Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013"

Transkript

1 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2014 Kun 2013/166

2 (51) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING KULTUR OCH FRITID TOTALT Ansvarsområden Årets resultat Kommentarer till årets resultat Investeringsredovisning Kommentarer till investeringsredovisningen Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 1 november Sjukfrånvarostatistik Arbetsskador Lediga befattningar Väsentliga personalaktiviteter Miljöredovisning Nyckeltal Järfälla Kultur och kulturskola Järfälla Bibliotek Järfälla Idrott & fritid Järfälla Fritidsgårdarna RESULTATENHETERNAS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE Administration och stöd Kommentarer till ekonomiskt utfall Måluppfyllelse Väsentliga personalförhållanden Järfälla Kultur Kommentarer till ekonomiskt utfall Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Framtiden Verksamhetsområde Måluppfyllelse Nyckeltal och statistik Kvalitetsarbetet Järfälla Bibliotek Kommentarer till ekonomiskt utfall Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Framtid Verksamhetsområde... 35

3 (51) Måluppfyllelse Nyckeltal och statistik Kvalitetsarbetet Järfälla Idrott & fritid Kommentarer till ekonomiskt utfall Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Framtid Verksamhetsområde Måluppfyllelse Kvalitetsarbetet Nyckeltal och statistik Järfälla Fritidsgårdar Kommentarer till ekonomiskt utfall Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Framtid Verksamhetsområde Måluppfyllelse Nyckeltal och statistik Kvalitetsarbetet... 50

4 (51) SAMMANFATTNING Nämndens verksamhet Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är kultur inklusive kulturskola, bibliotek, fritid/idrott och fritidsgårdar. Nämnden är ansvarig både för samhällsuppdraget och för verksamheternas utförande i egen regi. Denna verksamhetsberättelse omfattar verksamheten i egen regi. Viktiga händelser under perioden Strax efter årsskiftet öppnade det efterlängtade nya ungdomscaféet Valvet i Postgången i Jakobsbergs centrum. Valvet har visat sig att på flera sätt vara en mycket lyckad satsning. Ungdomar har fått en naturlig plats att samlas på i centrum och positiva effekter syns inte bara inne på caféet utan också i centrum i stort. Besöksantalet har varit högt. Det som ännu inte är bra är könsfördelningen. Hittills har andelen killar som besökt Valvet varit mycket högre än andelen tjejer. Järfälla fritidsgårdar har därför särskilt fått i uppdrag att öka andelen tjejer som besöker Valvet. I slutet av året har man sett tendenser till att antalet besökande tjejer ökar. I maj månad utbröt en social oro runt om i Stockholms förorter med början i Husby. Detta gjorde att kommunen höjde beredskapen i form av högre vuxennärvaro. Valvet fick då fungera som en central knutpunkt för de som samlades i Jakobsberg. Fritidgårdspersonalen fick därför en extra beställning av kommunledningen för att hålla öppet längre och ha en högre personaltäthet under de två veckor som detta pågick. Insatsen var mycket lyckad och fritidsgårdsorganisationen och dess personal fick välförtjänt beröm av polisen, räddningstjänsten och kommunledningen. Även de nattvandrande organisationerna fick extra beställningar och en utökad nattvadring genomfördes under de aktuella veckorna. Beställningen Görvälns årstider rullar nu på i sitt andra år och är en satsning som lyfter området. Detta år samordnades för första gången också firandet av Sveriges Nationaldag med Görvälndagen till en samlad festdag vid Görvälns Slott den 6 juni. Evenemanget var mycket välbesökt och bjöd på ett strålande väder. Görvälndagens huvudarrangör är Järfälla Hembygdsförening. Arbetet med anläggnings- och underhållsplan inom idrott och fritid och arbetet med energibesparande åtgärder har fortsatt under vintern och våren Under år 2013 har en upphandling i konkurrenspräglad dialog för en ny simhall i Jakobsberg genomförts. Mer om detta kan läsas i verksamhetsberättelsen för samhällsuppdraget Förvaltningen fick under år 2013 i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Järfälla kommun. Eftersom det under året har beslutats om en ny bibliotekslag som ska gälla från år 2014 så är detta arbete högst relevant. Förvaltningen har därför under hösten 2013 satt samman och arbetat med en redaktionsgrupp för en ny biblioteksplan som ska beslutas under våren I denna grupp ingår representanter för biblioteket.

5 (51) Analys År 2013 har karaktären av ett mellanår. Kommunens ekonomi i sin helhet visade en kraftig obalans år Därför har kommunens verksamheter under år 2013 hållit igen på alla kostnader som inte är helt nödvändiga för den dagliga driften. Detta har gjort att vissa utvecklingsprojekt och sådana utbildningsinsatser som innebär höga kostnader för logi etc. har fått avvakta tills kommunen åter är i ekonomisk balans. Det förtjänar att påpekas att kultur- och fritidsförvaltningen inte visade obalans år 2012 och att fortsatt ekonomisk balans råder under Framtiden Förvaltningen fortsätter att arbeta med långsiktig planering med sikte på Järfällas framtid. Med den spännande och utmanande stora expansion som står för dörren finns stora möjligheter att kunna göra Järfälla till ett viktigt nav inom kultur- och fritidsområdet. Detta förutsätter att resurser tillförs till verksamheterna i takt med att befolkningen växer. Förvaltningen arbetar för att etablera ett system som innebär volymkompensation. När befolkningen växer ska resurserna till kultur, idrott och fritid också öka. Torbjörn Neiman Kultur- och fritidsdirektör

6 (51) 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Lennart Nilsson (kd) Förvaltningschef: Torbjörn Neiman Antal anställda: 148 (128 årsarbetare) 1.1. Ansvarsområden Kultur och fritid ansvarar för kommunens verksamheter i egen regi inom kultur, kulturskola, bibliotek och fritid Årets resultat Mnkr Budget 2013 Utfall Externa intäkter 15,2 16,9 16,4 16,7 Interna intäkter 115,3 120,5 118,0 94,4 Summa Intäkter 130,5 137,4 134,3 131,4 Kostnader exkl kapitalkostnad 128,8 133,4 132,1 129,8 Kapitalkostnad 1,7 2,8 1,7 1,8 Summa kostnader 130,5 136,2 133,8 131,5 Årets resultat 0,0 1,3 0,4-0,1 Nettoinvestering 2,5 1,3 0,8 1,3 Eget kapital *) 5,1 tkr Budget 2013 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Administration och stöd Järfälla Kultur Järfälla Bibliotek Järfälla Idrott & fritid Järfälla Fritidsgårdar Totalt: Kommentarer till årets resultat Årets överskott för Järfälla Kultur på 71 tkr beror till större delen på att AV-centralen har haft större intäkter än utgifter. Det samlade egna kapitalet är en buffert för de närmaste åren. Ett stort intäktskrav samt den eventuella konkurrensutsättning fr.o.m bidrar till osäkerhet. Enhetens fasta organisation kan inte förändras lika snabbt som kunderna eventuellt avslutar sina förbindelser. Järfälla Bibliotek visar ett överskott om 357 tkr, vilket har varit möjligt då en tjänst har varit vakant under året.

7 (51) Järfälla Idrott & fritid redovisar ett överskott på 847 tkr. Anledningen till det positiva resultatet är att enheten har haft lägre kostnader för personal och föreningsbidrag samt elkostnader med anledning av de energibesparande åtgärder som gjorts. Järfälla Fritidsgårdar redovisar ett underskott för året på -84 tkr. Arbetet som skett under året med att minska antalet timanställda genom schemaomläggning för ordinarie personal samt att öka samarbetet mellan gårdarna gör att enhetens underskott är mindre än befarat Investeringsredovisning tkr Budget 2013 Budget 2013 Utfall 2013 Prognos avvikelse Administration och stöd Järfälla Kultur Järfälla Bibliotek Järfälla Idrott & fritid Järfälla Fritidsgårdar Totalt: Kommentarer till investeringsredovisningen Järfälla Kultur har inte använt investeringsmedel under året och önskar få flytta med 150 tkr inför ett omfattande arbete med att ljudisolera personalens arbetsrum i K. Järfälla Bibliotek har 2013 en investeringsbudget på 250 tkr. Enheten har använt 77 tkr till den arbetsmiljösatsning som aviserades i tertialrapport 1. Järfälla Idrott & fritid har 2013 en investeringsbudget på tkr. Enheten önskar ta med sig de outnyttjade investeringsmedlen om 740 tkr till Arbetet med att byta stolpar i alla spår har påbörjats och det kommer att pågå ett antal år framöver därför önskar enheten ta med sig de beviljade medlen. Järfälla Fritidsgårdar har 2013 en investeringsbudget på 160 tkr. Enheten har gjort mindre investeringar för 43 tkr.

8 (51) 1.4. Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 1 november Diff 12/ antal % antal % antal % antal Anställda personer Omräknat årsarbetare 128,0 131,2 131,6 Kvinnor -1 53, , ,1 81 Män +4 46, , ,9 66 Tillsvidareanställda Kvinnor -4 52, , ,1 70 Män +1 47, , ,9 57 Heltidsanställda Kvinnor -3 52, , ,9 55 Män -2 47, , ,1 53 Medelålder 46,8 46,2 46,0 Kvinnor 48,6 48,0 48,0 Män 44,7 44,1 43,0 Åldersintervall Anställda yngre än 29 år , ,2 15 Kvinnor Män år , ,4 33 Kvinnor Män år , ,2 40 Kvinnor Män år , ,5 36 Kvinnor Män > 60 år , ,6 23 Kvinnor Män

9 (51) Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 31 dec respektive år % % % Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 3,5 3,3 5,1 Kvinnor 4,8 4,1 6,0 Män 2,1 2,4 4,0 åldersgruppen till och med 29 år 4,1 2,8 2,9 Kvinnor 7,6 5,2 4,4 Män 2,3 1,3 2,2 åldersgruppen år 3,7 4,3 5,3 Kvinnor 5,5 5,3 5,3 Män 1,6 3,3 5,4 åldersgruppen 50 år och äldre 3,2 2,3 5,5 Kvinnor 4,8 2,8 6,0 Män 2,1 1,5 4,0 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer x) 35,5 48,4 Män x) 31,8 48,0 Kvinnor x) 37,3 49,0 Andel utan sjukfrånvaro 42,7 33,3 37,2 Män 51,4 22,1 39,1 Kvinnor 35,9 46,6 34,7 Kommentar: sjukfrånvaron för kvinnor upp till 29 år har ökat med 2,4%, jämfört med år 2012, ökningen beror på långtidssjukfrånvaro.

10 (51) Procent Total sjukfrånvaro inom Kultur och fritid Arbetsskador Under perioden januari-december har 13 arbetsskador och tillbud anmälts. (Tre tillbud och en mycket allvarlig händelse) 4 fritidsgårdarna 1 biblioteket 4 kulturskolan 2 kulturkontoret 2 idrottsplatserna Järfälla kommun har ett stödsystem, Lisa, för att systematiskt arbeta med arbetsskador och tillbud. Genom att lägga in arbetsskade- och tillbudsanmälningarna i systemet, kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Förvaltningsledningen följer upp alla anmälda skador och redovisar dem till den förvaltningsövergripande skyddskommittén Lediga befattningar Under perioden januari-december har 10 befattningar varit utannonserade. Cheferna arbetar med ett nätbaserat stöd vid rekrytering av nya medarbetare Offentliga jobb. Systemet ger möjlighet att söka ex vis önskade kompetenser och underlättar administrationen. Mediepedagog, bild- och formlärare, sång- och körledare, piano-flöjtlärare, tre bibliotekarier, två verksamhetsledare och fritidspedagog

11 (51) Väsentliga personalaktiviteter Medarbetarsamlingar Min roll i kultur och fritid i Järfälla Kommunens personalpolitiska handlingsplan för åren anger att respektive verksamhet ska göra en egen handlingsplan som integreras i verksamhetsplanen. Förvaltningen valde att satsa på utveckling för samtliga medarbetare under åren utifrån planens avsnitt Aktivt medarbetarskap. Förvaltningsledningens förhoppning var att aktiviteterna skulle *skapa en ökad samhörighet och förståelse mellan enheterna *fördjupad kunskap kring innebörden av medarbetarskap *beredskap och ökad förståelse inför förändringar Träff 1 februari 2013 gemensam start med presentation av programmet, medverkan nämndordförande Lennart Nilsson och kultur- och fritidsdirektör Torbjörn Neiman Träff 2 april 2013 med temat Medarbetarskap, konsult från företaget Advantum medverkade. Inriktningen var grundkunskap i Medarbetarskap och förändringsarbete. Träff 3 oktober 2013 med temat Hur är det att arbeta och bo i Järfälla år 2030? medverkan av kommundirektör Elisabeth Särenfors. Vilka krav kommer att ställas på kommunen som arbetsgivare? Träff 4 mars-april 2014 Kommunens personalpolitik medverkan av personaldirektör Ola Brandell samt uppföljning, avslut. Löneöversynsförhandlingar Under våren genomfördes löneöversynsförhandlingarna med samtliga berörda fackliga organisationer. Förhandlingsformen var dialog chef-medarbetare med samtliga organisationer förutom Kommunal där förhandlingarna delvis genomfördes enligt traditionell modell. Centrala löneavtal, garanterat utfall i kommunen: Utfall Kommunal beräkning 550 kr/medlem 2,53 % Lärarförbundet 2,0% 2,62 % Vision 2,6% 2,67 % DIK sifferlöst avtal 2,72 % Oorganiserade 2,45 % Personalenkäten Arbetsmiljökompassen Respektive enhet återkommer i verksamhetsberättelsen 2013 med åtgärdsplaner utifrån arbetsmiljökompassens resultat.

12 (51) Medarbetarakademin Från Kulturskolan deltar en musiklärare. Arbetsledarakademin Från Järfälla bibliotek deltar en verksamhetsledare. Ledarskapsakademin Från Kulturskolan deltar en musiklärare. Medarbetardagar/seminarier Årets dagar har haft följande teman, samtliga medarbetare i kommunen var inbjudna: 10 april Det blir aldrig som man tänkt sig, Olof Röhlander 2 maj offentlighetsprincipen två tillfällen 24 sept Jämställd medborgarservice, två tillfällen 14 oktober Kommunens miljöarbete, två tillfällen 13 nov och 10 dec Offentlighetsprincipen 5 dec Pension 1.5. Miljöredovisning Järfälla Kultur har i april fått miljödiplom silver. Järfälla Bibliotek har brons- och silverdiplom men har inte påbörjat arbetet med gulddiplom. Järfälla Idrott & fritid har beviljats förnyat miljödiplom Guld tom 27 november Järfälla Fritidsgårdar kommer att starta arbetet med miljödiplomering under 2014.

13 (51) 1.6. Nyckeltal Kommentarer till nyckeltalen finns i respektive enhets verksamhetsberättelse Järfälla Kultur och kulturskola Antal konstutställningar Antal program barn och ungdom Antal barn skolbio (vt+ht) Antal elever Kulturskolan (ht) Järfälla Bibliotek Antal lån/invånare 4,8 4,8 5,2 Antal besök/invånare 6,2 6,2 7,3 Kostnad/lån (kr) Järfälla Idrott & fritid Intäkter simhallen (tkr) Antal föreningsaktiviteter Antal sålda friskvårdskort* * För anställda i Järfälla kommun Järfälla Fritidsgårdarna tkr Bruttokostnad för verks för barn år (exkl fritidsklubbar)

14 (51) 2. RESULTATENHETERNAS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBE- RÄTTELSE Administration och stöd Ansvar: Tkr Budget 2013 Utfall Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat Nettoinvestering Eget kapital *) 942 1) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat Kommentarer till ekonomiskt utfall 2013 Administration och stöd redovisar ett överskott på 69 tkr Måluppfyllelse Administration och stöd har uppfyllt sitt mål som stöd- och ledningsfunktion till enheterna Väsentliga personalförhållanden Administration och stöd består idag av personalkonsult, förvaltningsekonom och förvaltningschef som delas 50/50 med samhällsuppdraget. Torbjörn Neiman Förvaltningschef

15 (51) 2.2. Järfälla Kultur Enheten omfattar kulturskolan och kulturkontoret och ansvarar för kulturskoleundervisning i olika ämnen, kulturverksamhet för barn och ungdom, konstverksamhet, film och media, AV-central, kulturmiljövård och kulturarvsfrågor inklusive kommunens bildarkiv och bilddatabas. Enheten fungerar som kulturellt resurscentrum för kommunala verksamheter. Ansvar: Tkr Budget 2013 Utfall Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat Nettoinvestering Eget kapital *) ) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat Kommentarer till ekonomiskt utfall 2013 Årets överskott på 71 tkr beror till större delen på att AV-centralen har haft större intäkter än utgifter. Det samlade egna kapitalet är en buffert för de närmaste åren. Ett stort intäktskrav samt den eventuella konkurrensutsättning fr.o.m bidrar till osäkerhet. Enhetens fasta organisation kan inte förändras lika snabbt som kunderna eventuellt avslutar sina förbindelser. Enheten begär att under 2014 få använda 350 tkr av eget kapital. Dels för att åtgärda tre skulpturer vid Görvälns slott. Två skulpturer som följd av åldrande och en pga. skadegörelse. En kostnad på 100 tkr. Därutöver planerar enheten att använda 250 tkr av eget kapital för att avsluta arbetet med att införa ett angeläget och insiktsfullt arbetssätt där effektmål och utvärderingar har stor betydelse. Metoden "Generic Learning Outcomes" har med stor framgång använts i Storbritannien på olika museer och andra kulturinstitutioner Investeringsredovisning 2013 Järfälla Kultur har 2013 en investeringsbudget på 150 tkr. Enheten har inte använt investeringsmedel under året och önskar få flytta med 150 tkr inför ett omfattande arbete med att ljudisolera personalens arbetsrum i K.

16 (51) Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänser Personal totalt varav administrativ personal varav lärare varav kultursekreterare, bildkonsulent och ljudtekniker Antalet årsarbeten är fler än i Anledningen är att två lärare i nycirkus har övergått från timanställningar till tillsvidaretjänster med omfattningen 0,36. En ny lärartjänst i ämnet sång har rekryterats i juni med omfattningen 0,4. Utökningen är ett tjänsteutrymme som tidigare använts till timanställningar i avvaktan på klarhet gällande osäkra kostnader. Enheten har haft 5,07 årsarbeten/77 personer projektanställda tack vare tilläggsbeställningar, externt finansierade projekt och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Av dessa var 45 kvinnor och 32 män. varav kvinnor varav män Antal Årsarb Antal Årsarb Antal Årsarb Antal Årsarb Antal Antal , , , , , , Sjukfrånvaro % varav kvinnor varav män Kulturskolan ,1 3,9 0, ,4 1,3 1, ,0 1,1 7,8 Ledning & adm, samt kulturkontoret ,8 0,9 0, ,2 2,3 2, ,7 12,6 1,0 Från och med 2012 har enheten ingen personal med lång sjukfrånvaro. Järfälla Kultur har haft en positiv utveckling av mätresultaten sedan den förra Arbetsmiljökompassen gjordes Andelen som upplever att de har stora möjligheter att påverka sin arbetssituation har ökat från 50 till 80 procent. Även andelen som upplever ett högt socialt stöd har ökat. Ledarskapsindex har ökat och är över kommunens snitt. Hållbart medarbetarengagemang är stort hos Järfälla Kultur. HME index är 82, i andra kommuner ligger index på 75 enligt SKL. Sammantaget ges en bild av att personalen upplever sitt arbete meningsfullt och är väl insatt i arbetsplatsens mål. All personal, 100 %, trivs på sin arbetsplats och med sina arbetsuppgifter.

17 (51) För att vara kvar i och för att sträva mot ett trivsamt, dynamiskt och balanserat arbetsliv har Järfälla Kultur tagit fram följande handlingsplan: I medarbetarsamtalen kommer fokus att ligga på medarbetarnas röda, gula och gröna arbetssituationer och egenansvar. I verksamheten kommer ökad delegering att genomföras via ett pilotprojekt. Former för uppföljning av mål kommer att utvecklas genom att respektive chef prioriterar vardaglig återkoppling på individnivå. I utvecklingsarbetet kommer fokus att ligga på att bejaka den öppenhet och tillit som finns Miljöredovisning Järfälla Kultur har i april fått miljödiplom silver. I och med miljödiplomeringsarbetet och organisationens positiva miljöpåverkan har enheten tagit patent på uttrycket Kultur är miljövänlig energi!. Patentet gäller fr o m i år och tio år framåt Viktiga händelser under perioden Under våren har ett visionsarbete om kultur i skola, med fokus på år 2020, genomförts på kulturombudsträffarna. Samma arbete har tidigare gjorts med rektorer och förskolechefer. En plan för fortsatt arbete har tagits fram i samverkan med ledningen för FoG. Mångfaldsarbetet har genom projektet Ljuset i Höjden startat officiellt den 18 maj med 544-dagen på Söderhöjden. En av kulturskolans danspedagoger har även deltagit med workshop på Söderhöjdens dag den 30 augusti, och genomfört ett dansprojekt på Tallbohovs fritidsgård under en kulturattack-vecka i november. Kulturkontorets personal har fått allt större och fler uppdrag utifrån att kommunen bygger Barkarbystaden, förtätar i övriga områden, arbetar fram ny Översiktsplan etc. Dessa uppdrag är inte finansierade och har krävt en allt för stor ansträngning för att kunna genomföras. Utifrån arbetsmiljöaspekt är det viktigt att få till finansiering. På grund av stambyte i fastigheten på Tornérplatsen 18 tvingades kulturkontoret till evakuering i Posthuset under årets sex första månader. Eftersom både bildarkivet och kommunens konstförråd behövde flyttas krävdes stor arbetsinsats av all personal på kontoret, vilket skedde parallellt med andra ökande uppdrag. Återflytt av bildarkiv och konstförråd kunde ske först efter sommaren Framtiden Förtätningen av Järfälla och den kommande Barkarbystaden medför stora investeringar i skolor och andra offentliga byggnader. Under 2013 och de närmaste två åren kommer Järfälla Kultur att ansvara för konstnärlig gestaltning motsvarande 8,9 miljoner kr enligt 1 % regeln.

18 (51) AV-centralen fortsätter sin satsning på inköp av licenser av strömmande medier. Som ett stöd i det arbetet har en referensgrupp med lärare från samtliga stadier bildats. En enkät har gått ut till alla kunder och ligger tillsammans med omfattande samtal med kulturombud och skolchefer till grund för fortsatt utveckling av verksamheten. Utifrån dessa synpunkter samt den utveckling som sker i liknande verksamheter i andra delar av landet kommer arbetet med kunderna om hur digitala läromedel används i en pedagogisk kontext att förstärkas. Våren 2013 startade ett arbete utifrån GLO (Generic Learning Outcomes). Syftet med GLO som arbetsmetod är att verksamheten ska drivas av kvalitativa effektmål och utifrån den kunskap och insikt som de uppfyllda målen ger. Insikt ska även uppnås genom att skaffa en fördjupad kunskap om Järfällas medborgare och kartlägga deras behov inom kulturområdet. Under våren 2014 genomförs en kvalitativ enkät utifrån ett familjeperspektiv. Parallellt med detta startar ett antal mindre projekt där personal testar det nya förhållningssättet. Implementeringsfasen beräknas att vara avslutad hösten Verksamhetsområde Nämndens beställning Kulturverksamhet för barn och ungdom såsom programverksamhet, stödjande och utvecklande funktion för kulturverksamhet i grundskolan. Skolbioverksamhet. Kulturskoleundervisning i bild, dans, drama/teater, musik, nycirkus samt arrangemang av offentliga elevkonserter. Utställningar i Jakobsbergs Konsthall, skulpturutställning vid Görväln vartannat år, konstinköp och ansvar för konstnärlig utsmyckning. Järfälla kommuns bildarkiv och bilddatabas, kulturmiljövård, kulturmånad och en stödjande funktion till kulturföreningar och organisationer, Nationaldagen, bokningar av Hyllan samt uthyrning av Järfälla Kulturscen. Uppdraget anger också Järfälla Kultur som ett kulturellt resurscentrum för kommunala verksamheter. Marknadsföring av och information om kommunens egen kulturverksamhet ska ske.

19 (51) Tilläggsbeställningar Summa tkr (2012: tkr) Görvälns årstider i samarbete med föreningar som är aktiva i Görvälnsområdet, 255 tkr. Kulturskolans tilläggsbeställningar omfattar tkr. Kulturkontorets tilläggsbeställningar omfattar tkr: Kultursatsning för barn inom kommunala förskolor samt 6-åringar i grundskolan (3 767 barn), 257 tkr. Kultursatsning för barn inom privata/föreningsdrivna förskolor (661 barn), 49 tkr. Kultursatsning för elever i kommunala grundskolor (6 429 elever), 351 tkr. Kultursatsning för elever i fristående grundskolor (510 elever), 85 tkr. Kulturpedagogiska projekt och kulturombudsverksamhet inom de kommunala förskolorna, 256 tkr. Kultursatsning för vårdtagare inom Järfälla vård och omsorg. Utveckling och utbyggnad av kulturombudsnätverk i personalgruppen, 55 tkr. Uppdrag i Kajer mot det Gröna, 16 tkr. Ansökta medel, sponsring, stipendiemedel samt avtal Summa tkr (2012: tkr) För sjätte året har Järfälla Kultur på uppdrag av Järfälla förskolor och grundskolor skrivit en ansökan till Kulturrådet för Skapande skola. Även detta år beviljades ansökan, denna gång på tkr (2012: tkr) Svenska Filminstitutet har beviljat ett ekonomiskt stöd på 100 tkr för strategiskt arbete 2013, i syfte att etablera ett mediepedagogiskt centrum i Järfälla (2012: 150 tkr). Stockholms läns landstings kulturnämnd har under 2013 slutit avtal med Mediepedagogiskt centrum om 106 tkr samt teknik motsvarande 50 tkr i avskrivningskostnader. Därtill bidrar Film Stockholm med en egeninsats i form av arbetsinsatser motsvarande 50 tkr. Kulturkontoret har fått sammanlagt 89 tkr i subventioner från landstinget för programverksamhet för barn och ungdom. Stockholms läns landsting, kulturnämnden, har beviljat ett bidrag på 20 tkr för genomförande av en arkitekturkurs för barn. Kulturkontoret har fått 13 tkr i subventioner från landstinget för Kultur i vården, dels för ett filmprojekt för äldre, dels för programverksamhet. Järfälla Kultur har fått 60 tkr i sponsorbidrag från följande företag för skulpturinköp till Görvälns skulpturpark: Saab i Järfälla, Alba Holding (ELFA) och JM AB. Järfällas ungkulturstipendium, NovaStipendiet, har instiftats på initiativ av Järfälla Kultur. Bakom stipendiet står Järfällahus AB, Jakobsberg Centrumgalleria AB, HSB Norra Stor-Stockholm och Järfälla Kultur. Totalt utdelas 60 tkr.

20 (51) Kulturskolan har under året fått stipendiemedel på 6 tkr från Y s Mens club Järfälla och 5 tkr från Skälby-Barkarby Bygdegårdsförening. Kulturskolan har utsett sex stipendiater bland musikeleverna Måluppfyllelse God välfärd Järfällaborna ska få ut bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Effektmål Nöjdhetsgrad De enskilda brukarnas/besökarnas betyg på hur nöjda de är med kulturverksamheten ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala. Redovisas av beställarsidan Nyckeltal och statistik Erbjudande om plats till köande elever görs löpande vid platstillgång. Köande elever Pojkar Flickor Totalt Antalet köande elever har minskat i jämförelse med En anledning till att antalet har sjunkit är att elever endast får gå i en kurs inom de ämnen som har kö. Tidigare innehöll köstatistiken även de elever som redan har plats på kurser i kulturskolan, men som köar för andra kurser. Minskningen beror också på effekten av det utökade kursutbudet inom kulturskolan som är riktade till köande elever och som visat sig motsvara efterfrågan på kortare kursformer. Erbjudande om ämneskurs ges löpande under året. Kulturskolans kurser ska möta barn och ungas behov och ge många valmöjligheter. Det pågår ett utvecklingsarbete för att kunna erbjuda kurser i kulturskolan som har såväl bredd som fördjupning. Det totala antalet elever vid höstterminens slut 2013 var 1404 och motsvarande tidpunkt 2012 var det totala antalet elever 1452 i kulturskolan. Dessa elevantal omfattar alla elever i alla åldrar.

21 (51) Antal elever 6-16 år som deltar i verksamhet inom ämnena Bild och Form, Dans, Drama, Musik och Nycirkus, fördelat på flickor och pojkar Ämnen/kurser Flickor Pojkar Total Flickor Pojkar Total Bild och form Dans Kort- och lov kurser (helår) Musik Nycirkus Nycirkus för funktionsnedsatta Show Teater/Drama Totalt Antal elever inklusive de som är yngre än 6 år och äldre än 16 år som deltar i ämneskurser Redovisningen per ämne i åldrarna 6-16 år är valt för att få jämförbarhet med övriga länets elevstatistik. De 151 elever som tillkommer och är yngre än 6 och äldre än 16 år deltar främst i ämnena dans och nycirkus. Minskningen av antalet elever beror på att vi i år har fokuserat på utveckling inom jämställdhet, mångfald, medarbetarskap och Generic Learning Outcomes, vilket innebär att vissa lärare har fått ett omprioriterat tjänsteinnehåll. Statistik uppdelat på pojkar och flickor redovisas för första gången Motsvarande statistik saknas från Kortkurser och lägerverksamhet har arrangerats på loven, för att på så vis öka möjligheterna för barn och unga som inte deltar i kulturskolans regelbundna verksamhet att prova på kulturella aktiviteter i någon form. Ämnen/kurser Flickor Pojkar Total Flickor Pojkar Total Totala antalet i åldern 6-16 år (det åldersspann där flest barn är elever i kulturskolan) av befolkningen i Järfälla, fördelat på flickor och pojkar Bild och form 1 % 0 % 1 % 0 % Dans 2 % 0 % 3 % 0 % Kort- och lov kurser (helår) 2 % 1 % 2 % 1 % Musik 9 % 6 % 9 % 6 % Nycirkus 2 % 0 % 2 % 0 % Nycirkus för funktionsnedsatta 0 % 0 % 0 % 0 % Show 1 % 0 % 1 % 0 % Teater/Drama 1 % 0 % 2 % 0 % Totalt 20 % 7 %

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53 2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Delårsrapport per augusti 2015

Delårsrapport per augusti 2015 Delårsrapport per augusti 2015 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/125 2015-09-14 2015-09-14 1 (27) Innehåll SAMMANFATTNING - KOMMENTARER... 3 Viktiga händelser under perioden... 3 Analys 3

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 Jan-april Jan-april Jan-april 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket 66,5

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

1,8 miljoner kronor till föreningslivet i Bräcke kommun 2014!

1,8 miljoner kronor till föreningslivet i Bräcke kommun 2014! 1,8 miljoner kronor till föreningslivet i Bräcke kommun 2014! Sammanställning av föreningsbidrag Kultur och Fritid 2014 Anläggningsbidrag, Aktivitetsstöd, Ledarutbildningsbidrag, Kulturbidrag, Utvecklingsstöd,

Läs mer

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-04-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kst 2011/148 Uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av personalenkäten 2010 Förslag till beslut Kommunledningskontorets

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret 1(5) KFN 2009/0124 Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret mm Bakgrund En översyn av gjordes i början av år 2010 av två konsulter från Pricewaterhouse Coopers. Syftet

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Ungdomens frågestund i kommunfullmäktige 2009-04-23 Frågor/ synpunkter Nämndens

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Skapande skola 2014-2015, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan

Skapande skola 2014-2015, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Skapande skola 2014-2015, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Bakgrund - problembeskrivning Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands läns kommuner. Strömsund är en vacker glesbygdskommun,

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

2013-03-04. Dockteater Amusé, enskild firma 130 000 kr KUN 2013/46 ARTLAB, enskild firma 50 000 kr KUN 2013/108

2013-03-04. Dockteater Amusé, enskild firma 130 000 kr KUN 2013/46 ARTLAB, enskild firma 50 000 kr KUN 2013/108 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2013-03-14, p 10 KUN 2013/100 Handläggare: Margareta Wennerberg Projektstöd Kultur i Vården 2013 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun Kulturskolan Anders Carlsson rektor 2014-01-31 Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplanens syfte Kulturplanen syftar till att ge en strukturerad och samlad bild av vilken inriktning arbetet ska ha inom kulturområdet de närmaste åren. Utgångspunkten

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Förord Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna genomför kontinuerligt

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Väsby kulturs strategi 2013-2016

Väsby kulturs strategi 2013-2016 Styrdokument, plan Utvecklingsledare 2013-09-04 Maebel Lindby 08-590 975 88 Dnr Fax 08-590 733 41 SVV/2013:63 Maebel.Lindby@upplandsvasby.se Väsby kulturs strategi 2013-2016 Nivå: Nämndspecifikt styrdokument

Läs mer

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-02-11 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/79 Arbetsmiljökompassen 2014 - uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen Förslag till

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer