Varför vill Region Skåne omförhandla sina arbetstidsavtal?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför vill Region Skåne omförhandla sina arbetstidsavtal?"

Transkript

1 Nedanstående material har skickats ut från Region Skåne till Vårdförbundet, anställda, och chefer på SUS (Vårdförbundets anmärkning) Region Skånes frågor och svar om arbetstidsavtal. Varför vill Region Skåne omförhandla sina arbetstidsavtal? Bakgrunden är att förvaltningscheferna inom hälso- och sjukvården, i enlighet med regionens personalpolitik, har beslutat att likvärdiga förutsättningar ska gälla för likvärdiga uppdrag oavsett vilken förvaltning eller verksamhet den anställde tillhör. Vårdförbundets kommentar: Tidigare tankar om att verksamheternas behov ska styra arbetstidsavtalen överges nu när det ska sparas pengar. Olika arbetsplatser har haft olika värden på avtalen utifrån bland annat rekryterings och kompetensbehov. Omförhandlar Region Skåne avtalen för att ni inför ett nytt personalsystem? Det nya personalsystemet HR-fönstret har i sig inte begränsningar men ska anpassas utifrån Region Skånes behov. Grundskälet till att Region Skåne vill omförhandla avtalen är att få mer enhetlig hantering och mer likvärdiga villkor. Vi kommer ha kvar de 4 olika modeller som vi tidigare haft, men villkoren inom varje modell kommer vara mer lika. Det leder det till lägre kostnader för att hantera avtalen såväl på arbetsplatserna som i systemet. Vårdförbundets kommentar: Det nya personalhanteringssystemet har köpts in i begränsad form i besparingssyfte. Konsekvensen blir försämrade villkor för våra medlemmar. Ska det framöver inte finnas några lokala arbetstidsavtal? Jo - Region Skåne vill behålla de olika arbetstidsmodeller som finns idag (fyra stycken) men skapa mer likvärdiga förutsättningar för likvärdiga uppdrag inom respektive modell. Vårdförbundets kommentar: Klart är att Region Skåne vill ha Vårdförbundet att underteckna försämrade villkor för medlemmarna. Varför kan man inte ha samma villkor över allt? Behoven och förutsättningarna för bemanning skiljer sig mellan olika verksamheter. Till exempel har en del behov av ungefär samma bemanning oavsett dag i veckan och tid på dygnet. Andra har låg verksamhet under helger och under s.k. obekväm arbetstid. Därmed behöver avtalen till viss del ha olika regler. Vi har fyra olika avtalsmodeller så att det ska passa verksamheter av olika slag. Varje enskild modell kan passa till en viss typ av verksamhet där verksamhetens förutsättningar är lika. Inom varje modell är det rimligt att tjänstgöringsvillkoren är lika. Vårdförbundets kommentar: Att minska ner floran av lokala arbetstidsavtal är en sak men att samtidigt passa på att försämra villkoren är en annan.

2 Varför vill Region Skåne ha andra avtal? Eftersom Region Skåne är en arbetsgivare är det naturligt att vi har enhetlighet och samsyn i vilka avtal vi har. Likvärdiga villkor vid lika tjänstgöringsförutsättningar mellan olika förvaltningarna och verksamheter är därför viktigt. Mellan modellerna kan villkoren skilja sig, men inom varje modell vill vi ha så lika villkor som möjligt. Genom att skapa mer lika arbetstidsavtal ger vi våra medarbetare likvärda förutsättningar vid likvärdiga tjänstgöringsuppdrag och samtidigt får vi en effektivare hantering och minskade administrativa kostnader. Vårdförbundets kommentar: Likvärdiga arbetstidsmodeller behöver inte nödvändigtvis betyda försämrade villkor. Vårdförbundet anser inte att det ena måste utesluta det andra. Likrikta modellerna om ni vill men behåll värdena i avtalen! Varför omförhandlas avtalen just nu? Det finns flera skäl. Dels för att förvaltningscheferna inom hälso- och sjukvårdssektorn i våras gjorde sitt ställningstagande till mer lika villkor, dels har de lokala avtalen i vissa fall långa uppsägningstider. Vi vet dessutom att lokala arbetstidsavtal ibland kan ta lång tid att förhandla fram. Det nya personaladministrativa systemet ska anpassas utifrån Region Skånes arbetstidsmodeller och avtalen omförhandlas inför att det nya personalsystemet införs. Vårdförbundets kommentar: Det nya personalhanteringssystemet kräver omförhandling eller uppsägning av arbetstidsavtalen men risk och konsekvensanalyser är inte gjorda. Vilka följder uppsägningarna får för arbetsplatserna är det ingen som vet. Hur gör ni för att ta fram förslag på nya villkor? Det kan ske på olika sätt beroende på hur omfattande och komplicerade avtalen är. Ett exempel är att Skånes universitetssjukhus, Helsingborgs lasarett och Centralsjukhuset i Kristianstad nu arbetar på uppdrag av produktionsdirektör Lars Kristensson med att ta fram ett regiongemensamt avtalsförslag för en av Region Skånes sedan tidigare beslutade fyra arbetstidsmodeller. Vårdförbundets kommentar: Vi har ännu inte sett något avtalsförslag Från när ska nya avtal gälla? Det kan variera, men planen är att de ska gälla senast från Vid den tidpunkten går SUS och Helsingborgs lasarett över i det nya HR-fönstret. Vårdförbundets kommentar: Nya avtal blir det endast om våra medlemmar vill det

3 Vad händer med oss som idag har lokala avtal Eftersom det idag är stor variation på villkoren och när dom görs mer lika kan det såväl bli förbättringar som försämringar om man ser det ur den enskilde medarbetarens perspektiv. Det kan ändå upplevas som en rimlig förändring när man vet att alla med samma förutsättningar kommer hanteras lika. Vårdförbundets kommentar: Samtliga arbetsplatser som Vårdförbundet identifierat har försämringar att vänta Varför kan vi inte bara ha Allmänna bestämmelsers (AB) arbetstidsregler? Att arbetsgivaren Region Skåne - vill teckna lokala arbetstidsavtal beror på att det kan finnas regler i AB som inte är optimala när arbetsgivaren ska planera sin bemanning och när man lägger arbetstidsscheman. För att inte bli låst av ABs regler kan Region Skåne med de fackliga organisationerna teckna lokala arbetstidsavtal som avviker från huvudreglerna i AB. Grundidén med sådana lokala arbetstidsavtal är att båda parter tycker att man vinner på avtalet jämfört med att tillämpa AB. Vårdförbundets kommentar: Arbetstidsparagraferna i AB är skrivna på 70-talet. De är omoderna och behöver förändras. Inte många arbetsplatser på SUS klarar verksamheten om man ska lägga schema enligt AB Vad händer om facken inte skriver på nya arbetstidsavtal? Region Skånes ambition som arbetsgivare är att vi vill teckna nya lokala arbetstidsavtal, där det idag finns sådana, med de fackliga organisationerna. Om parterna, d.v.s. arbetsgivaren och fack, inte kan komma överens kommer som grund arbetstidsreglerna i det generella centrala kollektivavtalet (Allmänna Bestämmelser, AB) att gälla. Vårdförbundets kommentar: Vårdförbundet har en ambition att teckna lokala avtal som ger medlemmarna bra villkor i en redan ansträngd arbetsmiljö. Allmänna bestämmelser (AB) är väl sämre än våra lokala avtal? Nej, det kan man inte generellt säga. AB är väl anpassat för de flesta verksamheter och passar flertalet medarbetare. Hur man själv som enskild medarbetare prioriterar sina tjänstgöringsförhållanden och övriga anställningsvillkor avgör till en del synen på hur bra AB upplevs. Vårdförbundets kommentar: Arbetstidsparagraferna i AB är skrivna på 70-talet. De är omoderna och behöver förändras. Inte många arbetsplatser på SUS klarar verksamheten om man ska lägga schema enligt AB

4 Hur många veckotimmar måste medarbetarna arbeta enligt det centrala avtalet? Det centrala avtalet, Allmänna bestämmelser (AB) anger följande: 40 timmar/vecka vid arbete helgfri vecka med arbetsbefrielse då helgdag infaller på måndag-lördag (s k lätthelgdag) 38,25 timmar/vecka vid ordinarie arbetstid som är förlagd till vardag såväl som söndag och helgdag eller till vardag och helgdag, blandad dag /natt, gäller för anställda med arbetsuppgifter som ej ingår i Kommunals avtalsområde 37 timmar/vecka vid ordinarie arbetstid som är förlagd till vardag såväl som söndag och helgdag eller till vardag och helgdag, blandad dag /natt, gäller för anställda med arbetsuppgifter som ingår i Kommunals avtalsområde 38,25-40 timmar/vecka, respektive timmar/vecka då den ordinarie arbetstiden inte omfattar samtliga lätthelgdagar, s k proportionerlig arbetstid. 36,33 timmar/vecka vid enbart nattarbete 34,33 timmar/vecka vid kontinuerligt treskift Kommer det att ske någon reducering av arbetstiden vid arbete på obekväm tid utöver det som anges i AB? Om arbetsgivaren bedömer att det i verksamheten finns behov av att stimulera medarbetarna att arbeta på vissa tider som medarbetarna uppfattar som mindre attraktiva, finns möjligheten att teckna lokala kollektivavtal om att t ex kvotera arbetstiden på natten. Kvoteringen ska följa Region Skånes beslutade normer. Vårdförbundets kommentar: Region Skånes beslutade normer ger inget utrymme för förhandlingar. Lokala kollektiv grundar sig på att båda parter är överens, annars är det ett ultimatum och ingen förhandling Vilka normer för kvotering av arbetstid har Region Skåne? Parterna kan komma överens om att kvotera arbetstiden med maximalt 1,25 x antal nattarbetstimmar vid fullgjord natt. Vårdförbundets kommentar: Frågan är om medlemmarna anser att kvot 1.25 (veckoarbetstid 35.7 tim vid blandad dag/natt) är tillräckligt bra?? Vilken är den lägsta möjliga genomsnittliga veckoarbetstid? Det går inte att ge ett enhetligt svar då förutsättningarna i olika modeller skiljer sig åt. Vi utgår dock från att det i praktiken för flertalet medarbetare som kommer jobba enligt något lokalt arbetstidsavtal kommer det lägst att vara 34,33 timmar/vecka vid heltid för arbetsgruppen. Vårdförbundets kommentar: Inte många av Vårdförbundets medlemmar verkar kunna komma ner i tim/veckan vid blandad dag/natt om Region Skånes kvot 1.25 ska gälla Kan det utgå ekonomisk ersättning för veckoarbetstiden nattarbete utöver ersättningarna enligt de centrala avtalen? Ja, i vissa verksamheter förekommer s k nattillägg som precis som kvoterad arbetstid syftar till att stimulera medarbetarna att arbeta på vissa tider som av våra medarbetare uppfattas som mindre attraktiva.

5 Om medarbetarna tvingas arbeta fler timmar/vecka får de ingen återhämtning? Även i det fall medarbetarna arbetar enligt reglerna i det centrala avtalet bedömer arbetsgivaren att det sker med god marginal tillskyddsreglerna om dygns- och veckovila i Arbetstidslagen. Enligt dessa regler ska medarbetarna få 11 timmars dygnsvila och 36 timmars veckovila. Vårdförbundets kommentar: Våra medlemmar ska orka ett helt yrkesliv och ha bra villkor! Att ständigt byta dygnsrytm kräver återhämtning av bättre kvalitet än vad arbetstidslagen medger. Vad är skillnaden mellan rast och måltidsuppehåll? Rast är ett obetalt uppehåll i arbetet, som bör framgå i schema, där medarbetaren inte behöver finnas tillgänglig på arbetsplatsen. Måltidsuppehåll är betald arbetstid och medarbetaren ska finnas tillgänglig i anslutning till arbetsplatsen. I Region Skåne ska endast i undantagsfall rast, och i så fall baserat på patienternas behov, bytas ut mot måltidsuppehåll. Hur lång uppsägningstid har de olika arbetstidsavtalen? Uppsägningstiden varierar på mellan tre och nio månader, beroende på avtal. Hur ser processen ut framöver? Översyn och i vissa fall omförhandling av befintliga arbetstidsavtal kommer att pågå under hela Vårdförbundets kommentar: Vi har ännu inte fått några konkreta förslag på nya avtal

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning Schyssta schemat Praktiska råd om schemaläggning TILLHÖR: Innehåll Inledning 3 Avtalet stryr 4 Arbetstid enligt lagen 6 Arbetstidens förläggning 9 Andra lagar som påverkar 13 Inte bara schemaläggning 14

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av personalplanering och arbetstidsförläggning. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-02-01 Antal sidor: 16

Landstinget Dalarna. Granskning av personalplanering och arbetstidsförläggning. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-02-01 Antal sidor: 16 Granskning av personalplanering och arbetstidsförläggning KPMG AB Antal sidor: 16 2010 KPMG AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Information om implementering av arbetstidslagstiftningen inför 1 januari 2007 Karolinska Universitetssjukhuset

Information om implementering av arbetstidslagstiftningen inför 1 januari 2007 Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm 060917 Stockholms Läkarförening, sektion Karolinska Universitetssjukhuset Framtagen av: Maria Kvist Mats Lidegran Danguole Rimeika Mikael Rolfs Information om implementering av arbetstidslagstiftningen

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

Heltid en del av helheten

Heltid en del av helheten Heltid en del av helheten Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet om heltid. Vi vill här ge inspiration

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6

Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6 Lärares arbetstid Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6 Verksamhetsperioder 6 Reglerad arbetstid

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv

Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv 2 Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv Som skolledare ges vi ofta förtroendet att själva reglera vår arbetstid, vilket många kan

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Att förlägga sin tid. om arbetstidsmodeller och förkortad arbetstid

Att förlägga sin tid. om arbetstidsmodeller och förkortad arbetstid Att förlägga sin tid om arbetstidsmodeller och förkortad arbetstid 1 Att förlägga sin tid om arbetstidsmodeller och förkortad arbetstid www.kommunal.se 2 Produktion: Kommunals medlemsutvecklingsenhet och

Läs mer

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund HÖK 11 i lydelse 2012-05-01 Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Innehåll Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal

Läs mer

Statistik Rapport. 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal. 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd. Varför saknar PR-branschen kollektivavtal?

Statistik Rapport. 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal. 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd. Varför saknar PR-branschen kollektivavtal? Statistik Rapport 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd Varför saknar PR-branschen kollektivavtal? 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal Vana, fördomar eller oförstånd? varför saknar PR-branschen kollektivavtal?

Läs mer

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas?

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas? Promemoria 2015-03-03 Utredningen om betalningsansvarslagen S 2014:05 Huvudsekreterare Anna Ingmanson Mobil 070-5323870 E-post anna.ingmanson@regeringskansliet.se Frågor och svar om utredningens förslag

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Rapport om kartläggning av arbetstidslösningar inom landstinget.

Rapport om kartläggning av arbetstidslösningar inom landstinget. Landstingsstyrelsens förvaltning Personalstrategiska avdelningen Rapport om kartläggning av arbetstidslösningar inom landstinget. Version 2005-09-29 2 Innehåll Sammanfattning Sammanfattande förslag till

Läs mer

skyddet för anställningsvillkoren hos kommuner och landsting några typfall av tor nitzelius. ofrs rapportserie offentlig sektor i fokus 1/2005

skyddet för anställningsvillkoren hos kommuner och landsting några typfall av tor nitzelius. ofrs rapportserie offentlig sektor i fokus 1/2005 skyddet för anställningsvillkoren hos kommuner och landsting några typfall av tor nitzelius. ofrs rapportserie offentlig sektor i fokus 1/2005 DETTA MATERIAL FÅR FRITT DISPONERAS AV OFR-FÖRBUNDEN. SKYDDET

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13 Förhandlingsprotokoll 2013-04-10 HÖK 13 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern 2010, del 2. Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöbarometern 2010, del 2. Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud Arbetsmiljöbarometern, del 2 Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud 2 Arbetsmiljöbarometern del 2 Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud Denna rapport är en bilaga till Unionens Arbetsmiljöbarometer. Bilagan

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Verksamhetsanpassa arbetstiden

Verksamhetsanpassa arbetstiden Verksamhetsanpassa arbetstiden Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Enheterna för Arbetsgivarutveckling och Förhandling Produktion & formgivning: Informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

ARBETSTIDSPLANERING OCH IT

ARBETSTIDSPLANERING OCH IT SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN Sektorn för fortbildning ARBETSTIDSPLANERING OCH IT Övningsarbete i IT-system inom social- och hälsovård Hösten 2003 Våren 2004 Respondenter: Ulla Prittinen Siv Rönnbacka Maria Strömberg

Läs mer

Arbetslivskonto 2010-2013

Arbetslivskonto 2010-2013 Arbetslivskonto 2010-2013 Fastigo och SKTF, Unionen, AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sv. Arkitekter) samt Ledarna

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser AVTAL 2016 Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser 2 Inledning 2016 är det dags att förhandla om kollektivavtalen igen det är dags för en ny avtalsrörelse, den fjärde Unionen genomför. Inför och

Läs mer

10 moderata slag mot oss anställda

10 moderata slag mot oss anställda 10 moderata slag mot oss anställda Tryggheten på jobbet står på spel. Moderaterna vill genomföra dramatiska försämringar för de anställda och de före detta mittenpartierna följer med åt höger. Här följer

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer