Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013"

Transkript

1 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2014 Kun 2013/166

2 (51) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING KULTUR OCH FRITID TOTALT Ansvarsområden Årets resultat Kommentarer till årets resultat Investeringsredovisning Kommentarer till investeringsredovisningen Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 1 november Sjukfrånvarostatistik Arbetsskador Lediga befattningar Väsentliga personalaktiviteter Miljöredovisning Nyckeltal Järfälla Kultur och kulturskola Järfälla Bibliotek Järfälla Idrott & fritid Järfälla Fritidsgårdarna RESULTATENHETERNAS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE Administration och stöd Kommentarer till ekonomiskt utfall Måluppfyllelse Väsentliga personalförhållanden Järfälla Kultur Kommentarer till ekonomiskt utfall Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Framtiden Verksamhetsområde Måluppfyllelse Nyckeltal och statistik Kvalitetsarbetet Järfälla Bibliotek Kommentarer till ekonomiskt utfall Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Framtid Verksamhetsområde... 35

3 (51) Måluppfyllelse Nyckeltal och statistik Kvalitetsarbetet Järfälla Idrott & fritid Kommentarer till ekonomiskt utfall Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Framtid Verksamhetsområde Måluppfyllelse Kvalitetsarbetet Nyckeltal och statistik Järfälla Fritidsgårdar Kommentarer till ekonomiskt utfall Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Framtid Verksamhetsområde Måluppfyllelse Nyckeltal och statistik Kvalitetsarbetet... 50

4 (51) SAMMANFATTNING Nämndens verksamhet Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är kultur inklusive kulturskola, bibliotek, fritid/idrott och fritidsgårdar. Nämnden är ansvarig både för samhällsuppdraget och för verksamheternas utförande i egen regi. Denna verksamhetsberättelse omfattar verksamheten i egen regi. Viktiga händelser under perioden Strax efter årsskiftet öppnade det efterlängtade nya ungdomscaféet Valvet i Postgången i Jakobsbergs centrum. Valvet har visat sig att på flera sätt vara en mycket lyckad satsning. Ungdomar har fått en naturlig plats att samlas på i centrum och positiva effekter syns inte bara inne på caféet utan också i centrum i stort. Besöksantalet har varit högt. Det som ännu inte är bra är könsfördelningen. Hittills har andelen killar som besökt Valvet varit mycket högre än andelen tjejer. Järfälla fritidsgårdar har därför särskilt fått i uppdrag att öka andelen tjejer som besöker Valvet. I slutet av året har man sett tendenser till att antalet besökande tjejer ökar. I maj månad utbröt en social oro runt om i Stockholms förorter med början i Husby. Detta gjorde att kommunen höjde beredskapen i form av högre vuxennärvaro. Valvet fick då fungera som en central knutpunkt för de som samlades i Jakobsberg. Fritidgårdspersonalen fick därför en extra beställning av kommunledningen för att hålla öppet längre och ha en högre personaltäthet under de två veckor som detta pågick. Insatsen var mycket lyckad och fritidsgårdsorganisationen och dess personal fick välförtjänt beröm av polisen, räddningstjänsten och kommunledningen. Även de nattvandrande organisationerna fick extra beställningar och en utökad nattvadring genomfördes under de aktuella veckorna. Beställningen Görvälns årstider rullar nu på i sitt andra år och är en satsning som lyfter området. Detta år samordnades för första gången också firandet av Sveriges Nationaldag med Görvälndagen till en samlad festdag vid Görvälns Slott den 6 juni. Evenemanget var mycket välbesökt och bjöd på ett strålande väder. Görvälndagens huvudarrangör är Järfälla Hembygdsförening. Arbetet med anläggnings- och underhållsplan inom idrott och fritid och arbetet med energibesparande åtgärder har fortsatt under vintern och våren Under år 2013 har en upphandling i konkurrenspräglad dialog för en ny simhall i Jakobsberg genomförts. Mer om detta kan läsas i verksamhetsberättelsen för samhällsuppdraget Förvaltningen fick under år 2013 i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Järfälla kommun. Eftersom det under året har beslutats om en ny bibliotekslag som ska gälla från år 2014 så är detta arbete högst relevant. Förvaltningen har därför under hösten 2013 satt samman och arbetat med en redaktionsgrupp för en ny biblioteksplan som ska beslutas under våren I denna grupp ingår representanter för biblioteket.

5 (51) Analys År 2013 har karaktären av ett mellanår. Kommunens ekonomi i sin helhet visade en kraftig obalans år Därför har kommunens verksamheter under år 2013 hållit igen på alla kostnader som inte är helt nödvändiga för den dagliga driften. Detta har gjort att vissa utvecklingsprojekt och sådana utbildningsinsatser som innebär höga kostnader för logi etc. har fått avvakta tills kommunen åter är i ekonomisk balans. Det förtjänar att påpekas att kultur- och fritidsförvaltningen inte visade obalans år 2012 och att fortsatt ekonomisk balans råder under Framtiden Förvaltningen fortsätter att arbeta med långsiktig planering med sikte på Järfällas framtid. Med den spännande och utmanande stora expansion som står för dörren finns stora möjligheter att kunna göra Järfälla till ett viktigt nav inom kultur- och fritidsområdet. Detta förutsätter att resurser tillförs till verksamheterna i takt med att befolkningen växer. Förvaltningen arbetar för att etablera ett system som innebär volymkompensation. När befolkningen växer ska resurserna till kultur, idrott och fritid också öka. Torbjörn Neiman Kultur- och fritidsdirektör

6 (51) 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Lennart Nilsson (kd) Förvaltningschef: Torbjörn Neiman Antal anställda: 148 (128 årsarbetare) 1.1. Ansvarsområden Kultur och fritid ansvarar för kommunens verksamheter i egen regi inom kultur, kulturskola, bibliotek och fritid Årets resultat Mnkr Budget 2013 Utfall Externa intäkter 15,2 16,9 16,4 16,7 Interna intäkter 115,3 120,5 118,0 94,4 Summa Intäkter 130,5 137,4 134,3 131,4 Kostnader exkl kapitalkostnad 128,8 133,4 132,1 129,8 Kapitalkostnad 1,7 2,8 1,7 1,8 Summa kostnader 130,5 136,2 133,8 131,5 Årets resultat 0,0 1,3 0,4-0,1 Nettoinvestering 2,5 1,3 0,8 1,3 Eget kapital *) 5,1 tkr Budget 2013 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Administration och stöd Järfälla Kultur Järfälla Bibliotek Järfälla Idrott & fritid Järfälla Fritidsgårdar Totalt: Kommentarer till årets resultat Årets överskott för Järfälla Kultur på 71 tkr beror till större delen på att AV-centralen har haft större intäkter än utgifter. Det samlade egna kapitalet är en buffert för de närmaste åren. Ett stort intäktskrav samt den eventuella konkurrensutsättning fr.o.m bidrar till osäkerhet. Enhetens fasta organisation kan inte förändras lika snabbt som kunderna eventuellt avslutar sina förbindelser. Järfälla Bibliotek visar ett överskott om 357 tkr, vilket har varit möjligt då en tjänst har varit vakant under året.

7 (51) Järfälla Idrott & fritid redovisar ett överskott på 847 tkr. Anledningen till det positiva resultatet är att enheten har haft lägre kostnader för personal och föreningsbidrag samt elkostnader med anledning av de energibesparande åtgärder som gjorts. Järfälla Fritidsgårdar redovisar ett underskott för året på -84 tkr. Arbetet som skett under året med att minska antalet timanställda genom schemaomläggning för ordinarie personal samt att öka samarbetet mellan gårdarna gör att enhetens underskott är mindre än befarat Investeringsredovisning tkr Budget 2013 Budget 2013 Utfall 2013 Prognos avvikelse Administration och stöd Järfälla Kultur Järfälla Bibliotek Järfälla Idrott & fritid Järfälla Fritidsgårdar Totalt: Kommentarer till investeringsredovisningen Järfälla Kultur har inte använt investeringsmedel under året och önskar få flytta med 150 tkr inför ett omfattande arbete med att ljudisolera personalens arbetsrum i K. Järfälla Bibliotek har 2013 en investeringsbudget på 250 tkr. Enheten har använt 77 tkr till den arbetsmiljösatsning som aviserades i tertialrapport 1. Järfälla Idrott & fritid har 2013 en investeringsbudget på tkr. Enheten önskar ta med sig de outnyttjade investeringsmedlen om 740 tkr till Arbetet med att byta stolpar i alla spår har påbörjats och det kommer att pågå ett antal år framöver därför önskar enheten ta med sig de beviljade medlen. Järfälla Fritidsgårdar har 2013 en investeringsbudget på 160 tkr. Enheten har gjort mindre investeringar för 43 tkr.

8 (51) 1.4. Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 1 november Diff 12/ antal % antal % antal % antal Anställda personer Omräknat årsarbetare 128,0 131,2 131,6 Kvinnor -1 53, , ,1 81 Män +4 46, , ,9 66 Tillsvidareanställda Kvinnor -4 52, , ,1 70 Män +1 47, , ,9 57 Heltidsanställda Kvinnor -3 52, , ,9 55 Män -2 47, , ,1 53 Medelålder 46,8 46,2 46,0 Kvinnor 48,6 48,0 48,0 Män 44,7 44,1 43,0 Åldersintervall Anställda yngre än 29 år , ,2 15 Kvinnor Män år , ,4 33 Kvinnor Män år , ,2 40 Kvinnor Män år , ,5 36 Kvinnor Män > 60 år , ,6 23 Kvinnor Män

9 (51) Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 31 dec respektive år % % % Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 3,5 3,3 5,1 Kvinnor 4,8 4,1 6,0 Män 2,1 2,4 4,0 åldersgruppen till och med 29 år 4,1 2,8 2,9 Kvinnor 7,6 5,2 4,4 Män 2,3 1,3 2,2 åldersgruppen år 3,7 4,3 5,3 Kvinnor 5,5 5,3 5,3 Män 1,6 3,3 5,4 åldersgruppen 50 år och äldre 3,2 2,3 5,5 Kvinnor 4,8 2,8 6,0 Män 2,1 1,5 4,0 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer x) 35,5 48,4 Män x) 31,8 48,0 Kvinnor x) 37,3 49,0 Andel utan sjukfrånvaro 42,7 33,3 37,2 Män 51,4 22,1 39,1 Kvinnor 35,9 46,6 34,7 Kommentar: sjukfrånvaron för kvinnor upp till 29 år har ökat med 2,4%, jämfört med år 2012, ökningen beror på långtidssjukfrånvaro.

10 (51) Procent Total sjukfrånvaro inom Kultur och fritid Arbetsskador Under perioden januari-december har 13 arbetsskador och tillbud anmälts. (Tre tillbud och en mycket allvarlig händelse) 4 fritidsgårdarna 1 biblioteket 4 kulturskolan 2 kulturkontoret 2 idrottsplatserna Järfälla kommun har ett stödsystem, Lisa, för att systematiskt arbeta med arbetsskador och tillbud. Genom att lägga in arbetsskade- och tillbudsanmälningarna i systemet, kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Förvaltningsledningen följer upp alla anmälda skador och redovisar dem till den förvaltningsövergripande skyddskommittén Lediga befattningar Under perioden januari-december har 10 befattningar varit utannonserade. Cheferna arbetar med ett nätbaserat stöd vid rekrytering av nya medarbetare Offentliga jobb. Systemet ger möjlighet att söka ex vis önskade kompetenser och underlättar administrationen. Mediepedagog, bild- och formlärare, sång- och körledare, piano-flöjtlärare, tre bibliotekarier, två verksamhetsledare och fritidspedagog

11 (51) Väsentliga personalaktiviteter Medarbetarsamlingar Min roll i kultur och fritid i Järfälla Kommunens personalpolitiska handlingsplan för åren anger att respektive verksamhet ska göra en egen handlingsplan som integreras i verksamhetsplanen. Förvaltningen valde att satsa på utveckling för samtliga medarbetare under åren utifrån planens avsnitt Aktivt medarbetarskap. Förvaltningsledningens förhoppning var att aktiviteterna skulle *skapa en ökad samhörighet och förståelse mellan enheterna *fördjupad kunskap kring innebörden av medarbetarskap *beredskap och ökad förståelse inför förändringar Träff 1 februari 2013 gemensam start med presentation av programmet, medverkan nämndordförande Lennart Nilsson och kultur- och fritidsdirektör Torbjörn Neiman Träff 2 april 2013 med temat Medarbetarskap, konsult från företaget Advantum medverkade. Inriktningen var grundkunskap i Medarbetarskap och förändringsarbete. Träff 3 oktober 2013 med temat Hur är det att arbeta och bo i Järfälla år 2030? medverkan av kommundirektör Elisabeth Särenfors. Vilka krav kommer att ställas på kommunen som arbetsgivare? Träff 4 mars-april 2014 Kommunens personalpolitik medverkan av personaldirektör Ola Brandell samt uppföljning, avslut. Löneöversynsförhandlingar Under våren genomfördes löneöversynsförhandlingarna med samtliga berörda fackliga organisationer. Förhandlingsformen var dialog chef-medarbetare med samtliga organisationer förutom Kommunal där förhandlingarna delvis genomfördes enligt traditionell modell. Centrala löneavtal, garanterat utfall i kommunen: Utfall Kommunal beräkning 550 kr/medlem 2,53 % Lärarförbundet 2,0% 2,62 % Vision 2,6% 2,67 % DIK sifferlöst avtal 2,72 % Oorganiserade 2,45 % Personalenkäten Arbetsmiljökompassen Respektive enhet återkommer i verksamhetsberättelsen 2013 med åtgärdsplaner utifrån arbetsmiljökompassens resultat.

12 (51) Medarbetarakademin Från Kulturskolan deltar en musiklärare. Arbetsledarakademin Från Järfälla bibliotek deltar en verksamhetsledare. Ledarskapsakademin Från Kulturskolan deltar en musiklärare. Medarbetardagar/seminarier Årets dagar har haft följande teman, samtliga medarbetare i kommunen var inbjudna: 10 april Det blir aldrig som man tänkt sig, Olof Röhlander 2 maj offentlighetsprincipen två tillfällen 24 sept Jämställd medborgarservice, två tillfällen 14 oktober Kommunens miljöarbete, två tillfällen 13 nov och 10 dec Offentlighetsprincipen 5 dec Pension 1.5. Miljöredovisning Järfälla Kultur har i april fått miljödiplom silver. Järfälla Bibliotek har brons- och silverdiplom men har inte påbörjat arbetet med gulddiplom. Järfälla Idrott & fritid har beviljats förnyat miljödiplom Guld tom 27 november Järfälla Fritidsgårdar kommer att starta arbetet med miljödiplomering under 2014.

13 (51) 1.6. Nyckeltal Kommentarer till nyckeltalen finns i respektive enhets verksamhetsberättelse Järfälla Kultur och kulturskola Antal konstutställningar Antal program barn och ungdom Antal barn skolbio (vt+ht) Antal elever Kulturskolan (ht) Järfälla Bibliotek Antal lån/invånare 4,8 4,8 5,2 Antal besök/invånare 6,2 6,2 7,3 Kostnad/lån (kr) Järfälla Idrott & fritid Intäkter simhallen (tkr) Antal föreningsaktiviteter Antal sålda friskvårdskort* * För anställda i Järfälla kommun Järfälla Fritidsgårdarna tkr Bruttokostnad för verks för barn år (exkl fritidsklubbar)

14 (51) 2. RESULTATENHETERNAS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBE- RÄTTELSE Administration och stöd Ansvar: Tkr Budget 2013 Utfall Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat Nettoinvestering Eget kapital *) 942 1) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat Kommentarer till ekonomiskt utfall 2013 Administration och stöd redovisar ett överskott på 69 tkr Måluppfyllelse Administration och stöd har uppfyllt sitt mål som stöd- och ledningsfunktion till enheterna Väsentliga personalförhållanden Administration och stöd består idag av personalkonsult, förvaltningsekonom och förvaltningschef som delas 50/50 med samhällsuppdraget. Torbjörn Neiman Förvaltningschef

15 (51) 2.2. Järfälla Kultur Enheten omfattar kulturskolan och kulturkontoret och ansvarar för kulturskoleundervisning i olika ämnen, kulturverksamhet för barn och ungdom, konstverksamhet, film och media, AV-central, kulturmiljövård och kulturarvsfrågor inklusive kommunens bildarkiv och bilddatabas. Enheten fungerar som kulturellt resurscentrum för kommunala verksamheter. Ansvar: Tkr Budget 2013 Utfall Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat Nettoinvestering Eget kapital *) ) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat Kommentarer till ekonomiskt utfall 2013 Årets överskott på 71 tkr beror till större delen på att AV-centralen har haft större intäkter än utgifter. Det samlade egna kapitalet är en buffert för de närmaste åren. Ett stort intäktskrav samt den eventuella konkurrensutsättning fr.o.m bidrar till osäkerhet. Enhetens fasta organisation kan inte förändras lika snabbt som kunderna eventuellt avslutar sina förbindelser. Enheten begär att under 2014 få använda 350 tkr av eget kapital. Dels för att åtgärda tre skulpturer vid Görvälns slott. Två skulpturer som följd av åldrande och en pga. skadegörelse. En kostnad på 100 tkr. Därutöver planerar enheten att använda 250 tkr av eget kapital för att avsluta arbetet med att införa ett angeläget och insiktsfullt arbetssätt där effektmål och utvärderingar har stor betydelse. Metoden "Generic Learning Outcomes" har med stor framgång använts i Storbritannien på olika museer och andra kulturinstitutioner Investeringsredovisning 2013 Järfälla Kultur har 2013 en investeringsbudget på 150 tkr. Enheten har inte använt investeringsmedel under året och önskar få flytta med 150 tkr inför ett omfattande arbete med att ljudisolera personalens arbetsrum i K.

16 (51) Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänser Personal totalt varav administrativ personal varav lärare varav kultursekreterare, bildkonsulent och ljudtekniker Antalet årsarbeten är fler än i Anledningen är att två lärare i nycirkus har övergått från timanställningar till tillsvidaretjänster med omfattningen 0,36. En ny lärartjänst i ämnet sång har rekryterats i juni med omfattningen 0,4. Utökningen är ett tjänsteutrymme som tidigare använts till timanställningar i avvaktan på klarhet gällande osäkra kostnader. Enheten har haft 5,07 årsarbeten/77 personer projektanställda tack vare tilläggsbeställningar, externt finansierade projekt och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Av dessa var 45 kvinnor och 32 män. varav kvinnor varav män Antal Årsarb Antal Årsarb Antal Årsarb Antal Årsarb Antal Antal , , , , , , Sjukfrånvaro % varav kvinnor varav män Kulturskolan ,1 3,9 0, ,4 1,3 1, ,0 1,1 7,8 Ledning & adm, samt kulturkontoret ,8 0,9 0, ,2 2,3 2, ,7 12,6 1,0 Från och med 2012 har enheten ingen personal med lång sjukfrånvaro. Järfälla Kultur har haft en positiv utveckling av mätresultaten sedan den förra Arbetsmiljökompassen gjordes Andelen som upplever att de har stora möjligheter att påverka sin arbetssituation har ökat från 50 till 80 procent. Även andelen som upplever ett högt socialt stöd har ökat. Ledarskapsindex har ökat och är över kommunens snitt. Hållbart medarbetarengagemang är stort hos Järfälla Kultur. HME index är 82, i andra kommuner ligger index på 75 enligt SKL. Sammantaget ges en bild av att personalen upplever sitt arbete meningsfullt och är väl insatt i arbetsplatsens mål. All personal, 100 %, trivs på sin arbetsplats och med sina arbetsuppgifter.

17 (51) För att vara kvar i och för att sträva mot ett trivsamt, dynamiskt och balanserat arbetsliv har Järfälla Kultur tagit fram följande handlingsplan: I medarbetarsamtalen kommer fokus att ligga på medarbetarnas röda, gula och gröna arbetssituationer och egenansvar. I verksamheten kommer ökad delegering att genomföras via ett pilotprojekt. Former för uppföljning av mål kommer att utvecklas genom att respektive chef prioriterar vardaglig återkoppling på individnivå. I utvecklingsarbetet kommer fokus att ligga på att bejaka den öppenhet och tillit som finns Miljöredovisning Järfälla Kultur har i april fått miljödiplom silver. I och med miljödiplomeringsarbetet och organisationens positiva miljöpåverkan har enheten tagit patent på uttrycket Kultur är miljövänlig energi!. Patentet gäller fr o m i år och tio år framåt Viktiga händelser under perioden Under våren har ett visionsarbete om kultur i skola, med fokus på år 2020, genomförts på kulturombudsträffarna. Samma arbete har tidigare gjorts med rektorer och förskolechefer. En plan för fortsatt arbete har tagits fram i samverkan med ledningen för FoG. Mångfaldsarbetet har genom projektet Ljuset i Höjden startat officiellt den 18 maj med 544-dagen på Söderhöjden. En av kulturskolans danspedagoger har även deltagit med workshop på Söderhöjdens dag den 30 augusti, och genomfört ett dansprojekt på Tallbohovs fritidsgård under en kulturattack-vecka i november. Kulturkontorets personal har fått allt större och fler uppdrag utifrån att kommunen bygger Barkarbystaden, förtätar i övriga områden, arbetar fram ny Översiktsplan etc. Dessa uppdrag är inte finansierade och har krävt en allt för stor ansträngning för att kunna genomföras. Utifrån arbetsmiljöaspekt är det viktigt att få till finansiering. På grund av stambyte i fastigheten på Tornérplatsen 18 tvingades kulturkontoret till evakuering i Posthuset under årets sex första månader. Eftersom både bildarkivet och kommunens konstförråd behövde flyttas krävdes stor arbetsinsats av all personal på kontoret, vilket skedde parallellt med andra ökande uppdrag. Återflytt av bildarkiv och konstförråd kunde ske först efter sommaren Framtiden Förtätningen av Järfälla och den kommande Barkarbystaden medför stora investeringar i skolor och andra offentliga byggnader. Under 2013 och de närmaste två åren kommer Järfälla Kultur att ansvara för konstnärlig gestaltning motsvarande 8,9 miljoner kr enligt 1 % regeln.

18 (51) AV-centralen fortsätter sin satsning på inköp av licenser av strömmande medier. Som ett stöd i det arbetet har en referensgrupp med lärare från samtliga stadier bildats. En enkät har gått ut till alla kunder och ligger tillsammans med omfattande samtal med kulturombud och skolchefer till grund för fortsatt utveckling av verksamheten. Utifrån dessa synpunkter samt den utveckling som sker i liknande verksamheter i andra delar av landet kommer arbetet med kunderna om hur digitala läromedel används i en pedagogisk kontext att förstärkas. Våren 2013 startade ett arbete utifrån GLO (Generic Learning Outcomes). Syftet med GLO som arbetsmetod är att verksamheten ska drivas av kvalitativa effektmål och utifrån den kunskap och insikt som de uppfyllda målen ger. Insikt ska även uppnås genom att skaffa en fördjupad kunskap om Järfällas medborgare och kartlägga deras behov inom kulturområdet. Under våren 2014 genomförs en kvalitativ enkät utifrån ett familjeperspektiv. Parallellt med detta startar ett antal mindre projekt där personal testar det nya förhållningssättet. Implementeringsfasen beräknas att vara avslutad hösten Verksamhetsområde Nämndens beställning Kulturverksamhet för barn och ungdom såsom programverksamhet, stödjande och utvecklande funktion för kulturverksamhet i grundskolan. Skolbioverksamhet. Kulturskoleundervisning i bild, dans, drama/teater, musik, nycirkus samt arrangemang av offentliga elevkonserter. Utställningar i Jakobsbergs Konsthall, skulpturutställning vid Görväln vartannat år, konstinköp och ansvar för konstnärlig utsmyckning. Järfälla kommuns bildarkiv och bilddatabas, kulturmiljövård, kulturmånad och en stödjande funktion till kulturföreningar och organisationer, Nationaldagen, bokningar av Hyllan samt uthyrning av Järfälla Kulturscen. Uppdraget anger också Järfälla Kultur som ett kulturellt resurscentrum för kommunala verksamheter. Marknadsföring av och information om kommunens egen kulturverksamhet ska ske.

19 (51) Tilläggsbeställningar Summa tkr (2012: tkr) Görvälns årstider i samarbete med föreningar som är aktiva i Görvälnsområdet, 255 tkr. Kulturskolans tilläggsbeställningar omfattar tkr. Kulturkontorets tilläggsbeställningar omfattar tkr: Kultursatsning för barn inom kommunala förskolor samt 6-åringar i grundskolan (3 767 barn), 257 tkr. Kultursatsning för barn inom privata/föreningsdrivna förskolor (661 barn), 49 tkr. Kultursatsning för elever i kommunala grundskolor (6 429 elever), 351 tkr. Kultursatsning för elever i fristående grundskolor (510 elever), 85 tkr. Kulturpedagogiska projekt och kulturombudsverksamhet inom de kommunala förskolorna, 256 tkr. Kultursatsning för vårdtagare inom Järfälla vård och omsorg. Utveckling och utbyggnad av kulturombudsnätverk i personalgruppen, 55 tkr. Uppdrag i Kajer mot det Gröna, 16 tkr. Ansökta medel, sponsring, stipendiemedel samt avtal Summa tkr (2012: tkr) För sjätte året har Järfälla Kultur på uppdrag av Järfälla förskolor och grundskolor skrivit en ansökan till Kulturrådet för Skapande skola. Även detta år beviljades ansökan, denna gång på tkr (2012: tkr) Svenska Filminstitutet har beviljat ett ekonomiskt stöd på 100 tkr för strategiskt arbete 2013, i syfte att etablera ett mediepedagogiskt centrum i Järfälla (2012: 150 tkr). Stockholms läns landstings kulturnämnd har under 2013 slutit avtal med Mediepedagogiskt centrum om 106 tkr samt teknik motsvarande 50 tkr i avskrivningskostnader. Därtill bidrar Film Stockholm med en egeninsats i form av arbetsinsatser motsvarande 50 tkr. Kulturkontoret har fått sammanlagt 89 tkr i subventioner från landstinget för programverksamhet för barn och ungdom. Stockholms läns landsting, kulturnämnden, har beviljat ett bidrag på 20 tkr för genomförande av en arkitekturkurs för barn. Kulturkontoret har fått 13 tkr i subventioner från landstinget för Kultur i vården, dels för ett filmprojekt för äldre, dels för programverksamhet. Järfälla Kultur har fått 60 tkr i sponsorbidrag från följande företag för skulpturinköp till Görvälns skulpturpark: Saab i Järfälla, Alba Holding (ELFA) och JM AB. Järfällas ungkulturstipendium, NovaStipendiet, har instiftats på initiativ av Järfälla Kultur. Bakom stipendiet står Järfällahus AB, Jakobsberg Centrumgalleria AB, HSB Norra Stor-Stockholm och Järfälla Kultur. Totalt utdelas 60 tkr.

20 (51) Kulturskolan har under året fått stipendiemedel på 6 tkr från Y s Mens club Järfälla och 5 tkr från Skälby-Barkarby Bygdegårdsförening. Kulturskolan har utsett sex stipendiater bland musikeleverna Måluppfyllelse God välfärd Järfällaborna ska få ut bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Effektmål Nöjdhetsgrad De enskilda brukarnas/besökarnas betyg på hur nöjda de är med kulturverksamheten ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala. Redovisas av beställarsidan Nyckeltal och statistik Erbjudande om plats till köande elever görs löpande vid platstillgång. Köande elever Pojkar Flickor Totalt Antalet köande elever har minskat i jämförelse med En anledning till att antalet har sjunkit är att elever endast får gå i en kurs inom de ämnen som har kö. Tidigare innehöll köstatistiken även de elever som redan har plats på kurser i kulturskolan, men som köar för andra kurser. Minskningen beror också på effekten av det utökade kursutbudet inom kulturskolan som är riktade till köande elever och som visat sig motsvara efterfrågan på kortare kursformer. Erbjudande om ämneskurs ges löpande under året. Kulturskolans kurser ska möta barn och ungas behov och ge många valmöjligheter. Det pågår ett utvecklingsarbete för att kunna erbjuda kurser i kulturskolan som har såväl bredd som fördjupning. Det totala antalet elever vid höstterminens slut 2013 var 1404 och motsvarande tidpunkt 2012 var det totala antalet elever 1452 i kulturskolan. Dessa elevantal omfattar alla elever i alla åldrar.

21 (51) Antal elever 6-16 år som deltar i verksamhet inom ämnena Bild och Form, Dans, Drama, Musik och Nycirkus, fördelat på flickor och pojkar Ämnen/kurser Flickor Pojkar Total Flickor Pojkar Total Bild och form Dans Kort- och lov kurser (helår) Musik Nycirkus Nycirkus för funktionsnedsatta Show Teater/Drama Totalt Antal elever inklusive de som är yngre än 6 år och äldre än 16 år som deltar i ämneskurser Redovisningen per ämne i åldrarna 6-16 år är valt för att få jämförbarhet med övriga länets elevstatistik. De 151 elever som tillkommer och är yngre än 6 och äldre än 16 år deltar främst i ämnena dans och nycirkus. Minskningen av antalet elever beror på att vi i år har fokuserat på utveckling inom jämställdhet, mångfald, medarbetarskap och Generic Learning Outcomes, vilket innebär att vissa lärare har fått ett omprioriterat tjänsteinnehåll. Statistik uppdelat på pojkar och flickor redovisas för första gången Motsvarande statistik saknas från Kortkurser och lägerverksamhet har arrangerats på loven, för att på så vis öka möjligheterna för barn och unga som inte deltar i kulturskolans regelbundna verksamhet att prova på kulturella aktiviteter i någon form. Ämnen/kurser Flickor Pojkar Total Flickor Pojkar Total Totala antalet i åldern 6-16 år (det åldersspann där flest barn är elever i kulturskolan) av befolkningen i Järfälla, fördelat på flickor och pojkar Bild och form 1 % 0 % 1 % 0 % Dans 2 % 0 % 3 % 0 % Kort- och lov kurser (helår) 2 % 1 % 2 % 1 % Musik 9 % 6 % 9 % 6 % Nycirkus 2 % 0 % 2 % 0 % Nycirkus för funktionsnedsatta 0 % 0 % 0 % 0 % Show 1 % 0 % 1 % 0 % Teater/Drama 1 % 0 % 2 % 0 % Totalt 20 % 7 %

Budget och verksamhetsuppföljning. prognos för helår 2013. Kultur och fritid

Budget och verksamhetsuppföljning. prognos för helår 2013. Kultur och fritid Budget och verksamhetsuppföljning per augusti 2013 och prognos för helår 2013 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller sep 2013 Dnr Kun 2013/124 2013-09-13 1 (26) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppfo ljning per april 2014 och prognos fo r hela r 2014

Budget- och verksamhetsuppfo ljning per april 2014 och prognos fo r hela r 2014 Budget- och verksamhetsuppfo ljning per april 2014 och prognos fo r hela r 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Maj 2014 Kun 2014/79 2014-05-13 2 (18) Innehållsförteckning 1. KULTUR OCH FRITID

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53 2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6

Läs mer

Bokslut & verksamhetsberättelse

Bokslut & verksamhetsberättelse 2012-02-14 Bokslut & verksamhetsberättelse 2011 Kultur och fritid Kun 2012/15 2012-02-02 1 (46) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT...5 1.1. Ansvarsområden...5 1.2. Årets resultat...5

Läs mer

Budget 2013 Kultur och fritid

Budget 2013 Kultur och fritid 2012-11-14 Budget 2013 Kultur och fritid Bilaga 1 Karin Mannström, Controller Dnr: KUN 2012/218 November 2012 2012-11-14 1 (7) Innehåll 1. KULTUR OCH FRITID... 2 1.1. Driftbudget... 2 1.2. Investeringsbudget...

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Bild Dans Drama Formgivning Foto Musik Orkester Sång Teater

Bild Dans Drama Formgivning Foto Musik Orkester Sång Teater Bild Dans Drama Formgivning Foto Musik Orkester Sång Teater K som i kreativitet Här möts alla åldrar Huset K på Mjölnarvägen i Jakobsberg fungerar somt ett kulturcentrum i en egen nyrenoverad byggnad.

Läs mer

och prognos för helår 2011

och prognos för helår 2011 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2011 och prognos för helår 2011 Kultur och fritid Lars Tosteberg, Förvaltningsekonom maj 2011 dnr kun 2011/114 2011-05-18 1 (19) Innehåll SAMMANFATTNING...2

Läs mer

Budget och verksamhetsuppföljning. prognos för helår 2012

Budget och verksamhetsuppföljning. prognos för helår 2012 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2012 och prognos för helår 2012 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller maj 2012 dnr kun 2012/107 2012-05-06 1 (18) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. FÖRVALTNINGEN

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Bokslut & verksamhetsberättelse 2012

Bokslut & verksamhetsberättelse 2012 Bokslut & verksamhetsberättelse 2012 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2013 Kun 2013/13 2013-02-06 2 (50) Innehåll SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6 1.1. Ansvarsområden...

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppfo ljning per augusti 2014 och prognos fo r hela r 2014

Budget- och verksamhetsuppfo ljning per augusti 2014 och prognos fo r hela r 2014 Budget- och verksamhetsuppfo ljning per augusti 2014 och prognos fo r hela r 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller September 2014 Dnr Kun 2014/119 2014-09-15 2 (24) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

och prognos för helår 2010

och prognos för helår 2010 Budget och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Kultur och fritid Lars Tosteberg, Förvaltningsekonom maj dnr kun /87 -05-22 1 (20) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. FÖRVALTNINGEN TOTALT...3

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö Malmö stad Kulturförvaltning 1 (7) Datum 2014-10-21 Vår referens Genti Cifliku Projektledare genti.cifliku@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av jag bor i Malmö KN-2014-2396 Sammanfattning Kulturförvaltningens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan

Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Bakgrund - problembeskrivning Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands läns kommuner. Strömsund är en vacker glesbygdskommun,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-08-27 Vår referens Hanna Sjöberg Enhetschef Kultur för barn och unga Hanna.sjoberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Utvecklingsprocess Kultur för barn och unga

Läs mer

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Dnr BUN13/67 RIKTLINJER Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2014-08-26 Dnr BUN13/67 2/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Mål och inriktning... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

Delårsrapport per augusti 2015

Delårsrapport per augusti 2015 Delårsrapport per augusti 2015 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/125 2015-09-14 2015-09-14 1 (27) Innehåll SAMMANFATTNING - KOMMENTARER... 3 Viktiga händelser under perioden... 3 Analys 3

Läs mer

Information om KULTURTRAPPAN

Information om KULTURTRAPPAN Information om KULTURTRAPPAN Gävles kulturgaranti Bakgrund Vilka är vi? Gävle kommun 2015-09-08 2 Gävle kommun 2015-09-08 3 Information om Kulturtrappan Ninni berättar om bakgrunden till Kulturtrappan,

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015 Ulriksdalsskolans Verksamhetsplan 2014-2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht vt 2012

Kvalitetsredovisning ht vt 2012 Kvalitetsredovisning ht 2011 - vt 2012 Tallbohovs Förskola Förskola kommunal Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Kristina Ståhle 2012-04-27 1 (7) Innehåll 1. UPPGIFTER OM FÖRSKOLAN... 2 2. RUTINER, DOKUMENTATION

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro, Sigtuna, Solna och Sundbyberg

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro, Sigtuna, Solna och Sundbyberg L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro, Sigtuna, Solna och Sundbyberg Arbetsplan Gäller från 2011-07-01 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte och mål... 4 3. Överlämning

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad

Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad Gäller tillsvidare, revideras 2017 Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning:

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ROBERT OLSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 35 78 388 393 Kommunbidrag

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Stavreskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare Kulturplan 2011 2015 JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare 1 Innehållsförteckning Kulturplan... 3 Vision för kulturverksamheten... 3 Styrdokument Allmänt... 3 Mål för kulturverksamheten... 3 Kulturens arbetsområde...

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

Februari 2014- Beslut om årsrapporten 2013 som ligger till grund för budgetbeslut perioden 2015-2017

Februari 2014- Beslut om årsrapporten 2013 som ligger till grund för budgetbeslut perioden 2015-2017 Budget 2015 samt planering 2016-2017 Budgetprocessen under ett år December 2013- Beslut om mål för perioden 2014-2016 i nämnden Februari 2014- Beslut om årsrapporten 2013 som ligger till grund för budgetbeslut

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, kl. 15:00 16:10 ande Lars-Bertil Ohlsson (KD) 46-52, ordförande, Johan Skog (M), Pär Elfström (S) (ersätter

Läs mer

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 2015-02-20 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun Bibliotekets verksamhetsplan 2016 Analys och årsberättelse Årsberättelse Förutsättningar för en mobil biblioteksverksamhet i Simrishamns kommun utreddes

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Målet är delvis uppnått

Målet är delvis uppnått Lärande- och kulturnämndens alla verksamheter visar genom sina resultat på att goda förutsättningar kombinerat med varierad undervisning, lärandeformer och förhållningssätt ger barn, elever och ungdomar

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek... Biblioteksplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2016 14, 2015KS/0405 Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper...

Läs mer

Regler och avgifter för Kulturskolans verksamhet höstterminen 2015

Regler och avgifter för Kulturskolans verksamhet höstterminen 2015 Kulturförvaltningen Kulturskolan Tjänsteutlåtande Dnr. 1.1/1097/2015 Sida 1 (7) 2015-03-23 Handläggare Marion Hauge-Lindberg Telefon: 08-508 318 41 Till Kulturnämnden 2015-04-07 Nr 8 Regler och avgifter

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Hagalunds förskoleenhet Solna stad

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Hagalunds förskoleenhet Solna stad Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Hagalunds förskoleenhet Solna stad Beskrivning av förskoleenheten Hagalund är ett mångkulturellt område och det återspeglar sig i antalet barn på förskolorna med

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun 2014-01-31 1 [5] Handlingsplan avseende Skapande skola år 2014-2015 i Gislaveds kommun Gislaveds kommuns handlingsplan har sin utgångspunkt i läroplanen och barnoch utbildningsförvaltningens strategi,

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Barn har rätt till alla sina språk- även sina estetiska. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Kulturplan för Tallkrogens skola läsåret 2012/2013

Kulturplan för Tallkrogens skola läsåret 2012/2013 Kulturplan för Tallkrogens skola läsåret 2012/2013 Vision Den innevarande kultursatsningen ska på sikt leda till en kulturprofil där det är väl synligt att skolan prioriterar detta område sammantaget med

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Skol- och kulturkontoret en sammanfattning

Skol- och kulturkontoret en sammanfattning Skol- och kulturkontoret en sammanfattning Skol- och kulturkontoret Skellefteå kommun har en väl utbyggd förskola och skola med hög kvalitet och ett rikt och varierande kulturutbud. Två nämnder; barn-

Läs mer

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortronmyren period 1 (juli-sept), läsåret

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortronmyren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-10-30 Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortronmyren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på

Läs mer

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Ett av Järfälla kommuns mål är att alla Järfällabor ska ges samma möjlighet att påverka sin livssituation, och känna att de bidrar till och är en del av

Läs mer

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang.

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang. Ur Skövde kommuns Kulturpolitiska vision: Alla medborgare oavsett kön, ålder och etnicitet har möjlighet att utöva och uppleva mångsidig kultur Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor. Svar på remiss från kommunstyrelsen Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2017-10-24 Handläggare Eva Stenstam Telefon: 08-508 31989 Till Kulturnämnden 2017-11-14 Skolprogram för Stockholms stads förskolor

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret 2012-2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer