Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4. Arkeologisk utredning Dnr Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4. Arkeologisk utredning Dnr Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015."

Transkript

1 Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4 Arkeologisk utredning Dnr Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015 Christian Hoffman

2 Omslagsbild: Bild från skogsskiftet ut mot omgivande åker i sydost. Foto: Christian Hoffman Arendus AB Färjeleden VISBY info@arendus.se Tel: ,

3 Arkeologisk utredning, Rovalds 1:4, Vänge socken, Gotlands län Undersökande institution: Arendus AB Typ av undersökning: Arkeologisk utredning RAÄ-nr: Vänge 72:1, 73:1, 74:1 Socken: Vänge Län: Gotland Författare: Christian Hoffman Sammanfattning En arkeologisk utredning har genomförts på fastigheten Rovalds 1:4 i Vänge socken med anledning av planerad omläggning från skog till åker. Resultatet blev att ett antal nya fornlämningar påträffades i anslutning till skiftet och diffusa spår av en stensträng inom skiftet. Postadress Telefon Färjeleden VISBY E-post: info@arendus,se Org. Nr PlusGiro: Godkänd för F-skatt

4 INNEHÅLL Bakgrund.. 5 Målsättning och metod.. 5 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö 6 Resultat.. 6 Tolkning och sammanfattning.. 8 Administrativa uppgifter 9

5 1. Bakgrund Arendus har på uppdrag av Länsstyrelsen Gotlands län utfört en arkeologisk utredning i form av såväl kartanalys, granskning av laserdata samt fältkontroll på fastigheten Rovalds 1:4 i Vänge socken. Förundersökningen föranleddes av en planerad omläggning från skog till åker. Den sammanlagda arealen uppgår till ca 0,4 hektar. 2. Målsättning och metod Kunskapen om var fornlämningar finns i skogsmark är bristfällig och till stor del föråldrad. Syftet med utredningen har varit att fastställa om fornlämningar berörs av det planerade arbetsföretaget samt att säkerställa att dessa eventuella ingrepp inte kommer att påverka fornlämningarna negativt. Inledningsvis studerades såväl fornminnesregistret och det äldre kartmaterialet för att ge en nödvändig bild av fornlämningssituationen och landskapets utveckling. Därefter gjordes en analys av Lantmäteriets laserdata för att se om det kunde finnas några intressanta formationer eller avvikelser som eventuellt kunde peka på några hittills oupptäckta fornlämningar eller andra lämningar av intresse. Fig 1. Utdrag ur Fornlämningsregistret som visar det aktuella skogsskiftet och de närmast belägna registrerade fornlämningarna. 5

6 3. Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö Det aktuella skiftet ligger på flack moränmark och har lång kontinuitet som trädbärande mark. I det äldsta kartmaterialet är skiftet ängsmark medan det från 1930-talet har varit skogsmark. Det äldre kartmaterialet har inte pekat på att det skulle finnas några spår efter äldre lämningar eller fornlämningar inom skiftet. Det finns heller inga kända fornlämningar i skiftet registrerade i Fornminnesregistret. I skiftets närhet finns dock flera fornlämningar registrerade. Bland annat RAÄ Vänge 72:1 som utgörs av en fyndplats (skattfynd) där bysantinska guldmynt har påträffats vid åtminstone fem tillfällen (se fig 1). Ett stycke rakt söder om skiftet ligger RAÄ Vänge 73:1, en drygt 75 meter lång stensträng. Ca 100 meter väster om denna ligger RAÄ Vänge 74:1, också en stensträng, knappt 300 meter lång. Längre åt öster och norr finns fler bevarade stensträngar, en husgrund med storleken 32 x 14 meter samt en tjärdal. Sammantaget ger de omgivande fornlämningarna en bild av kulturlandskapet under äldre järnålder med undantag för tjärdalen som är från senare tid. 4. Resultat Fältkontrollen inleddes i den kil som bildas i skiftets norra del och vi arbetade sedan i parallella stråk i nord-sydlig riktning. Skogen var betad vilket underlättade arbetet mycket. Marken var nästan fri från stenar utom i den sydligaste delen som vetter mot åkrarna väster och söder om skiftet, där det fanns en hel del röjningssten. Fig 2. Bilden visar de nyupptäckta stensträngarna, markerade med svarta linjer och kolbottnen med en röd prick. Den längsta svarta linjen visar den korrigerade sträckningen av fornlämningen Vänge 74:1 medan den rosa linjen visar den i fornminnesregistret registrerade sträckningen. 6

7 I den norra delen noterades en stensamling precis i skogskanten som vetter mot åkern. Fler stenar upptäcktes i närheten liggande i en gles rad i närmast öst-västlig riktning. Stenraden fortsatte vidare längre västerut ut ur det aktuella skiftet och utvecklades här till en tydlig stensträng. Stenarna bestod av gråstenar, ca 0,3-0,7 meter i diameter och avståndet var tätare än i det aktuella skiftet. Dessutom fanns här antydan till övertorvad vall vilket gjorde att stensträngen kunde följas även där inga stenar syntes (se fig 3). Stensträngens totala längd uppskattas till ca meter. Denna stensträng finns inte registrerad i fornminnesregistret, men är självklart en del av det omfattande system av stensträngar som funnits i området från äldre järnålder. Dess östligaste del ligger bara ca 80 meter från RAÄ Vänge 74:1, som löper i närmast nord-sydlig riktning. Stensträngen, 74:1, mättes in på nytt och kartan visar tydligt att den sträcker sig ungefär 100 meter längre än vad som är registrerat i fornminnesregistret. Den har dessutom en rakare nord-sydlig sträckning i söder och en tydlig vinkling åt nordost i den norra och hittills oregistrerade delen. När man studerar kartan så är det tydligt att de båda stensträngarna har hört ihop. Fig 3. Del av den stensträng som påträffades inom det aktuella skiftet. Bilden visar dock ett avsnitt som ligger väster om skiftet. Förutom stenarna så avtecknas strängen här också med en tydlig välvning. Bilden är tagen från väster. 7

8 Mellan dessa två stensträngar påträffades resterna av en kolmila. Kolbottnen ligger i plan terräng och beväxt med hassel och en gran. Anläggningens storlek var 7 meter i diameter, ca 0,7 meter hög och omgiven av det typiska grunda diket (se fig 4). Det bör noteras att denna lämning också ligger utanför det aktuella skogsskiftet. Fig 4. Resterna av en kolmila avtecknar sig tydligt i den betade omgivningen. På väg till den plats där vi hade parkerat bilen, påträffades ytterligare en stensträng. Vi följde den inledningsvis söderut till dess slut vilket var strax intill den väg som leder till Rovalds gård (se fig 2) och sedan norrut. Även denna stensträng var uppbyggd av gråstenar, 0,3-0,7 m i diameter, djupt liggande i marken och mestadels övertorvade. Stensträngens synliga längd uppskattas till ca 175 meter. 5. Tolkning och sammanfattning En arkeologisk utredning har utförts på Rovalds 1:4 i Vänge socken med anledning av en planerad omläggning från skogs- till åkermark. Vid fältkontrollen påträffades spår av en stensträng inom skiftet. Spåren utgjordes av gråstenar, djupt liggande i marken och överväxta av mossa. Stenarna bildar en gles stenrad och löper i öst-västlig riktning in i angränsande skifte västerut. I detta angränsande skifte blir stensträngen något tydligare med något tätare avstånd mellan stenarna och med en svag välvning i marken där strängen har gått. Omkring det aktuella skiftet påträffades två hittills okända fornlämningar i form av en stensträng och en kolbotten. Dessutom korrigerades längd och position på stensträngen Vänge 74:1. Stensträngarna är alla av samma typ, ca en meter breda, uppbyggda av gråstenar och kraftigt 8

9 överväxta. Delar av stensträngarna har försvunnit med tiden, stenar kan ha plockats bort medvetet eller omedvetet och då man följer dem i skogen så framstår de ibland som isolära enheter. När man däremot studerar resultatet från inmätningarna så är det tydligt hur de alla har hört ihop i ett intrikat system av hägnader i järnålderns kulturlandskap. 6. Administrativa uppgifter Undersökare: Arendus AB Länsstyrelsens diarienummer: Dnr Vår beteckning: 2015:7 Projektledare: Christian Hoffman Typ av undersökning: Arkeologisk utredning Utförandetid fältarbete: 13 mars 2015 Län: Gotland Kommun: Gotland Socken: Vänge Fastighet: Rovalds 1:4 Kartblad: 6J4b SÖ Koordinatsystem: RT90 9

10 Arendus AB Färjeleden 5, VISBY

BURS VANGES 1:4, HUMMELBOS 1:6

BURS VANGES 1:4, HUMMELBOS 1:6 Rapport Arendus 2015:6 BURS VANGES 1:4, HUMMELBOS 1:6 Arkeologisk utredning Dnr 431-629-15 Burs socken Region Gotland Gotlands län 2015 Christian Hoffman Omslagsbild: Det aktuella skogsskiftet sett från

Läs mer

Rapport Arendus 2015:33 FÅRÖ NYSTUGU 1:3. Arkeologisk utredning Dnr Fårö socken Region Gotland Gotlands län 2015.

Rapport Arendus 2015:33 FÅRÖ NYSTUGU 1:3. Arkeologisk utredning Dnr Fårö socken Region Gotland Gotlands län 2015. Rapport Arendus 2015:33 FÅRÖ NYSTUGU 1:3 Arkeologisk utredning Dnr 431-2429-15 Fårö socken Region Gotland Gotlands län 2015 Christian Hoffman Omslagsbild: Utredningsområdet på Nystugu 1:3 sett från sydväst.

Läs mer

Björke, Norrlanda. Rapport Arendus 2015:22. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åker

Björke, Norrlanda. Rapport Arendus 2015:22. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åker ! Rapport Arendus 2015:22 Björke, Norrlanda Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åker Norrlanda socken, Björke 1:13 Region Gotland Gotlands län 2015 Dan Carlsson Omslagsbild: Stenvallen

Läs mer

RONE ÄNGGÅRDE 6:1, 3:1 och ÅLARVE 3:1

RONE ÄNGGÅRDE 6:1, 3:1 och ÅLARVE 3:1 Rapport Arendus 2014:28 RONE ÄNGGÅRDE 6:1, 3:1 och ÅLARVE 3:1 Arkeologisk förundersökning Dnr 431-1977-14 Rone socken Region Gotland Gotlands län 2015 Christian Hoffman Omslagsbild: Undersökningsytan på

Läs mer

När, Hallute 1:58. Rapport Arendus 2015:11. Arkeologisk utredning inför omläggning av skog till damm. Lst dnr

När, Hallute 1:58. Rapport Arendus 2015:11. Arkeologisk utredning inför omläggning av skog till damm. Lst dnr Rapport Arendus 2015:11 När, Hallute 1:58 Arkeologisk utredning inför omläggning av skog till damm. Lst dnr. 431-767-15 När socken Region Gotland Gotlands län 2015 Dan Carlsson Omslagsbild: Laserhöjdkarta

Läs mer

Rapport Arendus 2014:10 SKAGS 1:4. Arkeologisk utredning. Skags 1:4 Östergarn socken Region Gotland Gotlands län 2014.

Rapport Arendus 2014:10 SKAGS 1:4. Arkeologisk utredning. Skags 1:4 Östergarn socken Region Gotland Gotlands län 2014. Rapport Arendus 2014:10 SKAGS 1:4 Arkeologisk utredning Skags 1:4 Östergarn socken Region Gotland Gotlands län 2014 Christian Hoffman Omslagsbild: Utredningsområdet vid Skags sett från sydväst Foto: Christian

Läs mer

Arkeologisk inventering. Ytings 1:34, Othem socken, Region Gotland. Lst Dnr !!! Rapport Arendus 2014:2. Dan Carlsson

Arkeologisk inventering. Ytings 1:34, Othem socken, Region Gotland. Lst Dnr !!! Rapport Arendus 2014:2. Dan Carlsson Arkeologisk inventering Ytings 1:34, Othem socken, Region Gotland. Lst Dnr. 431-4354-13 Rapport Arendus 2014:2 Omslagsbild. Den södra delen av inventeringsområdet, sedd från söder. Foto Fältinventering

Läs mer

Rapport Arendus 2014:35. Myrungs 1:30. Arkeologisk utredning. Myrungs 1:30 Linde socken Region Gotland Gotlands län 2014 Dan Carlsson

Rapport Arendus 2014:35. Myrungs 1:30. Arkeologisk utredning. Myrungs 1:30 Linde socken Region Gotland Gotlands län 2014 Dan Carlsson Rapport Arendus 2014:35 Myrungs 1:30 Arkeologisk utredning Myrungs 1:30 Linde socken Region Gotland Gotlands län 2014 Dan Carlsson Omslagsbild: En välbevarad och restaurerad sojde, belägen centralt i utredningsområdet.

Läs mer

Rapport Arendus 2014:24 DUCKER 1:58. Arkeologisk förundersökning. Ducker 1:58 Bunge socken Region Gotland Gotlands län 2014.

Rapport Arendus 2014:24 DUCKER 1:58. Arkeologisk förundersökning. Ducker 1:58 Bunge socken Region Gotland Gotlands län 2014. ! Rapport Arendus 2014:24 DUCKER 1:58 Arkeologisk förundersökning Ducker 1:58 Bunge socken Region Gotland Gotlands län 2014!! Dan Carlsson ! Arendus AB Färjeleden 5, 621 58 Visby. Org. nr: 556907 4411.

Läs mer

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 Rapport Arendus 2015:25 STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DNR 431-1973-15 Stenkumla socken Region Gotland Gotlands län 2016 Christian Hoffman Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Rapport Arendus 2014:12. VÄSTÖS 1:8 och 1:9. Arkeologisk utredning. Västös 1:8 och 1:9 Hall socken Region Gotland Gotlands län 2014.

Rapport Arendus 2014:12. VÄSTÖS 1:8 och 1:9. Arkeologisk utredning. Västös 1:8 och 1:9 Hall socken Region Gotland Gotlands län 2014. Rapport Arendus 2014:12 VÄSTÖS 1:8 och 1:9 Arkeologisk utredning Västös 1:8 och 1:9 Hall socken Region Gotland Gotlands län 2014 Christian Hoffman Omslagsbild: Stranden på fastigheten Västös 1:9 sedd från

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning

Särskild arkeologisk utredning Särskild arkeologisk utredning RAÄ SPROGE 30:1 M FL, MÅRTENS 1:27, SPROGE SOCKEN, REGION GOTLAND Fossil åkermark Rapport Arendus 2013:6 Dan Carlsson Omslagsbild. Åkervallar inom det södra delområdet. Foto

Läs mer

Bottarve 1:43, Bottarve 1:20

Bottarve 1:43, Bottarve 1:20 Rapport Arendus 2014:38 Bottarve 1:43, Bottarve 1:20 Arkeologisk förundersökning Bottarve 1:43, Bottarve 1:20 Fröjel socken Region Gotland Gotlands län 2014 Dan Carlsson Arendus AB Färjeleden 5, 21 58

Läs mer

Arkeologisk utredning vid Likmide i Björke

Arkeologisk utredning vid Likmide i Björke Rapport Arendus 2017:10 Arkeologisk utredning vid Likmide i Björke Arkeologisk utredning Dnr 431-525-17 Björke socken Region Gotland Gotlands län 2017 Dan Carlsson Omslagsbild: Gränssten? Foto: Dan Carlsson.

Läs mer

LINDE DUCKARVE 1:27. Rapport Arendus 2014:30. Arkeologisk förundersökning Dnr 431-2400-13

LINDE DUCKARVE 1:27. Rapport Arendus 2014:30. Arkeologisk förundersökning Dnr 431-2400-13 Rapport Arendus 2014:30 LINDE DUCKARVE 1:27 Arkeologisk förundersökning Dnr 431-2400-13 Vid RAÄ Linde 13:1 Linde socken Region Gotland Gotlands län 2014 Christian Hoffman Omslagsbild: Undersökningsytan

Läs mer

Ire, Hangvar Arkeologisk förundefsökning inför anläggande av parkeringsplats

Ire, Hangvar Arkeologisk förundefsökning inför anläggande av parkeringsplats Rapport Arendus 2015:18 Ire, Hangvar Arkeologisk förundefsökning inför anläggande av parkeringsplats Hangvar socken Region Gotland Gotlands län 2015 Dan Carlsson Arendus AB Färjeleden 5 621 58 VISBY info@arendus.se

Läs mer

KLAUSE 1:5. Rapport Arendus 2014:9. Arkeologisk förundersökning. Klause 1:5 RAÄ Klinte 23:1 Klinte socken Region Gotland Gotlands län 2014

KLAUSE 1:5. Rapport Arendus 2014:9. Arkeologisk förundersökning. Klause 1:5 RAÄ Klinte 23:1 Klinte socken Region Gotland Gotlands län 2014 Rapport Arendus 2014:9 KLAUSE 1:5 Arkeologisk förundersökning Klause 1:5 RAÄ Klinte 23:1 Klinte socken Region Gotland Gotlands län 2014 Christian Hoffman Omslagsbild: Kabelschaktet vid Klause sett från

Läs mer

Arkeologisk förundersökning

Arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning HALLUTE 1:20, NÄR SOCKEN, REGION GOTLAND Rapport Arendus 2013:29 Dan Carlsson Bakgrund Ägaren till nämnda fastighet avser att anlägga jordvärme på fastigheten När Hallute 1:20.

Läs mer

Rapport Arendus 2014:25. Vivlings 1:87. Arkeologisk utredning. Vivlings 1:87 Hellvi socken Region Gotland Gotlands län 2014 Dan Carlsson

Rapport Arendus 2014:25. Vivlings 1:87. Arkeologisk utredning. Vivlings 1:87 Hellvi socken Region Gotland Gotlands län 2014 Dan Carlsson Rapport Arendus 2014:25 Vivlings 1:87 Arkeologisk utredning Vivlings 1:87 Hellvi socken Region Gotland Gotlands län 2014 Dan Carlsson Arendus AB Färjeleden 5, 621 58 Visby. Org. nr: 556907 4411. Tel. 070-597

Läs mer

Avlopps- och infiltrationsanläggning invid gravfält vid Hammars i Norrlanda

Avlopps- och infiltrationsanläggning invid gravfält vid Hammars i Norrlanda Rapport Arendus 2017:11 Avlopps- och infiltrationsanläggning invid gravfält vid Hammars i Norrlanda Arkeologisk undersökning Dnr 431-3496-16 Norrlanda socken Region Gotland Gotlands län 2017 Christian

Läs mer

Lilla Bläsnungs. Rapport Arendus 2015:16. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15

Lilla Bläsnungs. Rapport Arendus 2015:16. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15 Rapport Arendus 2015:16 Lilla Bläsnungs Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15 Lilla Bläsnungs 1:43 Väskinde socken Region Gotland Gotlands län 2015 Dan

Läs mer

RAPPORT 2009:02. Arkeologisk förundersökning. Gällande fornlämning RAÄ 34 inom fastigheten Hemsjö 8:11, Hemsjö socken, Alingsås kommun, Västergötland.

RAPPORT 2009:02. Arkeologisk förundersökning. Gällande fornlämning RAÄ 34 inom fastigheten Hemsjö 8:11, Hemsjö socken, Alingsås kommun, Västergötland. RAPPORT 2009:02 Arkeologisk förundersökning Gällande fornlämning RAÄ 34 inom fastigheten Hemsjö 8:11, Hemsjö socken, Alingsås kommun, Västergötland. Mats Hellgren Västarvet/Lödöse Museum Rapport 2009:02

Läs mer

Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland

Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland ArkeoDok Rapport 2008:2 Bakgrund I samband med omläggning av ett större område från skogsmark

Läs mer

Rapport Arendus 2016:12 BUNGE, AUDUNGS 1:10. Arkeologisk förundersökning Dnr Bunge socken Region Gotland Gotlands län 2016.

Rapport Arendus 2016:12 BUNGE, AUDUNGS 1:10. Arkeologisk förundersökning Dnr Bunge socken Region Gotland Gotlands län 2016. Rapport Arendus 2016:12 BUNGE, AUDUNGS 1:10 Arkeologisk förundersökning Dnr 431-1336-16 Bunge socken Region Gotland Gotlands län 2016 Dan Carlsson Omslagsbild: Ett av de två områdena för växthus. Foto:

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40 Rapport 2012:40 Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av gravfältet RAÄ 29:1 i Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland. Tina Mathiesen Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande

Läs mer

APSE 1:1 och HÄFFINDS 1:11

APSE 1:1 och HÄFFINDS 1:11 Rapport Arendus 2014:23 APSE 1:1 och HÄFFINDS 1:11 Arkeologisk förundersökning Vid RAÄ Burs 216 och 10:1 Burs socken Region Gotland Gotlands län 2014 Christian Hoffman Omslagsbild: Apse gård sedd från

Läs mer

Rapport Arendus 2016:16 ÖJA LASSES 1:9. Arkeologisk förundersökning Dnr Öja socken Region Gotland Gotlands län 2016.

Rapport Arendus 2016:16 ÖJA LASSES 1:9. Arkeologisk förundersökning Dnr Öja socken Region Gotland Gotlands län 2016. Rapport Arendus 2016:16 ÖJA LASSES 1:9 Arkeologisk förundersökning Dnr 431-2670-15 Öja socken Region Gotland Gotlands län 2016 Christian Hoffman Omslagsbild: Undersökningsområdet på Lasses sett från sydväst.

Läs mer

Stensträng i Fresta. Arkeologisk förundersökning av Fornlämning 188, Fresta-Smedby 5:1, Fresta socken, Upplands-Väsby kommun, Uppland

Stensträng i Fresta. Arkeologisk förundersökning av Fornlämning 188, Fresta-Smedby 5:1, Fresta socken, Upplands-Väsby kommun, Uppland Stensträng i Fresta Arkeologisk förundersökning av Fornlämning 188, Fresta-Smedby 5:1, Fresta socken, Upplands-Väsby kommun, Uppland Rapport PM 2008:14 Tina Mathiesen Sammanfattning Niclas de Jounge Byggkonsult

Läs mer

Kabelförläggning invid två gravfält

Kabelförläggning invid två gravfält Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:62 Kabelförläggning invid två gravfält Förundersökning Fornlämning Ekeby 3:1 och Ekeby 9:1 Rista 4:4, Fornbro 5:2 och Blacksta 1:11 Ekeby socken Östhammars kommun

Läs mer

RONE ROES 1:73, LILLEGÅRDS 1:8 m.fl.

RONE ROES 1:73, LILLEGÅRDS 1:8 m.fl. Rapport Arendus 2015:3 RONE ROES 1:73, LILLEGÅRDS 1:8 m.fl. Arkeologisk förundersökning Dnr 431-1503-14 Vid RAÄ Rone 332:1, 289:1, 205:1 m fl Rone socken Region Gotland Gotlands län 2014 Christian Hoffman

Läs mer

En förhistorisk boplats i Rosersberg

En förhistorisk boplats i Rosersberg Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:49 En förhistorisk boplats i Rosersberg Inför uppförande av en telemast Arkeologisk förundersökning Rosersberg 11:15 Norrsunda socken Sigtuna kommun Uppland Jan

Läs mer

Vindkraft i Lårstad och Fågelstad

Vindkraft i Lårstad och Fågelstad uv öst rapport 2009:22 arkeologisk förundersökning Vindkraft i Lårstad och Fågelstad RAÄ 236, äldre färdväg Lårstad 1:5, Fågelsta 2:2 Västra Stenby socken, Motala kommun Östergötland Dnr 422-3600-2008

Läs mer

Utredning vid Närtuna-Ubby

Utredning vid Närtuna-Ubby ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:76 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Utredning vid Närtuna-Ubby RAÄ-nr Närtuna 208:1, 209:1 och 209:2, Närtuna socken, Norrtälje kommun, Uppland Ola Winter ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

glömstavägen Rapport 2013:04 En schaktkontroll vid

glömstavägen Rapport 2013:04 En schaktkontroll vid Rapport 2013:04 En schaktkontroll vid glömstavägen Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll vid boplatsen RAÄ Huddinge 328:1, Huddinge socken och kommun, Södermanland. Tina Mathiesen Läs rapporten

Läs mer

UTREDNING INOM TUNA 3:1

UTREDNING INOM TUNA 3:1 Rapport Länsmuseet Gävleborg 2019:07 UTREDNING INOM TUNA 3:1 Frivillig utredning Tuna 3:1 Sandvikens stad och kommun Gävleborgs län 2019 Frida Löjdström UTREDNING INOM TUNA 3:1 Frivillig utredning Tuna

Läs mer

Arkeologisk utredning inför planerad byggnation på fastigheten Tofta Krokstäde 1:51, Region Gotland

Arkeologisk utredning inför planerad byggnation på fastigheten Tofta Krokstäde 1:51, Region Gotland Arendus rapport 2018:25 Arkeologisk utredning inför planerad byggnation på fastigheten Tofta Krokstäde 1:51, Region Gotland Arkeologisk utredning Dnr: 431-2362-2018 Tofta socken Region Gotland Gotlands

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Orsa 1:13 och Tandberget 15:3 m.fl.

Orsa 1:13 och Tandberget 15:3 m.fl. Arkeologisk utredning, steg 1 Orsa 1:13 och Tandberget 15:3 m.fl. Orsa socken och kommun. Inför planerad nedläggning av jordkabel i anslutning till vindkraftetablering. 2014 Arkivrapport dnr 57/14 Greger

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Grävning för elkabel på gravfält

Grävning för elkabel på gravfält arkeologisk förundersökning Grävning för elkabel på gravfält raä 1 Gervide 1:35 Sjonhem socken Gotland Länsstyrelsen Gotlands län dnr 431-4410-06 Ann-Marie Pettersson 2007 arkeologisk förundersökning Grävning

Läs mer

Ansökan om nätkoncession för linje avseende två nya 0,8 kv likströmskraftledningar i luftledningsutförande mellan Suderby och Martille

Ansökan om nätkoncession för linje avseende två nya 0,8 kv likströmskraftledningar i luftledningsutförande mellan Suderby och Martille BILAGA 3C Arkeologisk utredning Ansökan om nätkoncession för linje avseende två nya 0,8 kv likströmskraftledningar i luftledningsutförande mellan Suderby och Martille Gotlands kommun, Gotlands län 2017-11-21

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Råssbyn. red. Bohusläns museum. Arkeologisk utredning Forshälla 7 och 321:2 Råssbyn 1:19 m.fl., Forshälla socken, Uddevalla kommun

Råssbyn. red. Bohusläns museum. Arkeologisk utredning Forshälla 7 och 321:2 Råssbyn 1:19 m.fl., Forshälla socken, Uddevalla kommun XX AU Råssbyn Råssbyn red. Bohusläns museum Rapport 2007:48 Arkeologisk utredning Forshälla 7 och 321:2 Råssbyn 1:19 m.fl., Forshälla socken, Uddevalla kommun red. Bohusläns museum Rapport 2007:48 R å

Läs mer

Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5

Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5 Rapport 2007:103 Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5 RAÄ 47 och 48 Tingstads socken Norrköpings kommun Östergötlands

Läs mer

Rapport över metallkartering av fyndplats för guldhalsring Dyple, Tofta socken, Gotland Lst. dnr. 431-6002-06

Rapport över metallkartering av fyndplats för guldhalsring Dyple, Tofta socken, Gotland Lst. dnr. 431-6002-06 Rapport över metallkartering av fyndplats för guldhalsring Dyple, Tofta socken, Gotland Lst. dnr. 431-6002-06 ArkeoDok Rapport 2007:2 Rapport Dyple Bakgrund År 1899 påträffades vid Dyple i Tofta socken

Läs mer

Västerhaninge 477:1 ARKEOLOGISTIK AB

Västerhaninge 477:1 ARKEOLOGISTIK AB Västerhaninge 477:1 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av boplats Västerhaninge 477:1 inom fastigheten Årsta 1:4, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Stockholms län Göran Wertwein ARKEOLOGISTIK

Läs mer

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län Linneberg 1:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:39 Jörgen

Läs mer

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Kallmora bergtäkt Kallmora 1:112, Norbergs socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09

Läs mer

En gång- och cykelväg i Norra Vallby, Västerås

En gång- och cykelväg i Norra Vallby, Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:46 En gång- och cykelväg i Norra Vallby, Västerås Antikvarisk kontroll Fornlämning Västerås 636:1 6 Västerås 4:86 Västerås (f.d. Skerike) socken Västerås kommun

Läs mer

Tallbohov. RAÄ-nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3, 101 samt objekt 9 och 15, Järfälla socken och kommun, Uppland. Karin Sundberg

Tallbohov. RAÄ-nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3, 101 samt objekt 9 och 15, Järfälla socken och kommun, Uppland. Karin Sundberg ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:35 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Tallbohov RAÄ-nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3, 101 samt objekt 9 och 15, Järfälla socken och kommun, Uppland Karin Sundberg Tallbohov ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Arkeologi inför ny GC-bana i S. Ving socken, Ulricehamn kommun, Västergötland

Arkeologi inför ny GC-bana i S. Ving socken, Ulricehamn kommun, Västergötland Arkeologi inför ny GC-bana i S. Ving socken, Ulricehamn kommun, Västergötland Arkeologi inför ny GC-bana i S. Ving socken Hökerum Ulricehamn kommun Elinor Gustavsson Västarvet kulturmiljö/ Lödöse museum

Läs mer

RAPPORT SKELLEFTEÅ MUSEUM

RAPPORT SKELLEFTEÅ MUSEUM RAPPORT Arkeologisk utredning med anledning av ny detaljplan, inom fastigheterna Bergsbyn 5:79 m.fl. i Norra Bergsbyn, Skellefteå stad och kommun, Västerbottens län SKELLEFTEÅ MUSEUM 2017.09.20 SKELLEFTEÅ

Läs mer

Hejnum socken. Rapport Arendus 2014:37. Arkeologisk förundersökning

Hejnum socken. Rapport Arendus 2014:37. Arkeologisk förundersökning Rapport Arendus 2014:37 Hejnum socken Arkeologisk förundersökning Norrby, Riddare och Bjärs Hejnum socken Region Gotland Gotlands län 2014 Dan Carlsson och Christian Hoffman Omslagsbild: Med grävskolan

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

Smedstad 1:24, Verkstadsområdet

Smedstad 1:24, Verkstadsområdet Rapport 2009:22 Arkeologisk utredning etapp 2 Smedstad 1:24, Verkstadsområdet Linköpings stad och kommun Östergötlands län Kjell Svarvar Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I N G

Läs mer

Torplämningar i morän

Torplämningar i morän Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:38 Torplämningar i morän Arkeologisk särskild utredning Västerlövsta-Mårtsbo 9:1, 7;1, 1:25, 1:26, 2:1, 1:5 Västerlövsta socken Julmyra 1:13 Vittinge socken Uppland

Läs mer

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av vindkraft i Töftedal i Dals-Ed

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av vindkraft i Töftedal i Dals-Ed Arkeologisk utredning inför utbyggnad av vindkraft i Töftedal i Dals-Ed Särskild arkeologisk utredning Inom fastigheten Töftedals-Bön 1:5, Töftedal socken och Dals-Eds kommun Författare Pernilla Morner

Läs mer

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland.

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport 2014:02 broby 1:1 Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se Järnvägsgatan 25, 131 54

Läs mer

Arkeologisk utredning

Arkeologisk utredning Arkeologisk utredning Norrvange 1:55, 1:76, 1:99, Lärbro socken, region Gotland Rapport Arendus 2013:10 Dan Carlsson Omslagsbild. Stentäkten idag Foto D. Carlsson. 3 Arkeologisk utredning, Norrvange 1:55,

Läs mer

Schaktkontroll Spånga

Schaktkontroll Spånga Arkeologisk förundersökning Schaktkontroll Spånga Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll, RAÄ Spånga 79:1 och 192:1, Akalla 4:1, respektive Bromsten 8:1 och 9:2, Stockholms kommun, Uppland.

Läs mer

Förhistoriska boplatslämningar vid gården Bosens

Förhistoriska boplatslämningar vid gården Bosens UV VÄST RAPPORT 2005:4 ARKEOLOGISK UTREDNING Förhistoriska boplatslämningar vid gården Bosens Halland, Tvååkers socken, Tvååker-Ås 2:8 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT 2005:4 ARKEOLOGISK UTREDNING Förhistoriska

Läs mer

Gotlands Museum. RAÄ Stora Kyrkebys 1:27 Hejnum Gotland Länsstyrelsen Gotlands län dnr Gunilla Wickman-Nydolf 2015

Gotlands Museum. RAÄ Stora Kyrkebys 1:27 Hejnum Gotland Länsstyrelsen Gotlands län dnr Gunilla Wickman-Nydolf 2015 Arkeologisk förundersökning RAÄ Stora Kyrkebys 1:27 Hejnum Gotland Länsstyrelsen län dnr 431-651-15 Gunilla Wickman-Nydolf 2015 Arkeologisk förundersökning RAÄ Stora Kyrkebys 1:27 Hejnum Gotland Länsstyrelsen

Läs mer

Intill Smedstad gård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:49. Arkeologisk utredning etapp 2

Intill Smedstad gård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:49. Arkeologisk utredning etapp 2 Rapport 2013:49 Arkeologisk utredning etapp 2 Intill Smedstad gård RAÄ 218:1, 379:1 och ÖM 1 Smedstad 1:4 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E

Läs mer

Norra Vi Ombyggnad av elnätet

Norra Vi Ombyggnad av elnätet UV ÖST RAPPORT 2007:84 ARKEOLOGISK UTREDNING OCH FÖRUNDERSÖKNING Norra Vi Ombyggnad av elnätet RAÄ 54, RAÄ 203 Norra Vi socken, Ydre kommun Östergötland Dnr 421-3088-2006 Sofia Lindberg UV ÖST RAPPORT

Läs mer

slutfört arkeologiskt fältarbete inom fastigheten Vilsta 2:1, Eskilstuna socken och kommun, Södermanlands län.

slutfört arkeologiskt fältarbete inom fastigheten Vilsta 2:1, Eskilstuna socken och kommun, Södermanlands län. Projekt nr:1632 1 (2) meddelande till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson 611 86 Nyköping från. Sörmlands Arkeologi AB, Patrik Gustafsson Gillbrand datum. 2017-05-24 ang. slutfört arkeologiskt

Läs mer

Rapport 2012:26. Åby

Rapport 2012:26. Åby Rapport 2012:26 Åby Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll intill fornlämning RAÄ 168:1 och 169:1 inom fastigheten Åby 1:4, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland. Tove Stjärna Rapport

Läs mer

Arkeologisk utreding vid Prästgården i Bollebygd

Arkeologisk utreding vid Prästgården i Bollebygd Arkeologisk utreding vid Prästgården i Bollebygd Arkeologisk utredning Bollebygd prästgård 1 :2 Bollebygd socken och kommun Elinor Gustavsson Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2016 :8 Västarvet

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:72 ARKEOLOGISK KONTROLL. Dalmark 1:4

ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:72 ARKEOLOGISK KONTROLL. Dalmark 1:4 ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:72 ARKEOLOGISK KONTROLL Dalmark 1:4 Dalmark, vid fornlämning Hammar 81:1, Hammar 83:1 och Hammar 223:1 inom fastigheterna Dalmark 1:4 och Dalmark 1:5 i Askersunds kommun,

Läs mer

Lingsbergsvägen. Antikvarisk kontroll längs

Lingsbergsvägen. Antikvarisk kontroll längs Antikvarisk kontroll längs Lingsbergsvägen Antikvarisk kontroll i samband med återplantering av alléträd i anslutning till Lingsbergs gård, Vallentuna socken och kommun, Uppland. Etapp 1 Kjell Andersson

Läs mer

Historiska lämningar i Kråkegård

Historiska lämningar i Kråkegård Arkeologisk utredning etapp 1 Historiska lämningar i Kråkegård utredning inför bostadsbyggande Bäckseda socken i Vetlanda kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2005:13 Fredrik

Läs mer

Kulturmiljöutredning inför upprättande av detaljplan inom fastigheten Säffle 6:18. By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2017:9

Kulturmiljöutredning inför upprättande av detaljplan inom fastigheten Säffle 6:18. By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2017:9 1 Kulturmiljöutredning inför upprättande av detaljplan inom fastigheten Säffle 6:18 By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2017:9 VÄRMLANDS MUSEUM Uppdrag Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Rosersberg. Avgränsande av tre boplatser. Arkeologisk utredning

Rosersberg. Avgränsande av tre boplatser. Arkeologisk utredning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:93 Rosersberg Avgränsande av tre boplatser Arkeologisk utredning Fornlämning Norrsunda 168:1, 291 och en oregistrerad fornlämning Rosersberg 11:15 och 10:262 Norrsunda

Läs mer

Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås

Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:08 ARKEOLOGISK ANTIKVARISK KONTROLL Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås 232:1, Västerås stad och kommun, Västmanland Dnr: 431-4884-10

Läs mer

SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016

SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016 Arkeologisk schaktningsövervakning SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016 Arkivrapport dnr

Läs mer

Vindkraft vid Norra Bohult

Vindkraft vid Norra Bohult Vindkraft vid Norra Bohult Arkeologisk utredning inför vindkraftsetablering inom fastigheten Norra Bohult 1:2 m fl, Anderstorps socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk

Läs mer

Mesta Östergård. Tyra Ericson. Södermanland, Fors socken, Mesta 5:19, Mesta 5:36, Mesta 5:37, Mesta 5:40, RAÄ 139 UV MITT, RAPPORT 2006:2

Mesta Östergård. Tyra Ericson. Södermanland, Fors socken, Mesta 5:19, Mesta 5:36, Mesta 5:37, Mesta 5:40, RAÄ 139 UV MITT, RAPPORT 2006:2 UV MITT, RAPPORT 2006:2 ARKEOLOGISK UTREDNING Mesta Östergård Södermanland, Fors socken, Mesta 5:19, Mesta 5:36, Mesta 5:37, Mesta 5:40, RAÄ 139 Tyra Ericson UV MITT, RAPPORT 2006:2 ARKEOLOGISK UTREDNING

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING KVARNHOLMEN Kartering av bebyggelselämningar på Kvarnholmen, RAÄ Nacka 287, Sicklaön 38:1, Nacka socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Väg 66, Västerås-Surahammar

Väg 66, Västerås-Surahammar Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:37 Väg 66, Västerås-Surahammar Nya utfarter och anslutningsvägar Särskild utredning Hacksätra 2:1, Kävsta 5:7, Rustberga 2:1 och Litsunda 2:9 Skerike och Lillhärad

Läs mer

Utmed riksväg 27. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:58 Anna Ödeén

Utmed riksväg 27. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:58 Anna Ödeén Utmed riksväg 27 Arkeologisk förundersökning av RAÄ 169, 170, 429, 430 och 434 inför ny sträckning av rv 27, Båraryd socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport

Läs mer

Tre nya tomter i Ekängen

Tre nya tomter i Ekängen Rapport 2012:44 Arkeologisk förundersökning Tre nya tomter i Ekängen Stensätter 1:12 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR

Läs mer

Munka Tågarp 26:1 ENFAMILJSHUS

Munka Tågarp 26:1 ENFAMILJSHUS Avgränsande arkeologisk förundersökning 2017 Munka Tågarp 26:1 ENFAMILJSHUS RAÄ Tosterup 5:1 och 31:1, Tosterups socken i Tomelilla kommun, Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2017:6 Lars Jönsson Avgränsande

Läs mer

Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken

Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken Rapport 2010:58 Arkeologisk utredning etapp 1 Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken Del av Gäddvik 1:10 Sankt Anna socken Söderköpings kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

E18, Västjädra-Västerås

E18, Västjädra-Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:65 E18, Västjädra-Västerås En bullervall vid Råby gård Särskild utredning RAÄ 710 Dingtuna-Råby 2:1 Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning

Läs mer

ÄLDRE VÄG VID HÄLLA GAMLA TOMT

ÄLDRE VÄG VID HÄLLA GAMLA TOMT ÄLDRE VÄG VID HÄLLA GAMLA TOMT ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, BADELUNDA SOCKEN (RAÄ 179), VÄSTERÅS KOMMUN, VÄSTMANLAND ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORTER FRÅN ARKEOLOGIKONSULT 2009:2346 BJÖRN HJULSTRÖM

Läs mer

Arkeologisk utredning etapp 2. Hovgården 1:5. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län. Viktoria Björkhager 2003

Arkeologisk utredning etapp 2. Hovgården 1:5. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län. Viktoria Björkhager 2003 Arkeologisk utredning etapp 2 Hovgården 1:5 Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager 2003 Rapport 27:2003 Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M Tekniska uppgifter Fastighet

Läs mer

Kulturmiljöutredning inför ny väg till planerad bergtäkt vid Alstrum. Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2016:24

Kulturmiljöutredning inför ny väg till planerad bergtäkt vid Alstrum. Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2016:24 Kulturmiljöutredning inför ny väg till planerad bergtäkt vid Alstrum Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2016:24 1 VÄRMLANDS MUSEUM Kulturarv Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Rapport 2004:32. Arkeologisk utredning etapp 2. Händelö 2:1. f d S:t Johannes socken Norrköpings stad och kommun Östergötlands län.

Rapport 2004:32. Arkeologisk utredning etapp 2. Händelö 2:1. f d S:t Johannes socken Norrköpings stad och kommun Östergötlands län. Rapport 2004:32 Arkeologisk utredning etapp 2 Händelö 2:1 f d S:t Johannes socken Norrköpings stad och kommun Östergötlands län Clas Ternström Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Rosenkälla golfbana. Arkeologisk utredning, etapp 1 vid golfbanan Rosenkälla Golf, vid Ullna i Vallentuna socken och kommun, Uppland.

Rosenkälla golfbana. Arkeologisk utredning, etapp 1 vid golfbanan Rosenkälla Golf, vid Ullna i Vallentuna socken och kommun, Uppland. Rosenkälla golfbana Arkeologisk utredning, etapp 1 vid golfbanan Rosenkälla Golf, vid Ullna i Vallentuna socken och kommun, Uppland Åsa Berger Rapport 2007:11 Rosenkälla golfbana Arkeologisk utredning,

Läs mer

Lämningar på Trollåsen

Lämningar på Trollåsen UV VÄST RAPPORT 2005:3 ARKEOLOGISK SLUTUNDERSÖKNING Lämningar på Trollåsen Västergötland, Askims socken, Hylte 1:5, RAÄ 22 och 168 Marianne Lönn UV VÄST RAPPORT 2005:3 ARKEOLOGISK SLUTUNDERSÖKNING Lämningar

Läs mer

Schakt vid Sidus 6:7 och Bråborg 1:1 och 1:4

Schakt vid Sidus 6:7 och Bråborg 1:1 och 1:4 Schakt vid Sidus 6:7 och Bråborg 1:1 och 1:4 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2010:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Schakt vid Sidus

Läs mer

Älby i Irsta ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2010:8 ARKEOLOGISK ANTIKVARISK KONTROLL I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Älby i Irsta ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2010:8 ARKEOLOGISK ANTIKVARISK KONTROLL I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2010:8 ARKEOLOGISK ANTIKVARISK KONTROLL I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Älby i Irsta Västmanland, Västerås kommun, Irsta socken, Älby 5:1 Leif Karlenby Arkeologgruppen i Örebro

Läs mer

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel Ramsjö 88:1 Antikvarisk kontroll Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland SAU rapport 2010:13 Pierre Vogel SAU rapporter 2010:13 ISSN SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica

Läs mer

Kv Krankroken, Erikslund, Västerås

Kv Krankroken, Erikslund, Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:62 Kv Krankroken, Erikslund, Västerås Särskild utredning Kv Krankroken m fl Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg Nr 2015:03A KN-SLM14-180 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Peter Berg datum. 2015-02-03 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning inför nybyggnad av E4 söder om Sundsvall

Särskild arkeologisk utredning inför nybyggnad av E4 söder om Sundsvall Särskild arkeologisk utredning inför nybyggnad av E4 söder om Sundsvall Socken: Njurunda, Kommun: Sundsvall, Landskap: Medelpad. Rapportnummer 2010:15 Ola George 2 Murberget Länsmuseet Västernorrland Box

Läs mer

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 Rapport 2007:27 Arkeologisk förundersökning Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 RAÄ 201 Kv Tandläkaren 5 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

arkivrapport Rapport 2016:15

arkivrapport Rapport 2016:15 Rapport 2016:15 arkivrapport Fornlämningarna Torshälla 8:1, 7:1 & 7:2. Roxnäs 3:169, 3:179 & 3:178, Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.

Läs mer

EKSTA KARLSÖ 1:3. Rapport Arendus 2014:29. Arkeologisk förundersökning. Vid RAÄ Eksta 257, 222, 558 m fl Eksta socken Region Gotland Gotlands län 2014

EKSTA KARLSÖ 1:3. Rapport Arendus 2014:29. Arkeologisk förundersökning. Vid RAÄ Eksta 257, 222, 558 m fl Eksta socken Region Gotland Gotlands län 2014 Rapport Arendus 2014:29 EKSTA KARLSÖ 1:3 Arkeologisk förundersökning Vid RAÄ Eksta 257, 222, 558 m fl Eksta socken Region Gotland Gotlands län 2014 Christian Hoffman Omslagsbild: Undersökningsytan vid

Läs mer