Undersökning för transportföretag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning för transportföretag"

Transkript

1 1 Syftet med studien Undersökning för transportföretag Europeiska kommissionen (generaldirektoratet för Transporter och Rörlighet) har nyligen inlett en undersökning för att utvärdera genomförandet och effekterna av den sociala lagstiftningen på vägtransportområdet. Regelverket består av: Parlamentet och Rådets Förordning (EG) nr 561/2006 om körtider, raster och viloperioder, Rådets direktiv nr 2002/15/EG om arbetstidens förläggning för förare av kommersiella fordon, och Direktiv 2006/22/EG om krav för verkställighet (kontroller mm). Syftet med denna studie är att analysera genomförandet och effekterna av de EU-sociala reglerna för vägtransporter av varor och passagerare och effekterna av regelverket när det gäller: (1) arbetsvillkoren för förare, (2) trafiksäkerhet och (3) konkurrens mellan företag. Dina svar kommer att användas för att hjälpa oss att rekommendera förbättringar systemet. Det är därför viktigt att du fyller i detta frågeformulär så fullständigt som möjligt. Obs: Flera olika undersökningar för olika intressegrupper kommer att få svara på frågor i samband med denna studie, nämligen: En undersökning riktar sig till transportindustrin (transportföretag), en "allmän" undersökningen riktar sig till EU-nivån och den nationella nivån vad gäller sammanslutningar av intressenter, en undersökning som riktar sig till de nationella departementen (transport/social/arbetsmarknad), en undersökning som riktar sig till nationella kontrollmyndigheterna, och en undersökning som riktar sig mot fackföreningarna (förarnas fackföreningar). Dessa olika undersökningar har skickats ut via olika distributionskanaler. Om du känner att du inte har fått rätt frågeformuläret, eller har några frågor, vänligen kontakta AEA.com. 2 Bakgrundsinformation 2.1 I vilken medlemsstat har företaget som svarar på denna undersökning sin bas? Medlemsstat: 2.2 Om företaget är ett dotterbolag till ett annat företag, var har moderbolaget sin bas (medlemsstat)? Medlemsstat: 2.3 Vilken typ av företag är ni? (Kryssa båda vid behov) Kör mot betalning Kör egna produkter 2.4 Vänligen bedöm andelen transporter av varor och passagerare som ditt företag utför (i % av den totala verksamheten) Godstransporter (i %) Passagerartransporter (i %) Page 1

2 2.5 Vänligen uppskatta andelen av ditt företags gods- eller passagerartransporter (om tillämpligt) som ni utför och som omfattas av förordningen 561/2006 (EUs kör- och vilotider). Typ av transport Andelen uppdrag som omfattas av förordningen 561/2006. Godstransporter (i %) Passagerartransporter (i %) (i % av alla gods utförda transporter) (i % av alla utförda passagerartransporter) 2.6 Vad är er årliga omsättning avseende er transportverksamhet inom EU? < 100, ,000 to 500, ,000 to 5 million > 5 million 2.7 Hur manga anställda förare har ni? Jag är ensamföretagare < Vad är den vanligaste typen av transporter som utförs av dina förare? Typ av transporter Vänligen bedöm andelen av dessa transporter (i % av totala transporter) Internationella transporter % Cabotage* % Cross-trade** % Inrikestransporter % * "cabotage" är en transport där gods eller passagerare fraktas inom en medlemsstat av ett transportföretag som inte har sin bas i den medlemsstaten. ** "cross-trade" är en internationell transport där gods eller passagerare transporteras mellan två eller flera medlemsstater, av vilka inget är ett land där transportföretaget som utför transporterna har sin bas. 2.9 Hur stor är ditt företags fordonspark, som används för att utföra transporter? 1 < Vad är andelen av företagets fordon som är utrustat med digital färdskrivare? (i % av det totala antalet fordon) 2.11 Om ditt företag bedriver godstransporter, vad är det vanligaste godset ni transporterar? Avsnitten i frågeformuläret behandlar olika delar av den sociala lagstiftningen och är strukturerad enligt följande: DEL I behandlar förordningen (EG) 561/2006 om körtider, raster och viloperioder DEL II behandlar direktiv 2002/15/EG om arbetstid för mobila arbetstagare DEL III behandlar allmänna aspekter av den sociala lagstiftningen inom vägtransportområdet Page 2

3 DEL I Förordningen om körtid, rast och vilotider (förordning 561/2006) 3 Kör- och vilotider samt raster 3.1 Har, enligt din bedömning, följande bestämmelser ur förordningen (EG) 561/2006 någonsin orsakar dig svårigheter under en normalmånad (av någon anledning)? Vänligen markera från 1 (aldrig) till 5 (alltid). 1 [Aldrig] [Alltid] uppfattning/ Vet inte Rast (45min efter 4.5h körning; eller min) Daglig körtid (9h/dag; 10h/dag, 2 gånger under en vecka) Dygnsvilor (11h; eller 3h + 9h; eller 9h max. 3 gånger mellan två veckovilor) Maximal körtid per vecka (56h, maximalt eller 90h per 2 veckor) Veckovila (Sammanhängande 45h efter 6 dagar; eller 24h varannan vecka; eller 45h efter 12 dagar för bussar i tillfällig internationell beställningstrafik) Kommentera dina svar nedan 3.2 Enligt din uppfattning, vad är huvudorsaken till att det är svårt att följa förordningen 561/2006 för ett företag som ditt? Vänligen markera från 1 (ingen orsak alls) till 5 (större orsak). 1 [ orsak] [Större orsak] uppfattning/ Vet inte Bristande kunskap/förståelse för reglerna bland förare Bristande kunskap/förståelse för reglerna bland kontrollmyndigheterna Bristen på klarhet/samstämmighet i befintliga regler och riktlinjer Bristen på flexibilitet i de befintliga reglerna Företagskontrollerna sker inte tillräckligt ofta Vägkontrollerna sker inte tillräckligt frekvent Företagskontrollerna är inte effektiva i att upptäcka överträdelser Vägkontrollerna är inte effektiva i att upptäcka överträdelser Olika tolkning av reglerna mellan medlemsstaterna Olika kontrollmetoder mellan medlemsstaterna Page 3

4 1 [ orsak] [Större orsak] uppfattning/ Vet inte Olika påföljder I de olika medlemsstaterna Påföljder är inte tillräckligt hårda Medansvarig i transportkedjan hålls inte tillräckligt ansvarig Stark konkurrens på marknaden som sätter press på företagen att bryta mot reglerna Trafik eller överbelastning av vägarna leder till oförutsedda förseningar Brist på lämpliga parkerings och uppställningsplatser för rast och vila Regler passar inte till de speciella förhållandena som gäller för vissa transporter Finns det några andra viktiga orsaker till att det är svårt att följa reglerna som inte nämns här och/eller kommentarer/förklaringar av ovanstående du vill ge? 3.3 Enligt din uppfattning, hur ofta tillämpas regelverkets flexibilitetenligt nedan i praktiken? Vänligen markera efter en skala mellan 1 (aldrig) och 5 (nästan alltid). 1 [Aldrig] [Nästan alltid] uppfattning/ Vet inte Daglig körtid utvidgas till 10h/dag två gånger i veckan Dygnsvila delas upp i 3 + 9h (i stället 11h) Dygnsvilan på maximalt 9h 3 gånger mellan två veckovilor (i stället för 11h) Veckovila 24 h varannan vecka (istället för 45 h) av ovanstående passar när vi försöker att nå en lämplig uppställningsplats Användning av multibemanning för att förlänga perioden innan dygnsvilan krävs. Tid på färja eller tåg då föraren medföljer sitt fordon räknas som viloperiod, om den inte avbryts mer än två gånger (med max sammanlagt avbrottstid = 1h) Annat beskriv gärna: Klicka här för att fylla i Veckovila på 45h skjuts upp i 12 sammanhängande 24h perioder vid internationell beställningstrafik med buss ("12-dagarsregeln") Frågor speciellt för passagerartransporter Page 4

5 Användning av multibemanning för att förlänga perioden innan dygnsvilan krävs. Annat Beskriv gärna: Klicka här för att fylla i Kommentera gärna dina svar 3.4 Skulle du föreslå ändringar i den tillåtna flexibiliteten i förordning 561/2006 för att öka systemets funktion och smidighet? Nej, jag tror att den nuvarande flexibiliteten är tillräcklig Ja, jag tror att det behövs ytterligare flexibilitet Ja, jag tror att den nuvarande flexibiliteten bör minskas Om ja, var vänlig och föreslå upp till 3 förändringar/förslag på flexibilitet som du känner skulle öka på systemens funktion utan att äventyra trafiksäkerheten och ange skäl för ditt förslag. Bestämmelse Föreslagen översyn Anledning Var snäll och kommentera dina förslag. Artikel 13 i förordning 561/2006 föreskrivs fördefinierade undantag för vissa fordon (beviljats av medlemsstaten). Artikel 14 föreskrivs (1) undantag under exceptionella omständigheter (efter tillstånd från kommissionen) eller (2) tillfälliga undantag i brådskande fall (beviljas av medlemsstaten) från artiklarna Ger, enligt din åsikt, förordningen (EG) 521/2006 tillräckligt med flexibilitet för de nationella myndigheterna när det gäller beviljande av undantag från körtider, raster och viloperioder? När det gäller de fördefinierade undantagen (artikel13) När det gäller undantag under exceptionella omständigheter (artikel 14.1) När det gäller tillfälliga undantag i brådskande fall (artikel 14.2) Kommentera gärna dina svar Ja Nej Vet inte Om nej, förklara vilken ytterligare flexibilitet som skulle behövas i detta avseende. 3.6 Har ditt företag någonsin ställts till ansvar för överträdelsen av förordningen (EG) nr 561/2006 som upptäckts vid en vägkontroll av en av dina förare? Ja, varje gång då det finns en överträdelse mot en av mina förare Ja, ibland Nej Om ja, vilka var de vanligaste orsakerna? Page 5

6 3.7 Frankrike och Belgien har börjat att genomdriva ett förbud att förarna inte får tillbringa sin ordinarie veckovila i sina fordon. Vilka konsekvenser skapar dessa förbud för ditt företag, om någon? Vad blir konsekvenserna om fler medlemsstater började genomdriva detta förbud? Var snäll och beskriv nedan. 4 Kostnader för företagen 4.1 För att behålla din omsättning när förordningen (EG) nr 561/2006 trädde i kraft, har du behöver göra något av följande? Inga ändringar eftersom vi redan följt reglerna på frivillig basis. Inköp av ytterligare fordon Anställa fler förare Ändra distributionen till dagtids planering Ändra distributionen till nattids planering Andra (ange vilka): Om du var tvungen att köpa fler fordon, hur många? Om du hade att anställa fler förare, hur många? Ja Nej Har ingen uppfattning eller vet inte 4.2 Har införandet av förordningen (EG) nr 561/2006 haft någon inverkan på följande kostnader för ditt företag? Ange i vilken utsträckning det, i de enskilda kostnadsposterna, upplevts en minskning eller ökning. Administrationskostnaderna (t.ex. behov av registrering, underhåll av färdskrivare, kontakter med kontrollmyndigheter etc.) Kostnader på grund av tidsförluster vid kontroller i företagens lokaler Kostnader på grund av tidsförluster vid vägkontroller Personalkostnader för åtgärder i samband med överklaganden Merkostnader för att klaga (för övernattning; för att hitta säkra uppställningsplatser mm.) Kostnader för utrustning av ett nytt fordon (förarkort, dator och utrustning för kopiering av data, ytterligare Betydande minskning av kostnaderna Vissa minskade kostnader Neutral Vissa ökade kostnader Betydande kostnadsökning Vet inte/ingen åsikt Page 6

7 kostnader för digitala färdskrivare) Kostnader för påföljder när man hålls som medansvarig för en överträdelse Andra (ange vilka): Om möjligt, vänligen beskriv effekterna som förordningen (EG) 561/2006 har haft på kostnaderna för ditt företag (dvs. kostnadsminskningar eller ökar i euro/år). Om du inte har tillgång till siffrorna, gör en egen bedömning. Kommentera ditt svar 4.3 Finns det något sätt där kostnaderna som ert företag kan ha minskat/sparat skulle kunna ökas, utan några negativa effekter på regelefterlevnaden vad avser förordningen 561/2006? 5 Generell uppfattning 5.1 Enligt din åsikt, vad är effekterna genom förordningen 561/2006 i följande frågor? Starkt negativ Något negativ väsentlig inverkan Svagt positiv Starkt positiv åsikt/ vet inte Påverkan på förarnas trötthet och hälsa Inverkan på mängden sjukskrivningar hos förarna Inverkan på trafiksäkerheten Inverkan på arbetsvillkoren för förare Inverkan på rättvis konkurrens mellan företag från olika medlemsstater Inverkan på att de sociala reglerna följs Inverkan på rättssäkerhet och harmonisering av regelverken mellan olika medlemsstater i EU Inverkan på förarnas anställningstrygghet Inverkan på rekrytering och att förarna stannar kvar på lång sikt Inverkan på förarnas inkomst nivåer då arbetsgivaren genom regelverket är förhindra att utge ersättning som baseras på körd sträcka eller mängden transporterat gods Inverkan på attraktiviteten till föraryrket Inverkan på lönsamheten för företag som min Inverkan på andra EU-regler inom vägtransportsektorn (var snäll och beskriv): Ange eventuella andra relevanta åsikter (om tillämpligt) Var snäll och beskriv): Page 7

8 Om er verksamhet har påverkats negativt genom förordning 561/2006, kan du förklara hur? Kommentera ditt svar 5.2 Har du märkt några positiva effekter av förordning 561/2006 än de som nämns ovan konstaterats? Vänligen beskriv. 5.3 Har du märkt några negativa effekter i förordning 561/2006 än de som nämns ovan? Vänligen beskriv. 5.4 Vilka åtgärder skulle du rekommendera för att minska eventuella negativa effekter som förordning 561/2006 har haft? Vänligen förklara. 5.5 Vänligen beskriv andra frågor som du känner är relevanta i förhållande till förordningen (EG) nr 561/2006. DEL II Arbetstidsdirektiv för mobila arbetstagare (direktiv 2002/15/EG) 5.6 Avviker arbetstidsreglerna för era förare från reglerna i arbetstidsdirektivet på grund av kollektivavtal och en social dialog baserat på innehållet i arbetstidsdirektivet? Ja Nej Om ja, beskriv kollektivavtalet (dvs. hur arbetstidsreglerna för dina förare avviker från direktivets bestämmelser?) Om ja, förklara de skäl som gav anledning till utvecklingen av dessa kollektivavtal och beskriv om det är svårt att följa dem. Var snäll och kommentera era svar 5.7 Orsakar, enligt din bedömning, efterlevnaden av följande bestämmelser i arbetstidsdirektivet någonsin problem under en normalmånad (av någon anledning)? Gradera mellan 1 (aldrig) till 5 (alltid) (om regeln omfattas av kollektivavtal, vänligen beskriv hur svårt det är att följa detta kollektivavtal). 1 [Aldrig] [Alltid] uppfattning/ Vet inte Genomsnittliga arbetstiden per vecka får inte överstiga 48 h (eller upp till 60h i en enskild vecka) Page 8

9 Obligatorisk 30min rast om man arbetar 6-9 timmar (eller 45min rast om man arbetar mer än 9h) Maximal daglig arbetstid på 10h om nattarbete utförs (eller om det gjorts en överenskommelse som tillåter längre arbetspass under natten än 10h) Kommentera ditt svar 5.8 Enligt din åsikt, vad är den viktigaste faktorn som gör efterlevnaden av direktiv 2002/15/EG svårare för ett företag som ditt? Vänligen markera på en skala från 1 (inte en faktor alls) till 5 (en stor faktor). 1 [ingen faktor] [En stor faktor] uppfattning/ Vet inte Bristande kunskap/förståelse för reglerna bland förare Bristande kunskap/förståelse för reglerna bland kontrollmyndigheterna Brist på tydlighet/samstämmighet i befintliga regler och riktlinjer Bristen på flexibilitet i de befintliga reglerna Kontroller i företagens lokaler sker inte tillräckligt ofta Kontroller på vägarna sker inte tillräckligt ofta Kontroller I företagens lokaler är inte effektiva i att upptäcka överträdelser Kontroller på vägarna är inte effektiva i att upptäcka överträdelser Olika kontrollmetoder mellan medlemsstaterna Olika påföljder mellan medlemsstaterna Påföljder är inte nog kännbara Medansvarig i transportkedjan hålls inte tillräckligt ansvarig Stark konkurrens på marknaden som sätter press på företagen att bryta mot reglerna Trafik eller överbelastade vägar leder till oförutsedda förseningar Brist på lämpliga parkerings och uppställningsplatser för rast och vila Regler passar inte till de speciella förhållandena som gäller för vissa transporter Annat (var snäll och beskriv): Klicka här för att fylla i Kommentera ditt svar. Page 9

10 Artikel 4 a i arbetstidsdirektivet reglerar att den genomsnittliga veckoarbetstiden inte får överstiga 48 timmar, dock får den maximala veckoarbetstiden förlängas till 60 timmar om den genomsnittliga arbetstiden under fyra veckor inte överskrider 48 timmar. 5.9 Skulle du föreslå några ändringar i den flexibilitet som finns i arbetstidsdirektivet (2002/15/EG) för att öka systemets funktion? Nej, jag tror att den nuvarande flexibiliteten är tillräcklig Ja, jag tror att det behövs ytterligare flexibilitet Ja, jag tror att den nuvarande flexibiliteten bör minskas Om ja, föreslå vänligen upp till 3 förändringar/förslag på flexibla inslag som du känner skulle öka på systemens funktion utan att äventyra trafiksäkerheten och ange skäl för ditt förslag. Bestämmelse Föreslagen förändring Anledning Kommentera ditt svar 5.10 Har ditt företag någonsin hållits ansvariga för att en överträdelse av direktivet 2002/15/EG upptäcks under en vägkontroll av en av dina förare? Ja, varje gång då det finns en överträdelse mot en av mina förare Ja, ibland Nej Om så, vad är de vanligaste orsakerna? 6 Kostnader för företagen 6.1 För att behålla din omsättning när arbetstidsreglerna trädde i kraft (2005 för egenföretagare) och 2009 för egenföretagare, behövde du gör något av följande? Inga ändringar eftersom vi redan frivilligt följt regler Inköp av ytterligare fordon Anställa ytterligare förare Ändra distributionen till dagtids planering Ändra distributionen till nattids planering Annat (Var snäll och beskriv): Klicka här för att fylla i Om du var tvungen att köpa fler fordon, hur många? Om du hade att anställa fler förare, hur många? Yes No No opinion or don t know Page 10

11 6.2 Har införandet av direktivet 2002/15/EG har haft någon inverkan på följande kostnader för ditt företag? Ange för varje kostnadspost i vilken utsträckning kostnaden minskat eller ökat. Betydande minskning av kostnaderna Vissa minskade kostnader Neutral Vissa ökade kostnader Betydande kostnadsökning Vet inte/ingen åsikt Administrationskostnaderna (t.ex. behov av registrering, underhåll av färdskrivare, kontakter med kontrollmyndigheter etc.) Kostnader på grund av tidsförluster vid kontroller i företagens lokaler Kostnader på grund av tidsförluster vid vägkontroller Personalkostnader för åtgärder i samband med överklaganden Merkostnader för att klaga (för övernattning; för att hitta säkra uppställningsplatser mm.) Kostnader för påföljder när man hålls som medansvarig för en överträdelse Andra (ange vilka): Om möjligt, vänligen beskriv effekterna som direktivet 2002/15/EG har haft på kostnaderna för ditt företag (dvs. kostnadsminskningar eller ökar i euro/år). Om du inte har tillgång till siffrorna, gör en egen bedömning. Kommentera ditt svar 6.3 Finns det något sätt där kostnaderna som ert företag kan ha minskat/sparat skulle kunna ökas, utan några negativa effekter på regelefterlevnaden vad avser direktivet 2002/15/EG? 7 Generell uppfattning 7.1 Enligt din åsikt, vad är effekterna av direktiv 2002/15/EG på följande frågor? Starkt negativ Något negativ väsentlig inverkan Svagt positiv Starkt positiv åsikt/ vet inte Påverkan på förarnas trötthet och hälsa Inverkan på mängden sjukskrivningar hos förarna Inverkan på trafiksäkerheten Inverkan på arbetsvillkoren för förare Inverkan på rättvis konkurrens mellan företag från olika medlemsstater Inverkan på att de sociala reglerna följs Page 11

12 Inverkan på rättssäkerhet och harmonisering av regelverken mellan olika medlemsstater i EU Inverkan på förarnas anställningstrygghet Inverkan på rekrytering och att förarna stannar kvar på lång sikt Inverkan på förarnas inkomst nivåer då arbetsgivaren genom regelverket är förhindra att utge ersättning som baseras på körd sträcka eller mängden transporterat gods Inverkan på attraktiviteten till föraryrket Inverkan på lönsamheten för företag som min Inverkan på andra EU-regler inom vägtransportsektorn (var snäll och beskriv): Ange eventuella andra relevanta åsikter (om tillämpligt) (Var snäll och beskriv): Om möjligt, vänligen beskriv effekterna som direktivet 2002/15/EG har haft på kostnaderna för ditt företag (dvs. kostnadsminskningar eller ökar i euro/år). Om du inte har tillgång till siffrorna, gör en egen bedömning. Kommentera ditt svar 7.2 Har det varit några positiva effekter av direktiv 2002/15/EG än de som nämns ovan? Förklara. 7.3 Har det varit några negativa effekter av direktiv 2002/15/EG än de som nämns ovan? Förklara. 7.4 Vilka åtgärder skulle ni rekommendera för att minska eventuella negativa effekter som direktiv 2002/15/EG har haft? Förklara. 7.5 Vänligen beskriv andra frågor som ni känner är relevanta i förhållande till direktivet 2002/15/EG. DEL III Väg-sociallagstiftning i allmänhet 7.6 In your opinion, which measures should be taken to increase compliance rates with road social legislation? Please list up to three suggestions and state which piece of legislation you refer to. Enligt din åsikt, vilka åtgärder bör vidtas för att öka överensstämmelsen med road social lagstiftning? Ange upp till tre förslag och staten vilken rättsakt som du hänvisar till Page 12

13 Kommentera ditt svar. 7.7 Enligt din åsikt, är den nuvarande väg-sociala lagstiftningen tillfredsställande med tanke på följande pågående/framtida marknadsutvecklingen? Ändra sysselsättningsstrukturerna (såsom rapporterat ökande i kortsiktiga/tillfälliga anställningar, i anställningar via bemanningsföretag) Ökad användning av avancerad teknik (t.ex. digitala färdskrivare, GPS-system) Utveckla funktionella tidtabeller för att möta kundens krav Andra (ange vilka): Klicka här för att fylla i Helt enig Något enig Om du inte håller med något av ovanstående, ange nedan. Neutral Något oenig Helt oenig 7.8 Om du tror att det finns en brist på konsekvens och överlappningar av bestämmelser av de diskuterade lagarna, var snäll och beskriv de viktigaste konsekvens frågorna/överlappningarna Enligt din åsikt, har EUs sociala regler i transportsektorerna ett mervärde för regler på nationell nivå? Helt enig Något enig Neutral Något oenig Helt oenig Kommentera ditt svar EUs väg-sociala lagstiftning betraktas som ett åtgärdspaket. Enligt din åsikt, vad ser vi för effekt genom att behandla reglerna i ett gemensamt ramverk? Inverkan på kostnaderna för företag som vårt Inverkan på funktionen av kontrollsystemet Inverkan på att de sociala reglerna följs Inverkan på harmonisering av de sociala reglerna bland EUs medlemsstater Beskriv andra relevanta synpunkter (om tillämpligt) (var vänlig, beskriv): Klicka här för att fylla i Kommentera ditt svar. Mycket positivt Något positivt väsentlig inverkan Något negativt Mycket negativt åsikt/ vet inte Page 13

14 8 Andra frågor att diskutera Den 1 januari 2015, antog Tyskland en ny lag om minimilön, som övervakas av tullmyndigheterna. Den definierade minimilönen är 8,50 brutto per timme, och troligen kommer den att öka under kommande år. Lagen tillämpas från februari på alla godstransporter som utförs av utländska aktörer inom eller via de tyskt territorium (inklusive transitering och cabotage transporter). I februari 2015 meddelades, på grund av oro från utländska åkare, att de utländska transittransporterna tills vidare skulle undantas från den tyska lagen om minimilönen (fram tills att Europeiska kommissionen har löst den rättsliga osäkerheten). Redan nu, vid icke-transittransporter, måste utländska åkerier rapportera till de tyska tullmyndigheterna om sina förares löner och sin verksamhetsplanering innan förarna kör in i Tyskland Har ditt företag påverkats genom antagandet av lagen om minimilönen? Eller förväntar du dig att påverkas i framtiden? (Kryssa i alla som gäller) Ja, eftersom (vissa) av våra förare är mindre betalt än tyska minimilönen Ja, på grund av den extra administrativa bördan Nej, eftersom vi inte kör i eller genom Tyskland Nej, eftersom vi är ett tyskt företag och alla våra förare betalas över tyska minimilönen Om ja, ange effekten lagen har/kommer att ha på ditt företag och alla potentiella åtgärder ni har vidtagit till följd av lagen (om någon). Ange eventuella kommentarer som du kan för att ge i detta sammanhang. 8.2 Om du har några andra generella frågor kring de vägsociala regelverken är du välkommen att dryfta dem här. 9 Vidare kontakter 9.1 Får vi kontakta dig för ytterligare input till studien? Vänligen lämna dina kontaktuppgifter nedan. 1. Kontaktperson: 2. E-postadress: 3. Telefonnummer: Tack för din medverkan Page 14

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013 Kör- och vilotider Regler och vägledning november 2013 1 Denna broschyr innehåller Kortfattad information och vägledning om regler för kör- och vilotider. De fullständiga författningstexterna och den promemoria

Läs mer

Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet

Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet Hur ska man förhålla sig till bestämmelserna om dygnsvila och arbetstidens längd? Göran Kecklund, Fil Dr Syfte med arbetstidslagen Att ge ett skydd mot alltför stora

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

Exempel. Vinterväghållning vad gäller?

Exempel. Vinterväghållning vad gäller? Vinterväghållning vad gäller? November 2013 Här hittar du aktuell information om hur lagar och regleringar styr vinterväghållningen, inklusive alla undantag. Sveriges Åkeriföretag har analyserat hur regelverken

Läs mer

Kör- och vilotider Regler och vägledning mars 2009

Kör- och vilotider Regler och vägledning mars 2009 Kör- och vilotider Regler och vägledning mars 2009 Denna broschyr innehåller Kortfattad information och vägledning om regler för kör- och vilotider. De fullständiga författningstexterna och den promemoria

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM105. Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM105. Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg Näringsdepartementet 2017-07-05 Dokumentbeteckning KOM(2017) 282 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

U 37/2014 rd. Arbetsminister Lauri Ihalainen

U 37/2014 rd. Arbetsminister Lauri Ihalainen U 37/2014 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets direktiv (arbetstidsdirektivet för inlandssjöfarten) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Sanktionsavgifter enligt a

Sanktionsavgifter enligt a Sanktionsavgifter enligt 21 22 a 1. Sanktionsavgifter enligt 21 och 22 Överträdelser av AETR Nr Rättslig grund Typ av överträdelse A Besättning A1 Artikel 5 Inte iakttagit regler om lägsta ålder för förare

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

allvarlighetsgrad (*) MAÖ AÖ MÖ Besättning Artikel 5.1 Brott mot lägsta ålder för konduktörer 9 tim 10 tim 11 tim 10 tim 11 tim 12 tim 56 tim 60 tim

allvarlighetsgrad (*) MAÖ AÖ MÖ Besättning Artikel 5.1 Brott mot lägsta ålder för konduktörer 9 tim 10 tim 11 tim 10 tim 11 tim 12 tim 56 tim 60 tim Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 6 9 1. Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 6 8 Överträdelser av förordning (EG) nr 561/2006 Bilaga Nr Rättslig grund Typ av överträdelse Avgift i kronor per allvarlighetsgrad

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 10 december 2001 PE 305.716/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Ioannis Koukiadis (PE 305.716) ARBETSTIDENS FÖRLÄGGNING

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 oktober 2014 B 5749-13 KLAGANDE MR Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förseelse mot förordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2007:216 Utkom från trycket den 9 maj 2007 utfärdad den 26 april 2007. Regeringen

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Skr. 1980/81: Bilaga 2 (Översättning) Konvention (nr 153) om arbetstider och viloperioder inom vägtransportområdet

Skr. 1980/81: Bilaga 2 (Översättning) Konvention (nr 153) om arbetstider och viloperioder inom vägtransportområdet Skr. 1980/81: 79 12 Bilaga 2 (Översättning) Konvention (nr 153) om arbetstider och viloperioder inom vägtransportområdet Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens, som har sammankallats

Läs mer

RÅDET. Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden)

RÅDET. Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden) 15.3.2005 C 63 E/1 I (Meddelanden) RÅDET GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) nr 11/2005 antagen av rådet den 9 december 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/ /EG av den om minimivillkor

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 20 december 2016 KLAGANDE Transportstyrelsen Box 267 781 23 Borlänge MOTPART Pall Cargo i Kungsbacka AB, 556640-4421 Ombud: Thomas Morell

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för transport och turism. 24.2.2005 PE 355.366v02-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för transport och turism. 24.2.2005 PE 355.366v02-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för transport och turism 2009 24.2.2005 PE 355.366v02-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 37-125 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 353.319v01-00) Helmuth Markov

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik; SFS 2008:475 Utkom från trycket den 16 juni 2008 utfärdad den 5 juni 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken Utredningsuppdrag 1 (11) Upprättad av Väg- och järnvägsavdelningen Dnr/Beteckning TSV 2015-3533 Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken Krav på dokumentation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2014:1489 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 11 december

Läs mer

Konsekvensbeskrivningen ska vara personalchefen Barbro Hejdström-Nilsson tillhanda senast 16 oktober 2006.

Konsekvensbeskrivningen ska vara personalchefen Barbro Hejdström-Nilsson tillhanda senast 16 oktober 2006. 1(1) Inför ny ATL 1 januari 2007 Med anledning av förändringarna i arbetstidslagen har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tagit fram direktiv gällande arbetstidsförläggning. Utifrån dessa direktiv uppmanas

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.2.2011 K(2011) 909 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 21.2.2011 om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV KOMMISSIONENS

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 18 December 2006

Arbetsgivarfrågor Nr 18 December 2006 Arbetsgivarfrågor Nr 18 December 2006 Ändringar i arbetstidslagen fr o m den 1 januari 2007 Som vi tidigare meddelat (se Cirkulär nr 10/2005) skall vissa nya regler i arbetstidslagen tillämpas från och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och

Läs mer

RP 2/2010 rd. (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning

RP 2/2010 rd. (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning RP 2/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i arbetstidslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att bestämmelsen i arbetstidslagen

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

11296/3/14 REV 3 ADD 1 /gw 1 DGE 2 A

11296/3/14 REV 3 ADD 1 /gw 1 DGE 2 A Europeiska unionens råd Bryssel den 11 december 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0105 (COD) 11296/3/14 REV 3 ADD 1 TRANS 345 CODEC 1531 PARLNAT 271 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende:

Läs mer

Förslag till förändringar i EU-regelverket för kör- och vilotider, underlag till Näringsdepartementet

Förslag till förändringar i EU-regelverket för kör- och vilotider, underlag till Näringsdepartementet 1 PM 2014-05-19, GF Förslag till förändringar i EU-regelverket för kör- och vilotider, underlag till Näringsdepartementet Separata regelverk för lastbilstrafik respektive busstrafik På lång sikt tycker

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.10.2012 COM(2012) 627 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Tillämpningen av rådets direktiv 2005/47/EG av den 18 juli 2005 om avtalet

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

Riktlinjer för förlängning av återhämtningsperioden vid exceptionellt svåra situationer

Riktlinjer för förlängning av återhämtningsperioden vid exceptionellt svåra situationer EIOPA-BoS-15/108 SV Riktlinjer för förlängning av återhämtningsperioden vid exceptionellt svåra situationer EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax.

Läs mer

Vintervä ghä llning väd gä ller?

Vintervä ghä llning väd gä ller? 2013-12-03 Vintervä ghä llning väd gä ller? Inledning 1. Detta dokument innehåller en tolkning av för Transportstyrelsens (TS) bedömer att regelverken om kör- och vilotider, färdskrivare och vägarbetstidslag

Läs mer

RP 136/2004 rd. I denna proposition föreslås att sjöarbetstidslagens

RP 136/2004 rd. I denna proposition föreslås att sjöarbetstidslagens RP 136/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring 1 och i sjöarbetstidslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att sjöarbetstidslagens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.10.2003 SEK(2003)1127 slutlig 2001/0255(COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 5 6 a 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 slutlig 2001/0033 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir.

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir. Kommittédirektiv Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag Dir. 2009:85 Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2009 Sammanfattning

Läs mer

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige ARBETSTIDSLAGEN Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige Arbetstidslagen 2014-12-03 1 ARBETSTIDSLAGEN (SFS 1982:673) Nationella bestämmelser samt bestämmelser baserade på EU-direktivet 2003/88/EG Arbetsmiljöverket

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2010 KOM(2010)364 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV 95/50/EG OM ENHETLIGA

Läs mer

VÄGTRANSPORT: INTERNATIONELLA VÄGTRANSPORTER OCH CABOTAGE

VÄGTRANSPORT: INTERNATIONELLA VÄGTRANSPORTER OCH CABOTAGE VÄGTRANSPORT: INTERNATIONELLA VÄGTRANSPORTER OCH CABOTAGE Till följd av att flera europeiska lagar har antagits har det skett en gradvis avreglering av både internationella vägtransporter och cabotage

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 4 juni 2015 KLAGANDE Transportstyrelsen Skatte- och avgiftsavdelningen 701 88 Örebro MOTPARTER 1. AA 2. Bröderna Lindströms Nöjes AB, 556208-3922

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0255(COD) 29 januari 2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Kontroll av färdskrivare

Kontroll av färdskrivare Trafikutskottets betänkande 2010/11:TU15 Kontroll av färdskrivare Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2010/11:62 Kontroll av färdskrivare samt en följdmotion om sanktionsordningen

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 7 6 c 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

4. Kör- och vilotidsregler

4. Kör- och vilotidsregler 4. Kör- och vilotidsregler Inledning Alla som arbetar med vägtransporter ska ha goda arbetsförhållanden. De ska ha rätt till regelbunden vila och de ska aldrig behöva köra orimligt långa arbetspass. Därför

Läs mer

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG)

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG) 1991L0671 SV 20.03.2014 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför gods- eller persontransporter; VVFS 2008:159 Utkom från trycket den 7 mars 2008 beslutade

Läs mer

Harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet ***I

Harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet ***I C 38 E/152 Europeiska unionens officiella tidning SV 12.2.2004 Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Utfärdad i den På Europaparlamentets vägnar Ordförande

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 FÖRSLAG från: inkom den: 8 juni 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Kör- och vilotider. vägarbetstidslagen. samt - 2008 -

Kör- och vilotider. vägarbetstidslagen. samt - 2008 - Kör- och vilotider samt vägarbetstidslagen - 2008 - I den här broschyren finns en kortfattad information om kör- och vilotidsregler i EU för fordon och fordonskombinationer med en sammanlagd totalvikt

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:132

Regeringens proposition 2004/05:132 Regeringens proposition 2004/05:132 Arbetstid vid vägtransporter Prop. 2004/05:132 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2005 Göran Persson Hans Karlsson (Näringsdepartementet)

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Regler om arbetstid Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB på Ida Duvinger (Almega) och Charlott Malm (Kommunal) 27 april 2017 Ordinarie arbetstid Ordinarie arbetstid Klicka o 40 tim/vecka här i för genomsnitt

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

DOM AV DEN 6.4.2006 MÅL C-124/05. DOMSTOLENS DOM (första avdelningen) den 6 april 2006*

DOM AV DEN 6.4.2006 MÅL C-124/05. DOMSTOLENS DOM (första avdelningen) den 6 april 2006* DOMSTOLENS DOM (första avdelningen) den 6 april 2006* I mål C-124/05, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Gerechtshof te s-gravenhage (Nederländerna), genom

Läs mer

Svensk författningssamling Korrigerad av Transportstyrelsen med anledning av ändringar i SFS 2007:92, 2008:299, 2010:1293 och 1570, 2012:229

Svensk författningssamling Korrigerad av Transportstyrelsen med anledning av ändringar i SFS 2007:92, 2008:299, 2010:1293 och 1570, 2012:229 Svensk författningssamling Korrigerad av Transportstyrelsen med anledning av ändringar i SFS 2007:92, 2008:299, 2010:1293 och 1570, 2012:229 Lag om arbetstid vid visst vägtransportarbete; SFS 2005:395

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens; SFS 2012:9 Utkom från trycket den 24 januari 2012 utfärdad den 12 januari 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.5.2017 COM(2017) 278 final 2017/0121 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande

Läs mer

SV Europeiska unionens officiella tidning L 102/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

SV Europeiska unionens officiella tidning L 102/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 11.4.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Transportstyrelsen 2012-08-23 1

Transportstyrelsen 2012-08-23 1 Transportstyrelsen 2012-08-23 1 Agenda ELMIA 2012-08-23 Information från Transportstyrelsen Organisation enhet Trafikföretag, uppgifter Företagskontroller Kör- och vilotider Thomas Fahlander Sektionschef

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 18.11.2003 L 299/9 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

Arbetstid vid vägtransporter

Arbetstid vid vägtransporter Trafikutskottets betänkande 2004/05:TU15 Arbetstid vid vägtransporter Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:132 Arbetstid vid vägtransporter. Inga motioner har

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.12.2006 KOM(2006) 853 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG på arbetstagare som utför offshorearbete

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av sjöfolksdirektivet. Dir. 2015:116. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015

Kommittédirektiv. Genomförande av sjöfolksdirektivet. Dir. 2015:116. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Kommittédirektiv Genomförande av sjöfolksdirektivet Dir. 2015:116 Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera sjöfolksdirektivet, som ändrar vissa

Läs mer

Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter

Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter I broschyren behandlas de viktigaste reglerna. Ytterligare information finns i förordning (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24 Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 1 Introduktion PED Sen den 30 maj 2002 har direktivet för tryckbärande anordningar (PED) varit obligatorisk i hela EU PED finns där

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM75. Yrkesförarkompetensdirektiv och direktiv om körkort. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM75. Yrkesförarkompetensdirektiv och direktiv om körkort. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Yrkesförarkompetensdirektiv och direktiv om körkort. Näringsdepartementet 2017-03-08 Dokumentbeteckning KOM(2017) 47 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Faktureringsdirektivet Några intryck från implementeringen. Intryck från implementeringen Slide n 1

Faktureringsdirektivet Några intryck från implementeringen. Intryck från implementeringen Slide n 1 Några intryck från implementeringen Europeiska Kommissionen - DG Taxud D4 Intryck från implementeringen Slide n 1 Varför finns reglerna om fakturering i skattelagstiftningen? Dåvarande lagstiftning Tidigare

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Minister Leena Luhtanen

Minister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar) I enlighet med 96 2 mom. i

Läs mer

Frågan i målen är om de aktuella fordonen utgör sådana specialfordon som är undantagna från tillsynsavgift.

Frågan i målen är om de aktuella fordonen utgör sådana specialfordon som är undantagna från tillsynsavgift. HFD 2015 ref 33 Uttrycket specialfordon i ett undantag i bestämmelserna om kör- och vilotider avser endast fordon vars konstruktion, anpassning eller andra permanenta egenskaper säkerställer att fordonet

Läs mer

Regeringens proposition 2015:16/189

Regeringens proposition 2015:16/189 Regeringens proposition 2015:16/189 Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar Prop. 2015:16/189 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arbetstid vid visst vägtransportarbete; SFS 2005:395 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Tillämpningsområde

Läs mer

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf Trafiktillstånd Villkoren för att erhålla trafiktillstånd för att bedriva yrkesmässiga godstransporter på väg eller yrkesmässiga persontransporter på väg återfinns i Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Utstationering av arbetstagare Frågor om en enskild arbetstagare som utstationerats av ett företag

Utstationering av arbetstagare Frågor om en enskild arbetstagare som utstationerats av ett företag Utstationering av arbetstagare Frågor om en enskild arbetstagare som utstationerats av ett företag I. Allmänna frågor (artiklarna 1 och 2) I.1 Frågor om arbetstagaren 1. 1. 1 Är den utstationerade arbetstagaren

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker

Läs mer

2007-10-29 N2007/8722/RS

2007-10-29 N2007/8722/RS Promemoria 2007-10-29 N2007/8722/RS Näringsdepartementet Rättssekretariatet Per Håvik Telefon 08-4051245 E-post per.havik@enterprise.ministry.se Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik Genomförande

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:69

Regeringens proposition 2011/12:69 Regeringens proposition 2011/12:69 Genomförande av vägarbetstidsdirektivet för egenföretagare Prop. 2011/12:69 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 februari 2012 Fredrik

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Europaparlamentet 2014 2019 Utskottet för framställningar 27.1.2016 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 1759/2013, ingiven av Thierry Paquet, belgisk medborgare, om de frivilliga brandkårernas

Läs mer

EU:s förslag till tjänstedirektiv betydelsen för nordisk arbetsmarknad

EU:s förslag till tjänstedirektiv betydelsen för nordisk arbetsmarknad EU:s förslag till tjänstedirektiv betydelsen för nordisk arbetsmarknad J Arbetslivsinstitutet ILO:s konstitution (1919) Whereas the failure of any nation to adopt humane conditions of labour is an obstacle

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 25 juli 2012 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr: D 21370/02

Läs mer