EU-kommissionens förslag om nya bestämmelser gällande vägtransportmarknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU-kommissionens förslag om nya bestämmelser gällande vägtransportmarknaden"

Transkript

1 Stockholm Göran Arkler och Tommy Pilarp EU-kommissionens förslag om nya bestämmelser gällande vägtransportmarknaden Den 31 maj 2017 presenterade EU-kommissionen förslag på nya regler och bestämmelser på vägtransportmarknaden. Förslaget innehåller både nya regler och bestämmelser samt förtydliganden av nu existerande bestämmelser. Syftet med dessa förslag är att stärka och fördjupa den inre gemensamma marknaden samtidigt som utökade kontroller införs för att kontrollera efterlevnaden av reglerna. Stor vikt fästs vid regler avseende sociala villkor och ansvaret för att dessa efterlevs. Kommissionen ser detta förslag som ett välbalanserat förslag där både den fria rörligheten och inre marknaden stärks och fördjupas samtidigt som de sociala villkoren säkerställs. EU-kommissionen betonar vikten inte bara av klara och tydliga regler och bestämmelser utan även att dessa regler och bestämmelser harmoniseras mellan medlemsstaterna så att de implementeras, tolkas, tillämpas och praktiseras på samma sätt inom och av samtliga medlemsstater och att nationell särlagstiftning skall undvikas. Endast som så sker kan den fria rörligheten och inre marknaden stärks och fördjupas samtidigt som de sociala villkoren säkerställs menar kommissionen. Förslagen skall nu tas ställning till av EU-parlamentet och medlemsstaterna varpå det därefter kommer att slutförhandlas av och mellan EU-kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet. Det förväntas att tilläggsförslag kommer att presenteras under förhandlingarna både av EUparlamentet och medlemsstaterna varpå det slutliga resultatet kan komma att se annorlunda ut än nu liggande förslag och bland annat EU:s direktiv om kombinerade transporter som Eurovignettedirektivet kan komma att inkluderas i det slutliga paketet. Nedan följer en kort sammanfattning av förslagen samt därefter en kort sammanfattning av vartdera förslaget för sig. Transportindustriförbundet Storgatan 19, Box 5384, Stockholm Tel E-post Hemsida transportforetagen.se

2 EU-kommissionens förslag om nya bestämmelser gällande vägtransportmarknaden Den 31 maj lämnade EU-kommissionen förslag på nya bestämmelser gällande vägtransportmarknaden. Nedan följer en kort sammanfattning och därefter sammanfattas kort varje delförslag. Gällande cabotagetransporter föreslås att dessa skall få utföras utan begränsning i antal under en period om fem (5) dagar efter att en internationell transport avslutats. Således föreslås att den nuvarande tre-transportbegränsningen tas bort men att tidsperioden minskas till fem (5) dagar istället. Den internationella transporten skall kunna styrkas vid en vägkontroll men åkeriet får styrka detta med elektroniska handlingar som t.ex. en E-CMR fraktsedel. Ett ansvar för en beställare föreslås under förutsättning att beställaren medvetet ingått ett transportavtal med kännedom om att åkeriet överträder bestämmelserna. Vad gäller utstationeringsdirektivet skall det gälla för cabotagetransporter oavsett vilken tidslängd eller period dessa utförs under. För övriga transporter, som internationella transporter, skall direktivet äga tillämpning om arbetstagaren chauffören vistas längre än tre (3) dagar under en kalendermånad i värdmedlemstaten. Minilöner samt semesterlön omfattas. Åkeriet skall ha en skyldighet att rapportera in uppgifter om utstationering i förväg, som omfattning av utstationeringsverksamhet, antal chaufförer och dagar, och chauffören skall vara skyldig att medföra vissa uppgifter, som löne-utbetalningar Avseende vila i förarhytt skall det vara förbjudet för en chaufför att ta sin ordinarie veckovila i förarhytten och arbetsgivaren skall ha en skyldighet att förse chauffören med adekvat logi eller husrum där det finns passande sov möjligheter och hygieniska faciliteter, Det skall även införas en skyldighet för transportbolaget att organisera chaufförens arbetsschema så att denne har en möjlighet att ta ut veckovilan i sitt hem åtminstone en gång under en sammanhängande period om tre (3) veckor Gällande regler om kör-och vilotider förtydligar EU-kommissionen bestämmelserna så att det nu skall framgå att en chaufför vid multi-bemanning skall kunna ta sin vila medan den andre kör, att en chaufförs arbete utöver själva körtiden skall registreras så att all aktivitet finns med, samt att det genom tillägg till befintliga regler klargörs att en chaufför som medföljer ett fordon ombord på en färja eller tåg får ta ut en reducerad veckovila ombord på tåget eller färjan. Avseende påföljder vid överträdelser av regler för kör-och vilotider vill EU-kommissionen i bestämmelserna förtydliga att dessa skall vara proportionerliga till överträdelsens art och att en medlemsstat som ändrar sina påföljds-bestämmelser måste underrätta kommissionen om detta. EU-kommissionen föreslår att digitala färdskrivare skall kunna användas för positionsbestämmelser vid gränsöverskridande transporter för att bättre kunna kontrollera regelefterlevnaden av sociala villkor och att en skyldighet för chaufför att ange position efter att en nationsgräns införs. EU-kommissionen föreslår att reglerna om tillträde till yrket i vissa avseenden även skall vara tillämpliga på operatörer vilka uteslutande använder sig av fordon under 3.5 ton. 2

3 EU-kommissionen föreslår även att nuvarande bestämmelse som stadgar att en operatör som är registrerad i en medlemsstat även måste ha en faktisk och varaktig verksamhet i den medlemsstaten förtydligas och att detta skall kunna styrkas genom anställningsavtal och kommersiella avtal samt att krav införs på att operatören har tillgångar och anställd personal i registreringsmedlemsstaten som står i proportion till dennes verksamhet totalt sett. Vad gäller nuvarande krav på gott anseende föreslås tillägg vilka skall syfta till att förtydliga vilka allvarliga överträdelser som kan leda till förlust av gott anseende samt att om en allvarlig överträdelse skett och en transportansvarig person förlorat sitt goda anseende skall detta inte kunna återinföras tidigare än ett (1) år efter att det goda anseendet först förlorats. 3

4 EU-kommissionens förslag på nya bestämmelser gällande tillträde till marknaden (cabotagebestämmelser) (EC) 1072/2009. EU-kommissionen anger inledningsvis i förslagets förord att syftet med de nya bestämmelserna är att skapa klarhet och tydlighet samt att genom utökade kontroller detta skall leda till en fördjupning av den inre gemensamma marknaden och ett stärkande av den fria rörligheten. Kommissionen menar även att det faktum att nuvarande bestämmelser har tolkats olika i de olika medlemsstaterna har haft en negativ effekt på just en fördjupning av den inre gemensamma marknaden och den fria rörligheten, något kommissionen genom detta förslag vill råda bot på. EU-kommissionen föreslår att den nuvarande regeln som begränsar antalet cabotagetransporter till maximalt tre (3) under en period om maximalt sju (7) dagar efter att en internationell transport avslutas ändras. Genom förslaget tas begränsningen om tre (3) transporter bort helt och hållet och ett åkeri skall efter att en inledande internationell avslutats i sin helhet få rätt att under fem (5) kalenderdygn därefter få utföra cabotageoperationer utan begränsning i antal. EU-kommissionen utvidgar även definitionen av en internationell transport till att inkludera transport av tompallar vilket innebär att en dylik transport om den sker inom ramen för ett transportavtal kan vara en internationell transport som ger rätt till efterföljande cabotagetransporter. EU-kommissionen förtydligar även i definitionen av en cabotagetransport att en cabotagetransport skall kunna ha flera lastnings- och/eller lossningsorter Bevis för en inkommande internationell transport skall kunna uppvisas vid en vägkontroll och medlemsstaterna skall tillåta att så sker elektronisk såsom genom en E-CMR. Ingen dokumentation skall behöva visas upp för cabotagetransporterna eftersom begränsningen i antal för dessa tas bort. Vid en vägkontroll skall chauffören ges möjlighet att ringa till åkeriet eller annan tredje part som kan se till att ett elektroniskt dokument blir tillgängligt för kontrollmyndigheten. EU-kommissionen föreslår att per den 1/ medlemsstaterna skall kontrollera 2 % av alla cabotageoperationer och att efter den 1/ detta utökas till 3 % 1/ Antalet kontroller skall enligt EU-kommissionens förslag bygga på av behörig myndighet i varje medlemsstat till Eurostat inrapporterade uppgifter om ton-kilometer. EU-kommissionen föreslår även att en ny bestämmelse införs gällande ansvar för en shipper eller freight forwarder om denne medvetet ingått ett transportavtal med kännedom om att bestämmelserna överträds eller kommer att överträdas. De nya reglerna skall enligt förslaget vara bindande för medlemsstaterna som då inte skall kunna avvika från dessa i nationell lagstiftning. EU-kommissionen skriver i förordet till förslaget att kommissionen inte föreslår något krav på att dragbilen efter ett visst antal månader skall återvända till den medlemsstat där dragbilen är registrerad. Kommissionen motiverar detta med att transporter mellan medlemsstaterna idag är liberaliserade och att ett krav på återvändande efter ett antal månader vore att införa begränsningar på den inre marknaden. 4

5 EU-kommissionens förslag gällande sektorspecifika regler om utstationeringsdirektivets (EC) 96/71 tillämpning inom vägtransportsektorn (införs i (EC) 2006/22) EU-kommissionen föreslår att nya bestämmelser tas in i EU-direktiv (EC) 2006/22 (tillämpningsdirektiv avseende sociallagstiftning på vägtransportområdet) som reglerar utstationeringsdirektivets tillämpning på vägtransporter. Kommissionen föreslår att om en arbetstagare är utstationerad i mer än tre (3) dagar under en kalendermånad skall direktivet äga tillämpning på de dagar som arbetstagaren vistas i landet. Vila räknas in i dessa dagar som inte behöver vara sammanhängande. Medlemsstaterna får enbart införa följande kontrollmöjligheter; a) En skyldighet för operatören att senast när utstationeringen påbörjas skicka en elektronisk deklaration till kontrollmyndigheten i värdmedlemsstaten (på värdmedlemsstatens officiella språk eller på engelska). Denna deklaration får enbart innehålla följande uppgifter (i) Vägoperatörens identitet (ii) Kontaktdetaljer i operatörens medlemsstat som kan kontaktas av myndigheten i värdmedlemsstaten (iii) Uppskattat antal utstationerade chaufförer och deras identitet (iv) Uppskattad utstationeringsperiod (start- respektive slutdatum) (v) (vi) (vii) Registreringsnummer på fordon som kommer att användas vid utstationeringen Transportslag, dvs. avser utstationeringen godstransporter, internationella transporter, cabotagetransporter eller passagerartransporter b) En skyldighet för chauffören att medföra och på begäran vid vägkontroll uppvisa (i papperseller elektroniskt format) en kopia av deklarationen under a) ovan samt styrkande bevis för transportoperationen, såsom t.ex. en E-CMR fraktsedel. c) En skyldighet för chauffören att medföra och på begäran vid vägkontroll uppvisa färdskrivaruppgifter samt landskoder avseende var transportuppdragen har utförts. d) En skyldighet för chauffören att medföra och på begäran vid vägkontroll uppvisa (i papperseller elektroniskt format) en kopia av anställningsavtalet (på värdmedlemsstatens officiella språk eller på engelska). e) En skyldighet för chauffören att medföra och på begäran vid vägkontroll uppvisa (i papperseller elektroniskt format) en kopia av de senaste två (2) månadernas löneutbetalningar. Chauffören skall dock medges möjlighet att vid en kontroll kontakta åkeriet eller annan tredje part (som en speditör) som kan se till att dessa uppgifter kan elektroniskt visas upp vid vägkontrollen. f) En skyldighet för vägoperatören att efter att utstationeringsperioden avslutats på begäran av kontrollmyndigheten i värdmedlemsstaten till denne inom en rimlig tidsperiod skicka över kopior (i pappers- eller elektroniskt format) de dokument som avses under b), c) och e) Vägoperatören får skicka in en deklaration under a) ovan som täcker maximalt sex (6) månader. 5

6 För cabotagetransporter skriver kommissionen att utstationeringsdirektivet skall äga tillämpning fullt ut även om perioden under vilken cabotagetransporter utförs understiger tre (3) dagar under en kalendermånad. 6

7 EU-kommissionens förslag gällande regler för kör- och vilotider samt möjligheter för chaufför att ta ut vila i förarhytten, (EC) 561/2006 Vad gäller möjligheten att ta ut ordinarie veckovila i förarhytten föreslår nu EU-kommissionen att det inte skall vara tillåtet för en chaufför att ta ut den ordinarie veckovilan (om 45 timmar eller mer) i fordonet. Vidare föreslås det av EU-kommissionen att arbetsgivaren har en skyldighet att förse chauffören med adekvat logi eller husrum där det finns passande sov möjligheter och hygieniska faciliteter, om chauffören ej har möjlighet att ta ut den ordinarie veckovilan på ett privat ställe som chauffören själv får välja. EU-kommissionen föreslår även en skyldighet för transportbolaget att organisera chaufförens arbetsschema så att denne har en möjlighet att ta ut veckovilan i sitt hem åtminstone en gång under en sammanhängande period om tre (3) veckor Avseende kör-vilotider förtydligar EU-kommissionen bestämmelserna så att det nu skall framgå att en chaufför vid multi-bemanning skall kunna ta sin vila medan den andre kör. Vidare förtydligar kommissionen att en chaufförs arbete utöver själva körtiden skall registreras så att all aktivitet finns med, något som ses som viktigt för att stärka säkerheten och minska risken för olyckor på grund av trötthet. EU-kommissionen föreslår även genom tillägg att en chaufför skall kunna arrangera veckovilan mer flexibelt under en sammanhängande period om fyra (4) veckor samtidigt som det skall säkerställas att en reducerad veckovila kompenseras tillsammans med en ordinarie veckovila inom tre (3) veckor. Vidare föreslår EU-kommissionen att det genom tillägg till befintliga regler klargörs att en chaufför som medföljer ett fordon ombord på en färja eller tåg får ta ut en reducerad veckovila ombord på tåget eller färjan. Vad gäller oförutsedda händelser som fördröjer en transport och medför att en chaufför inte hinner hem i tid för att ta ut veckovilan föreslår kommissionen nu att det skall vara möjligt att förskjuta tidpunkten för veckovilan vid en oförutsedd händelse så att chauffören skall kunna komma hem under förutsättning att denne efterlever körtider (dag- samt vecka). Avseende påföljder vid överträdelser vill EU-kommissionen i bestämmelserna förtydliga att dessa skall vara proportionerliga till överträdelsens art och att en medlemsstat som ändrar sina påföljdsbestämmelser måste underrätta kommissionen om detta. 7

8 EU-kommissionens förslag gällande regler för digitala färdskrivare (EC) 165/2014 EU-kommissionen föreslår att digitala färdskrivare skall kunna användas för positionsbestämmelser vid gränsöverskridande transporter för att bättre kunna kontrollera regelefterlevnaden av sociala villkor. En skyldighet för en chaufför att ange position efter att en nationsgräns korsats föreslås införas. En sådan angivelse skall noteras i färdskrivaren vid närmast lämpliga stopp efter en gränspassage. 8

9 EU-kommissionens förslag på nya bestämmelser gällande tillträde till yrket, (EC) 1071/2009. EU-kommissionen föreslår att reglerna om tillträde till yrket i vissa avseenden även skall vara tillämpliga på operatörer vilka uteslutande använder sig av fordon under 3.5 ton. Bland annat skall reglerna om finansiell ställning även gälla för dessa operatörer. EU-kommissionen tar upp frågan om brevlådeföretag och föreslår att nuvarande bestämmelse som stadgar att en operatör som är registrerad i en medlemsstat även måste ha en faktisk och varaktig verksamhet i registreringsmedlemsstaten förtydligas. EU-kommissionen föreslår att detta skall kunna styrkas genom anställningsavtal och kommersiella avtal vilka måste förvaras på operatörens lokaler i registreringsmedlemsstaten. Vidare skall bestämmelserna skilja på administrativ och kommersiell verksamhet samt krav införas på att operatören har tillgångar och anställd personal i registreringsmedlemsstaten som står i proportion till dennes verksamhet totalt sett. Vad gäller nuvarande krav på gott anseende föreslås tillägg vilka skall syfta till att förtydliga vilka allvarliga överträdelser som kan leda till förlust av gott anseende. Dessa regler skall även harmoniseras. Nytt är bland annat att överträdelser av nationell skattelagstiftning samt av EU:s regler för utstationering skall kunna leda till förlust av gott anseende. EU-kommissionen föreslår att kommissionen genom s.k. delegerade akter skall kunna precisera vad som är en allvarlig överträdelse och att kommissionen får mandat av medlemsstaterna att även ta hänsyn till om en överträdelse snedvrider konkurrensen, varpå den i så fall av kommissionen skall kunna ses som en allvarlig överträdelse. Om en allvarlig överträdelse skett och en transportansvarig person förlorat sitt goda anseende skall detta inte kunna återinföras tidigare än ett (1) år efter att det goda anseendet först förlorats, enligt förslaget från kommissionen. 9