Väg 63 förbi Hjulsjö. Hällefors kommun, Örebro län. Gestaltningsprogram, Projektnummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg 63 förbi Hjulsjö. Hällefors kommun, Örebro län. Gestaltningsprogram, Projektnummer:"

Transkript

1 Väg 6 förbi Hjulsjö Hällefors kommun, Örebro län Gestaltningsprogram, Projektnummer: 169

2 Trafikverket Postadress: Järnvägsgatan 7, 7 62 Örebro E-post: Telefon: Dokumenttitel: Väg 6 Förbi Hjulsjö Gestaltningsprogram Dokumentdatum: Ärendenummer: TRV 21/819 Version: 1. Kontaktperson: Mattias Broberg Uppdragsansvarig: Gustav Silverin Fotograf: Gustav Silverin, Gerd Steck, Sofie Björklund, Karin Sandqvist Omslagsbild: Grönälven.

3 Innehåll 1 Inledning... 2 Gestaltningsprogrammets mål... Landskapets förutsättningar - befintliga förhållanden....1 Översiktlig landskapsanalys....2 Befintliga natur- och kulturvärden Naturvärden Kulturvärden Naturresurser Rekreationsvärden Sekvensindelning Sekvens 1, sektion /-/ Skogspartiet öster om väg Sekvens 2, sektion /-/76 Odlingslandskapet runt Grönälven Sekvens, sektion /76-1/82 Området med skogsklätt berg Sekvens, sektion 1/82-/8 Myrlandskapet Sekvens, sektion /8-/7 Barrskog på isälvavlagringar Sekvens 6, sektion /7-/62 Förbättring av befintlig väg Värdering av för- och nackdelar med väg Befintlig väg Fördelar Nackdelar Förbifart Hjulsjö - ny väg Fördelar Nackdelar Målsättningen med gestaltningen Förslag Sekvens 1, sektion /-/ Skogspartiet öster om väg Sekvens 2, sektion /-/76 Odlingslandskapet runt Grönälven Sekvens, sektion /76-1/82 Området med skogsklätt berg Sekvens, sektion 1/82-/8 Myrlandskapet Sekvens, sektion /8-/7 Barrskog med isälvsavlagringar Sekvens 6, sektion /7-/62 Förbättring av befintlig väg Utrustning Räcken Viltstängsel Belysning Skötsel...1

4 1 Inledning Idag går väg 6 genom det lilla samhället Hjulsjö, som bland annat är känt för sitt vackra läge vid Hjulsjön. Hjulsjö kyrkby är ett riksintresse för kulturmiljövården. Trafikverket har valt att förbättra vägstandarden på väg 6 då vägen i sin helhet har en låg standard. Genom Hjulsjö går vägen i ett V, vilket innebär en onödigt lång vägsträckning. Detta har medfört att det kommer byggas en ny väg genom ett skogsområde ca en kilometer norr om byns centrala delar. Vägen kommer huvudsakligen att gå genom stora skogsmarker med myrar och vattendrag där det bedrivs ett aktivt skogsbruk och friluftsliv. I anslutning till våtmarkerna finns grodarter och i skogen växer två olika lummerarter, vilka idag är ovanliga. Den västra delen av vägen kommer att gå genom ett odlingslandskap runt Grönälven, som till sin karaktär skiljer sig från skogslandskapet. I den östra delen korsar vägen en ås med isälvsmaterial, vilken hyser en grundvattenförekomst. Projektet har av länsstyrelsen inte antagits medföra betydande miljöpåverkan, vilket betyder att det inte görs en miljökonsekvensbeskrivning till vägplanen. Detta gestaltningsprogram ingår som ett pm till vägplanen för väg 6 förbi Hjulsjö. Det främsta syftet med gestaltningsprogrammet är att beskriva hur den nya vägen på bästa möjliga sätt ska integreras i landskapet och anpassas till den omgivande terrängen. Figur 1 Hjulsjös bykärna med bland annat kyrkan till höger i bild. 2 Gestaltningsprogrammets mål Målet med gestaltningsprogram för vägprojekt är att de ska vara levande dokument som möjliggör att grundläggande gestaltningsprinciper kan följa med genom hela projektet. Trafikverket skriver i Handbok för gestaltningsarbete och gestaltningsprogram i infrastrukturprojekt (TRV 21/78881) Gestaltning är inte synonymt med utsmyckning eller planteringar utan handlar om utformning av helheten och alla ingående detaljer. Genom att ta tillvara platsens egenskaper och anpassa vägprojektet till landskapet kan en god gestaltning uppnås. Gestaltningsprogrammet syftar till att beskriva hur gestaltningsarbetet ska gå till.

5 Brän nbe rget Gam las ågen Bredsjö Väst anto rp Mari elun d Skog alu nd Busk torp et Stäl berg sma rke n Hjuls jöh yta Borg en Ryta r- täp an Han s-pe rsto rp Ute rtorp et Hed en Björn abe rge t Kag abo rn Före ning s- dale n Före ning s- dale n öber gs- Vas lasj gruv orna Lila Rish öjde n Rish öjde n Tur- Kale sud de Spel berg et Spel bo Landskapets förutsättningar - befintliga förhållanden.1 Översiktlig landskapsanalys Trakten runt Hjulsjö i Hällefors kommun präglas av stora barrskogsområden, många sjöar som huvudsakligen sträcker sig i nord-sydlig riktning, stora myrmarker, flera mindre vägar och en struktur av utspridda gårdar. Se figur 2. Picklaängarna Nedre Gunnarshult Övre Gunnarshult Torptjärnen Holmtjärnsmossen Nyhammaren n Grönfors Igeltjärnen Tallbacksmossen Tallbacken Långtjärnen Kopparberg 6 Vasselsjön 79 Grönälven 6 Hällefors Grönälven Per Olsfall Per Olstorp Svalmyren Svalmyrbäcken Lankälven Bullermossen Barntjärnsmossen Ringamyren Gullborgsvik Barntjärnen Flackälven Kvisseln Hjulsjö Tjärsbacken 767 Kvarnbo Jägersro Hällsjölund Karlsro Mjölnartorp Hjulsjö Haga Hjulsjön Viksta Åsbo Sörvik 6 Gräsbergsmossen Lilla Hällsjön Gladtjärnsåsen Smalmyren Bredmyren 767 Nora Hasselbergstorp Älvtorp Långåstorp Born Bornsälven Hyttdammen Björkåsen Gladtjärnen Översiktskarta Lugnet Karlsborg Långåsen Gropen Karlsborg Långåsen Gropen Hyttan Södra Lindatorp Lindatorp Myrmossen ±,2,,6,8 1 Km Lantmäteriet, Geodatasamverkan Figur 2 Den planerade vägsträckningen är markerad med klarröd färg.

6 Genom landskapet ringlar sig väg 6 som går mellan Karlstad och Kopparberg. Detta stråk är viktigt ur interregional synpunkt, då det sammanbinder Bergslagen med Värmland. Det utgör även en viktig länk mellan norra och västra Sverige samt Osloområdet. Vägen är viktig dels för lokaltrafik till och från bostäder och arbetsplatser, men inte minst för industrier och andra företags godstransporter. Även turister och andra tillfälliga besökare hör till de som nyttjar vägen. Längs vägplaneområdet består jorden av sand eller siltmorän, block och berg. I huvudsak går den planerade vägen på fastmark, men myrmarker med torv på sand eller silt förekommer i lågpunkter. Längs Grönälven och längs med väg 6 öster om Hjulsjö sträcker sig isälvsavlagringar. Markens jordmån och berget kan utläsas ur den vegetation som etablerat sig på platsen. Den dominerande vegetationskaraktären är barrskog med gran och tall, men även lövskogspartier förekommer längs Grönälven. Runt själva samhället Hjulsjö öppnar sig ett kulturlandskap med åkrar, ängar, trädgårdar och kyrkogården som har inslag av lövträd. Hjulsjö ligger i en sluttning mellan de två sjöarna Kvisseln och Hjulsjön. Norr om byn ökar topografin i höjd, från Hjulsjö som ligger på ca 1 möh till 19 möh strax norr om den planerade vägen. Här breder ett skogslandskap ut sig över många mil mot norr. I övrigt kännetecknas färden längs den befintliga vägen av den varierande topografin och den täta vegetationen..2 Befintliga natur- och kulturvärden.2.1 Naturvärden I arbetet med att ta fram vägplanen har en naturvärdesinventering utförts. Områden som har klassats som naturvärdesobjekt är en åkerholme strax väster om Grönälven, våtmarksområdet runt Grönälven, samt en damm med grodor uppe i skogen. Vid en fältsyn den 22 april 21 påträffades rev- och mattlummer i barrskogen, en grupp orkidéer, samt rom av vanlig groda. Vid en senare fältsyn den 21 maj samma år konstaterades att orkidéerna var av arten Jungfru Marie Nycklar. Se figur. Vattendrag är viktiga livsmiljöer för många arter och en viktig naturresurs. Därför har passagen över Grönälven utformats med en bro där brofästena byggs utanför själva älvfåran. Grönälven är klassad som ett skyddsvärt strömvatten ur fiskesynpunkt, då där finns en ursprunglig stationär öringras. Utter har noterats i Rastälven, ca km söder om Hjulsjön. I den utterinventering som är gjord rekommenderas att förutsättningarna för uttrar att passera bron på den befintliga väg 6 via Grönälven bör förbättras genom att stranden utökas. Samma rekommendation bör därför gälla även för bron på den planerade väg 6. Förlust eller påverkan på dessa arters biotoper kompenseras eller skyddas med olika åtgärder. Avbaningsmassor läggs ut som dikes- och slänttäckning, orkidéerna hägnas in som en skyssåtgärd, arbete vid groddammen görs under tidsrestriktioner och bron konstrueras så att uttern kan passera under den..2.2 Kulturvärden Lässtyrelsen står i begrepp att göra en arkeologisk undersökningav det område som kan komma att påverkas av vägplanen. Bergslagsbyn Hjulsjö kyrkby utgör ett riksintresse för kulturmiljön (RK), men som tidigare nämnts kommer den inte att påverkas av den nordliga dragningen av ny väg 6. Vägen kommer att gå så pass långt norr ut att det dessutom inte är möjligt att skapa utblickar över kyrkbyn. Ett fåtal fornlämningar/ kulturhistoriska lämningar är kända i området för vägkorridoren: Två milstolpar står längs väg 6, en i väst (Hjulsjö :1) och en i öst (Hjulsjö 9:2). Ett gruvhål (Hjulsjö 9:1) ligger precis i kanten av korridoren. Dessutom finns ett flyttblock (Hjulsjö 8:1) som sägs ha kastats dit av en jätte. I områdets östra del Hjulsjö (9:1) sägs danskar och svenskar antingen har stridit eller slutit fred. (Som skåning tror jag på det sistnämnda, författarens kommentar). Ett torp (12972) har legat här, liksom Hjulsjös första skola (129). En kojruin (1292) nämns också. Se figur. Dessa objekt bör, så vitt det är möjligt, bevaras och integreras i vägens nära omgivning. 6

7 Hjulsjö :1 Fla 6 ckä lv en Kvisseln Dike Gullborgsvik Grönälven Barntjärnen Barntjärnsmossen Hjulsjö Hjulsjö 8: Per Olsfall ' ' Hjulsjö 9:1 Per Olstorp Hjulsjö 8:1 79 Brännberget ve n ' ' ' Ringamyren äcken Svalmyren '' 1292 ' La nk n ve äl Föreningsdalen Hjulsjö 9:1 Hjulsjö 9:2 G rö nä l Grustäkt Grönfors ± Svalmyrb Figur Naturvärden, kulturvärden och naturresurser kring Hjulsjö. (En större karta finns med som bilaga 1 till vägplanbeskrivningen.) 7 Bullermossen Vasselsjön,1,2 ', %, Km Tillfälligt nyttjanderätt Befintligt vägområde Nytt vägområde Ny enskild väg Ny statlig väg Grundvattenförekomster Strandskydd Riksintresse kultur Naturvärdesinventering skog Sumpskogar Groddamm Bytipp Arkeologisk utredning Kulturhistoriska lämningar i skogsmark Fornlämningar Orkidéer Teckenförklaring Lantmäteriet, Geodatasamverkan Skala (A): 1:7 Bilaga 1 Miljöintressen och vägåtgärder VÄG 6 FÖRBI HJULSJÖ

8 Brän nbe rget Gam las ågen Väst anto rp Mari elun d Skog alu nd Busk torp et Stäl berg sma rke n Hjuls jöh yta Borg en Ryta r- täp an Han s-pe rsto rp Ute rtorp et Hed en Björn abe rge t Kag abo rn Före ning s- dale n Före ning s- dale n öber gs- Vas lasj gruv orna Lila Rish öjde n Rish öjde n Tur- Kale sud de Spel berg et Spel bo.2. Naturresurser Förutom sjöar, vattenrika myrar och mindre bäckar finns det goda grundvattenförekomster i isälvsavlagringarna särskilt i områdets östra del. Där finns också en grustäkt på vägens södra sida med tillstånd för sorterings- och krossverksamhet. Se figur..2. Rekreationsvärden Hjulsjö är känt för sina mountainbikeleder, vilka årligen lockar många besökare. I övrigt finns goda möjligheter för skogspromenader, jakt eller fiske i sjöarna. Se figur. Picklaängarna Nedre Gunnarshult Övre Gunnarshult Torptjärnen Holmtjärnsmossen Nyhammaren n Igeltjärnen Tallbacken Långtjärnen Tallbacksmossen 6 Grönfors 6 Grönälven 79 Grönälven Per Olsfall Per Olstorp Svalmyren Svalmyrbäcken Lankälven Bullermossen Barntjärnsmossen Ringamyren Gullborgsvik Barntjärnen Flackälven Kvisseln Hjulsjö Tjärsbacken Kvarnbo Jägersro Hällsjölund Karlsro Mjölnartorp Hjulsjö Haga Hjulsjön Viksta Åsbo Sörvik 6 Gräsbergsmossen Lilla Hällsjön Gladtjärnsåsen Smalmyren Bredmyren 767 Hasselbergstorp Älvtorp Långåstorp Born Bornsälven Hyttdammen Björkåsen Gladtjärnen Teckenförklaring Lugnet Karlsborg Långåsen Gropen Karlsborg Långåsen Mountainbikeleder Gropen Hyttan Södra Lindatorp Lindatorp Myrmossen ±,2,,6,8 1 Km Lantmäteriet, Geodatasamverkan Figur Både mountainbikeleder och vattendrag finns det gott om ikring Hjulsjö. (En större karta kan ses i Vägplanbeskrivningen.) 8

9 . Sekvensindelning 1 2 /8 /7 /8 /9 /9 1 / /7 /6 /6 / / / / 1 / 1 /1 1 /1 1 /2 1 /2 1 / 1 / / / / / /6 /6 /7 /7 /8 /8 /9 /9 / / /1 /2 /2 / /7 /7 /6 /6 / / / / / / /2 /2 /1 /1 / / 2 /9 2 /9 2 /8 2 /8 2 /7 2 /7 2 /6 1 / / / / /1 6 Under sekvensindelning beskrivs hur landskapets olika delar ser ut i olika avsnitt av vägkorridoren. Dessa delar anges med hjälp av sektionsangivelser hämtat från den planerade vägen. Upplevelsen av de olika vägavsnitten är uppdelade i 6 olika sekvenser. 2 /6 1 / 2 / 1 / 2 / 1 / /2 2 / 1 /6 2 / 1 /6 /2 2 / 1 /7 2 / 1 /7 /1 2 /2 1 /8 2 /2 1 /8 2 /1 1 /9 1 /9 2 / 2 / 2 /1 /1 / / Figur Karta sekvensindelning Det befintliga landskapet och upplevelsen av rummen är beskrivet utifrån ett fältbesök i Hjulsjö med omgivningar den 22 april 21. Platser som omnämns i detta avsnitt kan ses i figur Sekvens 1, sektion /-/ Skogspartiet öster om väg 6 I den första sekvensen finns idag en produktionsskog med tall och gran...2 Sekvens 2, sektion /-/76 Odlingslandskapet runt Grönälven Nästa sekvens utgörs av det öppna odlingslandskapet runt Grönälven. Avtagsvägen mot Bredsjö (väg 79) går genom detta område. På båda sidor om Bredsjövägen ligger hus placerade; ett bostadshus på höger sida i vägkorsningen och ett mindre fritidshus på vänster sida. Mellan nämnda väg och älven finns öppna fält. Den lilla älven ringlar sig genom en våtmark av torv med vegetation i tuvor. Upplevelsen av detta landskapsrum präglas främst av älven som är kantad av höga träd. (Grönälven med dess tuv- och trädbevuxna kanter kan både ses på framsidan och i figur 9.) På andra sidan om älven sträcker sig en långsmal odlingsmark mot ett bostadshus som är beläget ca 18 meter från den planerade vägen. I kanten på fältet går en tillfartsväg till huset... Sekvens, sektion /76-1/82 Området med skogsklätt berg Strax efter odlingsmarken övergår det öppna kulturlandskapet till tät produktionsskog i stenig terräng. Topografin är ganska brant och terrängen stiger upp mot ca 19 möh. Större stenblock och berg i dagen syns. I denna del består vegetationen av uppvuxen skog som är lätt att se in i. I sektion 1/2 korsar en kraftledningsgata den nya vägen och i sektion 1/61 en grusväg som leder upp till några hus. 9

10 Figur 6 Brant terräng i sektion 1/... Sekvens, sektion 1/82-/8 Myrlandskapet Denna sekvens inleds med ett kalhygge i skogen (sektion 1/82-2/). Mellan sektion 2/ -2/6 löper en skogsbilväg parallellt med den nya vägens norra sida. Skogsvägen korsar den nya vägen (sektion 2/6) och skogsområdet fortsätter fram till ett öppet myrlandskap som börjar vid sektion 2/8. På denna sträcka kännetecknas landskapsrummet av att skogen är gles och det öppna myrlandskapet dominerar norr och söder om den planerade vägen. Även två mindre myrar ligger på vardera sida om den planerade vägen (sektion 2/9-/8). Ytterligare en skogväg korsas i sektion /7. Figur 7 Kalhygge i sektion 1/82... Sekvens, sektion /8-/7 Barrskog på isälvsavlagringar Den sista delen av den nya vägen innan den ansluter till befintlig väg 6 kännetecknas av en gles barrskog med lavar i fältskiktet. Även på denna sträckan finns ett kalhygge (sektion /2-/68) och en skogsväg (sektion /68). 1

11 ..6 Sekvens 6, sektion /7-/62 Förbättring av befintlig väg 6 Ett stycke av befintlig väg 6 ska ingå i förbättringen. En grustäkt passeras i sektion /2-/ och vägen avslutas i sektion /62 vid Vasselsjön. Längre fram finns ett naturligt läge för en rastplats. Idag kan man se att många bilister väljer att stanna på denna inofficiella rastplats. Bland annat är nedskräpning ett problem, då det saknas papperskorgar på platsen. På andra sidan om sjön ligger ett litet café, en våffelstuga. Gestaltningen för sträckan efter sektion /62 beskrivs inte i detta program, dvs rastplatsen ingår inte. Värdering av för- och nackdelar med väg 6 Det finns stora kvaliteter med den planerade väg 6 förbi Hjulsjö..1 Befintlig väg Fördelar Den befintliga vägstärckningen går genom Hjulsjö vilket gör det lättare att locka besökare till verksamheter så som loppis, café och kyrka. Vägen är mer intressant att köra med vackra utblickar..1.2 Nackdelar Dagens vägsträckning är smal och krokig. Säkra omkörningsmöjligheter är få mellan Hällefors och Kopparberg. Genomfartstrafik och lokaltrafik blandas på dagens sträckning. Figur 8 Dagens vägdragning är krokig och smal..2 Ny väg 6 förbi Hjulsjö.2.1 Fördelar Vägen blir rakare, bredare, säkrare och tiden det tar att köra förbi Hjulsjö blir något kortare. 11

12 Den tunga trafiken som idag färdas genom Hjulsjö kommer nästan helt försvinna. Boendemiljön utmed befintlig väg 6 kommer att förbättras, då bullret kommer att minska avsevärt. Färre bilar och nästan ingen tung trafik gör att miljön blir säkrare för de oskyddade trafikanter som går och cyklar längs den befintliga vägen. Den nya vägen, som trots att den till största delen kommer att gå genom ett skogsområde, kommer att vara varierad och bitvis med vackra utblickar. Särskilt vackert är kulturlandskapet runt Grönälven. Det är möjligt att utföra kompensationsåtgärder för förlorade miljökvaliteter. Figur 9 Grönälven med dess sidoområden som delvis är bevuxna med blandad löv- och barrvegetation..2.2 Nackdelar Utsikten för vägtrafikanter över Hjulsjö förloras, då den nya vägen byggs norr om samhället. Naturvärden riskerar att gå förlorade, då lekområden för grodor och biotoper för lummer och orkidéer kan komma att påverkas. Målsättningen med gestaltningen Gestaltningen av den planerade väg 6 förbi Hjulsjö har följande mål: att den nya vägen anpassas till det befintliga landskapet på bästa möjliga sätt. att bidra till att skapa en trygg och säker väg med ökad framkomlighet. att få en hållbar anläggning med avseende på materialval, byggnation och drift. att ta tillvara befintliga naturvärden genom bevarande, flytt eller nyanläggning. att de negativa miljökonsekvenserna blir så små som möjligt. att den nya vägen bidrar till en hållbar utveckling av samhället. 12

13 6 Förslag Målstandarden för aktuell sträcka av väg 6 är en 8m bred väg med räfflad mittremsa, säkra sidoområden och referenshastigheten 8km/h, se typsektion nedan (figur 1). För att öka framkomligheten kommer ett stigningsfält per körriktning anläggas. Körfälten kommer att vara,m breda, vilket ger en total vägbredd på 11,m längs dessa sträckor. Figur 1 Typsektion över väg med 1+1 körfält och en bredd på 8m. Vägen kommer på sina ställen att ha 2+1 körfält och vägens bredd kommer då att vara 11,m. Släntlutningen kommer att vara densamma endera slänten består av jord eller berg. För karta över sekvensindelningen, se figur. 6.1 Sekvens 1, sektion /-/ Skogspartiet öster om väg 6 Vägens bredd: 8 m Väg 79 norrut mot Bredsjö och befintlig väg 6 söderut mot Hjulsjö ansluts till nysträckningen som en förskjuten korsning. Istället för att bygga en fyrvägskorsning kommer alltså två stycken trevägskorsningar byggas för att förbättra trafiksäkerheten. Bredsjövägen kan då ansluta vinkelrätt mot nysträckningen. Befintlig väg 79 utgår ur det allmänna vägunderhållet söder om nysträckningen. Befintliga busshållplatser vid väg 79 tas bort och nya anläggs utmed den nya vägen i anslutning till väg 79 mot Bredsjö. I nära anslutning till dessa busshållplatser anläggs en vändplats med några parkeringsplatser och informationstavla. Korsningen skyltas så att infarten till Hjulsjö blir tydlig, samtidigt som den mesta trafiken leds förbi själva samhället. En stor del av den befintliga skogen kommer att tas bort och området kommer att präglas av korsningen och att skogen glesnar och landskapet öppnar upp. I gestaltningen ska karaktären av uppvuxen skog bibehållas. Vägen får korta slänter i detta område. Ytskiktjord från schakten på befintlig sträcka läggs tillbaka, så att en spontanetablering erhålls. 6.2 Sekvens 2, sektion /-/76 Odlingslandskapet runt Grönälven Vägens bredd: 8m Brons fria bredd: 8m Upplevelsen kommer att präglas av den nya bron, som i sektion /62 korsar och ger utsikt över Grönälven och dess kulturlandskap. Bron över Grönälven anläggs utan brostöd i vattnet och med fri strandlinje längs båda sidor. På detta sätt kommer bron inte att påverka förutsättningarna för fisk och andra vattenlevande organismer eller småvilt, så som utter, som rör sig längs älven. Vägen får mjuka slänter mot omgivande odlingslandskap. Ambitionen här är att skapa en ängskaraktär 1

14 med blomsterrika slänter. De omgivande fälten har troligen brukats som åkrar. Den befintliga jorden bör därför blandas upp med sand- och grusfraktioner, så att en ängsflora kan etablera sig på platsen. Används bara den tidigare åkerjorden blir den med största sannolikhet för näringsrik och ett fåtal arter kommer att dominera. Vägdagvatten infiltreras i omgivande slänter och diken innan det når Grönälven. Vattnet från bron samlas upp och leds till diken, så att förorenat dagvattnet inte kan rinna direkt ner i älven. Vägen kommer att gå så pass långt från de befintliga husen att bullerskyddsåtgärder inte kommer att behövas. Närmast brostöden anläggs slänter med lutningen 1:2. I övrigt utformas slänterna enligt typsektion, se figur Sekvens, sektion /76-1/82 Området med skogsklätt berg Vägens bredd: Vägens bredd varierar beroende på att ett stigningsfält anläggs på denna sträcka. Omkörningar kommer här att vara möjliga. Sektion /76-/87-8m Sektion /87-1/1 - varierande Sektion 1/1-1/82-11, m På den första delen av sekvensen kommer upplevelsen att präglas av utblickar över skogsområden. Därefter kommer en sträcka med bergsskärningar. Dessa kommer att vara så pass flacka att de inte upplevs som väggar, utan bara som att vägen är lite nedsänkt. Släntlutningen kommer att vara densamma som typsektionen visar, se figur 1. Ytskiktjord från schakten på denna sträcka läggs tillbaka, så att en spontanetablering av vegetation erhålls. I sektion 1/6 korsar en skogsväg som leder till fastigheterna Hjulsjö by 2:9 och Hjulsjö 1:7. 6. Sekvens, sektion 1/82-/8 Myrlandskapet Vägens bredd: Vägens bredd varierar beroende på att ett stigningsfält anläggs på denna sträcka. Omkörningar kommer här att vara möjliga. Sektion 1/82-2/7-11, m Sektion 2/7-2/89 - varierande I sektion 2/6 får en skogsbilväg ny anslutning norr och söder ut. Svalmyrbäcken som rinner från Svalmyren korsas i sektion 2/88. I sektion /6 får skogsvägen öster om Svalmyren en ny korsning norr och söder ut. Även här återförs befintlig jord till slänterna, så att en spontanetablering av vegetation erhålls. 6. Sekvens, sektion /8-/7 Barrskog på isälvsavlagringar Vägens bredd: 8 m Vägdagvatten samlas upp och renas. Vid sektion /6 byggs en trevägskorsning där den gamla väg 6 genom Hjulsjö ansluter till den nya väg 6. Strax därefter, i sektion /69, ansluts även en norrgående skogsväg till nya väg Sekvens 6, sektion /7-/62 Förbättring av befintlig väg 6 Den nya vägens bredd: 8m. Den befintliga vägens bredd är 6,8 m. Den befintliga väg 6 kommer delvis att rustas upp med sidoområdesåtgärder och delvis justeras i plan och profil. Vid ett par ställen kommer därför den justerade vägen att gå något söder om den befintliga dragningen. Grustäkten som passeras i sektion /2-/ får ge lite av sin nordvästra yta åt den justerade väg 6. Justeringen av vägen avslutas i sektion /62 vid Vasselsjön. Det föreslås att en rastplats planeras vid Vasselsjön, som dock ligger strax utanför vägplaneområdet. Detta kan bli aktuellt vid en fortsatt upprustning av väg 6 mot Kopparberg. 1

15 7 Utrustning 7.1 Räcken Räcken sätts upp för att öka trafiksäkerheten på de delsträckor där behov föreligger. 7.2 Viltstängsel Trafikverket har några grundkriterier för att det ska anses rimligt att viltstängsel sätts upp (TDOK 21:11). Ådt (fordon/årsmedeldygn) bör vara mer än och hastigheten mer än eller lika med 8km/h. Eftersom trafikflödet på den aktuella sträckan har ett så pass lågt ådt som 9 (och en hastighet som är begränsad till 8km/h), kommer inget viltstängsel att sättas upp längs sträckan. 7. Belysning Även för belysningen finns vissa kritierier som Trafikverket har satt upp (TRV publikation 21:86). För tvåfältsvägar utan gång- och cykeltrafik gäller att ådt överskrider 7. Eftersom ådt på sträckan är ca 9 gör det låga trafikflödet att ingen belysning kommer att sättas upp. 8 Skötsel Förutom normalt vägunderhåll kräver vegetationen i vägens sidoområden ett visst underhåll. Detta innebär att sidoområdena slåttras regelbundet. Slåtter bör utföras tidigast i mitten på sommaren dvs efter blomningen. Andra skötselåtgärder är röjning av sly i partier som inte slåttras. Dessutom bör parkeringsfickor och busshållplatser ha en regelbunden tillsyn, då till exempel skräp avlägsnas från platsen. 1

16 Trafikverket, Järnvägsgatan 7, 7 62 Örebro Telefon: , Texttelefon:

GRANSKNINGSHANDLING. Väg 63 förbi Hjulsjö. Hällefors kommun, Örebro län. Vägplanbeskrivning, Projektnummer:

GRANSKNINGSHANDLING. Väg 63 förbi Hjulsjö. Hällefors kommun, Örebro län. Vägplanbeskrivning, Projektnummer: GRANSKNINGSHANDLING Väg 63 förbi Hjulsjö Hällefors kommun, Örebro län Vägplanbeskrivning, 2015-11-12 Projektnummer: 106904 Trafikverket Postadress: Järnvägsgatan 7, 703 62 Örebro E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

E45/70 GENOM MORA Kråkberg - Bonäs, Gång- och cykelväg

E45/70 GENOM MORA Kråkberg - Bonäs, Gång- och cykelväg GRANSKNINGSHANDLING E45/70 GENOM MORA Kråkberg - Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län Granskningshandling: 2015-12-01 Projektnummer: 144779 Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post:

Läs mer

Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg

Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg 919, Vadstena-Motala Vadstena och Motala kommun, Östergötlands län Granskningshandling 2017-10-06 Dokumenttitel: Tekniskt PM Avvattning och ledningar Skapat av:

Läs mer

PM GESTALTNINGSAVSIKTER Vägplan - 370, Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län Objektnummer: ,TRV 2015/101450

PM GESTALTNINGSAVSIKTER Vägplan - 370, Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län Objektnummer: ,TRV 2015/101450 PM GESTALTNINGSAVSIKTER Vägplan - 370, Nölviken Malå kommun, Västerbottens län 2016-02-15 Objektnummer: 137580,TRV 2015/101450 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 809, 971 25 Luleå, Besöksadress:

Läs mer

Väg 193, gång- och cykelväg Madängsholm-Tidaholm

Väg 193, gång- och cykelväg Madängsholm-Tidaholm VÄGPLAN - GRANSKNINGSHANDLING Väg 193, gång- och cykelväg Madängsholm-Tidaholm Tidaholms kommun, Västra Götalands län PM Gestaltning 2015-06-15, Projektnummer: 144 554 Trafikverket Trafikverket, Box 110,

Läs mer

Väg 47, gång- och cykelväg, delen Grästorp-Tre Älgar

Väg 47, gång- och cykelväg, delen Grästorp-Tre Älgar GRANSKNINGSHANDLING Väg 47, gång- och cykelväg, delen Grästorp-Tre Älgar Grästorps kommun, Västra Götalands län PM Gestaltning, 2015-12-15 Projektnummer: 139143 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17,

Läs mer

Samrådsmöte Vägplan Väg 63, förbi Hjulsjö

Samrådsmöte Vägplan Väg 63, förbi Hjulsjö Samrådsmöte 2014-06-03 Vägplan Väg 63, förbi Hjulsjö Presentation Magnus Persson Projektledare Trafikverket Eric Westerlund Markförhandlare Trafikverket Gustav Silverin Uppdragsledare ÅF Marie Holms Bitr.

Läs mer

PM FÖRPROJEKTERING GÅNG- OCH CYKELVÄG

PM FÖRPROJEKTERING GÅNG- OCH CYKELVÄG FÖRPROJEKTERING GÅNG-OCH CYKELVÄG, STRÄCKAN VERKEBÄCK - VÄSTERVIK Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 2 Förutsättningar 4 2.1 Gång- och cykelvägens standard 4 2.2 Grundläggningsförhållanden

Läs mer

Kävlinge Arlöv, mötesspår vid Stävie

Kävlinge Arlöv, mötesspår vid Stävie GESTALTNINGSPROGRAM Kävlinge Arlöv, mötesspår vid Stävie Kävlinge och Lomma kommun, Skåne län Underlag till järnvägsplan, Projektnummer: 145670 Trafikverket Postadress: Trafikverket, 211 18 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg

Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg PM TRAFIK OCH VÄGUTFORMNING Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg Vadstena och Motala kommun, Östergötlands län Vägplan, 2018-01-29 GRANSKNINGSHANDLING Innehåll Beslutsunderlag för val av övergripande

Läs mer

Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil

Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil Samrådsunderlag för utökning av utredningsområde Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil Östhammar, Uppsala län Samrådsunderlag 2011-11-21 Projektnummer: 880007 Dokumenttitel: Vägutredning väg 288 delen

Läs mer

Väg 27/1681, ny anslutning av väg 1681 samt gång- och cykelport vid Lockryd

Väg 27/1681, ny anslutning av väg 1681 samt gång- och cykelport vid Lockryd TEKNISK PM GEOTEKNIK Väg 27/1681, ny anslutning av väg 1681 samt gång- och cykelport vid Lockryd Svenljunga kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2015-10-05 Projektnummer: 139007 1 Trafikverket Postadress:

Läs mer

E14/E45. Delen Lockne-Optand. Förbifart Brunflo

E14/E45. Delen Lockne-Optand. Förbifart Brunflo SAMRÅDSHANDLING E14/E45. Delen Lockne-Optand. Förbifart Brunflo Östersunds kommun, Jämtlands län Vägplan, val av lokaliseringsalternativ 2016-03-14. Förkortad version. Projektnummer: 139569 Trafikverket

Läs mer

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg TEKNISKT PM TRAFIKANALYS E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg Vårgårda och Essunga kommuner, Västra Götalands län Vägplan, val av lokalisering 2017-09-11 Trafikverket Postadress: Box 110, 54

Läs mer

Karta 1. Karta med miljöintressen, delen Kilvo-Purnu.

Karta 1. Karta med miljöintressen, delen Kilvo-Purnu. Bilaga 1. Karta 1. Karta med miljöintressen, delen Kilvo-Purnu. Karta 2. Karta med miljöintressen, delen Purnu-Mukkavaara. Figur 1. Palohuornas, allé längs med vägen. Figur 2. Mukkavaara, allé längs med

Läs mer

Väg 120, delen Delary Älmhult

Väg 120, delen Delary Älmhult GESTALTNINGSPROGRAM TILL VÄGPLAN Väg 120, delen Delary Älmhult Älmhults kommun, Kronobergs län Vägplan 2013-11-20 Objekt 87734293 Objektdata Vägnamn: Väg 120 Objektnamn: Delen Delary Brokhult Objektnr:

Läs mer

Rastplats Bocksliden, Skoterport

Rastplats Bocksliden, Skoterport RAPPORT Rastplats Bocksliden, Skoterport Lycksele, Västerbotten Samrådshandling 2016-10-10 Projektnummer: 880803 Dokumenttitel: Samrådshandling Skapat av: Kristina Lidén Lindgren Dokumentdatum: 2016-10-10

Läs mer

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg E20, Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg 2016-12-12 Tekniskt PM Förorenad mark TEKNISKT PM FÖRORENAD MARK E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg Vårgårda och Essunga kommuner, Västra Götalands

Läs mer

Väg 156, stigningsfält, Skoghem Backadal

Väg 156, stigningsfält, Skoghem Backadal TEKNISK PM GEOTEKNIK Väg 156, stigningsfält, Skoghem Backadal Marks kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2018-05-07 Projektnummer: 157363 1 Trafikverket Postadress: 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

VÄGPLAN Väg 63 Förbi Hjulsjö. Möte på orten. 2 juni 2015

VÄGPLAN Väg 63 Förbi Hjulsjö. Möte på orten. 2 juni 2015 VÄGPLAN Väg 63 Förbi Hjulsjö Möte på orten 2 juni 2015 Presentation Mattias Broberg Projektledare Trafikverket Fredrik Sunnhed Biträdande projektledare Trafikverket Eric Westerlund Markförhandlare Trafikverket

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg TEKNISKT PM TRAFIKANALYS E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg Vårgårda och Essunga kommuner, Västra Götalands län Vägplan, 2016-11-03 Projektnummer: 128078 Trafikverket Postadress: Box 110, 54

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Hammar 1: 62, Hammarö kommun En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planen kommer att påverka miljön. Behovsbedömningen är en analys som leder

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

LANDSKAPSANALYS VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN. Fördjupning och tillägg till översiktsplanen MARELD LANDSKAP 2007

LANDSKAPSANALYS VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN. Fördjupning och tillägg till översiktsplanen MARELD LANDSKAP 2007 LANDSKAPSANALYS MARELD LANDSKAP 2007 VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN Fördjupning och tillägg till översiktsplanen ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-06-18 bilaga 3 2 Metod Landskapsrummen har

Läs mer

Väg 35 Åtvidaberg-Linköping Delen Vårdsbergs kors - Hackefors

Väg 35 Åtvidaberg-Linköping Delen Vårdsbergs kors - Hackefors Väg 35 Åtvidaberg-Linköping Delen Vårdsbergs kors - Hackefors Linköpings kommun, Östergötlands län PM Byggnadsverk, 2017-11-01 Trafikverket Postadress: Box 1140 631 80 Eskilstuna E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna SAMRÅDSHANDLING Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna Kiruna kommun, Norrbottens län 2016-03-09 TRV 2015/18806 1 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 809, 971 25 Luleå

Läs mer

RAPPORT. Rastplats Bocksliden. Lycksele, Västerbotten. Samrådshandling Projektnummer:

RAPPORT. Rastplats Bocksliden. Lycksele, Västerbotten. Samrådshandling Projektnummer: RAPPORT Rastplats Bocksliden Lycksele, Västerbotten Samrådshandling 2015-12-18 Projektnummer: 880803 Dokumenttitel: Samrådshandling Skapat av: Kristina Lidén Lindgren Dokumentdatum: 2015-12-18 Dokumenttyp:

Läs mer

Väg 800 broar över Lillälven och flottningskanal till Kaplantjärnen i Torsång

Väg 800 broar över Lillälven och flottningskanal till Kaplantjärnen i Torsång GRANSKNINGSHANDLING Väg 800 broar över Lillälven och flottningskanal till Kaplantjärnen i Torsång Borlänge kommun, Dalarnas län Gestaltningsprogram i vägplan Projektnummer: V83 858 830 Väg 800, broar över

Läs mer

Övergripande och förberedande skötselplan för Telestadshöjden, Växjö kommun

Övergripande och förberedande skötselplan för Telestadshöjden, Växjö kommun Övergripande och förberedande skötselplan för Telestadshöjden, 1 13 2 1. Boulbana pch lekskog - Behåll löst material, så som pinnar, löv och ris, samt dungar av tät vegetation för kojbygge. Glesare vegetation

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

Samråd Cykelled Brösarp/Haväng - Vitemölla

Samråd Cykelled Brösarp/Haväng - Vitemölla Samråd 2014-06-18 Cykelled Brösarp/Haväng - Vitemölla Bakgrund Cykelväg mellan Brösarp och Vitemölla saknas idag. Idag används främst väg 9 som är smal, krokig och med ett tidvis högt trafikflöde även

Läs mer

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda VÄGPLAN Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda Gävle kommun, Gävleborgs län PM Faunaplan Ärendenummer: TRV 2014/12687 Trafikverket Postadress: Box 417, 801 05 Gävle E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda VÄGPLAN Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda Gävle kommun, Gävleborgs län PM Gestaltningsprogram Ärendenummer: TRV 2014/12687 Trafikverket Postadress: Box 417, 801 05 Gävle E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

1.1 Arbogaån. Karta över LIS-området. övergår till björk.

1.1 Arbogaån. Karta över LIS-området. övergår till björk. Kompletterande inventeringar för Lindesbergs kommun, LIS-plan, områden som tidigare inte varit inventerade och med i LIS-arbetet. Inventeringarna är gjorda 2019-05. Inventeringarna är gjorda med samma

Läs mer

3 Lokalisering och utformning

3 Lokalisering och utformning 3 Lokalisering och utformning 3.1 Åtgärdsvalsstudier Projektet med ökad bärighet och framkomlighet på sträckan påbörjades enligt den gamla planprocessen och en åtgärdsvalsstudie i enlighet med nuvarande

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Tekniskt PM Geoteknik VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Uppdragsnummer: 107294 Dokumenttitel: Projekterings PM

Läs mer

Remissvar från Sveriges MotorCyklister avseende Förslag till nationell plan för transportsystemet N2017/05430/TIF Region Nord

Remissvar från Sveriges MotorCyklister avseende Förslag till nationell plan för transportsystemet N2017/05430/TIF Region Nord Till n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se Remissvar från avseende Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 2029 N2017/05430/TIF Region Nord SMC har gått

Läs mer

PM Omledningsvägar för E22 Kalmar-Västervik, delen Gladhammar-Verkebäck Västerviks kommun, Kalmar län Projektnummer: V

PM Omledningsvägar för E22 Kalmar-Västervik, delen Gladhammar-Verkebäck Västerviks kommun, Kalmar län Projektnummer: V PM Omledningsvägar för E22 Kalmar-Västervik, delen Gladhammar-Verkebäck Västerviks kommun, Kalmar län 2013-05-14 Projektnummer: V87 833 333 Dokumenttitel: PM Omledningsvägar Skapat av: Jens Thuresson Dokumentdatum:

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje avseende befintlig 130 kv luftledning 714Uz Yttersjön-Vännäs. Samrådsunderlag

Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje avseende befintlig 130 kv luftledning 714Uz Yttersjön-Vännäs. Samrådsunderlag BILAGA A3 Samrådsunderlag Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje avseende befintlig 130 kv luftledning 714Uz Yttersjön-Vännäs Vindeln och Vännäs kommun Västerbottens län 2016-09-15 Samråd för

Läs mer

Vägverket Region Sydöst Väg 34 Kisa Linköping Delen Skeda udde Kåparp OBJEKT NR Teknisk PM geoteknik

Vägverket Region Sydöst Väg 34 Kisa Linköping Delen Skeda udde Kåparp OBJEKT NR Teknisk PM geoteknik 1(3) Vägverket Region Sydöst Väg 34 Kisa Linköping Delen Skeda udde Kåparp OBJEKT NR 87 53 34 13 Arbetsplan Teknisk PM geoteknik JÖNKÖPING 2008-06-13 Handläggare: Björn Pettersson Vägverket Konsult Postadress:

Läs mer

VÄGPLAN GRANSKNINGSHANDLING

VÄGPLAN GRANSKNINGSHANDLING VÄGPLAN GRANSKNINGSHANDLING Projekt Malmtransporter Kaunisvaara Svappavaara Vägplan delen väg 395 Junosuando Merasjärvi inkl. Masugnsbyn Pajala och Kiruna kommuner, Norrbottens län Objekt BD-109134-395

Läs mer

Naturmiljövärde, landskapsbild och ekologisk känsliga områden

Naturmiljövärde, landskapsbild och ekologisk känsliga områden Naturmiljövärde, landskapsbild och ekologisk känsliga områden Kring Nodre Älvs dalgångar finns det naturområden som är skyddade i naturreservat. Öxnäs by, det omkringliggande odlingslandskapet och Bärbykullen

Läs mer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

Ombyggnad E14 Rännbergsbacken

Ombyggnad E14 Rännbergsbacken PM Komplettering efter samråd Ombyggnad E14 Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län Vägplan, 2016-02-24 Projektnummer: 150208 TMALL 0093 PM ändringar efter granskning av plan vers 1.0 Trafikverket Postadress:

Läs mer

PM Avvattning och övriga ledningar

PM Avvattning och övriga ledningar PM Avvattning och övriga ledningar Väg E22 Gladhammar-Verkebäck Västerviks kommun, Kalmar län Vägplan, val av lokaliseringsalternativ 2016-11-30 Projektnummer: V87 833 333 Dokumenttitel: PM Avvattning

Läs mer

Trafikförslag Syster Estrids gata. Dnr: 3043/

Trafikförslag Syster Estrids gata. Dnr: 3043/ Trafikförslag Syster Estrids gata Dnr: 3043/12 2014-10-23 Trafikförslag Syster Estrids gata Dnr: 3043/12 Medverkande: Beställare: Trafikkontoret Göteborgs Stad Box 2403 403 16 GÖTEBORG Vxl 031-368 00 00

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

NATURRESERVAT OCH NATURA 2000

NATURRESERVAT OCH NATURA 2000 NATURRESERVAT OCH NATURA 2000 Murstensdalen (även Natura 2000), syftet med reservatet är att bevara ett vilt och väglöst taiganaturskogsområde med omfattande förekomst av myrar, sjöar och tjärnar och med

Läs mer

Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg

Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg PM TRAFIK OCH VÄGUTFORMNING Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg Vadstena och Motala kommun, Östergötlands län Vägplan, 2017-10-06 granskningshandling Innehåll Beslutsunderlag för val av övergripande

Läs mer

PM Avvattning och övriga ledningar

PM Avvattning och övriga ledningar Dokumenttitel: E22 Gladhammar-Verkebäck Skapat av: Structor Mark Malmö AB Dokumentdatum: 2015-03-xx Dokumenttyp: PM Trafik och vägutformning Projektnummer: xxxxxx PM Avvattning och övriga ledningar Väg

Läs mer

Ansökan om nätkoncession för linje avseende befintlig 40 kv luftledning 3450Ao Leringsforsen-Torpshammar. Samrådsunderlag

Ansökan om nätkoncession för linje avseende befintlig 40 kv luftledning 3450Ao Leringsforsen-Torpshammar. Samrådsunderlag BILAGA A3 Samrådsunderlag Ansökan om nätkoncession för linje avseende befintlig 40 kv luftledning 3450Ao Leringsforsen-Torpshammar Ånge kommun, Västernorrlands län 2016-09-15 Samråd för 40 kv luftledning

Läs mer

Ekeby Översiktsplan Kumla kommun 2040

Ekeby Översiktsplan Kumla kommun 2040 Ekeby Tätortsutveckling Ekeby Ortens karaktär Ekeby ligger cirka 1 mil nordöst om Kumla tätort och har cirka 460 invånare. Orten har utvecklats ur Ekeby socken där kyrkan har varit ett viktigt centrum.

Läs mer

Vägplan Väg E4, Ullånger-Docksta Kramfors kommun, Västernorrlands län

Vägplan Väg E4, Ullånger-Docksta Kramfors kommun, Västernorrlands län Vägplan Väg E4, Ullånger-Docksta Kramfors kommun, Västernorrlands län Titel: Vägplan Väg E4, Ullånger-Docksta PM inventering av naturmiljöer 2014-01-22 Upprättad av: Maria G Andersson, Vectura Uppdragsansvarig:

Läs mer

Väg 161 Ulseröd E6/Torpmotet, delen Bäcken Rotviksbro

Väg 161 Ulseröd E6/Torpmotet, delen Bäcken Rotviksbro TEKNISK PM BERGTEKNIK OCH GEOTEKNIK BYGGNADSVERK Väg 161 Ulseröd E6/Torpmotet, delen Bäcken Rotviksbro Uddevalla kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2015-12-14 Projektnummer: 102225 Dokumenttitel: Teknisk

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

BILAGOR A. Översiktskarta B. Avgränsning, information och anläggningar

BILAGOR A. Översiktskarta B. Avgränsning, information och anläggningar 1 (7) SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET LUOBBALHEDEN Detta dokument är en bilaga till länsstyrelsens beslut om Naturreservatet Luobbalheden i Piteå kommun revidering av gräns och föreskrifter. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

VÄGUTREDNING VÄG 226 Vårsta - Flemingsberg

VÄGUTREDNING VÄG 226 Vårsta - Flemingsberg Publikation 2004:63 VÄGUTREDNING VÄG 226 Vårsta - Flemingsberg En utredning om utbyggnad av väg genom eller förbi Tullinge Underlag för dig som vill bidra med synpunkter på ovanstående vägutredning April

Läs mer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret maj 2013, reviderad januari 2014 Bilaga: SKÖTSELPLAN

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

E4 förbifart Stockholm

E4 förbifart Stockholm E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling 2011-05-05 Reviderad för utställning av detaljplan oktober 2012

Läs mer

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg Haninge kommun, Stockholms län Vägplan, 2015-09-30 Uppdragsnummer: 137860 Diarienummer: TRV 2015/50829 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

Väg E10, Muorjevaarabackarna

Väg E10, Muorjevaarabackarna VÄGPLAN Väg E10, Muorjevaarabackarna Gällivare kommun, Norrbottens län Samrådshandling 2015-09-07 Planbeskrivning Projektnummer: 135238 TMALL 0092 Mall planbeskrivning v.2.0 Trafikverket Postadress: Box

Läs mer

Öppet hus 23 Mars E45 Vattnäs Trunna. Välkommen!

Öppet hus 23 Mars E45 Vattnäs Trunna. Välkommen! Öppet hus 23 Mars 2016 E45 Vattnäs Trunna Välkommen! Station 1. Samhällsplanering och åtgärdsbeställning Samhällsplanerare: Christina Hjorth Åtgärdsbeställare: Anna-Maria Montell Kontakta oss om frågor

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

PM Justering av korridor med större avstånd till sjön Skiren. Komplettering till ansökan om tillåtlighet enligt 17 kap miljöbalken

PM Justering av korridor med större avstånd till sjön Skiren. Komplettering till ansökan om tillåtlighet enligt 17 kap miljöbalken PM Justering av korridor med större avstånd till sjön Skiren Komplettering till ansökan om tillåtlighet enligt 17 kap miljöbalken TMALL 0004 Rapport generell v 2.0 Trafikverket Postadress: Adress, Post

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna Tekniskt PM Geoteknik Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna Kiruna kommun, Norrbottens län Vägplan, 2016-08-12 TRV 2015/18813 1 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 Luleå

Läs mer

Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp

Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp Samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken inför tillståndsprövning av vattenverksamhet: Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp Östra Göinge kommun, Skåne län Samrådsunderlag 2016-09-19 UNDERLAG

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till våra vandringsleder i Biskopstorp Det finns för närvarande sex slingor i naturreservatet. Ytterligare tre planeras vara klara 2014. Längs fyra av slingorna

Läs mer

Badsjön, mitt i Storuman,

Badsjön, mitt i Storuman, Badsjön, mitt i Storuman, Koordinater X: 7222712, Y: 1561552 Namn på Svalan: Badsjön, Storuman Bästa tiden: Vår och försommar Vad kan man se: Vadare, sjöfågel men även mycket annat Kommentar: Mycket trevlig

Läs mer

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck ARBETSPLAN Väg 940, delen Rösan-Forsbäck Kungsbacka kommun, Hallands län TEKNISK PM BRO MED GEOTEKNIK Objekt: 106 705, Upprättad den 2013-03-15 1 Titel: Tekniskt PM bro med geoteknik Utgivningsdatum: 2013-03-15

Läs mer

Landskapets känslighet för vindkraft i Norra Gullabo - Torsås

Landskapets känslighet för vindkraft i Norra Gullabo - Torsås Landskapets känslighet för vindkraft i Norra Gullabo - Torsås En generell beskrivning av området med tanke på en framtida vindkraftsetablering lyder som följande: Mestadels produktionsskog av tall och

Läs mer

TRAFIKUTREDNING Hovslätts ängar

TRAFIKUTREDNING Hovslätts ängar TRAFIKUTREDNING Hovslätts ängar 2010-11-05 Upprättad av: Jonas Mörhed Ombud/Granskare: Reino Erixon TRAFIKUTREDNING Hovslätts ängar 2010-11-05 Kund Jönköpings kommun Stadsbyggnadskontoret 551 89 Jönköping

Läs mer

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 Rapport Arendus 2015:25 STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DNR 431-1973-15 Stenkumla socken Region Gotland Gotlands län 2016 Christian Hoffman Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Version 1.00 Projekt 7426 Upprättad Reviderad. Naturvärdesinventering Hammar 1:62 m.fl., Hammarö Kommun

Version 1.00 Projekt 7426 Upprättad Reviderad. Naturvärdesinventering Hammar 1:62 m.fl., Hammarö Kommun Version 1.00 Projekt 7426 Upprättad 2017-04-28 Reviderad Naturvärdesinventering Hammar 1:62 m.fl., Hammarö Kommun Sammanfattning En inventering har skett i samband med detaljplanearbete i området Hammar

Läs mer

Vindkraftsplan Hjo kommun. Område 10. Samrådshandling 2012-11-14

Vindkraftsplan Hjo kommun. Område 10. Samrådshandling 2012-11-14 Område 10 8 9 10 68 Översiktlig beskrivning av området Områdets area Vindförhållandena Terräng Vegetation Landskapets karaktär Visuell påverkan Markanvändningsintressen Särskilda värden Förekomst av landmärken

Läs mer

PM Groddjursinventering. Infart västra Trosa. Trosa kommun, Södermanlands län Projektnummer:

PM Groddjursinventering. Infart västra Trosa. Trosa kommun, Södermanlands län Projektnummer: PM Groddjursinventering Infart västra Trosa Trosa kommun, Södermanlands län 2016-05-23 Projektnummer: 22030890 Trafikverket Postadress: Tullgatan 8, 632 20 Eskilstuna E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Vindelns kommun, Västerbottens län. Samrådshandling/

Vindelns kommun, Västerbottens län. Samrådshandling/ GSPROGRAM VÄGPLAN rbetsplan Väg E12, väg ny gc-väg E12, ny Tegsnäset gc-väg - Granö Vindelns Tegsnäset kommun, Västerbottens - Granölän Samrådshandling/2014-04-26 Vindelns kommun, Västerbottens län Trafikverket

Läs mer

Vägplan för gång- och cykelväg samt passager vid ny E10, Kiruna

Vägplan för gång- och cykelväg samt passager vid ny E10, Kiruna SAMRÅDSHANDLING Vägplan för gång- och cykelväg samt passager vid ny, Kiruna Kiruna kommun, Norrbottens län 2016-03-09 TRV 2015/18810 1 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 809, 971 25 Luleå E-post:

Läs mer

Innehållsförteckning 1 INLEDNING ORIENTERING BAKGRUND OCH SYFTE NULÄGESBESKRIVNING... 6

Innehållsförteckning 1 INLEDNING ORIENTERING BAKGRUND OCH SYFTE NULÄGESBESKRIVNING... 6 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 1.1 ORIENTERING... 4 1.2 BAKGRUND OCH SYFTE... 4 1.3 NULÄGESBESKRIVNING... 6 2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VINDKRAFTUTBYGGNAD... 7 2.1 KRAFTVERKSTEKNIK... 7 2.2 HÄLSA OCH

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING Inledning Denna checklista används som hjälpmedel när det kommer till att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning. Checklistan används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan

Läs mer

Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm

Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm Simrishamns kommun, Skåne län Samrådsredogörelse, 2015-06-03 Projektnummer: 8850521 1 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Box 543

Läs mer

Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4. Arkeologisk utredning Dnr Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015.

Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4. Arkeologisk utredning Dnr Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015. Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4 Arkeologisk utredning Dnr 431-540-15 Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015 Christian Hoffman Omslagsbild: Bild från skogsskiftet ut mot omgivande åker i

Läs mer

Samrådsmöte Samrådshandling Väg 108, Staffanstorp- Lund, mötesfri landsväg. 15 juni Utformning och miljö

Samrådsmöte Samrådshandling Väg 108, Staffanstorp- Lund, mötesfri landsväg. 15 juni Utformning och miljö Samrådsmöte Samrådshandling Väg 108, Staffanstorp- Lund, mötesfri landsväg 15 juni 2016 Utformning och miljö Lokalisering Val av lokalisering genom breddning av befintlig väg på nordöstra sidan för att

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

Samrådshandling Väg 56, Hedesunda- Valbo/Gävle

Samrådshandling Väg 56, Hedesunda- Valbo/Gävle Samrådshandling Väg 56, Hedesunda- Valbo/Gävle Vägplan, val av lokaliseringsalternativ Öppet hus 24 och 29 augusti 2017 Trafikverkets planläggningsprocess Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

PM utredning i Fullerö

PM utredning i Fullerö PM utredning i Fullerö Länsstyrelsens dnr: 431-5302-2009 Fastighet: Fullerö 21:66 m fl Undersökare: SAU Projektledare: Ann Lindkvist Inledning Utredningen i Fullerö utfördes under perioden 15 oktober -

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732 PM Trafikomfördelning E22 Fjälkinge - Gualöv 2017-10-11 Ärendenummer: TRV 2017/1732 Trafikverket Postadress: Box 366, 201 23 Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004

Läs mer

Gestaltningsprinciper för grönska och dagvatten vid Orrakullens industriområde

Gestaltningsprinciper för grönska och dagvatten vid Orrakullens industriområde Bilaga till detaljplan för Orrakullen Gestaltningsprinciper för grönska och dagvatten vid Orrakullens industriområde SYFTE OCH ANVÄNDNING AV DOKUMENTET Syfte med detta dokument är att ge en inriktning

Läs mer