Arbetarskyddsanvisningar och guider 27. Arbetarskyddsförvaltningen. Bilförares kör- och vilotider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetarskyddsanvisningar och guider 27. Arbetarskyddsförvaltningen. Bilförares kör- och vilotider"

Transkript

1 Arbetarskyddsanvisningar och guider 27 Arbetarskyddsförvaltningen Bilförares kör- och vilotider

2 Arbetarskyddsguider och anvisningar 27 Bilförares kör- och vilotider ARBETARSKYDDSFÖRVALTNINGEN Tammerfors 2014

3 ISBN ISSN XX Multiprint Oy, Tammerfors 2014 Översättning: Samma-gruppen/Carola Rönnberg

4 Innehåll Till dig som läser broschyren...7 Tillämpningen av förordningen om kör- och vilotider...8 Huvudregel...8 Undantag...9 Avbrott i dygns- och veckovilan och resor till orten där körningen börjar eller slutar (artikel 9)...14 Arbete under minimiviloperioderna (artikel 4 och 6)...15 Inmatning på färdskrivarens diagramblad...16 Användning av tidsgruppsväljaren...18 KOM IHÅG (Mekanisk färdskrivare)...20 KOM IHÅG (Digital färdskrivare)...20 Fem ansvarsområden för arbetarskyddet... 23

5

6 Författningarna gäller även egna åkare. Till dig som läser broschyren Bestämmelserna om bilförares kör- och vilotider är enhetliga i hela den Europeiska Unionen och inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Bestämmelserna om körtider och vilotider gäller med vissa undantag också för lastbilschaufförer och busschaufförer. Tillsynen inriktas på finländska och utländska fordon och deras förare. I enlighet med avtalen ordnar varje medlemsland inom sitt område ändamålsenlig och regelbunden tillsyn så att kontroller genomförs både på vägarna och i företagens lokaler i syfte att de ska omfatta en betydande och representativ del av alla de förare, företag och fordon som förordningen om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (EG) nr 561/2006 och rådets förordning om färdskrivare vid vägtransport (EEG) nr 3821/85 gäller. Den här broschyren ersätter inte de förordningar som nämns ovan. Bilförares kör- och vilotider 7

7 Tillämpningen av förordningen om kör- och vilotider Huvudregel Förordningen tillämpas principiellt på transporter på allmänna vägar av a) gods om fordonens högsta tillåtna vikt (inklusive eventuell släpvagn eller påhängsvagn) överstiger 3,5 ton eller b) passagerare med fordon som är konstruerade eller permanent inrättade för transport av mer än nio personer, inbegripet föraren, och avsedda för det här ändamålet. Förordningen om kör- och vilotiderna tillämpas inte på körning på allmänna vägar när det är fråga om direkt korsande av en allmän väg, om körningen sker i samband med arbete som huvudsakligen utförs utanför den allmänna vägen. Andra slag av körning än på allmänna vägar under ett kördygn förutsätter alltså bl.a. veckovila, dygnsvila och, om körningen överskrider sammanlagt 4,5 timmar, raster under kördygnet. Körning som sker utanför de allmänna vägarna registreras som annat arbete. Förordningen tillämpas också på fordonskombinationer med en personbil som dragbil, när fordonskombinationens totalvikt överskrider 3500 kg. Bestämmelserna gäller också vid tomkörning. Bestämmelserna tillämpas inte på specialfordon som inte är avsedda för godseller persontransporter, som till exempel sådana kranbilar eller betongpumpbilar som inte används för godstransporter. 8 Bilförares kör- och vilotider

8 Undantag Från det regelverk som beskrivs här har det stiftats undantag som berör alla medlemsländer eller som gäller endast i vissa medlemsländer. Trots att formuleringarna i flera av undantagen hänvisar endast till fordon, utgår man i tolkningen från den transport som fordonet används för. Undantag som gäller alla medlemsländer (artikel 3) De undantag som gäller alla medlemsländer ingår i artikel 3 och enligt den tillämpas förordningen om kör- och vilotider inte i något medlemsland på transporter som genomförs med: a) fordon som används för persontransporter i linjetrafik, om linjens längd inte överstiger 50 kilometer b) fordon vars högsta tillåtna hastighet uppgår till högst 40 kilometer i timmen c) fordon som ägs eller hyrs utan förare av försvarsmakten, räddningstjänsten, brandförsvaret och styrkor som är ansvariga för upprätthållande av allmän ordning om transporten utförs till följd av de uppgifter som ålagts dessa yrkeskårer och genomförs under deras kontroll d) fordon som används i nödsituationer eller för räddningsarbete, inbegripet fordon som används för icke-kommersiella transporter av humanitärt bistånd e) specialfordon som används för sjukvårdsändamål f) specialfordon för bärgning som används inom en radie av 100 km från den ort där fordonet är stationerat g) fordon som provas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll och nya eller ombyggda fordon som ännu inte tagits i bruk h) fordon eller en kombination av fordon med en högsta tillåtna vikt som inte överstiger 7,5 ton som används för icke-kommersiell transport av gods i) kommersiella fordon som betraktas som veteranfordon enligt lagstiftningen i den medlemsstat där de körs och som används för icke-kommersiell transport av personer eller gods. Bilförares kör- och vilotider 9

9 Övriga undantag som tillåts i Finland (7 i förordningen om användning av fordon på väg) Förutom de nämnda undantag som ska iakttas i alla medlemsländer har varje medlemsland rätt att bestämma att vissa transporter inte omfattas av förordningen om kör- och vilotider. Dessa transporter omfattas följaktligen inte heller av förordningen om färdskrivare. I Finland tillämpas förordningen om kör- och vilotider enligt 7 i statsrådets förordning om användning av fordon på väg (1257/1992, jämte ändringar 1221/2007) inte på följande slag av transporter och följaktligen behöver inte heller färdskrivare användas vid transporterna: a) fordon som används eller hyrs utan förare av företag som bedriver jordbruk, trädgårdsodling, husdjursskötsel eller fiske, för körning inom en radie av 100 kilometer från gården, förutsatt att körningen av fordonet inte är förarens huvudsakliga uppgift och att man med fordonet transporterar egna produkter i liten omfattning för försäljning på torg eller i övrigt på en bestämd plats eller om transporten gäller hästar som företaget själv har hand om b) fordon eller fordonskombinationer med en största tillåtna massa som inte överstiger 7,5 ton och som används för utdelning av post enligt lagen om posttjänster (313/2001) eller för transport av material eller utrustning som föraren använder i sitt arbete, förutsatt att dessa fordon används inom en radie av 50 km från den plats där företaget är beläget och förutsatt att körningen av fordonen inte utgör förarens huvudsakliga uppgift. c) fordon som uteslutande används på sådana öar med en areal av högst kvadratkilometer som inte är förenade med fastlandet med broar, vadställen eller tunnlar öppna för motorfordonstrafik d) fordon som används för övningskörning för erhållande av körkort eller yrkeskompetensbevis och för avläggande av examen, förutsatt att fordonen inte används för kommersiell transport e) fordon som används i samband med underhåll av avlopps-, översvämningsskydds-, vatten-, gas- och elanläggningar, underhåll och kontroll av vägar, insamling och bortskaffande av hushållsavfall, telekommunikationstjänster, radio- och televisionssändningar och pejling efter radio- och televisionssändare eller radio- och televisionsmottagare f) fordon med mellan 10 och 17 sittplatser som används för icke-kommersiell trafik 10 Bilförares kör- och vilotider

10 g) fordon som är utrustade för att användas i undervisning, där undervisningen sker när fordonen står stilla h) fordon avsedda att användas för uppsamling av mjölk från gårdsbruksenheter och för återlämning till gårdsbruksenheter av mjölkbehållare eller mjölkprodukter avsedda för djurfoder i) fordon för transport av pengar eller värdeföremål j) fordon som används för transport av djuravfall eller djurkadaver som inte är avsedda som människoföda k) fordon som uteslutande används på vägar inom knutpunktsanläggningar som hamnar, intermodala terminaler och järnvägsterminaler l) fordon som används för transport av levande djur från gårdsbruksenheter till lokala marknader och omvänt eller till slakterier inom en radie på 50 km från gårdarna m) specialfordon som används av cirkusar eller nöjesparker. Undantag från den här förordningen får göras även vid transport av levande fiskar från den 15 april till den 30 juni och från den 15 augusti till den 31 oktober enligt följande: a) den maximala körtiden per dag får förlängas med högst 2 timmar, b) den genomsnittliga veckokörtiden på 45 timmar får förlängas med högst 10 timmar, c) den sammanlagda körtiden under två på varandra följande veckor får för längas med högst 20 timmar. Vid vissa transporter som utförs i sin helhet eller har sin start- eller slutpunkt i Lapplands län och Uleåborgs län är avsteg från bestämmelserna i förordningen om kör- och vilotider möjliga så som beskrivs nedan. Undantaget gäller inte transporter i städerna Uleåborg och Kajana eller i sådana kommuner där befolkningstätheten är mindre än fem invånare per kvadratkilometer. Persontrafik: Rasterna på 45 minuter för bussar i linjetrafik får i enlighet med den gamla förordningen om kör- och vilotider (3820/85) fortfarande delas upp i högst tre delar så att alla raster omfattar åtminstone 15 minuter. Bilförares kör- och vilotider 11

11 KOM I HÅG! KOM I HÅG! KOM I HÅG! KOM I HÅG! KOM I HÅG! KOM I HÅG! Godstrafik: Den dagliga körtiden i förordningen får förlängas med högst två timmar och den dagliga vilotiden i förordningen får förkortas med högst en timme när det gäller bärgningstransporter, sådana företags transporter som bedriver jordbruk, trädgårdsodling, uppfödning eller fiskeri i samband med torghandel eller vid transport av hästar som företaget själv har hand om. KÖRTID 9 TIMMAR (artikel 6) Den dagliga körtiden får uppgå till högst 9 timmar. Under en vecka får den dagliga körtiden två gånger förlängas till högst 10 timmar. Den dagliga körtiden är körtiden mellan två dagliga vilotider eller mellan en dagsvila och en veckovila. Till förarens körtid räknas all den tid som fordonet är i rörelse. Körtid är till exempel inte raster eller väntetid, lossning och lastning av gods, reparations- och servicekörning, oberoende om körningarna sker längs vägen eller på en annan plats. Körtiden under en vecka får inte överstiga 56 timmar. Den sammanlagda körtiden under två på varandra följande veckor får inte överstiga 90 timmar. En vecka omfattar tidsperioden mellan må och sö RAST 45 MINUTER (artikel 7) Efter en körperiod på fyra och en halv timme ska föraren ta en sammanhängande rast på minst 45 minuter, såvida inte förarens dagsvila eller veckovila börjar. Föraren kan ta rasten i två delar. Då ska den första rasten omfatta minst 15 minuter och den andra minst 30 minuter. Den andra rasten ska tas så att den sammanlagda körtiden inte överskrider fyra och en halvtimme innan den andra rasten inleds. 12 Bilförares kör- och vilotider

12 KOM I HÅG! KOM I HÅG! KOM I HÅG! KOM I HÅG! KOM I HÅG! KOM I HÅG! Det är förbjudet att utföra annat arbete under rasterna. Föraren kan tillbringa rasten i ett fordon i rörelse, t.ex. vid multibemanning. Efter en rast på 45 minuter som föraren tagit som en eller två pauser börjar alltid en ny tidsberäkning och tidigare körtider och raster beaktas inte. DYGNSVILA 11 TIMMAR (artikel 8) Dygnsvilan ska vara sammanhängande och omfatta minst 11 timmar under varje 24-timmarsperiod. Ramtiden, d.v.s. den sammanlagda körtiden, övriga arbetstiden, väntetiden och rasterna får uppgå till högst 13 timmar. När arbetet inleds på nytt efter en dygnsvila börjar en ny 24-timmarsperiod. Mellan två veckovilor får dygnsvilan högst tre gånger förkortas till lägst 9 timmar (=reducerad vilotid). Den reducerade vilotiden behöver inte kompenseras med ledig tid. Ramtiden högst 15 timmar. Om dygnsvilan inte har reducerats kan den delas så att föraren tar den i högst två separata perioder. Den första ska omfatta åtminstone 3 timmar och den senare minst 9 timmar. När arbetet inleds på nytt efter en dygnsvila börjar en ny 24-timmarsperiod. Multibemanning Om två eller flera förare samtidigt följer med i fordonet (multibemanning) omfattar granskningsperioden 30 timmar. I det här fallet ska bägge förarna ha en sammanhängande vilotid på minst 9 timmar. Ramtiden högst 21 timmar. I en multibemanningssituation där två förare är skyldiga att samtidigt följa med i samma fordon, behöver den ena föraren inte följa med under den första timmen. Med två förare kan fordonet vara i rörelse utan avbrott högst 20 timmar, eftersom bägge förare kan köra i högst 10 timmar och eftersom det är tillåtet att tillbringa rasterna i ett fordon i rörelse. Det är däremot inte tillåtet att tillbringa dygnsvilan i ett fordon i rörelse. Bilförares kör- och vilotider 13

13 KOM I HÅG! KOM I HÅG! KOM I HÅG! KOM I HÅG! KOM I HÅG! KOM I HÅG! VECKOVILA 45 TIMMAR (artikel 8) Veckovilan ska vara en sammanhängande viloperiod om minst 45 timmar och den ska inledas efter sex (6) 24-timmarsperioder räknat från slutet av föregående veckovila. Veckovilan kan reduceras till lägst 24 timmar en gång under två på varandra följande veckor. Varje reducerad veckovila ska kompenseras med en motsvarande sammanhängande vila som ska tas ut före utgången av den tredje veckan efter veckan i fråga i samband med en annan viloperiod om minst 9 timmar. Under två på varandra följande veckor ska föraren ta ut antingen två normala veckovilor (minst 45 timmar) eller en normal viloperiod och en reducerad viloperiod (minst 24 timmar). Avbrott i dygns- och veckovilan och resor till orten där körningen börjar eller slutar (artikel 9) Avbrott i dygns- och veckovilan När föraren följer med fordonet som transporteras med färja eller järnväg och tar ut sin normala dygnsvila (minst 11 rimmar), får han eller hon avbryta viloperioden högst två gånger och ägna sig åt andra aktiviteter i totalt högst en timme. Under den normala dygnsvilan ska föraren ha tillgång till en säng. Föraren får alltså avbryta dygnsvilan om 11 timmar och en delad dygnsvila (3+9 timmar) för att gå ombord på eller gå av en färja eller ett tåg. Avbrotten får sammanlagt inte överskrida en timme.i samband med en delad dygnsvila gäller antalet avbrott (högst två) hela dygnsvilan och inte de båda delarna av en normal dygnsvila. Den tid som använts för avbrotten får på inga villkor förkorta vilotiden. Resetid Den tid som går åt till att resa till en plats för att ta över ett fordon som omfattas av förordningen, eller för att återvända från en sådan plats, när fordonet varken står vid förarens hem eller vid arbetsstället där föraren normalt är stationerad, ska inte räknas som vila eller rast om föraren inte befinner sig på en färja eller ett tåg och har tillgång till en sovbrits eller liggplats. 14 Bilförares kör- och vilotider

14 Den tid som går åt för en förare att köra ett fordon som inte omfattas av denna förordning till eller från ett fordon som omfattas av denna förordning, som inte står vid förarens hem eller vid arbetsstället där föraren normalt är stationerad, ska räknas som "annat arbete". Att köra en fordon som inte omfattas av förordningen eller att resa till en ort utanför stationeringsorten för att inleda arbetet eller till en ort utanför stationeringsorten för att avsluta arbetet är inte möjligt under en minimidygnsvila eller minimiveckovila, om det inte är fråga om en färja eller ett tåg där föraren har tillgång till en sovbrits eller liggplats. Granskningsperioden på 24 timmar vid dygnsvila och på 30 timmar vid multibemanning inleds när den ovan nämnda viloperioden upphör. Begränsningen gäller inte förarens normala arbetsresor till och från stationeringsorten. Arbete under minimiviloperioderna (artikel 4 och 6) Det är inte tillåtet för en förare att i anställnings- och tjänsteförhållande utföra något slag av arbete inom transportbranschen eller utanför den under den minimidygnsvila eller minimiveckovila som avses i förordningen. Privat företagsamhet och annat arbete som föraren utför för sig själv är tillåtet under minimiviloperioderna. Den tid som en förare använder till att som frivillig personal delta i räddningsinsatser inom brand- och räddningstjänsten som ingått avtal om brandsläckning betraktas inte som arbetstid trots att det betalas kompensation. En förare som är anställd hos flera än ett transportbolag eller hos ett annat företag eller som står till flera än ett transportbolags eller andra företags förfogande ska till varje transportbolag skriftligen lämna tillräckligt med information om allt arbete som han eller hon utför i anställnings- eller tjänsteförhållande hos andra företag. Föraren ska självmant ge arbetsgivaren uppgifterna. Om arbetstagaren försummar sin utredningsskyldighet eller ger felaktiga uppgifter bär arbetsgivaren inte ansvar för det. Kuljettajan on käytettävä aikaryhmävalitsinta siten, että em. aikaryhmät Bilförares kör- och vilotider 15

15 Inmatning på färdskrivarens diagramblad Mata in följande uppgifter i diagrambladets mittfält när körningen (arbetstiden) inleds förarens efternamn och förnamn plats där diagrambladet sätts in i färdskrivaren 20 NO. datum, månad och år när diagrambladet sätts in färdskrivaren fordonets registreringsnummer vägmätarställning (km) vid start Fyll i på mittfältet när körningen (arbetstiden) avslutas platsen där diagrambladet avlägsnas ur färdskrivaren 20 datum då körningen avslutas vägmätarställning (km) vid avslutad körning Anteckna på baksidan av bladet när du byter fordon vid behov tidpunkten för skifte av fordon NO. fordonets registreringsnummer vägmätarställningen (km) i det nya fordonet 16 Bilförares kör- och vilotider

16 anteckning om lediga dagar (lö-sö) veckovila anteckning om vilotid anteckning om byte av fordon under arbetsdagen Bilförares kör- och vilotider 17

17 Användning av tidsgruppsväljaren Föraren ska använda färdskrivarens tidsgruppsväljare. Tidsgrupper: = körtid I de flesta nya färdskrivare är den här funktionen automatisk och ingen symbol visas. = annat arbete lastning och lossning handräckning när passagerare stiger på och av rengöring och teknisk service alla övriga åtgärder i syfte att trygga fordonets, lastningens och passagerarnas säkerhet uträttande av ärenden med polisen, tullen, inrese- och andra myndigheter den tid som en förare använt för att köra ett fordon som inte omfattas av denna förordning till eller från ett fordon som omfattas av denna förordning, som inte står vid förarens hem eller vid arbetsstället där föraren normalt är stationerad förande av ett fordon som inte omfattas av kör- och viloförordningen i kommersiellt syfte allt arbetet som föraren i anställnings- eller tjänsteförhållande utför för samma eller en annan arbetsgivare i transportbranschen eller utanför den = tillgänglighet tid som en medförare tillbringar bredvid föraren eller på en liggbrits när fordonet är i rörelse = avbrott i arbetet 18 Bilförares kör- och vilotider

18 Föraren ska använda tidsgruppsväljaren så att de här tidsgrupperna registreras tydligt var för sig. Det är straffbart att låta bli att använda tidsgruppsväljaren. När föraren avlägsnar sig från fordonet t.ex. på ett lagerområde och överlämnar fordonet till en annan förare ska han eller hon i en digital färdskrivare flytta över sitt förarkort till kortplats 2 och ställa om tidsgruppsväljaren. Hastighet TILLRYGGALAGD STRÄCKA en rörelse fram och tillbaka (s) = 10 km Bilförares kör- och vilotider 19

19 KOM IHÅG (Mekanisk färdskrivare) Färdskrivarens diagramblad är personliga. Föraren ansvarar för användningen av färdskrivaren och för registreringarna på diagrambladen. Alla kördagar ska finnas registrerade på diagrambladen och föraren ska på begäran när som helst kunna visa fram dem för tillsynsmyndigheterna. Lediga dagar och övrig frånvaro kan registreras på baksidan av diagrambladet på den första arbetsdagen efter ledigheten t.ex. så här: "Semester " eller " (lö-sö) veckovila" Om färdskrivaren inte fungerar ska tidsredovisningen göras manuellt på diagrambladets baksida. En trasig färdskrivare ska lämnas in för reparation inom en vecka. Färdskrivaren ska besiktigas med minst 2 års intervaller. Även övriga tidsperioder då föraren inte har kunnat använda färdskrivaren ska han eller hon redovisa för manuellt på tidsskalan på diagrambladets baksida. När föraren inleder en körning ska han eller hon kontrollera att det finns tillräckligt med tomma diagramblad för hela resan. Arbetsgivaren ska förvara diagrambladen i god ordning i minst ett år efter att de har använts. KOM IHÅG (Digital färdskrivare) Transportföretaget ska ett företagskort som föraren låser företagets data med i färdskrivaren. Arbetsgivaren ansvarar för att det inte överlåts ett fordon utrustat med digital färdskrivare åt en förare som saknar gällande förarkort, såvida köruppdraget förutsätter att färdskrivare används. Företaget ska kopiera de uppgifter om kör- och vilotider i fordonets digitala färdskrivare som gäller det egna företaget: - om fordonet finns i Finland ska uppgifterna kopieras åtminstone varannan månad - om fordonet finns utomlands ska uppgifterna kopieras när fordonet kommer till Finland - när företaget överlåter besittningen av fordonet 20 Bilförares kör- och vilotider

20 Uppgifterna på förarkortet: Arbetsgivaren och företag som tillfälligt anlitar en förare ska med minst tre veckors mellanrum kopiera förarkortets uppgifter om kör- och vilotider för de veckor som föraren har varit i arbete. Lagring av uppgifter Företaget och arbetsgivaren ska förvara de uppgifter som kopierats från den digitala färdskrivaren och förarkortet i ett år. Företaget ska på begäran ge föraren en utskrift av uppgifterna i förarkortet. Anteckningar Över avvikelser från körtiderna som beror på exceptionella situationer (extrema väderleksförhållanden, olycka, avsaknad av parkeringsplats etc.) eller avbrott i raster eller vilotider som beror på att föraren är tvungen att flytta fordonet ska föraren manuellt föra in orsaken och avvikelsens art på diagrambladet (baksidan) eller på bandet som skrivs ut från kontrollanordningen. Föraren ska på begäran när som helst kunna lägga fram för tillsynsmyndigheterna: Fordon med MEKANISK färdskrivare - diagrambladen för den aktuella dagen och för de föregående 28 kalenderdagarna - förarkortet, om föraren har ett - alla manuellt gjorda anteckningar och utskrifterna för den aktuella dagen och de föregående 28 dagarna Fordon med DIGITAL färdskrivare - förarkortet - alla manuellt gjorda anteckningar och utskrifterna för den aktuella dagen och de föregående 28 dagarna - diagrambladen för den ovan angivna tiden om föraren har kört ett fordon utrustat med mekanisk färdskrivare Utredning över övrigt arbete som utförts För de dagar som inte registrerats på diagramblad eller förarkortet ska föraren lämna en tillförlitlig utredning över det arbete som han eller hon har utfört utanför transportbranschen. Bilförares kör- och vilotider 21

21 Bevarande av straffyrkanden Föraren ska bevara straffyrkanden eller andra skriftliga anmärkningar som han eller hon har fått i Finland, ett annat EU-medlemsland eller i ett land som omfattas av AETR-överenskommelsen (t.ex. Ryssland) med sig i fordonet åtminstone lika länge som diagrambladen förvaras i fordonet. Föraren ska på begäran visa straffyrkandet eller den skriftliga anmärkningen för tillsynsmyndigheten. FÖRARKORT FÖRETAGSKORT Närmare information om färdskrivare finns på webbplatsen ajopiirturi EU:s förordning om lastbils- och busschaufförers kör- och vilotider finns på finska på kommunikationsministeriets webbplats > Liikenne > Liikenneturvallisuus > ajo-ja lepoajat 22 Bilförares kör- och vilotider

22 Fem ansvarsområden för arbetarskyddet Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland Bangårdsvägen 9, PB Helsingfors Tfn Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Uimalankatu 1, PB Tammerfors Tfn Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland Albertinkatu 8, PB Uleåborg Tfn Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland Självständighetsplan 2 PB Åbo Tfn Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland Hallituskatu Kuopio Tfn Bilförares kör- och vilotider 23

23 Ansvarsområdena frö arbetarskyddet övervakar tillsammans med polisen att bilförarnas kör- och vilotider följs. I den här broschyren har vi samlat bestämmelser om bilförares kör- och vilotider som också gäller egenåkare. Beställning av publikationer: Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Stödtjänstenheten för ansvarsområdena för arbetarskyddet PB 272, Tammerfors per telefon vardagar kl tfn per e-post: webbshop: ISBN ISSN XX

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2014:1489 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 11 december

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2007:216 Utkom från trycket den 9 maj 2007 utfärdad den 26 april 2007. Regeringen

Läs mer

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013 Kör- och vilotider Regler och vägledning november 2013 1 Denna broschyr innehåller Kortfattad information och vägledning om regler för kör- och vilotider. De fullständiga författningstexterna och den promemoria

Läs mer

Kör- och vilotider Regler och vägledning mars 2009

Kör- och vilotider Regler och vägledning mars 2009 Kör- och vilotider Regler och vägledning mars 2009 Denna broschyr innehåller Kortfattad information och vägledning om regler för kör- och vilotider. De fullständiga författningstexterna och den promemoria

Läs mer

Undantag från kravet att uppfylla kör- och vilotidsregler

Undantag från kravet att uppfylla kör- och vilotidsregler Undantag från kravet att uppfylla kör- och vilotidsregler Regler och vägledning november 2010 1 Denna broschyr innehåller Undantag från kravet att uppfylla kör- och vilotidsreglerna och därmed också krav

Läs mer

allvarlighetsgrad (*) MAÖ AÖ MÖ Besättning Artikel 5.1 Brott mot lägsta ålder för konduktörer 9 tim 10 tim 11 tim 10 tim 11 tim 12 tim 56 tim 60 tim

allvarlighetsgrad (*) MAÖ AÖ MÖ Besättning Artikel 5.1 Brott mot lägsta ålder för konduktörer 9 tim 10 tim 11 tim 10 tim 11 tim 12 tim 56 tim 60 tim Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 6 9 1. Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 6 8 Överträdelser av förordning (EG) nr 561/2006 Bilaga Nr Rättslig grund Typ av överträdelse Avgift i kronor per allvarlighetsgrad

Läs mer

Sanktionsavgifter enligt a

Sanktionsavgifter enligt a Sanktionsavgifter enligt 21 22 a 1. Sanktionsavgifter enligt 21 och 22 Överträdelser av AETR Nr Rättslig grund Typ av överträdelse A Besättning A1 Artikel 5 Inte iakttagit regler om lägsta ålder för förare

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och

Läs mer

Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter

Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter I broschyren behandlas de viktigaste reglerna. Ytterligare information finns i förordning (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter

Läs mer

Hur skall det gå till på vägarna?

Hur skall det gå till på vägarna? Hur skall det gå till på vägarna? Roger Berger, utbildningsledare för tunga fordon, Murtans Trafikskola, Falkenberg. Lennart Svensson, författare av Körkortsboken samt trafikskolechef på Murtans. Inledning

Läs mer

SV Europeiska unionens officiella tidning L 102/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

SV Europeiska unionens officiella tidning L 102/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 11.4.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering

Läs mer

Kör- och vilotider. vägarbetstidslagen. samt - 2008 -

Kör- och vilotider. vägarbetstidslagen. samt - 2008 - Kör- och vilotider samt vägarbetstidslagen - 2008 - I den här broschyren finns en kortfattad information om kör- och vilotidsregler i EU för fordon och fordonskombinationer med en sammanlagd totalvikt

Läs mer

4. Kör- och vilotidsregler

4. Kör- och vilotidsregler 4. Kör- och vilotidsregler Inledning Alla som arbetar med vägtransporter ska ha goda arbetsförhållanden. De ska ha rätt till regelbunden vila och de ska aldrig behöva köra orimligt långa arbetspass. Därför

Läs mer

RP 2/2010 rd. (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning

RP 2/2010 rd. (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning RP 2/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i arbetstidslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att bestämmelsen i arbetstidslagen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för transport och turism. 24.2.2005 PE 355.366v02-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för transport och turism. 24.2.2005 PE 355.366v02-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för transport och turism 2009 24.2.2005 PE 355.366v02-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 37-125 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 353.319v01-00) Helmuth Markov

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2010:1620 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 3 december 2010.

Läs mer

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT 1(32) Väg- och järnvägsavdelningen, Enhet trafikföretag, Sektion Regler Datum 2015-03-02 PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT Framtagen i samarbete med Biltrafikens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Korrigerad av Transportstyrelsen med anledning av ändringar i SFS 2005:18 och 637, 2006:15, 2007:216 och 306, 2008:55, 731, och 1288, 2009:918, 1102 och 1374, Förordning om kör-

Läs mer

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT 1 (33) Vägtrafikavdelningen Datum Yrkestrafikenheten 2011-06-07 PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT Framtagen i samarbete med Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussbranschens

Läs mer

KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2008 -

KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2008 - KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2008 - I den här broschyren finns en kortfattad in formation om kör- och vilotidsregler i EU för fordon och for dons kombina tio ner med en sammanlagd totalvikt

Läs mer

KÖR- OCH VILOTID KÖR- OCH VILOTID I VÄGTRANSPORT. Kör- och vilotid ÅKERIHANDBOKEN 2005. Trafikdel ÅKERIFÖRENINGEN - BILDAD AV ÅKARE FÖR ÅKARE

KÖR- OCH VILOTID KÖR- OCH VILOTID I VÄGTRANSPORT. Kör- och vilotid ÅKERIHANDBOKEN 2005. Trafikdel ÅKERIFÖRENINGEN - BILDAD AV ÅKARE FÖR ÅKARE KÖR- OCH VILOTID 123 KÖR- OCH VILOTID I VÄGTRANSPORT Reglerna i förordningen gäller vid körning i EU- och EES-länder. Vid körning till, från eller igenom ett AETR-land gäller AETR-reglerna på hela turen.

Läs mer

Framställan om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

Framställan om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. Framställan 1 (44) Upprättad av Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Dnr/Beteckning TSG 2016-941 Framställan om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider

Läs mer

Exempel. Vinterväghållning vad gäller?

Exempel. Vinterväghållning vad gäller? Vinterväghållning vad gäller? November 2013 Här hittar du aktuell information om hur lagar och regleringar styr vinterväghållningen, inklusive alla undantag. Sveriges Åkeriföretag har analyserat hur regelverken

Läs mer

KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2006 -

KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2006 - KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2006 - Kör- och vilotider samt vägarbetstidslagen För fordon eller fordonskombinationer med totalvikt över 3,5 ton, samt bussar oavsett vikt.» Kör- och vilobestämmelser»

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om yrkesförarkompetens; SFS 2007:1157 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT 1 (33) Vägtrafikavdelningen Datum Yrkestrafikenheten 2010-06-04 PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT Framtagen i samarbete med Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussbranschens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 4 juni 2015 KLAGANDE Transportstyrelsen Skatte- och avgiftsavdelningen 701 88 Örebro MOTPARTER 1. AA 2. Bröderna Lindströms Nöjes AB, 556208-3922

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 oktober 2014 B 5749-13 KLAGANDE MR Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förseelse mot förordningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 20 juni 2005 Nr 415 417 INNEHÅLL Nr Sidan 415 Statsrådets förordning om färdskrivarkort... 2391 416 Statsrådets förordning om ändring av 7 och

Läs mer

1992 rd- RP 335. ALLMÄN MOTIVERING l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken

1992 rd- RP 335. ALLMÄN MOTIVERING l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken 1992 rd- RP 335 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken och till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Frågan i målen är om de aktuella fordonen utgör sådana specialfordon som är undantagna från tillsynsavgift.

Frågan i målen är om de aktuella fordonen utgör sådana specialfordon som är undantagna från tillsynsavgift. HFD 2015 ref 33 Uttrycket specialfordon i ett undantag i bestämmelserna om kör- och vilotider avser endast fordon vars konstruktion, anpassning eller andra permanenta egenskaper säkerställer att fordonet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik; SFS 2008:475 Utkom från trycket den 16 juni 2008 utfärdad den 5 juni 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Vintervä ghä llning väd gä ller?

Vintervä ghä llning väd gä ller? 2013-12-03 Vintervä ghä llning väd gä ller? Inledning 1. Detta dokument innehåller en tolkning av för Transportstyrelsens (TS) bedömer att regelverken om kör- och vilotider, färdskrivare och vägarbetstidslag

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

Kör- och vilotider Färdskrivare. Promemoria

Kör- och vilotider Färdskrivare. Promemoria Kör- och vilotider Färdskrivare Promemoria RättsPM 2007:12 Utvecklingscentrum Malmö Juni 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Aktuella förordningar samt EG- förordningar och direktiv...4 2.1 Förordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2004:865 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet ***I

Harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet ***I C 38 E/152 Europeiska unionens officiella tidning SV 12.2.2004 Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Utfärdad i den På Europaparlamentets vägnar Ordförande

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT 1 (32) Datum Myndighetsavdelningen, Sektion Trafik PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT 2 (32) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. Inledning...4 Allmänna utgångspunkter...4 Restid

Läs mer

Skr. 1980/81: Bilaga 2 (Översättning) Konvention (nr 153) om arbetstider och viloperioder inom vägtransportområdet

Skr. 1980/81: Bilaga 2 (Översättning) Konvention (nr 153) om arbetstider och viloperioder inom vägtransportområdet Skr. 1980/81: 79 12 Bilaga 2 (Översättning) Konvention (nr 153) om arbetstider och viloperioder inom vägtransportområdet Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens, som har sammankallats

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2016 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

Vintervä ghä llning väd gä ller?

Vintervä ghä llning väd gä ller? 1 Vintervä ghä llning väd gä ller? Oktober 2013 Här hittar du aktuell information om hur lagar och regleringar styr vinterväghållningen, inklusive alla undantag. Sveriges Åkeriföretag har analyserat hur

Läs mer

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 6 förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 10 kap.

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 6 förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 10 kap. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:3) om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt; TSFS 2016:118 Utkom från trycket

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 5 6 a 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 25 juli 2012 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr: D 21370/02

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2015:631 Utkom från trycket den 24 november 2015 beslutade den

Läs mer

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3 Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) 2006 utgåva 3 Frågor och svar i denna presentation var korrekta 2006-11-27 Beakta alltid gällande lagstiftning och prejudicerande domar 2 Fordonsenhetens framsida

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

U 37/2014 rd. Arbetsminister Lauri Ihalainen

U 37/2014 rd. Arbetsminister Lauri Ihalainen U 37/2014 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets direktiv (arbetstidsdirektivet för inlandssjöfarten) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

Yrkeskompetensen kan antingen företes med hjälp av ett yrkeskompetenskort eller så görs en notering över yrkeskompetensen i körkortet.

Yrkeskompetensen kan antingen företes med hjälp av ett yrkeskompetenskort eller så görs en notering över yrkeskompetensen i körkortet. LASTBILSFÖRARES YRKESKOMPETENS Lag och förordningen om lastbilsförares yrkeskompetens trädde i kraft 1.8.2007. Denna lagstiftning som baserar sig på ett EU direktiv innehåller kraven beträffande anskaffning

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006L0022 SV 20.02.2009 001.002 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/22/EG av den

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i utlandstrafik 2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Regelbunden

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning

Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning Bestämmelser som gäller lastsäkring, övervakning av lastsäkring samt påföljder Vägtrafiklagen, 3 och 87 Fordonslagen 9 Förordning om använding

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Läs mer

Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer

Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer Släpvagn 1 (obromsad ) Släpvagn 2 Släpvagn 3 Släpvagn 4 Släpvagn 5 Tjänstevikt 200 kg Tjänstevikt 280 kg Tjänstevikt 360 kg Tjänstevikt 500 kg Tjänstevikt

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln Bilaga 6 Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln 1 Avtalets omfattning 1.1 Tillämpningsområde Detta avtal gäller tjänstemän som omfattas av avtalet för tjänstemän inom detaljhandeln.

Läs mer

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009.

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009. RP 32/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

PM Veckovila och dygnsvila ska inte redovisa utanför arbetspasset

PM Veckovila och dygnsvila ska inte redovisa utanför arbetspasset PM Veckovila och dygnsvila ska inte redovisa utanför arbetspasset Inledning Inom Sveriges Åkeriföretag har bildats en arbetsgrupp som tagit namnet DFKOV (Digitala färdskrivare kör och vilotider). Arbetsgruppen

Läs mer

Kör- och vilotid. Kör- och vilotid

Kör- och vilotid. Kör- och vilotid 137 Omfattning av reglerna EU-förordningen ska tillämpas på vägtransporter av gods, om fordonens högsta vikt inklusive släpvagn eller påhängsvagn överstiger 3,5 ton. Det innebär att om en personbil eller

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

Vägledning vid tillämpning av kör- och vilotidsbestämmelserna

Vägledning vid tillämpning av kör- och vilotidsbestämmelserna 1 (25) Den senaste versionen av styrande och stödjande dokument finns på Upprättad av Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag vid tillämpning av kör- och vilotidsbestämmelserna 2 (25) shistorik

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

RÅDET. Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden)

RÅDET. Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden) 15.3.2005 C 63 E/1 I (Meddelanden) RÅDET GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) nr 11/2005 antagen av rådet den 9 december 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/ /EG av den om minimivillkor

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller ( ).

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller ( ). För busspersonal 2017 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2017 31.1.2021 (31.1.2020). Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar

Läs mer

Undersökning för transportföretag

Undersökning för transportföretag 1 Syftet med studien Undersökning för transportföretag Europeiska kommissionen (generaldirektoratet för Transporter och Rörlighet) har nyligen inlett en undersökning för att utvärdera genomförandet och

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter

Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter Jobbet som chaufför styrs av många bestämmelser. Som en hjälp att förstå reglerna för vilotider vid vissa nationella transporter ger Transportstyrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens; SFS 2012:9 Utkom från trycket den 24 januari 2012 utfärdad den 12 januari 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV 26.6.2013 A7-0210/115. Ändringsförslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău för S&D-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV 26.6.2013 A7-0210/115. Ändringsförslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău för S&D-gruppen 26.6.2013 A7-0210/115 115 Skäl 4 (4) Flera tekniska standarder och krav avseende fordonssäkerhet har antagits i unionen. Det är emellertid nödvändigt att säkerställa, med hjälp av ett system med periodiska

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-20. Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-20. Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-20 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Kör- och vilotid vid internationell

Läs mer

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG)

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG) 1991L0671 SV 20.03.2014 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk

Läs mer

Överenskommelse av den 18 januari 2011, ersätter avtal av den 10 april 1996

Överenskommelse av den 18 januari 2011, ersätter avtal av den 10 april 1996 Överenskommelse av den 18 januari 2011, ersätter avtal av den 10 april 1996 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges

Läs mer

Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet

Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet Hur ska man förhålla sig till bestämmelserna om dygnsvila och arbetstidens längd? Göran Kecklund, Fil Dr Syfte med arbetstidslagen Att ge ett skydd mot alltför stora

Läs mer

Minister Johannes Koskinen

Minister Johannes Koskinen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbildning av yrkesförare för gods- eller/och persontransport på väg (yrkesutbildning av

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2017 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2017 31.1.2021 (31.1.2020). Ordinarie

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 014-07-4 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen omfattar

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför gods- eller persontransporter; VVFS 2008:159 Utkom från trycket den 7 mars 2008 beslutade

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 46 Nr 46 LANDSKAPSFÖRORDNING om fordonsdefinitioner Föredragen för Republikens President den 20 januari 2004 Utfärdat i Mariehamn den 25 november 2004 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM105. Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM105. Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg Näringsdepartementet 2017-07-05 Dokumentbeteckning KOM(2017) 282 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

TRANSPORTTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

TRANSPORTTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet TRANSPORTTEKNIK Ämnet transportteknik behandlar yrkesmässiga vägtransporter. Det omfattar dels yrkesförarutbildning för de fordon som används i transportverksamheter, dels säker hantering av det som transporteras.

Läs mer

Kontroll av färdskrivare

Kontroll av färdskrivare Trafikutskottets betänkande 2010/11:TU15 Kontroll av färdskrivare Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2010/11:62 Kontroll av färdskrivare samt en följdmotion om sanktionsordningen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM75. Yrkesförarkompetensdirektiv och direktiv om körkort. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM75. Yrkesförarkompetensdirektiv och direktiv om körkort. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Yrkesförarkompetensdirektiv och direktiv om körkort. Näringsdepartementet 2017-03-08 Dokumentbeteckning KOM(2017) 47 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Nya regler för lastbil och buss Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i

Läs mer

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf Trafiktillstånd Villkoren för att erhålla trafiktillstånd för att bedriva yrkesmässiga godstransporter på väg eller yrkesmässiga persontransporter på väg återfinns i Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige ARBETSTIDSLAGEN Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige Arbetstidslagen 2014-12-03 1 ARBETSTIDSLAGEN (SFS 1982:673) Nationella bestämmelser samt bestämmelser baserade på EU-direktivet 2003/88/EG Arbetsmiljöverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211); SFS 2016:1217 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 20 december 2016 KLAGANDE Transportstyrelsen Box 267 781 23 Borlänge MOTPART Pall Cargo i Kungsbacka AB, 556640-4421 Ombud: Thomas Morell

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 01-04-03 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen avser

Läs mer