Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013"

Transkript

1 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2014 Kun 2013/166

2 (51) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING KULTUR OCH FRITID TOTALT Ansvarsområden Årets resultat Kommentarer till årets resultat Investeringsredovisning Kommentarer till investeringsredovisningen Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 1 november Sjukfrånvarostatistik Arbetsskador Lediga befattningar Väsentliga personalaktiviteter Miljöredovisning Nyckeltal Järfälla Kultur och kulturskola Järfälla Bibliotek Järfälla Idrott & fritid Järfälla Fritidsgårdarna RESULTATENHETERNAS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE Administration och stöd Kommentarer till ekonomiskt utfall Måluppfyllelse Väsentliga personalförhållanden Järfälla Kultur Kommentarer till ekonomiskt utfall Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Framtiden Verksamhetsområde Måluppfyllelse Nyckeltal och statistik Kvalitetsarbetet Järfälla Bibliotek Kommentarer till ekonomiskt utfall Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Framtid Verksamhetsområde... 35

3 (51) Måluppfyllelse Nyckeltal och statistik Kvalitetsarbetet Järfälla Idrott & fritid Kommentarer till ekonomiskt utfall Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Framtid Verksamhetsområde Måluppfyllelse Kvalitetsarbetet Nyckeltal och statistik Järfälla Fritidsgårdar Kommentarer till ekonomiskt utfall Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Framtid Verksamhetsområde Måluppfyllelse Nyckeltal och statistik Kvalitetsarbetet... 50

4 (51) SAMMANFATTNING Nämndens verksamhet Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är kultur inklusive kulturskola, bibliotek, fritid/idrott och fritidsgårdar. Nämnden är ansvarig både för samhällsuppdraget och för verksamheternas utförande i egen regi. Denna verksamhetsberättelse omfattar verksamheten i egen regi. Viktiga händelser under perioden Strax efter årsskiftet öppnade det efterlängtade nya ungdomscaféet Valvet i Postgången i Jakobsbergs centrum. Valvet har visat sig att på flera sätt vara en mycket lyckad satsning. Ungdomar har fått en naturlig plats att samlas på i centrum och positiva effekter syns inte bara inne på caféet utan också i centrum i stort. Besöksantalet har varit högt. Det som ännu inte är bra är könsfördelningen. Hittills har andelen killar som besökt Valvet varit mycket högre än andelen tjejer. Järfälla fritidsgårdar har därför särskilt fått i uppdrag att öka andelen tjejer som besöker Valvet. I slutet av året har man sett tendenser till att antalet besökande tjejer ökar. I maj månad utbröt en social oro runt om i Stockholms förorter med början i Husby. Detta gjorde att kommunen höjde beredskapen i form av högre vuxennärvaro. Valvet fick då fungera som en central knutpunkt för de som samlades i Jakobsberg. Fritidgårdspersonalen fick därför en extra beställning av kommunledningen för att hålla öppet längre och ha en högre personaltäthet under de två veckor som detta pågick. Insatsen var mycket lyckad och fritidsgårdsorganisationen och dess personal fick välförtjänt beröm av polisen, räddningstjänsten och kommunledningen. Även de nattvandrande organisationerna fick extra beställningar och en utökad nattvadring genomfördes under de aktuella veckorna. Beställningen Görvälns årstider rullar nu på i sitt andra år och är en satsning som lyfter området. Detta år samordnades för första gången också firandet av Sveriges Nationaldag med Görvälndagen till en samlad festdag vid Görvälns Slott den 6 juni. Evenemanget var mycket välbesökt och bjöd på ett strålande väder. Görvälndagens huvudarrangör är Järfälla Hembygdsförening. Arbetet med anläggnings- och underhållsplan inom idrott och fritid och arbetet med energibesparande åtgärder har fortsatt under vintern och våren Under år 2013 har en upphandling i konkurrenspräglad dialog för en ny simhall i Jakobsberg genomförts. Mer om detta kan läsas i verksamhetsberättelsen för samhällsuppdraget Förvaltningen fick under år 2013 i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Järfälla kommun. Eftersom det under året har beslutats om en ny bibliotekslag som ska gälla från år 2014 så är detta arbete högst relevant. Förvaltningen har därför under hösten 2013 satt samman och arbetat med en redaktionsgrupp för en ny biblioteksplan som ska beslutas under våren I denna grupp ingår representanter för biblioteket.

5 (51) Analys År 2013 har karaktären av ett mellanår. Kommunens ekonomi i sin helhet visade en kraftig obalans år Därför har kommunens verksamheter under år 2013 hållit igen på alla kostnader som inte är helt nödvändiga för den dagliga driften. Detta har gjort att vissa utvecklingsprojekt och sådana utbildningsinsatser som innebär höga kostnader för logi etc. har fått avvakta tills kommunen åter är i ekonomisk balans. Det förtjänar att påpekas att kultur- och fritidsförvaltningen inte visade obalans år 2012 och att fortsatt ekonomisk balans råder under Framtiden Förvaltningen fortsätter att arbeta med långsiktig planering med sikte på Järfällas framtid. Med den spännande och utmanande stora expansion som står för dörren finns stora möjligheter att kunna göra Järfälla till ett viktigt nav inom kultur- och fritidsområdet. Detta förutsätter att resurser tillförs till verksamheterna i takt med att befolkningen växer. Förvaltningen arbetar för att etablera ett system som innebär volymkompensation. När befolkningen växer ska resurserna till kultur, idrott och fritid också öka. Torbjörn Neiman Kultur- och fritidsdirektör

6 (51) 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Lennart Nilsson (kd) Förvaltningschef: Torbjörn Neiman Antal anställda: 148 (128 årsarbetare) 1.1. Ansvarsområden Kultur och fritid ansvarar för kommunens verksamheter i egen regi inom kultur, kulturskola, bibliotek och fritid Årets resultat Mnkr Budget 2013 Utfall Externa intäkter 15,2 16,9 16,4 16,7 Interna intäkter 115,3 120,5 118,0 94,4 Summa Intäkter 130,5 137,4 134,3 131,4 Kostnader exkl kapitalkostnad 128,8 133,4 132,1 129,8 Kapitalkostnad 1,7 2,8 1,7 1,8 Summa kostnader 130,5 136,2 133,8 131,5 Årets resultat 0,0 1,3 0,4-0,1 Nettoinvestering 2,5 1,3 0,8 1,3 Eget kapital *) 5,1 tkr Budget 2013 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Administration och stöd Järfälla Kultur Järfälla Bibliotek Järfälla Idrott & fritid Järfälla Fritidsgårdar Totalt: Kommentarer till årets resultat Årets överskott för Järfälla Kultur på 71 tkr beror till större delen på att AV-centralen har haft större intäkter än utgifter. Det samlade egna kapitalet är en buffert för de närmaste åren. Ett stort intäktskrav samt den eventuella konkurrensutsättning fr.o.m bidrar till osäkerhet. Enhetens fasta organisation kan inte förändras lika snabbt som kunderna eventuellt avslutar sina förbindelser. Järfälla Bibliotek visar ett överskott om 357 tkr, vilket har varit möjligt då en tjänst har varit vakant under året.

7 (51) Järfälla Idrott & fritid redovisar ett överskott på 847 tkr. Anledningen till det positiva resultatet är att enheten har haft lägre kostnader för personal och föreningsbidrag samt elkostnader med anledning av de energibesparande åtgärder som gjorts. Järfälla Fritidsgårdar redovisar ett underskott för året på -84 tkr. Arbetet som skett under året med att minska antalet timanställda genom schemaomläggning för ordinarie personal samt att öka samarbetet mellan gårdarna gör att enhetens underskott är mindre än befarat Investeringsredovisning tkr Budget 2013 Budget 2013 Utfall 2013 Prognos avvikelse Administration och stöd Järfälla Kultur Järfälla Bibliotek Järfälla Idrott & fritid Järfälla Fritidsgårdar Totalt: Kommentarer till investeringsredovisningen Järfälla Kultur har inte använt investeringsmedel under året och önskar få flytta med 150 tkr inför ett omfattande arbete med att ljudisolera personalens arbetsrum i K. Järfälla Bibliotek har 2013 en investeringsbudget på 250 tkr. Enheten har använt 77 tkr till den arbetsmiljösatsning som aviserades i tertialrapport 1. Järfälla Idrott & fritid har 2013 en investeringsbudget på tkr. Enheten önskar ta med sig de outnyttjade investeringsmedlen om 740 tkr till Arbetet med att byta stolpar i alla spår har påbörjats och det kommer att pågå ett antal år framöver därför önskar enheten ta med sig de beviljade medlen. Järfälla Fritidsgårdar har 2013 en investeringsbudget på 160 tkr. Enheten har gjort mindre investeringar för 43 tkr.

8 (51) 1.4. Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 1 november Diff 12/ antal % antal % antal % antal Anställda personer Omräknat årsarbetare 128,0 131,2 131,6 Kvinnor -1 53, , ,1 81 Män +4 46, , ,9 66 Tillsvidareanställda Kvinnor -4 52, , ,1 70 Män +1 47, , ,9 57 Heltidsanställda Kvinnor -3 52, , ,9 55 Män -2 47, , ,1 53 Medelålder 46,8 46,2 46,0 Kvinnor 48,6 48,0 48,0 Män 44,7 44,1 43,0 Åldersintervall Anställda yngre än 29 år , ,2 15 Kvinnor Män år , ,4 33 Kvinnor Män år , ,2 40 Kvinnor Män år , ,5 36 Kvinnor Män > 60 år , ,6 23 Kvinnor Män

9 (51) Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 31 dec respektive år % % % Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 3,5 3,3 5,1 Kvinnor 4,8 4,1 6,0 Män 2,1 2,4 4,0 åldersgruppen till och med 29 år 4,1 2,8 2,9 Kvinnor 7,6 5,2 4,4 Män 2,3 1,3 2,2 åldersgruppen år 3,7 4,3 5,3 Kvinnor 5,5 5,3 5,3 Män 1,6 3,3 5,4 åldersgruppen 50 år och äldre 3,2 2,3 5,5 Kvinnor 4,8 2,8 6,0 Män 2,1 1,5 4,0 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer x) 35,5 48,4 Män x) 31,8 48,0 Kvinnor x) 37,3 49,0 Andel utan sjukfrånvaro 42,7 33,3 37,2 Män 51,4 22,1 39,1 Kvinnor 35,9 46,6 34,7 Kommentar: sjukfrånvaron för kvinnor upp till 29 år har ökat med 2,4%, jämfört med år 2012, ökningen beror på långtidssjukfrånvaro.

10 (51) Procent Total sjukfrånvaro inom Kultur och fritid Arbetsskador Under perioden januari-december har 13 arbetsskador och tillbud anmälts. (Tre tillbud och en mycket allvarlig händelse) 4 fritidsgårdarna 1 biblioteket 4 kulturskolan 2 kulturkontoret 2 idrottsplatserna Järfälla kommun har ett stödsystem, Lisa, för att systematiskt arbeta med arbetsskador och tillbud. Genom att lägga in arbetsskade- och tillbudsanmälningarna i systemet, kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Förvaltningsledningen följer upp alla anmälda skador och redovisar dem till den förvaltningsövergripande skyddskommittén Lediga befattningar Under perioden januari-december har 10 befattningar varit utannonserade. Cheferna arbetar med ett nätbaserat stöd vid rekrytering av nya medarbetare Offentliga jobb. Systemet ger möjlighet att söka ex vis önskade kompetenser och underlättar administrationen. Mediepedagog, bild- och formlärare, sång- och körledare, piano-flöjtlärare, tre bibliotekarier, två verksamhetsledare och fritidspedagog

11 (51) Väsentliga personalaktiviteter Medarbetarsamlingar Min roll i kultur och fritid i Järfälla Kommunens personalpolitiska handlingsplan för åren anger att respektive verksamhet ska göra en egen handlingsplan som integreras i verksamhetsplanen. Förvaltningen valde att satsa på utveckling för samtliga medarbetare under åren utifrån planens avsnitt Aktivt medarbetarskap. Förvaltningsledningens förhoppning var att aktiviteterna skulle *skapa en ökad samhörighet och förståelse mellan enheterna *fördjupad kunskap kring innebörden av medarbetarskap *beredskap och ökad förståelse inför förändringar Träff 1 februari 2013 gemensam start med presentation av programmet, medverkan nämndordförande Lennart Nilsson och kultur- och fritidsdirektör Torbjörn Neiman Träff 2 april 2013 med temat Medarbetarskap, konsult från företaget Advantum medverkade. Inriktningen var grundkunskap i Medarbetarskap och förändringsarbete. Träff 3 oktober 2013 med temat Hur är det att arbeta och bo i Järfälla år 2030? medverkan av kommundirektör Elisabeth Särenfors. Vilka krav kommer att ställas på kommunen som arbetsgivare? Träff 4 mars-april 2014 Kommunens personalpolitik medverkan av personaldirektör Ola Brandell samt uppföljning, avslut. Löneöversynsförhandlingar Under våren genomfördes löneöversynsförhandlingarna med samtliga berörda fackliga organisationer. Förhandlingsformen var dialog chef-medarbetare med samtliga organisationer förutom Kommunal där förhandlingarna delvis genomfördes enligt traditionell modell. Centrala löneavtal, garanterat utfall i kommunen: Utfall Kommunal beräkning 550 kr/medlem 2,53 % Lärarförbundet 2,0% 2,62 % Vision 2,6% 2,67 % DIK sifferlöst avtal 2,72 % Oorganiserade 2,45 % Personalenkäten Arbetsmiljökompassen Respektive enhet återkommer i verksamhetsberättelsen 2013 med åtgärdsplaner utifrån arbetsmiljökompassens resultat.

12 (51) Medarbetarakademin Från Kulturskolan deltar en musiklärare. Arbetsledarakademin Från Järfälla bibliotek deltar en verksamhetsledare. Ledarskapsakademin Från Kulturskolan deltar en musiklärare. Medarbetardagar/seminarier Årets dagar har haft följande teman, samtliga medarbetare i kommunen var inbjudna: 10 april Det blir aldrig som man tänkt sig, Olof Röhlander 2 maj offentlighetsprincipen två tillfällen 24 sept Jämställd medborgarservice, två tillfällen 14 oktober Kommunens miljöarbete, två tillfällen 13 nov och 10 dec Offentlighetsprincipen 5 dec Pension 1.5. Miljöredovisning Järfälla Kultur har i april fått miljödiplom silver. Järfälla Bibliotek har brons- och silverdiplom men har inte påbörjat arbetet med gulddiplom. Järfälla Idrott & fritid har beviljats förnyat miljödiplom Guld tom 27 november Järfälla Fritidsgårdar kommer att starta arbetet med miljödiplomering under 2014.

13 (51) 1.6. Nyckeltal Kommentarer till nyckeltalen finns i respektive enhets verksamhetsberättelse Järfälla Kultur och kulturskola Antal konstutställningar Antal program barn och ungdom Antal barn skolbio (vt+ht) Antal elever Kulturskolan (ht) Järfälla Bibliotek Antal lån/invånare 4,8 4,8 5,2 Antal besök/invånare 6,2 6,2 7,3 Kostnad/lån (kr) Järfälla Idrott & fritid Intäkter simhallen (tkr) Antal föreningsaktiviteter Antal sålda friskvårdskort* * För anställda i Järfälla kommun Järfälla Fritidsgårdarna tkr Bruttokostnad för verks för barn år (exkl fritidsklubbar)

14 (51) 2. RESULTATENHETERNAS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBE- RÄTTELSE Administration och stöd Ansvar: Tkr Budget 2013 Utfall Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat Nettoinvestering Eget kapital *) 942 1) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat Kommentarer till ekonomiskt utfall 2013 Administration och stöd redovisar ett överskott på 69 tkr Måluppfyllelse Administration och stöd har uppfyllt sitt mål som stöd- och ledningsfunktion till enheterna Väsentliga personalförhållanden Administration och stöd består idag av personalkonsult, förvaltningsekonom och förvaltningschef som delas 50/50 med samhällsuppdraget. Torbjörn Neiman Förvaltningschef

15 (51) 2.2. Järfälla Kultur Enheten omfattar kulturskolan och kulturkontoret och ansvarar för kulturskoleundervisning i olika ämnen, kulturverksamhet för barn och ungdom, konstverksamhet, film och media, AV-central, kulturmiljövård och kulturarvsfrågor inklusive kommunens bildarkiv och bilddatabas. Enheten fungerar som kulturellt resurscentrum för kommunala verksamheter. Ansvar: Tkr Budget 2013 Utfall Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat Nettoinvestering Eget kapital *) ) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat Kommentarer till ekonomiskt utfall 2013 Årets överskott på 71 tkr beror till större delen på att AV-centralen har haft större intäkter än utgifter. Det samlade egna kapitalet är en buffert för de närmaste åren. Ett stort intäktskrav samt den eventuella konkurrensutsättning fr.o.m bidrar till osäkerhet. Enhetens fasta organisation kan inte förändras lika snabbt som kunderna eventuellt avslutar sina förbindelser. Enheten begär att under 2014 få använda 350 tkr av eget kapital. Dels för att åtgärda tre skulpturer vid Görvälns slott. Två skulpturer som följd av åldrande och en pga. skadegörelse. En kostnad på 100 tkr. Därutöver planerar enheten att använda 250 tkr av eget kapital för att avsluta arbetet med att införa ett angeläget och insiktsfullt arbetssätt där effektmål och utvärderingar har stor betydelse. Metoden "Generic Learning Outcomes" har med stor framgång använts i Storbritannien på olika museer och andra kulturinstitutioner Investeringsredovisning 2013 Järfälla Kultur har 2013 en investeringsbudget på 150 tkr. Enheten har inte använt investeringsmedel under året och önskar få flytta med 150 tkr inför ett omfattande arbete med att ljudisolera personalens arbetsrum i K.

16 (51) Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänser Personal totalt varav administrativ personal varav lärare varav kultursekreterare, bildkonsulent och ljudtekniker Antalet årsarbeten är fler än i Anledningen är att två lärare i nycirkus har övergått från timanställningar till tillsvidaretjänster med omfattningen 0,36. En ny lärartjänst i ämnet sång har rekryterats i juni med omfattningen 0,4. Utökningen är ett tjänsteutrymme som tidigare använts till timanställningar i avvaktan på klarhet gällande osäkra kostnader. Enheten har haft 5,07 årsarbeten/77 personer projektanställda tack vare tilläggsbeställningar, externt finansierade projekt och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Av dessa var 45 kvinnor och 32 män. varav kvinnor varav män Antal Årsarb Antal Årsarb Antal Årsarb Antal Årsarb Antal Antal , , , , , , Sjukfrånvaro % varav kvinnor varav män Kulturskolan ,1 3,9 0, ,4 1,3 1, ,0 1,1 7,8 Ledning & adm, samt kulturkontoret ,8 0,9 0, ,2 2,3 2, ,7 12,6 1,0 Från och med 2012 har enheten ingen personal med lång sjukfrånvaro. Järfälla Kultur har haft en positiv utveckling av mätresultaten sedan den förra Arbetsmiljökompassen gjordes Andelen som upplever att de har stora möjligheter att påverka sin arbetssituation har ökat från 50 till 80 procent. Även andelen som upplever ett högt socialt stöd har ökat. Ledarskapsindex har ökat och är över kommunens snitt. Hållbart medarbetarengagemang är stort hos Järfälla Kultur. HME index är 82, i andra kommuner ligger index på 75 enligt SKL. Sammantaget ges en bild av att personalen upplever sitt arbete meningsfullt och är väl insatt i arbetsplatsens mål. All personal, 100 %, trivs på sin arbetsplats och med sina arbetsuppgifter.

17 (51) För att vara kvar i och för att sträva mot ett trivsamt, dynamiskt och balanserat arbetsliv har Järfälla Kultur tagit fram följande handlingsplan: I medarbetarsamtalen kommer fokus att ligga på medarbetarnas röda, gula och gröna arbetssituationer och egenansvar. I verksamheten kommer ökad delegering att genomföras via ett pilotprojekt. Former för uppföljning av mål kommer att utvecklas genom att respektive chef prioriterar vardaglig återkoppling på individnivå. I utvecklingsarbetet kommer fokus att ligga på att bejaka den öppenhet och tillit som finns Miljöredovisning Järfälla Kultur har i april fått miljödiplom silver. I och med miljödiplomeringsarbetet och organisationens positiva miljöpåverkan har enheten tagit patent på uttrycket Kultur är miljövänlig energi!. Patentet gäller fr o m i år och tio år framåt Viktiga händelser under perioden Under våren har ett visionsarbete om kultur i skola, med fokus på år 2020, genomförts på kulturombudsträffarna. Samma arbete har tidigare gjorts med rektorer och förskolechefer. En plan för fortsatt arbete har tagits fram i samverkan med ledningen för FoG. Mångfaldsarbetet har genom projektet Ljuset i Höjden startat officiellt den 18 maj med 544-dagen på Söderhöjden. En av kulturskolans danspedagoger har även deltagit med workshop på Söderhöjdens dag den 30 augusti, och genomfört ett dansprojekt på Tallbohovs fritidsgård under en kulturattack-vecka i november. Kulturkontorets personal har fått allt större och fler uppdrag utifrån att kommunen bygger Barkarbystaden, förtätar i övriga områden, arbetar fram ny Översiktsplan etc. Dessa uppdrag är inte finansierade och har krävt en allt för stor ansträngning för att kunna genomföras. Utifrån arbetsmiljöaspekt är det viktigt att få till finansiering. På grund av stambyte i fastigheten på Tornérplatsen 18 tvingades kulturkontoret till evakuering i Posthuset under årets sex första månader. Eftersom både bildarkivet och kommunens konstförråd behövde flyttas krävdes stor arbetsinsats av all personal på kontoret, vilket skedde parallellt med andra ökande uppdrag. Återflytt av bildarkiv och konstförråd kunde ske först efter sommaren Framtiden Förtätningen av Järfälla och den kommande Barkarbystaden medför stora investeringar i skolor och andra offentliga byggnader. Under 2013 och de närmaste två åren kommer Järfälla Kultur att ansvara för konstnärlig gestaltning motsvarande 8,9 miljoner kr enligt 1 % regeln.

18 (51) AV-centralen fortsätter sin satsning på inköp av licenser av strömmande medier. Som ett stöd i det arbetet har en referensgrupp med lärare från samtliga stadier bildats. En enkät har gått ut till alla kunder och ligger tillsammans med omfattande samtal med kulturombud och skolchefer till grund för fortsatt utveckling av verksamheten. Utifrån dessa synpunkter samt den utveckling som sker i liknande verksamheter i andra delar av landet kommer arbetet med kunderna om hur digitala läromedel används i en pedagogisk kontext att förstärkas. Våren 2013 startade ett arbete utifrån GLO (Generic Learning Outcomes). Syftet med GLO som arbetsmetod är att verksamheten ska drivas av kvalitativa effektmål och utifrån den kunskap och insikt som de uppfyllda målen ger. Insikt ska även uppnås genom att skaffa en fördjupad kunskap om Järfällas medborgare och kartlägga deras behov inom kulturområdet. Under våren 2014 genomförs en kvalitativ enkät utifrån ett familjeperspektiv. Parallellt med detta startar ett antal mindre projekt där personal testar det nya förhållningssättet. Implementeringsfasen beräknas att vara avslutad hösten Verksamhetsområde Nämndens beställning Kulturverksamhet för barn och ungdom såsom programverksamhet, stödjande och utvecklande funktion för kulturverksamhet i grundskolan. Skolbioverksamhet. Kulturskoleundervisning i bild, dans, drama/teater, musik, nycirkus samt arrangemang av offentliga elevkonserter. Utställningar i Jakobsbergs Konsthall, skulpturutställning vid Görväln vartannat år, konstinköp och ansvar för konstnärlig utsmyckning. Järfälla kommuns bildarkiv och bilddatabas, kulturmiljövård, kulturmånad och en stödjande funktion till kulturföreningar och organisationer, Nationaldagen, bokningar av Hyllan samt uthyrning av Järfälla Kulturscen. Uppdraget anger också Järfälla Kultur som ett kulturellt resurscentrum för kommunala verksamheter. Marknadsföring av och information om kommunens egen kulturverksamhet ska ske.

19 (51) Tilläggsbeställningar Summa tkr (2012: tkr) Görvälns årstider i samarbete med föreningar som är aktiva i Görvälnsområdet, 255 tkr. Kulturskolans tilläggsbeställningar omfattar tkr. Kulturkontorets tilläggsbeställningar omfattar tkr: Kultursatsning för barn inom kommunala förskolor samt 6-åringar i grundskolan (3 767 barn), 257 tkr. Kultursatsning för barn inom privata/föreningsdrivna förskolor (661 barn), 49 tkr. Kultursatsning för elever i kommunala grundskolor (6 429 elever), 351 tkr. Kultursatsning för elever i fristående grundskolor (510 elever), 85 tkr. Kulturpedagogiska projekt och kulturombudsverksamhet inom de kommunala förskolorna, 256 tkr. Kultursatsning för vårdtagare inom Järfälla vård och omsorg. Utveckling och utbyggnad av kulturombudsnätverk i personalgruppen, 55 tkr. Uppdrag i Kajer mot det Gröna, 16 tkr. Ansökta medel, sponsring, stipendiemedel samt avtal Summa tkr (2012: tkr) För sjätte året har Järfälla Kultur på uppdrag av Järfälla förskolor och grundskolor skrivit en ansökan till Kulturrådet för Skapande skola. Även detta år beviljades ansökan, denna gång på tkr (2012: tkr) Svenska Filminstitutet har beviljat ett ekonomiskt stöd på 100 tkr för strategiskt arbete 2013, i syfte att etablera ett mediepedagogiskt centrum i Järfälla (2012: 150 tkr). Stockholms läns landstings kulturnämnd har under 2013 slutit avtal med Mediepedagogiskt centrum om 106 tkr samt teknik motsvarande 50 tkr i avskrivningskostnader. Därtill bidrar Film Stockholm med en egeninsats i form av arbetsinsatser motsvarande 50 tkr. Kulturkontoret har fått sammanlagt 89 tkr i subventioner från landstinget för programverksamhet för barn och ungdom. Stockholms läns landsting, kulturnämnden, har beviljat ett bidrag på 20 tkr för genomförande av en arkitekturkurs för barn. Kulturkontoret har fått 13 tkr i subventioner från landstinget för Kultur i vården, dels för ett filmprojekt för äldre, dels för programverksamhet. Järfälla Kultur har fått 60 tkr i sponsorbidrag från följande företag för skulpturinköp till Görvälns skulpturpark: Saab i Järfälla, Alba Holding (ELFA) och JM AB. Järfällas ungkulturstipendium, NovaStipendiet, har instiftats på initiativ av Järfälla Kultur. Bakom stipendiet står Järfällahus AB, Jakobsberg Centrumgalleria AB, HSB Norra Stor-Stockholm och Järfälla Kultur. Totalt utdelas 60 tkr.

20 (51) Kulturskolan har under året fått stipendiemedel på 6 tkr från Y s Mens club Järfälla och 5 tkr från Skälby-Barkarby Bygdegårdsförening. Kulturskolan har utsett sex stipendiater bland musikeleverna Måluppfyllelse God välfärd Järfällaborna ska få ut bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Effektmål Nöjdhetsgrad De enskilda brukarnas/besökarnas betyg på hur nöjda de är med kulturverksamheten ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala. Redovisas av beställarsidan Nyckeltal och statistik Erbjudande om plats till köande elever görs löpande vid platstillgång. Köande elever Pojkar Flickor Totalt Antalet köande elever har minskat i jämförelse med En anledning till att antalet har sjunkit är att elever endast får gå i en kurs inom de ämnen som har kö. Tidigare innehöll köstatistiken även de elever som redan har plats på kurser i kulturskolan, men som köar för andra kurser. Minskningen beror också på effekten av det utökade kursutbudet inom kulturskolan som är riktade till köande elever och som visat sig motsvara efterfrågan på kortare kursformer. Erbjudande om ämneskurs ges löpande under året. Kulturskolans kurser ska möta barn och ungas behov och ge många valmöjligheter. Det pågår ett utvecklingsarbete för att kunna erbjuda kurser i kulturskolan som har såväl bredd som fördjupning. Det totala antalet elever vid höstterminens slut 2013 var 1404 och motsvarande tidpunkt 2012 var det totala antalet elever 1452 i kulturskolan. Dessa elevantal omfattar alla elever i alla åldrar.

21 (51) Antal elever 6-16 år som deltar i verksamhet inom ämnena Bild och Form, Dans, Drama, Musik och Nycirkus, fördelat på flickor och pojkar Ämnen/kurser Flickor Pojkar Total Flickor Pojkar Total Bild och form Dans Kort- och lov kurser (helår) Musik Nycirkus Nycirkus för funktionsnedsatta Show Teater/Drama Totalt Antal elever inklusive de som är yngre än 6 år och äldre än 16 år som deltar i ämneskurser Redovisningen per ämne i åldrarna 6-16 år är valt för att få jämförbarhet med övriga länets elevstatistik. De 151 elever som tillkommer och är yngre än 6 och äldre än 16 år deltar främst i ämnena dans och nycirkus. Minskningen av antalet elever beror på att vi i år har fokuserat på utveckling inom jämställdhet, mångfald, medarbetarskap och Generic Learning Outcomes, vilket innebär att vissa lärare har fått ett omprioriterat tjänsteinnehåll. Statistik uppdelat på pojkar och flickor redovisas för första gången Motsvarande statistik saknas från Kortkurser och lägerverksamhet har arrangerats på loven, för att på så vis öka möjligheterna för barn och unga som inte deltar i kulturskolans regelbundna verksamhet att prova på kulturella aktiviteter i någon form. Ämnen/kurser Flickor Pojkar Total Flickor Pojkar Total Totala antalet i åldern 6-16 år (det åldersspann där flest barn är elever i kulturskolan) av befolkningen i Järfälla, fördelat på flickor och pojkar Bild och form 1 % 0 % 1 % 0 % Dans 2 % 0 % 3 % 0 % Kort- och lov kurser (helår) 2 % 1 % 2 % 1 % Musik 9 % 6 % 9 % 6 % Nycirkus 2 % 0 % 2 % 0 % Nycirkus för funktionsnedsatta 0 % 0 % 0 % 0 % Show 1 % 0 % 1 % 0 % Teater/Drama 1 % 0 % 2 % 0 % Totalt 20 % 7 %

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53 2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2014 Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 4 Mål och indikatorer...

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Årsbokslut 2013. Kultur- och fritidsnämnden

Årsbokslut 2013. Kultur- och fritidsnämnden Årsbokslut Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 5 2 Måluppföljning... 7 2.1 Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2014-06-03 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 11:e

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2015 Omslag: Bild från Kronoparkens parklek Fotograf: Claes Thimar KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 4 1.1 Sammanfattning av året... 4 1.2 Viktiga händelser... 4 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 10 3 Uppföljning

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011

PERSONALBOKSLUT 2011 PERSONALBOKSLUT 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 PERSONALSTRATEGISKT ARBETE... 4 Utveckling av medarbetarskapet... 4 Strategisk kompetensplanering... 5 Projekt Heltid en rättighet och deltid en möjlighet...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2013 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 Bibliotekets uppdrag Bibliotekslagen

Läs mer

Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG

Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

1 Upprop om information om tänkt tillbyggnad av hotell Kungshamn. Informationen ges den 3 mars kl 1400 av Erik Prestgaard och Mats Lundgren.

1 Upprop om information om tänkt tillbyggnad av hotell Kungshamn. Informationen ges den 3 mars kl 1400 av Erik Prestgaard och Mats Lundgren. Kallelse utbildningsnämnden Tid Plats Ordförande Torsdagen den 26 mars 215 kl.8.3-13. Kommunhuset Kungshamn, lokal: Hållö Mikael Sternemar Den ledamot som har förhinder att närvara kallar själv in sin

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer