Arbetarskyddsanvisningar och guider 27. Arbetarskyddsförvaltningen. Bilförares kör- och vilotider

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetarskyddsanvisningar och guider 27. Arbetarskyddsförvaltningen. Bilförares kör- och vilotider"

Transkript

1 Arbetarskyddsanvisningar och guider 27 Arbetarskyddsförvaltningen Bilförares kör- och vilotider

2 Arbetarskyddsguider och anvisningar 27 Bilförares kör- och vilotider ARBETARSKYDDSFÖRVALTNINGEN Tammerfors 2014

3 ISBN ISSN XX Multiprint Oy, Tammerfors 2014 Översättning: Samma-gruppen/Carola Rönnberg

4 Innehåll Till dig som läser broschyren...7 Tillämpningen av förordningen om kör- och vilotider...8 Huvudregel...8 Undantag...9 Avbrott i dygns- och veckovilan och resor till orten där körningen börjar eller slutar (artikel 9)...14 Arbete under minimiviloperioderna (artikel 4 och 6)...15 Inmatning på färdskrivarens diagramblad...16 Användning av tidsgruppsväljaren...18 KOM IHÅG (Mekanisk färdskrivare)...20 KOM IHÅG (Digital färdskrivare)...20 Fem ansvarsområden för arbetarskyddet... 23

5

6 Författningarna gäller även egna åkare. Till dig som läser broschyren Bestämmelserna om bilförares kör- och vilotider är enhetliga i hela den Europeiska Unionen och inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Bestämmelserna om körtider och vilotider gäller med vissa undantag också för lastbilschaufförer och busschaufförer. Tillsynen inriktas på finländska och utländska fordon och deras förare. I enlighet med avtalen ordnar varje medlemsland inom sitt område ändamålsenlig och regelbunden tillsyn så att kontroller genomförs både på vägarna och i företagens lokaler i syfte att de ska omfatta en betydande och representativ del av alla de förare, företag och fordon som förordningen om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (EG) nr 561/2006 och rådets förordning om färdskrivare vid vägtransport (EEG) nr 3821/85 gäller. Den här broschyren ersätter inte de förordningar som nämns ovan. Bilförares kör- och vilotider 7

7 Tillämpningen av förordningen om kör- och vilotider Huvudregel Förordningen tillämpas principiellt på transporter på allmänna vägar av a) gods om fordonens högsta tillåtna vikt (inklusive eventuell släpvagn eller påhängsvagn) överstiger 3,5 ton eller b) passagerare med fordon som är konstruerade eller permanent inrättade för transport av mer än nio personer, inbegripet föraren, och avsedda för det här ändamålet. Förordningen om kör- och vilotiderna tillämpas inte på körning på allmänna vägar när det är fråga om direkt korsande av en allmän väg, om körningen sker i samband med arbete som huvudsakligen utförs utanför den allmänna vägen. Andra slag av körning än på allmänna vägar under ett kördygn förutsätter alltså bl.a. veckovila, dygnsvila och, om körningen överskrider sammanlagt 4,5 timmar, raster under kördygnet. Körning som sker utanför de allmänna vägarna registreras som annat arbete. Förordningen tillämpas också på fordonskombinationer med en personbil som dragbil, när fordonskombinationens totalvikt överskrider 3500 kg. Bestämmelserna gäller också vid tomkörning. Bestämmelserna tillämpas inte på specialfordon som inte är avsedda för godseller persontransporter, som till exempel sådana kranbilar eller betongpumpbilar som inte används för godstransporter. 8 Bilförares kör- och vilotider

8 Undantag Från det regelverk som beskrivs här har det stiftats undantag som berör alla medlemsländer eller som gäller endast i vissa medlemsländer. Trots att formuleringarna i flera av undantagen hänvisar endast till fordon, utgår man i tolkningen från den transport som fordonet används för. Undantag som gäller alla medlemsländer (artikel 3) De undantag som gäller alla medlemsländer ingår i artikel 3 och enligt den tillämpas förordningen om kör- och vilotider inte i något medlemsland på transporter som genomförs med: a) fordon som används för persontransporter i linjetrafik, om linjens längd inte överstiger 50 kilometer b) fordon vars högsta tillåtna hastighet uppgår till högst 40 kilometer i timmen c) fordon som ägs eller hyrs utan förare av försvarsmakten, räddningstjänsten, brandförsvaret och styrkor som är ansvariga för upprätthållande av allmän ordning om transporten utförs till följd av de uppgifter som ålagts dessa yrkeskårer och genomförs under deras kontroll d) fordon som används i nödsituationer eller för räddningsarbete, inbegripet fordon som används för icke-kommersiella transporter av humanitärt bistånd e) specialfordon som används för sjukvårdsändamål f) specialfordon för bärgning som används inom en radie av 100 km från den ort där fordonet är stationerat g) fordon som provas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll och nya eller ombyggda fordon som ännu inte tagits i bruk h) fordon eller en kombination av fordon med en högsta tillåtna vikt som inte överstiger 7,5 ton som används för icke-kommersiell transport av gods i) kommersiella fordon som betraktas som veteranfordon enligt lagstiftningen i den medlemsstat där de körs och som används för icke-kommersiell transport av personer eller gods. Bilförares kör- och vilotider 9

9 Övriga undantag som tillåts i Finland (7 i förordningen om användning av fordon på väg) Förutom de nämnda undantag som ska iakttas i alla medlemsländer har varje medlemsland rätt att bestämma att vissa transporter inte omfattas av förordningen om kör- och vilotider. Dessa transporter omfattas följaktligen inte heller av förordningen om färdskrivare. I Finland tillämpas förordningen om kör- och vilotider enligt 7 i statsrådets förordning om användning av fordon på väg (1257/1992, jämte ändringar 1221/2007) inte på följande slag av transporter och följaktligen behöver inte heller färdskrivare användas vid transporterna: a) fordon som används eller hyrs utan förare av företag som bedriver jordbruk, trädgårdsodling, husdjursskötsel eller fiske, för körning inom en radie av 100 kilometer från gården, förutsatt att körningen av fordonet inte är förarens huvudsakliga uppgift och att man med fordonet transporterar egna produkter i liten omfattning för försäljning på torg eller i övrigt på en bestämd plats eller om transporten gäller hästar som företaget själv har hand om b) fordon eller fordonskombinationer med en största tillåtna massa som inte överstiger 7,5 ton och som används för utdelning av post enligt lagen om posttjänster (313/2001) eller för transport av material eller utrustning som föraren använder i sitt arbete, förutsatt att dessa fordon används inom en radie av 50 km från den plats där företaget är beläget och förutsatt att körningen av fordonen inte utgör förarens huvudsakliga uppgift. c) fordon som uteslutande används på sådana öar med en areal av högst kvadratkilometer som inte är förenade med fastlandet med broar, vadställen eller tunnlar öppna för motorfordonstrafik d) fordon som används för övningskörning för erhållande av körkort eller yrkeskompetensbevis och för avläggande av examen, förutsatt att fordonen inte används för kommersiell transport e) fordon som används i samband med underhåll av avlopps-, översvämningsskydds-, vatten-, gas- och elanläggningar, underhåll och kontroll av vägar, insamling och bortskaffande av hushållsavfall, telekommunikationstjänster, radio- och televisionssändningar och pejling efter radio- och televisionssändare eller radio- och televisionsmottagare f) fordon med mellan 10 och 17 sittplatser som används för icke-kommersiell trafik 10 Bilförares kör- och vilotider

10 g) fordon som är utrustade för att användas i undervisning, där undervisningen sker när fordonen står stilla h) fordon avsedda att användas för uppsamling av mjölk från gårdsbruksenheter och för återlämning till gårdsbruksenheter av mjölkbehållare eller mjölkprodukter avsedda för djurfoder i) fordon för transport av pengar eller värdeföremål j) fordon som används för transport av djuravfall eller djurkadaver som inte är avsedda som människoföda k) fordon som uteslutande används på vägar inom knutpunktsanläggningar som hamnar, intermodala terminaler och järnvägsterminaler l) fordon som används för transport av levande djur från gårdsbruksenheter till lokala marknader och omvänt eller till slakterier inom en radie på 50 km från gårdarna m) specialfordon som används av cirkusar eller nöjesparker. Undantag från den här förordningen får göras även vid transport av levande fiskar från den 15 april till den 30 juni och från den 15 augusti till den 31 oktober enligt följande: a) den maximala körtiden per dag får förlängas med högst 2 timmar, b) den genomsnittliga veckokörtiden på 45 timmar får förlängas med högst 10 timmar, c) den sammanlagda körtiden under två på varandra följande veckor får för längas med högst 20 timmar. Vid vissa transporter som utförs i sin helhet eller har sin start- eller slutpunkt i Lapplands län och Uleåborgs län är avsteg från bestämmelserna i förordningen om kör- och vilotider möjliga så som beskrivs nedan. Undantaget gäller inte transporter i städerna Uleåborg och Kajana eller i sådana kommuner där befolkningstätheten är mindre än fem invånare per kvadratkilometer. Persontrafik: Rasterna på 45 minuter för bussar i linjetrafik får i enlighet med den gamla förordningen om kör- och vilotider (3820/85) fortfarande delas upp i högst tre delar så att alla raster omfattar åtminstone 15 minuter. Bilförares kör- och vilotider 11

11 KOM I HÅG! KOM I HÅG! KOM I HÅG! KOM I HÅG! KOM I HÅG! KOM I HÅG! Godstrafik: Den dagliga körtiden i förordningen får förlängas med högst två timmar och den dagliga vilotiden i förordningen får förkortas med högst en timme när det gäller bärgningstransporter, sådana företags transporter som bedriver jordbruk, trädgårdsodling, uppfödning eller fiskeri i samband med torghandel eller vid transport av hästar som företaget själv har hand om. KÖRTID 9 TIMMAR (artikel 6) Den dagliga körtiden får uppgå till högst 9 timmar. Under en vecka får den dagliga körtiden två gånger förlängas till högst 10 timmar. Den dagliga körtiden är körtiden mellan två dagliga vilotider eller mellan en dagsvila och en veckovila. Till förarens körtid räknas all den tid som fordonet är i rörelse. Körtid är till exempel inte raster eller väntetid, lossning och lastning av gods, reparations- och servicekörning, oberoende om körningarna sker längs vägen eller på en annan plats. Körtiden under en vecka får inte överstiga 56 timmar. Den sammanlagda körtiden under två på varandra följande veckor får inte överstiga 90 timmar. En vecka omfattar tidsperioden mellan må och sö RAST 45 MINUTER (artikel 7) Efter en körperiod på fyra och en halv timme ska föraren ta en sammanhängande rast på minst 45 minuter, såvida inte förarens dagsvila eller veckovila börjar. Föraren kan ta rasten i två delar. Då ska den första rasten omfatta minst 15 minuter och den andra minst 30 minuter. Den andra rasten ska tas så att den sammanlagda körtiden inte överskrider fyra och en halvtimme innan den andra rasten inleds. 12 Bilförares kör- och vilotider

12 KOM I HÅG! KOM I HÅG! KOM I HÅG! KOM I HÅG! KOM I HÅG! KOM I HÅG! Det är förbjudet att utföra annat arbete under rasterna. Föraren kan tillbringa rasten i ett fordon i rörelse, t.ex. vid multibemanning. Efter en rast på 45 minuter som föraren tagit som en eller två pauser börjar alltid en ny tidsberäkning och tidigare körtider och raster beaktas inte. DYGNSVILA 11 TIMMAR (artikel 8) Dygnsvilan ska vara sammanhängande och omfatta minst 11 timmar under varje 24-timmarsperiod. Ramtiden, d.v.s. den sammanlagda körtiden, övriga arbetstiden, väntetiden och rasterna får uppgå till högst 13 timmar. När arbetet inleds på nytt efter en dygnsvila börjar en ny 24-timmarsperiod. Mellan två veckovilor får dygnsvilan högst tre gånger förkortas till lägst 9 timmar (=reducerad vilotid). Den reducerade vilotiden behöver inte kompenseras med ledig tid. Ramtiden högst 15 timmar. Om dygnsvilan inte har reducerats kan den delas så att föraren tar den i högst två separata perioder. Den första ska omfatta åtminstone 3 timmar och den senare minst 9 timmar. När arbetet inleds på nytt efter en dygnsvila börjar en ny 24-timmarsperiod. Multibemanning Om två eller flera förare samtidigt följer med i fordonet (multibemanning) omfattar granskningsperioden 30 timmar. I det här fallet ska bägge förarna ha en sammanhängande vilotid på minst 9 timmar. Ramtiden högst 21 timmar. I en multibemanningssituation där två förare är skyldiga att samtidigt följa med i samma fordon, behöver den ena föraren inte följa med under den första timmen. Med två förare kan fordonet vara i rörelse utan avbrott högst 20 timmar, eftersom bägge förare kan köra i högst 10 timmar och eftersom det är tillåtet att tillbringa rasterna i ett fordon i rörelse. Det är däremot inte tillåtet att tillbringa dygnsvilan i ett fordon i rörelse. Bilförares kör- och vilotider 13

13 KOM I HÅG! KOM I HÅG! KOM I HÅG! KOM I HÅG! KOM I HÅG! KOM I HÅG! VECKOVILA 45 TIMMAR (artikel 8) Veckovilan ska vara en sammanhängande viloperiod om minst 45 timmar och den ska inledas efter sex (6) 24-timmarsperioder räknat från slutet av föregående veckovila. Veckovilan kan reduceras till lägst 24 timmar en gång under två på varandra följande veckor. Varje reducerad veckovila ska kompenseras med en motsvarande sammanhängande vila som ska tas ut före utgången av den tredje veckan efter veckan i fråga i samband med en annan viloperiod om minst 9 timmar. Under två på varandra följande veckor ska föraren ta ut antingen två normala veckovilor (minst 45 timmar) eller en normal viloperiod och en reducerad viloperiod (minst 24 timmar). Avbrott i dygns- och veckovilan och resor till orten där körningen börjar eller slutar (artikel 9) Avbrott i dygns- och veckovilan När föraren följer med fordonet som transporteras med färja eller järnväg och tar ut sin normala dygnsvila (minst 11 rimmar), får han eller hon avbryta viloperioden högst två gånger och ägna sig åt andra aktiviteter i totalt högst en timme. Under den normala dygnsvilan ska föraren ha tillgång till en säng. Föraren får alltså avbryta dygnsvilan om 11 timmar och en delad dygnsvila (3+9 timmar) för att gå ombord på eller gå av en färja eller ett tåg. Avbrotten får sammanlagt inte överskrida en timme.i samband med en delad dygnsvila gäller antalet avbrott (högst två) hela dygnsvilan och inte de båda delarna av en normal dygnsvila. Den tid som använts för avbrotten får på inga villkor förkorta vilotiden. Resetid Den tid som går åt till att resa till en plats för att ta över ett fordon som omfattas av förordningen, eller för att återvända från en sådan plats, när fordonet varken står vid förarens hem eller vid arbetsstället där föraren normalt är stationerad, ska inte räknas som vila eller rast om föraren inte befinner sig på en färja eller ett tåg och har tillgång till en sovbrits eller liggplats. 14 Bilförares kör- och vilotider

14 Den tid som går åt för en förare att köra ett fordon som inte omfattas av denna förordning till eller från ett fordon som omfattas av denna förordning, som inte står vid förarens hem eller vid arbetsstället där föraren normalt är stationerad, ska räknas som "annat arbete". Att köra en fordon som inte omfattas av förordningen eller att resa till en ort utanför stationeringsorten för att inleda arbetet eller till en ort utanför stationeringsorten för att avsluta arbetet är inte möjligt under en minimidygnsvila eller minimiveckovila, om det inte är fråga om en färja eller ett tåg där föraren har tillgång till en sovbrits eller liggplats. Granskningsperioden på 24 timmar vid dygnsvila och på 30 timmar vid multibemanning inleds när den ovan nämnda viloperioden upphör. Begränsningen gäller inte förarens normala arbetsresor till och från stationeringsorten. Arbete under minimiviloperioderna (artikel 4 och 6) Det är inte tillåtet för en förare att i anställnings- och tjänsteförhållande utföra något slag av arbete inom transportbranschen eller utanför den under den minimidygnsvila eller minimiveckovila som avses i förordningen. Privat företagsamhet och annat arbete som föraren utför för sig själv är tillåtet under minimiviloperioderna. Den tid som en förare använder till att som frivillig personal delta i räddningsinsatser inom brand- och räddningstjänsten som ingått avtal om brandsläckning betraktas inte som arbetstid trots att det betalas kompensation. En förare som är anställd hos flera än ett transportbolag eller hos ett annat företag eller som står till flera än ett transportbolags eller andra företags förfogande ska till varje transportbolag skriftligen lämna tillräckligt med information om allt arbete som han eller hon utför i anställnings- eller tjänsteförhållande hos andra företag. Föraren ska självmant ge arbetsgivaren uppgifterna. Om arbetstagaren försummar sin utredningsskyldighet eller ger felaktiga uppgifter bär arbetsgivaren inte ansvar för det. Kuljettajan on käytettävä aikaryhmävalitsinta siten, että em. aikaryhmät Bilförares kör- och vilotider 15

15 Inmatning på färdskrivarens diagramblad Mata in följande uppgifter i diagrambladets mittfält när körningen (arbetstiden) inleds förarens efternamn och förnamn plats där diagrambladet sätts in i färdskrivaren 20 NO. datum, månad och år när diagrambladet sätts in färdskrivaren fordonets registreringsnummer vägmätarställning (km) vid start Fyll i på mittfältet när körningen (arbetstiden) avslutas platsen där diagrambladet avlägsnas ur färdskrivaren 20 datum då körningen avslutas vägmätarställning (km) vid avslutad körning Anteckna på baksidan av bladet när du byter fordon vid behov tidpunkten för skifte av fordon NO. fordonets registreringsnummer vägmätarställningen (km) i det nya fordonet 16 Bilförares kör- och vilotider

16 anteckning om lediga dagar (lö-sö) veckovila anteckning om vilotid anteckning om byte av fordon under arbetsdagen Bilförares kör- och vilotider 17

17 Användning av tidsgruppsväljaren Föraren ska använda färdskrivarens tidsgruppsväljare. Tidsgrupper: = körtid I de flesta nya färdskrivare är den här funktionen automatisk och ingen symbol visas. = annat arbete lastning och lossning handräckning när passagerare stiger på och av rengöring och teknisk service alla övriga åtgärder i syfte att trygga fordonets, lastningens och passagerarnas säkerhet uträttande av ärenden med polisen, tullen, inrese- och andra myndigheter den tid som en förare använt för att köra ett fordon som inte omfattas av denna förordning till eller från ett fordon som omfattas av denna förordning, som inte står vid förarens hem eller vid arbetsstället där föraren normalt är stationerad förande av ett fordon som inte omfattas av kör- och viloförordningen i kommersiellt syfte allt arbetet som föraren i anställnings- eller tjänsteförhållande utför för samma eller en annan arbetsgivare i transportbranschen eller utanför den = tillgänglighet tid som en medförare tillbringar bredvid föraren eller på en liggbrits när fordonet är i rörelse = avbrott i arbetet 18 Bilförares kör- och vilotider

18 Föraren ska använda tidsgruppsväljaren så att de här tidsgrupperna registreras tydligt var för sig. Det är straffbart att låta bli att använda tidsgruppsväljaren. När föraren avlägsnar sig från fordonet t.ex. på ett lagerområde och överlämnar fordonet till en annan förare ska han eller hon i en digital färdskrivare flytta över sitt förarkort till kortplats 2 och ställa om tidsgruppsväljaren. Hastighet TILLRYGGALAGD STRÄCKA en rörelse fram och tillbaka (s) = 10 km Bilförares kör- och vilotider 19

19 KOM IHÅG (Mekanisk färdskrivare) Färdskrivarens diagramblad är personliga. Föraren ansvarar för användningen av färdskrivaren och för registreringarna på diagrambladen. Alla kördagar ska finnas registrerade på diagrambladen och föraren ska på begäran när som helst kunna visa fram dem för tillsynsmyndigheterna. Lediga dagar och övrig frånvaro kan registreras på baksidan av diagrambladet på den första arbetsdagen efter ledigheten t.ex. så här: "Semester " eller " (lö-sö) veckovila" Om färdskrivaren inte fungerar ska tidsredovisningen göras manuellt på diagrambladets baksida. En trasig färdskrivare ska lämnas in för reparation inom en vecka. Färdskrivaren ska besiktigas med minst 2 års intervaller. Även övriga tidsperioder då föraren inte har kunnat använda färdskrivaren ska han eller hon redovisa för manuellt på tidsskalan på diagrambladets baksida. När föraren inleder en körning ska han eller hon kontrollera att det finns tillräckligt med tomma diagramblad för hela resan. Arbetsgivaren ska förvara diagrambladen i god ordning i minst ett år efter att de har använts. KOM IHÅG (Digital färdskrivare) Transportföretaget ska ett företagskort som föraren låser företagets data med i färdskrivaren. Arbetsgivaren ansvarar för att det inte överlåts ett fordon utrustat med digital färdskrivare åt en förare som saknar gällande förarkort, såvida köruppdraget förutsätter att färdskrivare används. Företaget ska kopiera de uppgifter om kör- och vilotider i fordonets digitala färdskrivare som gäller det egna företaget: - om fordonet finns i Finland ska uppgifterna kopieras åtminstone varannan månad - om fordonet finns utomlands ska uppgifterna kopieras när fordonet kommer till Finland - när företaget överlåter besittningen av fordonet 20 Bilförares kör- och vilotider

20 Uppgifterna på förarkortet: Arbetsgivaren och företag som tillfälligt anlitar en förare ska med minst tre veckors mellanrum kopiera förarkortets uppgifter om kör- och vilotider för de veckor som föraren har varit i arbete. Lagring av uppgifter Företaget och arbetsgivaren ska förvara de uppgifter som kopierats från den digitala färdskrivaren och förarkortet i ett år. Företaget ska på begäran ge föraren en utskrift av uppgifterna i förarkortet. Anteckningar Över avvikelser från körtiderna som beror på exceptionella situationer (extrema väderleksförhållanden, olycka, avsaknad av parkeringsplats etc.) eller avbrott i raster eller vilotider som beror på att föraren är tvungen att flytta fordonet ska föraren manuellt föra in orsaken och avvikelsens art på diagrambladet (baksidan) eller på bandet som skrivs ut från kontrollanordningen. Föraren ska på begäran när som helst kunna lägga fram för tillsynsmyndigheterna: Fordon med MEKANISK färdskrivare - diagrambladen för den aktuella dagen och för de föregående 28 kalenderdagarna - förarkortet, om föraren har ett - alla manuellt gjorda anteckningar och utskrifterna för den aktuella dagen och de föregående 28 dagarna Fordon med DIGITAL färdskrivare - förarkortet - alla manuellt gjorda anteckningar och utskrifterna för den aktuella dagen och de föregående 28 dagarna - diagrambladen för den ovan angivna tiden om föraren har kört ett fordon utrustat med mekanisk färdskrivare Utredning över övrigt arbete som utförts För de dagar som inte registrerats på diagramblad eller förarkortet ska föraren lämna en tillförlitlig utredning över det arbete som han eller hon har utfört utanför transportbranschen. Bilförares kör- och vilotider 21

21 Bevarande av straffyrkanden Föraren ska bevara straffyrkanden eller andra skriftliga anmärkningar som han eller hon har fått i Finland, ett annat EU-medlemsland eller i ett land som omfattas av AETR-överenskommelsen (t.ex. Ryssland) med sig i fordonet åtminstone lika länge som diagrambladen förvaras i fordonet. Föraren ska på begäran visa straffyrkandet eller den skriftliga anmärkningen för tillsynsmyndigheten. FÖRARKORT FÖRETAGSKORT Närmare information om färdskrivare finns på webbplatsen ajopiirturi EU:s förordning om lastbils- och busschaufförers kör- och vilotider finns på finska på kommunikationsministeriets webbplats > Liikenne > Liikenneturvallisuus > ajo-ja lepoajat 22 Bilförares kör- och vilotider

22 Fem ansvarsområden för arbetarskyddet Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland Bangårdsvägen 9, PB Helsingfors Tfn Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Uimalankatu 1, PB Tammerfors Tfn Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland Albertinkatu 8, PB Uleåborg Tfn Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland Självständighetsplan 2 PB Åbo Tfn Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland Hallituskatu Kuopio Tfn Bilförares kör- och vilotider 23

23 Ansvarsområdena frö arbetarskyddet övervakar tillsammans med polisen att bilförarnas kör- och vilotider följs. I den här broschyren har vi samlat bestämmelser om bilförares kör- och vilotider som också gäller egenåkare. Beställning av publikationer: Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Stödtjänstenheten för ansvarsområdena för arbetarskyddet PB 272, Tammerfors per telefon vardagar kl tfn per e-post: webbshop: ISBN ISSN XX

Kör- och vilotider Färdskrivare. Promemoria

Kör- och vilotider Färdskrivare. Promemoria Kör- och vilotider Färdskrivare Promemoria RättsPM 2007:12 Utvecklingscentrum Malmö Juni 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Aktuella förordningar samt EG- förordningar och direktiv...4 2.1 Förordningen

Läs mer

Kör- och vilotid. Kör- och vilotid

Kör- och vilotid. Kör- och vilotid 137 Omfattning av reglerna EU-förordningen ska tillämpas på vägtransporter av gods, om fordonens högsta vikt inklusive släpvagn eller påhängsvagn överstiger 3,5 ton. Det innebär att om en personbil eller

Läs mer

Djurtransporter. Handbok för. Version 3-2014

Djurtransporter. Handbok för. Version 3-2014 Handbok för Djurtransporter Version 3-2014 1 Förord 2 Allmänt om djurtransporter 3 Planering 4 Befordran 5 Djurarter 6 Arbetsmiljö 7 Definitioner 8 Blanketter Projektansvarig: Håkan Hammarström, TYA Produktion:

Läs mer

Exempel. Vinterväghållning vad gäller?

Exempel. Vinterväghållning vad gäller? Vinterväghållning vad gäller? November 2013 Här hittar du aktuell information om hur lagar och regleringar styr vinterväghållningen, inklusive alla undantag. Sveriges Åkeriföretag har analyserat hur regelverken

Läs mer

Arbetstidslagen. med kommentarer

Arbetstidslagen. med kommentarer Arbetstidslagen med kommentarer Arbetstidslagen och dess förordning med kommentarer 1 januari 2015 Arbetsmiljöverket kommentarer: Arbetsmiljöverkets jurister redaktör: Marianne Tägtström grafisk formgivning:

Läs mer

Arbetstidslagen. och dess förordning med kommentarer i lydelse från den 14 december 2008

Arbetstidslagen. och dess förordning med kommentarer i lydelse från den 14 december 2008 Arbetstidslagen och dess förordning med kommentarer i lydelse från den 14 december 2008 Arbetsmiljöverket Kommentartext: Arbetsmiljöverkets jurister Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form: Gidewall Produktion,

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR LASTBILSBRANSCHEN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR LASTBILSBRANSCHEN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 oktober 2014 B 5749-13 KLAGANDE MR Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förseelse mot förordningen

Läs mer

Transportstyrelsen ansåg att det saknades skäl för omprövning.

Transportstyrelsen ansåg att det saknades skäl för omprövning. HFD 2013 ref 30 Fråga om föreskrift om tillsynsavgift, som meddelats av Transportstyrelsen med stöd av bemyndigande i en av regeringen utfärdad förordning, i regeringsformens mening utgör föreskrift om

Läs mer

Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är:

Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är: VERKSAMHETSHANDBOK 9.1 1 (1) Introduktion Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är: ISO 9001 - Kvalite ISO 14001 - Miljö SQAS CDI-T

Läs mer

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland Kundanvisning om bilbeskattning nr 5 Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland www.tulli.fi 1.1.2015 Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Tillfällig skattefri användning av fordon

Läs mer

Digital färdskrivare SE5000

Digital färdskrivare SE5000 Svenska Förar- och företagshandbok Digital färdskrivare SE5000 Klart att köra Stoneridge - Sätter standarden www.se5000.com Tack för att du valde Stoneridges digitala färdskrivare SE5000. Vi på Stoneridge

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsförvaltningen Tammerfors 2011 ISSN

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att bilskattelagen ändras. Det föreslås att

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Dispenstransporter - en handbok. Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter

Dispenstransporter - en handbok. Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter Dispenstransporter - en handbok Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter Titel: Dispenstransporter (breda, långa och tunga vägtransporter) en handbok Publikationsnummer: 2011:057 ISBN: 978-91-7467-121-6

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG 7.10.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 263/11 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten

Läs mer

TRAFIKTILLSTÅND YTL-ALLMÄNT TRAFIKTILLSTÅNDS- PRÖVNING

TRAFIKTILLSTÅND YTL-ALLMÄNT TRAFIKTILLSTÅNDS- PRÖVNING TRAFIKTILLSTÅND 20 YTL-ALLMÄNT Bestämmelserna om att bedriva yrkesmässig trafik finns sedan 2012-06-01 i EUförordning 1071/2009. Denna förordning kompletteras av en ny svensk yrkestrafiklag och en ny svensk

Läs mer

Försäkring för taxi För både bilen och verksamheten

Försäkring för taxi För både bilen och verksamheten Sida 1/8 I Försäkring för taxi Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Taxi 2015-07-01 För- och

Läs mer

Europaparlamentet. Antagna texter. Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg. Resolution Konsoliderad text Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

Europaparlamentet. Antagna texter. Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg. Resolution Konsoliderad text Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Antagna teter - Tisdagen den 11 mars 2014 - Trafiksäkerheten hos nytto ***I -... Sida 1 av 39 http://www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?pubref=-//ep//tet+ta+p7-ta-2... Europaparlamentet Inde Föregående

Läs mer

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 2 INNEHÅLL GOD FÖRMEDLINGSSED... 5 1. ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.1 ALLMÄNT OM ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.2 TILLSYN ÖVER FÖRMEDLINGSVERKSAMHETEN...6

Läs mer

Försäkring för budbil För din verksamhet och din budbil

Försäkring för budbil För din verksamhet och din budbil Sida 1/6 I Försäkring för budbil Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Budbil 2015-07-01 För-

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

19 Vad som ska dras av i tjänst

19 Vad som ska dras av i tjänst 305 19 Vad som ska dras av i tjänst Allmänna avdragsregler Speciella avdragsregler Nödvändiga kostnader Sammanfattning I 12 kap. 1 IL stadgas att utgifter för att förvärva eller bibehålla inkomster ska

Läs mer

Arbetare Avtal för bemanningsföretag

Arbetare Avtal för bemanningsföretag Arbetare Avtal för bemanningsföretag Avtal tecknat 2012 Giltighetstid: 2012-05-01 2015-04-30 Fastighetsanställdas Förbund, GS Facket för skogs, trä- och grafisk bransch, Handelsanställdas förbund, Hotell

Läs mer

Tung lastbil och tungt släp För medlemmar i SÅ och ME

Tung lastbil och tungt släp För medlemmar i SÅ och ME Sida 1/9 I Tung lastbil och tungt släp Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Lastbil och släpfordon

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 92/13 Mål nr A 213/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 92/13 Mål nr A 213/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 92/13 Mål nr A 213/12 En chaufför har utfört körningar med lastbilar tillhöriga ett åkeri. Mellan åkeriet och ett annat bolag finns ett avtal benämnt serviceavtal om att det sistnämnda

Läs mer

En jämförelse av olika transportsätt

En jämförelse av olika transportsätt En jämförelse av olika transportsätt En jämförelse ur ett miljövänligt, kostnadseffektivt och tids perspektiv Erik Meyer Examensarbete Företagsekonomi 2012 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi

Läs mer

Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst

Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst ANVISNING TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Gäller från 1.2.2014 och tills vidare Innehåll 1 Inledande

Läs mer