Samrådsredogörelse. Detaljplan för kv Concordia mm inom stadsdelen Ursviken, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Hur samrådet har gått till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsredogörelse. Detaljplan för kv Concordia mm inom stadsdelen Ursviken, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Hur samrådet har gått till"

Transkript

1 Dokumentation Referens: Samrådsredogörelse Detaljplan för kv Concordia mm inom stadsdelen Ursviken, Skellefteå kommun, Västerbottens län Synpunkter som kommit in under samrådet redovisas nedan, tillsammans med kommentarer. De synpunkter som inte har kunnat tillgodoses redovisas också med motiv. Hur samrådet har gått till Samrådsmöte Planförslaget har presenterats vid ett samrådsmöte som hölls den 19 mars 2015 i Kanotklubbens lokal i Ursviken. Inbjudan till samrådsmötet sändes ut till berörda sakägare. Vid mötet deltog ca 30 personer. Synpunkterna på mötet kan sammanfattas i följande punkter (se också enskilda, skriftliga yttranden): Området nyttjas för lek idag Byggrätt Utblick från andra led Allmänhetens tillgång Byggteknik Trafiksäkerhet Hemfridszon mot befintliga hus Skriftligt samråd Berörda sakägare, myndigheter och kommunala förvaltningar har också fått tillfälle att yttra sig i ett skriftligt samråd som ägde rum mellan 14 mars och 11 april Under samrådstiden har 16 stycken skriftliga yttranden kommit in. 12 stycken yttranden med synpunkter har kommit in (se nedan). Skellefteå kommun Samhällsbyggnad Fysisk planering Telefon: Postadress: Skellefteå Besöksadress: Trädgårdsgatan 7 Skellefteå Organisationsnummer: Sida

2 Sammanfattning Synpunkterna på detaljplanen har främst berört: Sikt från andra led Byggrätt (1? 1 ½? 2 plan?, markhöjd) Utformning Strandskydd och allmänhetens tillgång Släpp mellan bebyggelse Exploatörers åtaganden Vatten/Avlopp och sprinkler Tillgänglighet Ändringar inför granskning Efter genomfört samråd har främst följande ändringar av planförslaget gjorts: Plankarta Utfarter ska samordnas Byggrätter har justerats Båtplatsen har justerats till kvartersmark och lokalgata Planbeskrivning Förtydliganden om tillgänglighet, teknisk försörjning Strandskydd, motivering Utöver ovan nämnda ändringar har främst redaktionella förändringar genomförts. Sida 2(11)

3 Inkomna yttranden på planförslaget Under samrådstiden har 16 yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. 12 stycken yttranden med synpunkter har kommit in, dessa sammanfattas och kommenteras nedan.. Yttranden från: Datum Synpunkter Skanova Nej KLK/Planering Nej KLK/Tillgänglighet Ja Boende, Brottsjön Ja Boende, Concordia Ja Boende, Fyrskeppet Ja Boende, Fyrskeppet 10 (yttrande 1) Ja Räddningstjänsten Ja Boende, Concordia Ja Boende, Concordia Ja Länsstyrelsen Ja Trafikverket Nej Boende, Fyrskeppet 10 (yttrande 2) Ja Skellefteå Kraft AB Nej Boende, samlad skrivelse (Vågdalen 4 mfl) Ja Samhällsbyggnad (Gata/Park samt VA) Ja Sida 3(11)

4 Inkomna synpunkter från närboende (helfärgade med i samlad skrivelse) Sakägare och intresseföreningar Boende, Brottsjön 1 Synpunkter på att delar av Vindens Gränd inte fick kallelse till samrådsmöte 1 eller 1 ½ vån räcker för nya området (då finns sikten kvar) Samrådskretsen ansågs vara de närmaste, men alla var välkomna på samrådsmöte och har också kunnat skicka in synpunkter. Byggrätten kommer att justeras (minskas) för det nya området. Boende, Concordia 7 När de byggde 2006 ställdes vissa krav (bygghöjd max 3,4 m, inga takkupor, nock i nord/sydlig riktning) för att inte skymma sikten. Dessa krav borde också gälla det nya området. Det skulle även passa stilen. Kommunen bör i den nya detaljplanen stipulera en lägsta höjd på vilken en nybyggnation får uppföras. Önskemål om korridor bredare än 10 meter (fint skogsområde som ger lä från kall sjöbris). Det rinner även en å genom det nya området som måste läggas i kulvert eller dras om. Föreslår att lägga första tomt öster om dagvattenutloppet. Sida 4(11)

5 Byggrätten kommer att justeras (minskas) för det nya området. Konsult har arbetat med markhöjder och dagvattenuttaget vilket redovisas i planförslaget. Avståndet på tio meter anses vara skäligt. Boende, Fyrskeppet 9 I detaljplanen är det planerat för tvåvåningshus för att vara samtida och eftersträva den äldre formen. Det finns enbart ett hus som är två våningar, resten är 1 1/2 plan eller enplanare. Således ej ett hållbart argument. Om hus kommer att byggas nedanför oss vill vi att de placeras med kortsidan mot Alderholmsvägen och längre vänsterut än placeringen på konceptskissen. En nedfart till strandpromenaden bör även finnas från Fyrvaktargatan (rakt ner från gång och cykelvägen som sträcker sig från yttre ursviksskolan) detta för att underlätta för allmänheten att ta sig ner till vattnet. Placeringen av de nya husen inom kv Concordia ska exploatören ta fram, och de kommer därför att kunna samordnas för bästa upplevelse. Konceptskissens placeringar är bara illustrationer. Planförslaget förordar i denna del tvåvåningshus (för att det ger ett intryck som fungerar bättre här än ordinär villabebyggelse), men kommer inte att reglera vilken väg husen ska stå. Släpp som möjliggör nedfart till strandpromenaden planeras in för att underlätta för allmänheten att ta sig ner till vattnet. Boende, Fyrskeppet 10 Yttrande 1: Förespråkar enfamiljshus i 1,5 plan Krav på gammal stil (inte för brant takvinkel, ett högt väggliv samt fönster med mittpost och rätt proportioner) Nord-sydlig nock för siktens skulle Häck och staket ska anordnas Sen kallelse till samrådsmötet Piren ursprungligen är en slip för mindre båtar. Yttrande 2: Husen bör likna den gamla bebyggelsen, så att det inte upplevs som ett modernt kvarter utan smälter in med de gamla trähusen. Nocken i riktning nord-syd. Se över trafiken och de kommunala busslinjema: o Vägbulor för att bromsa farten, som många gånger är för hög på Alderholmsvägen o Låta en av bussarna på morgonen gå förbi via Alderholmen alternativt ta tillbaka busshållsplatsen närmast gångtunneln på Skelleftehamns vägen. Men det hjälper inte barnen på Öhn, som tar en farlig väg över snabbleden. Bredda, asfaltera och belys GCM-vägen. Sida 5(11)

6 Rusta upp den gamla lekparken vid gångvägen mellan Lotsens och Vindens gränder. Restaurera den gamla kajen samt gör båtplatser/båthus utifrån det. Planförslaget förordar i denna del tvåvåningshus (för att det ger ett intryck som fungerar bättre här än ordinär villabebyggelse), men kommer inte att reglera vilken väg husen ska stå eller hur de i övrigt utformas. Släpp som möjliggör nedfart till strandpromenaden planeras in för att underlätta för allmänheten att ta sig ner till vattnet. Annonsen var inne veckan innan samrådsmötet, men längre tid hade absolut varit önskvärt. Detta dock svårt att lyckas med pga att lov och ishockey påverkar vilka dagar som var tillgängliga. Piren (eller slipen) har inte ansetts ha något skyddsvärde. Bussdragningar regleras inte av planen. Huruvida vägbulor blir aktuellt avgörs inte heller av planen. GCM-vägen ska upprustas, men behålla sin karaktär. Boende, Concordia 1 Concordia 1 har gammal och onaturlig tomtgräns. De önskar därför att få en remsa på baksidan av vårt hus så att tomten förlängs till minst 4 meter. Tidigare önskemål om utökad tomtarea för Concordia 1 norrut (upp till Alderholmsvägen) samt den västra remsan bör tilldelas dem utan kostnad, som en kompensation för den försämring planen kommer att leda till. Detta kan ske i samband med eventuell avstyckning av kvarteret Concordia. Det planerade husen med tomter närmast bör placeras så långt bort som möjligt och ingen annan byggnad (exempelvis garage eller förråd) bör få placeras i närheten. Mycket viktigt att man tar hänsyn till den rådande miljön när man planerar byggnationerna och att man därför väljer en äldre stil på nybyggnationerna samt att man behåller lite utav skogen, exempelvis närmast Alderholmsvägen, i området. Ev fastighetsaffärer regleras inte av planen, men planen gör dem möjliga. Korridor skapas genom mark som inte får bebyggas (prickmark). Husens stil i kv Concorida kommer inte att regleras, men avsikten är att hus i två våningar med möjlighet till fristående uthus ska bidra till en mer lantlig/äldre karaktär. Boende, Concordia 5 Behåll den naturkänsla och lummighet i området som det en gång varit. För att behålla lummigheten så bör det ingå en prickmark (ej bebyggt område) mellan de befintliga tomterna på minst 10 m. Befintligt huslinje (husliv) bör även respekteras av nybyggnationerna Befintlig huslinje har lagts in även för kv Concordia. Korridoren har breddats. Sida 6(11)

7 Boende, samlad skrivelse (Vågdalen 4 mfl) Delar av de boende på Vindens Gränd och Lotsens Gränd (Vågdalen 1, Vågdalen 2, Vågdalen 3, Vågdalen 4, Bleket 1, Brottsjön 2, Brottsjön 3, Sjögången 3, Sjögången 4, Sjögången 5, Sjögången 8, Sjögången 9) har genom ägarna till Vågdalen 4 inkommit med en längre samlad skrivelse. Denna har föredömligt sammanfattats enligt nedan. 1. Tomterna som planeras vid båtupplaget flyttas upp ytterligare så att det harmoniserar bättre med äldre bebyggelse och minimerar risken för privatisering av strandremsan. 2. Anpassa yta for parkering så allmänhet inte behöver stå på Alderholmsvägen under vintertid. 3. Skapa en buffertzon mellan parkering och första tomt genom att stryka tomten längst nedströms. 4. Minska byggnadsarean till 1 1/2 plans villa samt krav på hur husen skall orienteras på tomterna. 5. Piren upprustas på kommunens bekostnad under Skapa ersättningsytor för lek/picknik och båtupplag 7. Fortsatt återkommande röjning utmed vattnet samt omhändertagande av kvarvarande ris i skogen efter tidigare utförd röjning Tomterna har inte flyttats, men privatisering har motverkats genom båtupplag och parkering. Byggrätten kommer att justeras (minskas) för det nya området. Tomten nedströms dock kvar. Kajen upprustas på exploatörens bekostnad när planen är klar. Ersättningsyta för lek och picknick har inte skapats, röjning är markägarens ansvar. Statliga Länsstyrelsen Strandskydd gäller 100 meter på land och inom vattenområdet och planförslaget berör i delar detta område och som länsstyrelsen kan förstå så åberopas skälen i MB 7:18 c pkt 1,2,3 och 5 för ett upphävande av strandskyddet. Utöver skäl 3 som syftar till vattenområdet för båtplatser bör det för tydligheten preciseras vilka skäl som gäller för vilka områden. Gällande första skälet, ianspråktagen mark, önskar länsstyrelsen en redogörelse och motivering till på vilket sätt marken kan anses ianspråktagen i de respektive områden för kvartersmark. För industriområdet anger gällande plan prickmark inom stora delar av området mot älven. Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen ska motivera varför prickmarken tas bort och planförslaget medger en byggrätt mot tomtgräns mot älven. En byggrätt helt till tomtgränsen närmast älven, kan medföra att hemfridzonen kommer att upplevas utöver tomtgränsen. Gällande skäl två, väl avskilt, är det bl.a. nämnt att kvartersmarken for bostäder är väl avskilt genom GC-väg, naturmark och småbåthamn och planbestämmelser från området närmast strandlinjen. Det finns inget lagstöd att naturmark är avskiljande, ej heller kan GC-vägen eller pirar i sig anses vara av en sådan omfattning att de kan anses Sida 7(11)

8 avskiljande. Att planbestämmelser som staket krav och byggrätter för uthus och garage i området närmast tomtgränsen mot älven är inte heller avskiljande och ett skäl for upphävande av strandskyddet för bostadsområdet. Kvartersmark för bostäder utmed Alderholmsvägen ianspråktar mark som i dag är allmän tillgänglig. Om upphävandet av strandskydd enligt skäl två ska användas för kvartersmarken för bostäder ska området mellan kvartersmarken och småbåtshamnen ha en avskiljande effekt. Det kan t.ex. uppnås med att planförslaget redovisar en småbåtshamn med ett område för verksamheten på ovansidan GC-vägen som i gällande plan. Det femte skälet enligt miljöbalken 7:18 c, allmänt intresse, har en beskrivning som är alltför allmänt hållen och saknar den grundläggande motiveringen om att en förutsättning för att använda skälet är att det kan visas att en annan lokalisering är omöjlig eller i vart fall orimlig for att tillgodose det angelägna allmänna intresset utanför strandskyddsområdet. Det vill säga om åtgärden kan lokaliseras utanför strandskyddat område, ska den lokaliseringen väljas (prop. 2008/09:119 sidorna 54, 106, Naturvårdsverkets vägledning sidan 57). Hänvisning till den äldre propositionen om bl.a. egendomsskydd saknar i detta fall värde. Vidare bedömer Länsstyrelsen att den planerade exploatering inte kan anses utgöra sådant särskilt skäl som erfordras for upphävande enligt 7:18 c punkt 5 i miljöbalken. För att det ska vara fråga om ett angeläget allmänt intresse bör den planerade åtgärden långsiktigt ge fördelar för samhället. Planförslaget medger ett marginellt tillskott av ny bebyggelse och kan inte sägas ändra förutsättningarna för utveckling av tätorten eller är på annat sätt av betydelse för områdets utveckling. I föreliggande fall anser länsstyrelsen inte att tätortsutveckling kan vara tillämpbart i detta fall. Speciellt som området är beläget ca 13 km från centrala Skellefteå. Prickmark inom industriområdet ska kvarstå i ett område mot tomtgränsen närmast älven för att hålla en exploateringslinje mellan de nya bo-städerna och de befintliga omkringliggande bostadshusen för inte att möjligöra bebyggelse närmare älven än den befintliga. Småbåtshamnen ska kompletteras med ett område med möjlighet för tillhörande utrymme småbåtshamnsverksamhet som ersätter de två områden i gällande plan, ska införas i plankartan. Utöver att området ska skapa en målpunkt för allmänheten och båtfolket skulle det även vara avskiljande mellan småbåtshamnen och nya bostäder utmed Alderholmsvägen. Parkeringsområde för besökande och tillfartsväg till småbåtshamnen ska säkerställas i planen. Bättre motivvering till särskilda skäl (men angeläget allmänt intresse kvarstår). Prickmark återinförd, småbåtshamnsverksamhet m tillhörande parkering inrymd. Plankartan också väsentligt ändrad runt småbåtshamnen. Kommunala Räddningstjänsten Vattenförsörjning måste kunna garanteras vid en eventuell räddningsinsats inom kvarteret med hjälp av brandposter. Sida 8(11)

9 Synpunkterna har bearbetats in i planförslaget. KLK Tillgänglighet Diverse förtydliganden samt önskemål om gc-väg längs Alderholmsvägen. Synpunkterna och förtydligandena är inarbetade i förslaget. Någon ny cykelbana ingår dock inte i planen idag. Samhällsbyggnad (Gata/Park samt VA) Gator och trafik Trafikverksamheten håller med om att GC-banan som löper längs med älven genom planområdet är i stort behov av att rustas upp. Det är positivt att detta föreslås ske i samband med plangenomförandet, samt via ett samverkansavtal mellan exploatör och privata och kommunala markägare. Av trafiksäkerhetsskäl är det bra att antalet direktutfarter mot Alderholmsvägen begränsas. Inom kvartersmarken för bostäder i öster finns planbestämmelse att utfarter ska samordnas. Motsvarande planbestämmelse bör läggas till i plankartan för kvartersmarken i väster, vilket saknas i förslaget. För att det ska bli tydligare för alla vad detta innebär anser de att planbeskrivningen bör kompletteras med en beskrivande text och en illustration angående hur utfarter mot Alderholmsvägen kan samordnas. I planbeskrivningen anges att delar av naturmarken ska kunna användas för såväl bilparkering som upplag för småbåtar och kanoter, genom att en gemensamhetsanläggning för detta bildas. Upplåtelse av parkering för enskilda ändamål under längre tid eller anordnande av gemensamhetsanläggning, är inte möjligt på allmän plats. Parkering på allmän plats kan endast upplåtas på kortare tid och för särskilt ändamål. Om en gemensamhetsanläggning avses att bildas för uppställning av bilar, båtar och kanoter kopplat till båthamnens behov, så anser vi att den marken bör vara reglerad som kvartersmark med lämpligt valt användningsområde. Förslagsvis båthamn (v1) eller parkering inom kvartersmark, lokaliserad i direkt närhet till infarten mot båtplatsen. Vatten och avlopp De befintliga fastigheterna ligger inom verksamhetsområdet för vatten, dagvatten och spillvatten. För området gäller de för kommunen antagna allmänna bestämmelser för användande av Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA. Anslutning till vatten och avlopp ska ske till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Kommunalt vatten och avlopp finns i anslutning till planområdet. Eventuella tryckhöjande åtgärder inom respektive fastighet ansvaras och bekostas av fastighetsägaren. Utökad byggrätt kan innebära ökade anslutningsavgifter. Sida 9(11)

10 Fortsatt utredning av anslutningar till VA-ledningsnätet, befintliga och nya, krävs innan nya fastigheter bildas. Detta kan leda till förändringar i ledningsrätter och servitutavtal. Anslutning av spillvatten med hushållskaraktär ska ske till förbindelsepunkt som anvisas vid nybyggnadskartans upprättande. För de delar som inte kan avledas med självfall till förbindelsepunkt ska pumpning ske inom fastigheten. Spillvatten som ansluts som kan komma att innehålla exempelvis olja eller fett ska förses med avskiljare enligt anvisningar från miljö & hälsa, fysisk planering och boverkets byggregler. Dagvatten ska enligt kommunens dagvattenpolicy i första hand omhändertas lokalt. Eventuell anslutning av dagvatten till det kommunala ledningsnätet sker till i nybyggnadskartan anvisad förbindelsepunkt. Ytor inom fastigheten ska ge möjlighet till LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) och ha en fördröjande påverkan på avrinning. Dagvatten från vägar och parkeringsytor m.m. ska avledas på sådant sätt att en partikelavskiljning uppnås. Dagvatten som kan komma att innehålla exempelvis olja eller fett ska förses med avskiljare. Dagvatten får inte innehålla föroreningar som kan vara till skada för människors hälsa och miljö. Dränvatten från byggnad ska avledas till förbindelsepunkt för dagvatten som anvisas vid nybyggnadskartans upprättande. För dränvatten som inte kan avledas med självfall, till av kommunen anvisat läge eller förbindelsepunkt, ska pumpning ske inom fastigheten. Högsta trycklinjen för dag- och dränvatten är lika med marknivån i ledningsstråk. Anslutning av renvatten ska ske till förbindelsepunkt som anvisas vid nybyggnadskartans upprättande. Området ligger inom distributionsområdet för Abborrens vattenverks mellanzon östra, + 53 meter. I planområdets närhet finns två stycken brandposter med kapaciteten max 10 liter/sekund och brandpost vid enskilt uttag. Om uttag sker samtidigt kommer en reduktion av flödena att ske. Önskemål om sprinkler kan framföras till Skellefteå kommun (samhällsbyggnad, vatten- och avfallsavdelningen) i samband med VA-anmälan. Sprinkleranslutning bedöms från fall till fall. VA-huvudmannen har ingen skyldighet att ansluta en sprinkleranläggning. Avfall Avfall skall sorteras enligt den kommunala renhållningsordningen. Avfallsutrymmen skall utformas enligt den kommunala renhållningsordningen och dess anvisningar för ny- eller ombyggnad av avfallsutrymmen. Det är viktigt att tillgängligheten för fordonet som ska hämta avfallet beaktas. Angöring av renhållningsfordon ska kunna ske på ett tryggt sätt och markbeläggning ska vara anpassad för fordonens belastning. I de fall renhållningsfordon inte kan köra runt eller vända (utan att backa), ansvarar fastighetsägaren själv för att dra renhållningskärl till Alderholmsvägen vid sophämtning. I övrigt har inte något att erinra mot planförslaget. Utfarter ska samordnas i hela planområdet, dock inte reglerat hur. Illustration som visar detta har tagits fram. Området runt bryggorna har utformats om. Övriga synpunkter har bearbetats in i planförslaget. Sida 10(11)

11 Synpunkter som inte har tillgodosetts Följande har framfört synpunkter under samrådet som helt eller delvis inte tillgodosetts. Sakägare och intresseföreningar Boende, samlad skrivelse (Vågdalen 4 mfl enl ovan) Boende, Concordia 7 Boende, Fyrskeppet 9 Boende, Fyrskeppet 10 Boende, Concordia 1 Länsstyrelsen Samhällsbyggnad Harriet Wistemar kommunarkitekt Enar Nordvik arkitekt Sida 11(11)

Dnr: 2004-3089 PLAN. Skellefteå

Dnr: 2004-3089 PLAN. Skellefteå Granskningshandling 2015-05-01 PLAN NBESKRIVNING Detaljplan för kv Hjorten inom stadsdelen Centrala stan Skellefteå kommun, Västerbottens län Detaljplan för kv Hjorten inom stadsdelen Centrala stan, Skellefteå

Läs mer

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista.

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista. Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (F.d Växjökolonin) Falkenbergs kommun Samrådsredogörelse Upprättad 2010-10-11 Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-13, 100 att lämna planuppdrag för detaljplan enligt redovisad

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER 2005-09-02 Dp 4637 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2005 tillhörande förslag till preliminär plan 2005 för detaljplan för kvarteret GLASBRUKET och norra delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i Malmö. Planförslaget har

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

^^^1^ ^f^ -- /26. ME R d KU M f!/l ll.l i'd KOAt1AhllNLFDF;itNGSSTA13EN. Yttrande över Boverkets remisskrivelse

^^^1^ ^f^ -- /26. ME R d KU M f!/l ll.l i'd KOAt1AhllNLFDF;itNGSSTA13EN. Yttrande över Boverkets remisskrivelse EKERÖ KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 92/KS 165 214 Yttrande till regeringen Överklagande i fråga om detaljpl an för fastigheten Mörby 1:3 m fl, Mörbvområdet Ekerö kommun Förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Sida 1 Fastighetsförteckning 2014-11-03 Ärendenummer T14461 Handläggare Lisbeth Oikarinen Ärende Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Kommun: Nora Län: Örebro Fastigheter inom området

Läs mer

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden OBS! Tiden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i

Läs mer

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms 1(50) Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING UTLÅTANDE 1 Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.20.214 HUR UTSTÄLLNINGEN BEDRIVITS På uppdrag

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter)

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) Samhällsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Dnr 2011-00312 -214 Detaljplan för Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) inom Järna kommundel, i Södertälje Upprättad 2015-02-16 Innehåll Beslut... 3 Hur samrådet

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2 1 (2) 2012-01-12 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Axel Christensson 08-523 020 50 axel.christensson@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Järna kommundelsnämnd Detaljplan

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer