Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län."

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/ E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. Datum för mötet: 22 januari 2015 Tid för mötet: Lokal för mötet: Fullmäktigesalen, kommunhuset i Mölndals kommun, Göteborgsvägen 11-17, Mölndal Närvarande: Carl Dalman, projektledare, Trafikverket Linda Melin, markförhandlare, Trafikverket Kent Sjöholm, uppdragsledare, Structor Mark Göteborg Kristina Norrman, projektkoordinator, Structor Mark Göteborg Malin Kärnhagen Wolff, trafikutredningsansvarig, ÅF Maria Andersson, miljöansvarig, Rådhuset Arkitekter Sakägare enligt bifogad närvarolista Bilagor: Närvarolista (14 närvarande varav 4 kvinnor) Minnesanteckningar enskilda samtal 1 Mötet öppnas Carl Dalman hälsade välkomna. Carl förklarade att det är två separata vägplaner som kommer att behandlas under detta samrådsmöte en vägplan för ombyggnad av Sisjömotet och en vägplan för anläggning av additionskörfält på Söderleden. 2 Presentation av medverkande Projektgruppen presenterade sig. Carl Dalman gick igenom dagordningen. 3 Redogörelse för vägplanens prövning Carl Dalman redogjorde för vägplanprocessen. En laga kraft vunnen vägplan är ett juridiskt dokument som ger Trafikverket rätt att bygga. Vilka dokument som ingår i vägplan redogjordes för. 4 Bakgrund till projektet Carl Dalman berättade om bakgrunden till projektet. Sedan tidigare finns en förstudie framtagen. Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte kan anses medföra betydande miljöpåverkan.

2 PROTOKOLL 2 (5) 5 Presentation av det upprättade förslaget 6 Miljö Malin Kärnhagen Wolff redogjorde för dagens trafikmängder och för trafikmängderna prognosåret 2020, samt antalet olyckor på berörd sträcka de senaste 10 åren. Malin förklarade hur kapacitetsproblemen i Sisjömotet uppstår idag. Fråga: Hur är siffrorna för trafikmängder framräknade? Svar Malin: Det är årsmedeldygnstrafik (ÅDT), dvs. trafik under ett normalmedeldygn. Vägplan ombyggnad av Sisjömotet Kent Sjöholm presenterade det upprättade förslaget och förklarade samtidigt var gränsen dras geografiskt mellan de båda projekten. Förslaget för ombyggnad av Sisjömotet visades. Hela avfartrampen norr om leden flyttas norrut. Norrut planeras det för två körfält. På södra sidan dras påfartsrampen österut istället samt att avfartsrampen flyttas söderut. Fråga: Vad kostar detta? Svar Carl: Det är inte färdigkalkylerat, men tidigare studier visar på under 100 miljoner kronor. Befintlig bro påverkas inte av förslaget. 3D-vyer med det uppritade förslaget till ombyggnad av Sisjömotet visades. Vägplan anläggning av additionskörfält Kent redogjorde för förslaget med additionskörfält där en del av vägrenen kommer användas för att bredda vägen. Det blir additionskörfält i båda riktningarna på sträckan Sisjömotet Fässbergsmotet och i östlig riktning mellan Fässbergsmotet och Åbromotet. Mellan Fässbergsmotet och Åbromotet finns det sedan ca 2 år tillbaka additionskörfält på den norra sidan av vägen (västlig riktning). Typsektioner och illustrationskartor visades. Bron vid Stora ån ska breddas. Vid Fässbergsmotet är additionskörfälten inte genomgående utan följer med avfarterna, medan de är genomgående vid Sisjömotet, under bron. Fråga: Vad ska man förvänta i kapacitetsökning? Hur mycket kan man korta ned köerna med dessa åtgärder? Svar Malin: Vi gör simuleringar. Personen menar att det hade varit spännande att se hur träffsäkra dessa är. Svar Carl: Vi planerar inte att göra uppföljning av kapaciteten inom projektet. Maria Andersson redogjorde för förslagets miljökonsekvenser. Åtgärderna innebär inte betydande miljöpåverkan, därför upprättas ingen MKB. Istället beskrivs påverkan på människors hälsa och miljö i en så kallad miljöbeskrivning.

3 PROTOKOLL 3 (5) Projektet klassas som ej väsentlig vägombyggnad, vilket innebär att riktvärdet 65 db gäller för ekvivalent ljudnivå utomhus. Samtliga befintliga bostadsbyggnader ryms inom detta värde. Markanvändningen utgörs främst av handel, industri och verksamheter. Ingen kulturmiljö berörs, inte heller några fornlämningar. Ingen jordbruksmark berörs. En naturinventering har gjorts. Det finns inte så många naturvärden i aktuellt område. Vid lilla Fässbergsdalen finns en viktigt ekologisk funktion då två naturområden förbinds här. Här planeras en ekodukt. Två naturvärdesobjekt har identifierats: Stora ån och Holmekullen. I Stora ån finns öring och ål. Ån är lekplats för öring. Stora ån berörs av breddning av bro. Holmekullen med sitt lövskogsparti berörs inte av åtgärderna. Grundvattenförekomst finns i närheten och särskilda krav vad gäller påverkan ställs. Skyddsåtgärder kommer att vidtas. Vid Sisjömotet finns en grustäkt som har återfyllts av olika massor som är lätt förorenade. Anmälan ska göras till kommunen eftersom det finns särskilda regler för hur dessa massor får användas. Hantering av dagvatten beskrevs. De nya dikena blir flackare. På tre platser korsas vattendrag som omfattas av tillstånd. Det finns ett markavvattningsföretag från år Bron vid Stora ån breddas 2 meter och det blir nya erosionsskydd. Arbetet ska ske i torrhet och pga. öringen planeras byggnation utföras under sommaren. 7 Information om ersättningsfrågor och marklösenförhandlingar Linda Melin informerade om mark- och ersättningsfrågor. Linda kontaktas vid eventuella marklösenfrågor. Trafikverket har rätt till förberedande undersökningar. Begreppet vägrätt förklarades. Trafikverket har rätt att ta mark i anspråk när vägplan har vunnit laga kraft. Linda förklarade när vägrätt uppkommer. I fastighetsförteckningen specificeras intrånget på respektive fastighet. Innebörden av vägområde förklarades. Under byggtiden kan tillfällig mark behövas, så kallad tillfällig nyttjanderätt. Besiktning av fastigheter görs innan byggnation påbörjas. Vem som kan få ersättning gicks igenom. Fastighetsägare, nyttjaderättshavare och servitutsinnehavare har rätt till ersättning. Marknadsvärdet räknas upp med 25 % i enlighet med expropriationslagen från år Det finns olika ersättningsnormer som man utgår ifrån när ersättning ska bestämmas. Ersättningen från Trafikverket är skattepliktig.

4 PROTOKOLL 4 (5) 8 Tidplan Per brev meddelar Trafikverket från vilket datum mark kommer att tas i anspråk. Ersättning räknas upp med index och ränta från detta datum. Ombudskostnader gicks igenom. Linda ska kontaktas innan eget ombud tas in. Förfarandet med rättegångskostnader gicks igenom. Störningar kan förekomma under byggtiden. Carl Dalman gick igenom tidplanen för projektet. Synpunkter välkomnas. Förslaget kommer sedan att ställas ut under våren. Då kan man lämna skriftliga synpunkter. Under hösten planeras båda vägplanerna att skickas in för fastställelseprövning. Detta kan ta mellan 6 och 9 månader. Mer information finns på Trafikverkets hemsida. Presentationen från kvällens möte kommer att läggas upp på hemsidan. 9 Allmänna synpunkter på förslaget Fråga: Blir det additionskörfält längs med hela Söderleden efter detta projekt? Svar Carl: Nu bygger vi additionskörfält i båda riktningarna mellan Sisjömotet och Fässbergsmotet samt i västgående riktning mellan Fässbergsmotet och Åbromotet. På den sistnämnda sträckan finns det redan additionskörfält i norrgående riktning. I Sisjömotet blir additionskörfälten genomgående, men inte vid Fässbergsmotet. Fråga: För vilket år var trafikberäkningar gjorda? Svar Malin: Prognosen är för år Synpunkt: Det borde komma mer störningar från andra sträckor. Svar Malin: Det pågår planering för mer kollektivtrafik och för Västlänken. Ökningen av bilismen är inte linjär. Personen vill minnas att det som görs nu är punktinsatser. Svar Carl: Gnistängstunneln är ett separat projekt. Det finns inga projekt att bygga ut Västerleden och öka kapaciteten där. Man är inriktad på att flytta över resande till kollektivtrafik. Svar Malin: Siffran fordon bygger på ett antagande av exploateringen i Sisjömotet. Fråga: Hur mycket mer trafik tål den nya utformningen för att situationen ska bli som den är idag? Hur mycket trafik är det idag? ? Svar Malin: Det kan vi inte svara på. Svar Carl: Det vi gör nu är trimningsåtgärder, punktåtgärder. Svar Malin: Känslighetsanalyser kan göras. Fråga: Ska det inte byggas en ny väg söder om Söderleden som binder ihop Mölndal och Göteborg? Svar Carl: Det är ett kommunalt projekt. Svar från åhörare (politiker Mölndals kommun): Den vägen kommer att gå ungefär över golfbanan. 10 Mötet avslutas Carl Dalman förklarade mötet avslutat och bjöd in till fika.

5 PROTOKOLL 5 (5) 11 Enskilda samtal (se separata minnesanteckningar)

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19 Välkommen till samrådsmöte Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Redogörelse för vägplanens prövning 5 Presentation

Läs mer

Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum

Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum VÄG 136 BORGHOLM OTTENBY, DELEN KORSNING EKERUM SAMRÅDSHANDLING 2015 04 27 GRANSKNINGSHANDLING Väg 136 Ottenby Borgholm delen korsning vid Ekerum Borgholms Kommun, Kalmar Län Plan- och miljöbeskrivning,

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING Snipåsvägen Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning 2014-08-11 Projektnummer: 106595 Yta för bild TMALL 0092 Mall planbeskrivning 1.0 Dokumenttitel:

Läs mer

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga PLANBESKRIVNING Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Eslövs kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING, 2013-03-01 Projektnummer: V8850429 Yta för bild eller mönster Titel: Planbeskrivning

Läs mer

Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie

Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie ARBETSPLAN Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie Ombyggnad av trafikplats Flädie Lomma kommun, Skåne län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats

Läs mer

Väg 964, breddning av väg vid Björnlidmon

Väg 964, breddning av väg vid Björnlidmon GRANSKNINGSHANDLING Väg 964, breddning av väg vid Björnlidmon Dals-Eds kommun, Västra Götalands Län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning 2014-07-01 Projektnummer: 13 88 08 Dokumenttitel: Samråds-/Gransknings-/Fastställelsehandling

Läs mer

För naturmiljö och mark- och vattenanvändning innebär förslaget små negativa konsekvenser, genom att en ny trumma läggs i Weabäcken.

För naturmiljö och mark- och vattenanvändning innebär förslaget små negativa konsekvenser, genom att en ny trumma läggs i Weabäcken. 7. Samlad bedömning För naturmiljö och mark- och vattenanvändning innebär förslaget små negativa konsekvenser, genom att en ny trumma läggs i Weabäcken. Den sammanfattande bedömningen avseende miljöaspekterna

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Väg E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

Väg E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Arbetsplanens Beskrivning Väg E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds kommun, Stockholms län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Uppdragsnummer: 107294 Dokumenttitel: Arbetsplanens

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-04-22 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning till vägplan 2013-08-20 Yta för bild eller mönster E20, Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Väg eller järnväg på min mark

Väg eller järnväg på min mark Väg eller järnväg på min mark hur får jag ersättning? 2 väg eller järnväg på min mark När en väg eller järnväg ska byggas är syftet att fylla allas behov av bra och ändamålsenliga kommunikationer. Samtidigt

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Miljöbeskrivning för vägplan Granskningshandling Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Objektnummer: 885838 2014-04-14 Dokumenttitel: Miljöbeskrivning, vägplan, Granskningshandling,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Vägplan Väg E4, delen Sikeå - Gumboda. Robertsfors kommun, Västerbottens län. Granskningshandling: 2015-08-17. Objektnummer: 880904

PLANBESKRIVNING. Vägplan Väg E4, delen Sikeå - Gumboda. Robertsfors kommun, Västerbottens län. Granskningshandling: 2015-08-17. Objektnummer: 880904 PLANBESKRIVNING Vägplan Väg E4, delen Sikeå - Gumboda Robertsfors kommun, Västerbottens län Granskningshandling: 2015-08-17 Objektnummer: 880904 Dokumenttitel: PLANBESKRIVNING Vägplan Väg E4, delen Sikeå

Läs mer

Christer Hansson Projektledare Lunds kommun. Eva Dalman Projektchef, Lunds kommun. Christian Rydén Trafikplaneringschef Lunds kommun

Christer Hansson Projektledare Lunds kommun. Eva Dalman Projektchef, Lunds kommun. Christian Rydén Trafikplaneringschef Lunds kommun Resumé över samrådsmöte med allmänheten, Förstudie Spårväg Lund C - ESS, Lunds kommun Plats: Vita huset, Djingis Khan, Uardavägen 131, Lunds kommun Tid: torsdagen den 16 juni år 2011, klockan 18.30-20.30

Läs mer

Förslag till förändring Nuläge

Förslag till förändring Nuläge Förslag till förändring Korsningen med Gamla landsvägen kan flyttas norrut för att förbättra sikten söderut. Alternativt kan man förbättra sikten genom schaktning och röjning längs vägens västra sida söder

Läs mer

Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län

Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län FÖRSTUDIE Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län Beslutshandling 2013-01-31 Objekt: 106917 Titel: Beslutshandling Förstudie väg 205, gång- och cykelväg,

Läs mer

Samrådsredogörelse. Bilaga 5

Samrådsredogörelse. Bilaga 5 Bilaga 5 Samrådsredogörelse Ny markförlagd 130 kv-ledning mellan Sobackens miljöanläggning, Energi- och Miljöcenter, och Vinrankan Borås Stad, Västra Götalands län. 2014-06-10 Beställare Borås Elnät Box

Läs mer

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg STADSLEDNINGSKONTORET 2015-04-30 Henrik Nordström DNR KS-0042/2015 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANSAMRÅD Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(13) Stadsarkitektkontoret 2015-03-02 GRANSKNING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Tappströmsbron (del av Tappström 2:1) i Ekerö kommun i Stockholms län Dnr PLAN.2014.4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN Fråga: Vad är kutym angående inlösning av fastigheter vad gäller nivån på ersättning relativt marknadsvärdet. Svar: Man kan titta på vad en kommun enligt plan- och bygglagen

Läs mer

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Bro över Kolbäcksån Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Samrådshandling, utökat samråd 2014-01-14 Objektnummer: 106906 Titel: Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan

Läs mer

Informationsmöte i Odensala skola 20 mars 2014 MINNESANTECKNINGAR

Informationsmöte i Odensala skola 20 mars 2014 MINNESANTECKNINGAR Informationsmöte i Odensala skola 20 mars 2014 MINNESANTECKNINGAR Minnesanteckningar Mötet inleddes med information och fakta i en timme. Information och fakta presenterades av Lars Bryntesson, kommunstyrelsens

Läs mer

Beskrivning Arbetsplan

Beskrivning Arbetsplan Beskrivning Arbetsplan Väg 1029 Rot - Z-länsgräns Delen Jöllen-Dyverdalen Älvdalens kommun, Dalarnas län 2010-04-30 Objekt: 83358410 Uppdragsnr: 10124118 1 (25) L:\5580\2009\10124118\3_Dokument\37_Beskrivningar\Beskrivning

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

SAMRÅD MED BORÅS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT

SAMRÅD MED BORÅS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2010-04-19 Tid: kl. 09.00-ca 10.45 Plats: Borås stadshus SAMRÅD MED BORÅS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG

Läs mer