INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL..."

Transkript

1

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... 6 ORDINARIE ARBETSTID... 7 ÖVERTID... 9 DYGNSVILA, NATTVILA OCH NATTARBETE DYGNSVILA UNDER BEREDSKAP VECKOVILA VECKOARBETSTID VECKOVILAN UNDER BEREDSKAP STOPPJOBB

3 Inledning Denna skrift ger en beskrivning av huvudpunkterna i arbetstidslagen och de kompletterande regler som finns i Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Har Du behov av mer hjälp kontakta då Din företagsrådgivare eller avdelningen Arbetsmarknad. Vill Du läsa mer finns även information på vår hemsida, Stockholm i januari 2016 Installatörsföretagen 3

4 För vem gäller arbetstidslagen? Arbetstidslagen gäller i princip för varje verksamhet där en arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. Syftet med lagen är att ge skydd mot alltför stora uttag av arbetstid. För att omfattas av detta skydd måste man vara anställd hos en arbetsgivare. Även företagslärlingar och anställda under utbildning, som deltar i arbetet på en arbetsplats och då utför uppgifter som motsvarar ordinarie anställdas arbete, omfattas av arbetstidslagens regler. Arbetstidslagen gäller även för arbetstagare som är minderåriga, det vill säga under 18 år. För minderåriga gäller dessutom de särskilda regler om arbete och arbetstider som finns i arbetsmiljölagen och i Arbetsmiljöverkets föreskrift om minderårigas arbetsmiljö AFS 2012:3. Företagsledande ställning Personer med företagsledande ställning undantas från arbetstidslagens reglering. Exempel Pelles Rör AB består av ägaren Pelle, en administratör, tre montörer samt en lärling. Pelle undantas från arbetstidslagens bestämmelser, de övriga omfattas. 4

5 Utbildning Elever under utbildning omfattas inte av arbetstidslagen. När elever gör praktik, exempelvis prao eller APL (arbetsplatsförlagt lärande), på en arbetsplats utanför skolan regleras deras arbetsmiljö av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3). Skolan har ett ansvar att se till att eleverna får lämpliga raster och arbetstider då de är ute på prao. Vid APL ska den arbetstid som gäller på arbetsplatsen också gälla för eleven, om inte rektorn bestämmer annat. Om eleven har undervisning i skolan samma vecka som APL minskar emellertid antalet tillåtna timmar för APL med den tid som eleven har undervisning i skolan och det är företaget som ansvarar för att så sker. Flera arbetsgivare Lagens begränsningar gäller bara det arbete som utförs hos en och samma arbetsgivare (samt då arbetstagaren är in- eller utlånad). Om en arbetstagare har flera anställningar, till exempel en heltidsanställning hos en arbetsgivare och en deltidsanställning hos en annan arbetsgivare, bedöms arbetstiderna var för sig. Detta betyder att även om arbetstagaren sammanlagt arbetar mer än vad lagen medger blir det inte någon överträdelse av lagen i detta fall. 5

6 Arbetstidsbestämmelserna i Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl I Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl har parterna försökt anpassa arbetstidsreglerna till VVS- och kylbranschernas förhållanden. Det gäller framförallt bestämmelserna om dygnsoch veckovila. I kollektivavtalet finner du även bestämmelser om arbetstidens förläggning, det vill säga när under dygnet eller veckan som arbetet i första hand ska utföras. 6

7 Ordinarie arbetstid Såvida företaget och Byggnads region inte avtalat annat är den ordinarie arbetstiden enligt kollektivavtalet 160 timmar per helgfri fyraveckorsperiod. I normalfallet förläggs den till måndag fredag och veckoarbetstiden kan variera mellan som mest 43 och som minst 37 timmar. Individuell överenskommelse Arbetstagaren och arbetsgivaren kan komma överens om en annan längd och förläggning av den ordinarie arbetstiden än den som regleras i kollektivavtalet. Den begränsning som då finns är att den ordinarie arbetstiden inte får överstiga 48 timmar per vecka och att den genomsnittliga ordinarie arbetstiden under en sexmånadersperiod ska vara 40 timmar per vecka. För tid som, enligt överenskommelsen, förläggs utom ordinarie arbetstid utgår inte ob-tillägg. Överenskommelsen måste vara skriftlig och kan sägas upp med en månads varsel. Av överenskommelsen bör det lämpligen framgå hur tim- eller månadslönen ska påverkas med anledning av gjorda avvikelser från en ordinarie 40 timmars arbetsvecka, t.ex. vid sjukfrånvaro. Detta får då även betydelse för fastställande av sjuklönens storlek vid en eventuell sjukskrivning. Se exempel på nästa sida. 7

8 Exempel 1 Lars vill kunna lämna och hämta sina barn på dagis varannan vecka. Lars och hans arbetsgivare kommer skriftligen överens om att Lars ordinarie arbetstid ska vara 32 timmar varannan vecka och 48 timmar varannan vecka. Lars genomsnittliga arbetstid blir därvid 40 timmar. Exempel 2 Arbetsgivaren vill erbjuda sina kunder service på lördagar. Detta passar Kalle utmärkt eftersom han vill vara ledig på måndagar. Arbetsgivaren och Kalle kommer därför skriftligen överens om att Kalle arbetar på lördagar och är ledig på måndagar. 8

9 Övertid Med övertid avses sådan arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid och jourtid. Allmän övertid När det finns särskilda behov av ökad arbetstid får, med stöd av 8 arbetstidslagen, allmän övertid tas ut med högst 48 timmar under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Övertiden får emellertid uppgå till högst 200 timmar under ett kalenderår och får bara utnyttjas för tillfälliga behov. Ett företag som kommer fram till att det behövs mer övertid än de timmar som är tillåtna enligt arbetstidslagen ska i första hand försöka nå en skriftlig överenskommelse med Byggnads region, eller på delegation, med MB-grupp. Observera att ett sådant lokalt kollektivavtal enbart gäller under en månads tid räknat från dagen för det lokala avtalets ingående. Kan parterna inte komma överens eller om längre period än en månad önskas krävs ett centralt kollektivavtal och avdelningen Arbetsrätt & Avtal på VVS Företagen ska då kontaktas. Extra övertid Vid särskilda skäl och då situationen inte gått att lösa på annat rimligt sätt får extra övertid (och extra mertid) tas ut med högst 150 timmar per arbetstagare under ett kalenderår enligt 8a arbetstidslagen. Som huvudregel ska den allmänna övertiden först ha förbrukats innan det kan bli aktuellt med uttag av extra 9

10 övertid. I undantagsfall kan det dock förekomma situationer när extra övertid kan tas ut även om det återstår allmän övertid. Exempel på särskilda skäl är sådana tillfälliga arbetsanhopningar som varit omöjliga att förutse, oförutsedda sjukdomsfall eller förlust av spetskompetens som inte går att ersätta omedelbart. Återkommande tillfälliga arbetsanhopningar, till exempel vid julhandeln eller vid löneutbetalningar, kan dock inte anses oförutsedda. Faktorer som vägs in i bedömningen av om situationen hade gått att lösa på annat rimligt sätt är bland annat möjligheter att rekrytera, hyra in personal eller att genomföra andra organisatoriska åtgärder. Kostnaden för arbetsgivaren att lösa situationen på annat sätt måste dock stanna på en rimlig nivå med hänsyn tagen till företagets storlek. Allmän övertid och extra övertid får tillsammans inte överstiga 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. 10

11 Dygnsvila, nattvila och nattarbete All tid som inte räknas som arbetstid ska enligt arbetstidslagen betraktas som ledighet. Alla arbetstagare ska ha rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar (dygnsvila). Dygnsvilan börjar vid den tid arbetsgivaren finner lämpligt och ska läggas ut enligt ett tydligt system. Av kollektivavtalet framgår att om inte företaget beslutat annat startar 24-timmars-perioden (dygnet) kl Dygnsindelningen har bara betydelse för att säkerställa vilokravet. Arbetsgivaren måste noga planera sin verksamhet så att arbetstagaren kan få sin dygnsvila. Avvikelse från reglerna om dygnsvila får göras om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. En förutsättning är då att arbetstagaren omedelbart ges motsvarande kompensationsledighet. Avvikelse får också göras för arbete i samband med beredskapstjänstgöring. I dessa fall ska arbetstagaren ges en sammanlagd dygnsvila (inklusive raster) om minst 13 timmar varav minst 7 timmar sammanhängande vila. Avvikelser får även göras med stöd av en skriftlig överenskommelse med Byggnads region eller, på delegation, med MB-grupp. Observera att en sådan avvikelse med stöd av ett lokalt kollektivavtal enbart gäller under en månad räknat från dagen för det lokala avtalets ingående. Kan parterna inte komma överens eller om längre period än en månad önskas krävs ett 11

12 centralt kollektivavtal och avdelningen Arbetsrätt & Avtal på VVS Företagen ska då kontaktas. Förläggs kompensationsledigheten till ordinarie arbetstid utgår betalning för förlorad arbetsförtjänst enligt den nivå som anges i Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Exempel Arbetstagarens ordinarie arbetstid är Det nya dygnet inleds kl Det nya dygnet inleds med vila från kl Övertidsarbete efter kl är tillåtet men arbetstagaren kan arbeta som längst till kl för att kunna få elva timmars dygnsvila fram till kl morgonen därpå. Måste övertidsarbetet pågå längre tid på kvällen än till kl måste dygnsvilan förskjutas och därmed också tidpunkten för starten av den ordinarie arbetstiden. 12

13 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår då enligt den nivå som anges i Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. I ledigheten för nattvila ska tiden mellan kl till ingå. Detta innebär i princip ett nattarbetsförbud. Enligt kollektivavtalet får man emellertid göra undantag från nattarbetsförbudet vid arbete under beredskap. Avvikelse får också göras om det föreligger andra särskilda omständigheter, eller om arbetet måste bedrivas mellan kl och kl p.g.a. arbetets art eller allmänhetens behov. En särskild omständighet skulle kunna vara så kallade stoppjobb exempelvis inom industri eller kärnkraftverk, då dessa helt eller delvis stängts för reparationer eller där arbetet företrädesvis måste ske nattetid. I dessa sistnämnda fall måste dock förhandling ske med Byggnads region, eller på delegation med MB-grupp. Observera att avvikelser med stöd av en lokal överenskommelse gäller under högst en månad och då räknat från dagen för det lokala avtalets ingående. Kan parterna inte komma överens eller om längre avtalsperiod än en månad önskas krävs ett centralt kollektivavtal och avdelningen Arbetsrätt & Avtal på VVS Företagen ska då kontaktas. 13

14 Dygnsvila under beredskap Tiden då en arbetstagare har beredskap är inte arbetstid och räknas därför som ledighet. Arbete under beredskap bryter däremot vilan. Om utryckningen leder till att arbetstagaren inte kan få 11 timmars sammanhängande dygnsvila kan en tilläggsbestämmelse i kollektivavtalet tillämpas. Den är endast tillämpbar under beredskap och innebär att arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får en sammanlagd dygnsvila (inklusive raster) om minst 13 timmar, varav minst 7 timmar måste vara sammanhängande. Exempel 1 Ordinarie arbetstid är kl Dygnet startar kl. 16. Beredskapen i exemplet ovan bryter den pågående dygnsvilan vilket innebär att arbetstagaren inte får 11 timmars sammanhängande dygnsvila. Detta är tillåtet enligt Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl eftersom arbetstagaren istället får 13 timmar sammanlagd vila (inkl. raster), varav minst 7 timmar sammanhängande (i detta fall 9 timmar sammanhängande). Någon kompensationsledighet behövs inte. 14

15 Exempel 2 Ordinarie arbetstid är kl Dygnet startar kl. 16. Arbetet under beredskapen i exemplet ovan bryter den pågående dygnsvilan vilket innebär att arbetstagaren inte får 11 timmars sammanhängande dygnsvila. Detta är tillåtet enligt Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl men arbetstagaren måste få 3 timmars kompensationsledighet samt en timmes rast för att komma upp till 13 timmar sammanlagd vila. Kravet på minst 7 timmar sammanhängande uppfylldes redan innan beredskapsutryckningen. För tiden som arbetstagaren är kompensationsledig ska ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgå enligt Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. 15

16 Veckovila Arbetstagaren har rätt till minst 35 timmars sammanhängande vila under varje period om 7 dagar. Veckovilan ska så långt som möjligt förläggas till veckoslut. Under veckovilan får inte arbetstagaren ha beredskap. Vid enstaka tillfällen och utan krav på särskilt medgivande kan veckovilan hoppas över. Arbetstagaren ska i sådant fall omedelbart få motsvarande kompensationsledighet. Det krävs att något oförutsett har inträffat. Varje oväntad händelse får dock inte leda till en inskränkning i veckovilan, utan arbetsgivarens planering måste ge ett visst utrymme för rubbningar i verksamheten, till exempel vid sjukfrånvaro. När veckovila förläggs till ordinarie arbetstid ska ersättning för förlorad arbetsinkomst utgå enligt den nivå som anges i kollektivavtalet. Efter förhandling med Byggnads region eller, efter delegation till MBgrupp, får veckovilan på ett företag genomsnitts beräknas över en beräkningsperiod om högst 14 dagar. Detta kan bli aktuellt om företaget exempelvis har sjudagars beredskapspass eller kommer att befinna sig i en väldigt arbetsintensiv period. Den ena veckovilan kan därmed göras kortare för att påföljande vecka förlängas i motsvarande utsträckning. Den sammanhängande vilan under en sjudagarsperiod får aldrig understiga 24 timmar. Exempel på veckoplanering när arbetstagaren har beredskap, se sid 14. Exempel på veckoplanering under annan arbetsintensiv period, se sid 20. Veckovilan ska på samma sätt som arbetstidens förläggning i övrigt planeras så att arbetstagaren får besked i rimlig tid i förväg. Har vederbörlig planering skett i förväg är kravet på veckovila uppfyllt även om den planerade 35-timmarsledigheten skulle sammanfalla med semester, sjukledighet, arbetsfri helgdag, tjänstledighet eller dylikt. 16

17 Veckoarbetstid Arbetstagarens sammanlagda arbetstid får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt per sjudagarsperiod under en beräkningsperiod om högst sex månader. Med sammanlagd arbetstid avses all ordinarie arbetstid, övertid, nödfallsövertid eller mertid vid deltidsanställning. Även jourtid, det vill säga tid då arbetstagaren befinner sig på arbetsplatsen för att vid behov utföra arbete, räknas som arbetstid. Däremot ingår inte tiden då en arbetstagare har beredskapstjänst, det vill säga tid då arbetstagaren inte behöver vistas på arbetsstället men är redo att inställa sig med kort varsel för utförande av nödvändiga reparations- eller servicearbeten, i begreppet arbetstid. Vanlig restid ingår inte heller i arbetstidsbegreppet. Vid beräkning av veckoarbetstiden ska semester och sjukfrånvaro under den tid då arbetstagaren annars skulle ha arbetat likställas med fullgjord arbetstid. Övrig ledighet, exempelvis för vård av barn eller tjänstledighet, ingår emellertid inte. Exempel Arbetsgivaren utnyttjar möjligheten till maximal beräkningsperiod om sex månader och bestämmer att perioden ska börja den 1 januari. Den första perioden, januari-juni, omfattar 181 dagar, vilket innebär att den sammanlagda arbetstiden under perioden inte får överstiga 181 x 48 timmar 7 dygn eller drygt 1241 timmar. Denna tid får sedan fördelas beroende på verksamhetens behov av ordinarie arbetstid och övertid. Observera dock regleringen av övertidstaket och bestämmelserna om dygnsoch veckovila. Blir arbetstagaren sjuk eller beviljas denne semester under perioden minskar taket för den sammanlagda arbetstiden i motsvarande mån. 17

18 Raster och pauser Med rast menas ett längre avbrott i den dagliga arbetstiden, till exempel en lunchrast. Under rasten får arbetstagaren fritt förfoga över sin tid och kan lämna arbetsstället. Rasten räknas inte som arbetstid. Av Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl framgår att rasterna ska vara 2-3 stycken per dag. Utöver rasterna ska arbetstagaren kunna göra kortare avbrott från arbetet, så kallade pauser. Under en paus får arbetstagaren inte lämna arbetsstället och pausen räknas som arbetstid. Tillsynen Arbetsmiljöverket har till uppgift att övervaka att arbetstidslagens regler följs. Vid denna tillsyn har Arbetsmiljöverket rätt att få ta del av sådana handlingar och upplysningar som behövs och verket har även rätt att komma in på arbetsplatsen för att kontrollera arbetstiden. Verket har sedan möjlighet att meddela förelägganden och förbud om detta behövs för att lagen ska efterlevas och dessa kan även förenas med vite. Andra medel som står Arbetsmiljöverket till buds är böter, fängelse (högst ett år) och sanktionsavgifter. Det har ingen betydelse för bedömningen att arbetstagaren själv har godtagit eller kanske till och med föreslagit arbetstidsförläggningen, utan det är enbart arbetsgivaren som drabbas av en påföljd om han låter en arbetstagare arbeta i strid mot reglerna om arbetstidens längd eller förläggning. Både skyddsombud och enskilda arbetstagare kan vända sig till Arbetsmiljöverket om de anser att företaget bryter mot arbetstidslagens bestämmelser. Skyddsombudet måste dock vända sig till arbetsgivaren först och begära att denna vidtar åtgärder innan han vänder sig till Arbetsmiljöverket och begär 18

19 föreläggande eller förbud. Arbetsgivaren ska utan dröjsmål lämna besked till skyddsombudet hur företaget ställer sig till dennes begäran att vidta åtgärder. Arbetsmiljöverkets kontroll gäller bara reglerna i arbetstidslagen. Bryter arbetsgivaren mot de bestämmelser om arbetstid som finns i Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd till Byggnads för kollektivavtalsbrott. Dessa tvister avgörs slutligen av Arbetsdomstolen. 19

20 Veckovilan under beredskap Exempel på sjudagars beredskapspass Exempel 1 Veckoindelning: lördag kl. 19 lördag kl. 19. Beredskap: fredag kl. 16 fredag kl. 07. Vila under ordinarie arbetstid fredag vecka 2. I ovanstående fall har arbetsgivaren valt att förlägga veckovilan enligt huvudregeln, det vill säga utan överenskommelse om genomsnittsberäkning. Arbetstagaren går av sitt beredskapspass på fredagen kl vecka 2. Han inleder samtidigt sin veckovila och får under fredagen ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt den nivå som anges i Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. 20

21 Exempel 2 Veckoindelning: fredag kl. 16 fredag kl. 16. Beredskap: måndag kl. 16 måndag kl. 07. Genomsnittsberäkning av veckovila under 14-dagarsperiod. Efter överenskommelse med Byggnads region tillämpar företaget möjligheten att genomsnittsberäkna veckovilan under en 14 dagarsperiod. För att arbetstagaren under perioden ska kunna få sammanlagt 70 (35+35) timmars veckovila, varav minst 24 timmar under den ena veckan, måste vilan under vecka 2 förläggas till en ordinarie arbetsdag. I detta fall förläggs vilan till fredagen. Arbetstagaren får under denna dag ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt den nivå som anges i Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Sjudagars beredskapspass kan leda till höga kostnader för företaget, bland annat eftersom lön ska utgå för det fall veckovilan förläggs till ordinarie arbetstid men också därför man drabbas av produktionsbortfall den aktuella dagen. Ett för arbetsgivaren billigare alternativ är att förlägga beredskapspassen till ett sexdagarsschema. Detta föranleder mindre antal tillfällen med betald vila på ordinarie arbetstid: 21

22 Exempel på sexdagars beredskapspass Pass 1 Start måndag söndag Pass 2 Start söndag lördag Pass 3 Start lördag fredag Pass 4 Start fredag torsdag Pass 5 Start torsdag 16,00 onsdag Pass 6 Start onsdag tisdag Pass 7 Start tisdag måndag Genomsnittsberäkning krävs, ej vila på betald arbetstid Genomsnittsberäkning krävs ej, ej vila på betald arbetstid Genomsnittsberäkning krävs, ej vila på betald arbetstid Genomsnittsberäkning och en dag ledig på betald arbetstid Genomsnittsberäkning och en dag ledig på betald arbetstid Genomsnittsberäkning och en dag ledig på betald arbetstid Genomsnittsberäkning och en dag ledig på betald arbetstid 22

23 Två personer delar på beredskapsvecka Det för arbetsgivaren billigaste alternativet är istället att låta två personer dela på en beredskapsvecka, exempelvis enligt nedanstående bild. Veckovila behöver i sådant fall inte utgå på ordinarie arbetstid. Nackdelen är att systemet kan vara svårtillämpbart på mindre enheter med endast ett fåtal arbetstagare som kan dela på beredskapspassen. Pass 1 Veckovila 24 tim under vecka 1 samt 63 tim vecka 2. Avtal om genomsnittsberäkning krävs. Pass 2 Veckovila 63 tim under vecka 1 samt 39 tim vecka 2. Avtal om genomsnittsberäkning krävs ej. Veckoindelning: fredag kl fredag kl I exemplet ovan pågår beredskapspass 1: lördag kl onsdag kl Beredskapspass 2: fortsätter från onsdag kl lördag kl

24 Stoppjobb Ett företag planerar ett stoppjobb som beräknas pågå i tre veckor. Schemat ser ut enligt följande: Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Ledig Ledig Ledig Söndag Kommentar Dygnsvila Avvikelsemöjligheten i kollektivavtalets 3, Mom 4.3, andra stycket gäller endast beredskap, och är inte tillämpbar på stoppjobb. Dygnsvilan ska således vara 11 timmar sammanhängande enligt avtalets huvudregel. I exemplet ovan visas att arbetstagaren kan arbeta fram till kl och ändå få 11 timmars dygnsvila. Krävs arbete efter kl måste arbetstagaren få kompensationsvila. Veckovila: Arbetstagaren får, med en ledig dag i veckan, sin veckovila på 35 timmar. Den lediga dagen ska företrädesvis läggas under helgen. 24

25 Nattvila Nattvilan mellan kl är tillgodosedd. Den sammanlagda arbetstiden Bestämmelsen om att den sammanlagda arbetstiden under varje period om 7 dagar får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst 6 månader måste observeras med anledning av det kraftiga övertidsuttaget. Övertid Den allmänna övertiden får tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en fyraveckorsperiod. En lokal överenskommelse måste därför tecknas med Byggnads region, eller på delegation med MB-grupp, för det fall avvikelse måste ske från bestämmelserna. Är det så att arbetet fördelas på två fyraveckorsperioder behöver en lokal överenskommelse dock inte bli nödvändig. 25

26

Arbetsgivarfrågor Nr 18 December 2006

Arbetsgivarfrågor Nr 18 December 2006 Arbetsgivarfrågor Nr 18 December 2006 Ändringar i arbetstidslagen fr o m den 1 januari 2007 Som vi tidigare meddelat (se Cirkulär nr 10/2005) skall vissa nya regler i arbetstidslagen tillämpas från och

Läs mer

Konsekvensbeskrivningen ska vara personalchefen Barbro Hejdström-Nilsson tillhanda senast 16 oktober 2006.

Konsekvensbeskrivningen ska vara personalchefen Barbro Hejdström-Nilsson tillhanda senast 16 oktober 2006. 1(1) Inför ny ATL 1 januari 2007 Med anledning av förändringarna i arbetstidslagen har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tagit fram direktiv gällande arbetstidsförläggning. Utifrån dessa direktiv uppmanas

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidslagen

FÖRBUNDSINFO. Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidslagen Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 1 januari 2007 Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidslagen Riksdagen har beslutat om ändringar i arbetstidslagen, prop. 2003/04:180 och SFS 2005:165,

Läs mer

Postens Villkorsavtal PVA

Postens Villkorsavtal PVA Postens Villkorsavtal PVA Gilltighetstid 2010-10-01 2012-05-31 Utgiven av Postens Villkorsavtal PVA 2010-10-01 2012-05-31 Allmänna anställningsvillkor... 4 1 Avtalets omfattning... 4 2 Anställning...

Läs mer

ATL. Arbetstidslag. I lydelse fr.o.m. 2005-07-01. samt. Arbetstidsförordning. I lydelse fr.o.m. 2001-01-01

ATL. Arbetstidslag. I lydelse fr.o.m. 2005-07-01. samt. Arbetstidsförordning. I lydelse fr.o.m. 2001-01-01 ATL Arbetstidslag I lydelse fr.o.m. 2005-07-01 samt Arbetstidsförordning I lydelse fr.o.m. 2001-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA fååéü ää= Arbetstidslag (1982:673)... 3

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 01-04-03 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen avser

Läs mer

6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg

6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg 6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg Mom 1 Ordinarie arbetstid Mom 1:1 Arbetstidens längd Den ordinarie arbetstiden får inte överstiga 40 timmar per helgfri vecka i genomsnitt under en

Läs mer

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige ARBETSTIDSLAGEN Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige Arbetstidslagen 2014-12-03 1 ARBETSTIDSLAGEN (SFS 1982:673) Nationella bestämmelser samt bestämmelser baserade på EU-direktivet 2003/88/EG Arbetsmiljöverket

Läs mer

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA = c êü~åçäáåöëéêçíçâçää= _b^= = OMMTJMRJOQ= Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Parterna är överens om att Arbetstagare anställd kortare tid än tre (3) månader skall omfattas av avtalet.

Parterna är överens om att Arbetstagare anställd kortare tid än tre (3) månader skall omfattas av avtalet. TELENOR SVERIGEE AB LOKAL ÖVERENSKOMMELSE GÄLLANDE ANSTÄLLNINGSVILLKOR TELEKOM MELLAN TELENOR SVERIGE AB OCH UNIONEN, AKADEMIKERFÖRENINGEN OCH SEKO För butikssäljare gäller lokal överenskommelse för perioden

Läs mer

Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet

Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet Hur ska man förhålla sig till bestämmelserna om dygnsvila och arbetstidens längd? Göran Kecklund, Fil Dr Syfte med arbetstidslagen Att ge ett skydd mot alltför stora

Läs mer

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK,, KS, Vårdföretagarna C,, E,, H Eva Pålsson maj 2014 1 Vårdföretagarna Bransch C Läkarmottagningar, upphör och uppgår i Bransch E Vård och behandling samt omsorgsverksamhet,

Läs mer

De vanligast förekommande frågorna i det lokala. avtalet mellan SEKO och

De vanligast förekommande frågorna i det lokala. avtalet mellan SEKO och De vanligast förekommande frågorna i det lokala avtalet mellan SEKO och Sammanfattningar, förklaringar och exempel. Paragrafen i början av varje stycke hänvisar till originaltexten i det lokala avtalet

Läs mer

Redogörelse för nya arbetstidsavtalet med Symf/SMF. kommentarer/tillämpningsanvisningar

Redogörelse för nya arbetstidsavtalet med Symf/SMF. kommentarer/tillämpningsanvisningar Redogörelse för nya arbetstidsavtalet med Symf/SMF kommentarer/tillämpningsanvisningar 1 1. Inledning Den 2 november 2007 träffade Svensk Scenkonst (SvS), Sveriges Yrkesmusikerförbund (Symf) och Musikerförbundet

Läs mer

Sågverksavtalet 1 april 2013 31 mars 2016

Sågverksavtalet 1 april 2013 31 mars 2016 Sågverksindustrin Sågverksavtalet 1 april 2013 31 mars 2016 Allmänna bestämmelser för kollektivavtal Föreningen Sveriges Skogsindustrier och GS med kommentarer utarbetade av parterna Avtalstexten markerad

Läs mer

Övriga avtal mellan parterna

Övriga avtal mellan parterna Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Kollektivavtal 4 1 Avtalets omfattning 4 2 Allmänna förhållningsregler 5 3 Anställning 5 4 Arbetstid 6 5 Övertidskompensation 10 6 Beredskapstjänst 12

Läs mer

Kollektivavtal 2016, Tele2 Sverige AB

Kollektivavtal 2016, Tele2 Sverige AB Protokoll Kollektivavtal 2016, Tele2 Sverige AB Datum: 2016-04-27 t o m 2016-05-20 Parter: Arbetsgivarsidan: Tele2 Sverige AB, nedan kallat företaget Arbetstagarsidan: Unionen, Saco och SEKO Närvarande:

Läs mer

ÖVRIGA AVTAL MELLAN PARTERNA

ÖVRIGA AVTAL MELLAN PARTERNA ÖVRIGA AVTAL MELLAN PARTERNA Huvudavtal Utvecklingsavtal inkl avtal om förslagsverksamhet Beredskapsavtal Pensionsavtal Avtal om trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) Avtal om tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

löneavtal 2012-2014 Skola/Utbildning Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning

löneavtal 2012-2014 Skola/Utbildning Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning Skola/Utbildning Branschoch löneavtal 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Vision Akademikerförbunden Kommunal

Läs mer

2016- maskinföraravtalet. Supplement 2016 tillhörande 2017

2016- maskinföraravtalet. Supplement 2016 tillhörande 2017 2016- Supplement 2016 tillhörande 2017 maskinföraravtalet Maskinentreprenörerna Box 1609 111 86 Stockholm Tel 08-762 70 65 Besöksadress: Storgatan 19, 5 tr www.me.se Service- och Kommunikationsfacket Box

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Gösta Rehnstam Förhandlingschef 044-309 33 64 gosta.rehnstam@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-09-16 Dnr 1301567 1 (2) Personal- och arbetsgivarutskottet Fastställande

Läs mer

Jour och beredskap försämrar livskvaliteten

Jour och beredskap försämrar livskvaliteten Januari 2016 Jour och beredskap försämrar livskvaliteten Dags att modernisera kollektivavtalen Jour och beredskap försämrar livskvaliteten -Dags att modernisera kollektivavtalen Flera av Visions medlemmar

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE - TRÄINDUSTRIAVTALET

ÖVERENSKOMMELSE - TRÄINDUSTRIAVTALET ÖVERENSKOMMELSE - TRÄINDUSTRIAVTALET mellan Trä- och Möbelindustriförbundet och GS Trä- och Möbelindustriförbundet (TMF) och GS enas om att prolongera nu gällande träindustriavtal med nedan angivna ändringar

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN BRANSCH APOTEK 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN BRANSCH APOTEK 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen 3220 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN BRANSCH APOTEK 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal och överenskommelser mellan parterna 3 Avtal om allmänna anställningsvillkor 5 1

Läs mer

I fokus: Arbetstider

I fokus: Arbetstider I fokus: Arbetstider Avtal 2016 Installatörsföretagen 1 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps Innehåll Installationsavtalet Tuffare än lagstiftningen Installationsavtalet Tuffare än lagstiftningen

Läs mer

Svensk Handel Apoteksanställda 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen

Svensk Handel Apoteksanställda 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen 4265 Svensk Handel Apoteksanställda 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Förord 3 Övriga överenskommelser mellan parterna 5 Avtal om allmänna anställningsvillkor 7 1 Avtalets

Läs mer

U 37/2014 rd. Arbetsminister Lauri Ihalainen

U 37/2014 rd. Arbetsminister Lauri Ihalainen U 37/2014 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets direktiv (arbetstidsdirektivet för inlandssjöfarten) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13 Förhandlingsprotokoll 2013-04-28 Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta

Läs mer

1 januari 2012 31 december 2013

1 januari 2012 31 december 2013 KOLLEKTIV AVTAL om löner och allmänna anställningsvillkor för Sacoförbundens medlemmar i försäkringsbranschen 1 januari 2012 31 december 2013 Rekommendation angående genomförande av lönerevision genom

Läs mer

TORVAVTALET 2016-2017. Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och IF Metall

TORVAVTALET 2016-2017. Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och IF Metall TORVAVTALET 2016-2017 Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och IF Metall Avtalsrörelsen 2016 Torvavtalet Förhandlingsprotokoll Fört vid avtalsförhandlingar gällande Torvavtalet mellan Maskinentreprenörerna

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun Bilaga till förhandlingsprotokoll 2014-10-30. Personalavdelningen Lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid för administrativ personal i Mönsterås kommun ----- 1 1 Allmänt Flexibel arbetstid bygger på

Läs mer

Exempel. Vinterväghållning vad gäller?

Exempel. Vinterväghållning vad gäller? Vinterväghållning vad gäller? November 2013 Här hittar du aktuell information om hur lagar och regleringar styr vinterväghållningen, inklusive alla undantag. Sveriges Åkeriföretag har analyserat hur regelverken

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård Giltighetstid: Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Vårdförbundet 2011-01-01 tillsvidare Giltighetstid: Vision (SKTF) 2011-01-01

Läs mer

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör A. LÖNEUTBETALNING A1 TIDPUNKTER FÖR LÖNEUTBETALNING Löneutbetalningstid Med lönebetalningsperiod avses den tid för vilken lön betalas. Lönebetalningsperioden får i regel vara högst en månad lång. Om arbetstagarens

Läs mer

Utländsk arbetstagare i Finland

Utländsk arbetstagare i Finland Utländsk arbetstagare i Finland Innehåll } Utländsk arbetstagares rätt att arbeta och lagring av uppgifter } Redogörelse för de centrala villkoren i arbetet } Arbetstid och arbetstidsbokföring } Vilotider

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda är klart nr 21 juni 2012 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda är klart

Läs mer

LATHUND FÖR FILMARBETARE

LATHUND FÖR FILMARBETARE LATHUND FÖR FILMARBETARE INLEDNING I den här lathunden hittar du information om vilka regler som gäller för dig som arbetar med film-, tv- och videoinspelning, enligt de kollektivavtal som finns. Ett nytt

Läs mer

Varför vill Region Skåne omförhandla sina arbetstidsavtal?

Varför vill Region Skåne omförhandla sina arbetstidsavtal? Nedanstående material har skickats ut från Region Skåne till Vårdförbundet, anställda, och chefer på SUS (Vårdförbundets anmärkning) Region Skånes frågor och svar om arbetstidsavtal. Varför vill Region

Läs mer

LATHUNDEN KyrkA:s Guide till Kyrkans AB 16 sammanställd av Anna Lisa Saar

LATHUNDEN KyrkA:s Guide till Kyrkans AB 16 sammanställd av Anna Lisa Saar 2016 06 26 LATHUNDEN KyrkA:s Guide till Kyrkans AB 16 sammanställd av Anna Lisa Saar Innehållsförteckning Arbetstid... 3 Arbetstid... 3 särskilda bestämmelser för präst... 3 arbetstidsschema... 3 Övertid

Läs mer

I avtalet har skrivits in att man får tillgodoräkna sig sammanlagd anställningstid under de senaste 36 månaderna för uppflyttning.

I avtalet har skrivits in att man får tillgodoräkna sig sammanlagd anställningstid under de senaste 36 månaderna för uppflyttning. Nya avtalet 800 kronor i potten Avtalsperioden Det nya avtalet är treårigt och löper från den 1 oktober 2007 till den 30 september 2010. Avtalet går inte att säga upp under avtalsperioden. Lönerna 1. Ny

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31

KOLLEKTIVAVTAL. Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31 KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag 2012 2013 Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning 9 1.1 Omfattning... 9 1.2 Tillämpning... 9 1.2.1

Läs mer

Svenska Kyrkans AVTAL 08

Svenska Kyrkans AVTAL 08 Svenska Kyrkans AVTAL 08 Kollektivavtalet tecknades den 1 april 2008 och består av Kyrkans löneavtal 08, Kyrkans allmänna bestämmelser 08 (AB 08), Protokollsanteckningar samt Särskilda bestämmelser till

Läs mer

Nr 10 Augusti 2011. Detta cirkulär ersätter cirkulär nr 9 från juni 2011. Cirkulär nr 9 innehåller felaktigheter och ska makuleras!

Nr 10 Augusti 2011. Detta cirkulär ersätter cirkulär nr 9 från juni 2011. Cirkulär nr 9 innehåller felaktigheter och ska makuleras! Arbetsgivarfrågor Nr 10 Augusti 2011 Detta cirkulär ersätter cirkulär nr 9 från juni 2011. Cirkulär nr 9 innehåller felaktigheter och ska makuleras! Ändrade regler om övertid och skyddskommitté m.m. Från

Läs mer

ALMEGA Branschavtal. Spårtrafik. Mittnabotåget Kustpilen Öresund. Veolia Transport SEKO. Sveriges Ingenjörer/TJ. Lokal anpassning av

ALMEGA Branschavtal. Spårtrafik. Mittnabotåget Kustpilen Öresund. Veolia Transport SEKO. Sveriges Ingenjörer/TJ. Lokal anpassning av Lokal anpassning av ALMEGA Branschavtal Allmänna anställningsvillkor 2012-2013 Spårtrafik Veolia Transport/Division Tåg Mittnabotåget Kustpilen Öresund Veolia Transport SEKO ST Sveriges Ingenjörer/TJ Förteckning

Läs mer

Parterna tecknar härmed överenskommelse kring följande. Avtalsperioden: omfattar perioden den 1 april 2016 till och med den 30 april 2017.

Parterna tecknar härmed överenskommelse kring följande. Avtalsperioden: omfattar perioden den 1 april 2016 till och med den 30 april 2017. Överenskommelse Mellan Glasbranschföreningen Och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Glasmästeriavtalet Parterna tecknar härmed överenskommelse kring följande. Avtalsperioden: omfattar perioden den 1 april

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Matfågelslakterier Maj 2013

Arbetsgivarfrågor Matfågelslakterier Maj 2013 Arbetsgivarfrågor Matfågelslakterier Maj 2013 Li har tidigare sänt ut information om de kollektivavtal som tecknats och som gäller från och med den 1 april 2013 (cirkulär 2013 nr 3 och 4). Där beskrivs

Läs mer

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna.

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna. ALLMÄN DEL AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 Lokala avtal Tillämpningsdirektiv Detta avtal tillämpas inte till den del man lokalt kommit överens om att avvika från bestämmelserna i detta avtal. Genom lokala

Läs mer

Frågor och svar - Flexibel arbetstid inom BV Produktion

Frågor och svar - Flexibel arbetstid inom BV Produktion Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2008-05-05 3 14 Diarienummer Beslutsfattare 14 Antal bilagor 0 Handläggande enhet, Handläggare CPR Malmö Nils-Göran Pärlemar, 040-6803921 Ersätter Version nr 2 som

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

Lärares arbetstid. En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor. anställda med ferie enligt Bilaga M till AB

Lärares arbetstid. En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor. anställda med ferie enligt Bilaga M till AB Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är anställda med ferie enligt Bilaga M till AB Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är

Läs mer

TjänstemannaavtaleT supplement

TjänstemannaavtaleT supplement 0160 BUSSARBETSGIVARNA TRAFIKAVTALET SUPPLEMENT FAC FLYGBUSSAR 2013-05-01 2016-04-30 TjänstemannaavtaleT supplement Innehållsförteckning Supplement avseende FAC Flygbussarna Airport Coaches AB och FAC

Läs mer

Lokalt avtal för Stationsvärdar och Betalvärdar

Lokalt avtal för Stationsvärdar och Betalvärdar Lokalt avtal för Stationsvärdar och Betalvärdar FÖRTECKNING ÖVER AVTAL SOM GÄLLER FÖR SPÅRTRAFIK... 4 1 AVTALETS OMFATTNING.... 5 2 ANSTÄLLNING.... 6 MOM 1 ANSTÄLLNING TILLSVIDARE... 6 MOM 2 TIDSBEGRÄNSAD

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SÄKERHETSFÖRETAGEN SAMT SERVICEENTREPRENAD- OCH SPECIALSERVICEFÖRETAG 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SÄKERHETSFÖRETAGEN SAMT SERVICEENTREPRENAD- OCH SPECIALSERVICEFÖRETAG 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen 2185 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SÄKERHETSFÖRETAGEN SAMT SERVICEENTREPRENAD- OCH SPECIALSERVICEFÖRETAG 2013-04-01 2016-03-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor

Läs mer

Så får barn och ungdomar arbeta

Så får barn och ungdomar arbeta Så får barn och ungdomar arbeta INNEHÅLL Allmän information Arbetsuppgifter Arbetstider och ledighet ALLMÄN INFORMATION FÖR BÅDE MINDERÅRIGA och vuxna som arbetar gäller arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 39/08 Mål nr A 150/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 39/08 Mål nr A 150/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 39/08 Mål nr A 150/07 Sammanfattning Beredskapen för tre arbetstagare på ett universitetssjukhus har vid olika tillfällen avbrutits genom arbete vilket lett till att de inte erhållit

Läs mer

LOKALT KOLLEKTIVAVTAL

LOKALT KOLLEKTIVAVTAL LOKALT KOLLEKTIVAVTAL FÖR METSO PAPER SERVICE CENTER HALLSTA 2012-02-01-2013-03-31 MELLAN METSO PAPER KARLSTAD AB OCH SVENSKA PAPPERS AVD 68 2012-04-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3

Läs mer

Postens Villkorsavtal PVA. Giltighetstid 2013-06-01 2016-07-31

Postens Villkorsavtal PVA. Giltighetstid 2013-06-01 2016-07-31 Postens Villkorsavtal PVA Giltighetstid 2013-06-01 2016-07-31 Postens Villkorsavtal 2013-06-01 2016-07-31 Branschavtal Kommunikation & Postens villkorsavtal Avtal om allmänna anställningsvillkor...4 1

Läs mer

Banverkets affärsverksavtal

Banverkets affärsverksavtal Kollektivavtal Dnr F018-1064/PE80 Utgivare GPa Handläggare OPa Sändlista Banverkets enheter Giltig från Bilagor A - F och tills vidare Sidor 62 Banverkets affärsverksavtal BVAVA Tidigare versioner av BVAVA

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 7 6 c 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. De försäkringar som arbetsgivaren i enlighet med 11 förbundit sig att teckna omfattar dock endast spelare tillhörande A-truppen.

KOLLEKTIVAVTAL. De försäkringar som arbetsgivaren i enlighet med 11 förbundit sig att teckna omfattar dock endast spelare tillhörande A-truppen. KOLLEKTIVAVTAL Elitföreningen Damfotboll (EFD), Org. nr. 864502-0325 Forskargatan 3, 781 27 Borlänge, och Svenska Fotbollsspelareföreningen (SFS), Org. nr. 857204-6475, Box 10004, 434 21 Kungsbacka, har

Läs mer

Förtroendemannalagen

Förtroendemannalagen Förtroendemannalagen Innehållsförteckning Inledning... 3 Vem är facklig förtroendeman?... 4 Facklig förtroendeman... 4 Arbetstagarorganisation... 4 Utsedd av arbetstagarorganisation... 4 Bestående kollektivavtalsförhållande...

Läs mer

Fotografi: Bengt Wanselius. Vad är ett kollektivavtal värt?

Fotografi: Bengt Wanselius. Vad är ett kollektivavtal värt? Fotografi: Bengt Wanselius Vad är ett kollektivavtal värt? Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga organisationer. Kollektivavtalet reglerar löner och anställningsvillkor

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. 1. Avtalets omfattning. 2. Anställning

KOLLEKTIVAVTAL. 1. Avtalets omfattning. 2. Anställning KOLLEKTIVAVTAL mellan Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse å ena sidan, och Personalorganisationen inom Svenska Missionskyrkan å andra sidan avseende allmänna bestämmelser för anställda i församlingar,

Läs mer

Tekoavtalet 2010 2012

Tekoavtalet 2010 2012 Tekoavtalet 2010 2012 Kollektivt avtal mellan TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag och Industrifacket Metall angående arbets- och löneförhållanden inom tekoindustrin 1 maj 2010 29 februari 2012 Streckmarkeringar

Läs mer

ANSTÄLLNINGSBEVIS Originalet till den anställde, kopia till arbetsgivaren, kopia till Transports avdelning i samband med anställningens ingående.

ANSTÄLLNINGSBEVIS Originalet till den anställde, kopia till arbetsgivaren, kopia till Transports avdelning i samband med anställningens ingående. Ny anställning Arbetsgivare Företag Ändring fr o m ANSTÄLLNINGSBEVIS Originalet till den anställde, kopia till arbetsgivaren, kopia till Transports avdelning i samband med anställningens ingående. Datum

Läs mer

Stål- och Metallavtalet 2007, 2008, 2009. Kommentarer

Stål- och Metallavtalet 2007, 2008, 2009. Kommentarer Stål- och Metallavtalet 2007, 2008, 2009 Kommentarer Förord Denna avtalskommentar till stål- och metallavtalet har utarbetats gemensamt av Stål och Metall Arbetsgivareförbundet och Industrifacket Metall.

Läs mer

Arbetstidsdirektivets påverkan av den svenska arbetstidslagen

Arbetstidsdirektivets påverkan av den svenska arbetstidslagen Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Helena Agnemyr Arbetstidsdirektivets påverkan av den svenska arbetstidslagen I vilken utsträckning kan parterna på arbetsmarknaden stifta kollektivavtal? Directive

Läs mer

Observera. Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda klart

Observera. Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda klart Observera nr 7 JUNI 2013 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Slakteri- och charkuteribranschen Maj 2013

Arbetsgivarfrågor Slakteri- och charkuteribranschen Maj 2013 Arbetsgivarfrågor Slakteri- och charkuteribranschen Maj 2013 Li har tidigare sänt ut information om de kollektivavtal som tecknats och som gäller från och med den 1 april 2013 (cirkulär 2013 nr 3 och 4).

Läs mer

Fastigheter Branschavtal nr 9. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

Fastigheter Branschavtal nr 9. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Fastigheter Branschavtal nr 9 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Innehållsförteckning Lönebilaga B1 för anställningar med tidlön... 3 1 Avtalets omfattning... 4 2 Arbetets ledning och fördelning

Läs mer

Kollektivavtal. för. fastighetsarbete

Kollektivavtal. för. fastighetsarbete Kollektivavtal för fastighetsarbete Giltighetstid: 2013-04-01-2016-03-31 IDEA - Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer Fastighetsanställdas Förbund Innehållsförteckning Sid. LÖNEBILAGA för perioden

Läs mer

Mom 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller musiker (korister och repetitörer) vid NN-orkestern/NN-operan/ Musik i NN.

Mom 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller musiker (korister och repetitörer) vid NN-orkestern/NN-operan/ Musik i NN. LOKALT ARBETSTIDSAVTAL 1 Avtalets omfattning m.m. Mom 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller musiker (korister och repetitörer) vid NN-orkestern/NN-operan/ Musik i NN. Mom 2 Tvingande regler i arbetstidslagen

Läs mer

Tjänstemannaavtalet. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Biltrafikens Arbetsgivareförbund

Tjänstemannaavtalet. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Tjänstemannaavtalet Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussarbetsgivarna Flygarbetsgivarna Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar Tjänstemannaförbundet HTF Sveriges Ingenjörer Avtalsområde

Läs mer

Kan verksamhetsanpassade arbetstider ge en hälsofrämjande arbetsmiljö? 17 februari 2014. Ulla Olofsson

Kan verksamhetsanpassade arbetstider ge en hälsofrämjande arbetsmiljö? 17 februari 2014. Ulla Olofsson 1 Kan verksamhetsanpassade arbetstider ge en hälsofrämjande arbetsmiljö? 17 februari 2014 Ulla Olofsson ulla.olofsson@vll.se Upplägg av passet 2 Regelverk Verksamhets- och kompetensanalys Bemanningsplanering

Läs mer

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL 1 (10) AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE () 1 Tillämpningsområde Avtalet gäller tjänsteman med arvodestjänst vid allmän försäkringskassa,

Läs mer

Lokal anpassning av. Branschavtal Spårtrafik. för. MTR Stockholm AB. Parter. MTR Stockholm AB. SEKO Facket för service och kommunikation

Lokal anpassning av. Branschavtal Spårtrafik. för. MTR Stockholm AB. Parter. MTR Stockholm AB. SEKO Facket för service och kommunikation Kollektivavtal för MTR Stockholm AB 1 (49) Lokal anpassning av Branschavtal Spårtrafik för MTR Stockholm AB 2013-04-01 2016-03-31 Parter MTR Stockholm AB SEKO Facket för service och kommunikation Fackförbundet

Läs mer

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Innehåll: Utdrag från avtalet AB 05 Specialbestämmelser Läkare (SKL) Sammanfattning av ATL (arbetstidslagen) Lokala rutiner om jourkomp Sammanfattning och

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, växel 08-737 70 00

FÖRBUNDSINFO. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, växel 08-737 70 00 Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 15 juni 2010 Ändringar i semesterlagen Nya ändringar i semesterlagen har trätt i kraft den 1 april 2010. Materiellt innebär förslaget i huvudsak samma förmåner

Läs mer

rörande löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän vid dagstidningar m. fl.

rörande löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän vid dagstidningar m. fl. KOLLEKTIVAVTAL mellan TIDNINGSUTGIVARNA och LEDARNA rörande löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän vid dagstidningar m. fl. 1 april 2004 tills vidare 2 Innehållsförteckning Sid 7 Ledaravtal

Läs mer

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal... 3 Inledning... 3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Kollektivavtal SVEMEK. 1 juni 2013 31 maj 2016. SVEMEK-avtalet 1

Kollektivavtal SVEMEK. 1 juni 2013 31 maj 2016. SVEMEK-avtalet 1 Kollektivavtal SVEMEK 1 juni 2013 31 maj 2016 SVEMEK-avtalet 1 2 SVEMEK-avtalet SVEMEKavtalet 1 juni 2013 31 maj 2016 Avtal mellan SVEMEK och Industrifacket Metall (IF Metall) SVEMEK-avtalet 3 4 SVEMEK-avtalet

Läs mer

TRAFIKHUVUDMÄN. utanför förvaltning eller annan organisation 2012-04-01 2013-03-31

TRAFIKHUVUDMÄN. utanför förvaltning eller annan organisation 2012-04-01 2013-03-31 TRAFIKHUVUDMÄN utanför förvaltning eller annan organisation 2012-04-01 2013-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Vision Akademikerförbundet SSR Förtecknade Saco-förbund TRAFIKHUVUDMÄN utanför

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart nr 14 april 2011 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Läs mer

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för. personlig assistent och anhörigvårdare --~ PAN 16. a) Löneavtal (bilaga 1).

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för. personlig assistent och anhörigvårdare --~ PAN 16. a) Löneavtal (bilaga 1). Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare --~ PAN 16 Parterna träffar detta kollektivavtal Överenskommelse om lön och anställningsvillkor for personlig assistent

Läs mer

Affärsverksavtal SJ (AVASJ)

Affärsverksavtal SJ (AVASJ) Giltigt fr o m 1998-10-01 t o m 2003-09-30 1 INNEHÅLL: Affärsverksavtal SJ (AVASJ) 1.0 Presentation...2 1.1 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR...2 1 AVTALETS OMFATTNING... 2 2 ANSTÄLLNING... 2 2a ÖMSESIDIG LOJALITET

Läs mer

Arbetaravtalet. Kollektivavtal. 1 april 2013 31 mars 2016. Gruvindustrin. Gruvornas Arbetsgivareförbund

Arbetaravtalet. Kollektivavtal. 1 april 2013 31 mars 2016. Gruvindustrin. Gruvornas Arbetsgivareförbund Arbetaravtalet Gruvindustrin Kollektivavtal 1 april 2013 31 mars 2016 Gruvornas Arbetsgivareförbund Allmänna bestämmelser för kollektivavtal KOLLEKTIVAVTAL Gruvindustrin Arbetaravtal Giltighetstid: 1 april

Läs mer

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847 PM 2014-12-05 Dnr 2014/0847 Anvisningar för uppgiftslämning till tidsanvändningsstatistik för användare av Primula Arbetsgivarverkets syfte med dessa anvisningar är att underlätta myndigheternas förberedelse-

Läs mer

Centralt kollektivavtal

Centralt kollektivavtal Centralt kollektivavtal MeF-HF 2013-10-01 1 (55) Centralt kollektivavtal mellan Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet för antroposofiskt orienterade verksamheter Allmänna Sektionen Gällande från

Läs mer

Bilaga E till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Bilaga E till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten...

Läs mer

Kollektivavtal. mellan

Kollektivavtal. mellan Kollektivavtal mellan Företag: Industrifacket Metall (IF Metall) Org. nr: Adress: Olof Palmes gata 11 105 52 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 8 786 80 00 Fax: Fax: +46 8 24 86 74 Avseende arbeten som utförs

Läs mer

Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden. 1 maj 2016 30 april 2017. Tjänstemän. Avtal. Artikelnummer 81-400

Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden. 1 maj 2016 30 april 2017. Tjänstemän. Avtal. Artikelnummer 81-400 Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden 1 maj 2016 30 april 2017 Artikelnummer 81-400 Tjänstemän Avtal Sida Avsnitt 1 Förteckning över särskilda överenskommelser som ej tagits med

Läs mer

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal. Gruvindustrin. 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2. Gruvornas Arbetsgivareförbund

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal. Gruvindustrin. 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2. Gruvornas Arbetsgivareförbund Tjänstemannaavtalet Gruvindustrin Kollektivavtal 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2 Gruvornas Arbetsgivareförbund Avtal mellan Gruvornas Arbetsgivareförbund och Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna rörande

Läs mer

Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet

Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet Förhandlingsordning Antagen av styrelsen 2013-10-23 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån

Läs mer

Buteljglasindustrin. 1 juni 2013-31 maj 2016. Byggnadsämnesförbundet Industrifacket Metall

Buteljglasindustrin. 1 juni 2013-31 maj 2016. Byggnadsämnesförbundet Industrifacket Metall Buteljglasindustrin 1 juni 2013-31 maj 2016 Byggnadsämnesförbundet Industrifacket Metall Kollektivavtal 2013-2016 Buteljglasindustrin Giltighetstid: 1 juni 2013-31 maj 2016 Byggnadsämnesförbundet Industrifacket

Läs mer

Löpande översyn av avtalstolkningar görs av den partsammansatta avtalsgruppen och presenteras i detta dokument.

Löpande översyn av avtalstolkningar görs av den partsammansatta avtalsgruppen och presenteras i detta dokument. Arbetsinstruktion Dokumentnummer 2855 Version 1.0 Frågor och svar, avtalstolkningar Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Anders Wessmark Handläggare: Nils-Göran Pärlemar Enhet: P 1. Syfte Syftet

Läs mer

Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB i lydelse 2010-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2016 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

Nyheter i Besöksnäring med Ledarna och Sacoförbunden

Nyheter i Besöksnäring med Ledarna och Sacoförbunden Nyheter i Besöksnäring med Ledarna och Sacoförbunden KFS har tecknat nytt avtal med Ledarna och Saco-förbunden. Det är ett treårigt avtal utan centralt fastställt löneökningsutrymme. Nedan följer en detaljerad

Läs mer