KÖR- OCH VILOTID KÖR- OCH VILOTID I VÄGTRANSPORT. Kör- och vilotid ÅKERIHANDBOKEN Trafikdel ÅKERIFÖRENINGEN - BILDAD AV ÅKARE FÖR ÅKARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÖR- OCH VILOTID KÖR- OCH VILOTID I VÄGTRANSPORT. Kör- och vilotid ÅKERIHANDBOKEN 2005. Trafikdel ÅKERIFÖRENINGEN - BILDAD AV ÅKARE FÖR ÅKARE"

Transkript

1 KÖR- OCH VILOTID 123 KÖR- OCH VILOTID I VÄGTRANSPORT Reglerna i förordningen gäller vid körning i EU- och EES-länder. Vid körning till, från eller igenom ett AETR-land gäller AETR-reglerna på hela turen. AETR-reglerna är i stort sett lika förordningens regler. Vid körning inom ett land som inte är med i EU, EES eller AETR (t ex Albanien), gäller det landets egna bestämmelser. På transporter till eller från ett sådant land gäller EU-alternativt AETR-reglerna.

2 EU-länderna är: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. EES-länderna är: Island, Lichtenstein, och Norge. AETR-länderna är: Andorra, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, FYRO Makedonien, Kazakstan, Kroatien, Moldavien, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien-Montenegro, Turkiet, Turkmenistan, Uzbekistan och Vitryssland. Nationella regler i: Albanien och Ukraina. EG:s KÖR- OCH VILOTIDER EG-regler om kör- och vilotid, samt EG:s krav på färdskrivare, skall tillämpas på alla vägtransporter som utförs inom EG och länder anslutna till EES-avtalet med vissa undantag. Se rutan Fordon som är undantagna... på nästa uppslag.. För vissa transporter som ej lyder under EG:s kör- och vilotidsbestämmelser gäller förordningen om vilotid vid vissa vägtransporter inom landet. Se under rubriken personlig tidbok. För transporter som inte hör till vare sig EG:s kör- och vilotider, eller förordningen om vilotid, gäller inga regler för kör- eller vilotid. Dock måste man ju fortfarande följa regler i arbetstidslagen, samt eventuella kollektivavtalsregler. Varje fordon som omfattas av EG:s bestämmelser skall vara utrustad med en speciell s k EG-färdskrivare. Ett nytt diagramblad skall användas för varje dygn som föraren kör. Om föraren byter fordon ska han ta bladet med sig, och göra notering om fordonsbytet på baksidan. Upp till tre fordonsbyten kan noteras här. Tiden som myndigheten kontrollerar på diagrambladen är körtid, raster och vilotid. All annan arbetstid och all annan tid då föraren är tillgänglig som t ex väntetid, den tid som tillbringas som andreförare medan fordonet är i rörelse och den tid som tillbringas på sovbrits när fordonet är i rörelse, räknas inte

3 125 som körtid. Förare skall alltid ha tillgängligt diagramblad för den innevarande veckan och för den sista dagen som han kört under föregående vecka, för att kunna visa upp vid kontroll. Företaget (den som ansvarar och har kontroll över förare och fordon) ska förvara diagrambladen i god ordning i minst 12 månader. Företaget ska regelbundet kontrollera kör- och vilotider. Upptäcks överträdelse skall åtgärder genast vidtas, t ex ändra arbetstider och färdvägar. Blad skall även förvaras för inhyrda förare. Företaget är skyldigt att överlämna kopior till berörda förare som begär det. Bladen skall på begäran uppvisas eller överlämnas till behörig kontrolltjänsteman. Transporterad godsmängd eller körsträcka får inte ligga till grund för löneberäkning, bonus eller lönetillägg, om det anses utgöra fara för trafiksäkerheten. Observera att diagrambladen inte ersätter kollektivavtalets arbetstidskort, eftersom det på diagrambladet inte går att särskilja vad som är betald väntetid, lossning och lastning etc. Vidare innehåller arbetstidskorten uppgifter rörande beräkning av lön, traktamenten etc. Dessa uppgifter går inte att få fram av diagrambladen. Förares lägsta ålder 18 år för godstransporter med högsta tilllåtna vikt 7,5 ton. 21 år för andra fordon (18 år i vissa fall). 21 år för persontransporter (radie >50 km gäller fler villkor). Observera Regelverket kan komma att ändras framöver då en stor översyn pågår.

4 Fordon som är undantagna från EG:s kör- och vilotider, samt färdskrivare Observera att nedanstående undantag alltid måste läsas tillsammans med gällande rättspraxis där domstol tolkat begreppen. fordon under 3,5 tons totalvikt (inklusive eventuell släpvagn) som används för godstransporter. avloppsunderhåll. översvämningsskydd, vatten-, gas- och elförsörjning. posttransporter. underhåll och kontroll av allmän väg. avfallshantering. specialfordon för bärgning. mjölktransporter och mjölkkärl till och från lantgård. persontransporter i linjetrafik om linjens längd understiger 50 km. specialfordon som används för sjukvårdsändamål. fordon vars högsta tillåtna hastighet understiger 30 km/h. icke yrkesmässig transport av gods för personligt bruk. fordon som används av jordbruks-, trädgårds-, skogs- eller fiskeriföretag för godstransporter inom en radie av 50 km från fordonets stationeringsort. Häri inberäknas kommuner vars centrum är belägna inom denna radie. transport av djuravfall och kadaver, som inte är avsett som människoföda. transport av levande djur från lantgårdar till lokala marknader och omvänt eller från marknader till lokala slakterier. Observera att det enligt Vägverkets tolkning inte finns sådan lokal marknad för djurtransporter i Sverige. varubussar, bokbussar, fordon inredda för utställningar. fordon, som inom en radie av 50 km från fordonets stationeringsort, transporterar material eller utrustning som föraren använder i sitt arbete. dragfordon som uteslutande används inom jordbruk eller skogsbruk. fordon som används för övningskörning. Observera Utöver skyldigheten att spara diagrambladen i 12 månader så skall arbetsgivaren föra anteckningar över de anställdas jour-, mer- och övertid. Redovisningen får inte släpa efter. Förtryckta böcker för ändamålet finns i bokhandeln. Arbetstagaren har rätt att ta del av anteckningarna. Enligt arbetstidslagen får övertid tas ut med högst 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad. Genom transportavtalet är övertiden begränsad till högst 150 timmar per år. Dock kan, efter lokal överenskommelse, ytterligare 150 timmar medges.

5 KÖR- OCH VILO- TIDSREGLER Körtid och raster Körtid är den tid föraren befinner sig bakom ratten för att köra, även när fordonet står stilla. Lämnar föraren sin plats bakom ratten räknas detta som uppehåll i körningen. Uppehållet måste vara minst 15 minuter sammanhängande tid för att räknas som rast (jfr artikel 7 punkt 2 i förordningen [EEG] 3820/85). sreglerna är bl a till för att garantera en viss trafiksäkerhet under transporten. Ingen ska köra trött och därmed utgöra en trafikfara. Det är arbetsgivarens skyldighet att planera transporterna så att bestämmelserna kan följas. Arbetsgivaren ska också kontrollera att bestämmelserna efterlevs och verka för att reglerna följs. För fordon eller fordonskombinationer med totalvikt över 3,5 ton samt bussar oavsett vikt gäller följande: Körtid Daglig: 9 timmar, 10 timmar (högst två gånger per vecka). Körpass: Efter 4 timmar och 30 minuter sammanlagd körtid, krav på 45 minuters rast. Körtidsbegränsning: 56 timmar (6 gånger max daglig körtid i följd). Därefter krav på veckovila. 14-dagarperiod: 90 timmar. Rast: 45 minuter efter 4,5 timmars körning. (Får delas upp i perioder om minst 15 minuter under ett körpass). Vecka: Månd kl sönd kl Förare: 1) den som kör fordonet eller 2) den som följer med för att vid behov kunna köra det. Vilotid Vila: Oavbruten tidsperiod om minst 1 timme till fritt förfogande. Tiden får tillbringas i stillastående fordon med sovbrits men inte i rullande fordon. Dygnsvila: 24-timmarsperiod: 11 timmar. (9 timmar max 3 gånger per vecka, kompen-sation före nästa veckas slut.) Delad dygnsvila 12 timmar (Uppdelat om minst 4 timmar + 8 timmar, vilka kan delas in i 3 viloperioder.) Ex timmar. Den långa vilan ska ligga sist. 2 förare: 8 timmar oavbruten vila per 30- timmarsperiod. (Se definition av vila). Sovplats: Dygnsvila kan hållas i fordonet om detta står stilla och är utrustat med sovbrits. Medföljer förare sitt fordon under färjeeller järnvägstransport får dygnsvilan avbrytas högst en gång. Avbrottet får vara i högst 1 timme för ombord- eller avkörning, vari tullformaliteterna inräknas. Föraren skall under bägge delarna av dygnsvilan ha tillgång till liggplats. Avbruten dygnsvila förlängs med 2 timmar. Om ett fordon har två förare, skall var och en ha en viloperiod om minst 8 timmar i följd under varje 30-timmarsperiod. Veckovila: Efter 6 dagliga körperioder i följd ska förare ha en godkänd veckovila, normalt på 45 timmar sammanhängande. Denna vilotid kan förkortas till 36 timmar om vilan tas ut på den ort där fordonet normalt är stationerat eller på förarens hemort. Om vilan tas ut på annan ort kan den förkortas till 24 timmar. Varje minskning ska kompenseras med motsvarande vilotid, senast tredje veckan efter avkortning. Denna kompensation skall läggas tillsammans med en annan viloperiod om minst 8 timmar 127

6 Avvikelse Om man kör sönder fordonet eller blir inblandad i en olycka och det är nödvändigt för människor, fordonets eller lastens säkerhet, kan man få avvika från bestämmelserna. Då måste man anteckna orsaken på diagramblad. Trafiksäkerheten får givetvis inte äventyras genom detta. Observera Med diagramblad från sista dag i föregående vecka avses blad från den dag man sist körde före innevarande vecka. Det innebär att bladet kan vara t ex 3 veckor gammalt. Vid internationella transporter kan man i flertalet europeiska länder redovisa ledighet för dagar man inte kört, med ett arbetsgivareintyg, istället för diagramblad (EGT nr C ). Vid nationella transporter behöver man enligt nuvarande rättsläge inte redovisa någonting, för de dagar som man inte kört. Obs dock måste dygnsvila före aktuellt körpass redovisas. Observera Vid användandet av flerförarsystem krävs att två förare finns i lastbilen under hela transporten. Dock kan förarna bytas ut, men alltjämt måste det finnas två förare under hela transporten Detta enligt en EU-dom. Vid grava brott mot kör- och vilotidsreglerna kan det utdömas en företagsbot. Då handlar det om mycket höga bötesbelopp.

7 129 Har en förare varit ledig eller sjuk en eller flera dagar kan diagrambladen ersättas av ett arbetsgivarintyg vid internationella transporter i vissa EU-länder. Accepteras ej av alla länder numera. I vissa länder kan både diagramblad och intyg krävas. Intyget skall innehålla uppgifter om förarens namn, personnummer, vilken eller vilka dagar som föraren inte kört. Observera Att regelmässigt ha vredet i läge säng så att alla upphåll från körning registreras som vila kan leda till böter (ex distributionskörning). Att ge sken av att man har rast varje gång man stannar, fast man egentligen utför annat arbete, är enligt en tingsrättsdom straffbart. Man kan då istället sätta vredet på fyrkant, och ställa om till säng vid de tillfällen man tar rast. Skulle man glömma att sätta vredet till säng och därmed inte få rast registrerad, kan man manuellt rätt detta på diagrambladets baksida.

8 Brukande av inmonterad färdskrivare Det finns inga krav på att färdskrivaren ska användas vid körningar som inte kräver sådan, även om det finns en färdskrivare inmonterad. Vid användning av den manuella EU-färdskrivaren måste symbolen ratt vara inställd när du kör. Dessutom finns det bestämmelser om reglageläge vid uppehåll i färden. I Sverige ska symbolen för säng användas vid rast eller viloperiod och fyrkanten med diagonalstreck användas vid annat arbete eller då föraren ska vara tillgänglig för arbete. Förarnas uppgift se till att tiden på diagrambladet överensstämmer med verklig tid, och att klockan på färdskrivaren står rätt. se till att notera dygnsvilan som föregår aktuellt körpass på baksidan. använd reglagen på färdskrivaren så att följande tidskategorier registreras tydligt var för sig: a) körtid. b) all annan arbetstid. c) all annan tillgänglig tid, nämligen väntetid och tid som tillbringas i fordonet medan det är i rörelse. d) raster och dygnsviloperioder. Dessutom skall föraren lämna följande uppgifter på sitt personliga diagramblad: efternamn och förnamn. ort och datum vid färdens början och slut. registreringsnummer för varje fordon han tilldelats. vägmätarens ställning vid starten, vid ev fordonsbyte och vid slutet av sista registrerade resan. tidpunkt för ev fordonsbyte. Anteckningar på färdskrivardiagramblad Dygnsviloperioder och annat arbete som omger körperiod ska antecknas på färdskrivardiagrambladet Kontroll på väg underlättas om du anger de dagar efter föregående körning som du varit ledig eller haft annan verksamhet. Anteckningar görs på det första diagrambladet som används efter ledighet eller annan verksamhet. Vid internationella uppdrag ska ett arbetsgivarintyg ersätta anteckningarna. Intyget ska medföras. (Artiklarna 6 och 8 förordningen (EEG) 3820/85 samt artikel 15.2 förordningen (EEG) 3821/85. Sedan färdskrivarutrustningen har kontrollerats efter installation, ska en installationsskylt anbringas lätt synligt i fordonet omedebart bredvid eller på färdskrivaren. Skylten ska bytas varje gång en godkänd montör eller verkstad har gjort en besiktning som medfört krav på ändring av själva installationssättet. Skylten ska även bytas vid besiktningen efter två år.

9 På skylten ska åtminstone följande uppgifter finnas Den godkände montörens eller verkstadens namn och adress eller handelsbeteckning. Fordonets karaktäristiska koefficient, uttryckt i w = varv/km eller w = imp/km. Däckens effektiva omkrets, uttryckt i l = mm. Datum då fordonets karaktäristiska koefficient och däckens effektiva omkrets fastställts. Tänk på att ta ur diagrambladet ur färdskrivaren vid arbetets slut, eller senast inom 24 timmar. om färdskrivare för två förare används ska diagrambladen byta plats vid förarebyte. förvara bladen så att de inte skadas eller repas. om färdskrivaren inte fungerar, eller vid bortavaro från fordonet, ska manuella noteringar göras på diagrambladets baksida (se bild av diagramblad på nästa sida). se till att diagrambladet passar till färdskrivaren (på diagrambladets baksida står till vilka färdskrivare diagrambladet passar). för persontransporter i linjetrafik krävs inte färdskrivare om företaget upprättat tidtabell och tjänstgöringslista. Föraren skall då medföra utdrag ur tjänstgöringslistan och ett exemplar av tidtabellen. åverkan på färdskrivarens diagramblad räknas som urkundsförfalskning. 131 Arbetsgivarens skyldigheter Färdskrivaren ska fungera tillfredsställande. Diagramblad av rätt typ och i lämpligt antal ska lämnas ut till föraren. Använda diagram ska arkiveras i god ordning under minst 12 månader. Kopior av diagramblad ska tillhandahållas de förare som begär detta. Verksamheten ska planeras så att föraren kan följa gällande regler. Förarens verksamhet ska kontrolleras regelbundet. Om överträdelse skett ska en framtida upprepning förhindras.

10 N o 1 9 Här skall noteras: vid körningens början: förarens efter- och förnamn ort där körningen påbörjas datum (övre raden) registreringsnummer km-ställning vid körningens början k m 1 9 vid körningen slut: ort där körningen avslutas datum (nedre raden) km-ställning vid körningens slut antal körda km (beräknas) Symbolerna på bladet betyder: körtid övrig arbetstid (aktivt arbete) används ej i Sverige. all annan tid då man är tillgänglig = passivt arbete, t ex väntetid, den tid som tillbringas bredvid föraren då fordonet är i rörelse eller den tid som tillbringas på sovbrits medan fordonet är i rörelse. I många EU-länder, bl a Sverige, får fyrkanten än så länge användas för såväl aktivt som passivt arbete. raster och dygnsviloperioder Plats för manuella noteringar av kör- och vilotider då diagrambladet ej suttit i färdskrivaren N k o m Här skall vid fordonsbyte noteras: tid för fordonsbyte nytt fordons reg. nr mätarställning passets början mätarställning vid passets slut körd vägsträcka i km Bladen kan användas i färdskrivare med dessa godkännandenummer (färdskrivarens godkännandenummer finns på typskylten).

11 DIGITAL FÄRD- SKRIVARE Den 5 augusti 2005 ska digitala färdskrivare finnas i alla nytillverkade tunga lastbilar inom EU. Äldre fordon får efter detta datum lov att behålla sina tidigare färdskrivare så länge som de fungerar och går att reparera. Går en äldre färdskrivare inte att reparera måste den bytas ut och då mot en digital färdskrivare. Det kommer att finnas 4 olika typer av färdskrivarkort, förarkort, företagskort, verkstadskort och kontrollkort. Samtliga kort kommer att ha ett chip där information kan lagras. I Sverige är det Vägverket som kommer att tillhandahålla dessa kort. Ansökan om de olika korten görs hos Vägverket, blankett kommer att kunna beställas via internet, knapptelefon eller med samtal till kundtjänst. Korten kommer att börja utfärdas i början av Förarkortet blir personligt och ska bland annat innehålla förarens bild, namn och personnummer. Förarkortet sätts in i färdskrivaren och registreringen av körinformation kan börja. Informationen lagras både i färdskrivaren och i chipet. Med hjälp av förarkortet markeras att körinformationen tillhör en särskild förare. När föraren tar ut sitt kort ur färdskrivaren upphör lagringen av körinformation på färdskrivarkortet. Företagskortet används för att markera till vilket företag körinformationen tillhör. Företagskortet sätts in i kortläsaren och tas ut igen. Den körinformation som därefter lagras tillhör företaget. När företagskortet sätts in igen avslutas markeringen för företaget. Verkstadskortet används när färdskrivaren aktiveras och kalibreras. Bara verkstäder som är ackrediterade av SWEDAC kan få verkstadskort. Till verkstadskortet tillhör en pin-kod som måste anges vid användning. I färdskrivaren lagras information om vad som görs och vilket verkstadskort som används. Kontrollkortet används för att kontrollera den lagrade körinformationen på förarkortet och i färdskrivaren. När kontrollkortet sätts in i färdskrivarens ena kortläsare, kan det läsa av färdskrivaren och det eventuella förarkort som finns i den andra kortläsaren. Införandet av den digitala färdskrivaren innebär inte att dagens kör- och vilotidsbestämmelser ändras. Det pågår dock sedan många år en översyn av reglerna som kan komma att leda till förändringar av dagens kör- och vilotidsbestämmelser. 133

12 VILOTIDER OCH PERSONLIG TID- BOK FÖR VISSA NATIONELLA TRANSPORTER Från och med den 1 januari 1995 gäller regler om vilotider och personlig tidbok vid körning i förvärvsverksamhet. Vilka omfattas av reglerna? godstransporter (max 3,5 ton) utom posttransporter. taxitrafik. skolskjutsar. vissa transporter av mjölkprodukter. Dygnsvila Under den 24-timmarsperiod som föregår varje transport ska föraren ha haft en dygnsvila på minst 11 timmar. Dygnsvilan får delas upp i två perioder, varav den ena perioden ska vara minst 8 timmar. Personlig tidbok Varje förare ska ha en personlig tidbok försedd med förarens namn och adress. Namnet måste finnas på varje sida. Förare är skyldig att anteckna tiden för dygnsvilan i tidboken. medföra tidboken vid varje transport. visa upp tidboken på begäran av polis eller bilinspektör. Föraren får bara använda en tidbok åt gången. Om tidboken beräknas avslutas vid nästa transport ska föraren ha med sig en ny tidbok, som påbörjas när föregående avlutats. Föraren ska behålla den avslutade tidboken en vecka, därefter ska den återlämnas till den arbetsgivare som lämnat ut den. Den som upphör med sin verksamhet ska genast överlämna sin tidbok till arbetsgivaren. Förare som är egen företagare är skyldig att bevara sina anteckningar under minst tolv månader. Så här ska anteckningar föras Innan föraren påbörjar en transport ska föraren anteckna tidpunkterna för närmast föregående dygnsvila. Har vilan delats upp i två perioder ska föraren anteckna varje dags periods början och slut. Den som har flera arbetsgivare ska anteckna de dygnsvilor som hänför sig till respektive arbetsgivare på skilda sidor i boken. Föraren ska göra anteckningar under alla transportdygn samt under det närmast föregående dygnet. Tidboken ska innehålla anteckningar för de sju senaste dygnen under vilka föraren varit skyldig att föra anteckningar. Arbetsgivaren är skyldig att ge förarna personliga tidböcker försedda med företagets och utlämnarens namn, adress och telefonnummer. anteckna datum för utlämning och återlämning. ha en förteckning över förarnas tidböcker. visa upp anteckningarna på begäran av polis eller bilinspektör. bevara anteckningar under minst tolv månader. Gemensamma regler Varken den anställde eller arbetsgivaren får låta någon annan göra anteckningar i tidboken. Oavslutad tidbok får inte överlämnas till någon annan förare. Tidboken ska föras med beständig skrift. Felskrift stryks över och rätt text antecknas över eller under den felaktiga. Blad som inte är perforerade får ej rivas ut.

13 135 Bestämmelser för färdskrivare Finns en plomberad färdskrivare av godkänd typ i fordonet får denna användas istället för personlig tidbok. Föraren ska anteckna vilotiden på baksidan av varje diagramblad. Anteckningen ska göras innan transporten påbörjas. Vid vägkontroll gäller att förare som tidigare under samma dag har utfört en transport för vilken förordning EG:s kör och vilotider är tillämpliga, ska kunna uppvisa diagramblad även för denna transport. Har föraren tidigare under dagen utfört en transport för vilken vilotidsförordningen är tillämplig ska föraren även kunna uppvisa en anteckning om vilotid i sin personliga tidbok avseende transporten. Om föraren växelvis utför ovan angivna transporter och använder färdskrivare av godkänd typ för båda transporterna ska föraren på baksidan av diagrambladet fortlöpande anteckna mellan vilka tidpunkter körning enligt vilotidsförordningen förekom. Anteckningen ska föras under tecknet för annat arbete. Ytterligare information kan erhållas hos Polisens trafikavdelning i varje län. Adress och telefonnummer finns i telefonkatalogen (rosa sidorna). Vägverkets regionkontor tillhandahåller upplysningar för tunga transporter m m samt kör- och vilotidsregler. Dispens från Vägverkets tidbok Biltrafikens arbetsgivareförbund har erhållit dispens från skyldigheten att använda tidbok. Dispensen gäller endast för de företag som tillämpar kollektivtransportavtalet (BA-Transport), och som använder sig av arbetstidskort. Anteckningar om vilotid måste då göras på arbetstidskortet. Dispensen gäller för godstransporter där bilens högsta tillåtna vikt inte överstiger 3,5 ton, samt vid mjölktransporter till och från lantbruk. Dispens skall medföras vid färd för att gälla.

Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter

Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter I broschyren behandlas de viktigaste reglerna. Ytterligare information finns i förordning (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2010:1620 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 3 december 2010.

Läs mer

Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter

Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter Jobbet som chaufför styrs av många bestämmelser. Som en hjälp att förstå reglerna för vilotider vid vissa nationella transporter ger Transportstyrelsen

Läs mer

KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2006 -

KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2006 - KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2006 - Kör- och vilotider samt vägarbetstidslagen För fordon eller fordonskombinationer med totalvikt över 3,5 ton, samt bussar oavsett vikt.» Kör- och vilobestämmelser»

Läs mer

4. Kör- och vilotidsregler

4. Kör- och vilotidsregler 4. Kör- och vilotidsregler Inledning Alla som arbetar med vägtransporter ska ha goda arbetsförhållanden. De ska ha rätt till regelbunden vila och de ska aldrig behöva köra orimligt långa arbetspass. Därför

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

Kör- och vilotider. vägarbetstidslagen. samt - 2008 -

Kör- och vilotider. vägarbetstidslagen. samt - 2008 - Kör- och vilotider samt vägarbetstidslagen - 2008 - I den här broschyren finns en kortfattad information om kör- och vilotidsregler i EU för fordon och fordonskombinationer med en sammanlagd totalvikt

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013 Kör- och vilotider Regler och vägledning november 2013 1 Denna broschyr innehåller Kortfattad information och vägledning om regler för kör- och vilotider. De fullständiga författningstexterna och den promemoria

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

Digitala färdskrivare

Digitala färdskrivare Polisutbildningen vid Umeå universitet Höstterminen, 2005 Moment 4:3 Fördjupningsarbete Rapport nr. 244 Digitala färdskrivare Problemlösare? Magnus Andersson Simon Westman Sammanfattning Fusket med kör-

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

Kör- och vilotider Regler och vägledning mars 2009

Kör- och vilotider Regler och vägledning mars 2009 Kör- och vilotider Regler och vägledning mars 2009 Denna broschyr innehåller Kortfattad information och vägledning om regler för kör- och vilotider. De fullständiga författningstexterna och den promemoria

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Den utfärdande myndigheten behåller originalet av arvsintyget.

Den utfärdande myndigheten behåller originalet av arvsintyget. BILAGA 5 FORMULÄR V Europeiskt arvsintyg (Artikel 67 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar

Läs mer

KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2008 -

KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2008 - KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2008 - I den här broschyren finns en kortfattad in formation om kör- och vilotidsregler i EU för fordon och for dons kombina tio ner med en sammanlagd totalvikt

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Fields marked with are mandatory. Fält markerade med är obligatoriska. 1 Om dig som svarar g svarar som privatperson företrädare för en

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.10.2012 COM(2012) 627 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Tillämpningen av rådets direktiv 2005/47/EG av den 18 juli 2005 om avtalet

Läs mer

Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG)

Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG) Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG) Inledning En advokat från EU som utövar stadigvarande advokatverksamhet i Sverige

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

allvarlighetsgrad (*) MAÖ AÖ MÖ Besättning Artikel 5.1 Brott mot lägsta ålder för konduktörer 9 tim 10 tim 11 tim 10 tim 11 tim 12 tim 56 tim 60 tim

allvarlighetsgrad (*) MAÖ AÖ MÖ Besättning Artikel 5.1 Brott mot lägsta ålder för konduktörer 9 tim 10 tim 11 tim 10 tim 11 tim 12 tim 56 tim 60 tim Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 6 9 1. Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 6 8 Överträdelser av förordning (EG) nr 561/2006 Bilaga Nr Rättslig grund Typ av överträdelse Avgift i kronor per allvarlighetsgrad

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

Cabotage. Promemoria

Cabotage. Promemoria Cabotage Promemoria RättsPM 2007:1 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2007 2 Innehållsförteckning 1 Vad är cabotage?...3 2 Lagstiftning om cabotage....3 2.1 Centrala EU förordningar.....3 2.2 Förordning

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

Sanktionsavgifter enligt a

Sanktionsavgifter enligt a Sanktionsavgifter enligt 21 22 a 1. Sanktionsavgifter enligt 21 och 22 Överträdelser av AETR Nr Rättslig grund Typ av överträdelse A Besättning A1 Artikel 5 Inte iakttagit regler om lägsta ålder för förare

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53.

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen

Läs mer

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning INNEHÅLL Innehåll 1 Från och med när kan man ansöka

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2014:1489 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 11 december

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd.

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Senaste ändring 2008-04-03 Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Anmälan - Schengen och Sjöfartsskydd Både Kodexen om Schengengränserna och reglerna

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna

LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna LiU TurRetur - Praktisk information från din fakultet - Krishantering - StudentUT försäkring - LiU-material för egna presentationer - Erasmusstipendium

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 2014-09-24 hemsida: www.irm-media.se, e-post: info@irm-media.se, Tel +46 8 663 04 90, Adress: Brahegatan 9 IV tr. 114 37 Stockholm Dagens

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... 6 ORDINARIE ARBETSTID... 7 ÖVERTID...

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 2016:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] VÄGTRAFIK

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT AF/CE/AL/sv 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2015:921 Utkom från trycket den 18 december 2015

Läs mer

Syriska armenier i Armenien

Syriska armenier i Armenien Sveriges ambassad Jerevan D-post: JERE/2014-07-08/1428 Syriska armenier i Armenien Omkring 12 000 syriska armenier har sökt sig till Armenien sedan konflikten i Syrien började. Inströmningen har minskat

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling KAMFS 2008:2 ISSN 1402-5345 Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Statens institut för kommunikationsanalys föreskrifter om uppgifter till statistik om bantrafik

Läs mer

Utländsk arbetstagare i Finland

Utländsk arbetstagare i Finland Utländsk arbetstagare i Finland Innehåll } Utländsk arbetstagares rätt att arbeta och lagring av uppgifter } Redogörelse för de centrala villkoren i arbetet } Arbetstid och arbetstidsbokföring } Vilotider

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 1. Av vilken anledning är du i XXX? Åretruntboende Sommarboende Semesterboende

Läs mer

ATL. Arbetstidslag. I lydelse fr.o.m. 2005-07-01. samt. Arbetstidsförordning. I lydelse fr.o.m. 2001-01-01

ATL. Arbetstidslag. I lydelse fr.o.m. 2005-07-01. samt. Arbetstidsförordning. I lydelse fr.o.m. 2001-01-01 ATL Arbetstidslag I lydelse fr.o.m. 2005-07-01 samt Arbetstidsförordning I lydelse fr.o.m. 2001-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA fååéü ää= Arbetstidslag (1982:673)... 3

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2015:922 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidslagen

FÖRBUNDSINFO. Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidslagen Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 1 januari 2007 Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidslagen Riksdagen har beslutat om ändringar i arbetstidslagen, prop. 2003/04:180 och SFS 2005:165,

Läs mer

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA567 Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 0) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL334 - European's Attitudes towards Tourism - FIS D Hur gammal är ni?

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner; SFS 2005:599 Utkom från trycket den 5 juli 2005 beslutat

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Sweden

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Sweden ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Sweden Tourism - SE D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna (FRÅGA ALLA) Q

Läs mer

Volvo Personvagnar Var står vi gällande gasbilar?

Volvo Personvagnar Var står vi gällande gasbilar? Volvo Personvagnar Var står vi gällande gasbilar? Peter Algurén Produkt- och hlanseringschef Volvo Cars Sweden Page 1 Varför slutade vi med gasbilar 2007? Efterfrågan globalt på gasbilar i Volvos segment

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

EPSU/ PSI Arbetsgrupp

EPSU/ PSI Arbetsgrupp EPSU/ PSI Arbetsgrupp 4-5 maj 2006, Bryssel En ny federation Vår röst i Europa Den Europeiska federationen behöver en konstitution som återspeglar våra målsättningar och ger oss struktur, styrande organ

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V HANDELSVILLKOR ALLMÄN INFORMATION Bakom denna hemsida ("Hemsidan") står BroBizz A/S, CVR-nr 31854822, Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V, e-post: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Om du har problem

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Enhet: Datum: Starttid: Sluttid: [ ] N/A ( ) Ja (1) ( ) Nej (0) [ ] N/A ( ) Ja (1) ( ) Nej (0) [ ] N/A ( ) Ja (1) ( ) Nej (0)

Enhet: Datum: Starttid: Sluttid: [ ] N/A ( ) Ja (1) ( ) Nej (0) [ ] N/A ( ) Ja (1) ( ) Nej (0) [ ] N/A ( ) Ja (1) ( ) Nej (0) 1 av 5 2012-11-21 18:19 Värdskap Enhet: Datum: Starttid: Sluttid: Besöksinformation 1. Enhetsnamn 2. Ort Välj land och specificera ort i kommentarfältet 3. Land som gästen(erna) reste från Land där mystery

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer