KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2006 -"

Transkript

1 KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN

2

3 Kör- och vilotider samt vägarbetstidslagen För fordon eller fordonskombinationer med totalvikt över 3,5 ton, samt bussar oavsett vikt.» Kör- och vilobestämmelser» Vägarbetstidslagen» Användning av färdskrivare (analog och digital)» Ifyllning av diagramblad Denna broschyr ger endast kortfattade upplysningar. Den som behöver fullständig information om vad som gäller på det här området får ta del av gällande förordningar och föreskrifter, t.ex. SFS 2004:865, och Rådets förordningar (EEG) nr 3820/85, 3821/85 samt lag (SFS 2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete. Den 1 maj 2006 införs krav på digital färdskrivare i nya fordon. Den 11 april 2007 kommer nya kör- och vilotidsregler genom Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 561/2006 att träda i kraft. För lastfordon under 3,5 ton, taxibilar och mjölktransporter till och från mjölkproducenter gäller vilotidsförordningen SFS 1994:1297 samt Vägverkets föreskrift om användandet av personlig tidbok VVFS 1994:40. För mer information se sista sidan. Målgrupp Broschyren riktar sig till såväl förare som arbetsgivare och de som planlägger eller köper transporter, t.ex. speditörer, industrier och resebyråer

4 Kör- och vilotid i vägtransport Reglerna i Rådets förordning (EEG) nr 3820/85 gäller för fordon registrerade i ett EU-land vid körning inom EU eller i ett EES-land. Vid körning till, från eller igenom ett AETR-land gäller AETR-reglerna på hela turen. AETRreglerna är i stort sett samma regler som de som gäller i EU-länderna. AETR-överenskommelsen är en överenskommelse mellan enskilda stater på FN-nivå och som är belägna inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Vid körning inom ett land som inte är med i EU, EES eller AETR (t.ex. Albanien), gäller det landets egna bestämmelser. På transporter till eller från ett sådant land gäller EG- eller AETR-reglerna. Förteckningen till höger avser tillståndet

5 EU-länderna är: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. EES-länderna är: Island, Lichtenstein och Norge. AETR-länderna är: Andorra, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kazakstan, Kroatien, Makedonien, Moldavien, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien-Montenegro, Turkiet, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland. Nationella regler exempelvis i: Albanien och Georgien

6 Ingen ska någonsin behöva köra trött och därmed utgöra en trafikfara Kör- och vilotidsreglerna har tre huvudsyften. Regelverket ska säkerställa:» en sund konkurrens mellan aktörerna i vägtransportsektorn» en trafiksäker miljö på vägarna» en socialt acceptabel situation för vägtrafikpersonal. Det är företagens skyldighet att planera transporterna så att bestämmelserna kan följas. De ska kontrollera att bestämmelserna efterlevs och agera för att eventuella överträdelser inte upprepas. Givetvis har även föraren ansvar för att reglerna följs och såväl förare som arbetsgivare eller annan som har möjlighet att påverka transportupplägget kan ställas till ansvar. Körtider, raster och vilotider Körtid är den tid då föraren kör fordonet inklusive de kortare stopp som krävs av trafikskäl (trafiksignaler, köbildning etc.). Lämnar föraren sin plats bakom ratten räknas detta som uppehåll i körningen och kan registreras som rast/vila, annat arbete eller tillgänglighet. En rast måste vara minst 15 minuter sammanhängande tid för att kunna räknas som godkänd rast (jfr. artikel 7 punkt 2 i Rådets förordning (EEG) nr 3820/85). Om rasten varar längre än 60 minuter kan den dessutom betraktas som en del i en dygnsvila. Definitioner Vecka Måndag kl söndag kl Förare Vila 1) den som kör fordonet eller 2) den som följer med för att vid behov kunna köra det. Är en oavbruten tidsperiod om minst 1 timme till fritt förfogande. Vilan får tillbringas i stillastående fordon med sovbritsar i erforderligt antal. 6

7 Körtid Dagligen som längst Körpass Körtidsbegränsning 14-dagarsperiod Rast 9 timmar 10 timmar (högst två gånger per vecka) Ett körpass kan som längst innebära en körtid på sammanlagt 4 timmar och 30 minuter. Efter rast om sammanlagt minst 45 minuter påbörjas ett nytt körpass på som längst 4 timmar och 30 minuter. Efter 6 perioder av daglig körtid i följd måste föraren inleda en veckovila. Veckovilan får skjutas upp till slutet av sjätte dagen om den sammanlagda körtiden under de sex dagarna inte överstiger den maximalt tillåtna körtiden under sex perioder av daglig körtid. Under en 14-dagarsperiod får den sammanlagda körtiden inte överskrida 90 timmar. Minst 45 minuters rast måste tas under och/eller efter varje körpass. Rasten får delas upp i perioder om vardera minst 15 minuter. Efter en sammanlagd rasttid om minst 45 minuter påbörjas alltid en ny 4,5 timmars körperiod även om den föregående perioden inte utnyttjats till fullo. Vilotid Dygnsvila under en 24-timmarsperiod 11 timmar 9 timmar reducerad vila får tas 3 gånger per vecka. Den reducerade tiden ska kompenseras före nästa veckas slut. 12 timmar. Dygnsvilan får delas upp i som mest 3 perioder, ingen kortare än en timma och den sista på minst 8. Summan av perioderna ska vara minst 12 timmar. En ny 24-timmarsperiod påbörjas alltid efter dygnsviloperiod på minst 8 timmar. VID TVÅFÖRARSYSTEM Dygnsvilan får reduceras till 8 timmars sammanhängande vila per 30-timmarsperiod utan kompensation. (Se definition av vila.) Veckovila 45 timmar 36 timmar reducerad vila på förarens hemort 24 timmar reducerad vila på annan ort Reducerad veckovila ska kompenseras. Se nästa stycke. 7

8 Veckovila Efter maximalt 6 perioder av daglig körtid ska föraren ha en godkänd veckovila, normalt på 45 timmar sammanhängande. Veckovilan kan förkortas till 36 timmar om vilan tas ut på den ort där fordonet normalt är stationerat eller på förarens hemort. Om vilan tas ut på annan ort kan den förkortas till 24 timmar. Varje minskning ska kompenseras med motsvarande vilotid, senast tredje veckan efter avkortning. Denna kompensation ska läggas i en följd tillsammans med en annan viloperiod om minst 8 timmar. Sovplats Dygnsvila och veckovila kan hållas i fordonet om detta står stilla och är utrustat med erforderligt antal sovbritsar. Internationell persontransport Vid internationella persontransporter som inte är linjetrafik får veckovilan hållas efter 12 dagliga körperioder. Det innebär att två veckovilor då måste tas direkt i en följd. 8

9

10 Brukande av inmonterad färdskrivare Hur färdskrivare ska vara beskaffad m.m. anges i Rådets förordning (EEG) nr 3821/85. Datum Firmanamn L = mm W = varv/km imp/km EG-godkännandenummer ska finnas på färdskrivarens typskylt. Exempel e 1 81 där e 1 står för det typgodkännande landet (i det här fallet Tyskland). OBS! Färdskrivarutrustning ska besiktigas senast två år från föregående besiktning. Denna besiktning ska utföras av en akrediterad verkstad. 10

11 Sedan en akrediterad verkstad har kontrollerat färdskrivarutrustningen efter installation, och vid behov aktiverat den, ska en installationsskylt anbringas lätt synlig i fordonet omedelbart bredvid, på eller i färdskrivaren. Skylten ska bytas varje gång en godkänd montör eller verkstad har gjort en besiktning som medfört krav på ändring av några inställningar. Skylten ska även bytas vid den återkommande tvåårsbesiktningen. I en digital färdskrivare finns skyltens uppgifter dessutom lagrade digitalt. Om färdskrivaren inte genomgått föreskriven besiktning i tid får fordonet bara användas vid 1. provkörning i omedelbart samband med reparation av färdskrivaren 2. för färd kortaste lämpliga väg till en godkänd verkstad för reparation eller besiktning 3. vid transporter där färdskrivare inte krävs. På de flesta färdskrivare blir symbolen (körning) automatiskt inställd när du kör. Vid uppehåll i färden gäller att symbolen (annat arbete) ska användas då föraren utfört annat arbete än körning. Den digitala färdskrivaren väljer automatiskt (annat arbete) när föraren stannar. Symbolen (rast/vila) ska användas vid rast eller viloperiod och (tillgänglighet) ska användas då föraren väntar på uppdrag eller åker med för att senare kunna köra fordonet. Tid registrerad som (tillgänglighet) kvalificerar som rast. Kom ihåg att alltid använda tidsgruppsväljaren aktivt. 11

12 Tidtabell och tjänstgöringslista Artikel 14.7 i Rådets förordning (EEG) nr 3820/85 ger en valmöjlighet att köra en buss i linjetrafik antingen med stöd av färdskrivare eller, under vissa förutsättningar, tidtabell och tjänstgöringslista. En tjänstgöringslista måste omfatta innevarande, föregående och nästkommande vecka och vara påskriven i original av trafikledare. Om beställningsuppdrag utförs under den tid då man åberopar en tjänstgöringslista ska färdskrivare användas och uppdraget framgå av tjänstgöringslistan. Om färdskrivaren används utan att körningen på förhand förts in i tjänstgöringslistan faller möjligheten att åberopa specialregeln om att ersätta bruk av färdskrivaren med tidtabell och tjänstgöringslista. Färdskrivare måste då användas HELA TIDEN. 12

13 Analog färdskrivare Vid användning av en äldre, manuell färdskrivare måste symbolen (körning) vara inställd när du kör. Om en förare kör flera fordon under samma dag ska samma färdskrivardiagramblad användas i samtliga fordon (om bladet är godkänt för färdskrivaren i fråga). Diagrambladen ska förvaras i ett år. Företaget man kör som mest åt ska förvara originalet/originalen och kopior ska lämnas till övriga företag. Om flera blad måste användas ska de förvaras tillsammans (sammanfogas med t.ex. häftklammer eller ett gem). Diagrambladen ska förvaras i ett år. Under tecknet registreras a) körtid (registreras vanligtvis automatiskt när man börjar köra) b) annat arbete (= aktivt arbete) c) tillgänglighet d.v.s. all annan tid då man är tillgänglig men inte utför arbete, nämligen: väntetid den tid som tillbringas bredvid föraren när fordonet är i rörelse d) rast/vila Det är numera INTE tillåtet att registrera annat arbete under tecknet. Samtliga tidsgrupper ska användas i enlighet med grundregeln. Det finns inget krav på att färdskrivaren ska användas vid körningar som inte kräver sådan, även om en färdskrivare är inmonterad. 13

14 Anteckningar på färdskrivardiagramblad Dygnsviloperioder och annat arbete som omger körperiod ska antecknas på färdskrivardiagrambladet om det inte registreras automatiskt. Ange manuellt de dagar efter föregående körning som du varit ledig eller haft annan verksamhet. I Sverige finns en praxis att det räcker om anteckningarna görs på det första diagrambladet som används efter ledighet eller annan verksamhet, detta godkänns normalt inte utomlands. Vid internationella uppdrag ska ett intyg från arbetsgivaren/företaget medföras. Detta intyg ska förklara varför diagramblad saknas (för en veckovila, semester m.m.). Arkets godkännandeland Exempel e18 = Danmark Diagrambladet ska kunna användas i färdskrivare med dessa godkännandenummer Även om godkännandenummret och godkännandelandet är godkänt för en viss färdskrivare måste man kontrollera att hastighetsområdet är korrekt. I exemplet ovan registerar färdskrivaren hastigheter upp till 125 km/h. 14

15 Skyldigheter och ansvar vid användning av analog färdskrivare Kontrollera: Rätt tid, rätt diagramblad, rätt plats i färdskrivaren. Fungerar färdskrivaren och är vredet för tidsgruppsväljaren rätt inställt (rast/vila, tillgänglighet eller annat arbete). Förarens skyldigheter och ansvar 1. Diagrambladen ska vara korrekt ifyllda. 2. Smutsiga eller skadade diagramblad får inte användas. 3. Ett diagramblad får inte användas längre än avsedd tid (24 tim). 4. Färdskrivaren ska fungera tillfredsställande, vara besiktad i tid, handhas med aktsamhet och användas på rätt sätt. 5. Om en analog färdskrivare inte fungerar eller om föraren måste lämna fordonet ska tidsredovisningen (körning tillgänglighet annat arbete vila/rast) göras manuellt på diagrambladets baksida. 6. Diagrambladen för innevarande vecka samt för de föregående 15 dagarna ska medföras och kunna visas upp vid kontroll. Om föraren innehar ett förarkort ska detta medföras. 7. Förare ska använda tidsgruppsväljaren aktivt så att de olika tidskategorierna (se sid 13) registreras tydligt var för sig. Företagets/Arbetsgivarens skyldigheter 1. Färdskrivare ska fungera tillfredsställande och vara besiktad i tid. 2. Diagramblad av rätt typ och i lämpligt antal ska lämnas ut till föraren. 3. Använda diagramblad ska arkiveras i god ordning under minst 1 år. 4. Kopior av diagramblad ska tillhandahållas de förare som begär detta. 5. Verksamheten ska planeras så att föraren kan följa gällande regler. 6. Förarens verksamhet ska kontrolleras regelbundet och ev brister ska åtgärdas. Färdskrivarens användning Föraren ska se till att den på bladet registrerade tiden överensstämmer med den officiella tiden i fordonets registreringsland använda tidsgruppsväljaren aktivt så att de olika tidskategorierna (se sid 13) registreras tydligt var för sig. 15

16 Ifyllning av diagramblad Vid arbetstidens start eller innan körning påbörjas o Efternamn och förnamn (ej signatur eller tjänstenummer) Plats där körningen börjar (startort) Dagens datum när diagrambladet sätts i Fordonets registreringsnummer Vägmätarställning vid start Efter körning Plats för avslutad körning Dagens datum när diagrambladet tas ut även om det är samma dag som det sätts i Vägmätarställning vid avslutad körning Om du kör flera fordon under dagen ska detta antecknas på diagrambladets baksida enligt följande. Högst tre fordonsbyten på samma blad Tidpunkt för skifte av fordon Fordonets registreringsnummer Vägmätarställning vid start Vägmätarställning vid avslutad körning 16

17

18 Digital färdskrivare Förarens skyldigheter och ansvar 1. Färdskrivaren och korten ska handhas med aktsamhet och användas på rätt sätt. Färdskrivaren ska fungera tillfredsställande och vara besiktad i tid. Kortet ska förvaras så att det inte utsätts för tryck, böjning eller annan påverkan som gör att det skadas. 2. Om föraren måste lämna fordonet, och av någon anledning måste ta ut förarkortet ur färdskrivaren, ska tidsredovisningen (tillgänglighet annat arbete rast/vila) matas in på förarkortet manuellt. Detta sker via färdskrivarens funktion för manuell inmatning och görs nästa gång du sätter in förarkortet. 3. Om färdskrivaren inte fungerar ska tidsredovisningen göras manuellt på baksidan av utskriftspapperet, på ett diagramblad eller annat papper. Eftersom detta ersätter de manuellt inmatade uppgifterna ska föraren här göra alla anteckningar som krävs för analoga färdskrivare samt ange sitt namn, förarkorts- eller körkortsnummer och skriva under dokumentet. Denna handling ska sparas av företaget i minst ett år. 4. Om kortet blir stulet eller tappas bort ska det anmälas till Vägverket. Det gäller även om kortet är felaktigt. Tidsredovisningen ska då göras manuellt. Föraren gör en utskrift som heter 24 timmar fordon innan denne börjar att köra. På den skriver föraren sin namnteckning och förarkorts- eller körkortsnummer. Sedan registrerar färdskrivaren allt som vanligt under körningen. När kördagen är slut görs en ny utskrift 24 timmar fordon med namnteckning och förarkorts- eller körkortsnummer. På baksidan av remsan förs för hand in information som saknas, såsom annat arbete och pauser som inte registrerats automatiskt. Det är viktigt att hela 24-timmarsperioden beskrivs på remsorna. Utskrifterna ska bevaras i minst ett år. 5. Informationen som lagras på ett förarkort ska kopieras av företaget/arbetsgivaren med sådan frekvens att inga data går förlorade. Vägverket rekommenderar att detta sker senast var tredje vecka. Om företaget har en verksamhet som genererar väldigt många aktiviteter på en dag kan ännu tätare kopiering behövas. 6. Förarkort ska alltid användas och om föraren kört fordon utrustat med analog färdskrivare under innevarande vecka eller någon av de föregående 15 dagarna ska dessutom diagramblad för dessa uppdrag medföras. 7. Ett färdskrivarkort som är utgånget eller ogiltigt får inte användas. Man får inte heller använda en annan förares kort. 18

19 Företagets/Arbetsgivarens skyldigheter 1. Färdskrivare ska fungera tillfredsställande och vara besiktad i tid. 2. Information lagrad i fordonsenheter ska kopieras så ofta att inga data går förlorade. Vägverket rekommenderar att detta sker regelbundet och senast efter en till en och en halv månad. 3. Se till att lagrad information på förarnas förarkort kopieras tillräckligt ofta för att inga data ska gå förlorade. Vägverket rekommenderar att detta sker regelbundet och senast var tredje vecka. Om företaget har en verksamhet som genererar väldigt många aktiviteter på en dag kan ännu tätare kopiering behövas. 4. Kopierad data från fordonsenheter och förarkort samt ev. anteckningar ska arkiveras på ett säkert sätt, i god ordning, i oförändrat och sökbart skick under minst 12 månader. 5. Kopior av lagrad förarkortsdata ska tillhandahållas de förare som begär detta. 6. Verksamheten ska planeras så att föraren kan följa gällande regler. 7. Förarens verksamhet ska kontrolleras regelbundet. Färdskrivarens användning Föraren ska se till att färdskrivarpapper finns i tillräcklig mängd. använda tidsgruppsväljaren aktivt så att de olika tidskategorierna (se sid 13) registreras tydligt var för sig. 19

20 Information från Arbetsmiljöverket vägarbetstidslagen Från och med den 1 juli 2005 gäller lag (SFS 2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete (vägarbetstidslagen) för alla anställda som deltar i de vägtransporter som omfattas av kör- och vilotidsreglerna. I vägarbetstidslagen regleras bl.a. hur mycket en anställd får arbeta och när man ska ta rast. Vägarbetstidslagen gäller när en svensk förare kör i Sverige och i utlandet. Lagen gäller även för utländska förare som kör i Sverige. Egenföretagare omfattas inte av lagen. För tillsynen svarar Arbetsmiljöverket. Nedan finner du uppgifter om några av vägarbetstidslagens grundförhållanden. Lagen kan till viss del ändras genom kollektivavtal. Följande kan dock aldrig ändras:» sammanlagd genomsnittlig arbetstid» lärlingars och praktikanters viloperiod» raster» krav på att registrera arbetstiden» nattperiodens absoluta gränser. Vad menas med arbete enligt vägarbetstidslagen? Med arbete menas hela tidsperioden mellan arbetets början och dess slut, då de anställda som omfattas av vägarbetstidslagen utför bl.a.:» körning» lastning och lossning» hjälp till passagerare som stiger av eller på fordonet» rengöring och tekniskt underhåll,» arbete för att uppfylla de bestämmelser i lagar och andra författningar som direkt hänger samman med transporten i fråga, däribland övervakning av lastning och lossning.» administrativa formaliteter med polis, tull och invandrarmyndigheter.» allt annat arbete som handlar om att säkerställa fordonet, lastens och passagerarnas säkerhet. 20

21 Observera att väntetid, d.v.s. den tid som en anställd inte fritt kan disponera över utan måste befinna sig på sitt arbetsställe beredd att utföra arbete, också räknas som arbete. Ordinarie arbetstid och övertid/mertid Veckan räknas från och med måndag om inte annat gäller på arbetsstället. Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan. Utöver detta får maximalt 200 övertids- /mertidstimmar tas ut under ett kalenderår. Begränsning av den sammanlagda arbetstiden En anställd får arbeta högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under en beräkningsperiod. Beräkningsperioden är 4 månader. Den sammanlagda arbetstiden får som huvudregel inte under någon enskild vecka överstiga 60 timmar. Det finns dock särskilda undantag för andra internationella persontransporter än linjetrafik. Allt arbete hos en och samma arbetsgivare ska räknas ihop Om en anställd för samma arbetsgivare utför arbete som både omfattas av vägarbetstidslagen och av arbetstidslagen (t.ex. arbetar halvtid som chaufför och halvtid på lagret), ska all arbetstid räknas ihop och får då inte överstiga de maximala 48 timmarna per vecka under beräkningsperioden och de maximala 60 timmarna för en enskild vecka. Maximala antalet timmar gäller oavsett antal arbetsgivare Har en anställd flera arbetsgivare där denne utför arbete som omfattas av vägarbetstidslagen, får arbetsgivarna dela på de maximala 48 timmarna per vecka under beräkningsperioden och de maximala 60 timmarna för en enskild vecka. Arbetsgivaren ska undersöka om de anställda har fler arbetsgivare Eftersom vägarbetstidslagen gäller, oavsett antal arbetsgivare, behöver arbetsgivaren ta reda på om det finns 21

22 anställda som har fler än en arbetsgivare. Arbetsgivaren ska därför skriftligen begära in uppgifter från sina anställda om de utfört arbete som omfattas av vägarbetstidslagen för någon annan arbetsgivare. De anställda är skyldiga att svara sin arbetsgivare skriftligt. Nattarbete Med nattarbete menas arbete som utförs under någon del av perioden mellan 01:00 och 05:00. Arbetet behöver inte vara förlagt till hela den tid som utgör natt, utan det räcker att arbetstiden åtminstone till någon del är förlagd till mellan 01:00 och 05:00. Om man utför arbete någon gång inom denna tidsram får arbetstiden inte överstiga 10 timmar under en 24-timmarsperiod. Raster En anställd får aldrig arbeta mer än 6 timmar i följd utan rast. Arbetar den anställde upp till 9 timmar ska rasten vara minst 30 minuter. Överstiger arbetstiden 9 timmar ska rasten vara minst 45 minuter. Rasterna får delas upp i perioder om 15 minuter. Detsamma gäller enligt kör- och vilotidsreglerna. Det innebär att välja mellan att ta raster i 15-minutersperioder under 6-timmarsperioden eller förlägga hela rasten direkt efter 6 timmars arbete. Observera att rasterna alltid ska läggas så att kör- och vilotidsreglerna följs. Registrering av arbetstid Arbetsgivaren ska registrera all arbetstid för alla anställda som, helt eller delvis, omfattas av vägarbetstidslagen. Registret är till för att kontrollera att vägarbetstidslagen följs och ska bevaras hos arbetsgivaren i minst två år. Hur ska registret se ut? Det finns inget krav på hur ett register ska se ut. Det kan t.ex. finnas på papper eller digitalt. Det är dock viktigt att tänka på att registret bör vara sammanhållet och bestå av lätt kontrollerbara uppgifter. 22

23 Det är också viktigt att tänka på att registret ska omfatta alla de arbetstidsbegrepp som finns i lagen; dvs.» ordinarie arbetstid» övertid» mertid» sammanlagd arbetstid» nattarbete» arbetstidens förläggning» viloperiod för lärlingar och praktikanter» raster och pauser. Observera dock att uppgifter från färdskrivare och tjänstgöringslistor kopplade till turlistor normalt behöver kompletteras för att uppfylla kravet på registrering av arbetstid. Det beror på att uppgifterna som går att läsa ut ur dessa normalt inte omfattar alla arbetstidsbegrepp. Om vägarbetstidslagen hamnar i konflikt med kör- och vilotidsreglerna tar de sistnämnda över därför att en Rådsförordning väger tyngre än ett Rådsdirektiv. 23

24 Ytterligare information om kör- och vilotidsreglerna får du hos Polismyndighetens trafikavdelning i varje län. Adress och telefonnummer finns i telefonkatalogen (rosa sidorna). Vägverkets regionkontor tillhandahåller upplysningar om kör- och vilotidsreglerna. Regionkontoren når du genom vårt gemensamma telefonnummer Mer information finns på under rubriken Lagar och Regler och därefter Yrkestrafik. Där finner du även ett beräkningshjälpmedel för att kontrollera om ett körschema överensstämmer med reglerna. För ytterligare information om vägarbetstidslagen kontakta Arbetsmiljöverket. Adress och telefonnummer till huvudkontoret och distrikten hittar du på Denna broschyr kan beställas från Vägverkets butik, telefax , telefon eller e-post Vägverket Borlänge Telefon: Texttelefon: Fax: VÄGVERKET. BEST.NR UTGÅVA 9. SEPT PRODUKTION: BOLT ANNONSBYRÅ. FOTO: HENRIK HANSSON OCH KERSTIN ERICSSON. TRYCK: STROKIRK-LANDSTRÖMS

Kör- och vilotider. vägarbetstidslagen. samt - 2008 -

Kör- och vilotider. vägarbetstidslagen. samt - 2008 - Kör- och vilotider samt vägarbetstidslagen - 2008 - I den här broschyren finns en kortfattad information om kör- och vilotidsregler i EU för fordon och fordonskombinationer med en sammanlagd totalvikt

Läs mer

4. Kör- och vilotidsregler

4. Kör- och vilotidsregler 4. Kör- och vilotidsregler Inledning Alla som arbetar med vägtransporter ska ha goda arbetsförhållanden. De ska ha rätt till regelbunden vila och de ska aldrig behöva köra orimligt långa arbetspass. Därför

Läs mer

KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2008 -

KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2008 - KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2008 - I den här broschyren finns en kortfattad in formation om kör- och vilotidsregler i EU för fordon och for dons kombina tio ner med en sammanlagd totalvikt

Läs mer

KÖR- OCH VILOTID KÖR- OCH VILOTID I VÄGTRANSPORT. Kör- och vilotid ÅKERIHANDBOKEN 2005. Trafikdel ÅKERIFÖRENINGEN - BILDAD AV ÅKARE FÖR ÅKARE

KÖR- OCH VILOTID KÖR- OCH VILOTID I VÄGTRANSPORT. Kör- och vilotid ÅKERIHANDBOKEN 2005. Trafikdel ÅKERIFÖRENINGEN - BILDAD AV ÅKARE FÖR ÅKARE KÖR- OCH VILOTID 123 KÖR- OCH VILOTID I VÄGTRANSPORT Reglerna i förordningen gäller vid körning i EU- och EES-länder. Vid körning till, från eller igenom ett AETR-land gäller AETR-reglerna på hela turen.

Läs mer

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013 Kör- och vilotider Regler och vägledning november 2013 1 Denna broschyr innehåller Kortfattad information och vägledning om regler för kör- och vilotider. De fullständiga författningstexterna och den promemoria

Läs mer

allvarlighetsgrad (*) MAÖ AÖ MÖ Besättning Artikel 5.1 Brott mot lägsta ålder för konduktörer 9 tim 10 tim 11 tim 10 tim 11 tim 12 tim 56 tim 60 tim

allvarlighetsgrad (*) MAÖ AÖ MÖ Besättning Artikel 5.1 Brott mot lägsta ålder för konduktörer 9 tim 10 tim 11 tim 10 tim 11 tim 12 tim 56 tim 60 tim Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 6 9 1. Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 6 8 Överträdelser av förordning (EG) nr 561/2006 Bilaga Nr Rättslig grund Typ av överträdelse Avgift i kronor per allvarlighetsgrad

Läs mer

Sanktionsavgifter enligt a

Sanktionsavgifter enligt a Sanktionsavgifter enligt 21 22 a 1. Sanktionsavgifter enligt 21 och 22 Överträdelser av AETR Nr Rättslig grund Typ av överträdelse A Besättning A1 Artikel 5 Inte iakttagit regler om lägsta ålder för förare

Läs mer

Kör- och vilotider Regler och vägledning mars 2009

Kör- och vilotider Regler och vägledning mars 2009 Kör- och vilotider Regler och vägledning mars 2009 Denna broschyr innehåller Kortfattad information och vägledning om regler för kör- och vilotider. De fullständiga författningstexterna och den promemoria

Läs mer

Exempel. Vinterväghållning vad gäller?

Exempel. Vinterväghållning vad gäller? Vinterväghållning vad gäller? November 2013 Här hittar du aktuell information om hur lagar och regleringar styr vinterväghållningen, inklusive alla undantag. Sveriges Åkeriföretag har analyserat hur regelverken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2010:1620 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 3 december 2010.

Läs mer

Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter

Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter I broschyren behandlas de viktigaste reglerna. Ytterligare information finns i förordning (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

RP 2/2010 rd. (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning

RP 2/2010 rd. (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning RP 2/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i arbetstidslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att bestämmelsen i arbetstidslagen

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arbetstid vid visst vägtransportarbete; SFS 2005:395 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

Svensk författningssamling Korrigerad av Transportstyrelsen med anledning av ändringar i SFS 2007:92, 2008:299, 2010:1293 och 1570, 2012:229

Svensk författningssamling Korrigerad av Transportstyrelsen med anledning av ändringar i SFS 2007:92, 2008:299, 2010:1293 och 1570, 2012:229 Svensk författningssamling Korrigerad av Transportstyrelsen med anledning av ändringar i SFS 2007:92, 2008:299, 2010:1293 och 1570, 2012:229 Lag om arbetstid vid visst vägtransportarbete; SFS 2005:395

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik; SFS 2008:475 Utkom från trycket den 16 juni 2008 utfärdad den 5 juni 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 5 6 a 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2014:1489 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 11 december

Läs mer

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3 Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) 2006 utgåva 3 Frågor och svar i denna presentation var korrekta 2006-11-27 Beakta alltid gällande lagstiftning och prejudicerande domar 2 Fordonsenhetens framsida

Läs mer

Arbetarskyddsanvisningar och guider 27. Arbetarskyddsförvaltningen. Bilförares kör- och vilotider

Arbetarskyddsanvisningar och guider 27. Arbetarskyddsförvaltningen. Bilförares kör- och vilotider Arbetarskyddsanvisningar och guider 27 Arbetarskyddsförvaltningen Bilförares kör- och vilotider Arbetarskyddsguider och anvisningar 27 Bilförares kör- och vilotider ARBETARSKYDDSFÖRVALTNINGEN Tammerfors

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln Bilaga 6 Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln 1 Avtalets omfattning 1.1 Tillämpningsområde Detta avtal gäller tjänstemän som omfattas av avtalet för tjänstemän inom detaljhandeln.

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

Vintervä ghä llning väd gä ller?

Vintervä ghä llning väd gä ller? 2013-12-03 Vintervä ghä llning väd gä ller? Inledning 1. Detta dokument innehåller en tolkning av för Transportstyrelsens (TS) bedömer att regelverken om kör- och vilotider, färdskrivare och vägarbetstidslag

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2007:216 Utkom från trycket den 9 maj 2007 utfärdad den 26 april 2007. Regeringen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 oktober 2014 B 5749-13 KLAGANDE MR Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förseelse mot förordningen

Läs mer

Vad menas med arbete enligt vägarbetstidslagen? Ordinarie arbetstid och övertid/mertid. Begränsning av den sammanlagda

Vad menas med arbete enligt vägarbetstidslagen? Ordinarie arbetstid och övertid/mertid. Begränsning av den sammanlagda Vägarbetstidslagen gäller för mobila Vägarbetstidslagen1 arbetstagare och förare som är egenföretagare och som utför vägtransporter som omfattas av EG:s kör- och vilotidsregler. I vägarbetstidslagen regleras

Läs mer

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige ARBETSTIDSLAGEN Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige Arbetstidslagen 2014-12-03 1 ARBETSTIDSLAGEN (SFS 1982:673) Nationella bestämmelser samt bestämmelser baserade på EU-direktivet 2003/88/EG Arbetsmiljöverket

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Vintervä ghä llning väd gä ller?

Vintervä ghä llning väd gä ller? 1 Vintervä ghä llning väd gä ller? Oktober 2013 Här hittar du aktuell information om hur lagar och regleringar styr vinterväghållningen, inklusive alla undantag. Sveriges Åkeriföretag har analyserat hur

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 7 6 c 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 6 förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 10 kap.

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 6 förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 10 kap. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:3) om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt; TSFS 2016:118 Utkom från trycket

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 014-07-4 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen omfattar

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 01-04-03 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen avser

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT 1 (33) Vägtrafikavdelningen Datum Yrkestrafikenheten 2011-06-07 PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT Framtagen i samarbete med Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussbranschens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.10.2012 COM(2012) 627 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Tillämpningen av rådets direktiv 2005/47/EG av den 18 juli 2005 om avtalet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT 1(32) Väg- och järnvägsavdelningen, Enhet trafikföretag, Sektion Regler Datum 2015-03-02 PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT Framtagen i samarbete med Biltrafikens

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Kör- och vilotid. Kör- och vilotid

Kör- och vilotid. Kör- och vilotid 137 Omfattning av reglerna EU-förordningen ska tillämpas på vägtransporter av gods, om fordonens högsta vikt inklusive släpvagn eller påhängsvagn överstiger 3,5 ton. Det innebär att om en personbil eller

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Arbetstid vid vägtransporter

Arbetstid vid vägtransporter Trafikutskottets betänkande 2004/05:TU15 Arbetstid vid vägtransporter Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:132 Arbetstid vid vägtransporter. Inga motioner har

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Överenskommelse av den 18 januari 2011, ersätter avtal av den 10 april 1996

Överenskommelse av den 18 januari 2011, ersätter avtal av den 10 april 1996 Överenskommelse av den 18 januari 2011, ersätter avtal av den 10 april 1996 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Ifyllande av personlig tidbok. Detta kompendium är avsett att. underlätta för dig som använder. personlig vilotidsbok.

Ifyllande av personlig tidbok. Detta kompendium är avsett att. underlätta för dig som använder. personlig vilotidsbok. Detta kompendium är avsett att underlätta för dig som använder personlig vilotidsbok. För ytterligare information hänvisas till vilotidsförordningen SFS 1994:1297 jämte ändringar och Vägverkets föreskrifter

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

SV Europeiska unionens officiella tidning L 102/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

SV Europeiska unionens officiella tidning L 102/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 11.4.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT 1 (33) Vägtrafikavdelningen Datum Yrkestrafikenheten 2010-06-04 PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT Framtagen i samarbete med Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussbranschens

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer