Kör- och vilotider Färdskrivare. Promemoria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kör- och vilotider Färdskrivare. Promemoria"

Transkript

1 Kör- och vilotider Färdskrivare Promemoria RättsPM 2007:12 Utvecklingscentrum Malmö Juni 2007

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Aktuella förordningar samt EG- förordningar och direktiv Förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare m.m. (allmänt kallad 865:an ) Förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter (AETR-regler) Förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet Rådets resolution(85/c 348/01) av den 20 december 1985 om underlättande av genomförandet av de sociala förordningarna om vägtransporter Rådets direktiv 88/599/EEG av den 23 november 1988 om enhetligt förfarande vid kontroll av tillämpningen av förordning (EEG) nr 3820/85 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter och av förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare för vägtransporter (det s. k. kontrolldirektivet) Rådets direktiv 2006/22/EG (det nya kontrolldirektivet, som ersätter det under p 2.5 angivna direktivet) Fordonslagen (2002:574) och Fordonsförordningen (2002:925) En introduktion av regelverkets giltighetsområden Vägverkets hemsida och annan info om regelverket Rådets förordning (EEG) nr 3820/ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/ Rådets förordning (EEG) nr 3821/ Förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare m.m; den s k 865:an Förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa väg transporter inom landet Rådets resolution(85/c 348/01) av den 20 december 1985 om underlättande av genomförandet av de sociala förordningarna om vägtransporter Rådets direktiv 88/599/EEG av den 23 november 1988 om enhetligt förfarande vid kontroll av tillämpningen av förordning (EEG) nr 3820/85 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter och av förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare f ör vägtransporter (det s k kontrolldirektivet) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EG (det nya kontrolldirektivet)...19

3 13 Fordonslagen (2002:574) och Fordonsförordningen (2002:925) Domar av intresse Göteborgs tingsrätts dom i mål B (rör bl.a. antal förseelser) Göteborgs tingsrätts dom i mål B ( rör bl.a. antal förseelser) Umeå tingsrätts dom i mål B (förfalskning av färdskrivarblad) Mora tingsrätts dom i mål B (förfalskning av diagramblad) Hovrättens för Västra Sverige dom i mål B (tolkning av artikel 15.7 i förordningen (EEG) nr 3821/85 i dess lydelse före den 1 maj 2006) Önskas utbildning? Fortsatt utveckling

4 4 1 Inledning Denna promemoria ersätter RättsPM 2006:10. Skälet till att en ny promemoria utarbetats är att en ny förordning, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006, trätt i kraft och kommit att i huvudsak ersätta rådets förordning (EEG) nr 3820/85. Den nya förordningen innehåller också ändringar i rådets förordning (EEG) 3821/85. Nämnda ändringar har i sin tur föranlett ändringar i den svenska förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare m.m. I promemorian aktuell lagstiftning syftar till att säkerställa en sund konkurrens mellan aktörerna inom vägtransportsektorn, en trafiksäker miljö på vägarna och en socialt acceptabel situation för vägtrafikpersonal. Det är företagens skyldighet att planera transporterna så att bestämmelserna kan följas. Företagen skall kontrollera att bestämmelserna efterlevs och agera för att eventuella överträdelser inte upprepas. Även förarna har ett ansvar för att reglerna efterlevs. Såväl förare som arbetsgivare eller annan som har möjlighet att påverka transportupplägget kan ställas till ansvar. Inledningsvis redogörs för vilket regelverk som finns på området (avsnitt 2 och 3) och var man kan hämta ytterligare information om detta (avsnitt 4). Därefter följer en redogörelse för de olika lagarna, förordningarna och direktiven (avsnitt 5-13). I avsnitt 14 redogörs i korthet för några svenska domar av intresse. 2 Aktuella förordningar samt EG- förordningar och direktiv 2.1 Förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare m.m. (allmänt kallad 865:an ) I kap 1 i denna förordning stadgas följande: Bestämmelser om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter finns i 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85, och 2. Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter. 1 kap 2 i sagda förordning innehåller vidare följande: Denna förordning innehåller kompletterande (kursiverat här) bestämmelser till de rättsakter som anges i 1. Detta betyder att de under 1. och 2. nämnda förordningarna gäller här i landet med kompletterande regler i den ovan angivna svenska förordningen.

5 5 2.2 Förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter (AETR-regler) 2.3 Förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet 2.4 Rådets resolution(85/c 348/01) av den 20 december 1985 om underlättande av genomförandet av de sociala förordningarna om vägtransporter 2.5 Rådets direktiv 88/599/EEG av den 23 november 1988 om enhetligt förfarande vid kontroll av tillämpningen av förordning (EEG) nr 3820/85 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter och av förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare för vägtransporter (det s. k. kontrolldirektivet) 2.6 Rådets direktiv 2006/22/EG (det nya kontrolldirektivet, som ersätter det under p 2.5 angivna direktivet). 2.7 Fordonslagen (2002:574) och Fordonsförordningen (2002:925) 3 En introduktion av regelverkets giltighetsområden EU-regler om kör- och vilotider samt EU:s krav på färdskrivare skall med vissa specificerade undantag som redovisas längre fram i denna promemoria - tillämpas på alla vägtransporter som utförs inom EU och länder anslutna till EES-avtalet. Ett fordon som normalt brukas för transporter för vilka undantag gäller kan omfattas av bestämmelserna när det används för andra transporter. För vissa transporter som inte lyder under EU:s kör- och vilotidsbestämmelser gäller förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet. För transporter som inte omfattas av vare sig EU:s kör- och vilotider eller den nämnda förordningen om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet gäller inga regler för kör- och vilotider. Dock måste man ju fortfarande följa regler i arbetstidslagen samt eventuella kollektivavtalsregler. För transporter till, från eller igenom ett land som omfattas av AETR-överenskommelsen skall dessa bestämmelser tillämpas i stället för EU-regler om köroch vilotider (se artikel 2 i förordningen (EG) nr 651/2006). AETR-reglerna har i stort sett samma innehåll som EU-reglerna före den 11 april Reglerna återfinns i AETR-överenskommelsen samt med kompletterande bestämmelser i förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter. Vid körning inom ett land som inte är med i EU, EES eller AETR (t.ex. Armenien) gäller det landets egna bestämmelser. På transport till eller från eller igenom ett sådant land gäller AETR-reglerna. EU-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. EES-länderna är: Island, Lichtenstein och Norge

6 6 AETR-länderna är: Albanien, Andorra, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kazakstan, Kroatien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Schweiz, Serbien, Turkiet, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland. 4 Vägverkets hemsida och annan info om regelverket På detta relativt komplicerade ämnesområde har Vägverket en hemsida ( från vilken man enkelt kan nå de regelverk som gäller. Man kan i det elektroniska dokumentet använda denna länk: Regler Vägverket. På/via hemsidan finner man bl.a. Rådets förordning (EEG) nr 3820/85 av den 20 december 1985 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter (svensk text), Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter (svensk text), Rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 (trädde i huvudsak i kraft den 11 april 2007, dock att vissa artiklar trädde i kraft den 1 maj 2006), Förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare m.m. Vägverkets författningssamling (VVFS), Sammanställning av vägledande rättsfall från EG-domstolen med kommentarer (samling av domar med kommentarer från Vägverket avseende EG-domstolens förhandsutlåtanden avseende kör- och vilotider samt färdskrivare). Förhandsutlåtandena har begärts i vid nationella domstolar anhängiga brottmål), AETR-överenskommelsen (endast tillgänglig på engelska), Förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, Kortfattat om vad som gäller för brukande av inmonterad färdskrivare, ifyllning av diagramblad, kör- och vilotid, körtider, raster och vilotider, Förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet. Åkeribranschen har en uppslagsbok Åkerihandboken, som utges uppdaterad varje år. Den innehåller bl.a. en sammanfattning av gällande regler avseende kör- och vilotider samt färdskrivare, farligt gods, last och vikter m.m. Handboken kan beställas genom Åkeriföreningen Syd, Box 4088, Stora Nygatan 36, Malmö.

7 5 Rådets förordning (EEG) nr 3820/85 OBS Denna förordning upphävdes per den 11 april 2007 då den ersattes av Rådets förordning (EG)nr 561/2006 (se nedan under 6). Dock skall artikel 5.1 fortsätta att gälla fram till den 10 september 2009 och artiklarna 5.2 och 5.4 fortsättningsvis gälla fram till den 10 september Vissa artiklar i den nya förordningen trädde i kraft redan den 1 maj För förseelser begångna före den 1 maj 2006 resp. den 11 april 2007 har den gamla förordningen aktualitet. Observera att tillämpningsområde och omfattning för artiklarna 5.1, 5.2 och 5.4 saknas i och med att övriga delar av förordningen upphört att gälla. Regelverket motsvarar i sak de regler som tillsvidare ingår i AETR-överenskommelsen. Förordningens bestämmelser skall enligt artikel 2 gälla sådana vägtransporter enligt artikel 1, punkt 1 som utförs inom gemenskapen. Enligt artikel 1, punkt 1, är vägtransport all körning på en för allmän samfärdsel upplåten väg med ett lastat eller olastat fordon som används för transport av personer eller gods. Detta innebär att bestämmelserna gäller för fordon registrerade i ett EU-land vid körning inom EU eller i ett EES-land. Förordningens innehåll i korthet: Artikel 1 innehåller definitioner av bl.a. följande beteckningar i förordningen: Vägtransport, fordon, förare, vecka, vila, högsta tillåtna vikt och linjetrafik. Artikel 2 reglerar i vilka fall förordningen är tillämplig. Artikel 3 innehåller bestämmelser om förhandlingar mellan gemenskapen och tredjeländer. Artikel 4 anger undantag d v s i vilka fall förordningen inte skall tillämpas, nämligen transporter med följande: a/ fordon som används för godstransporter, om fordonets högsta tillåtna vikt, inklusive släpvagn eller påhängsvagn, inte överstiger 3,5 ton, b/ fordon som används för persontransporter, om fordonen på grund av sin konstruktion och utrustning är lämpliga för transport av högst nio personer, inklusive föraren, och avsedda för detta ändamål, c/ fordon som används för persontransporter i linjetrafik, om linjens längd inte överstiger 50 kilometer, d/ fordon vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 30 kilometer i timmen, e/ fordon som används av eller står under kontroll av väpnade styrkor, civilförsvar, brandförsvar eller styrkor som är ansvariga för upprätthållande av allmän ordning, f/ fordon som används i samband med avloppsunderhåll, översvämningsskydd, vatten- gas- och elförsörjning, underhåll och kontroll av allmänna vä- 7

8 gar, avfallshantering, teleservice, posttransporter, radio- och televisionssändning samt pejling av sändare eller mottagare av radio- eller televisionssignaler, g/ fordon som används i nödsituationer eller räddningsarbete, h/ specialfordon som används för sjukvårdsändamål, i/ fordon som transporterar cirkus- och nöjesfältsutrustning, j/ specialfordon för bärgning, k/ fordon som provas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll och nya eller ombyggda fordon som ännu inte tagits i drift, l/ fordon som används för icke yrkesmässig transport av gods för personligt bruk, m/ fordon som används för transport av mjölk från lantgårdar och för återtransport av mjölkkärl eller mjölkprodukter för utfordring av djur (se även artikel 13 nedan). Artikel 5 innehåller villkor angående besättning d v s vissa ålders-, erfarenhets- och utbildningskrav. Som inledningsvis nämnts gäller artikel 5.1, 5.2 och 5.4 ytterligare en tid. Artikel 6 innehåller regler för körtider. Artikel 7 innehåller regler om raster. Artikel 8 innehåller regler om viloperioder. Artikel 9 innehåller regler om avbruten dygnsvila. Artikel 10 innehåller bestämmelse om betalning till förare som är löntagare. Artikel anger möjlighet för medlemsstat resp. förare att avvika från bestämmelserna i förordningen. Artikel 13 ger varje enskild medlemsstat rätt att inom sitt eget territorium, eller efter överenskommelse med en annan medlemsstat inom dess territorium, medge undantag från bestämmelser i förordningen om transporter som utförs med vissa i artikel 13 angivna fordon. Artikel 14 ges en valmöjlighet till att använda färdskrivare för nationell linjetrafik för persontransporter och vissa kortare internationell linjetrafik. Här kan i stället användas en tidtabell och tjänstgöringslista. Det går inte att använda både färdskrivare och tjänstgöringslista. Artikel 15 anger bl.a. transportföretagets skyldighet att kontrollera att EUförordningarna följs. 8

9 Artikel innehåller vissa skyldigheter för kommissionen och medlemsstater med avseende på förordningen; bl.a. informations- och rapporteringsskyldighet, skyldighet att anta lagar och författningar som är nödvändiga för att följa förordningen. Avslutningsvis stadgas att förordningen till alla delar är bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 9 6 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 OBS. Förordningen trädde i kraft den 11 april 2007 med undantag för artiklarna 10.5, 26.3, 26.4 och artikel 27, vilka trädde i kraft den 1 maj Genom förordningen upphävdes Rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och ersattes med den nya förordningen. Artiklarna 5.1, 5.2 och 5.4 i den gamla förordningen gäller dock ännu en tid (se härom ovan under 5). Den nya förordningen innebär bl.a. följande: Körtid: Maxantalet körtimmar per vecka minskas med 18 timmar från 74 till 56 timmar. Under en tvåveckorsperiod får körtiden vara totalt 90 timmar. Den maximala veckoarbetstiden på 60 timmar får inte överskridas. Rasten skall fortfarande vara minst 45 minuter. Den kan tas ut i sin helhet eller delas i två delar. Den första delen måste vara minst 15 minuter och den andra delen, som måste ligga sist, måste vara minst 30 minuter. Efter totalt minst 45 minuters rast påbörjas alltid en ny körperiod på högst 4,5 timmar. Dygnsvilan är fortfarande 11 timmar, men den får minskas till som lägst 9 timmar tre gånger per vecka utan kompensation. Dygnsvilan kan delas i två delar. Den första perioden måste bestå av minst 3 timmars sammanhängande vila och den andra perioden av minst 9 timmars sammanhängande vila. En normal dygnsvila (11 eller 3+9 timmar) kan avbrytas högst två gånger för att köra ombord eller av tåg eller färja. Sådana avbrott får dock inte vara längre än en timme sammanlagt. Sedan kompletterar man vilan så att den totala vilotiden är 11 eller 12 timmars total vila beroende på vilken normal vila man tar. Veckovila: Den normala veckovilan är en viloperiod på minst 45 timmar, men den kan minskas till som minst 24 timmar varannan gång. Minskningen skall dock kompenseras genom att motsvarande vila tas tillsammans med en vila på minst 9 timmar före utgången av den tredje veckan efter veckan ifråga. Veckovilan kan minskas till 24 timmar även vid vistelse på hemorten. En veckovila skall inledas senast efter sex 24-timmarsperioder (6x24 timmar=144 timmar) räknat från slutet av föregående veckovila. Multibemanning: Vid multibemanning (minst två förare i fordonet) skall varje förare ha en ny dygnsvila på minst 9 timmar inom en 30-timmarsperiod, räknat från den föregående dygns- eller veckovilan. Närvaron av minst två förare är frivillig under första timmen av multibemanning, men obligatorisk under

10 den återstående perioden. Att sitta bredvid den förare som kör registreras som tillgänglighet och kvalificerar för rast. Genom förordningen införs också, för introduktion av den digitala färdskrivaren, tillägg i förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare (artikel 26). Ansvaret för att transporttidsscheman är förenliga med kör- och vilotidsförordningen utökas till att omfatta företag, befraktare, speditörer, researrangörer, huvudentreprenörer, underentreprenörer och uthyrningsföretag. Sanktioner skall kunna vidtas för företag och/eller förare för överträdelser mot kör- och vilotidsreglerna som begåtts i annat land om ingen sanktion tidigare beslutats. Medlemsstaterna har dock möjlighet att fram till den 1 januari 2009 istället rapportera omständigheterna kring överträdelsen till den behöriga myndigheten i det land där företaget är etablerat eller där föraren har sin anställningsort. Förordningens innehåll i korthet: Artikel 1 anger syftet med förordningen. Artikel 2 anger på vilka vägtransporter förordningen är tillämplig. Artikel 3 anger generella undantag d v s i vilka fall förordningen inte skall tilllämpas, nämligen transporter med följande: a/ fordon som används för persontransporter i linjetrafik, om linjens längd inte överstiger 50 kilometer, b/ fordon vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 40 kilometer i timmen, c/ fordon som ägs eller hyrs, utan förare, av försvarsmakten, räddningstjänsten, brandförsvaret och styrkor som är ansvariga för upprätthållande av allmän ordning, om transporten utförs till följd av de uppgifter som ålagts dessa yrkeskårer och genomförs under deras kontroll, d/ fordon som används i nödsituationer eller för räddningsarbete, inbegripet fordon som används för icke-kommersiella transporter av humanitärt bistånd, e/ specialfordon som används för sjukvårdsändamål, f/ specialfordon för bärgning som används inom en radie av 100 km från den ort där fordonet är stationerat, g/ fordon som provas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation, eller underhåll och nya eller ombyggda fordon som ännu inte tagits i drift, h/ fordon eller en kombination av fordon med en högsta tillåtna vikt som inte överstiger 7,5 ton, vilka används för icke-kommersiell transport av gods, i/ kommersiella fordon som betraktas som veteranfordon enligt lagstiftningen i den medlemsstat där de körs och som används för icke-kommersiell transport av personer eller gods. 10

11 Artikel 4 innehåller definitioner av vissa begrepp i förordningen bl.a. av vägtransport, fordon, förare, rast, annat arbete, vila, dygnsvila, normal och reducerad dygnsvila, veckovila, normal och reducerad veckovila, vecka, körtid, daglig körtid, körtid per vecka, högsta tillåtna vikt, multibemanning, transportföretag och körperiod. Artikel 5 innehåller bestämmelser om lägsta ålder för konduktörer och förarbiträden (betr. lägsta ålder för förare se artikel 5.1 och 5.2 i förordningen (EEG) nr 3820/85 som fortsättningsvis gäller) Artikel 6 innehåller regler för körtider. Artikel 7 innehåller regler om raster. Artikel 8 innehåller regler om dygns- och veckovilo.r Artikel 9 innehåller bl.a. undantag från artikel 8, vad som inte skall räknas som vila eller rast samt om s k annat arbete. Artikel 10 innehåller bestämmelser om transportföretagens ansvar för bl.a. betalning till förare, arbetets organisering, överträdelser som begåtts av förare, att transportscheman är förenliga med förordningen samt fullgörande av viss tillsyn (10.5). Artikel 11 ger medlemsstat rätt att föreskriva högre minimigränser för raster och viloperioder och lägre maximigränser för körtid än dem som anges i artiklarna 6 till 9 för vägtransporter som utförs helt på dess territorium. Artikel 12 ger förare rätt att i visst fall avvika från artiklarna 6 till 9. Artikel 13 ger varje medlemsstat rätt att i vissa fall dels medge undantag från föreskrifterna i artiklarna 5 till 9 och förena sådana undantag med vissa angivna villkor för transporten (13.1), dels medge mindre betydande undantag för fordon som används i på förhand fastställda områden med en viss befolkningstäthet (13.3). Artikel 14 ger varje medlemsstat rätt att medge undantag från tillämpningen av artiklarna 6 till 9 dels för transporter som genomförs under vissa extraordinära omständigheter, dels i brådskande fall under högst 30 dagar. Artikel 15 innehåller skyldighet för medlemsstaterna att se till att de fordon som enligt artikel 3 inte omfattas av förordningen omfattas av nationella regler som ger tillräckligt skydd vad gäller tillåtna körtider, obligatoriska raster och viloperioder. Artikel 16 innehåller bestämmelser om vad som skall gälla om fordon i nationell eller viss internationell linjetrafik för persontransporter inte är utrustat med färdskrivare i enlighet med Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 (tidtabell och tjänstgöringslista för varje enskild förare). Artikel 17 innehåller skyldighet för medlemsstaterna att tillställa kommissionen nödvändig information. 11

12 Artikel 18 innehåller skyldighet för medlemsstaterna att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra förordningen. Artikel 19 innehåller skyldighet för medlemsstaterna att dels fastställa sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i förordningen och Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 samt vidta åtgärder som är nödvändiga för att se till att de genomförs, dels göra det möjligt för behöriga myndigheter att besluta om sanktioner för företag och/eller förare för sådana överträdelser som upptäcks inom den berörda medlemsstatens territorium, om ingen sanktion tidigare har beslutats för överträdelsen, även om överträdelsen har begåtts i annan medlemsstat eller i ett tredje land. Dock ges möjlighet att fram till den 1 januari 2009 istället för att besluta om sanktion rapportera omständigheterna kring händelsen på visst sätt. Artikel 20 innehåller skyldighet för föraren att bevara alla bevis på sanktioner eller inledda förfaranden som lagts fram av medlemsstat. Artikel 21 innehåller skyldighet för medlemsstat att ge lämpliga myndigheter rätt att hindra fortsatt färd med berört fordon, tvinga förare att ta ut en dygnsvila, återkalla ett företags trafiktillstånd och förares körkort. Artikel 22 innehåller skyldighet för dels medlemsstaterna att bistå varandra vid förordningens tillämpning och kontroll av efterlevnad, dels behöriga myndigheter att till varandra översända information om överträdelser och sanktioner, dels informationsskyldighet till kommissionen. Artikel 23 innehåller bestämmelse om nödvändiga förhandlingar med tredjeland. Artikel 24 säger att kommissionen skall biträdas av en kommitté. Artikel 25 säger att kommissionen har rätt att dels granska ärenden där tilllämpningen av bestämmelserna i förordningen skiljer sig åt, särskilt i fråga om körtider, raster och vilotider, dels förtydliga bestämmelser i förordningen. Artikel 26 innehåller ändringar av Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 (se närmare om dessa ändringar under 7. nedan). Artikel 27 innehåller ändringar av Rådets förordning (EG) nr 2135/98, vilka ändringar trädde ikraft den 1 maj 2006 (utdrag ur nämnda förordning finns intagen i början av Rådets förordning nr 3821/85). Artikel 28 säger att förordningen (EEG) nr 3820/85 skall upphöra att gälla och ersättas med denna förordning, dock att artiklarna 5.1, 5.2 och 5.4 skall gälla fram till de datum som anges i artikel 15.1 i direktiv 2003/59/EG d v s till den 10 september 2009 (5.1) resp. till den 10/ (5.2 och 5.4). Artikel 29 innehåller bestämmelser om ikraftträdandet av förordningen (i huvudsak den 11 april 2007) och vissa artiklar i denna (redan den 1 maj 2006). I slutmeningen i förordningen sägs att den är bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 12

13 13 7 Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 OBS. Artiklarna 14.2 och 15 ändrades per den 1 maj Artiklarna 2, 3.1, 3.2 och 3.3 ändrades per den 11 april 2007 (se härom i artiklarna 26 och 29 i förordningen (EG) nr 561/2006). Förordningen innehåller föreskrifter/regler för färdskrivares konstruktion, installation, användning, besiktning och provning (artikel 1). Vid tillämpningen av förordningen skall definitionerna i artikel 1 i förordningen (EEG) nr 3820/85 resp. efter den 11 april 2007 artikel 4 i förordningen (EG) nr 561/2006 (artikel 2) gälla. Artikel 3 innehåller regler om i vilka fordon färdskrivare skall vara installerade och användas samt regler om vilka fordon medlemsstaterna får undanta från förordningens tillämpningsområde. I förordningen (EEG) nr 3821/85 finns ytterligare definitioner bl.a. om färdskrivare, diagramblad, färdskrivarkort, företagskort, förarkort, kalenderdag, sammanhängande körtid, sammanhängande avbrottstid, händelse, fel, hastighetsöverträdelse m.fl. Artikel 21 stadgar att förordningen till alla delar är bindande och direkt tilllämplig i alla medlemsstater. I denna förordning finns även inledningsvis intaget utdrag ur Rådets förordning (EG) nr 2135/98, som rör digitala färdskrivare. En kortfattad beskrivning av de viktigaste reglerna i förordningen: Varje fordon, som omfattas av EU:s bestämmelser, skall vara utrustad med en färdskrivare. Det finns analoga och digitala färdskrivare. I en analog färdskrivare registreras kör- och vilotider på diagramblad. I en digital färdskrivare registreras kör- och vilotider digitalt på ett förarkort. Ett diagramblad/förarkort skall användas för varje period som föraren kör. Om föraren byter fordon skall han ta diagrambladet/förarkortet med sig och göra noteringar om fordonsbytet. Tider som kontrolleras är körtider, annat arbete, tillgänglighet samt raster och vilotid. All annan arbetstid och all annan tid då föraren är tillgänglig som t.ex. väntetid, den tid som tillbringas som andreförare medan fordonet är i rörelse och den tid som tillbringas på sovbrits när fordonet är i rörelse, räknas inte som körtid. All nämnd tid skall dock registreras. Föraren skall alltid för kontrolltjänsteman kunna visa upp vissa handlingar bl.a. diagramblad för den innevarande veckan och för viss föregående tid (se artikel 15.7 som har ändrad lydelse per den 1 maj 2006). Fr.o.m den 1 maj 2006 skall, enligt vår nationella lagstiftning, digitala färdskrivare finnas i alla nytillverkade tunga lastbilar och bussar som omfattas av regelverket. För övriga länder inom EU kan gälla olika datum. Äldre fordon får lov att behålla sina tidigare analoga färdskrivare så länge som de fungerar och går att reparera. Införandet av den digitala färdskrivaren innebär inte att dagens kör- och vilotidsbestämmelser ändras. Det finns fyra olika typer av färdskrivarkort för digitala färdskrivare; förarkort, företagskort, verkstadskort och kontrollkort. Samtliga kort har ett chip där informationen lagras. I Sverige är det Vägverket som tillhandahåller dessa kort.

14 14 Förarkortet är personligt och innehåller bl.a. förarens namn, bild, födelsedatum, körkorts- och förarkortsnummer. Förarkortet sätts in i färdskrivaren och registreringen av körinformationen kan börja. Information lagras både i färdskrivaren och i chipet. Med hjälp av förarkortet markeras att körinformationen tillhör en särskild förare. När föraren tar ut sitt kort ur färdskrivaren upphör lagringen av körinformation på färdskrivarkortet. Körning utan ett förarkort är möjlig och i vissa fall tillåtet t.ex. vid ett stulet, förkommet, trasigt kort eller undantagen körning. Företagskortet används för att markera till vilket företag körinformationen tillhör. Företagskortet sätts in i kortläsaren och en registrering sker därmed i färdskrivaren. Den körinformation som därefter lagras tillhör företaget. När företagskortet sätts in igen och avregistreras avslutas markeringen för företaget. Huvuduppgiften för företagskortet är dock att låsa upp färdskrivaren och möjliggöra kopiering av kördata. Verkstadskortet används när färdskrivaren aktiveras och kalibreras. Bara verkstäder som är ackrediterade kan få verkstadskort. Kontrollkortet används av polismyndigheten för att få tillgång till och kontrollera den lagrade körinformationen på förarkortet och i färdskrivaren. 8 Förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare m.m; den s k 865:an OBS. Lagen ändrades per den 23 maj (SFS 2007: 216) samt den 19 juni (SFS 2007:306) Lagen i dess äldre lydelse har aktualitet för förseelser före ikraftträdandet. 1 kap 1 i denna förordning stadgas efter lagändringen följande: Bestämmelser om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter finns i 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85, och 2. Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter. 1 kap 2 i sagda förordning innehåller vidare följande: Denna förordning innehåller kompletterande (kursiverat här) bestämmelser till de rättsakter som anges i 1. Detta betyder att de under 1. och 2. nämnda förordningarna gäller här i landet med kompletterande regler i den ovan angivna svenska förordningen. 865:an trädde ursprungligen i kraft den 1 januari 2005, då förordningen (1995:521) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter upphörde att gälla. Äldre föreskrifter gäller

15 fortfarande för förelägganden som före ikraftträdandet har meddelats med stöd av 12 i den gamla förordningen (1995:521). 865:an ändrades som inledningsvis angivits den 23 maj och den 19 juni 2007 (se SFS 2007:216 och 2007:306) huvudsakligen som en följd av att Rådets förordning (EEG) nr 3820/85 av den 20 december 1985 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter ersattes av förordningen (EG) nr 561/2006. Tidigare hänvisning under p.1 till förordningen (EEG) nr 3820/85 ersattes då med hänvisningen till förordningen (EG) 561/2006. Några få artiklar i förordningen (EEG) nr 3820/85 (artiklarna 5.1, 5.2 och 5.4) har dock viss fortsatt giltighet. Följande skall särskilt anmärkas: Ändringarna i 865:an som gjordes den 23 maj 2007 innehåller inte några övergångsbestämmelser. Eftersom förordningen (EG) nr 561/2006 trädde i kraft den 11 april 2007 men ändringarna i 865:an trädde i kraft först den 23 maj 2007 kom det att bli ett glapp i lagstiftningen. Riksåklagaren har i ett meddelande på Rånet den 15 maj 2007 förklarat ställa sig bakom UC Malmö:s uppfattning att det inte finns någon rättslig grund för att lagföra förseelser mot bestämmelserna i förordningen (EG) nr 561/2006 som begåtts under tiden den 11 april den 22 maj Observera att brott mot reglerna om färdskrivare, förordningen (EEG) nr 3821/85, hela tiden har kunnat lagföras. En kort beskrivning av de förändringar som gjordes genom lagändringarna den 23 maj och den 19 juni 2007: Sverige ändrar något de nationella undantag som tidigare gjordes från kör- och vilotidsreglerna. Det innebär att några fordon som tidigare i 2 kap 2 varit undantagna nu kommer att omfattas av kör- och vilotidsreglerna. Några nya undantag tillkommer, som framgår nedan. Vissa nya ansvarsbestämmelser införs, bl.a. vad gäller näringsidkare som underlåter att tillse att transporttidsscheman är förenliga med kör- och vilotidsförordningen. Lagens innehåll i korthet efter ändringen den 23 maj 2007: 1 kap 1 och 2 - se vad ovan inledningsvis angivits. 2 kap 2 anger ytterligare undantag som Sverige har beslutat om utöver de undantag som finns reglerade i förordningen (EEG) nr 3820/85 resp. förordningen (EG) nr 561/2006 samt förordningen (EEG) 3821/85. Undantagen i 2 kap 2 är nationellt undantagna och gäller transporter som utförs på svenskt territorium av svenska eller utländska förare/fordon. Nedan redovisas de elva (11) undantagen: 1. fordon som används eller hyrs utan förare av jordbruks-, trädgårds-, skogs-, uppfödnings- eller fiskeriföretag för godstransporter inom ramen för företagets egen verksamhet inom en radie av högst 100 kilometer från den plats där företaget är beläget, 15

16 2. jordbruks- och skogsbrukstraktorer som används i jordbruks- och skogsbruksverksamhet, inom en radie av högst 100 kilometer från den plats där företaget som äger, hyr eller leasar fordonet är beläget, 3. fordon eller en kombination av fordon med en högsta tillåten vikt som inte överstiger 7,5 ton och som inom en radie av 50 kilometer från den plats där företaget är beläget transporterar material, utrustning eller maskiner som föraren använder i sitt arbete, förutsatt att körningen av fordonet inte utgör förarens huvudsakliga uppgift, 4. fordon som uteslutande används på öar som har en areal av högst kvadratkilometer och som inte är förenade med landet i övrigt med broar, vadställen eller tunnlar öppna för motorfordon, 5. fordon som används för övningskörning och förarprov för erhållande av körkort eller yrkeskompetensbevis, förutsatt att fordonet inte används för kommersiell transport av gods eller passagerare, 6. fordon som används i samband med underhåll av avlopps-, översvämningsskydds-, vatten-, gas-, och elanläggningar, underhåll och kontroll av vägar, insamling och bortskaffande av hushållsavfall, telekommunikationstjänster, radio- och TV-sändningar och pejling efter radio- och TV-sändare eller mottagare, 7. fordon med mellan 10 och 17 sittplatser vilka uteslutande används för icke-kommersiell persontransport, 8. fordon som används för uppsamling av mjölk från bondgårdar och för återlämning till bondgårdar av mjölkbehållare eller mjölkprodukter avsedda för djurfoder, 9. fordon som används för transport av djuravfall eller djurkadaver som inte är avsedda som människoföda, 10. fordon som används för transport av levande djur från bondgårdar till lokala marknader och omvänt eller från marknader till lokala slakterier inom en radie på 50 km, samt 11. specialfordon som transporterar cirkus- och nöjesfältsutrustning. 3 kap anger kompetenskrav bl.a. yrkeskompetens avseende förare (gäller oförändrat). 4 kap innehåller kompletterande regler för färdskrivarutrustning; bl.a. typgodkännande, installation och besiktning (gäller oförändrat). 5 kap innehåller kompletterande regler för färdskrivarkort d v s förarkort, företagskort, verkstadskort och kontrollkort (gäller oförändrat). 6 kap innehåller kompletterande regler avseende företagens kopiering och lagring av uppgifter samt förvaring av diagramblad (1 2 st har ändrats). 16

17 7 kap innehåller kompletterande regler för kontroller d v s vägkontroller och kontroller i företags lokaler (flera nya och ändrade bestämmelser; genom lagändringarna har kontrollkravet ökat). 8 kap innehåller kompletterande regler för utbyte av information (1-3 har ändrats). 9 kap innehåller ansvarsbestämmelser för den som bryter mot vissa angivna bestämmelser i förordningarna (EEG) nr 3820/85 och nr 3821/85 resp. - efter lagändringen - förordningen (EG) nr 561/2006. Här finns också ansvarsbestämmelser för den som bryter mot vissa bestämmelser i 865:an. 9 kap 1-3 stadgar straff för den som bl.a. hindrar eller försvårar en kontroll, förfalskar, utplånar eller förstör uppgifter på diagramblad m.m., lämnar oriktig uppgift i vissa handlingar eller utan lov avlägsnar plomberingar av färdskrivarutrustning (gäller oförändrat). 9 kap 4 stadgar ansvar för den medlem av en fordonsbesättning som bryter mot bestämmelser om lägsta ålder för förare, konduktörer och förarbiträden (lydelsen ändrad). 9 kap 5 stadgar ansvar för den förare som bl.a. bryter mot bestämmelser om körtid, rast, dygns- och veckovila, skyldighet att medföra utdrag ur tjänstgöringslista och kopia av tidtabell, vissa skyldigheter avseende färdskrivare, förarkort och diagramblad samt förbud att med vissa undantag bruka fordon vars färdskrivarutrustning ej genomgått föreskriven besiktning eller har brister (endast p 1 har ändrad lydelse). 9 kap 6 stadgar ansvar för arbetsgivare som bryter mot förbud mot skyldigheter avseende utlämnande av diagramblad och reparation av färdskrivarutrustning (punkten 1 har tagits bort). 9 kap 7 stadgar ansvar för näringsidkare. Genom lagändringen har p 1 har ändrats och innehåller nu bl.a. ansvar för näringsidkare som bryter mot förbud mot vissa typer av betalning, skyldigheter avseende organisation av arbetet, skyldigheter avseende information till och kontroll av förare, skyldighet se till att transporttidsscheman är förenliga med förordningen, skyldigheter avseende fordon som är utrustade med färdskrivare, skyldighet att upprätta tidtabell och tjänstgöringslista samt vissa skyldigheter avseende tjänstgöringslistan. P 2 kvarstår oförändrad medan p 3 tagits bort. 9 kap 8 stadgar straff för den som bryter mot vissa bestämmelser i förordningen (gäller oförändrat). 9 kap 9 stadgar i de fall som anges i 4 eller 5 straff även för arbetsgivaren om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet inte har gjort vad som har ankommit på honom eller henne för att hindra förseelsen (1 st). Vad som sägs om arbetsgivare skall istället gälla annan näringsidkare om brottet har begåtts i dennes transportverksamhet (2 st). 17

18 Genom lagändringen görs det tillägget till 1 st att arbetsgivarens ansvar även gäller om vissa av förseelserna har begåtts i en annan medlemsstat eller i ett tredje land. 9 kap 10 stadgar att ansvar enligt förordningen inte skall inträda om straff kan utdömas enligt brottsbalken eller enligt lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (gäller oförändrat). 10 kap innehåller bestämmelser om polismans hindrande av fortsatt färd, överklaganden, Rikspolisstyrelsens skyldighet att underrätta Tullverket och Vägverket om domar m.m., domstols skyldighet att i visst fall sända dom till Vägverket samt Vägverkets rätt att meddela föreskrifter. Genom lagändringen görs det tillägget till 1 att polisman skall hindra fortsatt färd med ett fordon i fall då förordningen (EG) 561/2006 har överträtts på ett sätt som uppenbart kan utgöra ett hot mot trafiksäkerheten. Den fortsatta färden skall hindras till dess att orsaken till en överträdelse har åtgärdats. Även lydelsen av 5 har ändrats. Övriga bestämmelser är oförändrade Förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet Förordningen gäller enligt 1 sådana vägtransporter av personer eller gods som utförs i förvärvsverksamhet inom landet med sådana i Sverige registrerade fordon som anges i 2. Enligt 2 gäller förordningen för transporter med bil som: 1. används för godstransporter, dock inte posttransporter, om bilens högstatillåtna vikt, inklusive släpvagn eller påhängsvagn, inte överstiger 3,5 ton, 2. används i taxitrafik enligt yrkestrafiklagen, 3. används för skolskjutsning enligt förordningen (1970:340) om skolskjutsning om bilen på grund av sin konstruktion och utrustning är lämplig för transport av högst nio personer, inklusive föraren, och är avsedd för detta ändamål, 4. används för transport av mjölk från lantgårdar och för återtransport av mjölkkärl eller mjölkprodukter eller för utfodring av djur. Förordningen innehåller huvudsakligen bestämmelser om dygnsvila och tidbok. Straffbestämmelser finns i 12. För de nämnda transporterna gäller även Vägverkets föreskrift om användande av personlig tidbok, VVFS 1994:40. VVFS 1995:788 medger ett generellt undantag att föra personlig tidbok vid vissa godstransporter.

19 10 Rådets resolution(85/c 348/01) av den 20 december 1985 om underlättande av genomförandet av de sociala förordningarna om vägtransporter Resolutionen anger vilka åtgärder medlemsländerna bör vidta för att genomföra artiklarna i Rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och 3821/85 ; bl.a. hur kontroller av förare, företag och fordon bör ske, att lämpliga åtgärder bör vidtas för att säkerställa att påföljderna har en avskräckande verkan och att överträdelser inte leder till ekonomisk vinst. Punkten 1. j/ behandlar det s k arbetsgivarintyget vid avsaknad av diagramblad Rådets direktiv 88/599/EEG av den 23 november 1988 om enhetligt förfarande vid kontroll av tillämpningen av förordning (EEG) nr 3820/85 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter och av förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare för vägtransporter (det s k kontrolldirektivet) Syftet med direktivet anges vara att fastställa minimivillkor för att kontrollen av förordningarna (EEG) nr 3820/85 och (EEG) 3821/85 tillämpas på ett korrekt och enhetligt sätt. Direktivet innehåller bl.a. föreskrifter om kontroller (artikel 1), kontrollsystem (artikel 2), kontroller på vägarna (artikel 3), kontroller i företags lokaler (artikel 4), samordnade kontroller (artikel 5) och utbyte av information (artikel 6). Direktivet har genomförts i svensk lagstiftning genom förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare m.m. Direktivet upphörde att gälla den 1 maj 2006 då det ersattes av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EG (se nedan under 12). 12 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EG (det nya kontrolldirektivet) Medlemsländerna skall ha satt ikraft den lagstiftning som är nödvändig för att följa direktivet senast den 1 april Till följd av det nya direktivet har förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare m.m. ändrats/kompletterats. I förhållande till det tidigare kontrolldirektivet innebär det nya i stort följande förändringar: Andelen kontrollerade arbetsdagar ökas. Skyldigheten för Sverige att genomföra samordnade vägkontroller med andra medlemsländer utökas. Medlemsländerna ska utse ett samordnande tillsynsorgan med uppgift bl.a. att samordna kontrollerna med andra medlemsländer.

20 Ett riksvärderingssystem ska införas av medlemsländerna. Systemet bygger på att företag med hög riskvärdering ska följas mer ingående och kontrolleras oftare än skötsamma företag. Riskvärdering ska göras utifrån antalet överträdelser och dessas allvarlighetsgrad. En förteckning av vilka överträdelser som av medlemsländerna ska bedömas utgöra allvarliga överträdelser ska utarbetas Fordonslagen (2002:574) och Fordonsförordningen (2002:925) Här finns bl.a. bestämmelser om kontroller och rätten att som kontrollant bereda sig tillträde till fordon och lokaler. 14 Domar av intresse 14.1 Göteborgs tingsrätts dom i mål B (rör bl.a. antal förseelser) Domen har vunnit laga kraft. Den tilltalade benämns här NN. NN var åtalad för följande: Ej iakttagit regler om rast, ej använt personligt diagramblad till färdskrivare, ej fört in föreskriven uppgift på diagramblad, ej registrerat tidskategorier på föreskrivet sätt. Gärningsbeskrivning: NN har under april 2005 fört tung lastbil vid vägtransport vid bl.a. Nordatlanten i Göteborg och därvid uppsåtligen eller av oaktsamhet vid tre tillfällen underlåtit at ta föreskriven rast under 4 ½ timmars körtid, vid två tillfällen underlåtit att på färdskrivardiagrammet lämna uppgift om slutdatum, vid två tillfällen underlåtit att förse fordonets färdskrivare med personligt diagramblad, vid fem tillfällen underlåtit att på föreskrivet sätt använda reglagen för tydlig registrering av tidskategorier, samt vid ett tillfälle underlåtit att redovisa de tidsperioder på diagrambladet då föraren lämnat fordonet och inte kunnat använda färdskrivaren Åberopade lagrum: Artikel 7.1 i förordningen (EEG) nr 3820/85, Artikel 15.2, artikel 15.3 och artikel 15.5 i förordningen (EEG) nr 3821/85, 9 kap 5 1 p och 2 p förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare m.m. Tingsrätten uttalade under rubriken Påföljd följande: En sammanräkning av antalet förseelser som NN har gjort sig skyldig till ger vid handen att förseelserna är elva till antalet fördelade på fem olika diagramblad. En fråga som aktualiserats i målet är huruvida gärningarna skall ses som ett enda brott så länge fråga är om förseelser knutna till ett och samma dia-

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2014:1489 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 11 december

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2007:216 Utkom från trycket den 9 maj 2007 utfärdad den 26 april 2007. Regeringen

Läs mer

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013 Kör- och vilotider Regler och vägledning november 2013 1 Denna broschyr innehåller Kortfattad information och vägledning om regler för kör- och vilotider. De fullständiga författningstexterna och den promemoria

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Korrigerad av Transportstyrelsen med anledning av ändringar i SFS 2005:18 och 637, 2006:15, 2007:216 och 306, 2008:55, 731, och 1288, 2009:918, 1102 och 1374, Förordning om kör-

Läs mer

4. Kör- och vilotidsregler

4. Kör- och vilotidsregler 4. Kör- och vilotidsregler Inledning Alla som arbetar med vägtransporter ska ha goda arbetsförhållanden. De ska ha rätt till regelbunden vila och de ska aldrig behöva köra orimligt långa arbetspass. Därför

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2004:865 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Kör- och vilotider Regler och vägledning mars 2009

Kör- och vilotider Regler och vägledning mars 2009 Kör- och vilotider Regler och vägledning mars 2009 Denna broschyr innehåller Kortfattad information och vägledning om regler för kör- och vilotider. De fullständiga författningstexterna och den promemoria

Läs mer

Undantag från kravet att uppfylla kör- och vilotidsregler

Undantag från kravet att uppfylla kör- och vilotidsregler Undantag från kravet att uppfylla kör- och vilotidsregler Regler och vägledning november 2010 1 Denna broschyr innehåller Undantag från kravet att uppfylla kör- och vilotidsreglerna och därmed också krav

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

KÖR- OCH VILOTID KÖR- OCH VILOTID I VÄGTRANSPORT. Kör- och vilotid ÅKERIHANDBOKEN 2005. Trafikdel ÅKERIFÖRENINGEN - BILDAD AV ÅKARE FÖR ÅKARE

KÖR- OCH VILOTID KÖR- OCH VILOTID I VÄGTRANSPORT. Kör- och vilotid ÅKERIHANDBOKEN 2005. Trafikdel ÅKERIFÖRENINGEN - BILDAD AV ÅKARE FÖR ÅKARE KÖR- OCH VILOTID 123 KÖR- OCH VILOTID I VÄGTRANSPORT Reglerna i förordningen gäller vid körning i EU- och EES-länder. Vid körning till, från eller igenom ett AETR-land gäller AETR-reglerna på hela turen.

Läs mer

Framställan om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

Framställan om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. Framställan 1 (44) Upprättad av Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Dnr/Beteckning TSG 2016-941 Framställan om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 oktober 2014 B 5749-13 KLAGANDE MR Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förseelse mot förordningen

Läs mer

SV Europeiska unionens officiella tidning L 102/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

SV Europeiska unionens officiella tidning L 102/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 11.4.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering

Läs mer

allvarlighetsgrad (*) MAÖ AÖ MÖ Besättning Artikel 5.1 Brott mot lägsta ålder för konduktörer 9 tim 10 tim 11 tim 10 tim 11 tim 12 tim 56 tim 60 tim

allvarlighetsgrad (*) MAÖ AÖ MÖ Besättning Artikel 5.1 Brott mot lägsta ålder för konduktörer 9 tim 10 tim 11 tim 10 tim 11 tim 12 tim 56 tim 60 tim Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 6 9 1. Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 6 8 Överträdelser av förordning (EG) nr 561/2006 Bilaga Nr Rättslig grund Typ av överträdelse Avgift i kronor per allvarlighetsgrad

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2010:1620 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 3 december 2010.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 4 juni 2015 KLAGANDE Transportstyrelsen Skatte- och avgiftsavdelningen 701 88 Örebro MOTPARTER 1. AA 2. Bröderna Lindströms Nöjes AB, 556208-3922

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Sanktionsavgifter enligt a

Sanktionsavgifter enligt a Sanktionsavgifter enligt 21 22 a 1. Sanktionsavgifter enligt 21 och 22 Överträdelser av AETR Nr Rättslig grund Typ av överträdelse A Besättning A1 Artikel 5 Inte iakttagit regler om lägsta ålder för förare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om yrkesförarkompetens; SFS 2007:1157 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter

Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter I broschyren behandlas de viktigaste reglerna. Ytterligare information finns i förordning (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter

Läs mer

Cabotage. Promemoria

Cabotage. Promemoria Cabotage Promemoria RättsPM 2007:1 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2007 2 Innehållsförteckning 1 Vad är cabotage?...3 2 Lagstiftning om cabotage....3 2.1 Centrala EU förordningar.....3 2.2 Förordning

Läs mer

Arbetarskyddsanvisningar och guider 27. Arbetarskyddsförvaltningen. Bilförares kör- och vilotider

Arbetarskyddsanvisningar och guider 27. Arbetarskyddsförvaltningen. Bilförares kör- och vilotider Arbetarskyddsanvisningar och guider 27 Arbetarskyddsförvaltningen Bilförares kör- och vilotider Arbetarskyddsguider och anvisningar 27 Bilförares kör- och vilotider ARBETARSKYDDSFÖRVALTNINGEN Tammerfors

Läs mer

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT 1(32) Väg- och järnvägsavdelningen, Enhet trafikföretag, Sektion Regler Datum 2015-03-02 PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT Framtagen i samarbete med Biltrafikens

Läs mer

Kör- och vilotider. vägarbetstidslagen. samt - 2008 -

Kör- och vilotider. vägarbetstidslagen. samt - 2008 - Kör- och vilotider samt vägarbetstidslagen - 2008 - I den här broschyren finns en kortfattad information om kör- och vilotidsregler i EU för fordon och fordonskombinationer med en sammanlagd totalvikt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för transport och turism. 24.2.2005 PE 355.366v02-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för transport och turism. 24.2.2005 PE 355.366v02-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för transport och turism 2009 24.2.2005 PE 355.366v02-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 37-125 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 353.319v01-00) Helmuth Markov

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211); SFS 2016:1217 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

Hur skall det gå till på vägarna?

Hur skall det gå till på vägarna? Hur skall det gå till på vägarna? Roger Berger, utbildningsledare för tunga fordon, Murtans Trafikskola, Falkenberg. Lennart Svensson, författare av Körkortsboken samt trafikskolechef på Murtans. Inledning

Läs mer

RP 2/2010 rd. (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning

RP 2/2010 rd. (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning RP 2/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i arbetstidslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att bestämmelsen i arbetstidslagen

Läs mer

Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) Anm. Rubriken har fått sin

Läs mer

Kontroll av färdskrivare

Kontroll av färdskrivare Trafikutskottets betänkande 2010/11:TU15 Kontroll av färdskrivare Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2010/11:62 Kontroll av färdskrivare samt en följdmotion om sanktionsordningen

Läs mer

RÅDET. Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden)

RÅDET. Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden) 15.3.2005 C 63 E/1 I (Meddelanden) RÅDET GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) nr 11/2005 antagen av rådet den 9 december 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/ /EG av den om minimivillkor

Läs mer

Frågan i målen är om de aktuella fordonen utgör sådana specialfordon som är undantagna från tillsynsavgift.

Frågan i målen är om de aktuella fordonen utgör sådana specialfordon som är undantagna från tillsynsavgift. HFD 2015 ref 33 Uttrycket specialfordon i ett undantag i bestämmelserna om kör- och vilotider avser endast fordon vars konstruktion, anpassning eller andra permanenta egenskaper säkerställer att fordonet

Läs mer

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT 1 (33) Vägtrafikavdelningen Datum Yrkestrafikenheten 2011-06-07 PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT Framtagen i samarbete med Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussbranschens

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 20 december 2016 KLAGANDE Transportstyrelsen Box 267 781 23 Borlänge MOTPART Pall Cargo i Kungsbacka AB, 556640-4421 Ombud: Thomas Morell

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet ***I

Harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet ***I C 38 E/152 Europeiska unionens officiella tidning SV 12.2.2004 Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Utfärdad i den På Europaparlamentets vägnar Ordförande

Läs mer

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 6 förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 10 kap.

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 6 förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 10 kap. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:3) om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt; TSFS 2016:118 Utkom från trycket

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik; SFS 2008:475 Utkom från trycket den 16 juni 2008 utfärdad den 5 juni 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

1992 rd- RP 335. ALLMÄN MOTIVERING l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken

1992 rd- RP 335. ALLMÄN MOTIVERING l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken 1992 rd- RP 335 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken och till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481 Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning Föreskrifter som ska ersätta Vägverkets

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2006 -

KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2006 - KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2006 - Kör- och vilotider samt vägarbetstidslagen För fordon eller fordonskombinationer med totalvikt över 3,5 ton, samt bussar oavsett vikt.» Kör- och vilobestämmelser»

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Fordonslag; utfärdad den 6 juni 2002. SFS 2002:574 Utkom från trycket den 19 juni 2002 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Innehåll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2004:988 Utkom från trycket den 23 november 2004 utfärdad den 11 november 2004. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling Korrigerad av Transportstyrelsen med anledning av ändringar i SFS 2007:92, 2008:299, 2010:1293 och 1570, 2012:229

Svensk författningssamling Korrigerad av Transportstyrelsen med anledning av ändringar i SFS 2007:92, 2008:299, 2010:1293 och 1570, 2012:229 Svensk författningssamling Korrigerad av Transportstyrelsen med anledning av ändringar i SFS 2007:92, 2008:299, 2010:1293 och 1570, 2012:229 Lag om arbetstid vid visst vägtransportarbete; SFS 2005:395

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 oktober 2014 Ö 4417-12 KLAGANDE RG Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Ansökan i hovrätt om resning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arbetstid vid visst vägtransportarbete; SFS 2005:395 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Tillämpningsområde

Läs mer

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT 1 (33) Vägtrafikavdelningen Datum Yrkestrafikenheten 2010-06-04 PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT Framtagen i samarbete med Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussbranschens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 20 juni 2005 Nr 415 417 INNEHÅLL Nr Sidan 415 Statsrådets förordning om färdskrivarkort... 2391 416 Statsrådets förordning om ändring av 7 och

Läs mer

KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2008 -

KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2008 - KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2008 - I den här broschyren finns en kortfattad in formation om kör- och vilotidsregler i EU för fordon och for dons kombina tio ner med en sammanlagd totalvikt

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

Skr. 1980/81: Bilaga 2 (Översättning) Konvention (nr 153) om arbetstider och viloperioder inom vägtransportområdet

Skr. 1980/81: Bilaga 2 (Översättning) Konvention (nr 153) om arbetstider och viloperioder inom vägtransportområdet Skr. 1980/81: 79 12 Bilaga 2 (Översättning) Konvention (nr 153) om arbetstider och viloperioder inom vägtransportområdet Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens, som har sammankallats

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006L0022 SV 20.02.2009 001.002 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/22/EG av den

Läs mer

Exempel. Vinterväghållning vad gäller?

Exempel. Vinterväghållning vad gäller? Vinterväghållning vad gäller? November 2013 Här hittar du aktuell information om hur lagar och regleringar styr vinterväghållningen, inklusive alla undantag. Sveriges Åkeriföretag har analyserat hur regelverken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2015:74 Utkom från trycket den 3 mars 2015 utfärdad den 19 februari 2015. Regeringen föreskriver att

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

Vintervä ghä llning väd gä ller?

Vintervä ghä llning väd gä ller? 2013-12-03 Vintervä ghä llning väd gä ller? Inledning 1. Detta dokument innehåller en tolkning av för Transportstyrelsens (TS) bedömer att regelverken om kör- och vilotider, färdskrivare och vägarbetstidslag

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) 7143/15 TRANS 88 FÖLJENOT från: inkom den: 11 mars 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2010:1914 Utkom från trycket den 27 december 2010 utfärdad den 16 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 KLAGANDE KJ Ombud: förbundsjuristen BW MOTPART Riksåklagaren SAKEN Tillåtande av olovlig körning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/sv 1 FA/TR/EU/HR/sv 2 I. SLUTAKTENS TEXT 1. De befullmäktigade ombuden för HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT, REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, HENNES MAJESTÄT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925); SFS 2004:1362 Utkom från trycket den 29 december 2004 utfärdad den 16 december 2004. Regeringen föreskriver 1 att 2 kap.

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 april 2006 B 4461-00 KLAGANDE SL Ombud och offentlig försvarare: Advokat CGT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Dobbleri

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden; SFS 2016:1307 Utkom från trycket den 28 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.9.2014 COM(2014) 569 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om medlemsstaternas tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG

Läs mer

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG)

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG) 1991L0671 SV 20.03.2014 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk

Läs mer

Undersökning för transportföretag

Undersökning för transportföretag 1 Syftet med studien Undersökning för transportföretag Europeiska kommissionen (generaldirektoratet för Transporter och Rörlighet) har nyligen inlett en undersökning för att utvärdera genomförandet och

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Radioutrustningslag; utfärdad den 28 april 2016. SFS 2016:392 Utkom från trycket den 11 maj 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Tillämpningsområde och definitioner

Läs mer

I. Förklaring om artikel 7 i konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

I. Förklaring om artikel 7 i konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap PROTOKOLL FRÅN UNDERTECKNANDET AV KONVENTIONEN OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN

Läs mer

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Databas: SFST Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning Promemoria 2011-01-20 Näringsdepartementet Kontroll av alkolås och tillsyn 1 Inledning I propositionen Alkolås efter rattfylleri, prop. 2010/11:26, har regeringen lämnat förslag som behandlar ett permanent

Läs mer

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon 8 Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna Ferner Skymning Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar

Läs mer

Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716)

Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Lagrådsremiss Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 september 2008 Beatrice Ask Ingela Fridström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Transportstyrelsen 2012-08-23 1

Transportstyrelsen 2012-08-23 1 Transportstyrelsen 2012-08-23 1 Agenda ELMIA 2012-08-23 Information från Transportstyrelsen Organisation enhet Trafikföretag, uppgifter Företagskontroller Kör- och vilotider Thomas Fahlander Sektionschef

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:1373 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer