Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014"

Transkript

1 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53

2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING KULTUR OCH FRITID TOTALT Ansvarsområden Årets resultat Kommentarer till årets resultat Investeringsredovisning Kommentarer till investeringsredovisningen Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 1 november Sjukfrånvarostatistik Arbetsskador Lediga befattningar Väsentliga personalaktiviteter Miljöredovisning Nyckeltal Järfälla Kultur och kulturskola Järfälla Bibliotek Järfälla Idrott & fritid Järfälla Fritidsgårdarna RESULTATENHETERNAS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE Administration och stöd Kommentarer till ekonomiskt utfall Måluppfyllelse Väsentliga personalförhållanden Järfälla Kultur Kommentarer till ekonomiskt utfall Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Framtiden Verksamhetsområde Måluppfyllelse Kvalitetsarbetet Nyckeltal och statistik Järfälla Bibliotek Kommentarer till ekonomiskt utfall Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Framtid Verksamhetsområde... 30

3 (44) Måluppfyllelse Kvalitetsarbetet Nyckeltal och statistik Järfälla Idrott & fritid Kommentarer till ekonomiskt utfall Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Framtid Måluppfyllelse Kvalitetsarbetet Nyckeltal och statistik Järfälla Fritidsgårdar Kommentarer till ekonomiskt utfall Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Framtid Verksamhetsområde Måluppfyllelse Kvalitetsarbetet Nyckeltal och statistik... 44

4 (44) SAMMANFATTNING Nämndens verksamhet Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är kultur inklusive kulturskola, bibliotek, idrott & fritid samt fritidsgårdar. Nämnden är ansvarig både för samhällsuppdraget och för verksamheternas utförande i egen regi. Denna verksamhetsberättelse omfattar verksamheten i egen regi. Viktiga händelser under perioden Beställningen Görvälns årstider, en evenemangscykel som görs tillsammans med föreningarna i området, rullar nu på i sitt tredje år och är en satsning som lyfter området. För andra året i rad firades Sveriges Nationaldag i kombination med Görvälndagen vid en samlad festdag vid Görvälns Slott den 6 juni. Evenemanget var mycket välbesökt och bjöd på ett strålande väder. Görvälndagens huvudarrangör är Järfälla Hembygdsförening. Arbetet med anläggnings- och underhållsplan och med energibesparande åtgärder inom idrott & fritid har framgångsrikt fortsatt under år Under år 2014 slutfördes upphandlingen i konkurrenspräglad dialog för en ny simhall i Jakobsberg. På platsen för den nya simhallen pågår nu borttagandet av kontaminerad jord och byggstart för den nya simhallen beräknas vara nu under våren I början av året invigdes en ny lokal för fritidsgården i Kallhäll. Den nya gården fick namnet Station 7. Arbetet med ny översiktsplan är nu slutfört och från förvaltningens sida är vi nöjda med arbetssättet och det inflytande vi har haft i utformningen av planen. Förvaltningen fick under år 2013 i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Järfälla kommun. Den nya planen har färdigställts under 2014 och beslutats av kommunfullmäktige. Planen ska aktualiseras på nytt igen senast om tre år, det vill säga år Analys De fyra enheterna är fortsatt välskötta och stabila. De underskott som redovisas på två av enheterna beror i huvudsak på planerad användning av eget kapital. År 2014 har varit ett år då Järfällas expansion på allvar börjat märkas. Beslutet om en förlängning av tunnelbanelinjen från Akalla med två nya stationer i kommunen fattades under våren 2014 och detta påverkar i hög grad expansionstakten. Verksamheterna upplever nu en ökad efterfrågan och det märks att det finns fler invånare i kommunen.

5 (44) Framtiden Som nämns ovan upplever nu verksamheterna en ökad efterfrågan. Det märks att det finns fler invånare i kommunen. Det är därför angeläget att budgetmedel tillförs så att nämndens verksamheter kan växa i takt med volymerna. Med den spännande och utmanande stora expansion som står för dörren finns utmärkta möjligheter att kunna göra Järfälla till ett viktigt nav inom kultur- och fritidsområdet. Detta förutsätter att resurser tillförs till verksamheterna i takt med att befolkningen växer. Förvaltningen arbetar fortsatt för att etablera ett system som innebär volymkompensation. När befolkningen växer ska resurserna till kultur, bibliotek, idrott och fritid också öka. Torbjörn Neiman Kultur- och fritidsdirektör

6 (44) 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Lennart Nilsson (KD) Förvaltningschef: Torbjörn Neiman Antal anställda: 152 (133,5 årsarbetare) 1.1. Ansvarsområden Kultur och fritid ansvarar för kommunens verksamheter i egen regi inom kultur, kulturskola, bibliotek, idrott och fritid samt fritidsgårdar Årets resultat Mkr Budget 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Externa intäkter 14,4 15,8 16,9 16,4 Interna intäkter 119,2 123,2 120,5 118,0 Summa Intäkter 133,6 139,0 137,4 134,3 Kostnader exkl kapitalkostnad 132,3 138,3 133,4 132,1 Kapitalkostnad 1,3 1,2 2,8 1,7 Summa kostnader 133,6 139,5 136,2 133,8 Årets resultat 0,0-0,5 1,3 0,4 Nettoinvestering 3,9 2,1 1,3 0,8 Eget kapital *) 6,3 *) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat tkr Budget Utfall Utfall Utfall Administration och stöd Järfälla Kultur Järfälla Bibliotek Järfälla Idrott & fritid Järfälla Fritidsgårdar Totalt: Kommentarer till årets resultat Järfälla kultur redovisar ett underskott om Enheten hade för året ett inplanerat underskott om 540 tkr, då enheten fick beviljat att använda detta belopp av eget kapital. Kommunens expansion medför att arbetsbelastningen på kulturkontoret är ansträngd. Enheten har under slutet av 2014 sorterat om bland arbetsuppgifter inför 2015 för att inom befintlig ram delvis kunna hantera den uppkomna situationen. Järfälla Bibliotekets resultat visar underskott om -515 tkr. Det beror dels på ett planerat användande av eget kapital motsvarande 180 tkr som kompensation för att bibliotekets statliga bidrag för inköp av litteratur bokades ut under Dessutom råkade

7 (44) biblioteket Jakobsberg ut för skadegörelse vid inbrott vars egentliga syfte var att ta sig vidare ut i centrum. Resten av underskottet har uppstått på grund av ökade kostnader för IT/datasystem samt för E-medier. Järfälla Idrott & fritid visar ett överskott på 395 tkr. Energi- och personalkostnader är lägre än budgeterat. Järfälla Fritidsgårdar redovisar ett överskott på 252 tkr. Anledningen är i huvudsak att enheten varit återhållsam med att ta in extrapersonal samt vid inköp under året Investeringsredovisning tkr Budget Utfall Avvikelse Järfälla Kultur Järfälla Bibliotek Järfälla Idrott & fritid Järfälla Fritidsgårdar Totalt: tkr är ombudgeterat från Kommentarer till investeringsredovisningen Järfälla kulturs investeringsbudget på 250 tkr används till ljudisolering av lärarnas arbetsrum i K. Enheten använde 241 tkr. Järfälla Bibliotek har gjort investeringar om 23 tkr under perioden. Järfälla Idrott & fritid har investerat för tkr under året. Anläggning Tkr Beskrivning Sporthallar 56,5 Mattor o bänkar mm Motionsspår 404 Byte av stolpar Bolindervallen 40 Dubbelgrind Ängsjö 111 Dränering av motionsspår Motionsspår 80,5 Utegym Bruket 845 Garage Total Järfälla Fritidsgårdar har investerat för 319 tkr under året. Anläggning tkr Beskrivning Björkeby 93,3 Anpassning studio och dans rum Station 7 170,5 Inredning, möbler Tallbohov 54,7 Möbler Total 318,5

8 (44) 1.4. Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 1 november Diff 13/ antal % antal % antal % antal Anställda personer Omräknat årsarbetare 133,5 128,0 131,2 Kvinnor +2 53, , ,2 80 Män +2 46, , ,8 65 Tillsvidareanställda Kvinnor +5 52, , ,5 72 Män +4 47, , ,5 60 Heltidsanställda Kvinnor , , ,8 56 Män +4 49, , ,2 50 Medelålder 45,3 46,8 46,2 Kvinnor 42,6 48,6 48,0 Män 47,4 44,7 44,1 Åldersintervall Anställda yngre än 29 år +3 8,6 13 6,8 10 8,3 12 Kvinnor Män år +4 25, , ,7 33 Kvinnor Män år +3 25, , ,5 37 Kvinnor Män år -1 26, , ,7 33 Kvinnor Män > 60 år -5 14, , ,7 30 Kvinnor Män

9 (44) Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 31 dec respektive år % % % Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 3,0 3,5 3,3 Kvinnor 3,9 4,8 4,1 Män 1,9 2,1 2,4 åldersgruppen till och med 29 år 1,5 4,1 2,8 Kvinnor 0,2 7,6 5,2 Män 1,8 2,3 1,3 åldersgruppen år 3,5 3,7 4,3 Kvinnor 4,8 5,5 5,3 Män 2,1 1,6 3,3 åldersgruppen 50 år och äldre 2,7 3,2 2,3 Kvinnor 3,3 4,8 2,8 Män 1,8 2,1 1,5 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer x) x) 35,5 Kvinnor x) x) 37,3 Män x) x) 31,8 Andel utan sjukfrånvaro 44,3 42,7 33,3 Kvinnor 45,6 35,9 46,6 Män 42,9 51,4 22,1

10 (44) Procent Total sjukfrånvaro inom Kultur och fritid Arbetsskador Järfälla kommun har ett stödsystem, Lisa, för att systematiskt arbeta med arbetsskador och tillbud. Genom att lägga in arbetsskade- och tillbudsanmälningarna i systemet, kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Förvaltningsledningen följer upp alla anmälda skador och redovisar dem till den förvaltningsövergripande skyddskommittén. Under perioden har totalt åtta arbetsskador/tillbud anmälts varav fyra allvarliga: Järfälla kultur har anmält en arbetsskada, Järfälla Fritidsgårdar har anmält två tillbud och en arbetsskada, Idrott och fritid har anmält ett tillbud, Järfälla bibliotek har anmält ett tillbud och två arbetsskador Lediga befattningar Under perioden har fem lediga jobb utannonserats; gymnasiebibliotekarie, biblioteksmedarbetare med lokalansvar, idrottsplatsvaktmästare/idrottsplatsarbetare, kulturchef och gitarr/elgitarr/elbaslärare Väsentliga personalaktiviteter Medarbetarsamlingar Min roll i kultur och fritid i Järfälla Kommunens personalpolitiska handlingsplan för åren anger att respektive verksamhet ska göra en egen handlingsplan som integreras i verksamhetsplanen. Förvaltningen valde att satsa på utveckling för samtliga medarbetare under åren utifrån planens avsnitt Aktivt medarbetarskap. Förvaltningsledningens förhoppning var att aktiviteterna skulle skapa en ökad samhörighet och förståelse mellan enheterna, ge fördjupad kunskap kring innebörden av medarbetarskap samt beredskap och ökad förståelse inför förändringar.

11 (44) Träffar har ägt rum med teman såsom Medarbetarskap, Medarbetarskap och förändringsarbete och Hur är det att arbeta och bo i Järfälla år 2030? och Kommunens personalpolitik. Löneöversynsförhandlingar Under 2014 genomfördes löneöversynsförhandlingarna med samtliga berörda fackliga organisationer. Förhandlingsformen var dialog chef-medarbetare med samtliga organisationer förutom Kommunal där förhandlingarna delvis genomfördes enligt traditionell modell. Utfallet för Kultur- och fritidsförvaltningen var 2,78 %. Personalenkäten Arbetsmiljökompassen Under november 2014 besvarades personalenkäten Arbetsmiljökompassen. Rapporterna skickades till cheferna den 19 januari Efter det kommer cheferna att gå igenom rapporterna med sina medarbetare och arbeta fram åtgärdsplaner utifrån arbetsmiljökompassens resultat. Resultaten kommer att analyseras under våren Medarbetarakademin Akademin är ett utvecklingsprogram för medarbetare i kommunen. Utbildningen genomförs i samarbete med Ekerö och Sollentuna kommuner. Varje kommun har ett individuellt utbildningsprogram, men några av utbildningstillfällen genomförs som samarrangemang. 8 oktober 2013 startade tionde omgången av Medarbetarakademin och avslutades den 4 juni Från Kultur- och fritidsförvaltningen deltog en medarbetare från Järfälla kultur. Arbetsledarakademin Arbetsledarakademin är en ettårig utbildning med ca en utbildningsdag/månad och innehåller övergripande kommunkunskap för att sedan fokusera på roll, uppdrag, relationer och utveckling. Utbildningen riktar sig till de medarbetare som har eller är på väg in i ett arbetsledaransvar som t ex arbetslags, -grupp, teamledare eller liknande. Senaste akademin startade i maj 2013 och från Kultur- och fritidsförvaltningen deltog en verksamhetsledare från Järfälla bibliotek. Nästa Arbetsledarakademi startar den 14 oktober 2014 och pågår till oktober Ledarskapsakademin Ledarskapsakademin är ett ledarförberedande program som riktar sig till medarbetare som är intresserade av en chefs- eller ledarroll. Programmet är ett samarbete mellan Järfälla, Ekerö, Sollentuna, Nacka, Vaxholm, Linköping och Norrköpings kommuner och pågår under tre terminer. Sjunde omgången av Ledarskapsakademin startade i mars 2013 och avslutades sommaren Från Järfälla kultur deltog en medarbetare. Medarbetardagar/seminarier Syftet med medarbetarseminarierna är att informera och diskutera aktuella teman/ämnen i kommunen för att öka kompetensen och professionalismen bland medarbetarna. Under 2014 har följande medarbetarseminarium erbjudits samtliga medarbetare: 26 mars, 3 april och 15 april-skriv bättre i jobbet-hur då? 25 september-att bygga en stad-tunnelbanan och expansionen i Järfälla kommun 23 och 30 oktober- Arbetsmiljökompassen 20 november - How to avoid death by Powerpoint

12 (44) 2 december-pensionsinformation 1.5. Miljöredovisning Miljödiplom guld har Järfälla Idrott och fritid och Järfälla Kultur. Järfälla Bibliotek har brons- och silverdiplom och påbörjar arbetet med guld Järfälla Fritidsgårdar har miljödiplom brons Nyckeltal Kommentarer till nyckeltalen finns i respektive enhets verksamhetsberättelse Järfälla Kultur och kulturskola Antal konstutställningar Antal program barn och ungdom Antal barn skolbio (vt+ht) Antal elever Kulturskolan (ht) Järfälla Bibliotek Antal lån/invånare 4,8 4,8 4,8 Antal besök/invånare 5,9 6,2 6,2 Kostnad/lån (kr) Järfälla Idrott & fritid Intäkter simhallen (tkr) Antal föreningsaktiviteter Antal sålda friskvårdskort* * För anställda i Järfälla kommun Järfälla Fritidsgårdarna tkr Bruttokostnad för verks för barn år (exkl fritidsklubbar)

13 (44) 2. RESULTATENHETERNAS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBE- RÄTTELSE Administration och stöd Ansvar: Tkr Budget 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat Nettoinvestering Eget kapital *) ) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat Kommentarer till ekonomiskt utfall 2014 Administration och stöd redovisar ett underskott på -71 tkr. Under året rekryterades ny kulturchef, därav underskottet Måluppfyllelse Administration och stöd har uppfyllt sitt mål som stöd- och ledningsfunktion till enheterna Väsentliga personalförhållanden Administration och stöd består idag av personalkonsult, förvaltningsekonom och förvaltningschef som delas 50/50 med samhällsuppdraget. Torbjörn Neiman Förvaltningschef

14 (44) 2.2. Järfälla Kultur Enheten omfattar kulturskolan och kulturkontoret och ansvarar för kulturskoleundervisning i olika ämnen, kulturverksamhet för barn och ungdom, konstverksamhet, film och media, AV-central, kulturmiljövård och kulturarvsfrågor inklusive kommunens bildarkiv och bilddatabas. Enheten fungerar som kulturellt resurscentrum för kommunala verksamheter. Ansvar: Tkr Budget 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat Nettoinvestering Eget kapital *) ) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat Kommentarer till ekonomiskt utfall 2014 Enheten hade för året ett inplanerat underskott om 540 tkr, då enheten fick beviljat att använda detta belopp av eget kapital. Beloppet har använts till att åtgärda tre skulpturer vid Görvälns slott, att slutföra arbetet med att införa ett effektmålsdrivet, insiktsfullt arbetssätt på enheten, samt till licensinköp av strömmad media till AVcentralens verksamhet. I samband med chefsbyte ökade lönekostnaden tillfälligt, vilket medfört ett något större underskott. Det kvarvarande samlade egna kapitalet utgör en buffert för de närmaste åren. Kommunens expansion medför att arbetsbelastningen på kulturkontoret är ansträngd. Enheten har under slutet av år 2014 sorterat om bland arbetsuppgifter inför år 2015 för att inom befintlig ram delvis kunna hantera den uppkomna situationen. Utifrån arbetsmiljöaspekter är det likväl nödvändigt att komplettera kulturkontorets framtida resurser. Enheten kommer troligen att under år 2015 behöva använda del av eget kapital för att tillfälligt lösa detta Investeringsredovisning 2014 Investeringsbudget på 250 tkr används till ljudisolering av lärarnas arbetsrum i K. Enheten använde 241 tkr.

15 (44) Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav administrativ personal varav lärare varav kultursekreterare, bildkonsulent, ljudtekniker och mediepedagog varav kvinnor , ,95 5, , , , , varav män Antalet årsarbeten är fler jämfört med Två lärare i nycirkus, som fick tillsvidareanställningar 2013, har fått utökad tjänstgöringsgrad. En musiklärartjänst har återbesatts efter vakans och en danslärare har fått utökad tjänstgöringsgrad. På AVcentralen har en heltidstjänst återbesatts på halvtid, med mediepedagogisk inriktning. Enheten har under året haft 77 projektanställda, motsvarande 3,25 årsarbeten, med anledning av tilläggsbeställningar och externt finansierade projekt. Av dessa personer var 47 kvinnor och 30 män. Sjukfrånvaro % varav kvinnor varav män Kulturskolan ,27 1,50 1, ,1 3,9 0, ,4 1,3 1,4 Ledning & adm, samt kulturkontoret ,59 3,09 0, ,8 0,9 0, ,2 2,3 2,3 Två personer inom ledning och administration har under året varit frånvarande i perioder. Enheten har för närvarande ingen personal med långtidssjukfrånvaro Miljöredovisning Järfälla Kultur har under året erhållit miljödiplom guld Viktiga händelser under perioden Järfälla kommun valdes av Stockholms läns landsting kulturförvaltning, som en av två, att vara pilotkommun för att utveckla kommunöverskridande kultursamarbeten med stöd från landstinget. Arbetet påbörjades under året. Enhetens arbete med ett effektmålsdrivet, insiktslett förhållningssätt avrundades under året. Implementering i ordinarie verksamhet förbereddes. Som en del i arbetet tog enheten fram ledord, uppdaterade det av enheten tidigare formulerade uppdraget samt tog fram en vision. Arbetet har även inkluderat ett målmedvetet sätt att jobba med kvalitativa utvärderingar.

16 (44) Enheten har upplevt en starkt ökad arbetsbelastning med anledning av kommunens expansion. Kulturkontorets specialistkunskap inom exempelvis kulturmiljö och konst används i mycket hög utsträckning. Behov av ytterligare resurser har framförts. Ämnet film och media har startat som nytt ämne i kulturskolan, med stöd från Svenska Filminstitutet Framtiden Det utvecklingsarbete som sedan våren 2013 har pågått i syfte att verksamheten ska drivas av kvalitativa effektmål, insiktslett och upplevas som en angelägen kulturverksamhet övergår under 2015 i ordinarie verksamhet. Extern input är fortsatt önskvärd och enheten ämnar träffa branschkollegor i organiserad form under året för bl.a. erfarenhetsutbyte och få nya insikter. I uppdraget som pilotkommun, utsedd av landstinget kulturförvaltning, kommer enheten närmast att arbeta med att utveckla etablering av ett resurscentrum för nycirkus, erbjuda inspirationsföreläsningar för förskolans och skolans personal från länsfunktionerna och arrangörsutveckling för föreningslivet. Mångfaldsprojektet, Ljuset i Höjden, har påverkats av strukturella förändringar då personal har bytts ut på Tallbohovskolan. Kulturskolans medverkande pedagoger har hittills finansierats genom en särskild satsning från Järfälla Kultur. Övergår projektet i ordinarie verksamhet är en översyn av finansieringen för pedagogernas insatser nödvändig. Förtätningen av Järfälla och den kommande Barkarbystaden medför stora investeringar i skolor och andra offentliga byggnader. Under de närmaste två åren kommer Järfälla Kultur att ansvara för konstnärlig gestaltning motsvarande 8,9 miljoner kr utifrån kommunens 1 % - regel. I samtal och möten om kommunens expansion återkommer frågan om betydelsen och behovet av lokal kultur för de nya invånarna. Det finns redan idag tankar om kulturella mötesplatser av olika slag i stadsrummet. För att kunna vara inkluderande och uppnå en variation som berör fler krävs att platserna anpassas för verksamheter med olika ekonomiska förutsättningar. En mångfald av kulturella erbjudanden och inslag bidrar starkt till att ett område upplevs som attraktivt, ger god livskvalitet och är en levande stadsmiljö. Det är därför av vikt att Järfälla Kulturs kompetens används i det fortsatta arbetet med att utveckla en meningsfull närmiljö för de nyinflyttade och för att skapa en attraktion för icke-järfällabor, närmast i Barkarbystaden och Barkarby College. Enheten fortsätter planeringen av verksamheterna i nya Herrestaskolan i Barkarbystaden tillsammans med förvaltningens övriga enheter och den nya rektorn. Verksamheten planeras starta i början av år 2016.

17 (44) Verksamhetsområde Nämndens beställning Kulturverksamhet för barn och ungdom såsom programverksamhet, stödjande och utvecklande funktion för kulturverksamhet i grundskolan. Skolbioverksamhet. Kulturskoleundervisning i bild, dans, drama/teater, musik, nycirkus samt arrangemang av offentliga elevkonserter. Utställningar i Jakobsbergs Konsthall, skulpturutställning vid Görväln vartannat år, konstinköp och ansvar för konstnärlig utsmyckning. Järfälla kommuns bildarkiv och bilddatabas, kulturmiljövård, kulturmånad och en stödjande funktion till kulturföreningar och organisationer, Nationaldagen, bokningar av Hyllan samt uthyrning av Järfälla Kulturscen. Uppdraget anger också Järfälla Kultur som ett kulturellt resurscentrum för kommunala verksamheter. Marknadsföring av och information om kommunens egen kulturverksamhet ska ske. Tilläggsbeställningar: tkr (2013: tkr) Görvälns årstider, i samarbete med föreningar i Görväln-området, 255 tkr. Kulturskolans tilläggsbeställningar omfattar tkr. Kulturkontorets tilläggsbeställningar omfattar 991 tkr: Kultursatsning för barn inom kommunala förskolor samt 6-åringar i grundskolan (3 784 barn), 257 tkr. Kultursatsning för barn inom privata/föreningsdrivna förskolor (665 barn), 39 tkr. Kultursatsning för elever i kommunala grundskolor (6 453 elever), 351 tkr. Kultursatsning för elever i fristående grundskolor (510 elever), 66 tkr. Kulturpedagogiska projekt och kulturombudsverksamhet inom de kommunala förskolorna, 278 tkr. Ansökta medel, sponsring, stipendiemedel samt avtal: tkr (2013: tkr) Järfälla Kultur har på uppdrag av Järfälla förskolor och grundskolor skrivit en ansökan till Kulturrådet för Skapande skola. Ansökan beviljades, denna gång på tkr jämfört med tkr Stockholms läns landstings kulturnämnd har under 2014 slutit avtal med Mediepedagogiskt centrum om 106 tkr samt teknik motsvarande 50 tkr i avskrivningskostnader. Därtill bidrar Film Stockholm med en egeninsats i form av arbetsinsatser motsvarande 50 tkr. Svenska Filminstitutet har även beviljat ett stöd på 59 tkr för läsåret 2014/15 för uppstart av film och media som nytt ämne i kulturskolan. Kulturkontoret har fått sammanlagt 141 tkr i subventioner från Stockholms läns landsting för programverksamhet för barn och ungdom. Stockholms läns landstings kulturförvaltning har beviljat ett bidrag på 50 tkr för genomförandet av Kulturattack inom ramen för Ljuset i Höjden. Järfälla Kultur har fått 60 tkr i sponsorbidrag från följande företag för skulpturinköp till Görvälns skulpturpark: Saab i Järfälla, Allba Holding (ELFA) och JM AB.

18 (44) NovaStipendiet, Järfällas ungkulturstipendium, delade ut totalt 60 tkr. Bakom stipendiet står Järfällahus AB, Jakobsberg Centrumgalleria AB, HSB Norra Stor- Stockholm och Järfälla Kultur. Kulturskolan erhöll stipendiemedel på 6 tkr från Y s Mens club Järfälla och 5 tkr från Skälby-Barkarby Bygdegårdsförening, som fördelades bland sju stipendiater bland musikeleverna Måluppfyllelse God välfärd Järfällaborna ska få ut bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Effektmål - nöjdhetsgrad De enskilda brukarnas/besökarnas betyg på hur nöjda de är med kulturverksamheten ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala. Redovisas av beställarsidan Kvalitetsarbetet Inom ramen för Våga Visa, ett kvalitetsarbete för musik- och kulturskolor i Stockholms län, har en kundenkät genomförts under mars månad. Under hösten har nya observationer genomförts i kulturskolan och rapporten överlämnades till verksamheten i december. Observationerna dessförinnan gjordes 2011 och det resultatet har legat till grund för utvecklingsarbetet. Arbetet med jämställd medborgarservice fortsätter och tre jämställdhetsaktiviteter pågick fram till sommaren. Jämställdhetsarbetet har övergått till att vara ordinarie verksamhet och följs upp i medarbetarsamtal och definitionen jämställt förhållningssätt används vid rekryteringar. Två jämställdhetsombud är utsedda, en man och en kvinna. Ombuden har under hösten blivit anlitade som föreläsare bland annat av Socialförvaltningen. Järfälla Kulturs ledning har tillsammans med ledningen för Järfälla förskolor och grundskolor fortsatt arbetet med att kvalitetssäkra kultursatsningarna med Amatörer möter proffs, Skapande skola, skolbio, konst, AV-centralen samt uppdragsverksamhet. Inom Amatörer möter proffs och Skapande skola har enkäter genomförts med elever, lärare och kulturarbetare och i kulturskolan gör lärarna regelbundet utvärderingar med sina elever. Vid en jämförelse med 2013, har antalet ansökningar/uppsägningar till kulturskolan via e-tjänsten ökat från 68 % till 71 %. Mottagen e-tjänst måste behandlas som vanlig pappersblankett, ingen automatik finns.

19 (44) Nyckeltal och statistik Kulturskolan Erbjudande om plats till köande elever görs löpande vid platstillgång. Antalet köande elever har minskat något i jämförelse med Det beror delvis på ändrade köregler som trädde i kraft Minskningen är också resultatet av ett utökat kortkursutbud, som riktas till köande elever. Erbjudande om ämneskurs ges löpande under året Pojkar Flickor Totalt Köande elever till Kulturskolan, per 1 december. Kulturskolans kurser ska möta barn och ungas behov och ge många valmöjligheter. Utvecklingsarbetet fortsätter för att kunna erbjuda olika kurser som har såväl bredd som fördjupning. Kortkurser och lägerverksamhet har arrangerats på loven, för att på så vis öka möjligheterna för barn och unga som inte deltar i kulturskolans terminskurser att delta i kulturella aktiviteter i någon form. Antal elever 6-16 år som deltar i verksamhet inom ämnena Bild och Form, Dans, Drama, Musik och Nycirkus, fördelat på flickor och pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Bild och Form Dans Drama Kortkurser (helår) Musik Nycirkus Totalt antal elever Totala antalet i åldern 6-16 år av befolkningen i Järfälla, fördelat på flickor och pojkar Andel elever 6-16 år av befolkningen i Järfälla som deltar i verksamhet inom ämnena Bild och Form, Dans, Drama, Musik och Nycirkus, fördelat på flickor och pojkar Bild och Form 1% 0% 1% 0% 1% 0% Dans 2% 0% 2% 0% 3% 0% Drama 1% 0% 1% 0% 2% 0% Kortkurser (helår) 1% 0% 2% 1% 2% 1% Musik 10% 6% 9% 6% 9% 6% Nycirkus 2% 1% 2% 0% 2% 0% Åldern 6-16 är vald för att få jämförbarhet med övriga länets elevstatistik. 138 elever är yngre än 6 år och äldre än 16 år deltar främst i ämnena dans och nycirkus.

20 (44) 13 % av alla barn i Järfälla i åldern 6 16 år deltog i kulturskolans undervisning. Totalt deltog elever i åldern 6-16 år i kulturskolans löpande verksamhet, kortkurser ej medräknade. Vid årets slut var det totala antalet elever, sett till alla åldrar, stycken. Motsvarande tidpunkt 2013 var det totala antalet elever Kulturskolans pedagoger har varit engagerade inom ramen för projektet Ljuset i Höjden, med bland annat drama, dans, nycirkus och jongleringskurs. På 544-dagen, ett samarbete med fritidsgården, skolan och aktiva föreningar på Söderhöjden, bidrog Järfälla Kultur med barnteater, dans och prova-på-jonglering. Med stöd från Stockholms läns landstings kulturförvaltning anordnades en kulturattack på höstlovet. Ungdomar från två föreningar på Söderhöjden, SWAT och Verdandi, samt fritidsgården på Tallbohovskolan träffade kulturskolans pedagoger under en vecka i workshops inom dokumentärfilm, teatersmink, drama, dans och musik. I syfte att dokumentera arbetet gjordes en film med skräckscenerna som ungdomarna skapat. Kulturskolans uppdragsverksamhet Nio för- och grundskolor har använt kulturskolans kompetens i ordinarie musikundervisning eller orkesterverksamhet. Fyra äldreboenden har beställt allsång. Även Dans och Jämställdhet har genomförts inom Amatörer möter Proffs i en skola. Flera skolor utökade uppdragen under året Intäkter totalt Intäkter kulturskolans uppdrag, tkr. Kultur i förskola och skola Järfälla Kultur har ett nära samarbete med kommunens skolor. Kulturombudsorganisationen består av cirka 140 kulturombud från förskolor och skolor. Både kommunalt och privat drivna enheter är representerade. En strategigrupp bestående av Järfälla Kulturs ledning, rektorer i grundskola och förskolechefer med kulturansvar träffas fyra gånger om året med uppgift att driva de långsiktiga kulturfrågorna, för barn och unga, inom skolans värld. För sjunde året i rad beviljades de kommunala skolorna stöd för Skapande skola. Årets är det största hittills. Anledningen är dels att antalet elever är fler, dels att summan per elev är högre än tidigare. Ansökan ska göras av skolhuvudmannen vilket innebär att privat drivna skolor måste göra egna ansökningar. Järfälla Kultur ansvarar enligt uppdrag för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. I Skapande skola väljer flera skolor att arbeta med institutioner och museer. Under året har samarbete skett med tolv museer och sex fria grupper. Därutöver har 33 kulturarbetare varit engagerade i skolorna, under sammanlagt 82 veckor. Järfälla Kultur arrangerade i april ett seminarium om Skapande skola, finansierat av Statens Kulturråd. Målgrupp var lärare och museer i länet. Deltagarna kom från åtta olika kommuner och elva museer fanns representerade i publiken Beviljat stöd Skapande skola, tkr.

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG

Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 Bibliotekets uppdrag Bibliotekslagen

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen

ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen Växjö stationsområde Foto Lars-Åke Rapp 2015-01-27 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1 Osäkra fordringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad ÅRSREDOVISNING Sundbybergs stad Årsredovisning SUNDBYBERGS STAD Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Sammanfattning... 5 Förvaltningsberättelse...8 Årets resultat positivt...12 Intäkter

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013 Statistik Utlåningen ökade med fem

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Visionsarbetet

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Årsredovisning. Nässjö kommun. med Nässjös vision 2030 i sikte

Årsredovisning. Nässjö kommun. med Nässjös vision 2030 i sikte Årsredovisning Nässjö kommun 2013 med Nässjös vision 2030 i sikte 2013 Vision för Lövhult Medarbetaråret Nya bostäder Nya digitala skyltar i city Hemtagningsteamet Påbörjad byggnation av nya förskolor

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer