Läkemedelsupphandlingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelsupphandlingen"

Transkript

1 Nr Läkemedelskommittén i Värmland och läkemedelsenheten inom Landstinget i Värmland I detta nummer Läkemedelsupphandlingen för slutenvården är klar sid. 1 Metforminassocierade laktatacidoser sid. 2 Läkemedelsförråd på avdelning 6, Centralsjukhuset i Karlstad. Läkemedelsupphandlingen för slutenvården är klar Följsamhet gör stor besparing Upphandlingen av läkemedel inom slutenvården är slutförd och det har resulterat i den största upphandlingen av läkemedel hittills för landstinget i Värmland. Om vi nu följer dessa avtal kommer det generera en större besparing än tidigare för landstinget. Upphandlingen görs i samarbete med Sörmland och Örebros landsting. Det har varit Sörmlands läns landsting som organiserat arbetet kring upphandlingen men experter från alla tre landstingen har verkat i arbetsgrupper som stöttat arbetet. Resultatet av den här upphandlingen kommer att börja gälla från 1 januari 2013 och 2 år framåt med möjlighet att förlänga ytterligare 2 år. Samtidigt som de nya priserna på läkemedel börjar gälla så kommer alla priser också att anges i nettopriser, det vill säga vi ser rätt pris vid beställning och slipper hantera rabatter i efterhand. Fråga läkemedelsenheten om råd Läkemedelsenheten kommer att informera om upphandlingen. Kontakta oss gärna om ni undrar något om vilka läkemedel som är upphandlade. Lista över upphandlade läkemedel ska från årsskiftet att finnas på Alla upphandlade läkemedel finns med i avtalsdatabasen som ni hittar under se/vardstod/lakemedel/. Malin Rhodin Löndahl Apotekare, läkemedelsenheten Läkemedelsnytt på webben! sid. 3 Rekommenderade läkemedel 2013 sid. 3 Erfarenheter från utbildningseftermiddagen i neurologi sid. 4 Nya medarbetare på läkemedelsenheten sid länder deltog i internationell insats mot olagliga läkemedel sid. 7

2 Metforminassocierade laktatacidoser etformin är vårt mest använda perorala antidiabetikum. Det har sedan läkemedlets godkännande på M 1990-talet placerat sig som ett ohotat förstahandsval vid behandling av typ 2-diabetes. En aktuell fråga som nu diskuteras är huruvida man ska lätta på gränsen för kontraindikationen vid njurfunktionsnedsättning. Den rådande rekommendationen är GFR < 60, men nya riktlinjer lutar åt att sänka gränsen till GFR < 45. Det är en vanlig missuppfattning att Metformin i sig är nefrotoxiskt. Så är inte fallet, men risken för laktatacidoser vid sänkt njurfunktion skall tas på allvar då denna biverkning, om än ovanlig, inte sällan har dödlig utgång. Ökade laktatnivåer i blodet Metforminets främsta antidiabetiska effekt är att hämma glukoneogenesen. Denna sker i levern och kan hos typ 2-diabetiker vara upp till tre gånger så hög jämfört med en icke-diabetiker. Under glukoneogenesen tas substrat som t.ex. laktat upp från blodet och omvandlas till glukos. Metforminet hämmar denna process genom att inhibera upptaget av laktat in till hepatocyterna. Resultatet blir, förutom lägre blodsockernivåer, ökade mängder laktat i blodet. Detta är inget problem så länge man har friska njurar som kan ta hand om överskottet, men vid en njurfunktionsnedsättning ansamlas således laktat i blodet. Även Metformin, som annars också utsöndras renalt, ackumuleras och genererar ännu mer laktat. Till slut kan detta i värsta fall leda till en systemisk laktatacidos. Det är inte bara njursvikt som kan påverka laktatnivåerna i blodet. Samtliga tillstånd där laktatproduktionen ökar, så som t.ex. hypoxi vid KOL eller hypoperfusion vid hjärtsvikt, kan leda till ansamling av ämnet. En annan risksituation är alkoholism. Laktat och alkohol delar enzymatiska nedbrytningsvägar och när förråden tar slut stiger laktatnivåerna. Tillsammans med Metformin kan dessa tillstånd alltså bli mycket farliga. Hur vanligt är det då med Metforminassocierade laktatacidoser i Värmland? Under förskrevs mellan 2 2,5 miljoner dygnsdoser Metformin på recept per år. Under samma tidsperiod fann undertecknad vid en retrospektiv journalstudie 16 Metforminbehandlade patienter som vårdats på Centralsjukhuset i Karlstad p.g.a. laktatacidos. Trots avsaknad av kontrollerat serummetformin har läkemedlet ansetts vara den främsta förklaringen. I 12 av dessa fall är den utlösande orsaken akut njursvikt uppkommen p.g.a. diarréer och kräkningar under samtidig behandling med RAS-blockad, där patienterna alltså inte gjort uppehåll med sina mediciner. De övriga fallen innefattade ett akut postrenalt hinder samt 3 patienter med kända missbruksproblem som inkommer dehydrerade och/eller berusade och där övriga toxprover för ämnen som ensamt kan orsaka en laktatacidos varit negativa. Av dessa 16 patienter avlider fyra stycken under akutbehandling, och ytterligare en man några dagar senare. Tre av dem bedöms ha för mycket comorbiditet för att vårdas på IVA, men resten av fallen vårdas där initialt. Sju patienter kräver akut dialys. Påverkar detta rekommendationen att sänka njurfunktionsnivåerna innan preparatet blir kontraindicerat? Egentligen inte. Endast fyra av dessa 16 patienter hade ett GFR lägre än 60 de senaste månaderna innan insjuknandet. Risken för att drabbas verkar främst uppstå vid akuta och oförutsägbara försämringar. Det gör att vi kanske inte enbart ska titta på aktuella kreatininnivåer vid förskrivning, utan lägga mer engagemang på att informera patienter om vikten av att sluta med sina mediciner, då framför allt Metformin och RAS-blockad, vid tillstånd som kan ge uttalad dehydrering och njurpåverkan. Sådana tillstånd är bland annat diarré och/eller kräkning, feber, förvärrad hjärtsvikt, solsemester etc. Man bör fundera på lämpligheten att skriva ut preparatet till patienter med kända etylproblem. Vidare är kombinationen Metformin och RAS-blockad inte ovanlig, men bör kanske ännu mer betänkas hos patienter med nedsatt kognitivoch kommunikationsförmåga. Bättre patientinformation nödvändig Sammanfattningsvis är Metfomin vårt bästa och främsta behandlingsval vid typ 2-diabetes, och kontraindikationsgränsen för njurfunktionsnedsättning kan sannolikt sänkas, men med detta kommer ett ännu större behov av förbättrad patientinformation om vikten av tillfälliga utsättningar vid tillstånd som påverkar laktatproduktionen och/eller elimineringen. Johanna Rehnberg ST-läkare, njurmedicinska kliniken, Centralsjukhuset i Karlstad 2 REKOMMENDERAT NR

3 Använd gärna denna broschyr vid information till patienten. Du kan beställa den via mejl: Prenumerera på Läkemedelsnytt. Metformin/s För några år sedan tog vi i Malmö/Lund fram en metod för att mäta metformin i serum. Vi trodde från början att det skulle kunna bli ett verktyg för att hitta personer med tendens till ackumulation av metformin i blod och därmed kunna styra behandlingen hos personer med nedsatt njurfunktion. Under valideringen av metoden stod det dock klart att ingen, inte ens de med egfr neråt 30, verkade ackumulera metformin. Vi har också senare gjort en studie av alla metforminbehandlade i Malmö och funnit att hos personer över 79 års ålder har 38 procent egfr <60 ml/min/1,73m² under denna tvåårsperiod, 12 procent låg under 45. En tredjedel av dessa äldre patienter hade en 25-procentig sänkning av njurfunktionen någon gång under denna tidsperiod. Samtidigt kunde vi bara finna tre fall av laktatacidos under perioden (accepterat för publicering, Br J of Diabetes and Vascular Disease). En låg siffra även om vi missat någon. Ingen av de tre hörde heller till riskgruppen hög ålder eller tidigare nedsatt njurfunktion. Vi bör kunna låta våra äldre med måttlig njurfunktionsnedsättning få nytta av denna användbara drog men vi skall använda den på ett säkert sätt! Dosen kan behöva reduceras. Ackumulation av metformin och därmed risk för laktatacidos synes uppträda vid akut njursvikt vilket gör vår information till patienterna mycket viktig! Metformin skall sättas ut tillfälligt vid alla fall av akut sjukdom med risk för dehydrering och njursvikt, i synnerhet vid gastrointestinala förluster. Vi anser att denna information skall ges skriftligt och att den skall upprepas. Ett problem är dosexpedierade läkemedel, hur skall vi kunna plocka ur metformin när patienten riskerar dehydrering? Jag har inget bra svar men vi skall vara medvetna om problemet. Anders Frid Överläkare Endokrin klinken UMAS Referenser Frid A, Sterner G, Löndahl M, Wiklander C, Cato A, Vinge E, Andersson A. Novel assay of metformin levels in patients with type 2 diabetes and varying levels of renal function. Diabetes Care 2010; 33: Sterner G., Elmeståhl S, Frid A Renal function in a large cohort of metformin treated patients with type 2 diabetes mellitus British Journal of Diabetes & Vascular disease on line publicerad Läkemedelsnytt på webben! Nu har du möjlighet att prenumerera på Läkemedelsnytt korta notiser om läkemedel som presenteras på webben. Sex gånger om året ger Läkemedelskommittén ger ut tidsskriften Rekommenderat. För att du snabbare ska kunna få aktuell läkemedelsinformation kan du nu prenumerera på läkemedelsnyheter via webben. Du väljer själv om du vill få nyheterna skickat till dig via mail så fort nyheten läggs ut, en gång per vecka eller månad. I dagsläget finna denna funktion endast tillgänglig via landstingets intranät. Anmälan prenumeration via: Rekommenderade läkemedel 2013 Läkemedelskommitténs årliga lista över rekommenderade läkemedel är snart här. Listan presenteras den 16 och 17 januari kl , Samlingssalen, Centralsjukhuset i Karlstad. Samma information ges båda dagarna. Anmäl dig till Isabell Hassel via mejl senast den 10 januari. Huvudrubriker Diabetes Prostatacancer Gonorré/UVI hos män Njurfunktion Osteoporos Smärta Förmaksflimmer, hjärta REKOMMENDERAT NR

4 Erfarenheter från utbildningseftermidda en 16 oktober anordnade läkemedelskommittén en utbildningseftermiddag i äm- D net neurologi. Runt sextio åhörare som ville veta mer om epilepsi, huvudvärksutredning, Parkinsons sjukdom samt vad som är nytt på området MS-läkemedel samlades. Johan Rådberg och Rune Johansson, båda överläkare på neurologkliniken, turades om med att föreläsa. Epilepsi Johan Rådberg inledde med att berätta om epilepsi och att var tionde person drabbas av ett eller flera epileptiska anfall under livet. Ofta söker patienterna först hos primärvården med sina symtom. Johan visade på den rutin som finns för samverkan mellan allmänmedicin och neurologen när det gäller patienter med epilepsi eller misstänkt epilepsi. Utgångspunkten för överenskommelsen är att patienter med misstänkt epilepsi ska bedömmas av neurolog så snart som möjligt. Neurologen tar ställning till vilken utredning som är aktuell och fastställer diagnos. Vid epilepsi ansvarar neurologen för insättning och uppföljning av läkemedelsbehandling. Om det gäller en multisjuk, epilepsistabil patient så kan den eventuellt remitteras till allmänläkare och det gäller i första hand patienter som bor i ett särskilt boende 1. Underhållsbehandlingen av epilepsi är symtomatisk och vanligen indicerad efter minst två oprovocerade anfall. Behandlingen inleds med monoterapi som prövas i lägsta effektiva dos. Kombinationsbehandling övervägs om en till två antiepileptika prövats utan tillfredsställande effekt. Hälften av alla patienter blir anfallsfria med ett läkemedel medan övriga måste prova fler läkemedel i kombinationsbehandling. En tredjedel av patienterna blir aldrig anfallsfria. Vid fokala anfall hos vuxna är karbamazepin, lamotrigin och levetiracetam förstahandsval. För de två senare alternativen finns numera generiska preparat tillgängliga med samma namn som substansen. Eftersom det terapeutiska intervallet är smalt för epilepsiläkemedel är de inte automatiskt utbytbara på apotek och därför måste det generiska preparatet förskrivas på receptet. Till äldre patienter rekommenderas behandling med gabapentin och lamotrigin. Topiramat och valproat är båda andrahandsalternativ vid fokala anfall. Valproat ska dock undvikas till kvinnor i fertil ålder eftersom det har teratogen effekt. Vid generaliserade anfall är lamotrigin och valproat 1 Se allmänmedicins vårdprogram och riktlinjer på intranätet Epilepsisamverkansrutin gällande patienter med epilepsi även post stroke. förstahandsalternativ, men valproat ska endast förskrivas till fertila kvinnor när första- och andrahandspreparat inte haft avsedd effekt. Levetiracetam och topiramat kan provas i andra hand. För att styra behandlingen används effekt på anfall och tolerabilitet snarare än antiepileptikakoncentration. Karbamazepin inducerar läkemedelsmetaboliserande enzym av typen CYP3A och CYP2C, vilket leder till att metabolismen av flertalet läkemedel påverkas vid samtidig behandling. Exempelvis kan PK-värdet minska vid behandling med warfarin. Samtidig behandling med lamotrigin och p-piller kan leda till en halvering av serumkoncentrationen lamotrigin. Huvudvärksutredning Rune Johansson berättade om de många olika typer av huvudvärk som finns och hur viktigt det är att skilja på om det är en vanlig eller en farlig huvudvärk. Det viktigaste är att se och lyssna på patienten. Den som träffar patienten bör fråga sig varför den söker just nu och vad patienten själv tror är anledning till huvudvärken. Spänningshuvudvärk är den vanligaste typen av huvudvärk och här behövs ingen utredning och inte heller någon läkemedelsbehandling. Vid migrän kan olika behandlingsalternativ provas (smärtstillande receptfritt), genom att patienten medicinerar med ett av alternativen: acetylsalicylsyra 1000 mg. paracetamol 1000 mg. diklofenak 50 mg. naproxen 750 mg. ovanstående + suppositorium metoklopramid (Primperan) 20 mg. Om ovanstående behandling inte har bra effekt kan triptaner provas. Om en av triptanerna inte fungerar bra prova nästa, det föreligger interindividuella variationer. Av de olika preparat som kan användas som profylax så är propranolol (Inderal) förstahandmedel. Jämfört med andra betablockerare har propranolol bättre effekt men också mer biverkningar. Rune berättade också om läkemedelsutlöst huvudvärk, vilket kan uppstå både efter överförbrukning av triptaner och av andra analgetika. Samlad dokumentation visar att överförbrukning av triptaner snabbare ger en läkemedelsutlöst huvudvärk, jämfört med andra perifert verkande analgetika. Andra orsaker till huvudvärk och behandlingsalternativ som diskuterades var Hortons, subaraknoidalblödning och reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom (RCVS). 4 REKOMMENDERAT NR

5 gen i neurologi Parkinsons sjukdom Johan Rådberg informerade om Parkinsons sjukdom och berättade att mellan 400 och 450 patienter i Värmland har sjukdomen. Debutåldern ligger oftast mellan 50 och 70 år och varje år får ungefär 40 patienter en Parkinsondiagnos. Patienter som har motorikstörningar med ensidig debut av hypokinesi, vilotremor och rigiditet ska remitteras till neurolog för vidare utredning. Med rätt behandling har personer med sjukdomen ungefär samma överlevnad som jämförbara åldersgrupper. Behandlingen med läkemedel syftar till att: Tillföra levodopa som i hjärnan omvandlas till dopamin (Madopark, Sinemet, Stalevo Duodopa) Bromsa nedbrytning av dopamin med enzymhämmare (Comtess, Tasmar, Selegilin, Azilect) Förbättra verkan av dopamin med dopaminagonister (Sifrol, Requip, Apomorfin, Neupro, Cabaser, Pravidel) Behandlingen inleds ofta med 50 mg levodopa dagligen, men till yngre patienter provas vanligtvis en dopaminagonist i första hand. Motoriska fluktuationer kommer i regel efter fem till tio års behandling eftersom det terapeutiska intervallet blir allt mindre under behandlingens gång. Fluktuationerna utgörs av förutsägbara dosglapp, icke förutsägbara on-off-fenomen samt hyperkinesier beroende på för hög levodopados. Andra alternativa behandlingar vid Parkinsons sjukdom är: Apomorfin: Dopaminagonist som ges som injektion(er) eller som infusion. Duodopa: Kontinuerlig infusion av dopamin via sond till tolvfingertarmen Neurokirurgi: stereotaktisk teknik alternativt DBS (deep brain stimulation) Transplantation av dopaminhaltiga celler till basala ganglier MS-aktuellt kring läkemedelsbehandling Orsaken till MS är fortfarande oklar men Rune Johansson berättade att brist på vitamin D, rökning, Epstein Barr-virus och ärftlighet tros påverka risken att få MS. Sjukdomen finns i olika former som är mer eller mindre aktiv och som svarar olika bra på läkemedelsbehandling. Akut behandling av skov behandlas med prednisolon, 1000 mg per oralt dagligen i tre dagar eller i mer sällsynta fall med plasmaferes. I Värmland står cirka 200 patienter på bromsmedicinering i form av subkutan eller intramuskulär injektion med interferon beta eller glatirameracetat. Av det förstnämnda rekommenderas Extavia i första hand eftersom det har lägst pris. Infusion av Tysabri, monoklonal antikropp, används som bromsmedicinering av 27 personer och 10 personer har Gilenya i tablettform. Vilken bromsmedicinering som sätts in beror på vilken typ av MS patienten har: CIS clinically isolated syndrome och RR skovvis förlöpande M Extavia, Avonex, Rebif, Copaxone RR med hög inflammationsaktivitet Tysabri, Gilenya SP sekundär progressiv MS???????????? RP relapsing progressive MS Extavia PP primär progressiv MS???????????? Annan bromsande medicinering är immunglobulin (Privigen/ Octagam), mitoxantron (Novantrone), rituximab (Mabthera), cyklofosfamid (Sendoxan) och autolog stamcellstransplantation (HSCT). Nya behandlingar i tablettform är på ingång såsom BG-12 (metylfumarat) som är vältolererat och har bättre effekt än placebo och glatirameracetat, teriflunomid (Aubagio) som också är vältolererat och har lika god effekt som interferon beta (Rebif) samt laquinimod där man ännu inte vet så mycket om effekt och tolerans. Ett budskap att ta med är att läkemedelsbehandling av MS kostar mycket pengar, men andelen av den totala kostnaden blir allt mindre ju längre sjukdomen pågår då det senare i förloppet ofta krävs mycket annan vård. Tidig MS-behandling fördröjer handikapp. Läkemedelskommittén tackar därmed för den här utbildningseftermiddagen. Nästa gång är ämnet urologi Tid: 12 december klockan Plats: Galaxen, Landstingshuset Innehåll PSA-kontroll Prostatacancerbehandling BPH Blåstömningsrubbning Emma Olsson Apotekare, läkemedelsenheten REKOMMENDERAT NR

6 Nya medarbetare på läkemedelsenheten Annika Fredby Mitt namn är Annika Fredby och jag arbetar som klinisk apotekare på läkemedelsenheten. Här kommer jag att arbeta med satsningen Effektiv och säker läkemedelsanvändning i Värmland. Arbetet kommer att involvera utbildning av vårdpersonal och arbete inom terapigrupper men främst av allt kommer ni hitta mig ute på sjukhusen i Värmland där jag kommer att arbeta med rutinerna gällande läkemedel och vara ett stöd för verksamheten. Tidigare har jag arbetat på öppenvårdsapotek runt om i Värmland, främst i Sunne och Karlstad. På min fritid tränar jag gärna. Jag spelar volleyboll och håller på med en Svensk Tjejklassiker. Annars pysslar jag hemma i nya huset på Hammarö eller umgås med mina nära och kära. Anna Svensson Jag heter Anna Svensson och jobbar sedan september som klinisk apotekare på läkemedelsenheten. Min främsta arbetsuppgift kommer vara att delta i läkemedelsgenomgångar i öppenvården som en del i arbetet med Effektiv och säker läkemedelsanvändning i Värmland. Förutom läkemedelsgenomgångar kommer jag även vara delaktig i utbildning av vårdpersonal samt arbeta i terapigrupper. Tidigare har jag jobbat på öppenvårdsapotek här i Karlstad men kände redan under studietiden att det var klinisk farmaci jag ville jobba med. Så det ska bli spännande att komma igång ute på vårdcentralerna. På min fritid blir det mycket motion med bland annat löpning och fotboll och en hel del läsning där fantasy och deckare är favoriterna. Malin Rhodin Löndahl Mitt namn är Malin Rhodin Löndahl och jag jobbar på läkemedelsenheten som sjukhusapotekare. Jag kommer att jobba med läkemedelsförsörjningen inom landstinget. Främst genom att vara länken mellan apoteket och vården samt att arbeta med att implementera upphandlade och rekommenderade läkemedel. Jag studerade på apotekarprogrammet i Uppsala och började jobba på apotek i norra Värmland våren Innan jag började på läkemedelsenheten har jag jobbat på olika öppenvårdsapotek samt även ett apotek på djursjukhuset i Karlstad. Att jobba för läkemedelsenheten och Landstinget i Värmland innebär att man jobbar närmare vården och det är ett spännande jobb där man får använda sina apotekarkunskaper på bästa sätt! Jag bor tillsammans med min man och vår hund i Karlstad. På min fritid blir det många promenader med hunden som gärna går ett spår i skogen! Jag gillar att baka och bjuder gärna vänner och familj på fika! 6 REKOMMENDERAT NR

7 Saxat från 100 länder deltog i internationell insats mot olagliga läkemedel Över webbplatser har stängts ner, 79 personer har gripits och över 3,7 miljoner tabletter har tagits i beslag. Det blev resultatet när myndigheter runt om i världen gemensamt slog till mot handeln med olagliga läkemedel. I insatsen, kallad Pangea V, deltog 100 länder mellan 25 september och 2 oktober. I Sverige har Tullverket och Läkemedelsverket samverkat i operationen, som omfattat insatser mot såväl införsel som försäljning av olagliga läkemedel i landet. Med olagliga läkemedel menas läkemedel som inte har tillstånd att säljas i Sverige. Det kan vara produkter som innehåller läkemedelssubstanser eller rena förfalskningar av godkända läkemedel. Vi har varit på plats och sett en del av det flöde av läkemedel som kommer till Arlanda, säger Maria Gustafsson som är utredare på Läkemedelsverket. Köper man narkotikaklassade sömnmedel och värktabletter från okontrollerade internetsajter har man inte en chans att bedöma vad kapslarna man får egentligen innehåller. Det kom stora partier med det narkotikaklassade värkläkemedlet tramadol i omärkta påsar, helt utan uppgifter om innehåll eller dosering. Tullverket har hindrat införsel till Sverige av cirka tabletter under Pangea V och de vanligaste avsändarländerna var bl.a. Thailand, Indien och Turkiet. Att som privatperson föra in läkemedel med posten från ett annat land utanför EES till Sverige är överhuvudtaget inte tillåtet oavsett om läkemedlet är receptfritt eller receptbelagt. Läkemedelsverket kommer nu att analysera vilka typer av läkemedel som beslagtagits. Mycket av det som tagits i beslag finns inte på svenska marknaden eller är helt omärkta kapslar eller tabletter. Det handlar framför allt om narkotikaklassade läkemedel, potenshöjande medel och bantningsmedel. Men i flödet hittas även antibiotika. Oidentifierade kapslar som beslagtogs under operation Pangea V. Foto: Läkemedelsverket. Erfarenheter från tidigare studier visar att en betydande andel av de läkemedel som säljs olagligt via nätet antingen är okontrollerade förfalskningar, helt verkningslösa eller innehåller substanser som är otillåtna på grund av kända hälsorisker eller för att säkerhetsdata saknas. Det är också oroväckande att många väljer att köpa antibiotika utan recept från utlandet. Att själv ställa sin diagnos och behandla med antibiotika från nätsajter kan bidra till resistensutveckling, säger Maria Gustafsson, Läkemedelsverket. Det här är tredje året Tullverket deltar i den här internationella insatsen och det är uppenbart att människor fortsätter att beställa läkemedel på internet trots riskerna de utsätter sig för, säger Håkan Hansson, operativ samordnare Pangea V, Tullverket. REKOMMENDERAT NR

8 är ett informationsblad för förskrivare i Värmland och kommer ut med sex nummer per år. Postadress Rekommenderat Landstingshuset Karlstad Webbadress Redaktion Gunilla Welander Susanne Carlsson Catrin Furster Tove Tevell Ansvarig utgivare Gunilla Welander Önskar Catrin lycka till med nytt jobb! Vår kollega Catrin Furster har bestämt sig för att anta nya utmaningar som lektor på Karlstads universitet. Catrin började på läkemedelsenheten för cirka sju år sedan, då som konsult från Apoteket AB. Från och med februari 2008 har Catrin funnits i landstingets egen organisation. Apotekarrollen har under åren utvecklats och läkemedelsfrågorna har blivit allt större och viktigare inom landstinget. Catrin har under sina år varit med och utvecklat läkemedelsarbetet och under det senaste året har Catrin varit huvudansvarig för satsningen på Effektiv och säker läkemedelsanvändning i Värmland. Vi önskar henne all lycka till i sitt fortsatta arbete på universitetet! Vi önskar er alla en riktigt Läkemedelskommittén och läkemedelsenheten Grafisk form Júlia Megyeri Tryck City Tryck i Karlstad AB Mellansvenskt läkemedelsforum 6 7 februari 2013 Glöm inte att anmäla dig till Mellansvenskt läkemedelsforum i Örebro. Det är femte året i rad som läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen erbjuder regionala fortbildningsdagar för läkare. Ämnen Mage-tarm - protonpumpshämmare effekter och biverkningar, PPI-profylax, IBS Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket varför har inte alla godkända läkemedel läkemedelsförmån? Äldre och läkemedel hjärtsvikt, beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, långvarig smärta hos äldre. Psykiatri ångest, depression Diabetes aktuella rekommendationer, nya diabetesläkemedel Infektion nyheter vid behandling av UVI, importerade infektioner hos flyktingar m.fl. och behandling av HIVinfektioner. Anmälan och fullständigt program via

Gula Villan 2015 12 Johan Rådberg Neurologi och Rehabkliniken

Gula Villan 2015 12 Johan Rådberg Neurologi och Rehabkliniken Parkinsons sjukdom Gula Villan 2015 12 Johan Rådberg Neurologi och Rehabkliniken Neurologiska sjukdomar-12 i topp Stroke Epilepsi Parkinson Multipel skleros MS Hjärntumörer Polyneuropathi Myastenia Gravis

Läs mer

NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist

NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist 56 SJUKHUSLISTAN 2009 NEUROLOGI partiella anfall R karbamazepin Trimonil Retard generaliserade, svårklassifierade anfall R valproat Ergenyl Retard Akutbehandling av toniskt/kloniskt anfall R diazepam,

Läs mer

Parkinson utanför neurologkliniken. Mellansvenskt läkemedelsforum 2015 Örebro

Parkinson utanför neurologkliniken. Mellansvenskt läkemedelsforum 2015 Örebro Parkinson utanför neurologkliniken Mellansvenskt läkemedelsforum 2015 Örebro Önskemål/krav från patienter Förbättrad tillgång till neurologisk vård och rehabilitering Likvärdig vård över hela landet Rätt

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: Revisionsnr: Giltigt t.o.m.:

Dokument ID: Fastställandedatum: Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Neurologi Huvudvärk Migrän Se Läkemedelsboken för spänningshuvudvärk m.fl. Anfallsbehandling paracetamol* acetylsalicylsyra naproxen* sumatriptan* metoklopramid*

Läs mer

Metforminbehandling vid njursvikt

Metforminbehandling vid njursvikt Metforminbehandling vid njursvikt Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Örebro okt 2012 Metforminbehandling vid njursvikt? Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Stockholm

Läs mer

12 NEUROLOGI REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD

12 NEUROLOGI REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD 58 REKLISTAN 2015 www.vgregion.se/vardgivarstod MIGRÄN Analgetika/COX-hämmare Förstahandsval ASA, brustablett ev. med koffein paracetamol, brustablett, oral lösning Andrahandsval ibuprofen, tablett, kapsel,

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Neurologi Huvudvärk Migrän Se Läkemedelsboken för spänningshuvudvärk m.fl. Anfallsbehandling paracetamol* acetylsalicylsyra naproxen* sumatriptan* metoklopramid*

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Stort inflöde av olagliga läkemedel Fördjupad information från Pangea VI

Stort inflöde av olagliga läkemedel Fördjupad information från Pangea VI Stort inflöde av olagliga läkemedel Fördjupad information från Pangea VI 2013-12-12 Pangea är en internationell Internet Week of Action mot olaglig läkemedelsförsäljning som samordnas av Interpol. Det

Läs mer

Rätt rustad för vägen framåt

Rätt rustad för vägen framåt Patientinformation Rätt rustad för vägen framåt Behandling med TRAJENTA vid typ 2-diabetes Behandling vid typ 2-diabetes Typ 2-diabetes är, som du säkert redan vet, en sjukdom som innebär att man har

Läs mer

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY VAD ÄR SYNJARDY? Din läkare har ordinerat SYNJARDY för att sänka ditt blodsocker.

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Äldre patienter och njursvikt Ulf Åhman

Äldre patienter och njursvikt Ulf Åhman Äldre patienter och njursvikt Ulf Åhman 170328 Njurens åldrande 1000000 nefron/njure vid födseln Succesiv mognad upp mot 2 åå GFR ca 125 ml/min vid 20 åå GFR ca 60 ml/min vid 80 åå Bild på GFR-nedgång

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

NEUROLOGI MIGRÄN. Analgetika Förstahandsval ASA, brustablett ev. med koffein paracetamol, brustablett, oral lösning

NEUROLOGI MIGRÄN. Analgetika Förstahandsval ASA, brustablett ev. med koffein paracetamol, brustablett, oral lösning NEUROLOGI MIGRÄN Analgetika Förstahandsval ASA, brustablett ev. med koffein paracetamol, brustablett, oral lösning Andrahandsval naproxen, tablett, supp. (ej enterotablett) Tredjehandsval ibuprofen, tablett,

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-03-26

BESLUT. Datum 2010-03-26 BESLUT 1 (5) Datum 2010-03-26 Vår beteckning SÖKANDE Nordic InfuCare AB Box 1225 131 28 Nacka Strand SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2014 Gäller: t.o.m. 31 december 2015 Dokumenttyp Ansvarig

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

1) Läkemedelsverket rekommenderar angående hormonella antikonceptionsmetoder:

1) Läkemedelsverket rekommenderar angående hormonella antikonceptionsmetoder: 1) Läkemedelsverket rekommenderar angående hormonella antikonceptionsmetoder: a) Vid samtidig behandling med rifampicin, vissa HIV-läkemedel, antiepileptika såsom karbamazepin, fenytoin och fenobarbital

Läs mer

Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar

Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar Dnr 4.3.1-2014-104307 2015-05-22 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala,

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin)

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Denna broschyr har du fått av din läkare eller sjuksköterska INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Patientinformation för dig som behandlas med JARDIANCE mot typ 2-diabetes Ett steg i

Läs mer

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid)

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) 1 Vad är multipel skleros? Denna information är avsedd för dig som har skovvis förlöpande multipel

Läs mer

Dopaminergika dopaminliknande effekter mot WED/RLS

Dopaminergika dopaminliknande effekter mot WED/RLS Dopaminergika dopaminliknande effekter mot WED/RLS Dopaminergika är ett annat namn för läkemedel som har dopaminliknande effekter på vissa specialiserade hjärnceller, neuroner. Inom dopaminergika finns

Läs mer

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 10 mars 2016 Gäller: t.o.m. 10 mars 2018 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet

Läs mer

HUVUDVÄRK BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER I VÄSTRA GÖTALANDS REGIONEN. Mats Cederlund Göteborg 151104

HUVUDVÄRK BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER I VÄSTRA GÖTALANDS REGIONEN. Mats Cederlund Göteborg 151104 HUVUDVÄRK BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER I VÄSTRA GÖTALANDS REGIONEN Mats Cederlund Göteborg 151104 HUVUDVÄRK HOS BARN OCH UNGDOMAR Primär huvudvärk Huvudvärk av spänningstyp Migrän Hortons huvudvärk (ovanlig

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Falldiskussion 1. Navigate PD 1

Falldiskussion 1. Navigate PD 1 Falldiskussion 1 1 FALLSTUDIE 1 Man född 1951 2007 stelhet och svaghet i hö ben 2008 tillkomst av nedsatt finmotorik hö hand, samt ryggont, remitterad till ortoped som via MR fann spinal stenos, därtill

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS (NATALIZUMAB)

TILL DIG SOM FÅR BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS (NATALIZUMAB) TILL DIG SOM FÅR (NATALIZUMAB) BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS Tag noga del av informationen i bipacksedeln som följer med läkemedlet. 1 Denna broschyr är ett komplement till behandlande

Läs mer

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter hos kortisonbehandlade IBD patienter Dessa riktlinjer avser primär osteoporosprofylax hos IBD patienter som använder kortison. Vid klinisk misstanke om manifest osteoporos som t.ex. lågenergi frakturer

Läs mer

RUTIN Läkemedelsbehandling vid tuberkulos

RUTIN Läkemedelsbehandling vid tuberkulos Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Version Infektion 2013-09-18 Utfärdad av: Elisabet Lönnermark, överläkare Godkänd av: Rune Wejstål, verksamhetschef Revisionsansvarig: Ann Paterson-Flisberg, verksamhetsassistent

Läs mer

Som alternativ kan ett NSAID-preparat användas, exempelvis naproxen eller diklofenak. I andra hand används en triptan eller ett ergotaminpreparat.

Som alternativ kan ett NSAID-preparat användas, exempelvis naproxen eller diklofenak. I andra hand används en triptan eller ett ergotaminpreparat. Behandling av migrän Sammanfattning Migrän karakteriseras av en kraftig ensidig huvudvärk som kommer anfallsvis. Värken åtföljs ofta av illamående och kräkningar, och föregås ibland av en samling varningssymtom

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Dnr HSS 2015-0008 Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Läkemedelskommittén arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Enheten för kunskapsstyrning utgör kommitténs administrativa stöd i

Läs mer

Tentamen DX Klinisk farmakologi. Maxpoäng 30

Tentamen DX Klinisk farmakologi. Maxpoäng 30 1/9 Tentamen DX5 161212 Klinisk farmakologi Maxpoäng 30 Tentan består av 19 frågor. Skriv svaren efter frågan. MEQ = max 15 p, dina poäng Vid platsbrist fortsätt på baksidan. Lycka till! 2/9 3/9 1. a)

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Plegridy Injektionsvätska, lösning i förfylld. 63 mikrogram och 94 mikrogram.

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Plegridy Injektionsvätska, lösning i förfylld. 63 mikrogram och 94 mikrogram. 2015-05-21 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE BiogenIdec Sweden AB Kanalvägen 12 194 61 Upplands Väsby SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

DIABETES OCH EREKTIONSSVIKT EN LITEN SKRIFT OM DIABETES, KÄRLEK OCH EREKTION

DIABETES OCH EREKTIONSSVIKT EN LITEN SKRIFT OM DIABETES, KÄRLEK OCH EREKTION 1 DIABETES OCH EREKTIONSSVIKT EN LITEN SKRIFT OM DIABETES, KÄRLEK OCH EREKTION 2 3 Diabetes och erektionssvikt De flesta diabetiker kan en hel del om sin sjukdom och sköter noga både sin kost, motion och

Läs mer

Sammanfattning av Kristina Gustafssons sjukdomsprogression

Sammanfattning av Kristina Gustafssons sjukdomsprogression Sammanfattning av Kristina Gustafssons sjukdomsprogression SJUKDOMSFAS FAS 1 TIDIGT STADIUM FAS 2A FÖRE BEHANDLING FAS 2B FÖRE BEHANDLING FAS 3 EFTER BEHANDLING KLINISKA SYMTOM 5 års bra kontroll med perorala

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

EFFEKT I TID En patientbroschyr om MS och TYSABRI. Diagnos Centrala nervsystemet Behandling Mål med behandling Effekt Hos MS-sköterskan

EFFEKT I TID En patientbroschyr om MS och TYSABRI. Diagnos Centrala nervsystemet Behandling Mål med behandling Effekt Hos MS-sköterskan EFFEKT I TID En patientbroschyr om MS och TYSABRI Diagnos Centrala nervsystemet Behandling Mål med behandling Effekt Hos MS-sköterskan Vad är MS? Världens första professor i neurologi hette Jean-Martin

Läs mer

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE LÄKEMEDEL TILL ÄLDRE De senaste 20 åren har mängden läkemedel till personer äldre än 75 år ökat med nära 70%. Personer på särskilt boende har i genomsnitt 8-10 preparat per person.

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV.

PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV. PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV. Den här broschyren är framtagen till den som önskar veta mer om PrEP, funderar på att använda det eller

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Escitalopram och sertralin som förstahandsmedel vid Långvarig ångest Depression Citalopram utgår Ångest

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Läkemedel. Matts Engvall. Specialist i allmänmedicin Matts Engvall

Läkemedel. Matts Engvall. Specialist i allmänmedicin Matts Engvall 1 Läkemedel Några tankar om läkemedel, om den specifika och den ospecifika effekten, om att pröva ett läkemedel, om biverkningar och om utprovningen av rätt dos. Matts Engvall Specialist i allmänmedicin

Läs mer

PATIENTFALLBESKRIVNINGAR

PATIENTFALLBESKRIVNINGAR PATIENTFALLBESKRIVNINGAR ERIK SVENSSON (Född 1957) Erik Svensson föddes 1957. Hans fru, Eva, är lika gammal. Tillsammans äger och driver de en bensinstation och bor i en 3rumslägenhet i en liten stad.

Läs mer

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart 16 SMÄRTA REKLISTAN 2015 73 UTBYTBART LÄKEMEDEL ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart och utvärdera alltid effekten! Vid övergång från akut till långvarigt smärttillstånd ändrar smärtan karaktär

Läs mer

Källor till läkemedelsinformation. Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

Källor till läkemedelsinformation. Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Källor till läkemedelsinformation Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Vanliga åkommor tag hjälp av Kloka Listan! Beslutas årligen av Stockholms Läns Läkemedelskommitté Rekommendationer

Läs mer

Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Dialogen. Ordförande

Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Dialogen. Ordförande LÄKEMEDELSKOMMITTÉ MÖTESANTECKNINGAR 2010-01-19 Tid Tisdag den 19 januari 2010, kl 13.30 16.45 Plats Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Dialogen Närvarande Annika Braman Eriksson Åsa Wiberg Kristin

Läs mer

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Läkemedlen har en dokumenterad nytta Alla läkemedel har godkänts av läkemedelsmyndigheterna och har

Läs mer

Apodos mer än bara en påse med läkemedel Information till dig som arbetar inom vården

Apodos mer än bara en påse med läkemedel Information till dig som arbetar inom vården Apodos mer än bara en påse med läkemedel Information till dig som arbetar inom vården Vad är Apodos? Apodos är Apotekets tjänst för dosförpackade läkemedel. Men Apodos är betydligt mer än bara påsar med

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Morbus Parkinson, någon ny medicin på gång?

Morbus Parkinson, någon ny medicin på gång? Morbus Parkinson, någon ny medicin på gång? Dag Nyholm, leg.läk., docent Neurologkliniken Inst. f. neurovetenskap, neurologi Morbus Parkinson, någon ny medicin på gång? Hur ställs diagnosen och vilka differentialdiagnoser

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning /2005

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning /2005 BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE H. LUNDBECK AB Box 23 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Källor till läkemedelsinformation. Klinisk farmakologi Institutionen för Laboratoriemedicin Institutionen för Medicin Solna

Källor till läkemedelsinformation. Klinisk farmakologi Institutionen för Laboratoriemedicin Institutionen för Medicin Solna Källor till läkemedelsinformation Klinisk farmakologi Institutionen för Laboratoriemedicin Institutionen för Medicin Solna Vanliga åkommor tag hjälp av Kloka Listan! Beslutas årligen av Stockholms Läns

Läs mer

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Allmänt Alla rekommendationer gäller oavsett kön om inget annat anges. Rekommendationer för Parkinsons sjukdom

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2009-03-03 Vår beteckning SÖKANDE UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Allé 15 DK-2300 Köpenhamn S SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Läs mer

Nervsystemet Rekommenderade läkemedel

Nervsystemet Rekommenderade läkemedel Nervsystemet Rekommenderade läkemedel Norrbottens läkemedelskommitté ATC-kod anges efter substansnamn. Se motivering Nervsystemet. Demens Donepezil N06DA02 ARICEPT Epilepsi, anfallskupering Diazepam N05BA01

Läs mer

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 SIL - hålla koll på läkemedel 2 SIL en läkemedelskälla för livet 3 Nya SIL tjänster Interaktioner

Läs mer

2010-06-29. Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel.

2010-06-29. Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. 2010-06-29 1 (6) Vår beteckning FÖRETAG GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

MS eller multipel skleros är den allmännast förekommande. Läkemedelsbehandlingen av MS BLIR MÅNGSIDIGARE

MS eller multipel skleros är den allmännast förekommande. Läkemedelsbehandlingen av MS BLIR MÅNGSIDIGARE ANNE REMES Professor, överläkare Neurologiska kliniken, Östra Finlands universitet och Kuopio universitetssjukhus Läkemedelsbehandlingen av MS BLIR MÅNGSIDIGARE Man har redan länge velat ha effektivare

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland

1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland 1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland 1015-1030: Varför är PPI en långlivad gäst på våra medicinlistor och dosordinationer?

Läs mer

Att dosera läkemedel vid njursvikt

Att dosera läkemedel vid njursvikt 20180131 Att dosera läkemedel vid njursvikt Hans Furuland, överläkare Njurmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala Njurfunktionen Agenda Biotillgänglighet Distributionsvolym Proteinbindning Elimination Farmakodynamik

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer. VIA20140116PSE02 www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Du har fått ett recept på Viagra,

Läs mer

Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen

Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen Inför kursen i klinikorienterad farmaci förväntas du ha grundläggande kunskaper i farmakoterapi motsvarande kurserna Farmakoterapi 7,5 hp och Fördjupad farmakoterapi

Läs mer

Hjärta och smärta. en guide för hantering av receptfria smärtstillande läkemedel. Till dig som har barn i skolåldern

Hjärta och smärta. en guide för hantering av receptfria smärtstillande läkemedel. Till dig som har barn i skolåldern Hjärta och smärta en guide för hantering av receptfria smärtstillande läkemedel Till dig som har barn i skolåldern 2 Varför en guide om hantering av receptfria smärtstillande läkemedel? Guiden Hjärta och

Läs mer

SAKEN BESLUT 1 (5) UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Alle 15 2300 Köpenhamn S SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN BESLUT 1 (5) UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Alle 15 2300 Köpenhamn S SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2010-06-07 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Alle 15 2300 Köpenhamn S SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan

Läs mer

Läkemedel till äldre 214 215

Läkemedel till äldre 214 215 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Äldre och läkemedel 18 november 2016

Äldre och läkemedel 18 november 2016 Äldre och läkemedel 18 november 2016 Tobias Carlsson, leg apotekare Närhälsan Sekreterare Terapigrupp Äldre och läkemedel Regionala terapigruppen Äldre och läkemedel En del av Västra Götalandsregionens

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning /2004

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning /2004 BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2005-02-01 1229/2004 SÖKANDE PFIZER AB Box 501 183 25 Täby Företrädare: Johan Bolander SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Namn Styrka Förpackning AIP AUP Duodopa 20 mg+5 mg 7x100 ml 6 910 SEK 7 111 SEK

Namn Styrka Förpackning AIP AUP Duodopa 20 mg+5 mg 7x100 ml 6 910 SEK 7 111 SEK BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-01-23 Vår beteckning 1443/2003 SÖKANDE NeoPharma Production AB Ulf Rosén Box 22 751 03 UPPSALA SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Erfarenheter av NOAK Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Antal patienter på AK-mottagningen 1995-2013 4500 4000 3500 3000 2500 2000 Serie1 1500 1000 500 0 1995 2000

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Domperidon Ebb Munsönderfallande tablett. 10 mg Blister, 30 tabletter

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Domperidon Ebb Munsönderfallande tablett. 10 mg Blister, 30 tabletter 2013-04-24 1 (7) Vår beteckning SÖKANDE Ebb Medical AB Box 114 371 22 Karlskrona SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

På toppen av karriären eller en samhällsbörda.

På toppen av karriären eller en samhällsbörda. På toppen av karriären eller en samhällsbörda. Fler Neurologer: Var hittar jag en specialist. Rätt medicin: Hjälp mig att få bra behandling. Lika vård: Vad finns att få ute i landet. Parkinsons sjukdom

Läs mer

Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Njursjukdomar Klokt råd 2014 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel Beräkna njurfunktionen

Läs mer

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv lu Äldres sjukvård Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998) Biverkningar i

Läs mer

2013-10-04. Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK

2013-10-04. Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK 1 Läkemedelsförmånen Samhället subventionerar kostnader för läkemedel och vissa andra varor på recept,

Läs mer

Hur känner man igen att det är Parkinson?

Hur känner man igen att det är Parkinson? Hur känner man igen att det är Parkinson? Professor Sten-Magnus Aquilonius, Uppsala, har nyligen gått i pension. Susanna Lindvall, ParkinsonFörbundet, passade på att ställa några angelägna frågor till

Läs mer

Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET

Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET Teamarbete runt patienten Apotekare Dietist Läkare Fysioterapeut (sjukgymnast) Logoped

Läs mer

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pronaxen 250 mg tabletter OTC 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Pronaxen 250

Läs mer

Håkan Hansson Tullverket KCGM

Håkan Hansson Tullverket KCGM PANGEA IV Håkan Hansson Tullverket KCGM Pressmeddelande 2011-09-27 kl. 14.00 Samordnad internationell insats mot olagliga läkemedel Ett stort antal webbplatser har stängts ner, ett 50-tal personer har

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. 1 Sjukdomen är ofta förknippad med övervikt. En viktig del av behandlingen är därför

Läs mer

Detta informationsblad som du har fått av din läkare/sjuk sköterska innehåller information om Dacepton (apomorfin) Behandling med D-mine Pen

Detta informationsblad som du har fått av din läkare/sjuk sköterska innehåller information om Dacepton (apomorfin) Behandling med D-mine Pen Detta informationsblad som du har fått av din läkare/sjuk sköterska innehåller information om Dacepton (apomorfin) Behandling med D-mine Pen Vad är Dacepton? Dacepton är ett läkemedel som liknar dopamin

Läs mer

Olämpliga listan om okloka läkemedel för äldre. Magdalena Pettersson Apotekare, Läkemedelscentrum Västerbottens läns landsting

Olämpliga listan om okloka läkemedel för äldre. Magdalena Pettersson Apotekare, Läkemedelscentrum Västerbottens läns landsting Olämpliga listan om okloka läkemedel för äldre Magdalena Pettersson Apotekare, Läkemedelscentrum Västerbottens läns landsting Läkemedelscentrum - LMC Information och utbildning i läkemedelsfrågor för hälso-

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län september 2014 Inledning Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR TYSABRI BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS

TILL DIG SOM FÅR TYSABRI BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS TILL DIG SOM FÅR TYSABRI BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS 2 Denna broschyr är ett komplement till behandlande sjukvårdspersonals patientinformation om TYSABRI. TILL DIG SOM FÅR TYSABRI

Läs mer

KLOKA LISTAN 2016. Expertrådet för neurologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2016. Expertrådet för neurologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Allmänt Alla rekommendationer gäller oavsett kön om inget annat anges. Rekommendationer för Parkinsons sjukdom

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:2 av Aram El Khoury m.fl. (kd) om farmacevten i vården - sjukvårdsintegrerad farmaci Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet

Läs mer

8. Nuvarande praxis. 8.1 Inledning

8. Nuvarande praxis. 8.1 Inledning 8. Nuvarande praxis 8.1 Inledning Sömnbesvär behandlas, som framgått av tidigare kapitel, i stor utsträckning med läkemedel. Enligt Apotekets försäljningsstatistik uppgick försäljningen av sömnmedel och

Läs mer