Läkemedelsupphandlingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelsupphandlingen"

Transkript

1 Nr Läkemedelskommittén i Värmland och läkemedelsenheten inom Landstinget i Värmland I detta nummer Läkemedelsupphandlingen för slutenvården är klar sid. 1 Metforminassocierade laktatacidoser sid. 2 Läkemedelsförråd på avdelning 6, Centralsjukhuset i Karlstad. Läkemedelsupphandlingen för slutenvården är klar Följsamhet gör stor besparing Upphandlingen av läkemedel inom slutenvården är slutförd och det har resulterat i den största upphandlingen av läkemedel hittills för landstinget i Värmland. Om vi nu följer dessa avtal kommer det generera en större besparing än tidigare för landstinget. Upphandlingen görs i samarbete med Sörmland och Örebros landsting. Det har varit Sörmlands läns landsting som organiserat arbetet kring upphandlingen men experter från alla tre landstingen har verkat i arbetsgrupper som stöttat arbetet. Resultatet av den här upphandlingen kommer att börja gälla från 1 januari 2013 och 2 år framåt med möjlighet att förlänga ytterligare 2 år. Samtidigt som de nya priserna på läkemedel börjar gälla så kommer alla priser också att anges i nettopriser, det vill säga vi ser rätt pris vid beställning och slipper hantera rabatter i efterhand. Fråga läkemedelsenheten om råd Läkemedelsenheten kommer att informera om upphandlingen. Kontakta oss gärna om ni undrar något om vilka läkemedel som är upphandlade. Lista över upphandlade läkemedel ska från årsskiftet att finnas på Alla upphandlade läkemedel finns med i avtalsdatabasen som ni hittar under se/vardstod/lakemedel/. Malin Rhodin Löndahl Apotekare, läkemedelsenheten Läkemedelsnytt på webben! sid. 3 Rekommenderade läkemedel 2013 sid. 3 Erfarenheter från utbildningseftermiddagen i neurologi sid. 4 Nya medarbetare på läkemedelsenheten sid länder deltog i internationell insats mot olagliga läkemedel sid. 7

2 Metforminassocierade laktatacidoser etformin är vårt mest använda perorala antidiabetikum. Det har sedan läkemedlets godkännande på M 1990-talet placerat sig som ett ohotat förstahandsval vid behandling av typ 2-diabetes. En aktuell fråga som nu diskuteras är huruvida man ska lätta på gränsen för kontraindikationen vid njurfunktionsnedsättning. Den rådande rekommendationen är GFR < 60, men nya riktlinjer lutar åt att sänka gränsen till GFR < 45. Det är en vanlig missuppfattning att Metformin i sig är nefrotoxiskt. Så är inte fallet, men risken för laktatacidoser vid sänkt njurfunktion skall tas på allvar då denna biverkning, om än ovanlig, inte sällan har dödlig utgång. Ökade laktatnivåer i blodet Metforminets främsta antidiabetiska effekt är att hämma glukoneogenesen. Denna sker i levern och kan hos typ 2-diabetiker vara upp till tre gånger så hög jämfört med en icke-diabetiker. Under glukoneogenesen tas substrat som t.ex. laktat upp från blodet och omvandlas till glukos. Metforminet hämmar denna process genom att inhibera upptaget av laktat in till hepatocyterna. Resultatet blir, förutom lägre blodsockernivåer, ökade mängder laktat i blodet. Detta är inget problem så länge man har friska njurar som kan ta hand om överskottet, men vid en njurfunktionsnedsättning ansamlas således laktat i blodet. Även Metformin, som annars också utsöndras renalt, ackumuleras och genererar ännu mer laktat. Till slut kan detta i värsta fall leda till en systemisk laktatacidos. Det är inte bara njursvikt som kan påverka laktatnivåerna i blodet. Samtliga tillstånd där laktatproduktionen ökar, så som t.ex. hypoxi vid KOL eller hypoperfusion vid hjärtsvikt, kan leda till ansamling av ämnet. En annan risksituation är alkoholism. Laktat och alkohol delar enzymatiska nedbrytningsvägar och när förråden tar slut stiger laktatnivåerna. Tillsammans med Metformin kan dessa tillstånd alltså bli mycket farliga. Hur vanligt är det då med Metforminassocierade laktatacidoser i Värmland? Under förskrevs mellan 2 2,5 miljoner dygnsdoser Metformin på recept per år. Under samma tidsperiod fann undertecknad vid en retrospektiv journalstudie 16 Metforminbehandlade patienter som vårdats på Centralsjukhuset i Karlstad p.g.a. laktatacidos. Trots avsaknad av kontrollerat serummetformin har läkemedlet ansetts vara den främsta förklaringen. I 12 av dessa fall är den utlösande orsaken akut njursvikt uppkommen p.g.a. diarréer och kräkningar under samtidig behandling med RAS-blockad, där patienterna alltså inte gjort uppehåll med sina mediciner. De övriga fallen innefattade ett akut postrenalt hinder samt 3 patienter med kända missbruksproblem som inkommer dehydrerade och/eller berusade och där övriga toxprover för ämnen som ensamt kan orsaka en laktatacidos varit negativa. Av dessa 16 patienter avlider fyra stycken under akutbehandling, och ytterligare en man några dagar senare. Tre av dem bedöms ha för mycket comorbiditet för att vårdas på IVA, men resten av fallen vårdas där initialt. Sju patienter kräver akut dialys. Påverkar detta rekommendationen att sänka njurfunktionsnivåerna innan preparatet blir kontraindicerat? Egentligen inte. Endast fyra av dessa 16 patienter hade ett GFR lägre än 60 de senaste månaderna innan insjuknandet. Risken för att drabbas verkar främst uppstå vid akuta och oförutsägbara försämringar. Det gör att vi kanske inte enbart ska titta på aktuella kreatininnivåer vid förskrivning, utan lägga mer engagemang på att informera patienter om vikten av att sluta med sina mediciner, då framför allt Metformin och RAS-blockad, vid tillstånd som kan ge uttalad dehydrering och njurpåverkan. Sådana tillstånd är bland annat diarré och/eller kräkning, feber, förvärrad hjärtsvikt, solsemester etc. Man bör fundera på lämpligheten att skriva ut preparatet till patienter med kända etylproblem. Vidare är kombinationen Metformin och RAS-blockad inte ovanlig, men bör kanske ännu mer betänkas hos patienter med nedsatt kognitivoch kommunikationsförmåga. Bättre patientinformation nödvändig Sammanfattningsvis är Metfomin vårt bästa och främsta behandlingsval vid typ 2-diabetes, och kontraindikationsgränsen för njurfunktionsnedsättning kan sannolikt sänkas, men med detta kommer ett ännu större behov av förbättrad patientinformation om vikten av tillfälliga utsättningar vid tillstånd som påverkar laktatproduktionen och/eller elimineringen. Johanna Rehnberg ST-läkare, njurmedicinska kliniken, Centralsjukhuset i Karlstad 2 REKOMMENDERAT NR

3 Använd gärna denna broschyr vid information till patienten. Du kan beställa den via mejl: Prenumerera på Läkemedelsnytt. Metformin/s För några år sedan tog vi i Malmö/Lund fram en metod för att mäta metformin i serum. Vi trodde från början att det skulle kunna bli ett verktyg för att hitta personer med tendens till ackumulation av metformin i blod och därmed kunna styra behandlingen hos personer med nedsatt njurfunktion. Under valideringen av metoden stod det dock klart att ingen, inte ens de med egfr neråt 30, verkade ackumulera metformin. Vi har också senare gjort en studie av alla metforminbehandlade i Malmö och funnit att hos personer över 79 års ålder har 38 procent egfr <60 ml/min/1,73m² under denna tvåårsperiod, 12 procent låg under 45. En tredjedel av dessa äldre patienter hade en 25-procentig sänkning av njurfunktionen någon gång under denna tidsperiod. Samtidigt kunde vi bara finna tre fall av laktatacidos under perioden (accepterat för publicering, Br J of Diabetes and Vascular Disease). En låg siffra även om vi missat någon. Ingen av de tre hörde heller till riskgruppen hög ålder eller tidigare nedsatt njurfunktion. Vi bör kunna låta våra äldre med måttlig njurfunktionsnedsättning få nytta av denna användbara drog men vi skall använda den på ett säkert sätt! Dosen kan behöva reduceras. Ackumulation av metformin och därmed risk för laktatacidos synes uppträda vid akut njursvikt vilket gör vår information till patienterna mycket viktig! Metformin skall sättas ut tillfälligt vid alla fall av akut sjukdom med risk för dehydrering och njursvikt, i synnerhet vid gastrointestinala förluster. Vi anser att denna information skall ges skriftligt och att den skall upprepas. Ett problem är dosexpedierade läkemedel, hur skall vi kunna plocka ur metformin när patienten riskerar dehydrering? Jag har inget bra svar men vi skall vara medvetna om problemet. Anders Frid Överläkare Endokrin klinken UMAS Referenser Frid A, Sterner G, Löndahl M, Wiklander C, Cato A, Vinge E, Andersson A. Novel assay of metformin levels in patients with type 2 diabetes and varying levels of renal function. Diabetes Care 2010; 33: Sterner G., Elmeståhl S, Frid A Renal function in a large cohort of metformin treated patients with type 2 diabetes mellitus British Journal of Diabetes & Vascular disease on line publicerad Läkemedelsnytt på webben! Nu har du möjlighet att prenumerera på Läkemedelsnytt korta notiser om läkemedel som presenteras på webben. Sex gånger om året ger Läkemedelskommittén ger ut tidsskriften Rekommenderat. För att du snabbare ska kunna få aktuell läkemedelsinformation kan du nu prenumerera på läkemedelsnyheter via webben. Du väljer själv om du vill få nyheterna skickat till dig via mail så fort nyheten läggs ut, en gång per vecka eller månad. I dagsläget finna denna funktion endast tillgänglig via landstingets intranät. Anmälan prenumeration via: Rekommenderade läkemedel 2013 Läkemedelskommitténs årliga lista över rekommenderade läkemedel är snart här. Listan presenteras den 16 och 17 januari kl , Samlingssalen, Centralsjukhuset i Karlstad. Samma information ges båda dagarna. Anmäl dig till Isabell Hassel via mejl senast den 10 januari. Huvudrubriker Diabetes Prostatacancer Gonorré/UVI hos män Njurfunktion Osteoporos Smärta Förmaksflimmer, hjärta REKOMMENDERAT NR

4 Erfarenheter från utbildningseftermidda en 16 oktober anordnade läkemedelskommittén en utbildningseftermiddag i äm- D net neurologi. Runt sextio åhörare som ville veta mer om epilepsi, huvudvärksutredning, Parkinsons sjukdom samt vad som är nytt på området MS-läkemedel samlades. Johan Rådberg och Rune Johansson, båda överläkare på neurologkliniken, turades om med att föreläsa. Epilepsi Johan Rådberg inledde med att berätta om epilepsi och att var tionde person drabbas av ett eller flera epileptiska anfall under livet. Ofta söker patienterna först hos primärvården med sina symtom. Johan visade på den rutin som finns för samverkan mellan allmänmedicin och neurologen när det gäller patienter med epilepsi eller misstänkt epilepsi. Utgångspunkten för överenskommelsen är att patienter med misstänkt epilepsi ska bedömmas av neurolog så snart som möjligt. Neurologen tar ställning till vilken utredning som är aktuell och fastställer diagnos. Vid epilepsi ansvarar neurologen för insättning och uppföljning av läkemedelsbehandling. Om det gäller en multisjuk, epilepsistabil patient så kan den eventuellt remitteras till allmänläkare och det gäller i första hand patienter som bor i ett särskilt boende 1. Underhållsbehandlingen av epilepsi är symtomatisk och vanligen indicerad efter minst två oprovocerade anfall. Behandlingen inleds med monoterapi som prövas i lägsta effektiva dos. Kombinationsbehandling övervägs om en till två antiepileptika prövats utan tillfredsställande effekt. Hälften av alla patienter blir anfallsfria med ett läkemedel medan övriga måste prova fler läkemedel i kombinationsbehandling. En tredjedel av patienterna blir aldrig anfallsfria. Vid fokala anfall hos vuxna är karbamazepin, lamotrigin och levetiracetam förstahandsval. För de två senare alternativen finns numera generiska preparat tillgängliga med samma namn som substansen. Eftersom det terapeutiska intervallet är smalt för epilepsiläkemedel är de inte automatiskt utbytbara på apotek och därför måste det generiska preparatet förskrivas på receptet. Till äldre patienter rekommenderas behandling med gabapentin och lamotrigin. Topiramat och valproat är båda andrahandsalternativ vid fokala anfall. Valproat ska dock undvikas till kvinnor i fertil ålder eftersom det har teratogen effekt. Vid generaliserade anfall är lamotrigin och valproat 1 Se allmänmedicins vårdprogram och riktlinjer på intranätet Epilepsisamverkansrutin gällande patienter med epilepsi även post stroke. förstahandsalternativ, men valproat ska endast förskrivas till fertila kvinnor när första- och andrahandspreparat inte haft avsedd effekt. Levetiracetam och topiramat kan provas i andra hand. För att styra behandlingen används effekt på anfall och tolerabilitet snarare än antiepileptikakoncentration. Karbamazepin inducerar läkemedelsmetaboliserande enzym av typen CYP3A och CYP2C, vilket leder till att metabolismen av flertalet läkemedel påverkas vid samtidig behandling. Exempelvis kan PK-värdet minska vid behandling med warfarin. Samtidig behandling med lamotrigin och p-piller kan leda till en halvering av serumkoncentrationen lamotrigin. Huvudvärksutredning Rune Johansson berättade om de många olika typer av huvudvärk som finns och hur viktigt det är att skilja på om det är en vanlig eller en farlig huvudvärk. Det viktigaste är att se och lyssna på patienten. Den som träffar patienten bör fråga sig varför den söker just nu och vad patienten själv tror är anledning till huvudvärken. Spänningshuvudvärk är den vanligaste typen av huvudvärk och här behövs ingen utredning och inte heller någon läkemedelsbehandling. Vid migrän kan olika behandlingsalternativ provas (smärtstillande receptfritt), genom att patienten medicinerar med ett av alternativen: acetylsalicylsyra 1000 mg. paracetamol 1000 mg. diklofenak 50 mg. naproxen 750 mg. ovanstående + suppositorium metoklopramid (Primperan) 20 mg. Om ovanstående behandling inte har bra effekt kan triptaner provas. Om en av triptanerna inte fungerar bra prova nästa, det föreligger interindividuella variationer. Av de olika preparat som kan användas som profylax så är propranolol (Inderal) förstahandmedel. Jämfört med andra betablockerare har propranolol bättre effekt men också mer biverkningar. Rune berättade också om läkemedelsutlöst huvudvärk, vilket kan uppstå både efter överförbrukning av triptaner och av andra analgetika. Samlad dokumentation visar att överförbrukning av triptaner snabbare ger en läkemedelsutlöst huvudvärk, jämfört med andra perifert verkande analgetika. Andra orsaker till huvudvärk och behandlingsalternativ som diskuterades var Hortons, subaraknoidalblödning och reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom (RCVS). 4 REKOMMENDERAT NR

5 gen i neurologi Parkinsons sjukdom Johan Rådberg informerade om Parkinsons sjukdom och berättade att mellan 400 och 450 patienter i Värmland har sjukdomen. Debutåldern ligger oftast mellan 50 och 70 år och varje år får ungefär 40 patienter en Parkinsondiagnos. Patienter som har motorikstörningar med ensidig debut av hypokinesi, vilotremor och rigiditet ska remitteras till neurolog för vidare utredning. Med rätt behandling har personer med sjukdomen ungefär samma överlevnad som jämförbara åldersgrupper. Behandlingen med läkemedel syftar till att: Tillföra levodopa som i hjärnan omvandlas till dopamin (Madopark, Sinemet, Stalevo Duodopa) Bromsa nedbrytning av dopamin med enzymhämmare (Comtess, Tasmar, Selegilin, Azilect) Förbättra verkan av dopamin med dopaminagonister (Sifrol, Requip, Apomorfin, Neupro, Cabaser, Pravidel) Behandlingen inleds ofta med 50 mg levodopa dagligen, men till yngre patienter provas vanligtvis en dopaminagonist i första hand. Motoriska fluktuationer kommer i regel efter fem till tio års behandling eftersom det terapeutiska intervallet blir allt mindre under behandlingens gång. Fluktuationerna utgörs av förutsägbara dosglapp, icke förutsägbara on-off-fenomen samt hyperkinesier beroende på för hög levodopados. Andra alternativa behandlingar vid Parkinsons sjukdom är: Apomorfin: Dopaminagonist som ges som injektion(er) eller som infusion. Duodopa: Kontinuerlig infusion av dopamin via sond till tolvfingertarmen Neurokirurgi: stereotaktisk teknik alternativt DBS (deep brain stimulation) Transplantation av dopaminhaltiga celler till basala ganglier MS-aktuellt kring läkemedelsbehandling Orsaken till MS är fortfarande oklar men Rune Johansson berättade att brist på vitamin D, rökning, Epstein Barr-virus och ärftlighet tros påverka risken att få MS. Sjukdomen finns i olika former som är mer eller mindre aktiv och som svarar olika bra på läkemedelsbehandling. Akut behandling av skov behandlas med prednisolon, 1000 mg per oralt dagligen i tre dagar eller i mer sällsynta fall med plasmaferes. I Värmland står cirka 200 patienter på bromsmedicinering i form av subkutan eller intramuskulär injektion med interferon beta eller glatirameracetat. Av det förstnämnda rekommenderas Extavia i första hand eftersom det har lägst pris. Infusion av Tysabri, monoklonal antikropp, används som bromsmedicinering av 27 personer och 10 personer har Gilenya i tablettform. Vilken bromsmedicinering som sätts in beror på vilken typ av MS patienten har: CIS clinically isolated syndrome och RR skovvis förlöpande M Extavia, Avonex, Rebif, Copaxone RR med hög inflammationsaktivitet Tysabri, Gilenya SP sekundär progressiv MS???????????? RP relapsing progressive MS Extavia PP primär progressiv MS???????????? Annan bromsande medicinering är immunglobulin (Privigen/ Octagam), mitoxantron (Novantrone), rituximab (Mabthera), cyklofosfamid (Sendoxan) och autolog stamcellstransplantation (HSCT). Nya behandlingar i tablettform är på ingång såsom BG-12 (metylfumarat) som är vältolererat och har bättre effekt än placebo och glatirameracetat, teriflunomid (Aubagio) som också är vältolererat och har lika god effekt som interferon beta (Rebif) samt laquinimod där man ännu inte vet så mycket om effekt och tolerans. Ett budskap att ta med är att läkemedelsbehandling av MS kostar mycket pengar, men andelen av den totala kostnaden blir allt mindre ju längre sjukdomen pågår då det senare i förloppet ofta krävs mycket annan vård. Tidig MS-behandling fördröjer handikapp. Läkemedelskommittén tackar därmed för den här utbildningseftermiddagen. Nästa gång är ämnet urologi Tid: 12 december klockan Plats: Galaxen, Landstingshuset Innehåll PSA-kontroll Prostatacancerbehandling BPH Blåstömningsrubbning Emma Olsson Apotekare, läkemedelsenheten REKOMMENDERAT NR

6 Nya medarbetare på läkemedelsenheten Annika Fredby Mitt namn är Annika Fredby och jag arbetar som klinisk apotekare på läkemedelsenheten. Här kommer jag att arbeta med satsningen Effektiv och säker läkemedelsanvändning i Värmland. Arbetet kommer att involvera utbildning av vårdpersonal och arbete inom terapigrupper men främst av allt kommer ni hitta mig ute på sjukhusen i Värmland där jag kommer att arbeta med rutinerna gällande läkemedel och vara ett stöd för verksamheten. Tidigare har jag arbetat på öppenvårdsapotek runt om i Värmland, främst i Sunne och Karlstad. På min fritid tränar jag gärna. Jag spelar volleyboll och håller på med en Svensk Tjejklassiker. Annars pysslar jag hemma i nya huset på Hammarö eller umgås med mina nära och kära. Anna Svensson Jag heter Anna Svensson och jobbar sedan september som klinisk apotekare på läkemedelsenheten. Min främsta arbetsuppgift kommer vara att delta i läkemedelsgenomgångar i öppenvården som en del i arbetet med Effektiv och säker läkemedelsanvändning i Värmland. Förutom läkemedelsgenomgångar kommer jag även vara delaktig i utbildning av vårdpersonal samt arbeta i terapigrupper. Tidigare har jag jobbat på öppenvårdsapotek här i Karlstad men kände redan under studietiden att det var klinisk farmaci jag ville jobba med. Så det ska bli spännande att komma igång ute på vårdcentralerna. På min fritid blir det mycket motion med bland annat löpning och fotboll och en hel del läsning där fantasy och deckare är favoriterna. Malin Rhodin Löndahl Mitt namn är Malin Rhodin Löndahl och jag jobbar på läkemedelsenheten som sjukhusapotekare. Jag kommer att jobba med läkemedelsförsörjningen inom landstinget. Främst genom att vara länken mellan apoteket och vården samt att arbeta med att implementera upphandlade och rekommenderade läkemedel. Jag studerade på apotekarprogrammet i Uppsala och började jobba på apotek i norra Värmland våren Innan jag började på läkemedelsenheten har jag jobbat på olika öppenvårdsapotek samt även ett apotek på djursjukhuset i Karlstad. Att jobba för läkemedelsenheten och Landstinget i Värmland innebär att man jobbar närmare vården och det är ett spännande jobb där man får använda sina apotekarkunskaper på bästa sätt! Jag bor tillsammans med min man och vår hund i Karlstad. På min fritid blir det många promenader med hunden som gärna går ett spår i skogen! Jag gillar att baka och bjuder gärna vänner och familj på fika! 6 REKOMMENDERAT NR

7 Saxat från 100 länder deltog i internationell insats mot olagliga läkemedel Över webbplatser har stängts ner, 79 personer har gripits och över 3,7 miljoner tabletter har tagits i beslag. Det blev resultatet när myndigheter runt om i världen gemensamt slog till mot handeln med olagliga läkemedel. I insatsen, kallad Pangea V, deltog 100 länder mellan 25 september och 2 oktober. I Sverige har Tullverket och Läkemedelsverket samverkat i operationen, som omfattat insatser mot såväl införsel som försäljning av olagliga läkemedel i landet. Med olagliga läkemedel menas läkemedel som inte har tillstånd att säljas i Sverige. Det kan vara produkter som innehåller läkemedelssubstanser eller rena förfalskningar av godkända läkemedel. Vi har varit på plats och sett en del av det flöde av läkemedel som kommer till Arlanda, säger Maria Gustafsson som är utredare på Läkemedelsverket. Köper man narkotikaklassade sömnmedel och värktabletter från okontrollerade internetsajter har man inte en chans att bedöma vad kapslarna man får egentligen innehåller. Det kom stora partier med det narkotikaklassade värkläkemedlet tramadol i omärkta påsar, helt utan uppgifter om innehåll eller dosering. Tullverket har hindrat införsel till Sverige av cirka tabletter under Pangea V och de vanligaste avsändarländerna var bl.a. Thailand, Indien och Turkiet. Att som privatperson föra in läkemedel med posten från ett annat land utanför EES till Sverige är överhuvudtaget inte tillåtet oavsett om läkemedlet är receptfritt eller receptbelagt. Läkemedelsverket kommer nu att analysera vilka typer av läkemedel som beslagtagits. Mycket av det som tagits i beslag finns inte på svenska marknaden eller är helt omärkta kapslar eller tabletter. Det handlar framför allt om narkotikaklassade läkemedel, potenshöjande medel och bantningsmedel. Men i flödet hittas även antibiotika. Oidentifierade kapslar som beslagtogs under operation Pangea V. Foto: Läkemedelsverket. Erfarenheter från tidigare studier visar att en betydande andel av de läkemedel som säljs olagligt via nätet antingen är okontrollerade förfalskningar, helt verkningslösa eller innehåller substanser som är otillåtna på grund av kända hälsorisker eller för att säkerhetsdata saknas. Det är också oroväckande att många väljer att köpa antibiotika utan recept från utlandet. Att själv ställa sin diagnos och behandla med antibiotika från nätsajter kan bidra till resistensutveckling, säger Maria Gustafsson, Läkemedelsverket. Det här är tredje året Tullverket deltar i den här internationella insatsen och det är uppenbart att människor fortsätter att beställa läkemedel på internet trots riskerna de utsätter sig för, säger Håkan Hansson, operativ samordnare Pangea V, Tullverket. REKOMMENDERAT NR

8 är ett informationsblad för förskrivare i Värmland och kommer ut med sex nummer per år. Postadress Rekommenderat Landstingshuset Karlstad Webbadress Redaktion Gunilla Welander Susanne Carlsson Catrin Furster Tove Tevell Ansvarig utgivare Gunilla Welander Önskar Catrin lycka till med nytt jobb! Vår kollega Catrin Furster har bestämt sig för att anta nya utmaningar som lektor på Karlstads universitet. Catrin började på läkemedelsenheten för cirka sju år sedan, då som konsult från Apoteket AB. Från och med februari 2008 har Catrin funnits i landstingets egen organisation. Apotekarrollen har under åren utvecklats och läkemedelsfrågorna har blivit allt större och viktigare inom landstinget. Catrin har under sina år varit med och utvecklat läkemedelsarbetet och under det senaste året har Catrin varit huvudansvarig för satsningen på Effektiv och säker läkemedelsanvändning i Värmland. Vi önskar henne all lycka till i sitt fortsatta arbete på universitetet! Vi önskar er alla en riktigt Läkemedelskommittén och läkemedelsenheten Grafisk form Júlia Megyeri Tryck City Tryck i Karlstad AB Mellansvenskt läkemedelsforum 6 7 februari 2013 Glöm inte att anmäla dig till Mellansvenskt läkemedelsforum i Örebro. Det är femte året i rad som läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen erbjuder regionala fortbildningsdagar för läkare. Ämnen Mage-tarm - protonpumpshämmare effekter och biverkningar, PPI-profylax, IBS Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket varför har inte alla godkända läkemedel läkemedelsförmån? Äldre och läkemedel hjärtsvikt, beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, långvarig smärta hos äldre. Psykiatri ångest, depression Diabetes aktuella rekommendationer, nya diabetesläkemedel Infektion nyheter vid behandling av UVI, importerade infektioner hos flyktingar m.fl. och behandling av HIVinfektioner. Anmälan och fullständigt program via

NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist

NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist 56 SJUKHUSLISTAN 2009 NEUROLOGI partiella anfall R karbamazepin Trimonil Retard generaliserade, svårklassifierade anfall R valproat Ergenyl Retard Akutbehandling av toniskt/kloniskt anfall R diazepam,

Läs mer

Parkinson utanför neurologkliniken. Mellansvenskt läkemedelsforum 2015 Örebro

Parkinson utanför neurologkliniken. Mellansvenskt läkemedelsforum 2015 Örebro Parkinson utanför neurologkliniken Mellansvenskt läkemedelsforum 2015 Örebro Önskemål/krav från patienter Förbättrad tillgång till neurologisk vård och rehabilitering Likvärdig vård över hela landet Rätt

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Neurologi Huvudvärk Migrän Se Läkemedelsboken för spänningshuvudvärk m.fl. Anfallsbehandling paracetamol* acetylsalicylsyra naproxen* sumatriptan* metoklopramid*

Läs mer

Metforminbehandling vid njursvikt

Metforminbehandling vid njursvikt Metforminbehandling vid njursvikt Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Örebro okt 2012 Metforminbehandling vid njursvikt? Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Stockholm

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Allmänt Alla rekommendationer gäller oavsett kön om inget annat anges. Rekommendationer för Parkinsons sjukdom

Läs mer

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter hos kortisonbehandlade IBD patienter Dessa riktlinjer avser primär osteoporosprofylax hos IBD patienter som använder kortison. Vid klinisk misstanke om manifest osteoporos som t.ex. lågenergi frakturer

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv lu Äldres sjukvård Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998) Biverkningar i

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 SIL - hålla koll på läkemedel 2 SIL en läkemedelskälla för livet 3 Nya SIL tjänster Interaktioner

Läs mer

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Erfarenheter av NOAK Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Antal patienter på AK-mottagningen 1995-2013 4500 4000 3500 3000 2500 2000 Serie1 1500 1000 500 0 1995 2000

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Läkemedel till äldre 214 215

Läkemedel till äldre 214 215 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Njursjukdomar Klokt råd 2015 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel Beräkna njurfunktionen

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk

Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Kapitel Huvudvärk Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Diagnos vid huvudvärkstillstånd vilar tungt på patientens sjukhistoria kompletterad med klinisk undersökning. Följande tillstånd

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium. 2013-06-17 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Orion Pharma AB Box 520 192 05 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning

Läs mer

Landstinget Gävleborg. Sven Jackmann, Neurologi

Landstinget Gävleborg. Sven Jackmann, Neurologi Gävle Landstinget Gävleborg Sven Jackmann, Neurologi Vad innebär de nya läkemedel? Demyeliniserande sjukdom pga autoimmunprocesser i det centrala nervsystemet Huvudsakligen T-cell förmedlade Degeneration

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Update om huvudvärk Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Huvudvärk Huvudvärk är vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat Ibland

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

2010-01-26. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Victoza Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspen

2010-01-26. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Victoza Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspen 2010-01-26 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Novo Nordisk Scandinavia AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation 1 Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto Patientinformation Innehållsförteckning Orsaker till förmaksflimmer 5 Symtom 7 Tre typer av förmaksflimmer 7 Behandling av förmaksflimmer 8 Förmaksflimmer

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50 2008-11-25 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE JANSSEN-CILAG AB Box 7073 192 07 SOLLENTUNA SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?... 5 Varför

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Expertrådet i medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet i medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet i medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté 1 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Kloka råd 2012 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Kloka Listan 2011. Expertrådet för neurologiska sjukdomar

Kloka Listan 2011. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Kloka Listan 2011 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Kloka Listan 2011 Expertrådet för neurologiska sjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas

Läs mer

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova?

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? I natt pirrar det i benen på alltför många svenskar. Få känner till att obehagskänslorna inne i benen kan vara ett sjukdomstillstånd, Restless Legs Syndrom

Läs mer

Hur känner man igen att det är Parkinson?

Hur känner man igen att det är Parkinson? Hur känner man igen att det är Parkinson? Professor Sten-Magnus Aquilonius, Uppsala, har nyligen gått i pension. Susanna Lindvall, ParkinsonFörbundet, passade på att ställa några angelägna frågor till

Läs mer

Synpunkter på läkemedelsanvändning vid njurfunktionsnedsättning hos äldre

Synpunkter på läkemedelsanvändning vid njurfunktionsnedsättning hos äldre Synpunkter på läkemedelsanvändning vid njurfunktionsnedsättning hos äldre Normalt och särskilt vid sjukdom minskar njurfunktionen med stigande ålder. Vid 80 års ålder kan funktionen vara halverad och ännu

Läs mer

Expertrådet för ögonsjukdomar

Expertrådet för ögonsjukdomar Kloka Listan 2012 Expertrådet för ögonsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition till slutenvård och andra vårdformer anges

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab)

Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab) Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 27.6.2014, version 1.0 VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?...

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Apodos mer än bara en påse med läkemedel Information till dig som arbetar inom vården

Apodos mer än bara en påse med läkemedel Information till dig som arbetar inom vården Apodos mer än bara en påse med läkemedel Information till dig som arbetar inom vården Vad är Apodos? Apodos är Apotekets tjänst för dosförpackade läkemedel. Men Apodos är betydligt mer än bara påsar med

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Tidig upptäckt och egenvård. - viktiga nycklar för framgång

Tidig upptäckt och egenvård. - viktiga nycklar för framgång Tidig upptäckt och egenvård - viktiga nycklar för framgång På 60-talet Karies-epidemi Terminal tandsvikt Terminal tandsvikt Det går INTE att borra bort karies Orsaken Bakterie- beläggningen Förebyggande

Läs mer

Läkemedel det nya miljögiftsproblemet?

Läkemedel det nya miljögiftsproblemet? Läkemedel det nya miljögiftsproblemet? Katja Hagström Yrkeshygieniker, ekotoxikolog, FilDr Örebro Universitetssjukhus katja.hagstrom@orebroll.se Disposition Bakgrund Flödet i samhället av läkemedel och

Läs mer

Läkemedel nytta och risker hos äldre

Läkemedel nytta och risker hos äldre Läkemedel nytta och risker hos äldre Arne Melander Professor emeritus Klinisk Farmakologi och Läkemedelsepidemiologi, Lunds universitet Läkemedelssakkunnig SPF (F d Överläkare Klinisk farmakologi, Malmö

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling LUNGCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har icke-småcellig lungcancer. HER1/EGFR-receptor Tarceva är en liten molekyl som

Läs mer

Prognos. Vid debutskov

Prognos. Vid debutskov Att studera MS-sjukdomens naturalförlopp och långsiktiga prognos är inte så enkelt som det kanske kan förefalla. För det första krävs att man studerar en representativ grupp av individer med MS. Om urvalet

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-05-02

BESLUT. Datum 2011-05-02 BESLUT 1 (5) Datum 2011-05-02 Vår beteckning SÖKANDE GlaxoSmithKline AB Box 516 SE - 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller 125 mg eller 250 mg acetazolamid Beträffande hjälpämnen

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-06-07

BESLUT. Datum 2010-06-07 BESLUT 1 (5) Datum 2010-06-07 Vår beteckning SÖKANDE ORPHAN EUROPE NORDIC AB Banérgatan 37 115 22 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer. VIA20140116PSE02 www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Du har fått ett recept på Viagra,

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden?

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Läkemedelsbehandling av äldre Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Äldre personer med flera sjukdomar använder ofta många läkemedel. I synnerhet gäller det multisjuka på särskilda boenden. Läkemedel

Läs mer

Information om svamp i underlivet. klotrimazol

Information om svamp i underlivet. klotrimazol Information om svamp i klotrimazol Innehåll Svamp i vad är det? 4 Faktorer som kan orsaka svampinfektion i 6 Vilka är symtomen? 8 Smittar svamp? 8 Kan män få svamp? 9 Kan mjölksyrabakterier bota svamp

Läs mer

Parkinsonskolan Del 1. Sammanställd av. Anders Borgman

Parkinsonskolan Del 1. Sammanställd av. Anders Borgman Parkinsonskolan Del 1 Sammanställd av Anders Borgman 2 Parkinsons sjukdom Diagnosen Parkinsons sjukdom (PS) kan inte fastställas genom exempelvis ett blodprov eller genom en röntgen av hjärnan etc. Med

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Eva Flodman Engblom Apotekare/Utredare Inspektionsenheten Vad är ett läkemedel? Läkemedelsdefinitionen Enligt 1 läkemedelslagen avses med läkemedel varje substans

Läs mer

Information avseende behandling av multipel skleros med Fingolimod (Gilenya )

Information avseende behandling av multipel skleros med Fingolimod (Gilenya ) Information avseende behandling av multipel skleros med Fingolimod (Gilenya ) Bakgrund Gilenya godkändes för förskrivning inom högkostnadsskyddet den 26 augusti 2011. Den aktiva substansen fingolimod är

Läs mer

Äldre och läkemedel 10-30 procent av alla inläggningar av äldre på sjukhus beror på läkemedelsbiverkningar. Vad kan vi göra åt det? Jag heter Johan Fastbom och är professor i geriatrisk farmakologi på

Läs mer

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk En liten informationsskrift med basfakta om mens och mensvärk Framtagen av Orion Pharma AB och faktagranskad av gynekolog Bo

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen 3 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Jörgen Lindström, Magnus

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Ny överenskommelse om samverkansregler, läs mer på sid 3 I DETTA NUMMER AV TERAPITIPS: Nytt från Läkemedelskommittén

Ny överenskommelse om samverkansregler, läs mer på sid 3 I DETTA NUMMER AV TERAPITIPS: Nytt från Läkemedelskommittén TerapiTips NR 3 JUNI 2015 UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND I DETTA NUMMER AV TERAPITIPS: Nytt från SID 2 Överenskommelse om samverkansregler SID 3 Dospatienter på sjukhus - pausa!

Läs mer

Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän.

Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän. Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän. 1 Huvudvärk. Vi har alla haft det huvudvärk. Ibland känns det som om huvudet skulle sprängas, ibland som en lång, molande

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman (IGM)

Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman (IGM) Beslut i anmälningsärende Dnr. W482/02 2003-01-26 Ärende Schering Nordiska AB./. Biogen AB angående marknadsföring av Avonex i patientskrift. Avonex är ett interferon beta-1a preparat för behandling av

Läs mer

Folkpensionsanstaltens beslut

Folkpensionsanstaltens beslut Folkpensionsanstaltens beslut om de medicinska villkor som en sjukdom skall uppfylla för att specialersättning för begränsat specialersättningsgilla läkemedel skall beviljas Beslut givet i Helsingfors

Läs mer

Vardagsneurologi. Fredrik Schön, specialistläkare neurologmottagningen, Medicinkliniken, Växjö

Vardagsneurologi. Fredrik Schön, specialistläkare neurologmottagningen, Medicinkliniken, Växjö Vardagsneurologi Fredrik Schön, specialistläkare neurologmottagningen, Medicinkliniken, Växjö Den neurologiska undersökningen Objektiv symtomvärdering Subkliniska fynd Nivådiagnostik Klinisk neurologisk

Läs mer

Patientinformation om MINIRIN

Patientinformation om MINIRIN Patientinformation om MINIRIN Vid behandling av nattliga kissningar UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Du har ordinerats behandling med läkemedlet MINIRIN (desmopressin) mot nocturi nattliga kissningar. Innan Du

Läs mer

Praktiska aspekter av antikoagulantia

Praktiska aspekter av antikoagulantia Praktiska aspekter av antikoagulantia Camilla Nilsson AK-koordiantor AK-enheten SUS Landskoordinator Auricula 1 Nya läkemedlen som skyddar dig mot stroke! Expressen 2011-11-07 Det gamla blodförtunnande

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

Metotrexat. Dosering. läkemedel som används mot stelhet och värk.

Metotrexat. Dosering. läkemedel som används mot stelhet och värk. Metotab metotrexat Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika inflammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism och psoriasis. Samlade erfarenheter under mer än 30 år

Läs mer

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté Inga ändrade rekommendationer till Kloka Listan 2012 1 Godartad prostataförstoring ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE alfuzosin Alfuzosin,

Läs mer