Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014"

Transkript

1 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53

2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING KULTUR OCH FRITID TOTALT Ansvarsområden Årets resultat Kommentarer till årets resultat Investeringsredovisning Kommentarer till investeringsredovisningen Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 1 november Sjukfrånvarostatistik Arbetsskador Lediga befattningar Väsentliga personalaktiviteter Miljöredovisning Nyckeltal Järfälla Kultur och kulturskola Järfälla Bibliotek Järfälla Idrott & fritid Järfälla Fritidsgårdarna RESULTATENHETERNAS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE Administration och stöd Kommentarer till ekonomiskt utfall Måluppfyllelse Väsentliga personalförhållanden Järfälla Kultur Kommentarer till ekonomiskt utfall Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Framtiden Verksamhetsområde Måluppfyllelse Kvalitetsarbetet Nyckeltal och statistik Järfälla Bibliotek Kommentarer till ekonomiskt utfall Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Framtid Verksamhetsområde... 30

3 (44) Måluppfyllelse Kvalitetsarbetet Nyckeltal och statistik Järfälla Idrott & fritid Kommentarer till ekonomiskt utfall Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Framtid Måluppfyllelse Kvalitetsarbetet Nyckeltal och statistik Järfälla Fritidsgårdar Kommentarer till ekonomiskt utfall Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Framtid Verksamhetsområde Måluppfyllelse Kvalitetsarbetet Nyckeltal och statistik... 44

4 (44) SAMMANFATTNING Nämndens verksamhet Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är kultur inklusive kulturskola, bibliotek, idrott & fritid samt fritidsgårdar. Nämnden är ansvarig både för samhällsuppdraget och för verksamheternas utförande i egen regi. Denna verksamhetsberättelse omfattar verksamheten i egen regi. Viktiga händelser under perioden Beställningen Görvälns årstider, en evenemangscykel som görs tillsammans med föreningarna i området, rullar nu på i sitt tredje år och är en satsning som lyfter området. För andra året i rad firades Sveriges Nationaldag i kombination med Görvälndagen vid en samlad festdag vid Görvälns Slott den 6 juni. Evenemanget var mycket välbesökt och bjöd på ett strålande väder. Görvälndagens huvudarrangör är Järfälla Hembygdsförening. Arbetet med anläggnings- och underhållsplan och med energibesparande åtgärder inom idrott & fritid har framgångsrikt fortsatt under år Under år 2014 slutfördes upphandlingen i konkurrenspräglad dialog för en ny simhall i Jakobsberg. På platsen för den nya simhallen pågår nu borttagandet av kontaminerad jord och byggstart för den nya simhallen beräknas vara nu under våren I början av året invigdes en ny lokal för fritidsgården i Kallhäll. Den nya gården fick namnet Station 7. Arbetet med ny översiktsplan är nu slutfört och från förvaltningens sida är vi nöjda med arbetssättet och det inflytande vi har haft i utformningen av planen. Förvaltningen fick under år 2013 i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Järfälla kommun. Den nya planen har färdigställts under 2014 och beslutats av kommunfullmäktige. Planen ska aktualiseras på nytt igen senast om tre år, det vill säga år Analys De fyra enheterna är fortsatt välskötta och stabila. De underskott som redovisas på två av enheterna beror i huvudsak på planerad användning av eget kapital. År 2014 har varit ett år då Järfällas expansion på allvar börjat märkas. Beslutet om en förlängning av tunnelbanelinjen från Akalla med två nya stationer i kommunen fattades under våren 2014 och detta påverkar i hög grad expansionstakten. Verksamheterna upplever nu en ökad efterfrågan och det märks att det finns fler invånare i kommunen.

5 (44) Framtiden Som nämns ovan upplever nu verksamheterna en ökad efterfrågan. Det märks att det finns fler invånare i kommunen. Det är därför angeläget att budgetmedel tillförs så att nämndens verksamheter kan växa i takt med volymerna. Med den spännande och utmanande stora expansion som står för dörren finns utmärkta möjligheter att kunna göra Järfälla till ett viktigt nav inom kultur- och fritidsområdet. Detta förutsätter att resurser tillförs till verksamheterna i takt med att befolkningen växer. Förvaltningen arbetar fortsatt för att etablera ett system som innebär volymkompensation. När befolkningen växer ska resurserna till kultur, bibliotek, idrott och fritid också öka. Torbjörn Neiman Kultur- och fritidsdirektör

6 (44) 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Lennart Nilsson (KD) Förvaltningschef: Torbjörn Neiman Antal anställda: 152 (133,5 årsarbetare) 1.1. Ansvarsområden Kultur och fritid ansvarar för kommunens verksamheter i egen regi inom kultur, kulturskola, bibliotek, idrott och fritid samt fritidsgårdar Årets resultat Mkr Budget 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Externa intäkter 14,4 15,8 16,9 16,4 Interna intäkter 119,2 123,2 120,5 118,0 Summa Intäkter 133,6 139,0 137,4 134,3 Kostnader exkl kapitalkostnad 132,3 138,3 133,4 132,1 Kapitalkostnad 1,3 1,2 2,8 1,7 Summa kostnader 133,6 139,5 136,2 133,8 Årets resultat 0,0-0,5 1,3 0,4 Nettoinvestering 3,9 2,1 1,3 0,8 Eget kapital *) 6,3 *) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat tkr Budget Utfall Utfall Utfall Administration och stöd Järfälla Kultur Järfälla Bibliotek Järfälla Idrott & fritid Järfälla Fritidsgårdar Totalt: Kommentarer till årets resultat Järfälla kultur redovisar ett underskott om Enheten hade för året ett inplanerat underskott om 540 tkr, då enheten fick beviljat att använda detta belopp av eget kapital. Kommunens expansion medför att arbetsbelastningen på kulturkontoret är ansträngd. Enheten har under slutet av 2014 sorterat om bland arbetsuppgifter inför 2015 för att inom befintlig ram delvis kunna hantera den uppkomna situationen. Järfälla Bibliotekets resultat visar underskott om -515 tkr. Det beror dels på ett planerat användande av eget kapital motsvarande 180 tkr som kompensation för att bibliotekets statliga bidrag för inköp av litteratur bokades ut under Dessutom råkade

7 (44) biblioteket Jakobsberg ut för skadegörelse vid inbrott vars egentliga syfte var att ta sig vidare ut i centrum. Resten av underskottet har uppstått på grund av ökade kostnader för IT/datasystem samt för E-medier. Järfälla Idrott & fritid visar ett överskott på 395 tkr. Energi- och personalkostnader är lägre än budgeterat. Järfälla Fritidsgårdar redovisar ett överskott på 252 tkr. Anledningen är i huvudsak att enheten varit återhållsam med att ta in extrapersonal samt vid inköp under året Investeringsredovisning tkr Budget Utfall Avvikelse Järfälla Kultur Järfälla Bibliotek Järfälla Idrott & fritid Järfälla Fritidsgårdar Totalt: tkr är ombudgeterat från Kommentarer till investeringsredovisningen Järfälla kulturs investeringsbudget på 250 tkr används till ljudisolering av lärarnas arbetsrum i K. Enheten använde 241 tkr. Järfälla Bibliotek har gjort investeringar om 23 tkr under perioden. Järfälla Idrott & fritid har investerat för tkr under året. Anläggning Tkr Beskrivning Sporthallar 56,5 Mattor o bänkar mm Motionsspår 404 Byte av stolpar Bolindervallen 40 Dubbelgrind Ängsjö 111 Dränering av motionsspår Motionsspår 80,5 Utegym Bruket 845 Garage Total Järfälla Fritidsgårdar har investerat för 319 tkr under året. Anläggning tkr Beskrivning Björkeby 93,3 Anpassning studio och dans rum Station 7 170,5 Inredning, möbler Tallbohov 54,7 Möbler Total 318,5

8 (44) 1.4. Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 1 november Diff 13/ antal % antal % antal % antal Anställda personer Omräknat årsarbetare 133,5 128,0 131,2 Kvinnor +2 53, , ,2 80 Män +2 46, , ,8 65 Tillsvidareanställda Kvinnor +5 52, , ,5 72 Män +4 47, , ,5 60 Heltidsanställda Kvinnor , , ,8 56 Män +4 49, , ,2 50 Medelålder 45,3 46,8 46,2 Kvinnor 42,6 48,6 48,0 Män 47,4 44,7 44,1 Åldersintervall Anställda yngre än 29 år +3 8,6 13 6,8 10 8,3 12 Kvinnor Män år +4 25, , ,7 33 Kvinnor Män år +3 25, , ,5 37 Kvinnor Män år -1 26, , ,7 33 Kvinnor Män > 60 år -5 14, , ,7 30 Kvinnor Män

9 (44) Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 31 dec respektive år % % % Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 3,0 3,5 3,3 Kvinnor 3,9 4,8 4,1 Män 1,9 2,1 2,4 åldersgruppen till och med 29 år 1,5 4,1 2,8 Kvinnor 0,2 7,6 5,2 Män 1,8 2,3 1,3 åldersgruppen år 3,5 3,7 4,3 Kvinnor 4,8 5,5 5,3 Män 2,1 1,6 3,3 åldersgruppen 50 år och äldre 2,7 3,2 2,3 Kvinnor 3,3 4,8 2,8 Män 1,8 2,1 1,5 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer x) x) 35,5 Kvinnor x) x) 37,3 Män x) x) 31,8 Andel utan sjukfrånvaro 44,3 42,7 33,3 Kvinnor 45,6 35,9 46,6 Män 42,9 51,4 22,1

10 (44) Procent Total sjukfrånvaro inom Kultur och fritid Arbetsskador Järfälla kommun har ett stödsystem, Lisa, för att systematiskt arbeta med arbetsskador och tillbud. Genom att lägga in arbetsskade- och tillbudsanmälningarna i systemet, kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Förvaltningsledningen följer upp alla anmälda skador och redovisar dem till den förvaltningsövergripande skyddskommittén. Under perioden har totalt åtta arbetsskador/tillbud anmälts varav fyra allvarliga: Järfälla kultur har anmält en arbetsskada, Järfälla Fritidsgårdar har anmält två tillbud och en arbetsskada, Idrott och fritid har anmält ett tillbud, Järfälla bibliotek har anmält ett tillbud och två arbetsskador Lediga befattningar Under perioden har fem lediga jobb utannonserats; gymnasiebibliotekarie, biblioteksmedarbetare med lokalansvar, idrottsplatsvaktmästare/idrottsplatsarbetare, kulturchef och gitarr/elgitarr/elbaslärare Väsentliga personalaktiviteter Medarbetarsamlingar Min roll i kultur och fritid i Järfälla Kommunens personalpolitiska handlingsplan för åren anger att respektive verksamhet ska göra en egen handlingsplan som integreras i verksamhetsplanen. Förvaltningen valde att satsa på utveckling för samtliga medarbetare under åren utifrån planens avsnitt Aktivt medarbetarskap. Förvaltningsledningens förhoppning var att aktiviteterna skulle skapa en ökad samhörighet och förståelse mellan enheterna, ge fördjupad kunskap kring innebörden av medarbetarskap samt beredskap och ökad förståelse inför förändringar.

11 (44) Träffar har ägt rum med teman såsom Medarbetarskap, Medarbetarskap och förändringsarbete och Hur är det att arbeta och bo i Järfälla år 2030? och Kommunens personalpolitik. Löneöversynsförhandlingar Under 2014 genomfördes löneöversynsförhandlingarna med samtliga berörda fackliga organisationer. Förhandlingsformen var dialog chef-medarbetare med samtliga organisationer förutom Kommunal där förhandlingarna delvis genomfördes enligt traditionell modell. Utfallet för Kultur- och fritidsförvaltningen var 2,78 %. Personalenkäten Arbetsmiljökompassen Under november 2014 besvarades personalenkäten Arbetsmiljökompassen. Rapporterna skickades till cheferna den 19 januari Efter det kommer cheferna att gå igenom rapporterna med sina medarbetare och arbeta fram åtgärdsplaner utifrån arbetsmiljökompassens resultat. Resultaten kommer att analyseras under våren Medarbetarakademin Akademin är ett utvecklingsprogram för medarbetare i kommunen. Utbildningen genomförs i samarbete med Ekerö och Sollentuna kommuner. Varje kommun har ett individuellt utbildningsprogram, men några av utbildningstillfällen genomförs som samarrangemang. 8 oktober 2013 startade tionde omgången av Medarbetarakademin och avslutades den 4 juni Från Kultur- och fritidsförvaltningen deltog en medarbetare från Järfälla kultur. Arbetsledarakademin Arbetsledarakademin är en ettårig utbildning med ca en utbildningsdag/månad och innehåller övergripande kommunkunskap för att sedan fokusera på roll, uppdrag, relationer och utveckling. Utbildningen riktar sig till de medarbetare som har eller är på väg in i ett arbetsledaransvar som t ex arbetslags, -grupp, teamledare eller liknande. Senaste akademin startade i maj 2013 och från Kultur- och fritidsförvaltningen deltog en verksamhetsledare från Järfälla bibliotek. Nästa Arbetsledarakademi startar den 14 oktober 2014 och pågår till oktober Ledarskapsakademin Ledarskapsakademin är ett ledarförberedande program som riktar sig till medarbetare som är intresserade av en chefs- eller ledarroll. Programmet är ett samarbete mellan Järfälla, Ekerö, Sollentuna, Nacka, Vaxholm, Linköping och Norrköpings kommuner och pågår under tre terminer. Sjunde omgången av Ledarskapsakademin startade i mars 2013 och avslutades sommaren Från Järfälla kultur deltog en medarbetare. Medarbetardagar/seminarier Syftet med medarbetarseminarierna är att informera och diskutera aktuella teman/ämnen i kommunen för att öka kompetensen och professionalismen bland medarbetarna. Under 2014 har följande medarbetarseminarium erbjudits samtliga medarbetare: 26 mars, 3 april och 15 april-skriv bättre i jobbet-hur då? 25 september-att bygga en stad-tunnelbanan och expansionen i Järfälla kommun 23 och 30 oktober- Arbetsmiljökompassen 20 november - How to avoid death by Powerpoint

12 (44) 2 december-pensionsinformation 1.5. Miljöredovisning Miljödiplom guld har Järfälla Idrott och fritid och Järfälla Kultur. Järfälla Bibliotek har brons- och silverdiplom och påbörjar arbetet med guld Järfälla Fritidsgårdar har miljödiplom brons Nyckeltal Kommentarer till nyckeltalen finns i respektive enhets verksamhetsberättelse Järfälla Kultur och kulturskola Antal konstutställningar Antal program barn och ungdom Antal barn skolbio (vt+ht) Antal elever Kulturskolan (ht) Järfälla Bibliotek Antal lån/invånare 4,8 4,8 4,8 Antal besök/invånare 5,9 6,2 6,2 Kostnad/lån (kr) Järfälla Idrott & fritid Intäkter simhallen (tkr) Antal föreningsaktiviteter Antal sålda friskvårdskort* * För anställda i Järfälla kommun Järfälla Fritidsgårdarna tkr Bruttokostnad för verks för barn år (exkl fritidsklubbar)

13 (44) 2. RESULTATENHETERNAS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBE- RÄTTELSE Administration och stöd Ansvar: Tkr Budget 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat Nettoinvestering Eget kapital *) ) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat Kommentarer till ekonomiskt utfall 2014 Administration och stöd redovisar ett underskott på -71 tkr. Under året rekryterades ny kulturchef, därav underskottet Måluppfyllelse Administration och stöd har uppfyllt sitt mål som stöd- och ledningsfunktion till enheterna Väsentliga personalförhållanden Administration och stöd består idag av personalkonsult, förvaltningsekonom och förvaltningschef som delas 50/50 med samhällsuppdraget. Torbjörn Neiman Förvaltningschef

14 (44) 2.2. Järfälla Kultur Enheten omfattar kulturskolan och kulturkontoret och ansvarar för kulturskoleundervisning i olika ämnen, kulturverksamhet för barn och ungdom, konstverksamhet, film och media, AV-central, kulturmiljövård och kulturarvsfrågor inklusive kommunens bildarkiv och bilddatabas. Enheten fungerar som kulturellt resurscentrum för kommunala verksamheter. Ansvar: Tkr Budget 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat Nettoinvestering Eget kapital *) ) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat Kommentarer till ekonomiskt utfall 2014 Enheten hade för året ett inplanerat underskott om 540 tkr, då enheten fick beviljat att använda detta belopp av eget kapital. Beloppet har använts till att åtgärda tre skulpturer vid Görvälns slott, att slutföra arbetet med att införa ett effektmålsdrivet, insiktsfullt arbetssätt på enheten, samt till licensinköp av strömmad media till AVcentralens verksamhet. I samband med chefsbyte ökade lönekostnaden tillfälligt, vilket medfört ett något större underskott. Det kvarvarande samlade egna kapitalet utgör en buffert för de närmaste åren. Kommunens expansion medför att arbetsbelastningen på kulturkontoret är ansträngd. Enheten har under slutet av år 2014 sorterat om bland arbetsuppgifter inför år 2015 för att inom befintlig ram delvis kunna hantera den uppkomna situationen. Utifrån arbetsmiljöaspekter är det likväl nödvändigt att komplettera kulturkontorets framtida resurser. Enheten kommer troligen att under år 2015 behöva använda del av eget kapital för att tillfälligt lösa detta Investeringsredovisning 2014 Investeringsbudget på 250 tkr används till ljudisolering av lärarnas arbetsrum i K. Enheten använde 241 tkr.

15 (44) Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav administrativ personal varav lärare varav kultursekreterare, bildkonsulent, ljudtekniker och mediepedagog varav kvinnor , ,95 5, , , , , varav män Antalet årsarbeten är fler jämfört med Två lärare i nycirkus, som fick tillsvidareanställningar 2013, har fått utökad tjänstgöringsgrad. En musiklärartjänst har återbesatts efter vakans och en danslärare har fått utökad tjänstgöringsgrad. På AVcentralen har en heltidstjänst återbesatts på halvtid, med mediepedagogisk inriktning. Enheten har under året haft 77 projektanställda, motsvarande 3,25 årsarbeten, med anledning av tilläggsbeställningar och externt finansierade projekt. Av dessa personer var 47 kvinnor och 30 män. Sjukfrånvaro % varav kvinnor varav män Kulturskolan ,27 1,50 1, ,1 3,9 0, ,4 1,3 1,4 Ledning & adm, samt kulturkontoret ,59 3,09 0, ,8 0,9 0, ,2 2,3 2,3 Två personer inom ledning och administration har under året varit frånvarande i perioder. Enheten har för närvarande ingen personal med långtidssjukfrånvaro Miljöredovisning Järfälla Kultur har under året erhållit miljödiplom guld Viktiga händelser under perioden Järfälla kommun valdes av Stockholms läns landsting kulturförvaltning, som en av två, att vara pilotkommun för att utveckla kommunöverskridande kultursamarbeten med stöd från landstinget. Arbetet påbörjades under året. Enhetens arbete med ett effektmålsdrivet, insiktslett förhållningssätt avrundades under året. Implementering i ordinarie verksamhet förbereddes. Som en del i arbetet tog enheten fram ledord, uppdaterade det av enheten tidigare formulerade uppdraget samt tog fram en vision. Arbetet har även inkluderat ett målmedvetet sätt att jobba med kvalitativa utvärderingar.

16 (44) Enheten har upplevt en starkt ökad arbetsbelastning med anledning av kommunens expansion. Kulturkontorets specialistkunskap inom exempelvis kulturmiljö och konst används i mycket hög utsträckning. Behov av ytterligare resurser har framförts. Ämnet film och media har startat som nytt ämne i kulturskolan, med stöd från Svenska Filminstitutet Framtiden Det utvecklingsarbete som sedan våren 2013 har pågått i syfte att verksamheten ska drivas av kvalitativa effektmål, insiktslett och upplevas som en angelägen kulturverksamhet övergår under 2015 i ordinarie verksamhet. Extern input är fortsatt önskvärd och enheten ämnar träffa branschkollegor i organiserad form under året för bl.a. erfarenhetsutbyte och få nya insikter. I uppdraget som pilotkommun, utsedd av landstinget kulturförvaltning, kommer enheten närmast att arbeta med att utveckla etablering av ett resurscentrum för nycirkus, erbjuda inspirationsföreläsningar för förskolans och skolans personal från länsfunktionerna och arrangörsutveckling för föreningslivet. Mångfaldsprojektet, Ljuset i Höjden, har påverkats av strukturella förändringar då personal har bytts ut på Tallbohovskolan. Kulturskolans medverkande pedagoger har hittills finansierats genom en särskild satsning från Järfälla Kultur. Övergår projektet i ordinarie verksamhet är en översyn av finansieringen för pedagogernas insatser nödvändig. Förtätningen av Järfälla och den kommande Barkarbystaden medför stora investeringar i skolor och andra offentliga byggnader. Under de närmaste två åren kommer Järfälla Kultur att ansvara för konstnärlig gestaltning motsvarande 8,9 miljoner kr utifrån kommunens 1 % - regel. I samtal och möten om kommunens expansion återkommer frågan om betydelsen och behovet av lokal kultur för de nya invånarna. Det finns redan idag tankar om kulturella mötesplatser av olika slag i stadsrummet. För att kunna vara inkluderande och uppnå en variation som berör fler krävs att platserna anpassas för verksamheter med olika ekonomiska förutsättningar. En mångfald av kulturella erbjudanden och inslag bidrar starkt till att ett område upplevs som attraktivt, ger god livskvalitet och är en levande stadsmiljö. Det är därför av vikt att Järfälla Kulturs kompetens används i det fortsatta arbetet med att utveckla en meningsfull närmiljö för de nyinflyttade och för att skapa en attraktion för icke-järfällabor, närmast i Barkarbystaden och Barkarby College. Enheten fortsätter planeringen av verksamheterna i nya Herrestaskolan i Barkarbystaden tillsammans med förvaltningens övriga enheter och den nya rektorn. Verksamheten planeras starta i början av år 2016.

17 (44) Verksamhetsområde Nämndens beställning Kulturverksamhet för barn och ungdom såsom programverksamhet, stödjande och utvecklande funktion för kulturverksamhet i grundskolan. Skolbioverksamhet. Kulturskoleundervisning i bild, dans, drama/teater, musik, nycirkus samt arrangemang av offentliga elevkonserter. Utställningar i Jakobsbergs Konsthall, skulpturutställning vid Görväln vartannat år, konstinköp och ansvar för konstnärlig utsmyckning. Järfälla kommuns bildarkiv och bilddatabas, kulturmiljövård, kulturmånad och en stödjande funktion till kulturföreningar och organisationer, Nationaldagen, bokningar av Hyllan samt uthyrning av Järfälla Kulturscen. Uppdraget anger också Järfälla Kultur som ett kulturellt resurscentrum för kommunala verksamheter. Marknadsföring av och information om kommunens egen kulturverksamhet ska ske. Tilläggsbeställningar: tkr (2013: tkr) Görvälns årstider, i samarbete med föreningar i Görväln-området, 255 tkr. Kulturskolans tilläggsbeställningar omfattar tkr. Kulturkontorets tilläggsbeställningar omfattar 991 tkr: Kultursatsning för barn inom kommunala förskolor samt 6-åringar i grundskolan (3 784 barn), 257 tkr. Kultursatsning för barn inom privata/föreningsdrivna förskolor (665 barn), 39 tkr. Kultursatsning för elever i kommunala grundskolor (6 453 elever), 351 tkr. Kultursatsning för elever i fristående grundskolor (510 elever), 66 tkr. Kulturpedagogiska projekt och kulturombudsverksamhet inom de kommunala förskolorna, 278 tkr. Ansökta medel, sponsring, stipendiemedel samt avtal: tkr (2013: tkr) Järfälla Kultur har på uppdrag av Järfälla förskolor och grundskolor skrivit en ansökan till Kulturrådet för Skapande skola. Ansökan beviljades, denna gång på tkr jämfört med tkr Stockholms läns landstings kulturnämnd har under 2014 slutit avtal med Mediepedagogiskt centrum om 106 tkr samt teknik motsvarande 50 tkr i avskrivningskostnader. Därtill bidrar Film Stockholm med en egeninsats i form av arbetsinsatser motsvarande 50 tkr. Svenska Filminstitutet har även beviljat ett stöd på 59 tkr för läsåret 2014/15 för uppstart av film och media som nytt ämne i kulturskolan. Kulturkontoret har fått sammanlagt 141 tkr i subventioner från Stockholms läns landsting för programverksamhet för barn och ungdom. Stockholms läns landstings kulturförvaltning har beviljat ett bidrag på 50 tkr för genomförandet av Kulturattack inom ramen för Ljuset i Höjden. Järfälla Kultur har fått 60 tkr i sponsorbidrag från följande företag för skulpturinköp till Görvälns skulpturpark: Saab i Järfälla, Allba Holding (ELFA) och JM AB.

18 (44) NovaStipendiet, Järfällas ungkulturstipendium, delade ut totalt 60 tkr. Bakom stipendiet står Järfällahus AB, Jakobsberg Centrumgalleria AB, HSB Norra Stor- Stockholm och Järfälla Kultur. Kulturskolan erhöll stipendiemedel på 6 tkr från Y s Mens club Järfälla och 5 tkr från Skälby-Barkarby Bygdegårdsförening, som fördelades bland sju stipendiater bland musikeleverna Måluppfyllelse God välfärd Järfällaborna ska få ut bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Effektmål - nöjdhetsgrad De enskilda brukarnas/besökarnas betyg på hur nöjda de är med kulturverksamheten ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala. Redovisas av beställarsidan Kvalitetsarbetet Inom ramen för Våga Visa, ett kvalitetsarbete för musik- och kulturskolor i Stockholms län, har en kundenkät genomförts under mars månad. Under hösten har nya observationer genomförts i kulturskolan och rapporten överlämnades till verksamheten i december. Observationerna dessförinnan gjordes 2011 och det resultatet har legat till grund för utvecklingsarbetet. Arbetet med jämställd medborgarservice fortsätter och tre jämställdhetsaktiviteter pågick fram till sommaren. Jämställdhetsarbetet har övergått till att vara ordinarie verksamhet och följs upp i medarbetarsamtal och definitionen jämställt förhållningssätt används vid rekryteringar. Två jämställdhetsombud är utsedda, en man och en kvinna. Ombuden har under hösten blivit anlitade som föreläsare bland annat av Socialförvaltningen. Järfälla Kulturs ledning har tillsammans med ledningen för Järfälla förskolor och grundskolor fortsatt arbetet med att kvalitetssäkra kultursatsningarna med Amatörer möter proffs, Skapande skola, skolbio, konst, AV-centralen samt uppdragsverksamhet. Inom Amatörer möter proffs och Skapande skola har enkäter genomförts med elever, lärare och kulturarbetare och i kulturskolan gör lärarna regelbundet utvärderingar med sina elever. Vid en jämförelse med 2013, har antalet ansökningar/uppsägningar till kulturskolan via e-tjänsten ökat från 68 % till 71 %. Mottagen e-tjänst måste behandlas som vanlig pappersblankett, ingen automatik finns.

19 (44) Nyckeltal och statistik Kulturskolan Erbjudande om plats till köande elever görs löpande vid platstillgång. Antalet köande elever har minskat något i jämförelse med Det beror delvis på ändrade köregler som trädde i kraft Minskningen är också resultatet av ett utökat kortkursutbud, som riktas till köande elever. Erbjudande om ämneskurs ges löpande under året Pojkar Flickor Totalt Köande elever till Kulturskolan, per 1 december. Kulturskolans kurser ska möta barn och ungas behov och ge många valmöjligheter. Utvecklingsarbetet fortsätter för att kunna erbjuda olika kurser som har såväl bredd som fördjupning. Kortkurser och lägerverksamhet har arrangerats på loven, för att på så vis öka möjligheterna för barn och unga som inte deltar i kulturskolans terminskurser att delta i kulturella aktiviteter i någon form. Antal elever 6-16 år som deltar i verksamhet inom ämnena Bild och Form, Dans, Drama, Musik och Nycirkus, fördelat på flickor och pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Bild och Form Dans Drama Kortkurser (helår) Musik Nycirkus Totalt antal elever Totala antalet i åldern 6-16 år av befolkningen i Järfälla, fördelat på flickor och pojkar Andel elever 6-16 år av befolkningen i Järfälla som deltar i verksamhet inom ämnena Bild och Form, Dans, Drama, Musik och Nycirkus, fördelat på flickor och pojkar Bild och Form 1% 0% 1% 0% 1% 0% Dans 2% 0% 2% 0% 3% 0% Drama 1% 0% 1% 0% 2% 0% Kortkurser (helår) 1% 0% 2% 1% 2% 1% Musik 10% 6% 9% 6% 9% 6% Nycirkus 2% 1% 2% 0% 2% 0% Åldern 6-16 är vald för att få jämförbarhet med övriga länets elevstatistik. 138 elever är yngre än 6 år och äldre än 16 år deltar främst i ämnena dans och nycirkus.

20 (44) 13 % av alla barn i Järfälla i åldern 6 16 år deltog i kulturskolans undervisning. Totalt deltog elever i åldern 6-16 år i kulturskolans löpande verksamhet, kortkurser ej medräknade. Vid årets slut var det totala antalet elever, sett till alla åldrar, stycken. Motsvarande tidpunkt 2013 var det totala antalet elever Kulturskolans pedagoger har varit engagerade inom ramen för projektet Ljuset i Höjden, med bland annat drama, dans, nycirkus och jongleringskurs. På 544-dagen, ett samarbete med fritidsgården, skolan och aktiva föreningar på Söderhöjden, bidrog Järfälla Kultur med barnteater, dans och prova-på-jonglering. Med stöd från Stockholms läns landstings kulturförvaltning anordnades en kulturattack på höstlovet. Ungdomar från två föreningar på Söderhöjden, SWAT och Verdandi, samt fritidsgården på Tallbohovskolan träffade kulturskolans pedagoger under en vecka i workshops inom dokumentärfilm, teatersmink, drama, dans och musik. I syfte att dokumentera arbetet gjordes en film med skräckscenerna som ungdomarna skapat. Kulturskolans uppdragsverksamhet Nio för- och grundskolor har använt kulturskolans kompetens i ordinarie musikundervisning eller orkesterverksamhet. Fyra äldreboenden har beställt allsång. Även Dans och Jämställdhet har genomförts inom Amatörer möter Proffs i en skola. Flera skolor utökade uppdragen under året Intäkter totalt Intäkter kulturskolans uppdrag, tkr. Kultur i förskola och skola Järfälla Kultur har ett nära samarbete med kommunens skolor. Kulturombudsorganisationen består av cirka 140 kulturombud från förskolor och skolor. Både kommunalt och privat drivna enheter är representerade. En strategigrupp bestående av Järfälla Kulturs ledning, rektorer i grundskola och förskolechefer med kulturansvar träffas fyra gånger om året med uppgift att driva de långsiktiga kulturfrågorna, för barn och unga, inom skolans värld. För sjunde året i rad beviljades de kommunala skolorna stöd för Skapande skola. Årets är det största hittills. Anledningen är dels att antalet elever är fler, dels att summan per elev är högre än tidigare. Ansökan ska göras av skolhuvudmannen vilket innebär att privat drivna skolor måste göra egna ansökningar. Järfälla Kultur ansvarar enligt uppdrag för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. I Skapande skola väljer flera skolor att arbeta med institutioner och museer. Under året har samarbete skett med tolv museer och sex fria grupper. Därutöver har 33 kulturarbetare varit engagerade i skolorna, under sammanlagt 82 veckor. Järfälla Kultur arrangerade i april ett seminarium om Skapande skola, finansierat av Statens Kulturråd. Målgrupp var lärare och museer i länet. Deltagarna kom från åtta olika kommuner och elva museer fanns representerade i publiken Beviljat stöd Skapande skola, tkr.

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2014 Kun 2013/166 2014-02-10 2 (51) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT...

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Delårsrapport per augusti 2015

Delårsrapport per augusti 2015 Delårsrapport per augusti 2015 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/125 2015-09-14 2015-09-14 1 (27) Innehåll SAMMANFATTNING - KOMMENTARER... 3 Viktiga händelser under perioden... 3 Analys 3

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

Kulturförvaltningennyckeltal

Kulturförvaltningennyckeltal Kulturförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 4 35 3 25 2 263 Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1 inv. 273 348 314 36 262 251 271 276 Värnamo ligger under rikssnittet

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Ungdomens frågestund i kommunfullmäktige 2009-04-23 Frågor/ synpunkter Nämndens

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 17 september 2013 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Rönnängs förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Pia Johnsson 2015-06-10 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret 1(5) KFN 2009/0124 Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret mm Bakgrund En översyn av gjordes i början av år 2010 av två konsulter från Pricewaterhouse Coopers. Syftet

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 Jan-april Jan-april Jan-april 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket 66,5

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 GÄRDESÄNGENS FÖRSKOLA Arbetsplan Gärdesängens förskola Begränsning Vårt val av problem/ område 1. Barns inflytande med leken i fokus 2. IKT- projekt 3. Pedagogiska samtal

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 9 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Lars-Bertil Ohlsson (kd),

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Kulturnämnden 2007-03 -12 1

Kulturnämnden 2007-03 -12 1 Kulturnämnden 2007-03 -12 1 Plats och tid Folkets Hus, kl. 13 16.10 Beslutande AnnBritt Grünewald (s) ordf. Gunilla Bodegrim (fp) v ordf. Berndt Skogbergs (s) Kickan Fält (v) Ingrid Stenberg Lundin (c)

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt Språkutveckling Språket och den språkliga medvetenheten utgör ett prioriterat utvecklingsområde inom förskoleverksamheten

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

2012-10-30. Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan

2012-10-30. Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan 2012-10-30 Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan Innehåll Innehåll...2 Inledning...3 Ledning och samordning...3 Verksamhetsberättelse...4 Observationer...4 Ungefärlig tidplan för en observation...4 Rekrytering

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer