4. Kör- och vilotidsregler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4. Kör- och vilotidsregler"

Transkript

1 4. Kör- och vilotidsregler Inledning Alla som arbetar med vägtransporter ska ha goda arbetsförhållanden. De ska ha rätt till regelbunden vila och de ska aldrig behöva köra orimligt långa arbetspass. Därför finns det regler för kör- och vilotider. Här har vi samlat de regler som finns om kör- och vilotider samt färdskrivare. Informationen i det här kapitlet riktar sig främst till förare och arbetsgivare i transportbranschen. Den vänder sig även till dig som planerar eller köper transporter, exempelvis speditörer, industrier och resebyråer, eftersom du har ansvar för att transporten läggs upp på ett sätt så att det stämmer med kör- och vilotidsreglerna. Reglerna har tre huvudsyften: De ska säkerställa en sund konkurrens mellan aktörerna i vägtransportsektorn. De ska ge förarna en god social situation. De ska bidra till ökad trafiksäkerhet. Företagen är skyldiga att planera transporterna så att reglerna kan följas. Nationella regler för lätta fordon, EU-regler för tunga fordon. Det finns två typer av regleringar för körtider och vilotider i den svenska yrkestrafiken. För lätta fordon gäller nationella regler. För tunga fordon gäller reglerna i EU, bland annat att färdskrivare ska användas. Reglerna i EU om kör- och vilotider gäller för fordon och fordonskombinationer som har högre sammanlagd totalvikt än 3,5 ton samt bussar oavsett vikt. Färdskrivare används för att säkerställa att reglerna följs. Liknande regler gäller i ett stort antal länder utanför EU. Reglerna gäller i alla medlemsländer och tillämpas även i EES-länderna. För svenska anställda förare och utländska förare i Sverige gäller också vägarbetstidslagen från den 1 juli TYA - YKB, Yrkeskompetensbevis 6

2 KÖR- & VILOTIDER / Internationella överenskommelser För att underlätta den internationella trafiken har överenskommelser träffats mellan olika länder. AETR-konventionen och EU:s Kör- och vilotidsregler är exempel på en sådan överenskommelse. Internationella överenskommelser EU-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. EES-länderna är: Island, Liechtenstein och Norge. AETR-konventionen Vid körning helt eller delvis utanför EU och EES gäller AETR-reglerna på hela turen, förutsatt att transporten körts till, från eller genom ett land som ingår i AETR-överenskommelsen. AETR-länderna är: Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Kazakstan, Kroatien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, San Marino, Schweiz, Serbien, Turkiet, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland. Vissa länder, t.ex. Armenien och Georgien, har inte godkänt EU- eller AETRbestämmelserna. I dessa länder gäller landets nationella lagstiftning. 5 TYA - YKB, Yrkeskompetensbevis

3 KÖR- & VILOTIDER / Ansvar - Definitioner av körtider, raster och vilotider Ansvar Alla aktörer som är involverade i en transport är skyldiga att se till att alla avtalade transporter följer regel verket. Det inkluderar exempelvis fraktföre tag, speditörer, researrangörer, huvudentreprenörer, under entreprenörer och uthyrare av förare. De ska planera transporterna så att bestämmelserna kan följas. Transportföretaget ska även kontrollera att bestämmelserna efterlevs. Givetvis har även föraren ansvar för att reglerna följs. Om överträdelser upptäcks kan var och en som har möjlighet att påverka transportupplägget ställas till ansvar. Definitioner av körtider, raster och vilotider I bestämmelserna om kör- och vilotider används en rad olika begrepp. De vanligaste definieras så här: Förare Den som kör fordonet eller den som följer med i tjänsten för att vid behov köra. Körtid Tid som registreras som körning i färdskrivaren eller manuellt av föraren då utrustningen tillfälligt är ur funktion. Körtiden får vara längst 9 timmar per dag. Högst två gånger i veckan får körtiden utsträckas till 10 timmar. Maximal körtid per vecka är 56 timmar. Under två på varandra följande veckor får den totala kör tiden vara högst 90 timmar. Körperiod Den sammanlagda körtiden från det att föraren börjar köra efter en viloperiod eller en rast till dess att föraren tar en viloperiod eller en rast. En körperiod får omfatta en körtid på högst 4,5 timmar. Körperioden får vara oavbruten eller avbruten. TYA - YKB, Yrkeskompetensbevis 6

4 KÖR- & VILOTIDER / Definitioner av körtider, raster och vilotider Rast Tid avsedd endast för återhämtning i samband med en körperiod. Minst 45 minuters rast ska tas under eller omedelbart efter en körperiod på maximalt 4,5 timmar. Rasten kan tas ut i sin helhet eller delas i två delar. Den första delen måste då vara minst 15 minuter och den sista delen måste vara minst 30 minuter. Efter totalt minst 45 minuters rast påbörjas alltid en ny körperiod på högst 4,5 timmar. Vila Oavbruten tidsperiod då föraren fritt förfogar över sin tid. Dygnsvila Tidsperiod då föraren fritt förfogar över sin tid och som kan vara normal dygnsvila eller reducerad dygnsvila. Under varje 24-timmarsperiod ska föraren ta en samman hängande normal dygnsvila på minst 11 timmar. Dygnsvilan får reduceras till som minst 9 timmar högst tre gånger mellan två veckovilor, och då utan krav på kompensation. En normal dygnsvila kan också delas i två delar. Den första perioden måste då bestå av minst 3 timmars sammanhängande vila och den andra perioden av minst 9 timmars sammanhängande vila. Förare som medföljer ett fordon som transporteras med färja eller järnväg kan avbryta en sammanhängande normal dygnsvila högst två gånger för att ägna sig åt andra aktiviteter. De kan exempelvis handla om att köra ombord eller av ett tåg eller en färja. Sådana avbrott får dock inte vara längre än en timme sam manlagt. Sedan ska föraren komplettera dygnsvilan så att den totala vilotiden blir minst 11 timmars total vila. En reducerad dygnsvila får aldrig avbrytas. Vecka Från måndag kl till söndag kl TYA - YKB, Yrkeskompetensbevis

5 KÖR- & VILOTIDER / Definitioner av körtider, raster och vilotider Veckovila Tidsperiod under veckan då föraren fritt förfogar över sin tid och som kan vara normal veckovila eller reducerad veckovila. Normal veckovila är 45 timmar. Varannan vecka kan veckovilan reduceras till som lägst 24 timmar. Reduceringen av veckovilan ska dock kompenseras senast före utgången av den tredje veckan efter veckan ifråga. Detta ska ske genom att den saknade vilotiden tas ut i samband med en annan viloperiod på minst 9 timmar. Veckovilan ska inledas senast efter sex 24-timmarsperioder (6 x 24 timmar =144 timmar) räknat från slutet av föregående veckovila. Multibemanning Bemanning av ett fordon där minst två förare medföljer fordonet för att köra det. Närvaron av minst två förare är frivillig under den första timmen av multibemanning, men obligatorisk för den återstående perioden. Vid multibemanning ska varje förare ta en ny dygnsvila på minst 9 timmar inom en 30-timmarsperiod, räknat från den föregående dygns- eller veckovilan. Den förare som sitter bredvid den som kör, registreras som tillgänglig. De flesta myndigheter i EU tillämpar regelverket så att detta kvalificerar för och tillgodoräknas som rast. Annat arbete Allt annat arbete för samma eller en annan arbetsgivare inom eller utom transportområdet. I begreppet annat arbete ingår allt annat arbete än körning. Som annat arbete räknas också att förflytta sig från hemmet eller arbetsplatsen till en annan plats för att ta över ett fordon. Om förflyttningen sker med ett fordon som omfattas av kör- och vilotidsreglernaska färdskrivaren användas och förflyttningen registreras som körning. Samma sak gäller för returresan. Det finns inget undantag för privat körning. Tillgänglighet Tid då föraren är tillgänglig men inte utför arbete. Exempel på det är när föraren följer med fordonet på tåg eller färja, väntetid vid statsgränser samt när en förare medföljer vid multibemanning. (Fullständig information finns i direktivet 2002/15/EG, artikel 3 b.) TYA - YKB, Yrkeskompetensbevis 6

6 KÖR- & VILOTIDER / Vägarbetstidslagen - Undantag vid force majeure Vägarbetstidslagen Lagen gäller för alla anställda som deltar i de vägtransporter som omfattas av kör- och vilotidsreglerna. I vägarbetstidslagen regleras bland annat hur mycket en anställd får arbeta och när rast ska tas. Vägarbetstidslagen gäller för förare som är stationerade i Sverige oavsett om de kör i Sverige eller i ett annat land. För tillsynen svarar Arbetsmiljöverket. Om vägarbetstidslagen hamnar i konflikt med kör- och vilotidsreglerna tar de sistnämnda över. Som förare har man att följa arbetstidslagstiftningen. Det innebär att föraren får arbeta I högst 60 timmar per vecka, samtidigt som den genomsnittliga arbetstiden under en sexmånadersperiod får vara högst 48 timmar per vecka. I samband med nattarbete får dygnsarbetstiden inte överskrida tio timmar. Observera att definitionen av arbetstid enligt arbetstidslagen inte är densamma som i kör- och vilotidsreglerna. Undantag vid force majeure Om det hänt något du inte kunnat förutse får du avvika från kör- och vilotidsbestämmelserna under förutsättning att trafiksäkerheten inte hotas. Detta undantag får du bara utnyttja i allvarliga fall till exempel om någon blivit sjuk eller om djur vid en djurtransport hotas av syrebrist om fordonet stannar. Du ska anteckna anledningen till avvikelsen på diagrambladet, på en utskrift från den digitala färdskrivaren eller din tjänstgöringslista. Straffbestämmelser - Föraren, företaget, befraktare, speditörer, researrangörer, huvud- och underentreprenörer och företag som hyr ut förare kan alla straffas för brott mot kör- och vilotidsreglerna. - Brott mot kör- och vilotidsreglerna leder normalt till penningböter. - Åverkan på en färdskrivare räknas som urkundsför falskning och kan medföra fängelsestraff. - Att slarva bort eller kasta bort ett diagramblad bedöms som undertryckande av urkund och kan medföra fängelsestraff. - Du kan bli fälld för hastighetsöverträdelse enligt diagrambladen eller genom datauppteckning som finns i den digitala färdskrivaren. 5 TYA - YKB, Yrkeskompetensbevis

7 KÖR- & VILOTIDER / Användande av färdskrivare Användande av färdskrivare Allmänt om färdskrivare Alla fordon som omfattas av reglerna för kör- och vilotider inom EU ska vara utrustade med färdskrivare, enligt Rådets förordning (EEG) nr 3821/85.I färdskrivaren registreras bland annat förarnas kör- och vilotider. Med hjälp av uppgifterna som registrerats i färdskrivaren kan förare, företag och kontrollmyndigheter kontrollera att reglerna följts. Det finns två typer av färdskrivare: Analog färdskrivare, där kör- och vilotider registreras mekaniskt på diagramblad. Den analoga färdskrivaren får bara finnas i fordon som tagits i bruk före 1 maj Digital färdskrivare, där kör- och vilotider registreras digitalt i en fordonsenhet och på ett förarkort. Den digitala färdskrivaren är obligatorisk i fordon som tagits i bruk från och med den 1 maj Färdskrivarens symboler De symboler som används vid registrering av kör- och vilotider är likadana i både analoga och digitala färdskrivare. Symbolerna används för att registrera tidskategorier. Det finns fyra tidskategorier: körtid, annat arbete, tillgänglighet och rast eller vila. Körtid Den tid som färdskrivaren registrerar som körning. Annat arbete Allt annat arbete för samma eller annan arbetsgivare inom eller utom transportområdet. Tillgänglighet All tid då föraren är tillgänglig men inte utför arbete. Exempel på det är när föraren följer med fordonet på tåg eller färja, väntar vid statsgränser eller följer med vid multibemanning. (Fullständig information finns i direktivet 2002/15/EG, artikel 3 b.) Rast eller vila Användning av symbolerna På de flesta färdskrivare blir symbolen (körtid) automatiskt inställd vid körning. Vid uppehåll i färden gäller att symbolen (annat arbete) ska användas då föraren utfört annat arbete än körning. Den digitala färdskrivaren väljer automatiskt (annat arbete) när föraren stannar. Symbolen (rast/vila) ska användas vid rast eller viloperiod. Symbolen (tillgänglighet) ska användas då föraren väntar på uppdrag eller åker med för att senare kunna köra fordonet. Tid registrerad som (tillgänglighet) kvalificerar för rast. TYA - YKB, Yrkeskompetensbevis 6

8 KÖR- & VILOTIDER / Analog färdskrivare Innan körningen börjar, ska föraren kontrollera att färdskrivaren visar rätt tid och att rätt diagramblad sitter på rätt plats i färdskrivaren. Analog färdskrivare Så fungerar färdskrivaren Både föraren och arbetsgivaren har skyldighet att se till att den analoga färdskrivaren fungerar och hanteras rätt. I fordon med analog färdskrivare registreras kör- och vilotider på diagramblad. Förarens skyldighet och ansvar. Som förare har du ansvar för följande: 1. Diagrambladen ska vara korrekt ifyllda. 2. Smutsiga eller skadade diagramblad får inte användas. 3. Ett diagramblad får inte användas längre än avsedd tid (24 timmar). 4. Färdskrivaren ska fungera tillfredställande, vara besiktad i tid, hanteras med aktsamhet och användas på rätt sätt. 5. Om en analog färdskrivare inte fungerar eller om du måste lämna fordonet ska du göra tidsredovisningen (körning - tillgänglighet - annat arbete - vila/rast) manuellt på diagrambladets baksida. 6. Vid en kontroll ska du kunna visa upp information om dina aktiviteter innevarande dag och de föregående 28 kalenderdagarna som du har utfört enligt körning som omfattas av kör- och vilotidsförordningen (EG förordning nr 561/2006). Informationen ska förutom körning beskriva dina övriga aktiviteter dessa dagar, till exempel annat arbete, tillgänglighet, raster och viloperioder. 7. Du ska använda tidsgruppväljaren aktivt så att de olika tidskategorierna registreras tydligt var för sig. 8. Om du har ett förarkort ska du ha med dig detta. 5 TYA - YKB, Yrkeskompetensbevis

9 KÖR- & VILOTIDER / Analog färdskrivare Arbetsgivarens skyldigheter och ansvar Som arbetsgivare har du följande skyldigheter: 1. Färdskrivare ska fungera tillfredsställande och vara besiktad i tid. 2. Du ska lämnas ut diagramblad av rätt typ och i lämpligt antal till föraren. 3. Använda diagramblad ska arkiveras i kronologisk ordning under minst ett år. 4. De förare som begär det ska få kopior av diagramblad. 5. Du ska planera verksamheten så att föraren kan följa gällande regler. 6. Du ska regelbundet kontrollera förarens verksamhet. Eventuella brister ska åtgärdas. Så här fyller du i diagrambladen Fyll i följande när arbetstiden startar eller innan du börjar en körning: 1 Efternamn och förnamn (inte förkortning, signatur eller tjänstenummer). 2 Plats där körningen börjar (startort). 3 Dagens datum (då körningen påbörjas). 4 Fordonets registreringsnummer. 5 Vägmätarställning vid start. Eventuellt dina aktiviteter sedan du avslutade din senaste dygns- eller veckovila (på baksidan). Du behöverinte registrera dygns- och veckovila /2-10 Anders Ek Stockholm 3 ABC TYA - YKB, Yrkeskompetensbevis 6

10 KÖR- & VILOTIDER / Analog färdskrivare Fyll i följande efter körning: 1 Plats för avslutad körning. 2 Dagens datum (då körningen avslutas, kan innebära att du upprepar samma datum som tidigare). 3 Vägmätarställning vid avslutad körning. Om du kör flera fordon under dagen ska du anteckna följande på diagrambladets baksida (högst tre fordonsbyten på samma blad): Tidpunkten då du börjar använda det nya fordonet. Det nya fordonets registreringsnummer. Det nya fordonets vägmätarställning vid start. Det nya fordonets vägmätarställning när du har avslutat körningen Anders Ek Stockholm Göteborg 27/ /2-10 ABC När en förare kör för flera företag Om du kör åt flera åkare under samma dag ska du använda samma färdskrivardiagramblad i samtliga fordon. Dock får maximalt tre fordonsbyten registreras på samma färdskivardiagramblad. Om du byter fordon fler gånger ska du använda ett nytt blad. Det företag som du kör mest åt ska förvara originalen och lämna kopior till övriga företag. 5 TYA - YKB, Yrkeskompetensbevis

11 KÖR- & VILOTIDER / Digital färdskrivare Digital färdskrivare Från den 1 maj 2006 måste nytillverkade bussar och tunga lastbilar som tas i bruk inom EU vara utrustade med digital färdskrivare. Det gäller de fordon som omfattas av EG:s regler för kör- och vilotider och färdskrivare. Så fungerar färdskrivaren Innan föraren startar en körning ska han eller hon kontrollera att rätt tid och rätt land är registrerat i färdskrivaren. Färdskrivaren och korten ska handhas med aktsamhet och användas på rätt sätt. Färdskrivaren ska fungera tillfredsställande och vara besiktad i tid. Kortet ska förvaras så att det inte utsätts för tryck, böjning eller annan påverkan som gör att det skadas. Föraren ska se till att färdskrivarpapper finns i tillräcklig mängd. Under arbetsdagens gång ska föraren använda tidsgruppsväljaren aktivt så att de olika tidskategorierna registreras tydligt var för sig. Vägverkets föreskrifter för hantering av digital färdskrivare: VVFS 2008:380 Vägverkets föreskrifter om ansökan och utfärdande av färdskrivarkort. VVFS 2005:79 Vägverkets föreskrifter om hantering av nycklar och certifikat för tillverkning av digitala färdskrivare. VVFS 2005:80 Vägverkets föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av färdskrivare. När förarkortet måste tas ur färdskrivaren Om föraren måste lämna fordonet, och av någon anledning måste ta ut förarkortet ur färdskrivaren, ska tidskategorierna annat arbete, tillgänglighet och vila matas in på förarkortet manuellt. Detta sker via färdskrivarens funktion för manuell inmatning och ska göras nästa gång förarkortet sätts in.när färdskrivaren inte fungerar Om färdskrivaren inte fungerar ska tidsredovisningen göras manuellt på baksidan av utskriftspapperet, på ett diagramblad eller annat papper. Eftersom detta ersätter de manuellt inmatade uppgifterna, ska föraren här göra alla anteckningar som krävs för analoga färdskrivare samt ange sitt namn, förarkorts- eller körkortsnummer och skriva under med sin namnteckning. Denna handling ska sparas av företaget i minst ett år. TYA - YKB, Yrkeskompetensbevis 6

12 KÖR- & VILOTIDER / Digital färdskrivare Olika typer av färdskrivarkort Färdskrivarkort till digitala färdskrivare beställs från Transportstyrelsen. Det finns fyra typer av färdskrivarkort: Förarkort Företagskort Verkstadskort Kontrollkort Rutinerna för ansökan varierar mellan olika kort. Mer information finns under respektive kort. När förarkortet inte kan användas Om kortet blir stulet eller tappas bort ska det anmälas till Transportstyrelsen. Det gäller även om kortet är felaktigt. Tidsredovisningen ska då göras manuellt. Föraren gör en utskrift som heter 24 timmar fordon innan denne börjar köra. På baksidan av utskriften skriver föraren sitt namn och förarkorts- eller körkortsnummer samt signerar med namnteckning. Sedan registrerar föraren allt på färdskrivaren som vanligt under körningen. När kördagen är slut görs en ny utskrift 24 timmar fordon och på baksidan skrivs namn och förarkorts- eller körkortsnummer samt signerar med namnteckning. På baksidan av remsan förs för hand in information som saknas, såsom annat arbete och raste/vila som inte registrerats automatiskt. Utskrifterna ska bevaras i minst ett år. Kopiering av data på förarkort Informationen som lagras på ett förarkort ska kopieras av företaget/arbetsgivaren så ofta att inga data går förlorade. Transportstyrelsen rekommenderar att detta sker senast var tredje vecka. Om företaget har en verksamhet som innebär att väldigt många körningar genomförs på en dag, kan ännu tätare kopiering behövas. Användning av förarkort Förarkort ska alltid användas. Om föraren kört fordon utrustat med analog färdskrivare under innevarande dag och någon av de föregående 28 kalenderdagarna ska diagrambladen för dessa uppdrag medföras. Ett färdskrivarkort som är utgånget eller ogiltigt får inte användas. Det är också förbjudet att använda en annan förares kort. Företaget/arbetsgivarens skyldigheter 1. Färdskrivaren ska fungera tillfredsställande och vara besiktad i tid. 2. Information lagrad i fordonsenheter ska kopieras så ofta att inga data går förlorade. Transportstyrelsen rekommenderar att detta sker regelbundet och senast var sjätte vecka. 3. Se till att lagrad information på förarnas förarkort kopieras tillräckligt ofta för att inga data ska gå förlorade. Transportstyrelsen rekommende rar att detta sker regelbundet och senast var tredje vecka. Om företaget har en verksamhet som innebär att väldigt många körningar genomförs på en dag, kan ännu tätare kopiering behövas. 4. Kopierad data från fordonsenheter och förarkort samt eventuella anteck ningar ska arkiveras på ett säkert sätt, i kronologisk ordning och i oförändrat och sökbart skick under minst 12 månader. 5. Kopior av lagrad förarkortsdata ska tillhandahållas de förare som begär detta. 6. Verksamheten ska planeras så att föraren kan följa gällande regler. 7. Förarens verksamhet ska kontrolleras regelbundet. 5 TYA - YKB, Yrkeskompetensbevis

13 KÖR- & VILOTIDER / Multibemanning Multibemanning (tvåförarsystem) Vid användning av analog färdskrivare När du delar körningen med en avlösare ska ni byta diagramblad i den analoga färdskrivaren enligt följande: Du som kör räknas som försteförare ditt diagramblad ska sitta i färdskrivaren bakom plastskivan. Andreföraren är den som åker med som avlösare hans/hennes diagramblad sitter i färdskrivaren framför plastskivan. Att sitta bredvid den förare som kör registreras som tillgänglighet och kvalificerar för rast. Personen som sitter bredvid föraren ska också använda förarkort eller diagramblad och tiden för förare 2 registreras då vid färd som tillgänglig. När ni byter plats måste ni även byta diagrambladens plats i färdskrivaren. Den som kör ska alltid ha sitt diagramblad bakom plastskivan. Vid användning av digital färdskrivare Kör ni ett fordon med en digital färdskrivare ska byte ske enligt följande: Kortplats förare 1 Kortplats förare 2 Du som kör är försteförare och ditt förarkort ska finnas i kortplats 1. Avlösaren är andreförare och hans förarkort finns i kortplats 2. När ni byter måste ni även skifta förarkortens plats. Det är alltid den som kör som har sitt förarkort i kortplats 1. TYA - YKB, Yrkeskompetensbevis 6

14 KÖR- & VILOTIDER / Inspektion av färdskrivare Inspektion av färdskrivare Trafikkontroll av den analoga färdskrivaren När du blir stoppad i en trafikkontroll måste du kunna visa upp färdskrivarens diagramblad för innevarande vecka samt de föregående 28 kalenderdagarna, oavsett om du kört eller arbetat. Har du varit fri under denna tid måste du redovisa tiderna på baksidan av diagrambladen eller med hjälp av ett arbetsgivarintyg. Är du innehavare av ett förarkort är du skyldig att visa detta vid en kontroll. Exempel Du blir stoppad för en kontroll på torsdagen. Vid detta tillfälle måste du kunna visa upp fyra diagramblad för innevarande vecka. Du ska dessutom visa upp diagramblad som täcker de föregående 28 dagarna. Har du varit fri ska du ha antecknat på baksidan av ett diagramblad att du varit ledig eller ha med ett arbetsgivarintyg. Trafikkontroll av den digita färdskrivaren Vid trafikkontroller har polismannen eller bilinspektören med sig ett särskilt kontrollkort för att kunna hämta de uppgifter som behövs för att utföra kontrollen. Du måste överlämna ditt förarkort för kontroll om polismannen eller inspektören begär detta. 5 TYA - YKB, Yrkeskompetensbevis

15 TYA - YKB, Yrkeskompetensbevis 6

16 5 TYA - YKB, Yrkeskompetensbevis

17 TYA - YKB, Yrkeskompetensbevis 6

Kör- och vilotid. Kör- och vilotid

Kör- och vilotid. Kör- och vilotid 137 Omfattning av reglerna EU-förordningen ska tillämpas på vägtransporter av gods, om fordonens högsta vikt inklusive släpvagn eller påhängsvagn överstiger 3,5 ton. Det innebär att om en personbil eller

Läs mer

Kör- och vilotider Färdskrivare. Promemoria

Kör- och vilotider Färdskrivare. Promemoria Kör- och vilotider Färdskrivare Promemoria RättsPM 2007:12 Utvecklingscentrum Malmö Juni 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Aktuella förordningar samt EG- förordningar och direktiv...4 2.1 Förordningen

Läs mer

Djurtransporter. Handbok för. Version 3-2014

Djurtransporter. Handbok för. Version 3-2014 Handbok för Djurtransporter Version 3-2014 1 Förord 2 Allmänt om djurtransporter 3 Planering 4 Befordran 5 Djurarter 6 Arbetsmiljö 7 Definitioner 8 Blanketter Projektansvarig: Håkan Hammarström, TYA Produktion:

Läs mer

Exempel. Vinterväghållning vad gäller?

Exempel. Vinterväghållning vad gäller? Vinterväghållning vad gäller? November 2013 Här hittar du aktuell information om hur lagar och regleringar styr vinterväghållningen, inklusive alla undantag. Sveriges Åkeriföretag har analyserat hur regelverken

Läs mer

Digital färdskrivare SE5000

Digital färdskrivare SE5000 Svenska Förar- och företagshandbok Digital färdskrivare SE5000 Klart att köra Stoneridge - Sätter standarden www.se5000.com Tack för att du valde Stoneridges digitala färdskrivare SE5000. Vi på Stoneridge

Läs mer

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer

Arbetstidslagen. med kommentarer

Arbetstidslagen. med kommentarer Arbetstidslagen med kommentarer Arbetstidslagen och dess förordning med kommentarer 1 januari 2015 Arbetsmiljöverket kommentarer: Arbetsmiljöverkets jurister redaktör: Marianne Tägtström grafisk formgivning:

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

Arbetstidslagen. och dess förordning med kommentarer i lydelse från den 14 december 2008

Arbetstidslagen. och dess förordning med kommentarer i lydelse från den 14 december 2008 Arbetstidslagen och dess förordning med kommentarer i lydelse från den 14 december 2008 Arbetsmiljöverket Kommentartext: Arbetsmiljöverkets jurister Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form: Gidewall Produktion,

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering Regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Arbetsmiljöverket 2010 Text: Susanna

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04

Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04 Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04 1 Register A. Inledning s. 3 B. Att importera från annat EU-land s. 3 B 1. Varifrån är det bäst att köpa bilen? s. 3 B 2. Hur

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är:

Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är: VERKSAMHETSHANDBOK 9.1 1 (1) Introduktion Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är: ISO 9001 - Kvalite ISO 14001 - Miljö SQAS CDI-T

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: (för frågor om er reseförsäkring): Tel: +6 771 01 00 Online: www.fritidsresor.se/kundservice/kontaktaoss/ Akut hjälp vid sjukdomar och olyckor dygnet runt: i fall av

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge 11 november 2013 I de flesta EU-länderna är det inte obligatoriskt att ha vinterdäck på bilen, men det finns undantag... Innan semestern kan det löna sig att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 oktober 2014 B 5749-13 KLAGANDE MR Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förseelse mot förordningen

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

Redovisningscentraler för taxi

Redovisningscentraler för taxi Ds 2013:66 Redovisningscentraler för taxi Näringsdepartementet Ds 2013:66 Redovisningscentraler för taxi Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE Stockholm 20 april 2010 Malena Bonnier Arbete och Sysselsättning Stockholms Stadsmission Innehåll Sammanfattning...5 Läsanvisningar....6

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer