Vintervä ghä llning väd gä ller?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vintervä ghä llning väd gä ller?"

Transkript

1 Vintervä ghä llning väd gä ller? Inledning 1. Detta dokument innehåller en tolkning av för Transportstyrelsens (TS) bedömer att regelverken om kör- och vilotider, färdskrivare och vägarbetstidslag ska tolkas och användas i samband med vinterväghållning i Sverige. Transportstyrelsen är ansvarig myndighet i Sverige för dessa frågor. Sveriges Åkeriföretag har stämt av innehållet med TS. 2. Sveriges Åkeriföretag (SÅ) har en uppfattning som skiljer sig från den uppfattning som Transportstyrelsen har. Om SÅ har rätt får framtiden utvisa vid eventuella kommande prövningar i EU-domstolen. 3. TS meddelade den att de för vintern 2013/2014, inte kommer att påföra sanktionsavgifter på överträdelser av reglerna om dygnsvila, som uppstått i samband blandad körning vid vinterväghållning. Här ingår snöröjning, sandning, saltning och bortforsling av snö. Om det finns avtal om vinterväghållning så har TS bedömt det som oskäligt att påföra sanktionsavgift för dessa överträdelser, samt att man kan styrka att undantagen körning utförts vid de tillfällen som åberopas. Innan man - efter undantagen körning - återgår till färdskrivarpliktig körning, måste man hålla godkänd dygnsvila, i enlighet reglerna om dygnsvila i kör- och vilotidsregelverket. Dessa överträdelser kan eventuellt vägas in i ett företags riskvärde enligt riskvärderingsystemet. Klart i nuläget är inte heller Polisen är inte bunden av Transportstyrelsens uppfattning att de är oskäligt att utfärda sanktionsavgifter för dessa överträdelser. Därför kan polisen fatta ett oberoende beslut i samband med vägkontroller. Därför finns en risk att förare kan bötfällas vid vägkontroll. I texten nedan redovisas hur vinterväghållning kan ske utan att det uppstår överträdelser, enligt Transportstyrelsens sätt att tolka reglerna. Vid de tillfällen man kan avstå från att ta ut dygnsvila utan sanktionsavgift (det bedöms ändå som en överträdelse men det bedöms som oskäligt att ta ut sanktionsavgift), anges det särskilt i texten nedan. 4. En dom från Svea Hovrätt som meddelades den 21 oktober. Hovrätten gör i bedömningen att undantagen körning som utförs direkt efter omfattad körning - utan godkänd rast däremellan - skall betraktas som körtid istället för annat arbete. För att förtydliga, undantagen körning i vinterväghållning vilket hittills betraktats som annat arbete av Transportstyrelsen, betraktas istället som körtid enligt Hovrätten. Vi avvaktar slutgiltigt ställningstagande (domen ska först vinna laga kraft, vilket betyder att den blir vägledande och att det då blir körtid istället för annat arbete i exemplet) Kör- och vilotid vid vinterväghållning EU-förordning 561/2006 medger med stöd i artikel 13, för medlemsländerna inom EU att inom varje land undanta vissa transporter från att omfattas av EU:s kör- och vilotidsregler. För Sveriges återfinns de undantagna transporterna i SFS 2004:865. Av 2 kap, 2, punkt 6 framgår att artikel 5-9 i förordning 561/2006 inte skall tillämpas på vägtransporter i Sverige, som utförs med fordon som används i samband med underhåll av avlopps-, översvämningsskydds-, vatten-, gas- och elanläggningar, underhåll och kontroll av vägar, dörr-till-dörr-insamling och - bortskaffande av

2 hushållsavfall, telekommunikationstjänster, radio- och TV-sändningar och pejling efter radio- och TV- sändare eller mottagare. Häri innefattas vinterväghållning. Undantagen omfattar endast artikel 5-9 och i dessa artiklar återfinns reglerna om förares körtid, rast, dygns- och veckovila. En förare som enbart under hela 24-timmarsperioden och hela veckan (6x24 timmar=144 timmar) utför transporter som omfattas av undantagen, som exempelvis vinterväghållning, är således helt undantagen från artikel 5-9 i EU:s kör- och vilotidsregler, men måste följa vägarbetstidslagen (se nedan). En sådan förare kan arbete med vinterväghållning utan krav på dygns- eller veckovila. Om föraren någon gång under den 144 timmarsperiod som infaller efter en godkänd veckovila har kört transporter som omfattas av kör- och vilotidsreglerna och krav på färdskrivare, så uppkommer ett krav på veckovila senast 144 timmar efter det att första passet efter veckovilan - som innefattar ej undantagen transport - tog sin början. Exempel 1. Veckovila lördag-söndag. Måndag körs endast snöröjning som är undantagen transport. Tisdag några lass vanligt grus på eftermiddagen efter att ha snöröjt på förmiddagen från Onsdag till fredag bara snöröjning. Då uppstår krav på veckovila 144 timmar efter tisdagens påbörjade arbete, alltså från Snöröjningen från fram till att gruskörningen startar blir att betrakta som annat arbete i tisdagens 24-timmarsperiod. Om föraren under innevarande 24-timmarsperiod - som påbörjas efter godkänd dygns- eller veckovila till del utfört transporter som omfattas av kör- och vilotidsreglerna och krav på färdskrivare, så uppkommer ett krav på dygnsvila. Att inte ta ut dygnsvilan leder inte till sanktionsavgifter vid företagskontroll av Transportstyrelsen, men kan komma att utgöra en belastning i transportföretagets riskvärde (se punkt 1 under rubriken inledning ). Dygnsvilan ska omfatta minst 11 timmar (eller 9 timmar om reducering medges) och inrymmas inom en 24-timmarsperiod som startar när föraren påbörjade sin arbetsperiod. Dygnsvilan får reduceras till som minst 9 timmar högst tre gånger mellan två perioder av veckovila. Den undantagna körningen inom den dagliga arbetsperioden betraktas som annat arbete. Det begränsar oftast möjligheten att efter en normal daglig färdskrivarpliktig körning, under kvällen och natten utföra vinterväghållning eftersom vinterväghållningen då blir annat arbete och inkräktar på 24-timmasperioden inom vilken dygnsvilan ska tas ut. Det motsatta kan också gälla att man börjar sin dagliga arbetsperiod tidigt på morgonen med undantagen körning, och sedan fortsätter med körning som faller under EU:s kör- och vilotidsregler. 24 timmarsperioden påbörjas då när man påbörjar den undantagna körningen Vid blandad körning startar således arbetsperioden när föraren börjar sin arbetsperiod, oavsett om detta avser undantagen körning eller körning om omfattas av kör- och vilotidsreglerna. Exempel 2. Föraren har haft veckovila under lördag-söndag. På måndagmorgon klockan 7.00 börjar föraren vinterväghållning (undantagen körning) fram till klocka Sedan utförs transporter som omfattas av reglerna om kör- och vilotider. Klockan blir föraren igen utkallad till vinterväghållning.

3 Föraren har påbörjat en 24-timmarsperiod kl , eftersom vinterväghållningen mellan och räkas som annat arbete och ingår därmed i 24-timmarsperioden. Då föraren nyligen haft en godkänd veckovila kan föraren använda sig av en reducerad dygnsvila. För att klara av att få ut sin dygnsvila inom 24-timmarsperioden som startade 07.00, måste han senast avsluta sin vinterväghållning. Att inte ta ut dygnsvilan leder inte till sanktionsavgifter vid företagskontroll av Transportstyrelsen. Däremot kan det bli en belastning i transportföretagets riskvärde (se punkt 1 under rubriken inledning ). Föraren kör sedan vinterväghållning utan krav på att följa regler om kör- och vilotider under resterande del av veckan fram till söndag morgon klockan Då inträder kravet på veckovila eftersom det då förflutit 144 timmar sedan senaste veckovila avlutade. Efter uttagen godkänd veckovila har föraren inte lägre krav på sig att följa några kör- och vilotidsregler. Det innebär att så länge föraren fortsätter att köra undantagen körning så finns inga krav på dygns eller veckovila. Innan föraren återgår till att utföra transportuppdrag som omfattas av kör- och vilotidsreglerna och krav på färdskrivare, måste föraren ta ut en godkänd dygnsvila. Hantering av färdskrivaren Utför man undantagen vinterväghållning finns inga krav på att man har färdskrivare monterad i fordonet. Finns färdskrivare monterad finns inget krav på att man använder sitt förarkort vid undantagen transport. Transportstyrelsens rekommendation är att man har förarkortet i färdskrivaren och väljer att sätta färdskrivaren i OUT-läge (OUT=Out of Scope, på svenska ej omfattad tid). Färdskrivaren kan sättas i OUT-läge utan att det finns ett förarkort i färdskrivaren. Det finns inget lagkrav på att färdskrivaren skall försättas i OUT-läge vid undantagen körning. OUT är endast en upplysning om att undantagen transport pågår. I händelse av en företagskontroll måste man kunna styrka undantagen körning med dokument. Det är således upp till varje åkeri att själv välja om man vill, eller inte vill, ha sitt förarkort i färdskrivaren vid undantagen körning. Om man väljer att inte ha förarkortet i färdskrivaren finns det inte heller några krav på att gör utskrifter från färdskrivaren. Det gör det inte heller med förarkort isatt. Den tid som man utför undantagna transporter skall registerars som annat arbete i färdskrivaren genom manuell inmatning av uppgifter i färdskrivaren. Kontroller Transportstyrelsen uppger att det inte finns några möjlighetet att lämna rapporteftergift vid företagskontroller, och därmed ger en för kort dygnsvila en överträdelse, liksom för kort eller utebliven veckovila när så krävs. Att inte ta ut dygnsvilan vid blandad körning leder inte till sanktionsavgifter vid företagskontroll av Transportstyrelsen, men kan komma att utgöra en belastning i transportföretagets riskvärde (se punkt 1 under rubriken inledning ). Se till att dokumentera stöd för all undantagen körning. Vid en företagskontroll måste man kunna uppvisa dokument som styrker den undantagna körning, samt avtal om att utföra vinterväghållning. Om Transportstyrelsen finner brister kan detta leda till sanktionsavgifter som totalt kan uppgå till 10% av ett företags årsomsättning eller högst kr. Det kan i förlängningen också leda till att den transportansvarige för godstrafiktillståndet i åkeriet förlorar sitt goda anseende. Denna måste då bytas ut. Om något åkeri belastas med sanktionsavgift vid

4 vinterväghållningsuppdrag finns möjlighet att i förvaltningsdomstol får prövat om domstolen delar Transportstyrelsens uppfattning. Åkerier som är bundna av vinterväghållningsavtal måste ta reglerna i beaktande. Man måste ordna med extraförare som kan köra när den ordinarie förarens körtid är slut. Sannolikt innebär de flesta vinteväghållningsavtal att man är bunden att kunna utföra uppdrag 24 timmar om dygnet, 7 dagar per vecka. För vissa kommer det att vara svårt att utföra uppdragen. Det kan vara klokt att så snart möjligt ta en diskussion med sin uppdragsgivare för att gemensamt försöka finna lösningar. Vägarbetstidslag vid vinterväghållning Man skall också vara klar över att vare sig vinteväghållning (eller annan undantagen körning) innebär undantag från vägarbetstidslagen. Förare som utför undantagen körning är fortfarande mobila arbetstagare och omfattas därmed av vägarbetstidslagen. Så de begränsningar som följer av vägarbetstidslagen rörande veckoarbetstid, raster och nattarbete gäller även vid vinterväghållning. Förare måste också dokumentera sin arbetstid och raster enligt de krav som vägarbetstidslagen ställer. Grundreglerna i vägarbetstidslagen är max 60 timmars arbete för enskild vecka, max 48 timmar per vecka i snitt under en 17-veckorsperiod (4 månader för icke kollektivavtalsanställda), och minst 30 minuters rast under eller omedelbart efter en 6 timmars arbetsperiod (fördelat i minst 15 minutersperioder), samt högst 10 timmars arbetstid om någon del av arbetspasset infaller under nattfönstret (normalt mellan 01-05). Egenföretagare har genom Transportstyrelsens föreskrift Arbetstid vid visst vägtransportarbete (TSFS 2013:76) medgetts vissa undantag, se bilaga nedan. En begränsande regel i vägarbetstidslagen är nattarbete. Om en arbetsperiod till någon del infaller under nattfönstret (normalt mellan 01-05), så begränsas arbetstiden till 10 timmar för den 24-timmarsperiod som följer efter en avslutad godkänd dygnsvila (enligt kör- och vilotidsreglerna). För företag som tillämpar kollektivavtal kan avtal om annat nattidsfönster och längre nattarbete tecknas efter överenskommelse i lokal facklig förhandling. För anställda utanför kollektivavtal kan dispens hos Transportstyrelsen sökas (kostar 1400 kr), om särskilda skäl finns. Egenföretagare har genom Transportstyrelsens föreskrift Arbetstid vid visst vägtransportarbete (TSFS 2013:76) medgetts vissa undantag, se bilaga nedan. För anställda som omfattas av kollektivavtal finns genom kollektivavtal krav på dygnsvila om 11/9 timmar enligt kör- och vilotidsreglerna. För egenföretagare - eller anställda som inte omfattas av kollektivavtal - finns genom vägarbetstidslagen inget krav på dygnsvila. Egenföretagare kan i arbeta med vinterväghållning alla dygnets timmar, och anställda utan kollektivavtal kan arbete med vinterväghållning från på morgonen fram till på natten utan att bryta mot vägarbetstidslagens regler. Detta är naturligtvis inte lämpligt då man inte får vara trött när man framför ett fordon i trafiken. Fortfarande bör dock beaktas att vägarbetstidslagen övriga regler gäller om arbetstid per vecka och raster. Bilaga egenföretagare Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete; TSFS 2013:76 beslutade den 6 september Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete.

5 Vintervä ghä llning en utfö rligäre versiön Detta dokument innehåller en redogörelse för hur Sveriges Åkeriföretag uppfattar att Transportstyrelsen bedömer att regelverken om kör- och vilotider, färdskrivare och vägarbetstidslag ska tolkas och användas i samband med vinterväghållning i Sverige. Transportstyrelsen är ansvarig myndighet i Sverige för dessa frågor. De nämnda regelverken kan dock tolkas på andra sätt i samband med undantagen vinterväghållning. Exempelvis så gör danska myndigheter andra bedömningar. Men för att få en förändring till stånd, krävs att frågan om hur undantagen körning skall tillämpas anlutning till kör- och vilotidsreglerna, får en prövning i EU-domstolen, och ännu har dock inte någon av de avgörande bestämmelserna prövats, för hur undantagen körning i samband med vinterväghållning skall tillämpas. Sveriges Åkeriföretag (SÅ) har en uppfattning som skiljer sig från den uppfattning som Transportstyrelsen har. Om SÅ har rätt får framtiden utvisa vid eventuella kommande prövningar i EU-domstolen. Ytterligare en faktor som kan komma att förändra situationen rörande vinterväghållning, är regeringens beslut från oktober Regeringen avslog då Transportstyrelsen förslag till ändring av den svenska förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare m.m. (SFS 2004:865). Transportstyrelsen förslag innebar ytterligare möjligheter till befrielse från sanktionsavgift. Regeringen menar dock att den nyvarande skrivning i förordningens 9 kap, 11 är tillräcklig och möjligheter till befrielse från sanktionsavgift redan finns i gällande lagstiftning. Vad detta i praktiken kommer att leda till är dock ännu oklart, varför detta dokument kan komma att revideras efter klarhet uppnåtts. Ytterligare en omständighet kan ställa till det med vinterväghållningen. Det är en dom från Svea Hovrätt som meddelades den 21 oktober. Hovrätten gör i bedömningen att undantagen körning som utförs direkt efter omfattad körning - utan godkänd rast däremellan - skall betraktas som körtid istället för annat arbete. För att förtydliga, undantagen körning i vinterväghållning vilket hittills betraktats som annat arbete av Transportstyrelsen, betraktas istället som körtid enligt Hovrätten. Domen vinner laga kraft den 19 november om inte PT i HD meddelas. Hovrätten negligerar i domslutet Transportstyrelsens sakkunnigutlåtande. Kör- och vilotid vid vinterväghållning EU-förordning 561/2006 medger med stöd i artikel 13, för medlemsländerna inom EU att inom varje land undanta vissa transporter från att omfattas av EU:s kör- och vilotidsregler. För Sveriges återfinns de undantagna transporterna i SFS 2004:865. Av 2 kap, 2, punkt 6 framgår att artikel 5-9 i förordning 561/2006 inte skall tillämpas på vägtransporter i Sverige, som utförs med fordon som används i samband med underhåll av avlopps-, översvämningsskydds-, vatten-, gas- och elanläggningar, underhåll och kontroll av vägar, dörr-till-dörr-insamling och - bortskaffande av hushållsavfall, telekommunikationstjänster, radio- och TV-sändningar och pejling efter radio- och TV- sändare eller mottagare. Häri innefattas vinterväghållning. Undantagen omfattar endast artikel 5-9 och i dessa artiklar återfinns reglerna om förares körtid, rast, dygns- och veckovila. En förare som enbart under hela 24-timmarsperioden och hela veckan (6x24 timmar=144 timmar) utför transporter som omfattas av undantagen, som exempelvis vinterväghållning, är således helt undantagen från artikel 5-9 i EU:s kör- och vilotidsregler, men måste följa vägarbetstidslagen (se nedan). En sådan förare kan arbete med vinterväghållning utan krav på dygns- eller veckovila. Om föraren någon gång under den 144 timmarsperiod som infaller efter en godkänd veckovila har kört transporter som

6 omfattas av kör- och vilotidsreglerna och krav på färdskrivare, så uppkommer ett krav på veckovila senast 144 timmar efter det att första passet efter veckovilan - som innefattar icke undantagen transport - tog sin början. Exempel 1. Veckovila lördag-söndag. Måndag körs endast snöröjning som är undantagen transport. Tisdag några lass vanligt grus på eftermiddagen efter att ha snöröjt på förmiddagen från Onsdag till fredag bara snöröjning. Då uppstår krav på veckovila 144 timmar efter tisdagens påbörjade arbete, alltså från Snöröjningen från fram till att gruskörningen startar blir att betrakta som annat arbete i tisdagens 24-timmarsperiod. Om föraren under innevarande 24-timmarsperiod - som påbörjas efter godkänd dygns- eller veckovila till del utfört transporter som omfattas av kör- och vilotidsreglerna och krav på färdskrivare, så uppkommer ett krav på dygnsvila. Dygnsvilan ska omfatta minst 11 timmar (eller 9 timmar om reducering medges) och inrymmas inom en 24-timmarsperiod som startar när föraren påbörjade sin arbetsperiod. Dygnsvilan får reduceras till som minst 9 timmar högst tre gånger mellan två perioder av veckovila. Den undantagna körningen inom den dagliga arbetsperioden betraktas som annat arbete. Det begränsar oftast möjligheten att efter en normal daglig färdskrivarpliktig körning, under kvällen och natten utföra vinterväghållning eftersom vinterväghållningen då blir annat arbete och inkräktar på 24-timmasperioden inom vilken dygnsvilan ska tas ut. Det motsatta kan också gälla att man börjar sin dagliga arbetsperiod tidigt på morgonen med undantagen körning, och sedan fortsätter med körning som faller under EU:s kör- och vilotidsregler. 24 timmarsperioden påbörjas då när man påbörjar den undantagna körningen Vid blandad körning startar således arbetsperioden när föraren börjar sin arbetsperiod, oavsett om detta avser undantagen körning eller körning om omfattas av kör- och vilotidsreglerna. Exempel 2. Föraren har haft veckovila under lördag-söndag. På måndagmorgon klockan 7.00 börjar föraren vinterväghållning (undantagen körning) fram till klocka Härefter utförs transporter som omfattas av reglerna om kör- och vilotider. Klockan blir föraren ånyo utkallad i vinterväghållning. Av detta följer att föraren har påbörjat en 24-timmarsperiod kl , eftersom vinterväghållningen mellan och räkas som annat arbete och ingår därmed i 24-timmarsperioden. Då föraren nyligen haft en godkänd veckovila kan föraren använda sig av en reducerad dygnsvila. För att klara av att få ut sin dygnsvila inom 24- timmarsperioden som startade 07.00, måste han senast avsluta sin vinterväghållning. Föraren kör härefter vinterväghållning utan krav på att följa regler om kör- och vilotider under resterande del av veckan fram till söndag morgon klockan Då inträder kravet på veckovila eftersom det då förflutit 144 timmar sedan senaste veckovila avlutade. Efter uttagen godkänd veckovila har föraren inte lägre krav på sig att följa några kör- och vilotidsregler. Det innebär att så länge föraren fortsätter att köra undantagen körning så finns inga krav på dygns eller veckovila. Innan föraren återgår till att utföra transportuppdrag som omfattas av kör- och vilotidsreglerna och krav på färdskrivare, måste föraren ta ut en godkänd dygnsvila. Hantering av färdskrivaren Utför man undantagen vinterväghållning finns inga krav på att man har färdskrivare monterad i fordonet. Finns färdskrivare monterad finns inget krav på att man använder sitt förarkort vid undantagen transport. Transportstyrelsens rekommendation är att man har förarkortet i färdskrivaren och väljer att sätta färdskrivaren i OUT-läge (OUT=Out of Scope, på svenska ej omfattad tid). Färdskrivaren kan sättas i OUT-läge utan att det finns ett förarkort i färdskrivaren.

7 Det finns inget lagkrav på att färdskrivaren skall försättas i OUT-läge vid undantagen körning. OUT är endast en upplysning om att undantagen transport pågår. I händelse av en företagskontroll måste man kunna styrka undantagen körning med dokument. Det är således upp till varje åkeri att själv välja om man vill, eller inte vill, ha sitt förarkort i färdskrivaren vid undantagen körning. Om man väljer att inte ha förarkortet i färdskrivaren finns det inte heller några krav på att gör utskrifter från färdskrivaren. Det gör det inte heller med förarkort isatt. Den tid som man utför undantagna transporter skall registerars som annat arbete i färdskrivaren genom manuell inmatning av uppgifter i färdskrivaren. Kontroller Vid företagskontroller av Transportstyrelsens finns i dagsläget inga förmildrande omständigheter att bryta mot ovan angivna regler vid snöröjning. Transportstyrelsen uppger att det inte finns några möjlighetet att lämna rapporteftergift vid företagskontroller, och därmed ger en för kort dygnsvila ger sanktionsavgift, liksom för kort eller utebliven veckovila när så krävs. I verksamhet med regelbunden vinterväghållning i blandad körning kan detta bli bekymmer. Se till att dokumentera stöd för all undantagen körning. Vid en företagskontroll måste man kunna uppvisa dokument som styrker den undantagna körning, oavsett om den skett med eller utan förarkort i färdskrivaren. Om Transportstyrelsen finner brister kan detta leda till sanktionsavgifter som totalt kan uppgå till 10% av ett företags årsomsättning eller högst kr. Det kan i förlängningen också leda till att den transportansvarige för godstrafiktillståndet i åkeriet förlorar sitt goda anseende. Denna måste då bytas ut. Om något åkeri belastas med sanktionsavgift vid vinterväghållningsuppdrag finns möjlighet att i förvaltningsdomstol får prövat om domstolen delar Transportstyrelsens uppfattning. Åkerier som är bundna av vinterväghållningsavtal måste ta reglerna i beaktande. Man måste ordna med extraförare som kan köra när den ordinarie förarens körtid är slut. Sannolikt innebär de flesta vinteväghållningsavtal att man är bunden att kunna utföra uppdrag 24 timmar om dygnet, 7 dagar per vecka. För vissa kommer det inte att gå att utföra uppdragen. Det kan vara klokt att så snart möjligt ta en diskussion med sin uppdragsgivare för att gemensamt försöka finna lösningar. Vägarbetstidslag vid vinterväghållning Man skall också vara klar över att vare sig vinteväghållning (eller annan undantagen körning) innebär undantag från vägarbetstidslagen. Förare som utför undantagen körning är fortfarande mobila arbetstagare och omfattas därmed av vägarbetstidslagen. Så de begränsningar som följer av vägarbetstidslagen rörande veckoarbetstid, raster och nattarbete gäller även vid vinterväghållning. Förare måste också dokumentera sin arbetstid och raster enligt de krav som vägarbetstidslagen ställer. Grundreglerna i vägarbetstidslagen är max 60 timmars arbete för enskild vecka, max 48 timmar per vecka i snitt under en 17-veckorsperiod (4 månader för icke kollektivavtals-anställda), och minst 30 minuters rast under eller omedelbart efter en 6 timmars arbetsperiod (fördelat i minst 15 minutersperioder), samt högst 10 timmars arbetstid om någon del av arbetspasset infaller under nattfönstret (normalt mellan 01-05). Egenföretagare har genom Transportstyrelsens föreskrift Arbetstid vid visst vägtransportarbete (TSFS 2013:76) medgetts vissa undantag, se bilaga nedan. En begränsande regel i vägarbetstidslagen är nattarbete. Om en arbetsperiod till någon del infaller under nattfönstret (normalt mellan 01-05), så begränsas arbetstiden till 10 timmar för den 24-timmarsperiod som följer efter en avslutad godkänd dygnsvila (enligt kör- och

8 vilotidsreglerna). För företag som tillämpar kollektivavtal kan avtal om annat nattidsfönster och längre nattarbete tecknas efter överenskommelse i lokal facklig förhandling. För anställda utanför kollektivavtal kan dispens hos Transportstyrelsen sökas (kostar 1400 kr), om särskilda skäl finns. Egenföretagare har genom Transportstyrelsens föreskrift Arbetstid vid visst vägtransportarbete (TSFS 2013:76) medgetts vissa undantag, se bilaga nedan. För anställda som omfattas av kollektivavtal finns genom kollektivavtal krav på dygnsvila om 11/9 timmar enligt kör- och vilotidsreglerna. För egenföretagare - eller anställda som inte omfattas av kollektivavtal - finns genom vägarbetstidslagen inget krav på dygnsvila. Egenföretagare kan i arbeta med vinterväghållning alla dygnets timmar, och anställda utan kollektivavtal kan arbete med vinterväghållning från på morgonen fram till på natten utan att bryta mot vägarbetstidslagens regler. Detta är naturligtvis inte lämpligt då man inte får vara trött när man framför ett fordon i trafiken. Fortfarande bör dock beaktas att vägarbetstidslagen övriga regler gäller om arbetstid per vecka och raster.

9 Bilaga egenföretagare Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete; TSFS 2013:76 beslutade den 6 september Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete. Inledande bestämmelser 1 Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om undantag för egenföretagare i fråga om sammanlagd arbetstid och nattarbete enligt lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete. 2 De beteckningar som används i föreskrifterna har samma betydelse som i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete. Sammanlagd arbetstid 3 Trots vad som sägs i 12 första stycket lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete får den sammanlagda arbetstiden för en egenföretagare uppgå till högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst sex månader. 4 Den sammanlagda arbetstiden för en egenföretagare får trots vad som sägs i 12 andra stycket lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete överstiga 60 timmar per vecka. Undantaget gäller under förutsättning att den maximala veckoarbetstiden inklusive raster inte överstiger 84 timmar. Nattarbete 5 En egenföretagare får vid nattarbete enligt lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete tillämpa annan fyratimmarsperiod mellan kl än den som anges i 14 samma lag. 6 Bestämmelserna om begränsning av arbetstiden vid nattarbete enligt 15 första stycket lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransport-arbete gäller inte egenföretagare. Kontaktpersoner: Thomas Morell Anders Falk

Vintervä ghä llning väd gä ller?

Vintervä ghä llning väd gä ller? 1 Vintervä ghä llning väd gä ller? Oktober 2013 Här hittar du aktuell information om hur lagar och regleringar styr vinterväghållningen, inklusive alla undantag. Sveriges Åkeriföretag har analyserat hur

Läs mer

Exempel. Vinterväghållning vad gäller?

Exempel. Vinterväghållning vad gäller? Vinterväghållning vad gäller? November 2013 Här hittar du aktuell information om hur lagar och regleringar styr vinterväghållningen, inklusive alla undantag. Sveriges Åkeriföretag har analyserat hur regelverken

Läs mer

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013 Kör- och vilotider Regler och vägledning november 2013 1 Denna broschyr innehåller Kortfattad information och vägledning om regler för kör- och vilotider. De fullständiga författningstexterna och den promemoria

Läs mer

Kör- och vilotider Regler och vägledning mars 2009

Kör- och vilotider Regler och vägledning mars 2009 Kör- och vilotider Regler och vägledning mars 2009 Denna broschyr innehåller Kortfattad information och vägledning om regler för kör- och vilotider. De fullständiga författningstexterna och den promemoria

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidslagen

FÖRBUNDSINFO. Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidslagen Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 1 januari 2007 Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidslagen Riksdagen har beslutat om ändringar i arbetstidslagen, prop. 2003/04:180 och SFS 2005:165,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2014:1489 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 11 december

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 01-04-03 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen avser

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 7 6 c 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter

Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter I broschyren behandlas de viktigaste reglerna. Ytterligare information finns i förordning (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 5 6 a 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik; SFS 2008:475 Utkom från trycket den 16 juni 2008 utfärdad den 5 juni 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... 6 ORDINARIE ARBETSTID... 7 ÖVERTID...

Läs mer

allvarlighetsgrad (*) MAÖ AÖ MÖ Besättning Artikel 5.1 Brott mot lägsta ålder för konduktörer 9 tim 10 tim 11 tim 10 tim 11 tim 12 tim 56 tim 60 tim

allvarlighetsgrad (*) MAÖ AÖ MÖ Besättning Artikel 5.1 Brott mot lägsta ålder för konduktörer 9 tim 10 tim 11 tim 10 tim 11 tim 12 tim 56 tim 60 tim Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 6 9 1. Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 6 8 Överträdelser av förordning (EG) nr 561/2006 Bilaga Nr Rättslig grund Typ av överträdelse Avgift i kronor per allvarlighetsgrad

Läs mer

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige ARBETSTIDSLAGEN Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige Arbetstidslagen 2014-12-03 1 ARBETSTIDSLAGEN (SFS 1982:673) Nationella bestämmelser samt bestämmelser baserade på EU-direktivet 2003/88/EG Arbetsmiljöverket

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 18 December 2006

Arbetsgivarfrågor Nr 18 December 2006 Arbetsgivarfrågor Nr 18 December 2006 Ändringar i arbetstidslagen fr o m den 1 januari 2007 Som vi tidigare meddelat (se Cirkulär nr 10/2005) skall vissa nya regler i arbetstidslagen tillämpas från och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arbetstid vid visst vägtransportarbete; SFS 2005:395 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Konsekvensbeskrivningen ska vara personalchefen Barbro Hejdström-Nilsson tillhanda senast 16 oktober 2006.

Konsekvensbeskrivningen ska vara personalchefen Barbro Hejdström-Nilsson tillhanda senast 16 oktober 2006. 1(1) Inför ny ATL 1 januari 2007 Med anledning av förändringarna i arbetstidslagen har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tagit fram direktiv gällande arbetstidsförläggning. Utifrån dessa direktiv uppmanas

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

U 37/2014 rd. Arbetsminister Lauri Ihalainen

U 37/2014 rd. Arbetsminister Lauri Ihalainen U 37/2014 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets direktiv (arbetstidsdirektivet för inlandssjöfarten) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 4 juni 2015 KLAGANDE Transportstyrelsen Skatte- och avgiftsavdelningen 701 88 Örebro MOTPARTER 1. AA 2. Bröderna Lindströms Nöjes AB, 556208-3922

Läs mer

ATL. Arbetstidslag. I lydelse fr.o.m. 2005-07-01. samt. Arbetstidsförordning. I lydelse fr.o.m. 2001-01-01

ATL. Arbetstidslag. I lydelse fr.o.m. 2005-07-01. samt. Arbetstidsförordning. I lydelse fr.o.m. 2001-01-01 ATL Arbetstidslag I lydelse fr.o.m. 2005-07-01 samt Arbetstidsförordning I lydelse fr.o.m. 2001-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA fååéü ää= Arbetstidslag (1982:673)... 3

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 oktober 2014 B 5749-13 KLAGANDE MR Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förseelse mot förordningen

Läs mer

Postens Villkorsavtal PVA

Postens Villkorsavtal PVA Postens Villkorsavtal PVA Gilltighetstid 2010-10-01 2012-05-31 Utgiven av Postens Villkorsavtal PVA 2010-10-01 2012-05-31 Allmänna anställningsvillkor... 4 1 Avtalets omfattning... 4 2 Anställning...

Läs mer

Svensk författningssamling Korrigerad av Transportstyrelsen med anledning av ändringar i SFS 2007:92, 2008:299, 2010:1293 och 1570, 2012:229

Svensk författningssamling Korrigerad av Transportstyrelsen med anledning av ändringar i SFS 2007:92, 2008:299, 2010:1293 och 1570, 2012:229 Svensk författningssamling Korrigerad av Transportstyrelsen med anledning av ändringar i SFS 2007:92, 2008:299, 2010:1293 och 1570, 2012:229 Lag om arbetstid vid visst vägtransportarbete; SFS 2005:395

Läs mer

4. Kör- och vilotidsregler

4. Kör- och vilotidsregler 4. Kör- och vilotidsregler Inledning Alla som arbetar med vägtransporter ska ha goda arbetsförhållanden. De ska ha rätt till regelbunden vila och de ska aldrig behöva köra orimligt långa arbetspass. Därför

Läs mer

Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet

Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet Hur ska man förhålla sig till bestämmelserna om dygnsvila och arbetstidens längd? Göran Kecklund, Fil Dr Syfte med arbetstidslagen Att ge ett skydd mot alltför stora

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2007:216 Utkom från trycket den 9 maj 2007 utfärdad den 26 april 2007. Regeringen

Läs mer

Kör- och vilotider. vägarbetstidslagen. samt - 2008 -

Kör- och vilotider. vägarbetstidslagen. samt - 2008 - Kör- och vilotider samt vägarbetstidslagen - 2008 - I den här broschyren finns en kortfattad information om kör- och vilotidsregler i EU för fordon och fordonskombinationer med en sammanlagd totalvikt

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 2007:22 Diarienr: 2007/0690 Arbetsgivarpolitik: 2007-2:13 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Arbetstid, ATL Datum: 2007-03-16 Mottagare: Rubrik: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen

Läs mer

Vad menas med arbete enligt vägarbetstidslagen? Ordinarie arbetstid och övertid/mertid. Begränsning av den sammanlagda

Vad menas med arbete enligt vägarbetstidslagen? Ordinarie arbetstid och övertid/mertid. Begränsning av den sammanlagda Vägarbetstidslagen gäller för mobila Vägarbetstidslagen1 arbetstagare och förare som är egenföretagare och som utför vägtransporter som omfattas av EG:s kör- och vilotidsregler. I vägarbetstidslagen regleras

Läs mer

Frågan i målen är om de aktuella fordonen utgör sådana specialfordon som är undantagna från tillsynsavgift.

Frågan i målen är om de aktuella fordonen utgör sådana specialfordon som är undantagna från tillsynsavgift. HFD 2015 ref 33 Uttrycket specialfordon i ett undantag i bestämmelserna om kör- och vilotider avser endast fordon vars konstruktion, anpassning eller andra permanenta egenskaper säkerställer att fordonet

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Transportstyrelsen 2012-08-23 1

Transportstyrelsen 2012-08-23 1 Transportstyrelsen 2012-08-23 1 Agenda ELMIA 2012-08-23 Information från Transportstyrelsen Organisation enhet Trafikföretag, uppgifter Företagskontroller Kör- och vilotider Thomas Fahlander Sektionschef

Läs mer

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT 1(32) Väg- och järnvägsavdelningen, Enhet trafikföretag, Sektion Regler Datum 2015-03-02 PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT Framtagen i samarbete med Biltrafikens

Läs mer

KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2008 -

KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2008 - KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2008 - I den här broschyren finns en kortfattad in formation om kör- och vilotidsregler i EU för fordon och for dons kombina tio ner med en sammanlagd totalvikt

Läs mer

I avtalet har skrivits in att man får tillgodoräkna sig sammanlagd anställningstid under de senaste 36 månaderna för uppflyttning.

I avtalet har skrivits in att man får tillgodoräkna sig sammanlagd anställningstid under de senaste 36 månaderna för uppflyttning. Nya avtalet 800 kronor i potten Avtalsperioden Det nya avtalet är treårigt och löper från den 1 oktober 2007 till den 30 september 2010. Avtalet går inte att säga upp under avtalsperioden. Lönerna 1. Ny

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2006 -

KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2006 - KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2006 - Kör- och vilotider samt vägarbetstidslagen För fordon eller fordonskombinationer med totalvikt över 3,5 ton, samt bussar oavsett vikt.» Kör- och vilobestämmelser»

Läs mer

Kör- och vilotid. Kör- och vilotid

Kör- och vilotid. Kör- och vilotid 137 Omfattning av reglerna EU-förordningen ska tillämpas på vägtransporter av gods, om fordonens högsta vikt inklusive släpvagn eller påhängsvagn överstiger 3,5 ton. Det innebär att om en personbil eller

Läs mer

Undersökning för transportföretag

Undersökning för transportföretag 1 Syftet med studien Undersökning för transportföretag Europeiska kommissionen (generaldirektoratet för Transporter och Rörlighet) har nyligen inlett en undersökning för att utvärdera genomförandet och

Läs mer

Cirkulärnr: 2006:66 Diarienr: 2006/2304 P-cirknr: :21 Nyckelord: Arbetstidslagen Handläggare: Ann-Charlotte Ohlsson Jan Svensson Avdelning:

Cirkulärnr: 2006:66 Diarienr: 2006/2304 P-cirknr: :21 Nyckelord: Arbetstidslagen Handläggare: Ann-Charlotte Ohlsson Jan Svensson Avdelning: Cirkulärnr: 2006:66 Diarienr: 2006/2304 P-cirknr: 2006-2:21 Nyckelord: Arbetstidslagen Handläggare: Ann-Charlotte Ohlsson Jan Svensson Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2010:1620 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 3 december 2010.

Läs mer

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko)

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Bilaga 2 ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Generell ändring: CF är genomgående namnändrat till Sveriges

Läs mer

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3 Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) 2006 utgåva 3 Frågor och svar i denna presentation var korrekta 2006-11-27 Beakta alltid gällande lagstiftning och prejudicerande domar 2 Fordonsenhetens framsida

Läs mer

Förändringar i Arbetstidslagen. gäller från 1 januari 2007

Förändringar i Arbetstidslagen. gäller från 1 januari 2007 Förändringar i Arbetstidslagen gäller från 1 januari 2007 Bakgrund Riksdagen har beslutat om ändringar i arbetstidslagen, prop 2003/04:180 och SFS 2005:165, som innebär ett tydligare genomförande av EG:s

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för transport och turism. 24.2.2005 PE 355.366v02-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för transport och turism. 24.2.2005 PE 355.366v02-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för transport och turism 2009 24.2.2005 PE 355.366v02-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 37-125 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 353.319v01-00) Helmuth Markov

Läs mer

6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg

6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg 6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg Mom 1 Ordinarie arbetstid Mom 1:1 Arbetstidens längd Den ordinarie arbetstiden får inte överstiga 40 timmar per helgfri vecka i genomsnitt under en

Läs mer

Förslag till förändringar i EU-regelverket för kör- och vilotider, underlag till Näringsdepartementet

Förslag till förändringar i EU-regelverket för kör- och vilotider, underlag till Näringsdepartementet 1 PM 2014-05-19, GF Förslag till förändringar i EU-regelverket för kör- och vilotider, underlag till Näringsdepartementet Separata regelverk för lastbilstrafik respektive busstrafik På lång sikt tycker

Läs mer

I fokus: Arbetstider

I fokus: Arbetstider I fokus: Arbetstider Avtal 2016 Installatörsföretagen 1 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps Innehåll Installationsavtalet Tuffare än lagstiftningen Installationsavtalet Tuffare än lagstiftningen

Läs mer

Parterna är överens om att Arbetstagare anställd kortare tid än tre (3) månader skall omfattas av avtalet.

Parterna är överens om att Arbetstagare anställd kortare tid än tre (3) månader skall omfattas av avtalet. TELENOR SVERIGEE AB LOKAL ÖVERENSKOMMELSE GÄLLANDE ANSTÄLLNINGSVILLKOR TELEKOM MELLAN TELENOR SVERIGE AB OCH UNIONEN, AKADEMIKERFÖRENINGEN OCH SEKO För butikssäljare gäller lokal överenskommelse för perioden

Läs mer

Arbetarskyddsanvisningar och guider 27. Arbetarskyddsförvaltningen. Bilförares kör- och vilotider

Arbetarskyddsanvisningar och guider 27. Arbetarskyddsförvaltningen. Bilförares kör- och vilotider Arbetarskyddsanvisningar och guider 27 Arbetarskyddsförvaltningen Bilförares kör- och vilotider Arbetarskyddsguider och anvisningar 27 Bilförares kör- och vilotider ARBETARSKYDDSFÖRVALTNINGEN Tammerfors

Läs mer

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA = c êü~åçäáåöëéêçíçâçää= _b^= = OMMTJMRJOQ= Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Varför vill Region Skåne omförhandla sina arbetstidsavtal?

Varför vill Region Skåne omförhandla sina arbetstidsavtal? Nedanstående material har skickats ut från Region Skåne till Vårdförbundet, anställda, och chefer på SUS (Vårdförbundets anmärkning) Region Skånes frågor och svar om arbetstidsavtal. Varför vill Region

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. De försäkringar som arbetsgivaren i enlighet med 11 förbundit sig att teckna omfattar dock endast spelare tillhörande A-truppen.

KOLLEKTIVAVTAL. De försäkringar som arbetsgivaren i enlighet med 11 förbundit sig att teckna omfattar dock endast spelare tillhörande A-truppen. KOLLEKTIVAVTAL Elitföreningen Damfotboll (EFD), Org. nr. 864502-0325 Forskargatan 3, 781 27 Borlänge, och Svenska Fotbollsspelareföreningen (SFS), Org. nr. 857204-6475, Box 10004, 434 21 Kungsbacka, har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Korrigerad av Transportstyrelsen med anledning av ändringar i SFS 2005:18 och 637, 2006:15, 2007:216 och 306, 2008:55, 731, och 1288, 2009:918, 1102 och 1374, Förordning om kör-

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07, 2015-11-23, 2015-12-23 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är

Läs mer

Näringsdepartementet Transport Charlotte Ottosson 103 33 STOCKHOLM. Vår ref GH

Näringsdepartementet Transport Charlotte Ottosson 103 33 STOCKHOLM. Vår ref GH Näringsdepartementet Transport Charlotte Ottosson 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2014-08-04 Er ref: N2013/1348/TE Vår ref GH Remissyttrande angående Transportstyrelsens framställa om ändring i förordningen

Läs mer

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT 1 (33) Vägtrafikavdelningen Datum Yrkestrafikenheten 2011-06-07 PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT Framtagen i samarbete med Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussbranschens

Läs mer

Svenska Kyrkans AVTAL 08

Svenska Kyrkans AVTAL 08 Svenska Kyrkans AVTAL 08 Kollektivavtalet tecknades den 1 april 2008 och består av Kyrkans löneavtal 08, Kyrkans allmänna bestämmelser 08 (AB 08), Protokollsanteckningar samt Särskilda bestämmelser till

Läs mer

Frågor och svar - Flexibel arbetstid inom BV Produktion

Frågor och svar - Flexibel arbetstid inom BV Produktion Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2008-05-05 3 14 Diarienummer Beslutsfattare 14 Antal bilagor 0 Handläggande enhet, Handläggare CPR Malmö Nils-Göran Pärlemar, 040-6803921 Ersätter Version nr 2 som

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:69

Regeringens proposition 2011/12:69 Regeringens proposition 2011/12:69 Genomförande av vägarbetstidsdirektivet för egenföretagare Prop. 2011/12:69 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 februari 2012 Fredrik

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-20. Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-20. Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-20 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Kör- och vilotid vid internationell

Läs mer

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal... 3 Inledning... 3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Postens Villkorsavtal PVA. Giltighetstid 2013-06-01 2016-07-31

Postens Villkorsavtal PVA. Giltighetstid 2013-06-01 2016-07-31 Postens Villkorsavtal PVA Giltighetstid 2013-06-01 2016-07-31 Postens Villkorsavtal 2013-06-01 2016-07-31 Branschavtal Kommunikation & Postens villkorsavtal Avtal om allmänna anställningsvillkor...4 1

Läs mer

2007-10-29 N2007/8722/RS

2007-10-29 N2007/8722/RS Promemoria 2007-10-29 N2007/8722/RS Näringsdepartementet Rättssekretariatet Per Håvik Telefon 08-4051245 E-post per.havik@enterprise.ministry.se Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik Genomförande

Läs mer

Digital färdskrivare SE5000

Digital färdskrivare SE5000 Svenska Förar- och företagshandbok Digital färdskrivare SE5000 www.stoneridgeelectronics.com www.se5000exakt.com STONERIDGE - VI HJÄLPER DIG HELA VÄGEN Välkommen Välkommen Tack för att du valde Stoneridges

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Yrkestrafikförordning; utfärdad den 3 maj 2012. SFS 2012:237 Utkom från trycket den 15 maj 2012 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning

Läs mer

Sågverksavtalet 1 april 2013 31 mars 2016

Sågverksavtalet 1 april 2013 31 mars 2016 Sågverksindustrin Sågverksavtalet 1 april 2013 31 mars 2016 Allmänna bestämmelser för kollektivavtal Föreningen Sveriges Skogsindustrier och GS med kommentarer utarbetade av parterna Avtalstexten markerad

Läs mer

Yrkeskompetensen kan antingen företes med hjälp av ett yrkeskompetenskort eller så görs en notering över yrkeskompetensen i körkortet.

Yrkeskompetensen kan antingen företes med hjälp av ett yrkeskompetenskort eller så görs en notering över yrkeskompetensen i körkortet. LASTBILSFÖRARES YRKESKOMPETENS Lag och förordningen om lastbilsförares yrkeskompetens trädde i kraft 1.8.2007. Denna lagstiftning som baserar sig på ett EU direktiv innehåller kraven beträffande anskaffning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ändrade vilotidsregler för vissa sjömän. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ändrade vilotidsregler för vissa sjömän. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-17 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Ändrade vilotidsregler

Läs mer

Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB i lydelse 2010-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande

Läs mer

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT 1 (33) Vägtrafikavdelningen Datum Yrkestrafikenheten 2010-06-04 PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT Framtagen i samarbete med Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussbranschens

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade att förhandlingarna tillkommit på arbetsgivarens begäran för att behandla ovanstående frågor.

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade att förhandlingarna tillkommit på arbetsgivarens begäran för att behandla ovanstående frågor. $ PROTOKOLL Ingår i Flik Utskick nr Datum Sida 1995-02-03,02-13 1.( 4) Giltig från HAMN AB Handläggare Tjställe Ankn Fastställare Tjställe Ankn Y. Börjesson SKU 2244 G Hultin PE 2279 Ärende: Förändrade

Läs mer

Konkurrensvillkor/ cabotagetransporter

Konkurrensvillkor/ cabotagetransporter Datum Vår beteckning 1(6) 2014-03-26 SÅ02/2014 Er beteckning N2014/1094/TE Handläggare Erika Svanström Erika.svanström@akeri.se 072-206 89 94 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Konkurrensvillkor/ cabotagetransporter

Läs mer

LOKALT KOLLEKTIVAVTAL

LOKALT KOLLEKTIVAVTAL LOKALT KOLLEKTIVAVTAL FÖR METSO PAPER SERVICE CENTER HALLSTA 2012-02-01-2013-03-31 MELLAN METSO PAPER KARLSTAD AB OCH SVENSKA PAPPERS AVD 68 2012-04-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3

Läs mer

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 2 1 (10) Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om periodarbetstid som träder i kraft

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 2 1 (10) Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om periodarbetstid som träder i kraft KT Cirkulär 10/2014 bilaga 2 1 (10) Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om periodarbetstid som träder i kraft 1.6.2015 Innehåll 1. Ordinarie arbetstid ( 9 mom. 1) 1.1 Anställning som inte fortgår

Läs mer

Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning

Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning Bestämmelser som gäller lastsäkring, övervakning av lastsäkring samt påföljder Vägtrafiklagen, 3 och 87 Fordonslagen 9 Förordning om använding

Läs mer

Undantag från kravet att uppfylla kör- och vilotidsregler

Undantag från kravet att uppfylla kör- och vilotidsregler Undantag från kravet att uppfylla kör- och vilotidsregler Regler och vägledning november 2010 1 Denna broschyr innehåller Undantag från kravet att uppfylla kör- och vilotidsreglerna och därmed också krav

Läs mer

Utstationering av arbetstagare Frågor om en enskild arbetstagare som utstationerats av ett företag

Utstationering av arbetstagare Frågor om en enskild arbetstagare som utstationerats av ett företag Utstationering av arbetstagare Frågor om en enskild arbetstagare som utstationerats av ett företag I. Allmänna frågor (artiklarna 1 och 2) I.1 Frågor om arbetstagaren 1. 1. 1 Är den utstationerade arbetstagaren

Läs mer

Detta schema kan användas om inte arbetsgivaren har tillhandahållit eget schema.

Detta schema kan användas om inte arbetsgivaren har tillhandahållit eget schema. Handbok för Vision Ekumeniskas tidsschema 2013 Introduktion Tidsschemat är framtaget för anställda med förtroendearbetstid hos arbetsgivare som är anslutna till Arbetsgivaralliansen Bransch Trossamfund

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:132

Regeringens proposition 2004/05:132 Regeringens proposition 2004/05:132 Arbetstid vid vägtransporter Prop. 2004/05:132 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2005 Göran Persson Hans Karlsson (Näringsdepartementet)

Läs mer

Cabotage. Promemoria

Cabotage. Promemoria Cabotage Promemoria RättsPM 2007:1 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2007 2 Innehållsförteckning 1 Vad är cabotage?...3 2 Lagstiftning om cabotage....3 2.1 Centrala EU förordningar.....3 2.2 Förordning

Läs mer

Kan verksamhetsanpassade arbetstider ge en hälsofrämjande arbetsmiljö? 17 februari 2014. Ulla Olofsson

Kan verksamhetsanpassade arbetstider ge en hälsofrämjande arbetsmiljö? 17 februari 2014. Ulla Olofsson 1 Kan verksamhetsanpassade arbetstider ge en hälsofrämjande arbetsmiljö? 17 februari 2014 Ulla Olofsson ulla.olofsson@vll.se Upplägg av passet 2 Regelverk Verksamhets- och kompetensanalys Bemanningsplanering

Läs mer

Digital färdskrivare SE5000

Digital färdskrivare SE5000 Svenska Förar- och företagshandbok Digital färdskrivare SE5000 STONERIDGE - SETTING THE STANDARD Klart att köra Charles Bowman Avenue Claverhouse Industrial Park Dundee Scotland DD4 9UB Tel: +44 (0)871

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-02-24 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 6 februari

Läs mer

Utländsk arbetstagare i Finland

Utländsk arbetstagare i Finland Utländsk arbetstagare i Finland Innehåll } Utländsk arbetstagares rätt att arbeta och lagring av uppgifter } Redogörelse för de centrala villkoren i arbetet } Arbetstid och arbetstidsbokföring } Vilotider

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om trängselskatt; SFS 2004:629 Utkom från trycket den 30 juni 2004 utfärdad den 17 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser 1 Trängselskatt

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun Bilaga till förhandlingsprotokoll 2014-10-30. Personalavdelningen Lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid för administrativ personal i Mönsterås kommun ----- 1 1 Allmänt Flexibel arbetstid bygger på

Läs mer

Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter

Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter Jobbet som chaufför styrs av många bestämmelser. Som en hjälp att förstå reglerna för vilotider vid vissa nationella transporter ger Transportstyrelsen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.12.2006 KOM(2006) 853 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG på arbetstagare som utför offshorearbete

Läs mer

2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i utlandstrafik 2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Regelbunden

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 mars 2011 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Camilla Morath LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Försäkringskassan 103

Läs mer

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Information till dig som är anställd och omfattas av Installationsavtalet och till företagen inom EIO. Om du som är anställd har frågor om just din arbetstidsbank

Läs mer

De vanligast förekommande frågorna i det lokala. avtalet mellan SEKO och

De vanligast förekommande frågorna i det lokala. avtalet mellan SEKO och De vanligast förekommande frågorna i det lokala avtalet mellan SEKO och Sammanfattningar, förklaringar och exempel. Paragrafen i början av varje stycke hänvisar till originaltexten i det lokala avtalet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer