska mellanskillnaden i timmar räknat, kompenseras så att mellanskillnaden tas tillsammans (i ett sträck/ block ) med en annan vila på minst 9 timmar. Kompensationen ska vara klar före utgången av den tredje veckan efter veckan då förkortningen skett. Veckovilan kan minskas ned till 24 timmar även vid vistelse på hemorten. Det finns inget som hindrar att ta flera veckovilor under samma kalendervecka. En veckovila måste inledas senast efter sex 24-timmarsperioder (6 x 24 timmar = 144 timmar) räknat från slutet av förgående veckovila. Detta gäller även vid inter nationell persontrafik. MULTIBEMANNING Vid multibemanning ska varje förare ta en ny dygnsvila på minst 9 timmar inom en 30-timmarsperiod, räknat från den föregående dygns- eller veckovilan. Den förare som sitter bredvid den som kör, registreras som tillgänglig. De flesta myndigheter i EU tillämpar regelverket så att detta kvalificerar för och tillgodoräknas som rast. 8

9 SOVPLATS Dygnsvila och reducerad veckovila som tas på annan ort än stationeringsorten får tas i fordonet, om detta står stilla och är utrustat med ändamålsenliga sovmöjligheter för varje förare. ANSVAR Alla aktörer som är involverade i en transport är skyldiga att se till att alla avtalade transporter följer regel verket. Det inkluderar exempelvis fraktföre tag, speditörer, researrangörer, huvudentreprenörer, under entre prenörer och uthyrare av förare. De ska planera transporterna så att bestämmelserna kan följas. Transportföretaget ska även kontrollera att bestäm mel serna efterlevs. Givetvis har även föraren ansvar för att reglerna följs. Om överträdelser upptäcks kan var och en som har möjlighet att påverka transportupplägget ställas till ansvar. Mer information Bestämmelserna om transportföretagens och andra ak tö rers ansvar för att kör- och vilotiderna följs, finns bland annat i Europa parla men tets och rådets förordning (EG) nr 561/2006, artikel 10. 9

10 Färdskrivare Alla fordon som omfattas av reglerna för kör- och vilotider inom EU ska vara utrustade med färdskrivare, enligt Rådets förordning (EEG) nr 3821/85. I färdskrivaren registreras bland annat förarnas kör- och vilotider. Med hjälp av uppgifterna som registrerats i färdskrivaren kan förare, företag och kontrollmyndigheter kontrollera att reglerna följts. DET FINNS TVÅ TYPER AV FÄRDSKRIVARE: Digital färdskrivare, där kör- och vilotider registreras digitalt i en fordonsenhet och på ett förarkort. Den digi tala färdskrivaren är obligatorisk i fordon som tagits i bruk från och med den 1 maj Analog färdskrivare, där kör- och vilotider registreras mekaniskt på diagramblad. Den analoga färdskrivaren får bara finnas i fordon som tagits i bruk före 1 maj Installation och besiktning av färdskrivare Alla färdskrivare ska ha en installationsskylt som ska sitta väl synlig i fordonet omedelbart bredvid, på eller i färdskrivaren. Skylten sätts dit av den ackrediterade verkstad som har kontrollerat färdskrivarutrustningen efter installation. OBS! Färdskrivaren ska besiktas senast två år efter föregående besiktning. Denna besiktning ska utföras av en ackrediterad färdskrivarverkstad. Besiktningen av färdskrivaren utförs alltså inte av Bilprovning en i samband med den årliga kontroll besiktningen av fordonet. 10

11 Skylten ska även bytas vid den återkommande tvåårsbesiktningen. I en digital färdskrivare finns skyltens uppgifter dessutom lagrade digitalt. Installationsskylten ska tas bort och förstöras av kontrollpersonal om en färdskrivare inte uppfyller gällande krav vid en vägkontroll. Om färdskrivaren inte genomgått föreskriven besiktning i tid får fordonet bara användas på följande sätt: 1. Vid provkörning i omedelbart samband med reparation av färdskrivaren. 2. För färd kortaste lämpliga väg till en godkänd verkstad för reparation eller besiktning. 3. Vid transporter där färdskrivare inte krävs. Mer information Regler om hur en färdskrivare ska vara beskaffad m.m. anges i Rådets förordning (EEG) nr 3821/85. 11

12 Färdskrivarens symboler De symboler som används vid registrering av kör- och vilotider är likadana i både analoga och digitala färdskrivare. Symbolerna används för att registrera tidskategorier. Det finns fyra symboler. De är: Körtid. Den tid som färdskrivaren registrerar som körning. Annat arbete. Allt annat arbete för samma eller annan arbetsgivare inom eller utom transportområdet. Tillgänglighet. All annan tid då föraren är tillgänglig, men inte utför arbete. Exempel på det är när föraren följer med fordonet på tåg eller färja, väntetid vid statsgränser samt när en förare medföljer vid multibemanning. (Fullständig information finns i direktivet 2002/15/EG, artikel 3 b.) Rast eller vila. På de flesta färdskrivare registreras (körtid) automatiskt vid körning. Vid uppehåll i färden gäller att symbolen (annat arbete) ska användas då föraren utför annat arbete än körning. Den digitala färdskrivaren väljer automatiskt (annat arbete) när föraren stannar. Symbolen (rast/vila) ska användas vid rast eller viloperiod. Symbolen (tillgänglighet) ska användas exempelvis då föraren är tillgänglig men inte utför något arbete eller åker med för att senare kunna köra for donet. Se beskrivning ovan. Tid registrerad som (tillgänglighet) kvali ficerar för rast i de flesta EUländer. 12

13 Analog färdskrivare Föraren ska se till att den på diagrambladet registrerade tiden överensstämmer med den officiella tiden i fordonets registreringsland. Om en förare kör flera fordon under samma dag ska samma färdskrivardiagramblad användas i samtliga fordon, förutsatt att bladet är godkänt för färdskrivaren i fråga. Dock får enstaka diagramblad inte användas för fler fordonsbyten än vad bladet är avsett för. Byter man fordon fler gånger, ska ett nytt blad användas. Om flera blad måste användas ska de förvaras tillsammans. Diagrambladen ska förvaras i minst ett år och de ska förvaras i kronologisk ordning. På sidorna visas hur diagrambladen ska fyllas i. 13

14 Anteckningar på färdskrivardiagramblad Viloperioder kortare än 3 timmar, tillgänglighet och annat arbete som sker inom arbetspasset som omfattas av kör- och vilotidsförordningen ska antecknas på färdskrivardiagrambladet om uppgifterna inte registreras automatiskt. Dygns- respektive veckovila behöver inte registreras. Vid internationella uppdrag kan ett intyg från arbetsgivaren/företaget medföras. Intyget kan hämtas på och det förklarar varför diagramblad saknas (för sjukdom, semester m.m.). Intyget ska vara maskinellt utskrivet och undertecknat före en resa. Intyget ska förvaras tillsammans med färdskrivaruppgifterna i original varhelst det krävs att dessa ska förvaras. Osant intygande är ett brott. Ett diagramblad får inte användas längre än 24 timmar. Diagrambladets godkännan de land. Exempel e18 = Danmark. Diagrambladet ska kunna användas i färdskrivare med dessa godkännandenummer. Även om godkännandenumret stämmer för en viss färdskrivare måste man kontrollera att hastighetsområdet är korrekt. I exemplet ovan registrerar färdskrivaren hastigheter upp till 125 km/tim. 14

15 Skyldigheter och ansvar vid användning av analog färdskrivare Innan körningen börjar ska föraren kontrollera att färdskrivaren visar rätt tid och att rätt diagramblad sitter på rätt plats i färdskrivaren. Föraren ska också kontrollera att färdskrivaren fungerar och att vredet för tidsgrupps väljaren är rätt inställt. Förarens skyldigheter och ansvar är följande: 1. Diagrambladen ska vara korrekt ifyllda. 2. Smutsiga eller skadade diagramblad får inte användas. 3. Ett diagramblad får inte användas längre än avsedd tid (24 timmar). 4. Färdskrivaren ska fungera tillfredsställande, vara besiktad i tid, handhas med aktsamhet och användas på rätt sätt. 5. Om en analog färdskrivare inte fungerar eller om föraren måste lämna fordonet och inte kan ha diagrambladet kvar i färd skrivaren, ska tidsredovisningen (körning tillgänglighet annat arbete rast/vila) göras manuellt på diagrambladets baksida. 6. Om föraren utfört körning som omfattas av kör- och vilotidsförordningen (EG förordning nr 561/2006) innevarande dag eller någon av de föregående 28 kalenderdagarna ska information om dessa dagar medföras och kunna visas upp vid kontroll. Informationen ska beskriva förarens aktiviteter dessa dagar. Detta innebär att diagramblad, anteckningar, arbetsgivarintyg, utskrifter samt elektronisk information ska medföras och kunna visas upp för den aktuella tidsperioden. 7. Tidsgruppsväljaren ska, när fordonet står stilla, användas aktivt så att de olika tidskate gorierna (se sidan 12) registreras tydligt var för sig. 8. Om föraren har fått ett förarkort utfärdat för en digital färdskrivare ska detta alltid medföras, även när föraren kör ett fordon med analog färdskrivare. Företagets/arbetsgivarens skyldigheter är följande: 1. Färdskrivaren ska fungera tillfredsställande och vara besiktad i tid. 2. Diagramblad av rätt typ och i lämpligt antal ska lämnas ut till föraren. 3. Använda diagramblad ska arkiveras i kronologisk ordning under minst ett år. 4. Kopior av diagramblad ska tillhandahållas de förare som begär detta. 5. Verksamheten ska planeras så att föraren kan följa gällande regler. 6. Förarens verksamhet ska kontrolleras regelbundet och eventuella brister ska åtgärdas. 15

16 Ifyllning av diagramblad Vid arbetstidens start eller innan körning påbörjas ska dia grambladet fyllas i. OBS! Om annat arbete utförts innan körningen startar, ska detta antecknas på baksidan Efternamn och förnamn (ej signatur eller tjänstenummer). Plats där körningen börjar (startort). Dagens datum när diagrambladet sätts i. Fordonets registreringsnummer. Vägmätarställning vid start. Efter körning Plats för avslutad körning. Dagens datum när diagrambladet tas ut även om det är samma dag som det sätts i. Vägmätarställning vid avslutad körning. Om du kör flera fordon under dagen ska detta antecknas på diagrambladets baksida enligt följande. Högst tre fordons byten på samma blad Tidpunkt för skifte av fordon. Fordonets registreringsnummer. Vägmätarställning vid start. Vägmätarställning vid avslutad körning. 16

17

18 Digital färdskrivare Bussar och godstransportfordon med en sammanlagd totalvikt på mer än 3,5 ton som tagits i bruk från och med den 1 maj 2006 måste vara utrustade med digital färdskrivare. Var och en som kör ett fordon utrustat med digital färdskrivare i trafik där färdskrivare erfordras måste ha ett förarkort. Hur färdskrivaren ska användas framgår av de instruktioner som lämnas av det företag som levererat fordonet eller färdskrivaren. De kort som hör till användningen av digital färdskrivare beställs från Vägverket. Det finns förarkort, företagskort, verkstadskort och kontrollkort. Information vad som gäller för dem och om hur man ansöker om dem finns på Vägverkets hemsida I det här kapitlet beskrivs framför allt vad som gäller för förarens användning av färdskrivaren och förarkortet samt hur föraren ska agera om kortet förloras eller inte kan användas. FÖRARENS ANSVAR OCH SKYLDIGHETER Färdskrivaren och korten ska handhas med aktsamhet och användas på rätt sätt. Färdskrivaren ska fungera tillfredsställande och vara besiktad i tid. Kortet ska förvaras så att det inte utsätts för tryck, böjning eller annan påverkan som gör att det skadas. Föraren ska se till att färdskrivarpapper finns i tillräcklig mängd. Under arbetsdagens gång ska föraren använda tidsgruppsväljaren aktivt så att de olika tidskategorierna (se sid 12) registreras tydligt var för sig. Föraren ska kunna redovisa sina aktiviteter för innevarande dag och de föregående 28 kalenderdagarna. Har föraren under denna tidsperiod kört ett fordon med analog färdskrivare, måste diagramblad för den tiden medföras. OM FÖRARKORTET TAPPAS, BLIR STULET ELLER FÖRSTÖRT När ett förarkort blir stulet, har skadats så att det inte kan användas eller tappats bort, måste detta omedelbart anmälas till Vägverket. 18

19 Anmälan ska ske med brev, men kan även ske per telefon om kortinnehavaren kan ange det referensnummer som står på innehavarens körkort. (OBS! Detta är inte samma nummer som personnumret.) Ring som går till Vägverkets kundtjänst för körkort och färdskrivarkort. Välj tonval nummer 5 för att få kontakt med rätt handläggare. När anmälan är registrerad blir förarkortet ogiltigt. I samband med registrering av anmälan skickar Vägverket ut en ansökningshandling så att förarkortet kan ersättas. Om förarkortet blivit stulet ska anmälan göras till både Vägverket och Polisen. Anmälan skickas till Vägverket, SE Örebro och icke fungerande förarkort ska bifogas anmälan. Det förlorade eller förstörda kortet blir ogiltigt så fort anmälan kommit in till Vägverket. Ersättningskortet kommer inom en vecka och får samma giltighetstid som det tidigare utfärdade kortet. Under den tid som förarkort saknas, ska tidsredovisningen göras manuellt, se vidare under rubriken När förarkortet inte kan användas. NÄR FÖRARKORTET MÅSTE TAS UR FÄRDSKRIVAREN Föraren ska på färdskrivaren föra in symbolen för det land där han börjar och slutar sin dagliga arbetsperiod. Om föraren måste lämna fordonet, och av någon anledning måste ta ut förarkortet ur färdskrivaren, ska tidskategorierna annat arbete, tillgänglighet och vila matas in på förarkortet manuellt. Detta sker via färdskrivarens funktion för manuell inmatning och ska göras nästa gång förarkortet sätts in. BLANDAD DIGITAL OCH ANALOG KÖRNING När en förare har kört ett fordon med digital färdskrivare ska förarkortet tas ut när körningen är avslutad. Arbetspasset är därmed avslutat och uppgifterna om 19

20 körningen finns lagrade på förarkortet. Om föraren direkt tar över ett fordon med analog färdskrivare, ska inte uppgifterna som finns lagrade på förarkortet anges på diagrambladet. Ifall det finns en tidsskillnad mellan uttagandet av förarkortet och insättningen av diagrambladet i fordonet med analog färdskrivare, ska den saknade tidsperioden redovisas på baksidan av diagrambladet. Om en förare har kört ett fordon med analog färdskrivare och går till ett fordon med digital färdskrivare, avslutas arbetspasset när föraren lämnar fordonet. Diagram bladet tas ut. Går föraren direkt till ett fordon utrustat med en digital färdskrivare och sätter in förarkortet där, så redovisas tiden på förarkortet från start. Skulle det däremot finnas en tidsskillnad mellan noteringarna på diagrambladet och insättningen av förarkortet, ska den saknade tidsperioden redovisas genom manuell inmatning. NÄR FÄRDSKRIVAREN INTE FUNGERAR Om färdskrivaren inte fungerar ska tidsredovisningen göras manuellt på baksidan av utskriftspapperet, på ett diagramblad eller annat papper. Eftersom detta ersätter de manuellt inmatade uppgifterna, ska föraren här göra alla anteckningar som krävs för analoga färdskrivare samt ange sitt namn, förarkorts- eller kör kortsnummer och skriva under med sin namn teck ning. Denna handling ska sparas av företaget i minst ett år. NÄR FÖRARKORTET INTE KAN ANVÄNDAS Om kortet blir stulet eller tappas bort ska det anmälas till Vägverket. Det gäller även om kortet är felaktigt. Tidsredovisningen ska då göras manuellt. Föraren gör en utskrift som heter 24 timmar fordon innan denne börjar köra. På den skriver föraren sin namnteckning och förarkorts- eller körkortsnummer. Sedan registrerar föraren allt i färdskrivaren som vanligt under arbetspasset. När arbetspasset är slut görs en ny utskrift av 24 timmar fordon och på baksidan skrivs namnteckning och förarkorts- eller körkortsnummer. På baksidan av remsan förs för hand in information som saknas, såsom annat arbete och raster som inte re gi stre rats automatiskt. Det är viktigt att hela 24 -timmarsperio- 20

21 den beskrivs på remsorna. Utskrifterna ska bevaras i minst ett år. En förare som glömt sitt förarkort hemma får inte tillämpa reservrutinen ovan och därmed inte köra fordon som genom sitt användande omfattas av krav på färdskrivare. KOPIERING AV DATA FRÅN FÖRARKORT Informationen som lagras på ett förarkort ska kopieras av företaget/arbetsgivaren så ofta att inga data går förlorade. Vägverket rekommenderar att detta sker senast var tredje vecka. Om företaget har en verksamhet som innebär att väldigt många körningar och andra aktiviteter genomförs under en dag, kan ännu tätare kopieringsintervaller behövas. ANVÄNDNING AV FÖRARKORT Förarkort ska alltid användas. Om föraren kört fordon utrustat med analog färdskrivare under någon av de föregående 28 kalenderdagarna ska diagrambladen för dessa uppdrag medföras. Ett förarkort som är utgånget eller ogiltigt får inte användas. Det är också förbjudet att använda en annan förares kort. Företagets/arbetsgivarens skyldigheter 1. Färdskrivaren ska fungera tillfredsställande och vara besiktad i tid. 2. Information lagrad i fordonsenheter ska kopieras så ofta att inga data går förlorade. Vägverket rekommenderar att detta sker regelbundet och senast var sjätte vecka. 3. Se till att lagrad information på förarnas förarkort kopieras tillräckligt ofta för att inga data ska gå förlorade. Vägverket rekommenderar att detta sker regelbundet och senast var tredje vecka. Om företaget har en verksamhet som innebär att väldigt många körningar och andra aktiviteter genomförs under en dag, kan ännu tätare kopiering behövas. 4. Kopierade data från fordonsenheter och förarkort, samt eventuella anteckningar och utskrifter, ska arkiveras på ett säkert sätt, i kro nologisk ordning och i oförändrat och sökbart skick under minst ett år. 5. Förare ska få kopior eller utskrifter på lagrade förarkortsdata om de begär detta. 6. Verksamheten ska planeras så att föraren kan följa gällande regler. 7. Förarens verksamhet ska kontrolleras regelbundet. 21

22 AETR-reglerna Vid körning till, från eller genom ett AETR-land gäller AETR-reglerna för kör- och vilotider på hela turen. Dessa regler motsvarar i stort de regler som gällde inom EU före 11/ Avsikten är dock att AETRreglerna inom några år ska förändras så att de anpassas till det regelverk som gäller inom EU. AETR-reglerna har många likheter med nuvarande regler inom EU, men det finns också skillnader. De viktigaste skillnaderna är: KÖRTID ENLIGT AETR Den begränsning till högst 56 timmars körtid per vecka som gäller inom EU finns inte i AETR-reglerna. Vid internationella persontransporter som inte är linje trafik, får veckovilan hållas efter 12 dagliga körperioder. Det innebär att två veckovilor då måste tas i direkt följd. RAST ENLIGT AETR Rasten får delas upp i tre perioder om vardera minst 15 minuter. DYGNSVILA ENLIGT AETR Om dygnsvilan reduceras, måste detta kompenseras före nästa veckas slut. Dygnsvilan får delas upp i som mest 3 perioder, men ingen period får vara kortare än en timme och den sista perioden måste vara minst 8 timmar. Summan av perioderna vid delad dygnsvila ska vara minst 12 timmar. VECKOVILA ENLIGT AETR Senast efter sex perioder av daglig körtid ska en veckovila inledas. Veckovilan kan förkortas till 36 timmar om den tas på den ort där fordonet normalt är sta tionerat eller på förarens hemort. Om vilan tas ut på annan ort kan den förkortas till 24 timmar. 22

23 MULTIBEMANNING ENLIGT AETR Vid multibemanning får dygnsvilan reduceras till 8 timmars sammanhängande vila per 30-timmarsperiod utan kompensation. DOKUMENT OCH INFORMATION ENLIGT AETR En förare i AETR-trafik ska alltid kunna visa upp förar kort, diagramblad, anteckningar eller utskrifter på samma sätt som en förare som kör enligt det regelverk som gäller inom EU. AETR-föraren behöver dock bara kunna visa upp information för den innevarande veckan och den senaste dagen denne kört dessförinnan. Eventuell period som saknar diagramblad ska redovisas genom intyg. Mer information Fullständig information om AETR-reglerna finns på Vägverkets hemsida 23

24 Vägarbetstidslagen Från och med den 1 juli 2005 gäller lag (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete, vägarbetstidslagen. Lagen gäller för alla anställda som deltar i de vägtran spor ter som omfattas av kör- och vilotidsreglerna. I vägarbetstidslagen regleras bland annat hur mycket en anställd får arbeta och när rast ska tas. Vägarbetstidslagen gäller för förare som är stationerade i Sverige oavsett om de kör i Sverige eller i ett annat land. För tillsynen svarar Arbetsmiljöverket. Egenföretagare omfattas inte av lagen. För fullständig information om vägarbetstidslagen hänvisas till lagtexten. GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR Vissa delar i vägarbetstidslagen kan ändras genom kollek tivavtal. Följande kan dock aldrig ändras:» sammanlagd genomsnittlig arbetstid» lärlingars och praktikanters viloperiod» raster» krav på att registrera arbetstiden» nattperiodens absoluta gränser. 24

25 DETTA ÄR ARBETE Med arbete menas i vägarbetstidslagen hela tidsperioden mellan arbetets början och dess slut, då de an ställ da som omfattas av vägarbetstidslagen bland annat utför följande:» körning» lastning och lossning» hjälp till passagerare som stiger av eller på fordonet» rengöring och tekniskt underhåll» arbete för att uppfylla de bestämmelser i lagar och andra författningar som direkt hänger samman med transporten i fråga, däribland övervakning av lastning och lossning.» administrativa formaliteter med polis, tull och invandrarmyndigheter.» allt annat arbete som handlar om att säkerställa fordonet, lastens och passagerarnas säkerhet. VÄNTETID Väntetid räknas också som arbete. Det är den tid som en anställd inte fritt kan disponera över utan måste be finna sig på sitt arbetsställe beredd att utföra arbete. ARBETSTID Veckan räknas från och med måndag om inte annat gäller på arbetsstället. Den ordinarie arbetstiden får 25

Kör- och vilotid. Kör- och vilotid

Kör- och vilotid. Kör- och vilotid 137 Omfattning av reglerna EU-förordningen ska tillämpas på vägtransporter av gods, om fordonens högsta vikt inklusive släpvagn eller påhängsvagn överstiger 3,5 ton. Det innebär att om en personbil eller

Läs mer

Kör- och vilotider Färdskrivare. Promemoria

Kör- och vilotider Färdskrivare. Promemoria Kör- och vilotider Färdskrivare Promemoria RättsPM 2007:12 Utvecklingscentrum Malmö Juni 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Aktuella förordningar samt EG- förordningar och direktiv...4 2.1 Förordningen

Läs mer

Djurtransporter. Handbok för. Version 3-2014

Djurtransporter. Handbok för. Version 3-2014 Handbok för Djurtransporter Version 3-2014 1 Förord 2 Allmänt om djurtransporter 3 Planering 4 Befordran 5 Djurarter 6 Arbetsmiljö 7 Definitioner 8 Blanketter Projektansvarig: Håkan Hammarström, TYA Produktion:

Läs mer

Exempel. Vinterväghållning vad gäller?

Exempel. Vinterväghållning vad gäller? Vinterväghållning vad gäller? November 2013 Här hittar du aktuell information om hur lagar och regleringar styr vinterväghållningen, inklusive alla undantag. Sveriges Åkeriföretag har analyserat hur regelverken

Läs mer

Arbetstidslagen. och dess förordning med kommentarer i lydelse från den 14 december 2008

Arbetstidslagen. och dess förordning med kommentarer i lydelse från den 14 december 2008 Arbetstidslagen och dess förordning med kommentarer i lydelse från den 14 december 2008 Arbetsmiljöverket Kommentartext: Arbetsmiljöverkets jurister Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form: Gidewall Produktion,

Läs mer

Arbetstidslagen. med kommentarer

Arbetstidslagen. med kommentarer Arbetstidslagen med kommentarer Arbetstidslagen och dess förordning med kommentarer 1 januari 2015 Arbetsmiljöverket kommentarer: Arbetsmiljöverkets jurister redaktör: Marianne Tägtström grafisk formgivning:

Läs mer

Digital färdskrivare SE5000

Digital färdskrivare SE5000 Svenska Förar- och företagshandbok Digital färdskrivare SE5000 Klart att köra Stoneridge - Sätter standarden www.se5000.com Tack för att du valde Stoneridges digitala färdskrivare SE5000. Vi på Stoneridge

Läs mer

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04

Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04 Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04 1 Register A. Inledning s. 3 B. Att importera från annat EU-land s. 3 B 1. Varifrån är det bäst att köpa bilen? s. 3 B 2. Hur

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är:

Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är: VERKSAMHETSHANDBOK 9.1 1 (1) Introduktion Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är: ISO 9001 - Kvalite ISO 14001 - Miljö SQAS CDI-T

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering Regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Arbetsmiljöverket 2010 Text: Susanna

Läs mer

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: (för frågor om er reseförsäkring): Tel: +6 771 01 00 Online: www.fritidsresor.se/kundservice/kontaktaoss/ Akut hjälp vid sjukdomar och olyckor dygnet runt: i fall av

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Innehållsförteckning 1. Generellt 2. Svensk flagga (leveransadresser inom och utom Sverige) 3. Öppettider 4. Kundregistrering 5. Pris, betalning, kredit, avgift,

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Några uppgifter från handboken som vi kanske kan ha nytta av

Några uppgifter från handboken som vi kanske kan ha nytta av Tidigare kunde vi ha viss hjälp av att de flesta som hade uppehållsrätt skulle registrera sig på Migrationsverket, men när detta togs bort 1 maj 2014, så ökar kravet på oss att kunna avgöra om en person

Läs mer

Ditt Europa dina rättigheter. En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad

Ditt Europa dina rättigheter. En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad Ditt Europa dina rättigheter En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad Ta reda på dina rättigheter i EU Avgiftsfritt telefonnummer (*) 00 800

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

Om försäkringsförmedling

Om försäkringsförmedling Om försäkringsförmedling [Uppdaterad 2008-01-05] Från och med den 1 juli 2005 gäller lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405). Lagen bygger på ett EG-direktiv (2002/92/EG). Den ersätter försäkringsmäklarlagen

Läs mer

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland Kundanvisning om bilbeskattning nr 5 Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland www.tulli.fi 1.1.2015 Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Tillfällig skattefri användning av fordon

Läs mer